12.07.2015 Views

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐EditorialSomconscientsqu<strong>el</strong>aimmensa majoriad<strong>el</strong>shomeside lesdonesfannomés<strong>el</strong> que veuenferalsaltres, i ambaquesta esperançatanirrealassagem,unavegadamés,lanostracapacitatperfertransmutarlarealitatamargaenil∙luminacióviva;encaraquesiguinomésp<strong>el</strong>refinatd<strong>el</strong>itcontemplatiu.HemllegitihemfetllegirJoanVinyoli,entre d’altres, intensament;demaneraqueaclaparatsperlallumd<strong>el</strong>esparaulesseguimamatentsalpanoramaíntimd<strong>el</strong>queconsiderem granshomes. Una experiència,simés no,que fa comprendre lapròpiaipersonalpetitesa.Núm.6?Equipeditorial:JoaquimArmengolJordiArmengolQuimCantaloz<strong>el</strong>laDaniChicanoMartaNegrehttp://revista<strong>el</strong><strong>proces</strong>.wordpress.comContacte:revista<strong>el</strong><strong>proces</strong>@gmail.comPortadaicontraportada:NarcísComadiraDibuixoseditorial:QuimCantaloz<strong>el</strong>laDipòsitLegal:B‐8996‐2013ISSN:2339‐69702


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Índex2. Editorial5. Correspondències:diàlegsamb<strong>el</strong>svius6. Realitatifum.AlbertVinyoli12. F<strong>el</strong>iuFormosa‐JoanVinyoli‐F<strong>el</strong>iuFormosa24. Correspondènciescomconspiracions(papersentreJoanVinyoliiVicençAltaió).VicençAltaió37. Paisatgeabansd<strong>el</strong>abatalla.Històriad’unacartaatravésd<strong>el</strong>eslínies enemigues.EnricCasasses41. PasseigambVinyoliil’àng<strong>el</strong>deRilke.JaumeCreus46. Vinyoliilaprimaverad<strong>el</strong>75.IsonaPassola47. ArturSagués‐JoanVinyoli‐ArturSagués57. RecorddeJoanVinyoli.Miqu<strong>el</strong>Desclot71. LluísUrpin<strong>el</strong>l‐JoanVinyoli75. SalvadorOliva‐JoanVinyoli76. FrancescParcerisas‐JoanVinyoli77. ÀlexSusanna‐JoanVinyoli82. SalvadorClotas‐JoanVinyoli‐SalvadorClotas86. JoanVinyoli.TeresaFont88. JoanVinyoli‐XavierFolch90. AndreuRossinyol‐JoanVinyoli96. EnJoanVinyoli.JosepM.Ballarín106. Noms‐Papers‐Dedicatòries111. Elsuïcidiencarano.AdriàPujol113. CursdeCru<strong>el</strong>tat.PauVad<strong>el</strong>liLuciaPietr<strong>el</strong>li114. Elsoterrani.Unaretirada.JordiArmengol115. Undominitràgic.LapoesiadeJoanVinyoli.DolorsOller118. Detallaúnica.PereLlobera119. Veuréllavorsunaltrefirmament.JoanCasas120. Vinyoli.DavidBestué122. Ànimatevapersistentd’argila.UnalecturadeSuntlacrimaererum.JosepM.Fonalleras124. Perquèparaules?LluísSolà129 DibuixdeJoanVinyoli130. Oriójafapartdemi.PepSolà132. DibuixdeJoanVinyoli133. DeShakespeareaVinyoli:<strong>el</strong>recorregutd’unaimatge.JoanTodó142. Elprocés‐articles143. Il∙lustraciódeNarcísComadira144. IV.Erotisme,Riba,lasituaciód<strong>el</strong>allenguacatalanai<strong>el</strong>Portd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va.EntrevistadeNarcísComadiraaJ.V.Foix153. Homesicosesd<strong>el</strong>aBarc<strong>el</strong>onad’abans.Crònicaprimera:laBarc<strong>el</strong>onad’arafacentanys.JustCortès158. Poemes.LuciaPietr<strong>el</strong>li160. ?161. Amor,dinersicoacció:tresllibresdeNúriaGü<strong>el</strong>l.MartaNegre165. Tabucchiada.PepTosar169. Il∙lustraciódeMimJuncà173. Pessoa.JordiArmengol174. Faust.Tragèdiasubjectiva.AlexiaSinoble180. Ser,comoapedra/Umlugar,nadamais.QuimCantaloz<strong>el</strong>la182. Tristany.Unaevocació.RaülGarrigasait185. Llopblanc.QuimCantaloz<strong>el</strong>la3


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐5


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Realitat i fumAlbert Vinyoli...Hedeciditescriurepoesiesconcretes.Env<strong>el</strong>leixo,calenrealitats,nofum.Aquestany2014faràcentanysquevanéixer<strong>el</strong>poetaJoanVinyoli i Pladevall,i <strong>el</strong>paísvol retre‐lihomenatge.En <strong>el</strong>s àmbits d<strong>el</strong>acultura es diu oficialmentque 2014 és l’anyVinyoli.Per les notíciesque m’arriben,i p<strong>el</strong> què vaig veient, tot fa pensarque, gràcies als qui la porten i al recolzament quevanrebent,aquestaseràunabonac<strong>el</strong>ebració,ambrealitats, sense fum, cosa que personalment i ennom de la família agraeixo molt sincerament atothom.Se’mfadifícilimaginarcomhauriareaccionat<strong>el</strong> meupare,acostumat a cerclesmés aviat reduïtsd’amicsilectors,davantdetotaixò.Premisimedalles(alguns,<strong>el</strong>smésnotables,pòstums),unsjardinsamb <strong>el</strong> seunom alaciutatdeBarc<strong>el</strong>ona,unaplacacommemorativa a la casa on va viure fins que vadeixar<strong>def</strong>er‐ho,iaraaquestanyVinyoli...Quanalgúescriu i publica, busca, entre d’altres coses, i moltcomprensiblement,uncertreconeixement,unarespostaperpart d<strong>el</strong>slectors,d<strong>el</strong> públic.Hi haautorsqueescriuenbuscantnomésaixò.N’hihaquehofantambé per altres motius. Als humans ens agradaentendreifer‐nosentendre,comunicar.JoanVinyolimainoesvaproposarserpoeta.Hoera.Elfetdeser,nodevolerser,enl’àmbitd<strong>el</strong>acreació artística, i en molts altres,és una qualitatqueòbviamentdistingeix.Devegadesettrobesdavantde paraules, imatges, músiques i movimentsque tenen aquesta força, que immediatament etposenencontacteamb<strong>el</strong>seuautor,comsitinguessisunaconversaíntima,intensa,devegadescordial,d’altrespotser notant,amb <strong>el</strong>lo<strong>el</strong>la,perquèperlasevaparthoestàfentbé,nodivaga,ésprecísicoherentd’intencions i resultats, no ofereixfums, sinórealitats,itu,perla teva,estàs rebentbéaquestesrealitats.T’agraden,t’interessen,et serveixen.Tambéetpotstrobaramb unaproducciómoltben feta,molt<strong>el</strong>aborada,queencaixaperfectamentdinsd’unestilomoda,peròquenotéaquestaforça.Depossibilitatsn’hihatantescomtotes.Davantd’unapinturade Miqu<strong>el</strong> Barc<strong>el</strong>ó, t’agradi més o t’agradimenys,ésgairebéinevitabledetectarqueestàscontemplant‐compartintlafeinad’algúquefa<strong>el</strong>quèhade fer,quepintaperquè realment éspintor i hadepintar.Veient una p<strong>el</strong>∙lículade F<strong>el</strong>lini passa<strong>el</strong> mateix,i també succeeix llegint la poesia de Vinyoli.Aquests són només uns exemples. N’hi ha moltíssims,llarga,animadoraiextraordinàriallista!En <strong>el</strong> cas de Vinyoli, aquesta autenticitat,alhora que va donar, dóna,a la seva obra poèticaunaforçainnegable,quepocapocesvadescobrint,tambélivacrear algunesdistànciesdintred<strong>el</strong>sambientsculturals i literaris de la seva època. Erentempsdifícils,comtothomsap,encarasotal’embatd’unes forces que tendien a veure <strong>el</strong>s poetes comenemics,incòmodes,insignificantsoinútils,tretque<strong>el</strong>s fessin eslògans i lloances de recolzament a laseva causa.I això, per descomptat,té conseqüències,iexplicacionsqueaVinyolinolivanpassarperalt:Nodormis:s’hand’esglaiarprimertoteslescanyesdevora<strong>el</strong>rec,àcidamúsica,fonsdecapvespre.Ja,decop,sócal’indretonneixocadavegada,queésonmainoestocafons.Vinyoli, per lesraons quesigui,no podia (nivolia) renunciar alaseva‘investigació’en unàmbitmés extens, en l’espai al qual s’entra cada vegadaque esneix onmai no estoca fons.S’hi entra pre‐6


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐guntant,preguntant‐se,molt sovint allò que no téunarespostafàcil.“Hihapreguntesdifícilsdecontestar”emvadirunavegadaunconegutpolític,<strong>el</strong>mateixque, quan Vinyoli va morir, va comentar perràdio “enVinyoli se’ns ha escapat”. És cert que enVinyoli se’ls va escapar, i també és cert que hi hapreguntesdifícils decontestar,però aixòno vol dirque no tinguin resposta.N’han de tenir. Buscar‐lapot ser un recorregut complicat,arriscat fins i tot,que notothomestàdisposataemprendre.LapoesiadeVinyolinoésacomodatícia,suggereixrecorreguts...Totalas<strong>el</strong>vacrepitamenys<strong>el</strong>gorg,inversemblantheilignüchterneWasser*.*(aiguabeneitaisòbria)Calbanyar‐s’hidevotament,osisabessisproudenedar,capbussa‐t’hi.Convéd’aprendre’nperallòqueestrobadessotaenordred’aigües:canvid’ulls,peron<strong>el</strong>speixosentrendinslaxarxad<strong>el</strong>smots.Hi hamoltes maneres de dir les coses,peròenunapoesiacomladeVinyoli,aixòesfa,hofa,decop, amb forma i contingut compactats en un solmotlle, seg<strong>el</strong>l, creant un impacte que després desencadenaexplicacions.Devegadesaquestsimpactesfinsi tot poden obrir portes.Laforçad<strong>el</strong>esparaulesésimmensa.PeròaVinyoli,queconeixiaproubéquinaéslaforçad<strong>el</strong>aparaula,nolierasuficient,per una raó ben senzilla;Vinyoli era incapaç d’enganyar‐sei sabiaperfectament queno és<strong>el</strong>mateixllunaquedirlluna.Recordounesdevenimentimportanta casa,fa ja molts anys, encara que no tantscomcent,quanundiavaaparèixer<strong>el</strong>meupareambunabiografiad<strong>el</strong>poetaxinèsLiTaiPo,un“desterratd<strong>el</strong> c<strong>el</strong>”,es <strong>def</strong>inia <strong>el</strong>l, que viatjavaper laXina enbúfalimúsica,unanoiaqu<strong>el</strong>icantava.Brindavaperlavidamirantcap<strong>el</strong>Sud,però,permésques’hiesforcés,noespodiaoblidarquehihad’haverunpunten <strong>el</strong> querealitat i paraula es troben,esfonen,perdesaparèixerenunbuitontot éspossible,finsitotlarealitatmésimmediata...Éstard,éshoradetornaraBegurenl’autocarqueensdeixaràalaplaça.anemalbariprenguemunaperitiuambcloïssesbenamanidesambllimonaipebre...La realitat o les realitats immediates cobravenen mans de Vinyoli una dimensió tremendamentsuggerent, com les cloïsses ben amanidesamb llimona i pebre. De fet, aquesta capacitat <strong>def</strong>ruirrealmentd<strong>el</strong>quèestéatocardemàestrobaalpuntdepartidad’unagranpartd<strong>el</strong>asevapoesia.Lavidaliagradava,livaagradarmolt,malgrat<strong>el</strong>sobstaclesi dificultats que tota vida planteja, i sabiatransmetre aquest plaer.Vinyoli no necessitava recórrergransdistànciesperferllargsviatges.Recordo quan de petits ens portava a unacotxerade tramvies quehi haviaalPasseig deManu<strong>el</strong>Girona,justalcostat onarahiha<strong>el</strong>sJardinsdeJoan Vinyoli, que ens feia veure aqu<strong>el</strong>ls tramviesimmòbils, tancats en una gran nau, alguns<strong>el</strong>evatsper aserreparats per sota,comesculturalsmàquinesde ferro,màquines extraordinàries construïdesper atransportar gransquantitats depersonesd’unlloc a l’altre. El guarda,que ens coneixia,era diumenge,tambése l’escoltava, i miravai tornava amirar<strong>el</strong>sseustramviesintentantesbrinarquèteniend’extraordinari. A partir d’aquí, quan vèiem untramvia,vèiem màquinesfabulosesdeportar gransquantitatsdepersonesd’un llocal’altra.Elsdiccio‐7


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐narisno<strong>el</strong>svan<strong>def</strong>iniraixí,idecopivolta,undia,aBarc<strong>el</strong>ona, van començar aarribar deFrançaautobusosChaussonquese’ls van menjar sencers,amb‘trole’itot.Després d’aquesta visita a les grans màquines,pujàvem,apeu,capaSarrià,capalaCarreterade les Aigües fins un solidíssim dipòsit d’aigua enforma de búnquer des d’on baixàvem corrents finsunpoblet‐barri‐popular.Cases,molt poques,deparetsblanquesi gossos,a tocar de lesmansionsdePedralbes,onhi haviaun xiringuito.L’únic perillperaaconseguir fer <strong>el</strong> recorregutsencer era<strong>el</strong> fet queenarribaralapastisseriaFoixdeSarrià,enJ.V.Foixensveiés,is’obríspas,encorbatat,<strong>el</strong>egant,entre<strong>el</strong>sclientsdepastísdediumenge,persortirasaludar<strong>el</strong>meu pare.Aquí s’acabava <strong>el</strong> trajecte.Punt i final.EnFoixi <strong>el</strong> meupareesposaven aparlar i alsmenorsdeset o vuit anys no ens quedavamés remeique entretenir‐nos amb <strong>el</strong> què fos.Noteníem Nintendos.Arajamen’heoblidat,peròenaqu<strong>el</strong>ltempssabiaexactamentquantesrajoleshihaviaalavoreraquevad<strong>el</strong>Carrerd<strong>el</strong>aCreucantonadaMajordeSarriàfinsalCarrerdeCornetiMas.Eraunatrobadade poetes.Unallarga conversa,llarguíssima. FoixiVinyolieren amicsiesrespectavenmolt,i m’imaginoque ara,una transcripcióexacta d’aqu<strong>el</strong>lesconversesserienunllibrequegairebécap editoresnegariaa<strong>publicar</strong>.Nosaltresnoescoltàvem,contàvemabsurdament rajoles,o <strong>el</strong> nombredeCitroën,PeugeotoFord que passaven,treso quatre.Méstard,avui,perexemple,llegeixo:EnveritatusdicQuenoesfaresenveritatsinóPerlaparaulacreadoradesilenci.Iempreguntosobre<strong>el</strong>silencid<strong>el</strong>srecordsilacontundència d<strong>el</strong> present on hi ha, com en tantspoemesdeVinyoli, lab<strong>el</strong>lesa i la no b<strong>el</strong>lesad<strong>el</strong>avida....Hedeciditescriurepoesiesconcretes.Env<strong>el</strong>leixo,calenrealitats,nofum.Itantmateix,unfumaram’ent<strong>el</strong>a,s’interposa,fluix,entr<strong>el</strong>aCosaijo,quetoteslesarestesafina:ja<strong>el</strong>mónquasinofamal...També em pregunto per la majúscula d’aquestaCosailaminúsculad’aquestfum.Preguntes.8


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐F<strong>el</strong>iu Formosa - Joan Vinyoli - F<strong>el</strong>iu Formosa12


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐13


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐14


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐17


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐18


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐21


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐22


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐23


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Correspondències com conspiracions(papers entre Joan Vinyoli i Vicenç Altaió)Vicenç AltaióAcabàvem de sortir unacolla depoetesal’exteriorde lacerveseriaBaviera,aLaRambladeBarc<strong>el</strong>onatocant lafont deCanaletes.Enshi havíemprotegitperuninstantd’extrematensióenleshoresdarreresd<strong>el</strong> dia de Sant Jordi, quan les parades de llibresacabaven de ser desmuntades i s’havia iniciat unamanifestació llampec afavorde lallibertat,d<strong>el</strong>’estatutd’autonomia‐amb crits d’In‐de‐pen‐dèn‐ci‐ain‐de‐pen‐dèn‐ci‐a‐id<strong>el</strong>’amnistia,quehaviaacabatamb un enfrontament amb les forces d’ordre d<strong>el</strong>aDictadura.Decop sobtat, en aqu<strong>el</strong>l buit que es fadesprésd’unaviolènciamàxima,vaaparèixervenintper l’altrabanda,emergint d<strong>el</strong>a cruïllaSantaAnnacarrer Canuda, caminant parsimoniosament, unhomeambabricapesard<strong>el</strong>aprimaverailesmansales butxaques,enmigde lescadiresque haviensaltatper l’aire.Un denosaltres,d<strong>el</strong>sjoves estudiantsd<strong>el</strong>’Autònomaqueensidentificàvemamb<strong>el</strong>nomd<strong>el</strong>arevistaTarotdequinze,quedeviaser <strong>el</strong> LluísUrpin<strong>el</strong>lopotser<strong>el</strong>Josep Maria Fulquet,vareconèixerlo:“ÉsJoanVinyoli,<strong>el</strong>poeta”.Es va acostar remugant fort, queixant‐se:“M’hanexpulsat.Elscatòlicsm’hanexpulsat d<strong>el</strong>’Ateneu...unhomecomjo.”Ihaventestatpresentats<strong>el</strong>s quatre o sis que allà érem, s’apuntalà amb <strong>el</strong>speus,tancà<strong>el</strong>sullsperagafarforça,<strong>el</strong>sobrícomunil∙luminat i ens digué com un orat:“Veig venir unatriplerenaixença:una novaRenaixença peraCatalunya;<strong>el</strong> centre i motor d’aquest ressorgir serà lapoesia;ijom’ofereixoavosaltresperferd’intermediarientre<strong>el</strong>spoetesjagransivosaltres,joves,queporteuaquestcanvii<strong>el</strong>renéixer.”A la nit,vaig r<strong>el</strong>legirVinyoli amb una grancuriositat.Vaig comprendre que aqu<strong>el</strong>l home quese’nshaviaafiguratcomunpoetaenessènciapura,procedia d<strong>el</strong> pas d<strong>el</strong>apoesia postsimbolista cap aun despullament realista,iquemaino abandonavaunarecercatranscendental.En<strong>el</strong>sseusestatsd’exaltació,parlava de tu a tu,amb un cant humil peròarrogant,amb Déu i la Natura,en un absolut,i laPoesia.Llegit,Vinyolitemperavalaforçasotaseveresestructuresformalsquehaviapracticatendisciplinapermanent.Diesdesprésvareaparèixer,anònim,enhoratardana,al barV<strong>el</strong>òdrom,on <strong>el</strong>s d<strong>el</strong>Tarotdequinzeteníemunatertúliaobertafins queensen van ferforaperquèfèiemmultitudiregiaencaralalimitaciód<strong>el</strong> nombrede gent que espodiareunir en un llocpúblic sense autorització governativa. Ens vam intercanviarunesparaulesi vamquedar.L’endemà<strong>el</strong>vaig recollir a la feina, a l’editorial.Va explicar‐meque esvolia retirar per lliurar‐sede ple a lapoesia,qu<strong>el</strong>iquedavenpocsanysiqueteniaunatascapersonalquepassavaperdamuntdetot:clour<strong>el</strong>asevaobrapoèticacom una aventuratotal,<strong>def</strong>initiva,indiscutible.Vaigtenir la sensació que rere la sevaaparent fragilitat quotidiana, domèstica i laboral,aqu<strong>el</strong>lhome‐poetas’autoexpulsavad<strong>el</strong>mónrealperentrarenunaaventurad’ordrepoèticinsòlita.Anavaadonarlavida.Almatí,l’endemà,ensvamveureacasasevai des d’aqu<strong>el</strong>l dia vam iniciar una r<strong>el</strong>ació personalmoltintensaquedurariaunsanys,<strong>el</strong>sanysuniversitarisd’aprenent de poeta, amb la revista Tarotdequinze(1972‐1975)i<strong>el</strong>FestivalGespaPrice(1975)i<strong>el</strong>sanysquejo viviaaSabad<strong>el</strong>litreballavaaBarc<strong>el</strong>onaacavalld<strong>el</strong>acol∙leccióCristalls(1975‐78)ilarevistad’objectesmetafòricsÈczema(1978‐84)finsquevaigmarxaraParísivaigcanviarderumbideciclecultural.Ensvèiemsovint.Molt.Unar<strong>el</strong>aciómoltestreta,confidencialiíntima,lligadad<strong>el</strong> tot alasevaobraials lligams que anava establint jo com a agitadoramb<strong>el</strong>mónd<strong>el</strong>acultura.ElJoan eraunapersona forçasolitàriaa quino agradavaestarsol.Emt<strong>el</strong>efonavasovint perquèassetjat p<strong>el</strong>sfantasmesd<strong>el</strong>amemòria,se lihavienaparegutunsversosprimers,comregalats,alsqualshaviadonat continuïtat ivoliaposar‐losaprovade24


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐lectura.Passàvem moltes horesplegatsparlant depoesiai remirant<strong>el</strong>spoemesd’unamaneraobsessivaalarecercad’unmotmilloro capgirant <strong>el</strong>sentit,retocant l’ordresintàctic.Per unencavalcament deversosounsignedepuntuacióesmerçavatantd’esforçcomperalacomprensióilacomunicació<strong>def</strong>initiva.Aqu<strong>el</strong>lpoetahumilhodonavatot,<strong>el</strong>sanysdevida que se li esmunyien,en paraulavivaque desprésreduïaaescripturaquanhiarribava.Gairebé,janollegia.Jahaviadeixatdeser<strong>el</strong>secretarideRilke,que encara traduïa obsessivament, i de Hölderlin,per ser un confident entre la vidaviscuda i lavida<strong>el</strong>evada,lad<strong>el</strong> coneixementatravésd<strong>el</strong>apoesia.Asoles.Viviaasolesiesveiaambunnombrereduïtdepersones amiguesi còmplices.Són <strong>el</strong>sanysd<strong>el</strong>pasde la poesia postsimbolista i realista a la poesiaal∙lucinatòria.En l’ordre domèstic,així com en <strong>el</strong> cultural,se’nsvancreuarlesvides.D<strong>el</strong>essopesd<strong>el</strong>aTeresa,lasevaesposa,alescopescompartidesendesmesurafinsentradalamatinada.D<strong>el</strong>aprimaverad<strong>el</strong>75,quan havíem organitzat<strong>el</strong>festival depoesiaGespa‐PricealaUniversitatAutònomaperposarlapoesiailallenguacatalanaalmigd’unarevoltauniversitàriai política, als passeigs d’estiu als bars obrers i detrànsit.D<strong>el</strong> dia que vafer detestimoni en <strong>el</strong> meucasamentcivilamblaLena,aldiaquevaigdeixardepoder‐li escriuredurant <strong>el</strong> serveimilitar obligatori acausad’unaccidentqueemvaafectarlamàd<strong>el</strong>’escriptura.D<strong>el</strong>acorrecciód’Elgriu,queeditaríemalacol∙lecció Cristalls,a lacol∙laboració al Calendari d<strong>el</strong>’Èczema.De laseparació durant les vacancesd’estiu,<strong>el</strong>laBegurinosaltresaMenorca,alarecupera‐ciód’Elllibred’amicilasevapèrdua.D<strong>el</strong>’assaltalesjoves al dia que vaig descobrir‐lo allitant‐lo ambcalçotets estampats amb dibuixos de lleopard. Ell,unapersonagran,apunt dejubilacióilliurat atancarla sevaobra i guanyar‐se <strong>el</strong>snous lectors entre<strong>el</strong>sjoves;ijounpoetajovequem’enllaçavaamb<strong>el</strong>spoetes grans en continuïtat i ruptura.De Foix vaigaprendreallegir,llegir i llegir;deBrossa,ainvestigar,investigar i investigar;deVinyoli i de Palau, aviure,viureitransformar.Són <strong>el</strong>sanys d<strong>el</strong> franquisme tardà,en plenafebredesubversióint<strong>el</strong>∙lectualidevida.ElJoaneraponderat en la vida pública, quan tot assaltava <strong>el</strong>carrer.Mésaviat íntim,esreservavaanosermaiunescriptor polític, de la mateixa manera que ambigual intensitat feia tot <strong>el</strong> possible per treure’s d<strong>el</strong>damunt l’adscripció aser considerat un poetar<strong>el</strong>igiós.L’atencióalasevasalut,queposavaenguàrdiaconstantmentapesard<strong>el</strong>sseusexcessos,<strong>el</strong>manteniaenreserva:araobertd<strong>el</strong>tot,aratancat.Isón<strong>el</strong>sanysd<strong>el</strong>’escolaencatalà,d<strong>el</strong>’esclat editoriali d<strong>el</strong>avidapolíticaamb <strong>el</strong> guanyd’unademocràciapactada.Toteslescontradiccions,d’oberturaid’aïllament,d’exaltació i dedolor,es manifestaven enuna obrainsòlita,aïllada,d’unapotènciainaudita.Nota:D’entre <strong>el</strong>s papers conservats a laBibliotecadeVicençAltaióreferitsalar<strong>el</strong>acióquemantinguerenamb Joan Vinyoli,larevistaha fet unas<strong>el</strong>ecciód<strong>el</strong>acorrespondènciailesdedicatòriesa<strong>el</strong>ladreçades,i ho hem complementat amb una recerca enparal∙l<strong>el</strong>al’ArxiuVinyoli:25


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐DedicatòriadeJoanVinyolialllibreAraqueéstard,editatalacol∙leciódepoesiaL’escorpí,<strong>el</strong>febrerd<strong>el</strong>1975.26


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Dedicatòriade JoanVinyoliambdibuixa PoesiaCompleta1937‐1975,editadaalacol∙leccióCincd’oros,d’Ari<strong>el</strong>,perXavierFolch.AladedicatòriaesfareferènciaalFesGvaldepoesiaGespa‐Pricequ<strong>el</strong>’Altaiói<strong>el</strong>spoetesdeTarotdequinzeorganitzarenamblaIsonaPassola,companyadecursalaUniversitatAutònoma.27


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐DedicatòriadinsunaltreexemplardePoesiaCompleta1937‐1975,moltpensadaiqueJoanVinyolioferíaljoveAltaió.28


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Postalde laprimaverad<strong>el</strong>1976deJoanVinyoliondenoufareferènciaalaPrimaverad<strong>el</strong>75iaunencontre quehaestatrecordat perdosd<strong>el</strong>sseusprotagonistes: VicençAltaióa l’epílegd<strong>el</strong>llibre de poemesSantaFolliadeSerCàntic. AJoanVinyoli,editatper3i4,<strong>el</strong>2005,iMiqu<strong>el</strong>dePalol,aDospoetes.Impressionsd’EspriuiVinyoli,editatperColumna,<strong>el</strong>2006.29


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐PoemadeVicençAltaióqueadreçàaJoanVinyoli<strong>el</strong>diad<strong>el</strong>seuaniversarid<strong>el</strong>’any1976iquetécomamotiuunaobradePicasso.ElpoemavaserpublicatalllibredepoemesSempresomafany,editataLlibresd<strong>el</strong>Mall<strong>el</strong>1979,quejustamentdeu<strong>el</strong>seutítolaunversdeRilketraduïtperJoanVinyoli.30


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐31


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐CartadeJosepPalauiFabreaVicençAltaió,onfaunscomentarissobre<strong>el</strong>mateixpoemaqueJoanVinyolihaviarebut<strong>el</strong>diad<strong>el</strong>seuaniversari.PalauiFabretambéhaviaestateditataTarotdequinze,aCristallsiaÈczema.De fet,PalauiFabrehaviaprologat<strong>el</strong>llibredeVicençAltaióiJaumeCreus,escritaduesmans,Lapoesia,ésadirlafollia,quevaencapçalarlacol∙leccióCristalls,que<strong>el</strong>lsdirigien,ionespublicàQuadernsd<strong>el</strong>’Alquimista,<strong>el</strong>1976,iVersionsd’AntoninArtaud,d<strong>el</strong>mateixPalau,<strong>el</strong>1977.32


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐CartadeJoanVinyoliaVicençAltaióonescomentalarecepciódediversospoemesid<strong>el</strong>shorarisalafeina(Vinyolitreballavaal’editorialLabor)pertaldeplanificarnousencontres.33


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐DedicatòriaaElgriu,llibredeJoanVinyoliquevasereditatalacol∙leccióCristalls,<strong>el</strong>1978,iquedirigienVicençAltaióiJaumeCreus.34


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Postald<strong>el</strong>’estiud<strong>el</strong>1978deJoanVinyolienviadadesdeBeguronpassàunsdiesdevacancesiontrobà<strong>el</strong>poetaF<strong>el</strong>iuFormosa35


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐PoemamanuscritdeVicençAltaiódedicataJoanVinyoli,protagonistad<strong>el</strong>poemaid<strong>el</strong>seuestatdetransfiguració.ElpoemavaserpublicatcomaprimeradeVuitfiguresamb<strong>el</strong>títoldeFiguraenpoetaaSempresomafany.36


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Paisatge abans de la batalla.Història d’una carta a travésde les línies enemiguesEnric CasassesCadatardaogairebé,quanteniadivuitodinouanys(capal1969o 70),anavaacasad<strong>el</strong>anoiaqueestimava,afestejar‐hio simplement aestar‐m’hi,iemvaig anar fent amic d<strong>el</strong>s seus germans i de totalafamília. Tenien pocs llibres de poesia, però bentriats:entre altres unMaragall,i unexemplar d<strong>el</strong>asenzilla i impactant primera edició d<strong>el</strong> que per mieramoderníssimllibre titulat Emva ferJoan Brossa(ques’haviapublicat<strong>el</strong>1951,amb<strong>el</strong>famóspròlegdeCabral de M<strong>el</strong>o),i hihavia tots<strong>el</strong>sVinyolis quehaviensortitfinsalmoment,queerencinc:Primerdesenllaç,Devidaisomni,Les horesretrobades,ElCallati Realitats.PerquèJoanVinyolieraparent d<strong>el</strong>acasa, la noia que jo estimava li era neboda. Enaqu<strong>el</strong>lsdiesenvasortirundenou,d<strong>el</strong>’onclepoeta,unllibrequeensvafermoltefecteiqueduiauntítolespectacular:Totésaraires.Apartird’aquílapoesiadeVinyolise’ns vacomençar afer mésimés pròximafinsaarribaraserlaquehumanament sem’haficatmésendinsd<strong>el</strong>molld<strong>el</strong>’osd<strong>el</strong>esqüestionsquecremen, d<strong>el</strong> viure, que són les de com, què, qui iambqui.Ien<strong>el</strong>sseusversosaquestaproblemàticaodesproblemàticaens arribaa travésd<strong>el</strong>scolorsid<strong>el</strong>esformesd<strong>el</strong>arealitat:l’existènciad<strong>el</strong>ab<strong>el</strong>lesa(unc<strong>el</strong>,unapintura,unmoment,un gest) i lapreguntadequèicomviure,sóncosesquevanjuntesiencaramés,sónindestriables.L’èticamésguapail’estèticamésestricta.Unad<strong>el</strong>es tardes quejohiera,acal’amiga,s’hivapresentardesorpresa“<strong>el</strong>tietJoan”.Veniad<strong>el</strong>metge, que li havia parlat clar:que ho tenia moltnegre,queviviaquasi demiracleenl’equilibri inestablede dues malalties greus,que l’una li frenaval’altra,peròque<strong>el</strong>petfinaleraimminent,qüestiódemesos.Iperacabar‐hod’adobarlihaviaparlat,nosési <strong>el</strong> mateix doctor o algú altre,deparanoia galopantiinguarible.Ellestavaemprenyadíssimi haviapujatacasa<strong>el</strong> cunyataesbravarlaindignació.Deiainflamat Vinyoli queestava segur,diguessin <strong>el</strong> quediguessin <strong>el</strong>s metges, que encara viuria <strong>el</strong>s deu oquinzeanysqu<strong>el</strong>ifaltavenperacabarlafeina,iqueper <strong>el</strong>l aquests serien <strong>el</strong>s més importants,perquèfariacom Beethoveno comRembrandt (joescoltavasensedirnipiuirecordoperfectamentquevadiraquestsdosnomsinocap altre),que<strong>el</strong>millord<strong>el</strong>asevaobrahodonenalfinal.I efectivamentdurant ladècadad<strong>el</strong>ssetantaVinyoli va<strong>publicar</strong>sis llibresmés:Encaralesparaules,Araqueés tard, Vent d’aram,El griu, Cercles iaqu<strong>el</strong>lapetitajoia<strong>def</strong>orad<strong>el</strong>tempsid<strong>el</strong>’espaiqueés<strong>el</strong>Llibred’amic (encaraqueaquest ja<strong>el</strong>teniaescritd’abans,empenso).Després,<strong>el</strong>1981surtAhorespetites,llibred’altamàgiaid’altíssimapoesia,und<strong>el</strong>smésricsques’hanvist.El 1983<strong>el</strong>sCantsd’Ab<strong>el</strong>one,cantsd’amorividaenbocad’unadona.El1984treutresllibres:<strong>el</strong> febrer<strong>el</strong> deversionsdeRilke,<strong>el</strong>marçDominimàgic,que és und<strong>el</strong>smésfortsimésbonics de la poesia de qualsevol època, i <strong>el</strong> juliolPasseigd’aniversari,tambémagníficiqueéscom<strong>el</strong>volumde“conclusions”d<strong>el</strong>asevaobra.Aqu<strong>el</strong>ljuliolenvacomplirsetanta.Elnovembremorí.Alcomençd<strong>el</strong>1985encarasurtunsegonvolumdetraduccionsdeRilke.Osiguiqueentre<strong>el</strong>sseixanta‐cinci<strong>el</strong>ssetantaanysde laseva edat l’homedónamitjadotzenallarga de llibres d<strong>el</strong>s més poderosos de la poesiamundial,i així fa certala profeciaqu<strong>el</strong>i vaig sentiraqu<strong>el</strong>latardaacasa<strong>el</strong>sseusnebots.Pocdesprés,empensoquejaera<strong>el</strong>1974,perfugird<strong>el</strong>sjutgesfranquistesid<strong>el</strong>abòfiaid<strong>el</strong>’exèrcitespanyol,undiumengedetardor,disfressatdeboletaire,vaigpassar la fronteraa peu per les Salines,cap aCeret,i me’n vaig anar a viure a Montp<strong>el</strong>ler,que m’hi vaigestar quasi dos anys,i desprésaNottingham,quetambé,imen’hivaigendur<strong>el</strong>queenaqu<strong>el</strong>lmoment era<strong>el</strong> darrer Vinyoli,Encara lesparaules,queés unllibreque físicament ocupaipesapoc. I un dia, emocionat amb <strong>el</strong> poema “Tot són37


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐L’altraneboda.preguntes”,livaigescriureaquestacartaquearahareaparegut i quejanilarecordava.Enaqu<strong>el</strong>l tempsa Montp<strong>el</strong>ler entre <strong>el</strong>s jovenots feia furor <strong>el</strong> darrerLéoFerré,Iln’yaplusrien,osiaNoquedares,quenoésunacançósinóun enormepoemotdeclamat,demésd’unquartd’hora,efectistaperòeficaç,grandiloqüentialhoramoltdur,perònocaldirqu<strong>el</strong>aconcisióvinyolianad<strong>el</strong> “Totsónpreguntes”,queacabarepetint <strong>el</strong> famós vers“tot és araires”, encaraemfeia mésmal.És clar queper mi aquestmal eraunplaer solitari perquèno <strong>el</strong> sabiacompartir amb <strong>el</strong>scompanys francesos, que podien ser molt trencadorsirevolucionarisperònoacabavendecreureenl’existènciad<strong>el</strong>català,encaraespensavenquealsuddePerpinyàtotsónolésisevillanes.I acabem amb un quadro deRembrandt quehetrobat entre<strong>el</strong>smeuspapersiquefapensar,entrealtres,amb<strong>el</strong>poema“L’equivalent”(und<strong>el</strong>sCercles):Elquadro ésfosc,sí,però<strong>el</strong>sreflexosd<strong>el</strong>focliballenalacara.Elquesemblaestrany,ocuriós,ésaixò d<strong>el</strong>’espasa.Deuser una ganiveta.O potser<strong>el</strong>pintor ensha volgut mostrar unVinyolid’una altraèpoca, de segles ja filats, l’emperador vestit ambteranyines.REMBRANDT,RETRATDEJOANVINYOLIDematinadaiacasafentpatatesalabrasaremena<strong>el</strong>focambl’espasaJoanfosc.38


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐39


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐40


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Passeig amb Vinyoli il’àng<strong>el</strong> de RilkeJaume CreusAl poemaAlgúqueved<strong>el</strong>luny,JoanVinyolihiposaaquests tres versos de fet autobiogràfics: «I vaconèixerRilke,/iRibalivadirques’estimés/aqu<strong>el</strong>lqu<strong>el</strong>’ajudésafer‐segran».Josemprehetingutunaflacaper lespersonesgransquem’ajudenafer‐megran, perquè em traspassen alguna cosa —pertanyentalregned<strong>el</strong>asaviesa—quejoapreciomolt:lasevapersonal,peròtransferible,experiènciad<strong>el</strong>avida.Deixant debandaiconesartístiques o <strong>el</strong>sclàssics,queenunmomentoaltreetserveixendemirallmés o menys durador, al llarg de la meva primerajoventut vaigtenir alguns referents depersonesdegeneracionsanteriorsalamevaqueemvan marcarprouper fer‐memadurar.En <strong>el</strong> terrenyd<strong>el</strong>apoesia<strong>el</strong> primerva ser Espriu,indubtablement,peròreconecque en la construcció de la meva veu poètical’empentaespriuananoduràgaire.Haviaanat descobrint<strong>el</strong>s poetes francesos maleïts (Baud<strong>el</strong>aire,Lautréamont, Rimbaud, Verlaine) i aquests emtemptavenmésenlaideadeviur<strong>el</strong>apoesiacomunart desi mateix,deixant‐hi la p<strong>el</strong>l d’una maneraoaltra,si calia.I amésamés,alaFacultatdeLletresde la Universitat Autònoma, ja havia conegut Gabri<strong>el</strong>Ferrater, i a través d’<strong>el</strong>l m’havia familiaritzatamb Pavese i Pasolini.Peròs’hade dir que <strong>el</strong>sprimersanys setanta ja m’havien estat especialmentrev<strong>el</strong>adors d<strong>el</strong>amultiplicitat deveuspoètiquescatalanesque teniaa l’abast,malgrat lapersistènciad<strong>el</strong> règim franquista. El gran recital d<strong>el</strong> Price d<strong>el</strong>1970(amiemvanquedargravadeslesintervencionsd’Espriu, Pere Quart,Bartra, Brossa,Ferrater i Colomines)vaser una experiència revulsiva,és a dir,destructivaiconstructivaalhora.I apartird’aleshores<strong>el</strong>meumónpoètic vacomençar afer ungir notable.Enunad<strong>el</strong>esreunionsextradocentsalbar“ElMesón” de Sant Cugat, Ferrater m’havia parlat deJoanVinyoliiamim’haviaquedat<strong>el</strong>cuquetdetenirhitractes. De moment,però, les persones que enaqu<strong>el</strong>l moment em marcaven més eren l’enyoratJoanSolà,que emrevisava<strong>el</strong>sprimerspoemesseriosos;l’AlfredBadia,poeta i dramaturg,pared<strong>el</strong>aLola Badia,amb qui llavors jo sortia (avui aquestadeixebladeRiquerésunamedievalistadeprestigi),i<strong>el</strong>s meusonclesJosepMateu,còmic, “teatrero” integral,<strong>el</strong>primer queem va fer estimar <strong>el</strong>piano,<strong>el</strong>teatre i <strong>el</strong> país (juntament amb la MariaCreus,lamevapadrinai muller seva)i Miqu<strong>el</strong> Muñoz,<strong>el</strong>pared<strong>el</strong> Miqu<strong>el</strong> Desclot, devorador de Pla, que em vaobrir<strong>el</strong>campd<strong>el</strong>sllibresencatalàiemvaeixamplarl’amor a lamúsica catalana. En <strong>el</strong> present contextnomésparlaréd<strong>el</strong>’AlfredBadia.L’AlfredBadiatambéemvaparlardeVinyoli,a qui va presentar en un recital a l’Escola Betània(estemparlantd<strong>el</strong>1971)ivaser<strong>el</strong>primeraposar‐me<strong>el</strong>sSonetsaOrfeudeRilkesota<strong>el</strong> nas.Elljan’haviapublicat alguns,crec que eraala revista “El Pont”,però ja en tenia una traducció completa o, si nocompleta d<strong>el</strong> tot, sí molt a punt. Reconec queemvandeixarben trasbalsat,perquèerenpoemesqueesresistienalacomprensióimmediataiobligavenaprofundesreflexions,demaneraquese’mfeiengratamentmisteriosos. Segurament per això, hi vaigparar mésatenció.Elljame’n vaobriralgunssecretets,jodesprés,capal1974,vaigintentarcapbussarmemésintensamentenRilke,iencara<strong>el</strong>vaigtrobarinaccessible,sobretot lesElegiesdeDuino.En canvi,<strong>el</strong>s sonets ja <strong>el</strong>s vaig trobar més diàfans i, per damuntdetot,instigadors.Peròabanshivahaverunaltrefetincomprensible,perbéqueclaramentcomprensible(jotambélihaviasentitdirquenopensavapassar de la cinquantena): <strong>el</strong> suïcidi de Ferrater,l’agostd<strong>el</strong>72.Joqueme’lteniacomamoltpròximquantaltreball poètic(nocomareferentvital,però),passat<strong>el</strong>tràngold’assumirlasevamort,emvaigsentirunamicaorfe,tot iquejaemfeiamalveure’lalesclassesd<strong>el</strong>ingüística podent amb proufeines articularbélesparaules.I dic orfetantp<strong>el</strong>quefaalapoesia41


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(eraunaveu que m’agradavamolt iqueja nodiriamai més res),com p<strong>el</strong>quefa a lapersona, perquèllavorsjosovintejava<strong>el</strong>seupisdeSantCugat,enunbloc gairebé als afores d<strong>el</strong> poble,i gaudia enteramentd<strong>el</strong>seuingentsabericontactes(atravésd’<strong>el</strong>lvaigconèixerJaimeGildeBiedma,unaltred<strong>el</strong>spoetesdequi gaudiaescoltant‐lo entertúliao enpetitcomitè). Sempre he pensat que aquesta orfenesaem vafer acostar a la figura deVinyoli. No dubtoque tard o d’hora hi hauria establert r<strong>el</strong>ació, peròl’amistat crec que la va fomentar <strong>el</strong> coneixementque jaFerraterm’havia procurat d’aqu<strong>el</strong>l poetapocvistent que durant <strong>el</strong> Festival Price m’havia deixatmés aviat fred. I ho dic perquè ja en les primeresconversesquevamanarteixintapartir d<strong>el</strong>maigd<strong>el</strong>1975,enquè<strong>el</strong>scomponentsd<strong>el</strong>TAROTDEQUINZEvamorganitzar<strong>el</strong>Gespa‐Price(al qualVinyoli novaassistir,peròsíqueenviàunpoemaperal’antologiad<strong>el</strong>’acte),und<strong>el</strong>stemesquedeseguidasortirenvaserPavese,l’amoritaliàquem’haviainculcat Ferrater,comesdesprènd’unaanotacióalamevaagendad’aqu<strong>el</strong>lany,corresponentaldia14dejuny.Inevitablement,laconversad’aquest dia en concret vagirar a partir d<strong>el</strong> poeta suïcida, la desaparició d<strong>el</strong>qual també havia deixat tocatVinyoli.Però tambévasortirjaRilke,in<strong>def</strong>ectiblement.Pertantaquestaeralaconst<strong>el</strong>∙lacióenquèensvammoureenaqu<strong>el</strong>lsprimersmomentsdeconeixençamútua.Vaexplotaraleshores<strong>el</strong>que<strong>el</strong>lendeialasevaPrimaverad<strong>el</strong>75,quetanimportantlivaresultar(xerrades,converses,presentacions,sopars,creacióinsitudepoemesperpart d’<strong>el</strong>l).A la dedicatòria que em va fer al llibreVent d’aram, que va sortir a la tardor d<strong>el</strong> 1976, hiposa:«Al’amicJaumeCreus,un,inopasunqualsevol,d<strong>el</strong>aprimaverad<strong>el</strong>75,encaraquetotshiéremnecessaris i tan “bons” per mi,queem feien comrenéixer a lanova joventut de l’edat madura». Deresultesd<strong>el</strong>aprimaverad<strong>el</strong>75lamevar<strong>el</strong>acióamb<strong>el</strong>l esvaanaraprofundint,potsermés perpart meva,perquèm<strong>el</strong>’estimavamolti emmenjavalessevesparaulescomsifossinmannàd<strong>el</strong>c<strong>el</strong>,peròsensdubte també per part seva, perquè notavala sevagranestimaenl’altíssimgraudeconfiançaisintoniaque em mostrava,prouper fer‐meconfidènciessobr<strong>el</strong>asevafamíliaquesuposoquenoatothomdeviafer.Iamés,crecqueem coneixiaforçabé,perquètambé jome liobriaincondicionalment,ili explicavasenseembuts<strong>el</strong>sreferentsd<strong>el</strong>amevapoesia.Totaixò,però,era sempreentrediscussiói discussióapropòsitd’algunmotoconceptedeRilke.Jahiarribarem.Entremigvamretrobar‐nosal’escenariperl’homenatgeaFerrater,al’OrfeódeSants,l’abrild<strong>el</strong> 1976.Amb <strong>el</strong>s actors de l’Escola de Teatre d<strong>el</strong>’Orfeó deSants,vamsortirunabonacolladepoetesque volíem dedicar a Ferrater un espai en lesnostres memòries.Enaqu<strong>el</strong>ls anys jo formava partd<strong>el</strong> grupanomenatTeatred<strong>el</strong>’Escorpí,amb <strong>el</strong> qualjahavíemfetunaTerraBaixatrencadora,ambescenografiad<strong>el</strong> Fabià Puigserver (una xarxa plena depans de pagès penjant damunt d<strong>el</strong> cap d<strong>el</strong>s protagonistesd<strong>el</strong>’obradeGuimerà);despréslapeça,sumade peces,a partir de textos de Brossa, que esdeiaQuiriquibú,i just aleshorespreparàvem unmusicalamb<strong>el</strong>grupdejazzLaLocomotoraNegra,encaraavuibenengreixada,apartirdetextosdepoetescatalans, 43 en total, la tria d<strong>el</strong>s quals va ser“moltpersonal(d<strong>el</strong>avintenadepersonesquehihanintervingut),fruit d’unconjunt d’interessosi denecessitats...”,comdeia<strong>el</strong>programademàd<strong>el</strong>’obra,uncopestrenada,amb<strong>el</strong>títold’und<strong>el</strong>spoemes(deJoaquimHorta):Homeambblues.Unad<strong>el</strong>avintenadepersoneserajo,ivaigserjoquivaproposard’incloureVinyoli. Al llibre ja esmentat Vent d’aram,Vinyoliens vadedicar,alsd<strong>el</strong>aprimaverad<strong>el</strong>75,<strong>el</strong>poema Aplec.Quan <strong>el</strong> Guillem‐Jordi Gra<strong>el</strong>ls em vadirde fer propostespoètiquesperal musical,entred’altres poetes (alguns acceptats,d’altres no), vaigtriardeVinyoliprecisamentAplec,peròtambéPiscinaiDiesalcamp,queencaratincmarcatsen<strong>el</strong>meuexemplar d<strong>el</strong> llibre.I Aplecvasertriat i vaentrar aformarpart d<strong>el</strong>’únic musical ques’hagifetmaiaquíestrictament confegit apartir de textos de poetescatalansi ambmúsicadejazzen directesobr<strong>el</strong>’escenari,on<strong>el</strong>sactorsgaudíemcosadenodirrecitant,cantant iballant,queés<strong>el</strong>queesfaenun musical,òbviament.L’obravapujaralsescenaris<strong>el</strong>marçd<strong>el</strong>1977,pocsdiesdesprésde lameva primeravisitaacasaseva,alcarrerCast<strong>el</strong>lnou(finsaleshoresnomésens havíem reunit en bars, com <strong>el</strong> de la Plaça deSarriào<strong>el</strong>V<strong>el</strong>ódromo, o caus més íntimsiagradablesd<strong>el</strong>cascanticontambémenjàvem).DesprésHomeambbluesesva feralTeatreGrec imés tardencaravamanar de gira per terrescatalanes.Ambaixò deixo constància d<strong>el</strong> fet que uns quantsjovesde la Primavera d<strong>el</strong> 75 sí que vam contribuir a unmillorconeixementd<strong>el</strong>’obrapoèticadeVinyoliamblesnostresparticularsaportacions.L’any1977,a laprimavera,Vinyoli enshaviafet lacridaper a l’antologiad<strong>el</strong> Price‐Congrés(quevammuntaruncop més<strong>el</strong>sd<strong>el</strong>TAROTDEQUINZE),alcostatd’unaltreescritdeJosepMariaLlompart.I<strong>el</strong>novembred<strong>el</strong>1977,<strong>el</strong>VicençAltaióijo,quejafeiaunspocsanysquedirigíemlanostracol∙leccióCRIS‐TALLSd<strong>el</strong>iteraturaalacrestad<strong>el</strong>’onada,vampro‐42


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐posar a Vinyoli la publicació d’un nou llibre seu, iaquest vaser El griu,aparegut <strong>el</strong> dia deSant Jordid<strong>el</strong>1978.Perdesgràcia,<strong>el</strong>llibrevaarribarmassajustales paradesd<strong>el</strong>scarrers imoltesllibreries ni l’havienexposat i <strong>el</strong>tenien enpaquets encara tancats.Vaig haverd’anar de llibreriaenllibreriaper fer‐losposar<strong>el</strong>llibredeVinyoli alavista.Tot i així,<strong>el</strong>llibreesvavendremalamentivaserlafid<strong>el</strong>acol∙lecció.Aposteriori vasermésbuscat,peròllavorsensvaresultarfatal:desprésd<strong>el</strong>seujanovampodertreurecapmésllibre,totitenir‐neunsquantsmésdepreparats.Durant l’any 1977 i <strong>el</strong> primer trimestre d<strong>el</strong>1978 <strong>el</strong> vaig anar a veure diverses vegades a casaseva i també vam fer diverses sortides de copes,gairebé sempre al bar de prop de casa seva, <strong>el</strong>Pensylvania.Cada vegada que ho fèiem no podiaevitardepensaren<strong>el</strong>p<strong>el</strong>egrinatgedebarenbarqueenpleserveimilitaraBerga vaig feramb unpagèsd’Espinalvet, en Ton‐de‐les‐prèdiques, un p<strong>el</strong>egrinatgequevaconcloure deben curiosa manera:enarribar a la caserna, il∙luminat en més d’un sentit,vaignotarl’incontenibleimpulsd’escriureunpoemaabsolutament,meridianamentdionisíac:Sacrificid<strong>el</strong>vi.Aquestpoema,quesegurquetraspassavaalgunaratlla verm<strong>el</strong>la d’aqu<strong>el</strong>laèpoca, es va merèixer,enser publicat al darrer número d<strong>el</strong>arevistaTAROT‐DEQUINZE,llavorssota<strong>el</strong>seg<strong>el</strong>lded’EditorialAri<strong>el</strong>,unaseverarepulsaiunaamenaçaperpartd<strong>el</strong>acensuradeMadrid.FinsitotaVinyolili haviasemblatexcessiu, però ho entenia, em deia, com enteniaque <strong>el</strong>sàng<strong>el</strong>squem’acompanyaven,enlapoesiaien la vida,no fossin estrictament c<strong>el</strong>estials. Perseguintund’aquests àng<strong>el</strong>s,vaiganar fins aGranadaperquèhifeia lasevamili,juntament amb un altreamic meu,de la xicota d<strong>el</strong> qual, amb trets marcadamentàrabs i molt coneixedora de l’Alhambra,vaigquedarmésquefascinat,contra<strong>el</strong> queem podiaimaginar.El22demarçd<strong>el</strong>1978,abansdemarxara Andalusia, vaig trucar a Vinyoli, perquè emdesitgés bon viatge poètic i vital,i des d’allà,desprésd’unanitmoguda amb tota lacollade granadinsd’aqu<strong>el</strong>la noia enartadora, li vaig enviar unapostal exposant‐li <strong>el</strong>gavadal de sentimentsencontratsqueaqu<strong>el</strong>laterram’haviadeparat.Lideiaexactament:“EstimatJoan,sijasabíemquehihasentimentsinefables,aixòquearaesticvivintdepassatotsentit de normalitat. No sé com podria exposar laperplexitat,la interrogació,la incògnita, <strong>el</strong> misteri,lafascinació ien<strong>el</strong>fonsresmésqu<strong>el</strong>alucidesad’unaresposta:quetotariquesaensved<strong>el</strong>’experiència,és adir,tambéd<strong>el</strong> transvasament de comunicacióque establim amb <strong>el</strong>s altres. I això és <strong>el</strong> que viscintensamentaGranada.T’hoexplicaréihoescriuré.Enshemdetornaraveuremoltaviat.Sinceramentambtu”.Tambéaqu<strong>el</strong>ldiavaigescriur<strong>el</strong>esprimeresratlles d<strong>el</strong> poema Norna, que forma part d<strong>el</strong> llibreSuite d<strong>el</strong>s bons amors, i que li vaig dedicar posteriorment,quan vaig acabar‐lo a Alcobendas (Madrid),a casad’un altre d<strong>el</strong>s meus cossos amorososd’aleshores.AJoanVinyolilivandiagnosticarlatrombosi<strong>el</strong> 15de maig d<strong>el</strong>1978,peròjas’haviasentit malamentdies abans. Des d<strong>el</strong> meu retorn deGranadafinsal maig,amb l’anadaa impremtad’El griu perentremig,vaiganar‐loaveure tres vegadesi <strong>el</strong> dia11demaig,<strong>el</strong>diaanterioralsprimerssímptomesd<strong>el</strong>a malaltia,li vaig t<strong>el</strong>efonar per dir‐li comestava<strong>el</strong>llibre.Després,amb<strong>el</strong>VicençAltaió,ensvam veureenlanecessitat dedur‐loalaClínicaTresTorres,ontambéhi haviaingressatVicentAndrésEst<strong>el</strong>lés,dequi volíem <strong>publicar</strong> unnoullibre alanostracol∙lecció,titulatllavorsSalzburg.PeròTAROTDEQUINZEiCRISTALLSvan desaparèixer<strong>def</strong>initivament,malgrat lesmoltesnovetatsqueteníem encartera:llavorsno hi haviasubvencionsijaestàvem endeutats.L’inici d<strong>el</strong>amevatrajectòria professional com a traductor, i perguanyar‐m<strong>el</strong>esgarrofes,quejahaviacomençatcapalafid<strong>el</strong>1978,emvaanarallunyantdemicaenmicad<strong>el</strong>s cercles poètics i literaris,i lamort d<strong>el</strong> meupareencaravaescurçarleshoresquehi podiadedicar,perpassar a dedicar‐les a lesnecessitats d<strong>el</strong>amevamare.Malgrattot,encaramantenia<strong>el</strong>contacteamb<strong>el</strong>smembresd<strong>el</strong>TAROTiencarafèiemplanspertirarendavantalgunacosamés,peròdebades...Vaig començar a treballar per a Edicions 62 i <strong>el</strong>tempsvaacabard’omplir<strong>el</strong>fossatambl’aiguad<strong>el</strong>aseparació entre les experiències vitals individuals.Quanemvannotificarlanotíciad<strong>el</strong>amortdeVinyolinoemvaestranyar,<strong>def</strong>et l’esperava.Però ladoside desenganyacumulada amblapocaviabilitat d<strong>el</strong>es propostes literàries d<strong>el</strong> país, va quedar rebladaamb <strong>el</strong> darrer claualatapaaltaüt deVinyoli,mentreéremalaplaçadeSarriàdavantd<strong>el</strong>’esglésiaones feien <strong>el</strong>s funerals: algú va arribar dient que <strong>el</strong>guardó que li atorgava l’Ajuntament de Barc<strong>el</strong>ona,haviaestatmoltcontestat perJoanTriadú,queconsideravaqueno se li haviad’atorgar aun alcohòliccomVinyoli.Ja erasabut queTriadú no <strong>el</strong> teniaenbonconcepte,peraixòaquestabramavacórrerperentre <strong>el</strong>s que érem allà i va resultar creïble, peròpotserlescosesnohavienanatexactament així.Totique...43


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐He traçat fins ara un viatge condensat enformadepasseigperlesvivènciescompartidesamblapersonadeVinyoli;aracaldriadonar,niquesiguiavold’àliga,unmosaicminimalistad<strong>el</strong>asevainfluènciaenlamevapròpiapoesia.Unapartd<strong>el</strong>meullibreEl lent creixement d<strong>el</strong>s coralls i tot Calotips i instantàniesdeuen molt a la interiorització d<strong>el</strong> ferpoètic deVinyoli,queenlesnostres conversesanavainfiltrant‐seen <strong>el</strong> meu corrent emocional i sanguini.IconcretamentalseuLlibred’amic,queemvaimpressionarmoltquanme’lvallegirenveualta.Elpoemabreu,peròd’intensitatsconcentrades,detallistaenlapinz<strong>el</strong>lada,peròvastenlaintenció,obertalavivènciatranscendent,peròperfectamentconscientd<strong>el</strong>pasd<strong>el</strong>tempsid<strong>el</strong>amortqueaguaita,vacomençaraformarpartd<strong>el</strong>meubagatgepoèticid<strong>el</strong>a meva reflexió fins i tot personal.Però potser <strong>el</strong>queméspucagrairaVinyoliésquem’acostéstantalfer poètic de Rilke. Moltes vegades em va insistirperquèemdeixésanaral’aventuradetraduir<strong>el</strong>poetadePraga;<strong>el</strong>lmateixemconsultavasobrealgunesd<strong>el</strong>essevestraduccionsim<strong>el</strong>esfeiallegirperquèendonés la meva opinió. Algun cop havíem discutitsobre la precisió d’algun mot en català(“inefable”versus “indicible”, per exemple) per traduir ja fosunaparaulaounconcepteitot d<strong>el</strong>precísmuntatg<strong>el</strong>ingüísticdeRilke.End’altresocasionseracapaçdedesv<strong>el</strong>ar‐me<strong>el</strong>sentitdetot unpoema,cosaqueemfeiaobrir <strong>el</strong>sullsmerav<strong>el</strong>latd<strong>el</strong>asenzillacomplexitatamb què afrontavaaqu<strong>el</strong>lestraduccions nopasfàcils.M’haviafet llegir laPrimeraElegia deDuino,entraduccióseva,l’únicapublicadai pòstumament,i jo sempreinsistiaen l’extremadificultat amb quèem trobava, però <strong>el</strong> seu esperonament va acabarobtenint resultats. Quan programava alguns d<strong>el</strong>sconcertsd<strong>el</strong>Foyerd<strong>el</strong> Liceu,enocasió d<strong>el</strong>esrepresentacionsdeL’OrfeodeMonteverdi(tambéhavíemparlat molt de música amb Vinyoli), <strong>el</strong> febrer d<strong>el</strong>2002vaigmuntarunconcertques’obriaambund<strong>el</strong>sDiàlegsamb Leucò de Pavese(L’inconsolable, entreOrfeuiunabacant,entraducciómeva)perintroduirles peces musicals al voltant d<strong>el</strong> tema òrfic, gratcom pocs aVinyoli!Per auna peça d<strong>el</strong> compositorKirchnersobrealgunsd<strong>el</strong>sSonetsaOrfeu,vaig traduir<strong>el</strong>ssonetsI,II,III,IV,VIII,IXd<strong>el</strong>aprimerapart,que jomateixvaigrecitar abans d<strong>el</strong>ainterpretacióde l’obra. D’aquesta manera vaig complir ambVinyoli,al qual havia promès <strong>def</strong>er un any o altrealgunatraducciódeRilke.Inofapasgaire,<strong>el</strong>2010,vaiggosarenfrontar‐mealRèquiemperaunaamiga,on la mort tothora present de l’amiga de Rilke,lapintoraPaulaModerson‐Becker,que<strong>el</strong>visitadesd<strong>el</strong>més enllà, com si algunacosahaguésquedat pendent,fa <strong>el</strong> llarg poema d’una densitat emotiva itranscendent molt pròpiadeRilke(«Sihosuportes,siguesmortaenmigd<strong>el</strong>smorts»).I per acabar, una anècdota que explica <strong>el</strong>stermesd<strong>el</strong>adedicatòriaque em va posar al volumd<strong>el</strong>asevaPoesiaCompleta<strong>el</strong>dia22d’abrild<strong>el</strong>1978,lavigíliadesortirElgriu,totiqu<strong>el</strong>asignàambdatad<strong>el</strong> 21.La dedicatòria diu: «A Jaume Creus,poeta,gran amic de sensibilitat extrema... Diria que sócunabèstiafortaiunàng<strong>el</strong>poderósencombat.Pensoqu<strong>el</strong>’àng<strong>el</strong> guanya...Ben teu,l’àng<strong>el</strong> aguisadecompany...Molt teusempre.Joan».Aqu<strong>el</strong>l dia havíemestat parlant de lesElegies deDuino,havíemcomentat la Primera Elegia i també havíem parlatd’àng<strong>el</strong>s,d<strong>el</strong>smoltsqueusavaRilkealsseuspoemesid<strong>el</strong>squejousavaen<strong>el</strong>smeus,mésfísics,méscarnals,i em va entendre perfectament. Perquè a laPrimeraElegiaesparlad’àng<strong>el</strong>sid’amants.Llavors,tenint com teníem <strong>el</strong> començament de la segonaElegia a la vista,cadascú amb <strong>el</strong> seu exemplar (joamb <strong>el</strong> meu molt subratllat), em va deixar anar,potser amb un deixde sornegueriaamical, lesprimeresparaulesquehi escriu Rilke:«JederEng<strong>el</strong> istschrecklich»...Totàng<strong>el</strong>ésterrible!,frasejapresenta laPrimera Elegia.Vinyoli es referiaals meus àng<strong>el</strong>s,alsseusialsdeRilkealhora,indubtablement.Ijopertornar‐lilapilotalivaigrecordar<strong>el</strong>seupoemaNit d<strong>el</strong>’àng<strong>el</strong>, on <strong>el</strong>l,temerari,lluita amb un àng<strong>el</strong>granifort.I concretament li vaig llegir <strong>el</strong> fragmentque diu:“Tenscom lanit,amb merav<strong>el</strong>lai espant,entr<strong>el</strong>essevesmansdebatent‐me,quinmisterinaixiaen mi...”. I vaig afegir: «Ara saps com em vaigsentir la primera vegada que vaig estar “lluitant”ambunaltrehome».Aqu<strong>el</strong>ldiaemvacomprendreafonsi vapassaraser<strong>el</strong>meu“àng<strong>el</strong> aguisadecompany”.P.S.EncarahefetmésenhonorimemòriadeVinyoli. Al Festival PACEM de poesia i música deCollbató,p<strong>el</strong>junyd<strong>el</strong> 2011,vaig muntar un concertdedicatenteramenta<strong>el</strong>l,ambtotd’estrenesabsolutesdepecesmusicalscompostesexpressamentperaaqu<strong>el</strong>laocasió.També joli vaigescriureunapeçaper aflautai veu,amb <strong>el</strong> textd<strong>el</strong> seuFosc oc<strong>el</strong>l d<strong>el</strong>llibreDominimàgic.L’èxitd<strong>el</strong>concertemvafermoltf<strong>el</strong>iç,perquèesvaposardemanifestquehihamoltagent quese l’estimacadacop més,i encara pensofer‐limésregalsd’aquests.Toca.44


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐45


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Vinyoli i la primavera d<strong>el</strong> 75Isona PassolaEmdemanenqueparlideVinyoli perquè<strong>el</strong>llibre"Ventd'aram"<strong>el</strong>dedicàalsd<strong>el</strong>aprimaverad<strong>el</strong>75com<strong>el</strong>l anomenava <strong>el</strong>grup d<strong>el</strong>letres queens solíem trobar <strong>el</strong>smatinsdediumengealdesaparegutbard<strong>el</strong>aplaçadeSarriàperparlard<strong>el</strong>iteratura.Recordolallum travessant<strong>el</strong> verd tendred<strong>el</strong>splàtansil'airenet<strong>el</strong> diaexacteque ens<strong>el</strong> va portar l'Altaiói com ens llegia,f<strong>el</strong>iç deveure'ns embadalits <strong>el</strong>l tangran,nosaltrestanjoves,versosd<strong>el</strong>'"Araqueéstard",<strong>el</strong>seullibredarrer.Per <strong>el</strong>ll'ara,eratardipernosaltrestotjust començava!En<strong>el</strong>seuentusiasmevaigentendr<strong>el</strong>anecessitatdeconnectar‐sequetéaqu<strong>el</strong>lqueenlasoledatpersonals'habuidatenunpoema.Aqu<strong>el</strong>lsqueéremnosaltres,l’enteníemmésqu<strong>el</strong>amajoriad<strong>el</strong>asevageneracióque<strong>el</strong>vadeixar debandaperquèlasevapoesiade l'experiènciaiautodidactaxocavaamblapoesiaques'estilavaal'època.Jome'lmiravaencuriosidafinsqu<strong>el</strong>'emociód<strong>el</strong>smotsvapodermésqu<strong>el</strong>acuriositatd<strong>el</strong>personatgequanrecitava"ELSCORBS"Grallantalesfosques<strong>el</strong>scorbsretornencadavespre.Vésambcompteamb<strong>el</strong>sbecsprivilegiats.Enshemd'anarfornintd<strong>el</strong>lumside<strong>def</strong>enses.Desconfia,quejahasperdutaltresvegadesen<strong>el</strong>jocdepactar‐hi.Totalmésacceptaunperemptoricompromísperòfuig‐ne,sipots,noetdeixisdevorar.Araquenosaltresteniml'edatque<strong>el</strong>lteniallavors,dequèensvoliaprevenir,premonitori?En<strong>el</strong>centenarid<strong>el</strong>seunaixementemdiuenqueparli deVinyoliperòésque ami,Vinyoli,d’ençàd'aqu<strong>el</strong>la primaverano m'hadeixat mai,perquè lasevapoesiadramàticaivital,<strong>el</strong>sseusproverbis conclusiushanperdurat mésenllàdetotamodai<strong>el</strong>situencomund<strong>el</strong>smésgransd<strong>el</strong>segleXXd<strong>el</strong>apoesiacatalana.Peraixò,humilment,liretorno comun boomerang<strong>el</strong>que<strong>el</strong>lemdeiaaladedicatòriad<strong>el</strong>seullibre:Joan,empeses!46


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Artur Sagués - Joan Vinyoli - Artur Sagués47


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐48


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐49


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐50


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐51


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐52


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐53


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐54


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐55


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐EstimatArthur,Noséperquèt’heposatunahen<strong>el</strong>teunom.Herebutlatevapostal.Jonotincgavinesperòtincfulles.Josócunafullasecaarrossegadap<strong>el</strong>vent.Latevapostalésmoltbonica,molt,decontingutiimatge.Aquestafullabeuaraambtuunaginebraambg<strong>el</strong>...Aquestapostalmevaésvivaimorta. EstranyacosaComjo. viurePetons56


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Record de Joan VinyoliMiqu<strong>el</strong> DesclotNo vaig començar a tractar Joan Vinyoli fins p<strong>el</strong>febrer de l’any 1977, mentre jo encara escrivia lespoesiesd<strong>el</strong> meullibreCançonsd<strong>el</strong>allunaal barret.Al capde pocs mesosemvaigtraslladaraCast<strong>el</strong>lard<strong>el</strong>Vallès,perlacomoditatdeviuremésapropd<strong>el</strong>aUniversitat Autònoma, on treballava de professordesd<strong>el</strong>atardord<strong>el</strong> 1975,iperaixòapartir d’aqu<strong>el</strong>lmoment una part d<strong>el</strong> nostre contacte va serepistolar(en aqu<strong>el</strong>laèpoca,lagent escrivíem cartesamb tota naturalitat),però aviat la meva donai jovamcomençar abaixaraBarc<strong>el</strong>onadetanten tantperanar aveure<strong>el</strong>poetaalcarrerdeCast<strong>el</strong>lnou.Laveritat és que des d<strong>el</strong> primer moment ens vamavenircomsienshaguéssimconegutdemoltsanys.A <strong>el</strong>l li agradava <strong>el</strong> tracte amb <strong>el</strong>s joves —enparticular, amb les joves—, que evidentmentl’afalagavai l’estimulava.Lasevasalut,però,jaeramolt precària, i aqu<strong>el</strong>les visites eren com unafinestraobertaalmóndesd’uncertenclaustramentforçat,cadavegada méspenósi inevitable.A cadavisita,ésclar,dedicàvem una bona estonaalsseusúltimspoemes,que <strong>el</strong>l ensllegiaamb veuseguraiclara, i sobretot amb una convicció incontestable.Vansermomentsmoltintensos,demaloblidar.Benalcomençamentd’aqu<strong>el</strong>laamistat,arrand’una lectura sistemàtica de tota la seva obra, jovaigesbossar l’esborranyd’unassaigsobreuntemarecurrent en la seva poesia, que vaig encapçalaramb <strong>el</strong>títolViatgeala llavor,inspirat per unconted<strong>el</strong> cubàAlejoCarpentierquedeviahaverllegitfeiapoc.Tot itractard<strong>el</strong>aseva poesia,haviade serunassaigcreatiumésquenopasunestudi;untextliterari,doncs,mésquenopasacadèmic.Quanl’hivaigsotmetre,però,jaemvaigadonarqu<strong>el</strong>aideal’haviadecebut:m’hivacomençaraposar pegues,aintroduir‐hicorreccions,aproposarcanvis.Emvaquedarbenclarque<strong>el</strong>que<strong>el</strong>lesperavademieraunestudiinopasunassaig,unaobrad<strong>el</strong>professor universitarimés que no pas d<strong>el</strong> poeta encara jove que jo era.“Em produeix una gran satisfacció i m’ajuda aprosseguir lamevadifícil tascaveure quepersonesjoves i preparades com tu s’interessen tan seriosamentperlamevapoesia”m’escriviaamitjan agostd<strong>el</strong>1979.Aqu<strong>el</strong>ladivergènciadecriterisemvadesanimarfins al punt dedeixar adormir l’esborranyenun calaix,amb l’esperançadereprendre’l algundia,tot i que en realitat continuava sense intenció deconvertir‐loenunestudiacadèmic.Empensoquejocompreniaproulanecessitatque<strong>el</strong>poetasentiadeserreconegutperlauniversitatalaqual<strong>el</strong>lnohaviatingutaccés,però al meutornjo sentiavivamentlanecessitat de <strong>def</strong>ugir l’academicisme universitariquesemprem’hasemblat unaamistatperillosapera la poesia.Al llarg d<strong>el</strong>s mesos següents, <strong>el</strong> poetaem vareclamar amablement més d’una vegadalacontinuaciód’aqu<strong>el</strong>ltextembrionari,peròjo<strong>el</strong> vaigferpassarllastimosamentambraons.Ésclarqueemsabiagreufer‐logruard’aqu<strong>el</strong>lamanera,però <strong>el</strong>casésquejonosabiadonar‐lilasatisfaccióque<strong>el</strong>lesperava.Alcap d’uns mesos,per acabar‐ho d’adobar,vaigmarxar aAnglaterra a treballar alauniversitatdeDurham durant unany,quefinalmentenvanserdos,i aqu<strong>el</strong>lcanvi radicaldevidaem vafer oblidardespietadament<strong>el</strong>“deute”impagat.Però,en canvi,nosaltresensvamcontinuar escrivinti<strong>el</strong>l encaravaser prou amable d’enviar‐me poemes recents,queemvanferunabonacompanyiaenaqu<strong>el</strong>leslatitudsnòrdiques. Sempre més he lamentat no haver‐losabut complaure com <strong>el</strong>l hauria volgut. Endescàrrec,livaigescriureunpoemadesdeDurham,que esva <strong>publicar</strong> dins<strong>el</strong> meullibreJuvenília, l’any1983.Entornarjod’Anglaterra,perl’estiud<strong>el</strong>1982,encaraensvam veurediverses vegades,peròlasalutcada vegada més fràgil d<strong>el</strong>poeta ho feia mésimésdifícil.Aixíitot,aqu<strong>el</strong>lamalasalut haviaesdevinguttanacceptada,tanhabitual,tan“amiga”,queen arribar‐li la mort poc desprésde complir <strong>el</strong>ssetantaanysem vaagafar desprevingut com si l’haguésfulminatunllamp.57


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐58


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐59


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐60


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐61


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐62


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐63


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐64


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐65


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐66


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐67


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐68


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐69


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐70


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Lluís Urpin<strong>el</strong>l - Joan Vinyoli71


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐72


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐73


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐74


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Salvador Oliva - Joan Vinyoli75


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Francesc Parcerisas - Joan Vinyoli76


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Àlex Susanna - Joan Vinyoli77


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐78


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐79


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐80


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐81


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Salvador Clotas - Joan Vinyoli - Salvador Clotas82


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐83


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐84


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐85


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Joan VinyoliTeresa Font“Maino és tard.Tot ésen cadamoment imprevisiblei únic. ‐Dolça nit‐ Ulls, cares,mans,‐ Mentre aforaroden <strong>el</strong>s est<strong>el</strong>s… i tot encara,aquí, sensesaber‐ho,vida cap a més vida. On la mort? Semprevigilaperòfempermanerad’aturar‐la.”Joan Vinyoli va escriure per a mi aquestesparaulesenun “posa‐vasos”mentre preníemunaotresginebres,arafamés detrenta anys enun pubanglèsdeBarc<strong>el</strong>ona.Vaigconèixer<strong>el</strong>poetaalacasafamiliarquanjoteniasetovuitanys.Vinyoli era amic d<strong>el</strong>s meus pares i veniatotsovintacasaasopariafertertúliaamb<strong>el</strong>meupare,allegirpoemes,aparlardepoesiaitambéaemprovar‐se<strong>el</strong>sjerseis demitjaamb dibuixosde fantasiaqu<strong>el</strong>amevamar<strong>el</strong>ifeiaambgranil∙lusió.Begur,estiusamb aiguablava,Rupit,tardorsamb vent d’aram,Alforja,hiverns vora d<strong>el</strong> foc,primaveresambolor<strong>def</strong>arigolaaVallvidrera...,dolçosmomentsviscutsambgranintensitat!Vanpassar<strong>el</strong>sanysilanenad<strong>el</strong>estrenesvaesdevenir unadonacomdiu<strong>el</strong>poetaenlesnostresendreces.Unadonajovealeshores,enèrgica,esperançadaivital.ValadirquealcostatdeJoanVinyoliesrespiravaunveritablealèd’humanitat.Claredatsifoscúries convivien plegades en lasevamaneradetransmetre i de compartir les mancances d<strong>el</strong>s homesilesdones.Moltespassejadesp<strong>el</strong> barrideGràcia,perlaFestaMajor,perdiferentsraconso placesd<strong>el</strong>aciutat,prenentunacopadevi,unatorradaamboliisal,uncafècalent o unBenjaminbenfred,mentreparlàvemd<strong>el</strong>s místics, d<strong>el</strong>s somnis, de la vida, de lamort...agafats d<strong>el</strong> braç,mirant‐nos <strong>el</strong>s ulls o recitant‐nosversos de Shakespeare o de Rilke a caud’or<strong>el</strong>la.Instants que mai no podré oblidar i queguardocom <strong>el</strong>s meus millorstresors de“vidamésalta”.Quantes hores passades,quanta“vida capamésvida”mentrepassàvemennet<strong>el</strong>snouspoemesamb una petita màquina d’escriure al carrer Cast<strong>el</strong>lnoude Sarrià, tot escoltant la veu de “l’hostemeuqueviusalagaleria”omentrec<strong>el</strong>ebràveml’arribadad<strong>el</strong>solstici d’estiu al meu petit pis de laTravessera,assaborint àvidament un par<strong>el</strong>l de prunesdolcescomlam<strong>el</strong>or<strong>el</strong>legintunai centvegades<strong>el</strong>spoemesdeSantJoand<strong>el</strong>aCreu.Desd’allàonsiguisapqu<strong>el</strong>’enyoroicomquemainoéstard,ahorespetites,quanaforaroden<strong>el</strong>sest<strong>el</strong>sparlo amb<strong>el</strong>l i totajo ressono,encara,d<strong>el</strong>aseva saviesa tot agraint a l’atzar la sort d’haver‐loconegut. "No vencerà cap fred, <strong>el</strong>s meus recordsencesos".FotografiaisotagotsceditsperTeresaFont86


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Laplaça AJoanVinyoli, amic,estimatAquí,damuntlaplaçasotad<strong>el</strong>esacàcieslavidapassa.Unaombra,unacançó,unallunyanaveu,<strong>el</strong>sod’unatenoraqueemfapensarquisóc.Te’nrecordes,amicquanpassejàvemp<strong>el</strong>smateixosindretsquearatrepitjo?D<strong>el</strong>atevasaviesajod<strong>el</strong>ia.Avuiquejanopucpenjar‐med<strong>el</strong>teubraç,noséquedonariaperescoltaraltrecoplatevamúsica.87


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Joan Vinyoli - Xavier Folch88


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐89


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Andreu Rossinyol - Joan VinyoliFaun quantemps,quanlarevistaElProcésencaraeraalesbeceroles,enRogerVilàaconseguí contactarambl’AndreuRossinyol,l’esplèndidifid<strong>el</strong>correctorde Joan Vinyoli,i convèncer‐lo queens era imprescindiblefer‐liunaentrevista,quenecessitàvemsaber més coses d<strong>el</strong> poeta.Ell va accedir‐hi amablementivacitar‐nosunatardaal’AteneudeBarc<strong>el</strong>ona.Recordo l’Andreu Rossinyol com un homesubstancial,pausat,quearrossegavaunairepacífic,desaviprofundidiscret,acompanyatd’uncertgraudetimidesa,semblantald’unnoietadolescent.Unamica reservat i circumspecte. Laveritat és que nodeixava caure gaires paraules de buit. Mirava, observavaiescoltava atentament.Tot i tenir una veucom la d’un tronc gruixut, no era gens propens al’estridència ni a l’expansió. Semblava, això sí,arrossegar un punt de distància, però que contràriament<strong>el</strong> feia somriure amb bonhomia.Tinc lasensació que era força alt, amb <strong>el</strong>s cab<strong>el</strong>ls llisos iemblanquinats.Posades duia unes ulleres considerables,negres,qu<strong>el</strong>ianavenlliscantcapavall,finsala punta d<strong>el</strong> nas.Aquestes li feien créixer uns ullspetits,b<strong>el</strong>lugadissosi llampants,gràvids de simpatia.Jome l’imaginava tancat en una cambra i fumantcomuncorsari,voltatd’unaflotadediccionaris,moltsllapisipapersamuntegats.Ensvadirquetreballava amb<strong>el</strong> llapis.Un fet singular ‐l’hepogutcomprovar‐,iqu<strong>el</strong>lavorsvasorprendre’mforça.Emvaferpensar deseguidaamb unVladimir Nabokovescrivintdepeudretiambunabarretadegrafitenfustadadaltl’or<strong>el</strong>la.Uncopfeteslessalutacions,ensvamtraslladaraunamenadegruta,alfonsd<strong>el</strong>’Ateneu.Unasalamésaviatfosca,rondadaperquadresv<strong>el</strong>lsiempolsinats,d’ancianesfiguresil∙lustresipaisatgesllòbrecs.Recordoquevamseureenunataulaenorme, i que quedàvem,ben mirat, una micaesquifitsen aqu<strong>el</strong>l espai tan enfarfegat.Tot seguit,vam parlar llargament de JoanVinyoli,de gairebétot:decom era treballar amb <strong>el</strong>l,d<strong>el</strong> seugraud’exigènciaenl’<strong>el</strong>aboraciód<strong>el</strong>spoemes,d<strong>el</strong>treballme‐ticulós i constant,de la confiança que li tenia, d<strong>el</strong>’amabilitatibontractequedesprenia,d<strong>el</strong>seuautodidactisme,d<strong>el</strong>afamília,<strong>el</strong>sfills,<strong>el</strong>sneguits,lapoesia,l’alcohol,etc.D’aqu<strong>el</strong>laentrevistame’nquedalaimpressióqu<strong>el</strong>’AndreuRossinyolsentiaunaprofundai sincera admiració, un enormerespecteper enJoanVinyoli,i queeren amics reals mésenllàd<strong>el</strong>afeina.I,sobretot,que sentiaun profund agraïmentperaqu<strong>el</strong>lcontactehumà,tanricaniv<strong>el</strong>lpoètic.Idicque això és <strong>el</strong> que recordo perquè la meva períciaamb<strong>el</strong>sartefactestecnològicsvaresultarcatastròficai mortificant.No vaig, p<strong>el</strong> que es veu, pitjar <strong>el</strong>botó d<strong>el</strong>acàmera que hauria d’haver pitjat,i d’aqu<strong>el</strong>lamerav<strong>el</strong>losaconversanoenquedaaltracosaque aquestes impressions tan pobres i vagues. Enacabar l’interviu,imés contentsque unespasqües,vàrempassar al pati esponerósd<strong>el</strong>’Ateneu,aprendreuna cervesa i a xerrar de moltes altres coses.Estàvem tan satisfets de l’entrevista que ens hauríembegut les existències d’uns quants barrils d’aqu<strong>el</strong>lscerealsfermentats tan frescos.Deseguida,iper atzar,s’hi va afegir un dinàmic NarcísGaroleraquerondavaperallí,amic d’enRossinyolisavitambé,engrescador,desplegant una tracalada d’anècdotesperfectamentjovialsquenoenslesacabaríempas. D’aqu<strong>el</strong>la topada espontània amb en NarcísGaroleran’han sortit algunesb<strong>el</strong>les col∙laboracionsenaquestamateixarevista. Haigde dirqueen RogerVilàno m’haperdonatmaiaquestairritantimperíciaquearrossego.Ique m’ha deixat,amb totalaraó d<strong>el</strong> món, per unésserimpossible;unamicaalmarge,comsidiguéssim.Jotampocm’hoperdono,esclar.D’altrabanda,noheaconseguittopar,contactarni parlarmaimésamb l’Andreu Rossinyol,cosa que lamento moltíssim.Araaprofitol’avinentesaperenviar‐lilesmevessalutacionsidemanar‐lidisculpes,sincerament.JoaquimArmengol90


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐91


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐92


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐93


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐94


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐95


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐En Joan VinyoliJosep M. BallarínEn honor a la besàvia i altres avantpassatsque s’ho feien entreSanta Coloma i Castanyet nopuc negar‐meaescriureaixò queem demaneu,encaraquenoempuguiallargarperquèvaigtractar<strong>el</strong>Vinyolinomésunb<strong>el</strong>ltemps.Lacosavacomençar quan <strong>el</strong> benauratEnricBagué<strong>el</strong>svadirque joeracapaç<strong>def</strong>er unllibretoun articlep<strong>el</strong> diccionari Labor ieracapaçd’escriurealguna cosa sobre històriad<strong>el</strong>es r<strong>el</strong>igions. Hi vaigtreballar gairebé acarnissant‐m’hi, fent la lecturaencaramésespessaambunsesquemesquedemostrencomjoeraencara sortint d<strong>el</strong> rov<strong>el</strong>l d<strong>el</strong>’ou d<strong>el</strong>seminari. Vaiglliurar l’original <strong>el</strong>diaassenyalatialcap d’un par<strong>el</strong>lde dies <strong>el</strong> mestreVinyoli,molt polidament,emdeiaque aqu<strong>el</strong>l escrit no anava béperundiccionarii,quesifoscas,me’l<strong>publicar</strong>ienapart.Comunrecord,perquèmaiméstorniafer<strong>el</strong>pollastre,tincl’originalentre<strong>el</strong>saltresoriginalsd<strong>el</strong>smeus llibres i alguna vegada que he estat de bonhumorm’hihefetuntipderiure.Déunosen guardquem’hohaguessinpublicat.Tanmateix en Vinyoli i jo ens férem amics,anavaacasaseva,<strong>el</strong>carrerdeCast<strong>el</strong>lnouonhiregnavalasevadona,laTeresaSastreihiverolaventresmarrecsqueprometien,nohi haresmés prometedorqueunvailetclassificatd<strong>el</strong>ap<strong>el</strong>ldeBarrabàs.Eltemps m’ha donat la raó. ElstresVinyoli xics hanverolat.Ambsonpare passàvem lanit xerrant finsales tantes,parlàvem detot allòquefoshumàiquefos diví, aquest darrer no gaire aclarit, perquè enVinyoli es veia amb una colla d’int<strong>el</strong>∙lectuals, int<strong>el</strong>∙lectualsdedebò,ambunescepticismeunamicafredipotsermassasuficientcomcalapersonesd’aquestniv<strong>el</strong>l. Tocàvem la poesia. Havia acabat unllibre i em va explicar com havia sortit un poema,quan encaraalesfosquess<strong>el</strong>ihaviaaparegut cantantmatinades la paraula gall.Em parlavad’altrespoetes.Teniaungranrespecteperl’Espriu.JolideiaqueCatalunyanoera“nipobranitrista”.ConservavaunaamistatdetempsambenJoanTeixidorquanemllegia“ElPríncep”,<strong>el</strong>fillmort.La poesia d<strong>el</strong> Vinyoli, al meu parer, és unequilibrientr<strong>el</strong>aburxadad’unainspiracióiuntreballmolt viscut a les tripes de l’ànima.No crec que hihaginiunasolaparaulasobreraen<strong>el</strong>sseuspoemes.Per dir‐ho, potser massa recargoladament, cadamotlisortiaentreespontaniisofert.No en puc dir gaire més,però em queda ladarreraimésimportant.Algund<strong>el</strong>spoetesd<strong>el</strong>’èpocad<strong>el</strong>Vinyolivessavenmalabavaperquèentenien,algunaltreet donavaunatristorquenoperpoèticadeixavadeserveritat.En<strong>el</strong>Vinyolitottéunacertatransparènciaquenopot amagar.Benclar.MestreJoan era una bona persona,sentia la tendresa d<strong>el</strong>móni d<strong>el</strong>agent,ensentialabondatilamaldat,hoviviade debò,assumiales personesenallòqueteniendeproperes.Iunadarrera.Lapoesiad’enVinyoli ésproutreballadaperquènotinguiescletxes,peròteniauncrit d<strong>el</strong>gallalvesprequ<strong>el</strong>iobriatotununivers.Imésnopucdir.96


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐97


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐98


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐99


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐100


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐101


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐102


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐103


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐104


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐105


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Noms - Papers - Dedicatòries106


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐107


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐108


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐109


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐110


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐El suïcidi encara noAdrià PujolTothom estiuejavaaBegur.ElventallanavadesdeJoanManu<strong>el</strong>Serrat aJosepAntoniDurani Lleida,ientremigs'hidesplegavaunabateria<strong>def</strong>utbolistes,escriptorsipoetes,artistesivividors,bohèmia,aristocràciatronadade terraendins i urbanitesesperitats.Elsprimersdeuanysd<strong>el</strong>franquismepotsernogaire,peròapartird<strong>el</strong>'anycinquanta,unaiguadeixincessantdepersonesvainundarlesvilesd<strong>el</strong>aCostaBravadurantlesvacances.I Begur iCadaquésesvanendur <strong>el</strong> còmput de lagauche divine–d<strong>el</strong>squepensaven à gauche i tanmateix vivien una mica àdroite.Peraixò<strong>el</strong>meupareilamevamarevancollarambunapart d<strong>el</strong>marroint<strong>el</strong>∙lectual,entrepixapolitiesquerranós,d<strong>el</strong>país.Begurvaserimbatible,imantpintoresc, galeta. Quan Nostramo va dissenyar <strong>el</strong>decorat, en aquest racó de món va decidir que <strong>el</strong>marmossegarialacostaamb<strong>el</strong>capricid'unescultorbarrocque...ESTOP.L'editor d'aquesta revista on ara llegeixenaquestafrase,ésamic meu.Per mivasaber,doncs,que <strong>el</strong>s meus pares havien conegut Joan Vinyoli,quan<strong>el</strong>poetapassava<strong>el</strong>sestiusalmeupoble.Ime'nvademanar un ressenya,al voltant,també,d<strong>el</strong> fetque Vinyoli <strong>el</strong>sdediquésun poema que deu córrerpercasaique,persort,se'nguardaunacòpiaal'arxiudeSantaColomadeFarners.SuposoqueVinyoli,contento emocionat,ésigual,enalgun moment<strong>el</strong>vatranscriuredememòriai se'l vaguardar.Heanata preguntar al meu pare, perquè la meva mare favintanysque,comdiemaBegur,vapassaravall.Diu <strong>el</strong> meu pare que amb enVinyoli feienexcursions.Nosésiésperquè<strong>el</strong>lnoconduïa,osiésque li agradavaque<strong>el</strong> passegessin,però quedavenentesosi amigmatí<strong>el</strong>recollien al'Hot<strong>el</strong>Beguri<strong>el</strong>duienavoltar.LiagradavamoltpujaralesGavarres,als indrets inhòspits (Fitor,Santa P<strong>el</strong>laia, Els Metges),ifimbravarandemar(PuntadesMut,SesNegres,Tamariu,Aigua X<strong>el</strong>lida). Durant <strong>el</strong>s periples,enraonaven.Vinyoliestavapreocupatperlallengua.Molt.Deiaques'havia<strong>def</strong>erungranesforçcol∙lectiu,preservarla sintaxi,desbarbaritzar l'idioma.Enacabat,normalment desprésdedinar,<strong>el</strong>deixavenal'hot<strong>el</strong>,onVinyoli,sovint amb larecança dereintegrar‐sealseugrupd'amics,japreguntavaquans'esdevindrialasegüentocasiód'empordanejar.Vinyolibevia.Devegadesalpicd<strong>el</strong>migdiajaduiaunacarregadaimponentdeginebra.Em diu<strong>el</strong>pareque<strong>el</strong>trobaven al barTothorafet unacalamitat.Ésquan<strong>el</strong> poeta blasmava <strong>el</strong>s seuscompanysde vacances (Maurici Serrahima,Josep Pedreira ialtres d'esporàdics).Sen'apartava,però això no ésimportant.L'alcohol,que tant <strong>el</strong> vaconnectar ambGabri<strong>el</strong>Ferrater,però que,adiferènciad'aquest,nol'imp<strong>el</strong>∙liaaasseure'snenesdedotzeanysalafalda,<strong>el</strong>tornavafoscisignificant.Enaquestpaís,l'alcohol haempèslesmillorspàginesasortir d<strong>el</strong>esplomes⎯itambén'hafacilitatalgunes de lespitjors. Riusd'aiguardent per onhan baixat proses i versos que ara són a totes lesantologies.I l'alcohol tambéhaestat <strong>el</strong> jutge d<strong>el</strong>sfinals tristos. Quan Vinyoli treballava a Labor, <strong>el</strong>deixavenarribartard.Posem percasqueescomencésalesvuit,però<strong>el</strong>lpodiapresentar‐s'hialesnou,ales deu,amb lacondició d'allargar <strong>el</strong> moment deplegar. El meu pare diu que així tenien <strong>el</strong> millorVinyoli,iquefinsitotnohauriencomèscaperrorsia la feina li haguessin servit, de tant en tant,unacopa.PeròaLaborvaentrarenTriasFargas,ilapuntualitatvapassarpersobred<strong>el</strong>aqualitat.Noésimportant.Un dia Vinyoli i la meva mare parlaven depoetes.Havienpujat al cast<strong>el</strong>l,perquèlatramuntanada<strong>el</strong>scridava. Estaven d'acord queno es podiajutjar unautorperlessevesideespolítiques.Vinyolinoentenial'odideJoanOliveraenPla.Ialeshores<strong>el</strong>meu pareva recordar unaconferènciasobr<strong>el</strong>acrisid<strong>el</strong>anov<strong>el</strong>∙lacatòlicaaEuropa,pronunciadaaprincipisd<strong>el</strong>scinquantaal'ArtsiOficisdePalafrug<strong>el</strong>lper111


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐l'Oliver,enBenguer<strong>el</strong>ienSales.Esveuqu<strong>el</strong>acrostai lacarcúndia van omplir la sala,i queprecisamentl'Oliver vaenaltir en Sales per la seva condició decatòlic practicant,deixant entreveure que per aixòIncertaGlòriaeratanitanbona.Alatarda,<strong>el</strong>meupare<strong>el</strong>svaacompanyaraprendrecafèaCal<strong>el</strong>la,ivamanteniraquestdiàlegambl'Oliver,quevadispararlaprimerafrase:⎯Vostèescriupoesia?⎯Devegades.⎯Iquiliagrada?⎯Elsclàssics.⎯No<strong>el</strong>simitimai!⎯Decapd<strong>el</strong>esmaneres,nopateixi.I,jaquehisom,quèn'opinad<strong>el</strong>PoemadeMontserrat?Aqu<strong>el</strong>ldolld<strong>el</strong>lengua,ladecosesquejohiheaprès...⎯Allònos'haviad'haverpublicatmai!Poesiadesaldo!Oliverescontradeia.Espicava.Erad'unanticlericalismeferotge, criticava, se'n reia d'alguns.Vinyoli,encanvi,diu <strong>el</strong> meupare,mainodeiapenjamentsdeningú.SidecasmenysteniaunamicaenTomàsGarcés(l'homesuportava<strong>el</strong>malnomd'ElGrilld<strong>el</strong>apoesiacatalana),peròhofeiaperquèvaserunamoda,un tic d<strong>el</strong>'època,allò<strong>def</strong>otre'samb enGarcés.Vinyoli era pulcre, gens vanitós. Els paresdisseccionavenamb<strong>el</strong>l<strong>el</strong>franquisme,l'exili,latascade Joan Fuster, estipulaven <strong>el</strong>s compendis d<strong>el</strong> quecalia fer. A diferència d'un Oliver, o d'un Pedrolo,Vinyoli no perdia<strong>el</strong> temps lluint‐se,d<strong>el</strong> palfranctirador.I arribem al poema quevadedicar als meuspares,alamevamare.Aqu<strong>el</strong>ldiaVinyolitrontollava.Eren quartsde dotze d<strong>el</strong> matí.Al bar Tothora,alaseva taula, la rast<strong>el</strong>lera de gots era una <strong>proces</strong>sómortuòria.Els pares se li van asseure a tocar.Vanentaular conversa. Vinyoli <strong>el</strong>s va parlar de la sevadona, de problemes amb en Serrahima, i de lestemptacionsdesuïcidi.Deiaquenoesveiaambcordeseguir.Esqueixavaquenoteniaundéu,unagafador,noen trobavacap i voliaestimbar‐se,espadatsdeBegur,mar enllà,<strong>el</strong>seu mar.Vaagafar lesmans de la meva mare i li va dir que <strong>el</strong>s seus ullsverds eren com no sé què.També li va preguntarcomemdiriajo,queeradinslapanxa,i<strong>el</strong>lali vadirque em diria Marçal, petit homenatge a un pobled<strong>el</strong>sterraprimsonesfeiateatreindependent.El meu pare va demanar tres ginebres. Ialeshores li vadir queno es matés,que mésvaliaescriureunpoema.Ullsmolls.Embriaguesa.Vinyoli,unamàagafantlamàd<strong>el</strong>amevamare,ambl'altravaescriureEl suïcidi encarano.Recitat dememòriap<strong>el</strong>meupare,faaixí:Illavorsquèfarem?sitotesmor,siunpoetaesmor,qued<strong>el</strong>spoetesnose'nparlagaire,i<strong>el</strong>lshosóntotperquèfanlliur<strong>el</strong>aparaula,ifanlliures<strong>el</strong>spobles. Jono,sócunpoetapetit,emanatd<strong>el</strong>ssomnisilesimatges tanmateixmoltnecessarialcontextd<strong>el</strong>avida. Not'oblidisd'aquestnid<strong>el</strong>'altre. Totsaneminterpretantunsomni. QuèéslaMort?NocregueuenlaMort. Lavidaperdamunttot Dona'mlamà,Elisendaunmomentmés. Queavuiencaranovullmorir‐me.Després <strong>el</strong> van acompanyaral'Hot<strong>el</strong>Begur i<strong>el</strong> vandeixar alaseva cambra.Abansd'acomiadarse,Vinyoli<strong>el</strong>s va repetir que<strong>el</strong>spoetesfaran lliures<strong>el</strong>s pobles. Els seus amics eren aremullar‐se a SaTuna. L'última vegada que <strong>el</strong> pare va veure enVinyolivaseralcarrerdeTusetdeBarc<strong>el</strong>ona,davantde la Cova d<strong>el</strong> Drac. El poeta prenia vi i sortia deveureDersuUzalaal cinema.El par<strong>el</strong>ivapreguntarper l'alcohol. Ell va dir quenomés vi,que l'aiguardenteracosapassada,ique<strong>el</strong>filmlihaviasemblatunamerav<strong>el</strong>la.112


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Curs de cru<strong>el</strong>tatPau Vad<strong>el</strong>l i Lucia Pietr<strong>el</strong>liAUNJOVECorre,nocaiguis,cremapernores,provant<strong>el</strong>jocdifícildeserunhome;afanya’t,fesuncursdecru<strong>el</strong>tatambtumateix,peròsomriualsaltres.Inhala,quannopuguismés,lamàscaradamuntlataulad<strong>el</strong>quiròfan.Deixaquevaginfent.Esperasolslasortdenotornarmaimésarespirarl’aireinfestatquejaetmatàprimer,inot’enganyisquantad’altresvides.Entroaunbar.Nosésivullunaginebraounacopadevi.M’agradariaserméscategòric,poderdirles coses claresals joves,com unJoanVinyoli embriagaten <strong>el</strong> tasser i vivint <strong>el</strong>s poemes no com unerror,sinócomunavivènciamés.“A mi <strong>el</strong> que em va portar a escriure va serunafrasedeRilk<strong>el</strong>legidaalarevistaD’acíd’allà:“lapoesia no és cosa de sentiments sinó d’experiències”.”(Simó,Isab<strong>el</strong>‐Clara:“Joan Vinyoli:la paraulaen <strong>el</strong> temps”, Canigó, núm. 659, 24 de maig de1980).Joan Vinyoli és un i ésdos. Dins de la sevaextensaobrapoèticaespresentacom<strong>el</strong>poetad<strong>el</strong>adobleactitud,<strong>el</strong>poetaqueacarona<strong>el</strong>sdosextremssenseacabard<strong>el</strong>liurar‐seacapd<strong>el</strong>esduespossibilitatsperquèésjustamentlacordafluixaquehiapareixenmiglaque li permet abocar‐sea ambduesiaprofundir‐les.Per una banda,allò inassolible, impalpable,introbable i contínuament desitjat i, perl’altra,<strong>el</strong>s<strong>el</strong>ementsde laquotidianitatmésdomèstica,la successió inexorable d<strong>el</strong>s dies amb la sevapròpiacontingènciafeta de llums petites i de fetscomuns. La sentència, moltes vegades empradacomacosd<strong>el</strong>poemao comaversfinal,tambétorna,detantentant,profètica,unaprofeciaquealhoraés una ordre i una exhortació cap a un Tu que,explicitatono,sempretéunespaipropialcostatd<strong>el</strong>Jopoètic.Per aVinyoli,lapassióilasaviesasón<strong>el</strong>sdosmotorscapaçosd’engendrar paraules,ambunaconsciènciaquepotsertrontollaipassad’unacondicióal’altrasensedetenir‐neunalucidesatotal,perventuraamb la creença queaquests dos estats tenenpermísper anar agafats d<strong>el</strong>amàiguanyar alternativamentlacarreracru<strong>el</strong>d<strong>el</strong>apoesiaqueéslavida.RilkeabansiCarlesRibadesprésrepresentenles duesprimeres personalitatsque varen ser capacesd’estirar<strong>el</strong>poetacapalapoesiaiésaixíque“peraVinyoli,com per als millors romàntics, la poesiatornaaésser<strong>el</strong>fetessenciald<strong>el</strong>avida,<strong>el</strong>resumdetoteslesaltresactivitats.I,talcomveiemenaqu<strong>el</strong>ls,tendeixadonarescalfhumàalaintuïciómetafísica”(Bofill,Jaume‐Comas,Antoni:“Unsegledepoesiacatalana”,Destino,Barc<strong>el</strong>ona1968).Unullcapalc<strong>el</strong>i l’altrecap aterra,penetrant<strong>el</strong>sdosmisterisambsenzillesa,calculant <strong>el</strong> pes de les coses amb clarividència.O també un ull cap a fora i l’altre cap adins,comalespinturesfemeninesd’AmedeoModiglianionl’ull obert analitzalarealitat exterior il’ullrepresentat com un cercle negre i impenetrablesimbolitza l’anàlisi interior, l’endinsament en l’alquímiaquedualatransformacióconstant.Vinyoliescriuambunaànsiadeconeixementquenocauenlainquietud,sinóqueesmantéquasisempremesuradaitransparent,llibrerere llibre.Lavidailapoesiasónquasiindestriablesdinsd<strong>el</strong>asevaproducció que “concep la poesia [...] com unaeinaindagatòriaideconeixementsobreunmateixisobre<strong>el</strong> móni com unaformaderealització espiritual.[...]Lapoesiaés,peraVinyoli,una via d’arr<strong>el</strong>amenten la realitat i de transcendència d’aquesta”(Noudiccionarid<strong>el</strong>aliteraturacatalana,Barc<strong>el</strong>ona,Ed.62,2000).En<strong>el</strong>poemaAunjoveesfaclaralavoluntatd’entrardinsd<strong>el</strong>avidad’unaltre,d’unTu cabalós,ideqüestionarl’existènciaapartir d’unacertesaqueVinyoli pareix posseir: mai no serem homes i lesmàscaresmai no acabaran detapar‐nos d<strong>el</strong> tot.Lacru<strong>el</strong>tat,lamisèriai lesindigènciessocials cadadiaensafectaran.113


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐114


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Un domini tràgic.La poesia de Joan VinyoliDolors OllerSegonsundetalld<strong>el</strong>abiografiadePepSolà(Labastidad<strong>el</strong>ssomnis.VidaiobradeJoanVinyoli,CCGEd.2010),itambérecollitalacronologiadeXavierMacià(a Joan Vinyoli, Poesia Completa, Ed. 62 “Labutxaca”2008),l’any 1935Vinyoli queda enlluernatperRilke,iaprènalemanypertraduir‐lo:undestídepoetas’orientacap aunalíricaessencial,expressionistai,en<strong>el</strong>seucas,entr<strong>el</strong>ligataunavidadura.Orfede pare des d<strong>el</strong>s cinc anys, va anar a l’escola enrègim de “classes <strong>def</strong>avor”al col∙legi d<strong>el</strong>sjesuïtesdeCaspi,després,<strong>el</strong>sestudis decomerç alcol∙legide la Immaculadaseran la frontissa d<strong>el</strong>a seva entradaal’editorialLaborontreballarà,nopassempreen les condicions esperades,dia rere dia, des d<strong>el</strong>ssetzeanysi finsalajubilació,quatreanysabansdemorir.De molt jovenet,ambla sevamare i família,passavacadaanyunmesd’estiuaSantaColomadeFarnersenunpisdeixatper unamic d<strong>el</strong>pare.Iunapreguntasorgeix:¿comdeuriaserlaveud<strong>el</strong>apoesiaamb quèvaguanyar<strong>el</strong>sJocs FloralsdeSantaColomadeFarnersl’any1927?¿Quinaveupoèticavetllavaaqu<strong>el</strong>l adolescent trist i commogut davant d<strong>el</strong>miracled<strong>el</strong>anaturalesaen<strong>el</strong>sparatgesdolçosdeLaS<strong>el</strong>va?Treballadorambunmesdevacances,larestade l’anyera aBarc<strong>el</strong>ona, i mantenia r<strong>el</strong>acionsambgent de lletres de l’època ‐tertúlies, projectes,històries...–gairebétotsuniversitarisi,segurament,totsmillorsituatsqueno pas<strong>el</strong>l.TambésabemquetambéBeguri<strong>el</strong>sseuspaisatges,onquedenrecordde lessevesestadesestiuenques jad’adult,hanestatimportantíssimsperalasevaobra,i que<strong>el</strong>marn’ésunafontd’imatgesdemúltiplessignificacionsiuna reserva de promeses i d’experiències poètiques...Sigui com sigui,a lapoesia deJoanVinyoli,una permanent pietat dolorosa impregna la lúcidaanàlisi de la veu poètica,en un diàleg amb si mateixaa través de la mirada sobre <strong>el</strong> món.Tots <strong>el</strong>stemes hi convergeixen. Totes les meditacions lacomparteixen, i tots <strong>el</strong>s llibres,tots <strong>el</strong>s poemes larepeteixentossuts,infatigables,en uncant d’estremidalucidesa.Unapoesiaque,desd<strong>el</strong>esmésantiguestradicionsexultaen<strong>el</strong>cantlírici,encertamanera,r<strong>el</strong>igiósdesd<strong>el</strong>s tempsimmemorials:comunhomehumiliat,canto –diuVinyolialllargdetotalaseva poesia. Miro, escolto <strong>el</strong> món,i canto la sevaglòriai<strong>el</strong>meudesconsol.Sem’enduenlesparaules,i canto.Canto per amor,perdesamor,iper ferquem’estimeu:¡Quinacosapeculiar,tantesdedicatòriesals seus lectors amics, coneguts..., gairebé tantesdedicatòries com poemes...! Cada poema, unapenyora.I <strong>el</strong> mateixdolor de mancament existencialque<strong>el</strong>fatristisensiblefaràd’<strong>el</strong>l<strong>el</strong>granpoetad<strong>el</strong>adesolacióíntimai personal,unaveu tan essencialiintensaque traspassalaconsciènciaqu<strong>el</strong>legeixi esfapresenten<strong>el</strong>cor,avegadesfinsitotsensenecessitatd’exactitudlèxicani precisió sintàctica.La impressióés que té moltes coses adir,moltes a dirnos.PerquèenlapoesiadeVinyolinohihaespaiperalpensamentpoèticentermesgenerals,filosòfics,oformals. Es pot dir que quan es llegeixVinyoli esprodueixunaforçapuraiincontenible,indomableisense variacions, una xarxa tensa on s’inscriu <strong>el</strong>diàlegentre<strong>el</strong>jo i l’altre:entreunjo virtual,poètic,cadavegadaméshàbiliambmésrecursosen<strong>el</strong>seurigor d’intèrpret d<strong>el</strong> sentit de les coses, i “l’altre”,unapersonacomtotesalesque<strong>el</strong>destídeparaunalluitadesigual entr<strong>el</strong>aforçad<strong>el</strong>desigilaforçadestructivad<strong>el</strong>arealitat:unheroi sense mite,peròlligata la seva història i a les seves circumstàncies.Precises, actives, in<strong>def</strong>ugibles, són les circumstànciesquemarqueni condicionen,de fet,tota acció,totaintencióitottestimoni.Ienaquestcasés“l’altre”,unaltrejoreconegutcomainhàbil,quiprovoca<strong>el</strong>discurspoètic:<strong>el</strong>clamdevençut queéstotapoe‐115


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐sia‐segonsendiuJ.V.Foixd<strong>el</strong>’alèpoètic‐,o<strong>el</strong>clamd’un “presoner demancament que creixen unv<strong>el</strong>ldolor”,comdiuunversdeSalvadorEspriu.És molt interessant constatar la manerasemblant com poetes tant diferents expliquen orígenshipotèticsde la força de l’escriptura. Però laveritat és que aquest vers deSalvador Espriu,quem’ha vingut al pensament en referència a Vinyoli,també em faser conscient de la diferència de lessevesobres i també de les seves formes de pervivència.Nilaseva coetaneïtat ni <strong>el</strong>fet que totsdosesr<strong>el</strong>acionenambSantaColoma,<strong>el</strong>sdónaexperiènciessemblants. Espriu, que hi va néixer perquè <strong>el</strong>seuparen’eranotari,se’nvaanarmoltaviat.Vinyoli,encanvi,noiet de Barc<strong>el</strong>ona,hi va contrastar lasevavibrant sensibilitatihivaexperimentar lesvirtutsd’una naturalesa viva, modulable a les sevesemocionsestètiques.Peraltrapart,lasevapresèncias’hafetmemorablealaciutat:labibliotecaporta<strong>el</strong>seunom‐iunrestaurant,<strong>el</strong> títold’und<strong>el</strong>sseullibres.Tambéunitinerariarr<strong>el</strong>alasevaveualterritorien un peregrinatgetriat des d<strong>el</strong>s seuspoemes.P<strong>el</strong>quefaalapoesia,SalvadorEspriuéstambéunpoetademeditacionsdolgudes,però <strong>el</strong> seuésunavariantd<strong>el</strong> dolor molt més fàcil de gestionar:potseramb algunpetit secret insatisfet, però,en general,undolorméssocial,mésindividual,mésasseveratiui judicial i,alcapi a lafi,més d’índolepolítica.Peraixò<strong>el</strong>seucentenarihaestatsubvencionatp<strong>el</strong>spolítics,mentreque<strong>el</strong>deVinyolitemoquedependràd<strong>el</strong>a beneficència. Però la pobresa de recursos no liseràcapnovetataVinyoli;acanvi,unasinceraisentidapassió vinyoliana jacomençaa donar mostresde la vigènciareal de lasevaobra.Dirigidaper unpoeta,lacommemoració d<strong>el</strong> centenari d<strong>el</strong> seu naixementtindràsegurament un ressò mésentranyableiesperoque lapresènciad<strong>el</strong>asevaveui d<strong>el</strong>aseva obra, ben triada i ben llegida, serà <strong>el</strong> millorhomenatge.L’obrailaveudeJoanVinyoli téunavocacióessencialment lírica, la seva litúrgia de la parauladita en <strong>el</strong>s momentsmésinhòspits és,en <strong>el</strong> fons,solidària i intersubjectiva. Una veu que ja és persempre, que trasbalsa i emociona, que ens fa reconèixeratotsen<strong>el</strong>desamorien<strong>el</strong>fracàs,queensfasentirlapietaten<strong>el</strong>dolor,ilatristesaradicald<strong>el</strong>aimpotència;però quetambéensrev<strong>el</strong>alapercepcióde lab<strong>el</strong>lesaen <strong>el</strong> miraclede laformapoètica.Noméslagranpoesiaéscapaçdeguardaraquest poudememòriaqueensagermanacomaespècie,iqueés capaç,comdiu Kafka,d’esberlar <strong>el</strong> g<strong>el</strong> queensrecobreix<strong>el</strong> cor.Elstítolsd<strong>el</strong>sseusllibres dibuixenun itinerari amb fites cada vegada més rigoroses,mésessencials:desd<strong>el</strong>ad<strong>el</strong>noi humiliatqueesrefugiaen<strong>el</strong>seudoenunprimerdesenllaç,finsalv<strong>el</strong>lpoderósqueviu i mor enun domini màgic.Dominien <strong>el</strong>s dos sentits: de territori i de virtut.Entre<strong>el</strong>sdosllocsd<strong>el</strong>‘itinerari,lavida,lesrealitats,leshoresque passen,lapor,la pèrdua,i encara lesparaules,únictresorqu<strong>el</strong>iésdonat.Laparauladoncsés<strong>el</strong>seudominiien<strong>el</strong>liper<strong>el</strong>lés,diuifa.Ifarealmentperquè,lapoesia,comlaparla,ésunaacció,unaaccióambintenciópoètica,ésadir,constructoradesentit.Ésapartir d’aquestmoment quan Vinyoli es fa realment gran i que ésmoltconscientd<strong>el</strong>seudomini:[XIII]Estranyesflors,aquestesquehetrobatperlariberad<strong>el</strong>’insomni:xisclesdeventidiamantsd’escumabrillantalsol. Hevistlavidacoronar‐se’n,lafollaambgestdemar.Noemvaguid<strong>el</strong>ligar‐la–damuntl’ona,l’escumaduramés‐;quedibenlliure,solaiescab<strong>el</strong>ladadamuntlesroques,indòmita. Mesurolafondàriaonalaficauràdesfetaencrits.(p.272) 1A partir d’un cert moment,la sevaveuesfarealmenttràgica,ambaquestsseusfinalsdepoema116


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐tan estridentsen <strong>el</strong> contrast com clarsen lavisió.Perònoemrefereixopasalavisiógenial,espetecd<strong>el</strong>afantasia,sinóalapotènciad<strong>el</strong>aimaginacióenlatroballad<strong>el</strong>corr<strong>el</strong>atobjectiu.Ésaixíqu<strong>el</strong>asevavisióconstruïda des d’un domini màgic converteix <strong>el</strong>poemaenundomini tràgic:perlaforçad<strong>el</strong>esimatgesi, sobretot, p<strong>el</strong> diàleg entre aquestes imatgessempreafavord<strong>el</strong>aforçad<strong>el</strong>sseuscorr<strong>el</strong>atsexplícits:PLATJADURA............................... Demanajustos<strong>el</strong>smotsindispensablesperfersorgirlaimatged<strong>el</strong>escosespassades. Deixa‐lesanarcomunest<strong>el</strong>desd’unturó. Lesonesbaten,feixugamentdamuntlasorrabruta,negrosa,d<strong>el</strong>aplatjadurad<strong>el</strong>sanysviscuts”(p.220)I encaramés i millors, lesimatges d<strong>el</strong>s seuscorr<strong>el</strong>ats implícits,saltsmortalsd<strong>el</strong> sentit,metàforessostingudes, de llarg recorregut, en comparacionsenigmàtiques.Repteperalalecturaiperalainterpretació. Corr<strong>el</strong>ats oberts, punyents, irrefutables:en absolutament tots <strong>el</strong>s casos. Per tant, tambépodriadonar‐se<strong>el</strong>casqueaquestasensació d’incertesagramatical, aquesta mena d’inseguretat,d’estranyesaquesobtaavegadesquan esllegeixen algunsd<strong>el</strong>s seus poemes, provoqui, precisament,unenteniment superior,una irresistible solidaritat lectorai una necessitat de comprensió mútua, decol∙laboraciónecessàriaentr<strong>el</strong>aveuilaconsciènciaque llegeix,perquè és clar que la veu que parlatémoltes coses a dir, i que són importants i necessàries,justesperal’experiència.Ésprecisamentenaquestviatged<strong>el</strong>ectura,enaquestintercanviperalaconstrucció d<strong>el</strong>sentit,ondesobte<strong>el</strong>lectorquepersisteix,atrapatperlaxarxad<strong>el</strong>asinceritatpoètica,descobreix les intermitències d<strong>el</strong> cor i <strong>el</strong> nuclisensibled<strong>el</strong>apoesiavinyoliana.Vinyoliaconsegueixdonar‐la en una il∙luminació de llampec. I és que,efectivament,imai millor dit,Vinyoli apuntadirectamental sentit més profund d<strong>el</strong>s efectes d<strong>el</strong> quevoldir,iil∙luminal’acciód<strong>el</strong>seupoemaamb<strong>el</strong>sseusepifonemes emocionalment precisos, epifonemesque,primer,encongeixen<strong>el</strong>cor,peratotseguittensarlamusculaturad<strong>el</strong>aimaginacióenunsaltmortal,enunvolsensexarxacapalseusignificat.Ésaixícomlasevavisióconstruïdadesd’un dominimàgicconverteix<strong>el</strong>poemaenundominitràgic.AIGUAMOLLSCadavegadaesfamésimésflacalatarda;cadavoltamésconstretsaserd<strong>el</strong>vespre,ambsuperàvitd’ombresquenosabemquèfer‐ne,ensenganyem,parlantcomsivisquéssim,peròsolsparaulesbuidestenimisomcampsenaiguats,senseniungrad’arròs. Ara<strong>el</strong>sànecss’enlairend<strong>el</strong>saiguamollsenunc<strong>el</strong>decapvesprerogencitrist. Alçar‐nosara?Elsànecsvolenperserfurtivamentcaçats.(p.357‐58)En algun moment anterior d’aquest article,he parlat com les circumstànciesvitalsd<strong>el</strong>s poetesafegeixen sentits globals a les seves obres. Crecdoncs, i tot es pot dir,que una característicafàcilmentdetectableenlapoesiadeVinyoliés<strong>el</strong>fetqu<strong>el</strong>a forçamajestuosade lessevesimatges éspotsersuperioralasevaformagramatical.Peròlacomunicacióliteràriaésmisteriosa i pot ser (ésun criteriiunapossibilitat)qu<strong>el</strong>alleinosigui<strong>el</strong>mésimportant1Eltextd<strong>el</strong>spoemesilespàginescorresponenaJoanVinyoli,Poesiacompletaedicions62“labutxaca”,2008.117


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐118


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Veuré llavors un altre firmamentJoan Casas Vindràlamorti<strong>el</strong>sullsm’arrencarà: veuréllavorsunaltrefirmament. Lafinitudésunvaix<strong>el</strong>lvarat, l’hortalissaquemenjonotécucs, <strong>el</strong>silencim’impregnadeclarors. Lamortéspuramentuncanvimés.Hetriat aquest poemabreude“Domini màgic”, <strong>el</strong> llibreque m’agradamés d<strong>el</strong>sd’enJoanVinyoli.L’hetriat perlasevabrevetatilasevadensitat.El poemas’instal∙laenunatensiósuprema entr<strong>el</strong>acontingència absolutad<strong>el</strong> moment present(“l’hortalissaquemenjonotécucs”)iunareflexiósobr<strong>el</strong>amorti<strong>el</strong>seumisteriqueés portadora de ressonàncies d’altres poetes i d’altres poemes que són grats alpoeta.Totensisdecasíl∙labs(totsdeterminacióaguda,taxativa,peròsenserima).ElprimerdialogabrutalmentambCesarePavese(“Verràlamorteeavràituoiocchi”1 ...)Elprimeri<strong>el</strong>segonmantenenundiàlegmésdistant,peròquetroboevident,amb<strong>el</strong>Cant EspiritualdeMaragall.Eltercerversexpressaalhoralaconvicciód<strong>el</strong>afinitudi<strong>el</strong>planyperaquestnaviliqueno vaenlloc.Elquart s’instal∙laenlaconcrecióabsolutad<strong>el</strong> present quetanmateixesveutranscendida,en<strong>el</strong>cinquè,p<strong>el</strong>llampegueigd<strong>el</strong>a intuïció poètica.Per acabar reprenem <strong>el</strong>diàleg amb <strong>el</strong>spoetes d<strong>el</strong>amortilamirada:“Lamortéspuramentuncanvimés”.EnunacartaaMiqu<strong>el</strong>MartíiPolVinyoliescrivia:“Nosésimaiaconsegueixo<strong>el</strong>queen Ribaendeia–citode memòria‐la ‘transsubstanciació perfecta,sense residus,de lamatèriaenformalírica’.”En poemes com aquests’hiacostamolt.Elresidumaterial,com<strong>el</strong>cucd<strong>el</strong>’hortalissa,janohiés.1N’hihatraduccionscatalanes.Joproposolameva,queéscomsegueix:“Vindràlamortitindrà<strong>el</strong>steusulls/aquestamortqueensfacompanyia/d<strong>el</strong>matífinsalvespre,senseson,/sorda,talmentcomunapenaantiga/ocomunviciabsurd.Elsteusulls/seranllavorsunaparaula vana,/unlamentofegat,unaquietud. / Ésaixícom <strong>el</strong>sveuscada matí/quansola etpleguesdamuntdetumateixa/en<strong>el</strong>mirall.Oh,caraesperança,/també sabremaqu<strong>el</strong>ldianosaltres/queetslavidaiqueets<strong>el</strong>no‐res./Pera tothomtélamortunesguard./Vindrà lamortitindrà<strong>el</strong>steusulls,/seràigualcomdeixarcórrerunvici,/seràcomveureadintred<strong>el</strong>mirall/unrostremortquetornaaemergir,/comescoltarunabocajaclosa./Davallaremensilencial’abisme.”119


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐120


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐121


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ànima teva persistent d’argila.Una lectura de Sunt lacrimae rerumJosep M. Fonalleras“De fondària”,diu Enric Casasses, “n’hi vas veientmés a cadallegida,<strong>el</strong> fons d<strong>el</strong>s seus grans poemesésunacosamòbilqueesvaadaptantalesfondàriesaquèpotarribarl’ànimad<strong>el</strong>llegidor”.Suntlacrimaererumés un gran poema i,doncs,generaaquestalectura múltiple i canviant, aquest busseig. Hi hallàgrimes en les coses o les coses ens fan plorar osón les coses que ploren,<strong>el</strong>lesmateixes.I,tot plegat,ésunafibladaenl’esperitd<strong>el</strong>shomes.Unasolaexcursióperlesvariantsd<strong>el</strong>atraducciód<strong>el</strong>’hexàmetrevirgiliàenstindriaocupatsalllargdetotl’article.Hiha unaversió cast<strong>el</strong>lana,de l’humanistaEnriquedeVillena,que em sembla d<strong>el</strong> tot pertinent –“soncausad<strong>el</strong>lorarestascosasepungen<strong>el</strong>entendimientod<strong>el</strong>osmortales”–totiquen’hihad’altres,menyscanòniques,quetambéreflecteixen,empenso,l’esperitd<strong>el</strong>’original.Unaésd<strong>el</strong> XVII,d<strong>el</strong> poetaanglèsJohn Dryden.Hiparlad<strong>el</strong>es“paretsmudesqueexpliquenlafamad<strong>el</strong> guerreri<strong>el</strong> dolordeTroia”,quereclama“pietat”.Bé, situem‐nos. Enees ha fugit de Troia i,desprésd’unatempesta,ésempèsperlasevamare,Venus, a les costes deCartago. S’hi trobarà ambDido,lareina,ambquiviuràunahistòriad’amor<strong>def</strong>inaltràgic,com sabemperfectament.Totjustarribar,al temple de Juno, contempla un fris amb ungrupescultòricquerefàladesfetad<strong>el</strong>asevaciutatamansd<strong>el</strong>sgrecs.Lanotíciad<strong>el</strong>acaigudadeTroiaésconegudaarreuiseràaquí,en<strong>el</strong>recordd<strong>el</strong>aderrotaid<strong>el</strong>apèrduade familiarsiamics,on començarà<strong>el</strong>r<strong>el</strong>atqueEneesfaaDido d<strong>el</strong>’ensulsiada.Memòria.Una cosa, la pedra.Una cosa que fa plorar. Hi hallàgrimes,enaquestacosa,enlapedra,iés<strong>el</strong>lamateixaqui lesgeneraen <strong>el</strong>sullsdequi lacontemplacom a remembrança d<strong>el</strong> patiment i demanda depietaten<strong>el</strong>dolorcompartit.Somaquíi encarano hem entrat albar d’enPeredeCanPatxei,aTamariu,oncantavahavaneresfinsala matinada<strong>el</strong> fill d<strong>el</strong>’Hermós.Per què? Perquèlaintroducció que faVinyoli de lacita d<strong>el</strong> vers462 d<strong>el</strong> llibre primer de l’Eneida no és en absolutsobreraogratuïta,sinócapital,decisiva,al’horad<strong>el</strong>legir l’evocacióque<strong>el</strong> poetafad<strong>el</strong>s“amicsquehanmort”i“ques<strong>el</strong>ifanpropers”quan<strong>el</strong>srecorda.Éslamateixa operació que efectua Enees, la remembrança,laconstataciód<strong>el</strong>apèrduaid<strong>el</strong>plorqu<strong>el</strong>escosestenendesat i qu<strong>el</strong>es coses,<strong>el</strong> temps,provoquenenl’esperithumà.Vinyoli–inoésgairehabitualen<strong>el</strong>l–dibuixaamb<strong>el</strong>seu“ai”unacerta<strong>el</strong>egia(deutorad<strong>el</strong>lamentd’Enees)ques’estén al llarg d<strong>el</strong>poemai quetambéensveacompanyadad’unrecorregutimpetuósenlajoia,d’unabreuexcursió finsalBegur que“haestat<strong>el</strong>llocmésimportant i<strong>def</strong>initiucom acentred<strong>el</strong>esmevesexperiènciesdetotordre,poèticivital”.Hihal’enyord<strong>el</strong>apresència,queguareixlamalaltiaamorosa(o amical) provocada per la distància, perl’enyorament, com diu la cita de Sant Joan de laCreu.Iésapartird’aquí,d<strong>el</strong>’imaginarimuraldeCanPatxei, on neix <strong>el</strong> detall de l’evocació. “Davantaquestes coses cal plorar”.Però no pas només davantla pèrdua o latragèdia,sinó davant <strong>el</strong> tempsquetranscorre,quefuig.Davant latardaquepassa,la tenora que ressona.També davant aqu<strong>el</strong>l esclat<strong>def</strong><strong>el</strong>icitatqueesconcentraenlescloïssesd<strong>el</strong>’aperitiu.Quicontempla aquests moments, que s’acumulenvertiginosos,hofadesde lacalmaque neix“albotód<strong>el</strong>aroda”,acompanyatenlamirada.Sensetemps,sensemoviment.Un “botó”quetornarà,anysmés tard enla imponent Elegia deVallvidrera:“On cessa tot, al centre d<strong>el</strong> silenci / quiet, sensefissures, i ja tot és molt distant / i sense afanyderes...”.M<strong>el</strong>angiós,potser sí, però alhora allunyat,iambundeixdesomorta“joiedevivre”queclamaafavord<strong>el</strong>asolidaritat(tornemal’ElegiadeVallvidrera:“Somuntot sabent‐nos solidaris”),de lacomunió(també amb <strong>el</strong>s absents,que imposen la sevapresència!).Unfris,<strong>el</strong>quecontemplaVinyoli,on<strong>el</strong>l122


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐mateixesreflecteixi que<strong>el</strong>l observades d<strong>el</strong>’exterior.Elrecordimplicanonomésl’<strong>el</strong>egiasinótambél’instintdesupervivència.Lescosesploren.Ara,<strong>el</strong>sarbresesmalmeteni<strong>el</strong>sfruiters exsuden goma.Estanmalalts.Iploren.Tots’acaba,peròhihauncritafavordecompartir<strong>el</strong>queensfonamentaperquèno ensengoleixi“<strong>el</strong>daltabaix”.Hemvistcom<strong>el</strong>poetahitorna,favariacionsd’aquestesllàgrimesinherentsenlescosesqueensenvolten. Entre l’assumpció d<strong>el</strong> dolor i lacrida perconfondre’l.Entre<strong>el</strong>r<strong>el</strong>atd’allòviscutil’absènciadequihovaviure.Iespreguntaa<strong>el</strong>lmateix:Quantunohisiguis,quèse’nfaràdetotaixòquefouànimatevapersistentd’argila,quetothoguardaimprèsitoumalgratnoser‐hitu?123


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Per què paraules?Lluís SolàElprimer vers d’una d<strong>el</strong>esgranscomposicions tardanesdeJoanVinyolicomençaaixí:“Perquèparaules?”.És una pregunta pesant situada en un puntdecisiu d<strong>el</strong> poema, just al començament, quan laveuassajad’obrir‐seunpasenlarealitatiencaratotés possible,però també massatendre,massad<strong>el</strong>icat.En tot cas, és <strong>el</strong> que vindrà immediatamentdesprés <strong>el</strong> que començarà aorientar amb força <strong>el</strong>rumb d<strong>el</strong>s primers sons i d<strong>el</strong> text.Arabé,aquestapregunta ni tan solament acaba <strong>el</strong> vers o primeraentonació d<strong>el</strong> vers. Només n’erigeix abruptament,exigentment,laprimerapart,<strong>el</strong>primer compàs,<strong>el</strong>compàsmésbreu.Lapodemcompararalsacordsocops de percussió inicials amb què alguns músicshan cregut que havien d’iniciar una simfonia o unquartet. Ben bé com si la potència d<strong>el</strong>s primersmomentsfesgairebéimpossibl<strong>el</strong>acontinuaciód<strong>el</strong>apeçaovolguessinmanifestar‐nosquequalsevolcontinuacióésprovisionaliesporàdica.I,tanmateix,hosabem,hi hacontinuació,hi haevolució,en <strong>el</strong> poemadeJoanVinyoliien<strong>el</strong>spoemesengeneral,enlessimfoniesiquartets.Lapreguntaquecomençatanradicalment<strong>el</strong>trajected<strong>el</strong>aveupertanyal text ElegiadeVallvidrera,un títol que anuncia dos <strong>el</strong>ements fonamentalsdetotamanifestacióverbal.Elprimer <strong>el</strong>ement,<strong>el</strong>egia,ensrefereix<strong>el</strong>caràcteroclimaenquèesmoulacomposició, <strong>el</strong> temprament i <strong>el</strong> temperament queprenenl’escalad<strong>el</strong>safectes.Nohihaparaulaquenoestiguiimpregnadaperl’estat afectiud<strong>el</strong>qui lapronuncia.L’afectivitatnoésunafacultatd<strong>el</strong>’homed<strong>el</strong>aqual puguemprescindirono.L’afectivitat,queesvertebrasempreen estats afectius,constitueixunacondició de l’homei una qualitat inherent.La poesia,l’art, sempre ho han sabut i ho han tingut encompte. En canvi, en altres dominis de l’activitathumana,sovint han aparegut reticències i resistènciesal’actuaciód<strong>el</strong>’afectivitat.D’altrabanda,<strong>el</strong>mot“<strong>el</strong>egia” no únicament reconeix <strong>el</strong> clima personalque haafectat <strong>el</strong> procésde composició d<strong>el</strong> text,<strong>el</strong>climaapartird<strong>el</strong>qualigràciesalqual<strong>el</strong>texts’articula.El mot ens posa amés sobre lapista d’una determinadaidentificaciód<strong>el</strong>’estatafectiud<strong>el</strong>poemaamb <strong>el</strong> que impregnen altres textos de la tradicióoccidental,ésadir,<strong>el</strong> climaoestat <strong>el</strong>egíac.Vinyoli,doncs, en denominar “<strong>el</strong>egia”<strong>el</strong> poema vinculaunestat personal al sentiment que han experimentatmolts homes i moltspoetes d’altresèpoques.Situa<strong>el</strong>seuestatdinslahistòriad<strong>el</strong>’afectivitathumana. El segon <strong>el</strong>ement d<strong>el</strong> títol, <strong>el</strong> topònim“Vallvidrera”,anuncia<strong>el</strong> llocdes d’oniapartir d’onés anunciadalaparaula.La veu sempreha de serarticuladaomoduladaenunlloc,queesdevé<strong>el</strong>lloc.Siguiunaciutat,unacasa,unboscoundesert.Eljoqueanuncialaparaula,noméslapot anunciarenunlloc, en <strong>el</strong> lloc. L’absoluta necessitat material d’uncosperquè hi hagi veu humanaexigeixaixí mateixl’absolutasituació d<strong>el</strong> jo en un lloc.La veu, doncs,sempreésacíinopasenunaltr<strong>el</strong>loc.Però<strong>el</strong>llocd<strong>el</strong>’homeid<strong>el</strong>aparaulanoésúnicamentunindretfísico geogràfic. És tambéun lloc històric i comunitarideterminat.Perquèhihagiparaulatambécalqueuntu,queunacomunitatdetusqueviuenicreixensotalamateixaparaula,peròcadascunsolenlaveuisolenlaparaula,facipossibl<strong>el</strong>aconstitucióilavehiculaciód<strong>el</strong> diàleg.No únicament la veu, doncs, sinótambélallenguarequereixunlloc,<strong>el</strong>lloc.I quanlaparaulaésanunciada,llavors<strong>el</strong>llocesdevé<strong>el</strong>centred<strong>el</strong>món,<strong>el</strong>fonamentindispensable.És,doncs,enunestatafectiudeterminatienunlloc determinat ques’erigeixlapreguntain<strong>el</strong>udiblequetrenca<strong>el</strong> silenci i queinicial’entonació d<strong>el</strong>poema:“Perquèparaules?”Lapregunta,quenomésocupalaprimerapart d<strong>el</strong> vers,enstornadecopalsilenci.Fa sensible, oïble, la ruptura d<strong>el</strong> començamentm<strong>el</strong>òdic quan la m<strong>el</strong>odia tot just comença aconcretar‐se, a vertebrar‐se. L’aturada brusca d<strong>el</strong>’impulsinicialtrenca<strong>el</strong>versiprovocaunaregolfadade l’energia que transporta. En certa manera, enstorna al començament i, així,<strong>el</strong>vers adquireixunaenergia addicional. Però, per damunt de tot, ensexpressa,enla rupturam<strong>el</strong>òdicai rítmica d<strong>el</strong>versi124


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐en la insuturació que es produeix, la manera comsón conformades les percepcions físiques i psíquiquesenundeterminat momenthistòric.Per aixòlaforma d’aquest vers no és una excepció. El cursbrusc,juxtaposat,tensionat,trencatque<strong>el</strong>manifestamés aviat es presenta com <strong>el</strong> patró principal decomposiciómusicaldetot<strong>el</strong>poema.Ensconstaque<strong>el</strong> Vinyoli de la darrera èpocaés un mestre en <strong>el</strong>sajustamentsienlesdislocacionsd<strong>el</strong>vers.Enlesrupturesi en <strong>el</strong>s estiraments o arrossegaments de launitat m<strong>el</strong>òdicai oracional queés <strong>el</strong> vers hasituatenbonapartl’expressiód<strong>el</strong>apercepciód<strong>el</strong>ritmed<strong>el</strong>escoses,lapercepciód<strong>el</strong>ritmed<strong>el</strong>’experiència.Nosolament,però,la sevapercepció,ans,sobretot,laque ha configurat l’estat i <strong>el</strong> to vitals d<strong>el</strong>s homesidonesd<strong>el</strong>asevaèpoca.Però,<strong>def</strong>et,<strong>el</strong>versnoespotaturar.I en resultauna situació paradoxal. D’una banda, la pregunta“Perquèparaules?”,qu<strong>el</strong>lança<strong>el</strong>textcapalasevarealització,reclamaunaresposta,comtoteslespreguntes.D’unaaltrabanda,lacategoriad<strong>el</strong>apreguntaposaenqüestióqualsevolpossibilitatdeteixirun text,d’establiruncursoun discurs.Lapreguntaésundetonantabsolutquefasaltarlapossibilitatderesposta.Car,ambquèseràsatisfetaaquestaiqualsevolpregunta si no és amb paraules? Ara bé,aquestano ésunapreguntacomles altrespreguntes.Aquestaéslapreguntamésdifícil,éslapregunta<strong>def</strong>initiva,essencial.Desprésd’aquestapreguntajanoenspodemferméspreguntesnipodemesperarcapmenaderesposta.Noúnicament,doncs,hiha unaaturadam<strong>el</strong>òdicaquasi al centred<strong>el</strong> primerverssinóque,sobretot,esprodueixuncol∙lapsed<strong>el</strong>sistemaverbal,d<strong>el</strong>allenguacomallengua.Laprimerapartd<strong>el</strong>verses demanaper lautilitat i lanecessitatd’allò queconstitueixlasubstànciaprimerad<strong>el</strong>apoesiai,probablement,nosolamentd<strong>el</strong>apoesia.Laparaulad<strong>el</strong>versesdemanap<strong>el</strong>valor,p<strong>el</strong>sentitiperlanecessitatd<strong>el</strong>esparaules.Éscomsi<strong>el</strong>cosposés en dubte declaradament la seva utilitat i lasevanecessitat com a cos. L’aturada hauriadeser<strong>def</strong>initiva.Comespotcontinuarunversdavantd’aquestasituació? I, tanmateix,<strong>el</strong> vers continua. Elspoetes, com <strong>el</strong>s altres homes, es troben en situacionsdifícils o moltdifícils,però<strong>el</strong>spoetess’hitrobenespecialment en <strong>el</strong>s versos. I saben, com <strong>el</strong>saltreshomes,que,adesgratdetot,calprosseguir.Ara,enl’obrad<strong>el</strong>apoesiacomenl’obrad<strong>el</strong>asensibilitat, d<strong>el</strong> saber i de la consciència humanesens movem imprescindiblement en les paraules iamb les paraules. I la segona part d<strong>el</strong> vers,<strong>el</strong> quehauria hagut deser l’acabament d<strong>el</strong>’oració i d<strong>el</strong>am<strong>el</strong>odiad<strong>el</strong>aprimerapart,perbéqueestrobipràcticamentdesguarnida, desfundada, incapacitadaperfer‐ho,hadereprendr<strong>el</strong>aparaula.Noesproposapas, però, de constituir‐se en una resposta alapreguntaexigent.Elquesapqueha<strong>def</strong>erifaésnocedir. Ha d’inventar, trobar un altre to, assajar <strong>el</strong>salt.El verssapqu<strong>el</strong>amúsicano espotacabar,quenecessita sons iparaules percontinuar‐se.Sapque<strong>el</strong>versi <strong>el</strong>poemaesnodreixenjustamentd’aquestasubstància,ique<strong>el</strong>shomes,<strong>el</strong> mónilescosestambése’nnodreixen.Elversacceptalasituacióescandalosaaquèl’haportatlapreguntai,amblaparaula,plantaunaaltra vegada la veu i construeixunasegonam<strong>el</strong>odia.I ésaixíque<strong>el</strong> versensdiu:“ei,nom’he pasensorrat,no m’he pas acabat, encara noets nialasegonameitat d<strong>el</strong>amevapresència,isibépotseretsemblaimpossiblequepuguicontinuar,tanmateix continuo, com continuen les coses d<strong>el</strong>mónpassi<strong>el</strong>quepassi.”Id’aquestamaneradeclaraque només amb la paraula <strong>el</strong>s homes i <strong>el</strong>s poetespodenposardemanifestlaqüestiód<strong>el</strong>esparaules.Quehagipogutsercomençatunpoemaambuna pregunta així, “Per què paraules?”, posa enevidència una situació històrica en què l’home haposatendubt<strong>el</strong>’home.Cadavegadaquediscutimlafuncióo<strong>el</strong>valord<strong>el</strong>aparauladiscutimsobr<strong>el</strong>afunciói<strong>el</strong>valor d<strong>el</strong>’home.El que<strong>def</strong>et,però,ésrealmenthistòricésque<strong>el</strong> poemaespugui feraquestapregunta i que no sigui ni estrany ni extemporanique se la faci. És justament la situació natural dedesconfiançaquedenotaenverslaparaula<strong>el</strong>queenfaunautènticsignehistòric.JoanVinyolisapcopsarla naturalitat amb què aquest signe opera dins lasevaèpocai,alhora,l’excepcionalitat,lainsostenibilitatque representa. La contundència energèticaamb quèllança<strong>el</strong>primerversexpressalaconsciènciadetal situació i <strong>el</strong> sofriment que causa.Qu<strong>el</strong>apoesiasigui unad<strong>el</strong>estasqueshumanesméssensiblesimésvulnerablesalsaccidents d<strong>el</strong>es paraulesés lògic i necessari. En <strong>el</strong> moment que no ho fosdeixariadeserun d<strong>el</strong>sllocseminentsdemanifestaciód<strong>el</strong>acondicióhumana.No costagaired’arribar a laconstatació quetota l’època contemporàniaha viscut, a occident simés no, sota la preocupació per la paraula.Fenòmensmolt diversos,procedentsd<strong>el</strong>avidapolítica,social,econòmica,r<strong>el</strong>igiosa,nacional,ciutadanai, fins i tot, d<strong>el</strong>s cercles mateixos de l’ensenyament,hanafectat laimatge i <strong>el</strong> valor que l’hometeniade l’home.Laparaula,l’òrganmés importantde què disposal’homeper representar i per representar‐se,perpensariperpensar‐se,per serl’ésser125


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐126


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐expressiu que li pertoca, no podia restar al marged<strong>el</strong>scaminsdifícils,feixucsisovintdramàtics,peronavançava. La paraula també havia esdevingut unaherènciaiuna experiènciafeixuga.Lamalfiança,<strong>el</strong>rec<strong>el</strong>,lasuspicàcia,lasospita,l’escepticisme,ladesconfianças’havienapoderatd<strong>el</strong>anostrar<strong>el</strong>acióamblaparaula.Alnostrepaís,alsPaïsosCatalans,aquestaexperiència occidental i contemporània de lallengua ha vingut aafegir‐se a una experièncialingüísticapròpiaforçadiferent.D’unabanda,<strong>el</strong>scatalanshempatitafonslavoluntatd<strong>el</strong>’Estatespanyol,persistent al llarg de seglesi ben activaencaraactualment,dedividiri exterminarlallenguacatalanaamb tota mena de lleis i de coaccions.D’una altrabanda,però,hemestatcapaçosdeconstruir,adesgratd’això, un moviment tan extraordinari com laRenaixença,quetinguécomacentr<strong>el</strong>arecuperacióilafeenlallenguapròpia.Hi hamoltagentd<strong>el</strong> nostrepaísqueésconscientqueaquestafehaestatunade lescolumnesprincipals d<strong>el</strong>granedifici culturalisocialque<strong>el</strong>nostrepoblehaanatconstruint al’èpocamoderna.Lanostrapoesia,doncs,lanostraliteratura,<strong>el</strong>shomesilesdonesd<strong>el</strong>nostrepaís,amésdeviureen<strong>el</strong>climadedesconfiançacreixentenverslaparaulaqueesvaestenentaEuropaapartir d<strong>el</strong>sprimersanys d<strong>el</strong> segle passat, han hagut de patir tambél’experiènciad<strong>el</strong>apersecucióid<strong>el</strong>avoluntatd’anihilamentde la pròpia llengua.Això ha afectat sensecap dubte <strong>el</strong> sentit que té la nostra comunitat d<strong>el</strong>valor de la paraula i de la llengua en general. Serl’objecte de la voluntat persistent, metòdica, desubstitució d<strong>el</strong>a llenguapròpiaper una altrad’imposadanopotdeixarindemnes<strong>el</strong>safectats,entots<strong>el</strong>s ordres d<strong>el</strong>s valors humans i,en primer lloc,enl’ordre d<strong>el</strong>a llengua.A ladesconfiança política,socialiculturaleuropeaenvers<strong>el</strong>llenguatgenosaltreshihemhagutd’afegirl’experiènciad<strong>el</strong>avoluntatdedestrucció física de lanostrallengua. Esclar qu<strong>el</strong>anostranoésunaexperiènciaúnica,nidebontros.Hihaaltrespaïsosd’occidentquehansofertisofreixenpersecucionssemblants.Amb redreçaments mésomenys reeixits.Entot cas,però,per força,aquestacoacciópermanent sobr<strong>el</strong>anostraparaulahaestatuna experiència més directa, més concreta, mésferidorad<strong>el</strong>anostraconfiguraciópersonal icol∙lectivai,també,hadesvetllatsensibilitatsisabersmésdisposatsavalorarlesvirtutsprofundesd<strong>el</strong>aparaula.Lamevaopinióésqueaquestaexperiènciaafegidaconstitueixund<strong>el</strong>s<strong>el</strong>ementsquehadotatlapoesiailaliteraturacatalanesd’unsentitd<strong>el</strong>’humàespecífici de primer ordre.A hores d’ara, si disposéssimd<strong>el</strong>s instrumentspolíticsper fer‐laconèixer,lanostraparaula,laparaulad<strong>el</strong>anostrapoesiaid<strong>el</strong>a nostra literatura,ja ha esdevingut unaherèncialiteràriaexemplar,per alshomesd’aquí i peralshomesd<strong>el</strong>món.Arabé,tambésabemqu<strong>el</strong>asospitasobr<strong>el</strong>esparaules no és una qüestió estrictament contemporània.Tenim, per exemple, prou documentaciósobre laGrècia clàssica,sobr<strong>el</strong>a XinadeConfuci osobre l’Índia de Buda per constatar que probablementvisqueren situacions semblants. És evidentqueenshauríemderemuntarmoltenllà,massaenllà,enmomentsque lanostraimaginacióno pot niconsiderar,per trobar una tribu o una personaqueno hagi dubtat de la consistència d<strong>el</strong>a paraula. Laparaulaésinherental’home,formapart substanciald<strong>el</strong>acondicióhumana.L’homeviuenladualitat,enla lluitaconstant amb <strong>el</strong>lmateix,enl’oposició a<strong>el</strong>lmateix,en la proximitat i la distància permanentsamb <strong>el</strong>l mateix. La paraula no podria ser la companyad<strong>el</strong>’home,nohipodriacreureniparlar,consolar‐loi encoratjar‐lo,si nopatíslamateixainconsistènciai no disposés, també, de la mateixa resistènciaexcepcionalqu<strong>el</strong>’home.Sempre i a tot arreu hem exigit molt a laparaula,sovint més que no ens exigim a nosaltresmateixos.Elspoetes,<strong>el</strong>samants,<strong>el</strong>stestimonis,<strong>el</strong>sconvertits,<strong>el</strong>s científics,<strong>el</strong>squi han vist i hanoït,lihan exigittot:latransparència,l’exactitud,laplenitud,launióiladissolució.Icommésexigim,mésensospitem,mésendubtem.Peròquipodriarenunciaralspodersdetotamenaqueenprincipihematorgatalaparaula?ComUlisses,<strong>el</strong>shomessucumbiminexorablementalsencanterisd<strong>el</strong>món.No solament alesgransmerav<strong>el</strong>les,com <strong>el</strong> mar ilessevessirenes,sinó també ales coses pobres,petites,mesquines,quepotsers’assemblenmésanosaltres.Ihienviemsempr<strong>el</strong>esparaulesperquèenslesexpliquinienslesfacin nostres.I arribaun momentquetot se’nsesmuny.Noenspodemexplicar niper quèexisteixenlescoses,niperquèsóntanb<strong>el</strong>lesniperquès’esvaneixen.Noenspodemexplicar ni<strong>el</strong>s nostressentimentsni<strong>el</strong>snostrespensaments.Illavors,en algunlloc,en<strong>el</strong>lloc,ienun estatafectiu determinat,enspreguntem:“Perquèparaules?”.Ien comptesdeposar‐hi unaresposta,ambparaules,ambles paraules queenssemblaqueensesgarrien o ensmenteixen,fem<strong>el</strong>salt,i hioposemunaevidència,hi oposem<strong>el</strong>quedemésincontestabletenimdavant d<strong>el</strong>sulls,comsi<strong>el</strong>sullsvalguessinmés que la paraula.Hi oposem la segonapart d<strong>el</strong>vers,l’entonaciói lam<strong>el</strong>odiamés difícilsimés afir‐127


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐matives:“Aquestblauintens/d<strong>el</strong>marésprou.”JoanVinyolioposaaixí <strong>el</strong>sdosabismesaquèporteninevitablementlesparaules:laparaulail’ésser,l’ésserilaparaula.Elshomes,perexpressar<strong>el</strong>blauintens,<strong>el</strong>mónilescoses femservir laparaula,perexpressar<strong>el</strong>snostressentimentsi<strong>el</strong>snostrespensamentfemservir la paraula. És l’organisme comunicatiu méspotent que tenim.Hem establert un vincle indissolubleentre l’existència,lanostraexistència,i laparaula,l’hemestablertoenshihemtrobatestablerts.Unvincle queens constitueixcoma éssersexpressius,ésadir,comaésserscompresosenlaparaulaicompromesosenlaparaula. El cabal queengega lasegona m<strong>el</strong>odia d<strong>el</strong>primerversésmassagranimassaimpetuós.Laribad<strong>el</strong>primerversno<strong>el</strong>potcontenir.I,amés,aralam<strong>el</strong>odiad<strong>el</strong>’éssers’haimposaticomençaalliscar.Cal,doncs, com sap fer molt bé <strong>el</strong> poeta en situacionsd’amuntegament d’energia, deixar que <strong>el</strong> correntdesbordi<strong>el</strong>primerversiqueinundiunapartd<strong>el</strong>segon.Noésqueaixíatenuï latensiórítmica d<strong>el</strong>primersvers,ans,mésaviat,preténd’accentuar‐la.Nos’hanpasacabat ambaixò<strong>el</strong>scontrastosilestopadesque<strong>el</strong>poemaconté.Però l’ElegiadeVallvidrerahad’expressar<strong>el</strong>sacordsi<strong>el</strong>sdesacordsquemouenl’home. Ha d’arribar fins on pugui,enllà.L’existentexisteixiresplendeixambblausintensos.Ihadeserdit, hadeser acollit,ha deser habitat i hadeserreconegut.Iésamb laparaulaque<strong>el</strong>mónhi continuaessent dit. La contraposició fonamental entreésser i paraula continua actuant, doncs, i torça itorçaràamb força,trencai trencarà mésd’una vegadaencara<strong>el</strong>filferrod<strong>el</strong>vers.Tanmateix,<strong>el</strong> que és cert és que, fins i totnegant‐lao desnonant‐la,laparaulaharetallatihaconfiguratperl’homeiperal’homealgunamenaderealitat, sigui aquesta inefable o no, material oimmaterial, objectiva o subjectiva, il∙lusió o <strong>el</strong>ectrons.La paraulade l’home haacollit <strong>el</strong> blau,l’intens,<strong>el</strong>mari l’excési lasuficiència.Laparaulas’hafet campana i ressò, d’una maneraincertai, segurament,incompleta,d<strong>el</strong>’existent, i l’ha proclamat.Nosabemquanlaparaulaacudíalsllavisd<strong>el</strong>’home,ni perquè,nicom.Ésmés,noenspodemimaginarl’homesens<strong>el</strong>aparaula,comno ens<strong>el</strong>podemimaginarsens<strong>el</strong>a vistao l’oïda.De tempsimmemoriallesparauleshan anatihan vingut d<strong>el</strong>’homeal’home,d<strong>el</strong>’homeals éssersi a l’univers,en <strong>el</strong>poema,enlaconversaoenlavidasilenciosad<strong>el</strong>aintimitat.La proclamació que efectua la paraula sempre haestat una acollida, una reconeixença de l’existent.Comafirmendosversosd<strong>el</strong>adarrerapartd<strong>el</strong>’ElegiadeVallvidrera,“<strong>el</strong> que, però, perdura/ho funden <strong>el</strong>spoetes”.Sónparaulesalemanyesd’unpoetaalemany,Hölderlin,queJoanVinyolitradueix,repeteixitambéacull, i en les qual posa,a desgrat de tot,confiança.Nohihadubteque<strong>el</strong>poetasabiaquenosaltres,gentdeparlacatalana,hi afegiríem,enescoltar‐les,lanostra experiènciasobre les paraules. Lade la coacció i l’extinció, la de la usurpació d<strong>el</strong>’herènciapersonalicol∙lectivailad<strong>el</strong>arenaixençailareconstrucciói,enprimerlloc,lad<strong>el</strong>afundaciód<strong>el</strong>allibertat.Fetifet,cadapersona,cadatribu,cadapobleescoltaamb lasevaveu,iésamb lasevaveuque assaja d’acostar‐seals altres sons i a les altresexperiències, als altres mons i als altres sentits.Aqu<strong>el</strong>lsdosversosfinals,però,són,permésallunyatsque estiguin d<strong>el</strong>primer vers,unaresposta alapreguntainicial,“Perquèparaules”,ialanecessitatquetélanostraèpocad’escoltar‐lesid’escoltar‐nos‐hi afons.En<strong>el</strong>territoride l’humàésaixí com esfalapoesiai<strong>el</strong>diàlegentr<strong>el</strong>’homei<strong>el</strong>món,entr<strong>el</strong>’homei l’home:semprearran dedosabismes.Ladesconfiançaenlaparaulasempreacabaen desconfiançaenl’home.Lacoacciósobr<strong>el</strong>aparaulasempreacabaencoacciósobr<strong>el</strong>’home.Iladesconfiançaenl’homeilacoacciósobr<strong>el</strong>’homesempreés<strong>el</strong>puntdepartidad’unanovaafirmaciód<strong>el</strong>’homeid<strong>el</strong>aparaula.Lapoesiamesuraicomunicacontínuamentladistànciaentr<strong>el</strong>aparaulail’existent,isemprehitrobadistànciai sempre hi troba proximitat. La humanitat, atravésd<strong>el</strong>aparaulaid<strong>el</strong>adiversitat deparaules,haestat undiàleg difíciliininterromputambl’existent.Per habitar‐lo i per habitar‐hi.Per conèixer‐lo i perreconèixer‐lo.La poesia ha estat <strong>el</strong> vaix<strong>el</strong>l insígniad’aquesta tasca que l’home s’ha proposat: salvarl’insalvable.128


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐129


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Orió ja fa part de miPep SolàEls poetes són receptius a tots <strong>el</strong>s senyals d<strong>el</strong>món. D’entre <strong>el</strong>ls, n’hi ha alguns que estan condemnatsa cercarconstantment,<strong>el</strong>seuanh<strong>el</strong> és incommensurableiviuen sempre en lacarència d’algunacosa.Nomésde tant en tant <strong>el</strong>s és donat detrobar l’oasi on poder reposar.Aquest és <strong>el</strong> casdeJoanVinyoli,<strong>el</strong> qual anomenava “besllums de permanènciaf<strong>el</strong>iç”aquestsmomentsd’assosseciplenitud.Aquests poetes són homes desmesurats,il∙limitats en <strong>el</strong> seupropòsit,d’unavitalitatextraordinària:semblenvenirdemoltllunyicarregar alessevesespatlles totalahumanitat que<strong>el</strong>s haprecedit.Sónhomesaqui<strong>el</strong>scremen<strong>el</strong>smotsi,<strong>def</strong>et,<strong>el</strong>scremalavidamateixa.Lacombustióvital,transubstanciadaenparaules,ésprecisament allòquedónasentitalasevavida.Però això té perills:Hölderlinhi va perdre <strong>el</strong> seny i es va recloure a la torre deTübingen.Vinyoli,com<strong>el</strong>l,vatransitarper lestenebres.Enaquestshomes,lesdimensionstemporaliespacial nopoden ser rígides.Necessiten transgredir‐lesperdonarcabudaatotalasevapotènciavital.EnVinyoli,<strong>el</strong>srecordsilamemòriapujavenperformarpartmoltactivad<strong>el</strong>present,i<strong>el</strong>presentdeseguidadeixava de ser‐ho perquè “tot és ara i res”.Quantal’espai,<strong>el</strong>d<strong>el</strong>aterras<strong>el</strong>ifeiapetit,iperaixòmirava enlaire i entravaenressonànciaamb <strong>el</strong> c<strong>el</strong>i<strong>el</strong>s seusobjectes.Vinyoli teniauna sensibilitat còsmicai“sentia”<strong>el</strong>moviment d<strong>el</strong>sastres.Desdebenjove,enacostar‐s<strong>el</strong>esdatesd<strong>el</strong>solstici,tant<strong>el</strong>d’estiucom<strong>el</strong>d’hivern,sesentiaenvaïtperunavibracióprimigènia.Així hoescriviaal’amicÒscarSamsóen<strong>el</strong>s anys de guerra civil,<strong>el</strong>s de la indigència moralcol∙lectivamésextrema,referint‐sealanitdeSantJoan:“És unahoraplenadepressentimentsque esmostren sobretot dinslasuprematensiód<strong>el</strong>es nitsest<strong>el</strong>ades”.I ho certificava,anys més tard, <strong>el</strong>1975,en unadedicatòriaaVicenç Altaió:“Tutenstotalavida per endavant.Jo tinc la mort ala cantonada,però men’escapo mirant potser la claror d’aquestsdiesque són prop d<strong>el</strong> Solstici d’Estiu,quea miemtrasbalsamoltdesqueerajove.”PeròhemderecórreralsversosdeVinyolipertrobar‐hi <strong>el</strong>s senyals més contundents d’aquestaconvivènciad<strong>el</strong>poetaamb<strong>el</strong>mónastral.AlanitdeVinyolis’hiacostumaaentrartravessantunperíodede temps tambémàgic,<strong>el</strong>d<strong>el</strong> crepuscle,nomenystrasbalsador.Certament,“lasecretafont d<strong>el</strong>’èxtasid<strong>el</strong>vespre”éslaportad’accésalanit.EnElCallat,<strong>el</strong>llibreon laindagaciólíricad<strong>el</strong>poetaassoleix<strong>el</strong>volmésvertiginós,lesestr<strong>el</strong>lesnoformenpartd’unpaisatgequehadesercontemplatsinó que són un agent interlocutor.En aquest cas,però,són feridores perquèla seva resposta ésunaveritatfredai nohi harespostessatisfactòriesalespreguntes pregones. Cap certesa és perdurable,només <strong>el</strong> “crit salvatge” d<strong>el</strong>shomesque,com <strong>el</strong>l,interroguen.Quedarà, només, l’opció de tornar‐se“pasturade silencid’estr<strong>el</strong>les”.Ésjusten aquestllibrequehipublica<strong>el</strong>poema“Gall”,escritsotal’influxd<strong>el</strong>sefectesexcitantsd’unanitproperaaladeNadali,pertant,alsolsticid’hivern.Vinyoli pretenia escrutar “<strong>el</strong> secret altíssimcòsmic i ancestral de les const<strong>el</strong>∙lacions i lesgalàxies” i <strong>el</strong> seudiàleg est<strong>el</strong>∙lar prenia més forçaen<strong>el</strong>sCantd’Ab<strong>el</strong>one,<strong>el</strong>segon d<strong>el</strong>sseusllibresmístics,osigui,sensualmentalats.En<strong>el</strong>primervers,jas’adreça a la const<strong>el</strong>∙lació d’Orió, la de presènciamés imponent en lesnostres nits hivernals,per demanar‐liqueaturi<strong>el</strong>seuvol,ques’eixampliiquecreïmés nit, on es pugui perdre, o fondre, la vida d<strong>el</strong>poeta.Éssensdubte,unaaltramodalitatd<strong>el</strong>shabitualsimpulsosdeVinyolidedissoldre’senlanaturalesa.Desig que serà satisfet uns cants més endavant,quandirà:“Arasóctemplederosada/iOriójafapartdemi”.Elpoetaha passatde volerfondre’senlanit aconvertir‐seentemplederosadai acon‐130


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐tenir, <strong>el</strong>l mateix, la const<strong>el</strong>∙lació. Les expectativesinicialss’hanvistd<strong>el</strong>totsuperadespercausad<strong>el</strong>’extraordinàriaforçavitaldeVinyoli il’incommensurableanh<strong>el</strong> que esmentàvem al començament.Arribatsenaquestpunt,si<strong>el</strong> vertigen no enshoimpedeix,jahipodem posar aqu<strong>el</strong>laltrevers,arad<strong>el</strong>llibreCercles:“Heaturat<strong>el</strong>vold<strong>el</strong>esestr<strong>el</strong>les”.Elmagiàd<strong>el</strong>a nit gosava imaginar queaturava<strong>el</strong> movimentd<strong>el</strong>avoltac<strong>el</strong>esteitotaixòamb<strong>el</strong>poderd<strong>el</strong>aparaula.Aquest desig ascensional de Vinyoli, aquestímpetu totalitzador,fruitd’unaintensaexperiènciacòsmica,<strong>el</strong> portaren a fer‐se amic d<strong>el</strong> llamp, comNietzsche.Peraixòialtrescosestrobemtanavinentque hagués desitjat morir d’aquest raig fulgurantqueconnecta<strong>el</strong>c<strong>el</strong>ilaterra.“Morird’unllampés<strong>el</strong>quevull,nopasalllit,ansapleboscentr<strong>el</strong>esbèsties.”EsculturaConst<strong>el</strong>∙lacióVinyolid’EnricPladevall,instal∙ladaaReus131


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐132


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐De Shakespeare a Vinyoli:<strong>el</strong> recorregut d’una imatgeJoan TodóEl segle XX ha estat profús en poetes que, alhoraqueescrivienlasevaobrapoèticaensentitestricte,en feien una de paral∙l<strong>el</strong>a, o complementària, enprosa,dedicadaareflexionar sobre <strong>el</strong> fet poètic,osobr<strong>el</strong>'obrad'altrespoetes,comsilaprimeranecessitésaquest complement assagístic. De The Dyer'sHand o Quaderns de l'Alquimista, per posar dosexemples, és gairebé una constant. I aquest fenomen,en<strong>el</strong> niv<strong>el</strong>l mésprosaic de l'assumpte, no ésalièalaprocedènciaaladedicacióuniversitàriad<strong>el</strong>amajor part d'<strong>el</strong>ls,a la seva condició d'especialistesacadèmics.Una constant podríem dir que gairebéhagenerat un prejudici;especialmentdinsunaliteratura,la catalana, que des de la consciència d<strong>el</strong>’exigüitatd<strong>el</strong>atradició pròpia,haprovat de legitimar‐seatravésd<strong>el</strong>’enquadramentdinsl’altaculturaoccidental.Fruit d’aquestadoble dinàmicaés la riquesad<strong>el</strong>s encreuaments entr<strong>el</strong>ecturai creacióenuna literaturaonlapropostadeT.S.Eliot a “Traditionand the Individual Talent”, va ser traduïda al’avançadaenl’orsià“tot<strong>el</strong>quenoéstradicióésplagi”.Així, trobem un Joan Vinyoli que es confessa“confús i gairebé espantat de la meva incultura”,basant‐se en <strong>el</strong> fet que no té una carrera universitària;itanmateix,Vinyoliacompanyalasevaobrapoèticade pròlegsi textos prousubstanciosos,aixícom d’una àmplia traducció de poemes de Rilke.L’afirmació,enqualsevolcas,rev<strong>el</strong>aunainseguretatreal que,acompanyadad’unautodidactismeautèntici,segurament,d’unacertadesatencióperpartd<strong>el</strong>a crítica, va fer que Vinyoli desenvolupés la sevacarreraamb unacertalentitud,i quetrigués molt adonar tota la mesura d<strong>el</strong> seu talent.Una lentitudacompanyada perllargs períodesde silencicreatiu,d'esperai maduració,i tanmateixclarament ascendent,culminadaamb<strong>el</strong>dípticfinal,publicat<strong>el</strong>1984,que formen Domini màgici Passeig d’aniversari.Untext,aquestúltim,queesdevégairebéunamenadetestament vinyolià,latercerapart d<strong>el</strong> qual,“Elegiade Vallvidrera”, desenvolupa justament una menadesíntesid<strong>el</strong>esideesd<strong>el</strong>’autoralvoltantd<strong>el</strong>apoesia.Paral∙l<strong>el</strong>ament,Vinyoliacabadedicant‐sealatraducció.Podríem dir,ihitornaremmésendavant,que mancat d’una obra en prosa assagística decaràcter metapoètic (a excepció d<strong>el</strong> pròlegper aElCallat i d’alguns textos dispersos espigolats de diversesentrevistesiocasionsdiverses,od<strong>el</strong>acorrespondènciaambMiqu<strong>el</strong> Martí iPol),enVinyolilareflexiósobre lapoesia,pròpia ono,espresentasobretotatravés d<strong>el</strong>s propis poemes, incloent‐hi lestraduccions i referències intertextuals que hi sóninserides.Així,abandadeRilke,tradueixsispoemesde Friedrich Nietzsche per a la revista QuadernsCrema,<strong>el</strong>1979,iunpoemadeWilliamShakespeare.Unatraducció,aquestaúltima,queintegraràdinsunvolum propi,Dominimàgic,enunapràcticainauguradaper Cants d’Ab<strong>el</strong>one, que inclouen <strong>el</strong> poemagairebéhomònimdeRainerMariaRilke.Elpoemashakespeariàenqüestióéslacançód’Ari<strong>el</strong>,d<strong>el</strong>primeracte,escenasegona,deTheTempest.El trobem,concretament,quan l’esperit Ari<strong>el</strong>condueixFerran,príncep de Nàpols, prop d<strong>el</strong> magPròsper i la seva filla Miranda, tot atraient‐lomitjançant la música. I la lletra d’aquesta música,destinada a manipular <strong>el</strong> príncep de Nàpols,és <strong>el</strong>poema que es posa tot seguit en boca d’Ari<strong>el</strong>, unpoemaqueevocalamortd<strong>el</strong>paredeFerran:Fullfathomfivethyfatherlies: Ofhisbonesarecoralmade;Thosearepearlsthatwerehiseyes; Nothingofhimthatdothfade,Butdothsufferasea‐changeIntosomethingrichandstrange. Sea‐nymphshourlyringhiskn<strong>el</strong>l: (Dingdong) Hark!nowIhearthem,– (Ding‐dongb<strong>el</strong>l)133


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐AquestésnomésunpasenlamanipulaciódeFerranperpartdePròsper:fer‐licreurequesonpareésmort,comapaspreviperdur‐lodavantMirandaiprovocar quetots dos joves,d’acord amb <strong>el</strong>s interessosde Pròsper, s’enamorin. El poema és, dinsl’univers<strong>def</strong>icció bastitperl’obrateatral,unamentida:Alonsonos’haofegat,iesretrobaràamb<strong>el</strong>seufillenlaprimeraescenad<strong>el</strong>’actecinquè.Aquí,però,se’ns descriu lasevamort, notant una desapariciócomunametamorfosi,concretadaenduesmetàfores:<strong>el</strong>sossosque esdevenen corall i<strong>el</strong>sullsque estornen perles.El cadàver, així,passa a formar partd<strong>el</strong>’àmbitmarí,ingressaenunnouordred<strong>el</strong>arealitat.Mitjançant aquestes translacions, de fet, <strong>el</strong>poemaredimeixlamort dequè<strong>el</strong>lmateixdónanotícia:Alonso, ofegat, s’hi transforma en una cosamés b<strong>el</strong>la que no la que era, qu<strong>el</strong>com plenamentintegraten<strong>el</strong>nouàmbitonaraestroba.Vallapenad’afegir,d’altrabanda,qu<strong>el</strong>’obraés unade les quehan tingut mésrecepció dins laliteraturacatalana,almenysalavistad<strong>el</strong>estraduccionsrealitzades:unadeJosepCarnerdurantlaprimeradècadad<strong>el</strong>segleXX,unasegonadeCèsarAugustJordana<strong>el</strong>1930,ladeJosepMariadeSagarra(possiblementlallegidaperVinyolienlasevajoventut)iduesmés,posteriorsaVinyoli,acàrrecdeSalvadorOliva i Miqu<strong>el</strong> Desclot.Afegint‐hi, esclar,p<strong>el</strong>que faalpoemad’Ari<strong>el</strong>,unaaltratraducció,dutaaterme perJoan Ferraté,sobre laqual tornaremtotseguit.Hi ha,però,unaltreintermediari:T.S.Eliot.Perquè fins aquí,parlàvem d’allò que seria pròpiament<strong>el</strong> poema dins <strong>el</strong> seucontext originari, l’obrade Shakespeare. Entre aquest i la traducció deVinyoli, però,hi haT.S. Eliot; concretament,i perara,lasevaobracrítica.JaNorthropFryeensavisavaque,per aaquest poeta nord‐americà, lacançód’Ari<strong>el</strong> sembla associada al procés de la creaciópoètica, a la transformació d’unes determinadesvivències enunaformaverbal;concretament,Eliotcita<strong>el</strong> poema,en Theuseof poetryand theuse ofcriticism,totreferint‐seal problemad<strong>el</strong>ainspiració.Per aaixò,es basaenl’anècdotade laredacció d<strong>el</strong>poema Kubla Khan, de Samu<strong>el</strong> Taylor Coleridge.Recordem‐la: Coleridge, havent pres un calmant(possiblementopi),vaadormir‐seivatenirunsomnion <strong>el</strong>llibreque tot just abanshaviaestat llegint esbarrejavaamb una sèrie de versosque,ja despert,intentaria transcriure abans que una interrupcióinoportunal’obliguésadeixar<strong>el</strong>poemaenlaversiófragmentària(respecteal poemasomiat)però <strong>def</strong>initivaqueenconeixem,haventoblidatp<strong>el</strong>camítotallòquenovatenir tempsdereconstruir.Coleridge,<strong>def</strong>et,varenunciaraarrodonir<strong>el</strong>poematotsubstituint<strong>el</strong>s versos que havia oblidat per una o altraforma de complementació d<strong>el</strong> material efectivamentregistrat, convençut que <strong>el</strong> seu ofici com aescriptor mai no seriacapaç d’estar a l’altura d<strong>el</strong>ainspiració onírica. Eliot és d’un parer ben diferent:“Lafeenlainspiración místicaesresponsabled<strong>el</strong>aexagerada reputación deKublaKhan.Ciertamente,lasimágenesdeesefragmento,cualquieraquefuesesu origen en las lecturas de Coleridge, calaronhastalomáshondodesussentimientosyallísesaturaronytransformaron–“perlassonlosquefueronsusojos”–antes desalir nuevamentealaluz;peronosehanutilizado:<strong>el</strong>poemaestáporhacer” 1AllòquemancaaKublaKhan,segonsEliot,és<strong>el</strong> treball literari posterior a la “inspiració mística”qu<strong>el</strong>i dónaorigen.Lacitaciód<strong>el</strong>poemadeShakespeare,concretamentd<strong>el</strong> vers tercer (justament <strong>el</strong>quecentrarà<strong>el</strong>nostretreball),ésempradaaquí,demaneradescontextualitzada,comunametàforad<strong>el</strong>a transformació d<strong>el</strong>es vivències (ni que siguin,enaquest cas,lectures),ésadir,<strong>el</strong>s“ulls”,enunapropostaper al poema a fer (les “perles”); no tot <strong>el</strong>poema,segonsEliot,peròsí<strong>el</strong>seugermen.Trobemaquí, de fet, una operació de “lectura incorrecta”queinsereixunametàforar<strong>el</strong>ativaalamortperofecdinsunametàforamajor,dinslaqual transformaciód’unsullsen perless’equiparaalatransformaciód<strong>el</strong>esvivències,d<strong>el</strong>caosd<strong>el</strong>apercepció,enl’arr<strong>el</strong>d’unpoema,d’una formaque Eliot voldria tancada,estricta.Totplegat,laimatgetractadedonarcompted’unproblema,<strong>el</strong> dereunir l’autonomiad<strong>el</strong> poemarespectealarealitatamblasevacondiciódevehicleperal’expressióilaconstrucciód<strong>el</strong>aidentitatd<strong>el</strong>joque escriu, i que té una existència efectiva dinsaqu<strong>el</strong>la realitat; la r<strong>el</strong>ació, doncs, entre la vida il’obra,plantejadaenunstermesmenysingenusqueenlahistoriografiapositivista.Lacosaméscuriosaésqu<strong>el</strong>alecturametaliteràriadeTheTempest enconjunt noés,<strong>def</strong>et,innovadora;estractad’un text que haestat considerat,finsitot,<strong>el</strong> testament literari deShakespeare,tot cercant en determinats parlaments de Pròsperunaanalogiaentr<strong>el</strong>esartsmàgiquesd<strong>el</strong>protagonista,quemanipulenlarealitatbastint,dinsl’illaon esdesenvolupal’acció,ununivers<strong>def</strong>antasmagories,ilesartsteatralsd’undramaturg,quemitjançantunasèried’esperitsalessevesordres(<strong>el</strong>sactors)aixecariaunarealitatfictíciadavant<strong>el</strong>sespectadors.Diversosfragments de l’obra,tant com l’obraen <strong>el</strong> seuconjunt,permetenestabliraquestalectura;peròcapd’<strong>el</strong>lsno és directamentlacançó d’Ari<strong>el</strong>,com amí‐134


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐nimfinsqueno arribemaladescontextualització aquèlasotmetEliotenaquestcas.Encara amb Eliot,trobem una altra referènciadestacadaalpoemadeShakespeareenTheWasteLand;en<strong>el</strong> vers48d<strong>el</strong>atercerapart,“Theburialof the dead”,retrobarem <strong>el</strong> tercer vers d<strong>el</strong>acançód’Ari<strong>el</strong>,citatentreparèntesisen<strong>el</strong>moment queMadameSosostristiralescartes,entre<strong>el</strong>leslad<strong>el</strong>MarinerFeniciofegat,Flebas.D’acordambJoanFerraté,aquest personatge correspon al protagonistamasculí d<strong>el</strong> poema,i lasevasort té un sentit moltconcret:“Ésla mort natural, doncs,figurada perla“mortperaigua”comamortsenseredempció,peròalmateixtempscomaúnicaformaderescatentantquesignifical’alliberamentd<strong>el</strong>a“mort en vida”queéslanostravidanatural.”Elmotiureapareixenunaal∙lusió de “The fire sermon” i, sobretot, la secció“Death by water”; també segons Ferraté, aquí la“cosa estranya i rica” de la cançó d’Ari<strong>el</strong> no és alcapdavallsinóla“personalitatintegrada,laidentitatpersonal finalment atesa”.En aquest cas,doncs,<strong>el</strong>vers de Shakespeare rep una mena d’interpretacióentermesmorals,almenysdins<strong>el</strong>noucontextbastitp<strong>el</strong>poemad’Eliot.Lamort natural enofegar‐se,lafi d<strong>el</strong>avida,s’oposaaixí alamort metafòrica,lamort en vida que transcorre en l’erm d<strong>el</strong> títol d<strong>el</strong>poemai és <strong>el</strong> resultat d’una existència fal∙laç;mésconcretamentd’unar<strong>el</strong>aciódeviolènciaambl’alteritatquehiencarnap<strong>el</strong>personatgefemeníd<strong>el</strong>poema(almenysdinslalectura,moltargumentada,queduatermeFerraté).Éshora,però,quetornem aJoanVinyoli.Lareferència més antiga que fa <strong>el</strong> poeta a l’obra deShakespeareestrobaen <strong>el</strong>poema“Primavera”,on<strong>el</strong>jopoètic,encalma, quietipled<strong>el</strong>amemòriad<strong>el</strong>tempspassat,queamb<strong>el</strong>crepusclearriba,comal’illadePròsper,encantada,sovintescoltolacançód’Ari<strong>el</strong>.Enstrobem,així,enl’àmbitd<strong>el</strong>apuraal∙lusió(a diferència d’Eliot, que igual que <strong>el</strong> Vinyoli méstardà opera per cites literals, encastades dins <strong>el</strong>poemasensesoluciódecontinuïtat),totprenent<strong>el</strong>spersonatges shakespearians com a referents vàlidsper a representar estats d’ànim i abstraccions morals;justenlamesuraqueOt<strong>el</strong>∙lopotrepresentarlag<strong>el</strong>osiaiHamletl’esmapèrdua.La“cançód’Ari<strong>el</strong>”ésaquílamemòriadesvetlladaperlacontemplaciód<strong>el</strong>crepuscle,un crepuscleque deixa <strong>el</strong> jo en un estatd’encís molt semblant al de Ferran.També és unameraal∙lusió <strong>el</strong> quetrobem en “Ari<strong>el</strong>–Calíban”,ons’aprofitala marcada oposició entre <strong>el</strong>s dosprincipalsserventsdePròsperper areunir lesseves personalitatscontraposadesenlad<strong>el</strong>poeta,esdevingut“lira”o“llaüt”.En<strong>el</strong> mateixllibrequecontéaquestúltimpoematenimtambédospoemesconsecutius,“Per la sega” i “A clar niv<strong>el</strong>l de càntic”,on apareixunacita,<strong>el</strong>“canvid’ulls”,dinslaimatged<strong>el</strong>capbussamentque segons FerranCarbó “expressal’endinsamentalesfondàriesinteriorson estroben<strong>el</strong>sresidusd’experiències, vivències, somnis..., algunacosaqueserveixdegermeniembrióperalpoema”.El“canvi d’ulls”,queapareixaquí per primercop,és<strong>def</strong>etund<strong>el</strong>smotiusrecurrentsd<strong>el</strong>’obradeVinyoli;i,perbéque<strong>el</strong> lligam nosiguiaquíexplícit,acabaràtrenant‐se amb latransformació en perlesd<strong>el</strong>sulls d<strong>el</strong>pare deFerran.En<strong>el</strong>poema“Algúqueved<strong>el</strong>luny”,dinsTotésaraires(1970)trobaremunarevisió d<strong>el</strong>s inicis poètics de l’autor 2 , encapçaladaper unacitadeTheTempest,<strong>el</strong> famósfragment d<strong>el</strong>parlament de Pròsper que, com indicàvem mésamunt, ha donat peu a interpretacions metaliteràriesd<strong>el</strong>'obra:“Wearesuchstuff/Asdreamsaremadeon,andourlittl<strong>el</strong>ife/Isroundedwithasleep”.S'encadenen,dins<strong>el</strong> cosd<strong>el</strong> poema,tot decites ireferènciesadiversos autors:Rilke,Riba,Hölderlin,LiTai‐Po,peraconcloure:Fes‐me<strong>el</strong>favordecreure,nopasenmi,decreurequ<strong>el</strong>escosespermisónperserdites,quejoencaram’assajodedir‐lesambparaulesdifícilsdetrobar,quequanlestrobojanohihalescosesiemquedosol.Flebes,<strong>el</strong>mariner,vacórrermoltesmars;guanyà,perdé,sofrílamortperaigua.Llegim‐nosl’unal’altreLaTempesta:sabremalgunacosad<strong>el</strong>avida,d<strong>el</strong>somniid<strong>el</strong>amort.La reflexió sobre <strong>el</strong> sentit de la creació (i lamanera com desemboca en un esborrament de larealitat,talcomafirmavaMallarméipotserhauríemderecordarmésd’uncopabansd’assignaraVinyoli,alegrement,l’etiquetade“realista”)s’encavalcaaquíamb unaal∙lusió aTheWasteLand,poemaassociata TheTempest a través de la cançó d’Ari<strong>el</strong>;la qualmostra l’ingrésd'allò queés viu,real,en un ordrealtre que ho transfigura,queho anul∙la,d<strong>el</strong>a mateixamanera que,aquí, latroballad<strong>el</strong>smots per adir les coses coincideix amb la seva desaparició iamb la solitud <strong>def</strong>initiva d<strong>el</strong> poeta. El poema,així,135


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐més que aixecar‐se contra l’esvaïment d<strong>el</strong> real,enrev<strong>el</strong>alacondiciófugaç,aqu<strong>el</strong>laque<strong>el</strong>mateixPròsperevocaen<strong>el</strong>smotscitatsabans.Elfetinteressantésque,jades d’aquí,lareflexió vinyolianasobr<strong>el</strong>apoesia(dinsd<strong>el</strong> poemamateix)prencomapuntdereferènciaexplícit<strong>el</strong>textshakespearià.Nopodempassarsenseanotarduesreferènciesméscircumstancials,d<strong>el</strong>’ordred<strong>el</strong>esal∙lusions:en“Primeresbósderetrat d’unadona”ien <strong>el</strong> poema“Pròsper”,abansd'arribaralcasprincipal,<strong>el</strong>d<strong>el</strong>llibreDomini màgic,especialment lasecció tercera.Es tracta, de fet, d’una secció fortament individualitzada,composta bàsicament per “cançons”(en unsentit mésaviatlax,formalmentparlant,d<strong>el</strong>terme; es tracta,en qualsevol cas,de poemes derima consonant)i en la major part d<strong>el</strong>s casos ambreferènciesliteràries,desdeMallarméfinsaGoethe,abandad<strong>el</strong> gairebéomnipresentShakespeare.I ésque, de fet,<strong>el</strong> tercer versd<strong>el</strong>a cançó d’Ari<strong>el</strong> obre,com a epígraf, <strong>el</strong> conjunt de la secció; a bandad’això,quatrepoemesen concret centren <strong>el</strong>nostreinterès: “Cançó lila”, “Cançó d’Ari<strong>el</strong>”, “Cançó demar”i“Campanes” 3 .Elsegond<strong>el</strong>scitatséslatraduccióvinyolianad<strong>el</strong> poemadeShakespearedequèparlàvem abans;enunanotaalfinald<strong>el</strong>llibre,l’autorafirmahaver‐sesentit “obligat” arealitzar aquestatraducció:“i hovaig fer procurant donar, encara que fos en versosde metrei ritme diferents d<strong>el</strong>s d<strong>el</strong>’original,l’equivalentmésaproximat possible,finsonvaigsaber,de l’efecte que produeix <strong>el</strong> poema en anglès.” Ésben béaixí:<strong>el</strong>sheptasíl∙labsd<strong>el</strong>’originalesdevenendecasíl∙labsenlaversiódeVinyoli,queesdiferenciaen això de latraduccióanisosil∙làbicadeSagarrai d<strong>el</strong>s octosíl∙labs emprats per Joan Ferraté. Ésaquestatraducció,<strong>def</strong>et,la quemés s’apropaala136


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐deVinyoli, que en tot d’aspectes n’és una rèplica,milloradaquant al sentit literali lesformesd<strong>el</strong>’expressiógràciesal’espaidejocmésampliquedonen<strong>el</strong>sdecasíl∙labs 4 :Benbécincbracesfondojeutonpare:d<strong>el</strong>sossosseussen’estàfentcoral,<strong>el</strong>queeren<strong>el</strong>sseusullssónperlesara,niunamicad<strong>el</strong>queésen<strong>el</strong>lmortalnos’haperdut;unamudançaclarademar<strong>el</strong>tornaencosaricairara.Nimfestoquenamortsper<strong>el</strong>lcadahora:<strong>el</strong>dringescolta!,aralessento,ning‐nang‐ning.Val la pena demanar‐nos, però, p<strong>el</strong> sentitd’aqu<strong>el</strong>la “obligació” de traduir <strong>el</strong> poema de quèparlava Vinyoli; sense cap dubte, va més enllà d<strong>el</strong>deuremorald’admetr<strong>el</strong>esfonts d’un poemapropi,de la necessitat de no cometre un frau respecte al’abastd<strong>el</strong>'originalitatpròpia.Aquestproblema,queafecta l’últim vers d<strong>el</strong> poema següent, “Cançó demar”,s’haguéspogutsolucionar indicant‐hoenunanotafinalcomlaquejainclou<strong>el</strong>llibre(juntambunaaltradeparal∙l<strong>el</strong>a,dedicadaaprecisarl’arr<strong>el</strong>lul∙lianad<strong>el</strong>verb“eixir”en<strong>el</strong>poema“Sidenit”),abandaque<strong>el</strong>versde“Cançódemar”noenganyaningúdesd<strong>el</strong>moment que l’intertext shakespearià, com ja hemdit,encapçalatotalasecció.L’obligaciódequèparlaVinyoli,<strong>def</strong>et,semblaanarmoltmés enllà;implicainclour<strong>el</strong>acançó d’Ari<strong>el</strong>comun poemamés dins<strong>el</strong>llibre,traduïtalcatalàper tal<strong>def</strong>ondre’l ambl’obrapròpia;peraapropiar‐se’l.Hiha,així,enparaulesdeSegimon Serrallonga, “aqu<strong>el</strong>la altra dificilíssimallibertat perlaqual<strong>el</strong> traductoraconsegueixdeprimerlacomuniód<strong>el</strong>’homequeés<strong>el</strong>lambl’homequeés o fou l’altre i aconsegueixper aquí i només peraquí lacomuniód<strong>el</strong>poetaamb<strong>el</strong>poeta.”Serrallon‐137


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐gaparla,ésclar,d<strong>el</strong>“Cantd’Ab<strong>el</strong>one”deRilke,queVinyolitambéinclouenunaltred<strong>el</strong>sseusllibres.En<strong>el</strong>casqueensocupa,però,hemd’anara“Cançódemar”,iaallòqueensendiul'autor:“Vamerav<strong>el</strong>larmeque<strong>el</strong>meupoema,nascutarrand’unsomni,fostot <strong>el</strong>l com preparat per arribar al “màgic”vers final.”Vegem,però,<strong>el</strong>poemasencer:Aquinracód’antigamarvingut,francderecances,m’hequedatrocós,matinalmentatònitquejofosunaltre,net,insomne,resolut?Quev<strong>el</strong>oçmentcorriasenseporperlafinorporosad<strong>el</strong>’asfaltcapons’assecaencadabarca,alpal,lateranyinaambfoscasalabror!Quanhesentitlav<strong>el</strong>laolordesalmarinaapropihetocat<strong>el</strong>sesculls,heinterrogatlamardesd<strong>el</strong>sorralisem’hanfettoteslesperlesulls.Noestractariatantque<strong>el</strong> versfinalneixiindependentmentd<strong>el</strong>areferènciaaldeShakespeare,com semblaria que vol fer‐nos creure Vinyoli en lasevanota d'aclariment 5 , sinó d<strong>el</strong> fet que n’és unainversió: aquí,les perles es transformen en ulls. Hiha malgrat tot un cert paral∙l<strong>el</strong>isme que justifical’acarament entreun i altrepoema,fent‐losestablirun diàleg, orientant una determinada lectura d<strong>el</strong>text d<strong>el</strong> poeta català. “Cançó de mar” narra unaanadacapalamar;allà<strong>el</strong> jopoètic,com<strong>el</strong> nàufragde l’obra teatral, es transforma en “un altre, net,insomne,resolut”;ara bé,al capdavall <strong>el</strong>fet d’interrogarlamarprovocaunaltrecanvien<strong>el</strong>subjecte,<strong>el</strong>d<strong>el</strong>esperlesenulls.Nohiha,així,unafusióentr<strong>el</strong>’homeilanaturacomlaquefeiapossibl<strong>el</strong>amort(ila creació poètica),sinó un distanciament fruit d<strong>el</strong>caireinquisitiuqueprenlamiradahumana.Ambdóspoemes,“Cançód’Ari<strong>el</strong>”i“Cançódemar”,s’oposen,d’aquestamanera,quantal’experiènciaevocada.Obrienlasecciódospoemes,“Cançóblava”i“Cançó lila”,quepodemreconsiderar ara.En<strong>el</strong>primer,<strong>el</strong>llenguatgeéslapossibilitat(aparentment,atravésd<strong>el</strong>suïcidi)de“ser‐f<strong>el</strong>içcombeureunvasd<strong>el</strong>let”,totmirant “<strong>el</strong>dedins secret d<strong>el</strong> blaud<strong>el</strong>aparaula”.“Cançólila”s’organitzaalvoltant d’un apòstrofeal“motlila”,possiblearr<strong>el</strong>d’unpoemaquenoesrealitza.Podemr<strong>el</strong>acionar aquestaideaambunadeterminada tradició que arrenca amb la paraulavivade Maragall, i quetrobarà diferents inflexionsen l’obra deCarneri deRiba;ésCarner,potser,quis’apropa més alstermes vinyolians,en textos com“Virtut d’una paraula” i “Teoria de l’ham poètic”.Així,<strong>el</strong>“motarribat encarasense/projectedesentit”alqualesreferiràVinyolien“ElegiadeVallvidrera,III” és, per a Carner,<strong>el</strong> principi generador d’unvers “donat” (gairebé diríem “màgic”) que serà <strong>el</strong>nucli d<strong>el</strong> poema <strong>def</strong>initiu, almenys com a centreorganitzadordesentit.Vinyolimateixhifareferènciaen una carta a Miqu<strong>el</strong> Martí i Pol d’octubre de1978:Devegadespensoqueno,qu<strong>el</strong>apoesianoésnomésqüestió de treball, sinó qüestió de contemplació.Com quearaesticentresoquatre poemesalavegada,emfaig untipd<strong>el</strong>legir‐losir<strong>el</strong>legir‐los,persitot d’unatrobo laparaulavàlida, la paraula quedónasentiticohesióalqueserà<strong>el</strong>poema,siarribaaser‐ho, laparaulallum (clau).Esdeu poderescriuredemolteso,almenys,d’algunesmaneres.–Aranopensoqueempassimaiallòd<strong>el</strong>versque<strong>el</strong>sdéusetregalen perquè <strong>el</strong> poeta faci la resta de la feina.Ningú no emregalacaphendecasíl∙lab (sic)acabatqueengenerid’altresfàcilment.No. Mésaviatunao duesparaules; així, tal com sona: paraules, peròquevolen,sipucexpressar‐meaixí,seralgunacosaquenosé què és. Finsquetot d’unas’hiafegeixenaltresmotsialtresque vaig acceptant fins que séqueallòjaés. 6Com dèiem, però, en “Cançó lila” <strong>el</strong> poemanoesduaterme;<strong>el</strong>jo,abandonat,s’exposallavorsa“morir negat” (un altre cop <strong>el</strong> naufragi, <strong>el</strong> de Shakespeare,peròtambé<strong>el</strong>d’Eliot),esperant“l’àmforaque salva”; aquesta expressió,amb la qualconclou<strong>el</strong> poema, ensremet al “perill que salva” d’un Hölderlinfiltrat per Carles Riba.L’àmfora serà,llavors,una mena d’entrega al’incert d’on sortirà,<strong>def</strong>initivament,<strong>el</strong>poema, almenys en <strong>el</strong>s termes en quèaixòserà plantejat,de nou,en“ElegiadeVallvidrera”.Diversosfilstextuals,però,esbarregenaquí,partintd<strong>el</strong> poemadeShakespeare,reprenent lainflexió<strong>el</strong>iotiana i afegint‐hi,com amínim,lalecturade Hölderlin i Riba, abandad<strong>el</strong>a mateixa reflexióvinyoliana.Xifrableaquestadarrera,segurament,enladavalladaquesignifica<strong>el</strong> vers“sem’hanfettoteslesperlesulls”,en <strong>el</strong>qualVinyoliafirmalafragilitatd’unaexperiènciaplenad<strong>el</strong>apoesia,quetanmateixno es cansadebuscarique,adiferènciad<strong>el</strong>s altresautorsevocats,captaenallòqueté<strong>def</strong>ungible(d’aquí<strong>el</strong> debatible apropament a lesrealitats concretes,la“segona<strong>el</strong>egia”de què haparlatJoanTeixidor),sense refermar‐se en la pretensió d’una permanènciadins aqu<strong>el</strong>l estat; <strong>el</strong> fet d’emprar lametàfora d’un negat fa, en realitat, prou visibl<strong>el</strong>adificultatd’instal∙lar‐seentalestatambgarantiesde138


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐romandre‐hi,desobreviure‐hi,d’habitar‐lo.Un mecanisme d<strong>el</strong> tot visible en l’obra d<strong>el</strong>poetadeSantaColomadeFarnerséslaintratextualitat:la constant represa d’una sèrie de motius ilemes(coml’insistent “Totésaraires”qu<strong>el</strong>’obsessionaràdurantlaprimera meitat d<strong>el</strong>s anys setanta)que,enlarepetició,assoleixen unarenovadacàrregade sentit que es va transmetent de poema enpoema,enriquint‐se acada pas;saltant,fins i tot,per sobre de les “èpoques” creatives de l’autor, iabastant tot sovint les seves referències (sovint,també, obsessives, com hem anat veient) a altresautors.Noésestranya,així,ladensitatquetranspira“Elegia deVallvidrera”, veritable testament poèticdeVinyoli (acompanyat perdossuitesmés,“Vesprealacafeteria”i“Sensemans”),poemaqueseràl’últimaparadad<strong>el</strong>nostrecamí.S’obre,<strong>def</strong>et,amb unainterp<strong>el</strong>∙lació directaalamar,dinslaqual<strong>el</strong>jopoèticéscaracteritzatcomun bus quehi cerca“perlesque abanshavien estatulls”,és a dir,lanovamiradad’aqu<strong>el</strong>lque hapenetraten l’àmbit demort fictíciad<strong>el</strong> poema 7 .Aquí,lacita deShakespeareja no ve marcada; immediatamentrecognoscible després de Domini màgic, <strong>el</strong>sseusressonss’anirandisseminantalllargd<strong>el</strong>poema,creuant <strong>el</strong>motiu d<strong>el</strong>es “perles” amb<strong>el</strong>s ressons ribians(“perla”éstambé,<strong>def</strong>et,und<strong>el</strong>smots‐claud<strong>el</strong>’autord<strong>el</strong>esEstancesiSalvatgecor)ihölderlinians.La“perla”reapareixal fragmentIII;tot i queaïllada,convocaja<strong>el</strong>recordd<strong>el</strong>acitashakespearianai laredimensiona;aquí les perlesqueforen ullssón <strong>el</strong> resultat de la recerca iniciada amb <strong>el</strong> “motarribat”i ques’adreçaals“déus”quedonen “sentit,certesaiforça”;ésadir,<strong>el</strong>poema.Retrobemtambél’ofegat,p<strong>el</strong>perill qu<strong>el</strong>’activitat significa,però tambéperlapossibilitat quedónadeviurepersempre.S’insinua així un moviment purificador, que ens ésdescritendosmoments:alfragmentIV: incendiqueesdestrueixasimateix,mentresalvadesquedenlescosesquetocàiméspuresIalVIII,respectealatrobadaamb“algú”: vaigquedar‐mecec,peròvidentd’algunacosacerta,certíssima;Hi ha, per tant, un canvi en la mirada quecondueixalarev<strong>el</strong>aciód’unaltreespaiqueés,jahopodemdir,<strong>el</strong>“dominimàgic”d<strong>el</strong>“realpoètic”.Iqueés,així,laconclusiófinaldinsl’obradeVinyolialvol‐tantd<strong>el</strong>tema,enunplantejamentproperalafeno‐menologiahusserliana.Podemconsiderar<strong>el</strong>poemacom la representació d’una situació imaginària, omés concretament, la representació d’un acte deparla imaginari on, a més, la major part d’indicacionscontextualsrestenv<strong>el</strong>ades(contra<strong>el</strong> casd<strong>el</strong>anarrativa,on aquestes són ben presents,ni que siguinindeterminades),demaneraque<strong>el</strong>lectorhadereconstruirunasituació fictíciaqueinclou<strong>el</strong>subjectequ<strong>el</strong>’enuncia.És a dir:en <strong>el</strong> poema,cal girar<strong>el</strong>sulls(otancar‐los)d<strong>el</strong>scontingutsd<strong>el</strong>apercepcióalscontinguts d<strong>el</strong>a consciència (queés<strong>el</strong> mateixmovimentquedemanavaHusserlcomapasprimerperal coneixement); així, curtcircuitant la seva funciócomunicativa més immediata,<strong>el</strong>s mots esdevenenuna“cosaricairara”,senseperdreresd’allòqueen<strong>el</strong>lseramortal.ElprocésapareixenVinyolilligatalamort, en termes propers als emprats per MauriceBlanchot aL'espac<strong>el</strong>ittéraire:“escriureésdonar‐seal’absènciadetemps”;peral’autorfrancès,enlaliteratura<strong>el</strong>llenguatge esdevé unaimatge(gairebéunfantasma)desi mateix,en absènciad<strong>el</strong>s esdevenimentsquerecull.Així:Viureunesdevenimentenimatgenoésdesprendre’sd’aquest esdeveniment, desinteressar‐se’n (...); ésdeixar‐se agafar, passarde laregió d<strong>el</strong> real, en laqual ensmantenim a distància de lescosesper adisposar millor d’<strong>el</strong>les, a aqu<strong>el</strong>la altra regió on ladistànciaensreté, aqu<strong>el</strong>ladistànciaque ésllavorsprofunditat no vivent, no disponible, llunyaniainapreciable que s’ha transformat en la potènciasobiranaiúltimad<strong>el</strong>escoses(...). D’aquesta transformacióderiva<strong>el</strong>poderd<strong>el</strong>amàgiaNomoltllunytrobemunVinyolique,en cartaaMiqu<strong>el</strong>MartíiPold<strong>el</strong>’agostde1979,afirma:Primer detot hi haun “embrió inert”o “germencreatiu”(eindumpferschöpferischerKeim)i, d’altrabanda, <strong>el</strong> llenguatge, tots <strong>el</strong>s recursos d<strong>el</strong>smotsadisposició d<strong>el</strong>poeta.Té,<strong>el</strong> poeta, algunacosaquegerminaen<strong>el</strong>l,peralaqualhadetrobarparaules(<strong>el</strong>subratllatésmeu),però nopotsaberquinesparauleslicalenfinsalmomentqu<strong>el</strong>eshatrobat; no pot identificar aquest embrió fins quehaestat transformat en un arranjament de lesparaules justes en l’ordre just (<strong>el</strong> subratllat ésmeu). I quanhatrobataquestesparaules, la“cosa”peralaqualcaliatrobar‐leshadesaparegut,substituïdaperunpoema.Perbéqueaquestanosiguil’últimaparaulade Vinyoli (que, ben lluny de donar‐la, rectificarà139


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐més tard aquest apropament a la perspectiva mallarmeana,en favor d’una no d<strong>el</strong> tot explícita peròmoltmatisadafunciód<strong>el</strong>esvivènciesdins<strong>el</strong>poema,i d’una re<strong>def</strong>inicióde lasevafunció mésenllàd<strong>el</strong>amera “catarsi” 8 o <strong>el</strong> pur joc), <strong>el</strong>s seus termes enspermeten entendre perfectamentl’apropiació d<strong>el</strong>acançódeShakespearecomaimatged<strong>el</strong>’autonomia(absolutaor<strong>el</strong>ativa)d<strong>el</strong>poemarespectealarealitat,especialmentrespectealabiografiadequienserial’autor; una autonomia, però, que no significa unapèrduader<strong>el</strong>acióamb<strong>el</strong>la,sinómésaviatalcontrari.Ésadir,l’ingrés,atravésd<strong>el</strong>poema,enunaformadevisiódiferentd<strong>el</strong>’habitualonl'experiènciapersonalesredimeix,adquireixunsentit,ion <strong>el</strong>subjectees retroba, plenament integrat. Un domini màgic,en <strong>def</strong>initiva,<strong>el</strong>aborat amb <strong>el</strong>s materials de lamateixavida.1CitolatraducciódeJaimeGildeBiedma.2Xavier Macià, enlaseva edicióde l'obra poètica deVinyoli,ensinforma d<strong>el</strong>vessantbiogràfic d’aquest poema (tambéexplicat,peraltra banda, perPepSolà).Aquest“algú”(visible,d’altrabanda, desd’“Algúm’ha cridat”,primerpoemad<strong>el</strong>recullElCallat,finsa “ElegiadeVallvidrera,VII”;perbé queen<strong>el</strong>casquecomentem és,de fet,unafiguraciód<strong>el</strong>jopoètic,que capala meitatd<strong>el</strong>poema passa aadreçar‐se,enprimerapersona,aun“tu”indeterminat)esr<strong>el</strong>acionariaambIsab<strong>el</strong>Ab<strong>el</strong>ló, amb qui Joan Vinyoli va tenir una intensa r<strong>el</strong>ació entre 1937 i 1942, i que seria “<strong>el</strong> detonant” d<strong>el</strong> procés de“conversió”a la poesia queVinyolimateixsituavaentre PrimerdesenllaçiDe vidaisomni; ésa dir, l’abandód<strong>el</strong>apoesiacom a disciplinaestètica(lligada, sota l’advocacióalpoema‐cosa rilkeà, aunesdeterminadesreglesd’art)perlapoesiacomaformadevidaiderecercad<strong>el</strong>’altre.Maciàtambé indica,però,unaaltraqüestió:Ab<strong>el</strong>lótambévaintroduirVinyoliala lectura d'autorsanglesoscom KeatsoShakespeare. Ésa partird<strong>el</strong>atrobada amb<strong>el</strong>la que Pròsper esdevéuna figuraemblemàticaperaVinyoli,gairebéunàlterego,unaimatged'allòquepera<strong>el</strong>lésunpoeta.3Malgrattot,laveritatésquehihapocacosaadir,respectealtemaqueensocupa,sobre“Campanes”,que aprofitad<strong>el</strong>poemad’Ari<strong>el</strong>justl’onomatopeiafinal.4Posatsadonardetalls:<strong>el</strong>quartvers,“Nothingofhimhathdothfade”,enrimaamb<strong>el</strong>“corallmade”d<strong>el</strong>segon,presentaunproblema altraductorcatalà.Ferraté tradueix“senseque en<strong>el</strong>lhihagi<strong>def</strong>alt”,introduintunarcaismeforçat;Vinyolirealitzaundesplaçamentd’<strong>el</strong>ementsiunavariacióde sentit:“niunamicad<strong>el</strong>queésen<strong>el</strong>lmortal/nos’haperdut”.El“resd’<strong>el</strong>l”quenos’haperdutesdevéaixímésespecífic: ara ésnomésallòqueeramortalenl’homemort,deixantunanotabl<strong>el</strong>libertat, de fet, per a determinarquè hipodia d’haverimmortal(i sihihavia algunacosa;encascontrari,tindríem unaexpressiósinònimad<strong>el</strong>’original;ateamentsinònima,afegiríem,enlamesuraque<strong>el</strong>poemadeShakespearesemblaindicarque lamort éstotal, que tot s’hi podria perdre)enla persona. Enqualsevol cas, quanta l’expressió,la versió deVinyoliresultaforçamésnatural,totmantenintl’esquemaderimesil’isosil∙labismed<strong>el</strong>’original.5 Passa que,molt probablement,Vinyolinoésaquíd<strong>el</strong>tot fidedigne. XavierMacià parla d’unasèrie de poemesinèdits,escritsentre1955i 1960(entre ElCallatiRealitatsi, pertant, enund<strong>el</strong>speríodesde “silenci”d<strong>el</strong>poeta), iposteriormentrecuperatsambtotdevariacions,entre <strong>el</strong>squalshi ha<strong>el</strong>germendeLlibred’amicialgunspoemesque reapareixeran,uncopsuperadal’èpocad<strong>el</strong>realisme històricproposatperCast<strong>el</strong>letiMolas,dinsderecullscom Cantsd’Ab<strong>el</strong>one,CerclesoElgriu.Entreaquestspoemesn’hiha un,“Le vierge,le vivace et le b<strong>el</strong>aujourd’hui”, format per tresseccions, que aniranapararcom a poemes independents, respectivament, a Domini màgic, Ahorespetites i Vent d’aram. El primerd’aquestspoemesés,<strong>def</strong>et,unaversióprimigèniade“Cançódemar”:Peraquinajoiosamarhevingut,/francderecances,p<strong>el</strong>camíflairós,/ matinalment,sorprèsquejofos/unaltre, pur,alliberat,resolut?//Quev<strong>el</strong>oçmentlliscavasense por/perlafinorporosad<strong>el</strong>’asfalt,/capon<strong>el</strong>déusalobreservaendalt/lateranyinafoscad<strong>el</strong>sormeigs.//Quanheprovatambpeuardent<strong>el</strong>un/ d<strong>el</strong>’aiguasoma gorgolantalgual, /entre conquilles,nacresi palets, / he vistlaprimavera de lesalgues. Caprastre,doncs,d<strong>el</strong>acançód’Ari<strong>el</strong>,independentmentde sipodem valorar‐ne la cita comaconclusiónecessària,ono,d<strong>el</strong>poema.Naturalment,podementendr<strong>el</strong>esparaulesdeVinyolidesd<strong>el</strong>aperspectivadepensarque<strong>el</strong>poemanovaestaracabatfinsquenos’hivaincardinarlacitad’Ari<strong>el</strong>,queenserial’únicfinalpossible.6Totila distància d’aquestaformulaciórespecteala qualtrobemenDominimàgic(ialade Carner,que hibuscava unaconciliacióentre lesexigènciesde la mètrica i la rima, osigui<strong>el</strong>treballde la int<strong>el</strong>∙ligència, ilacondiciód’expressióde lainterioritat,ésa dir,lacontemplació),aquestaseriamatisable perunesafirmacionsposteriors, dinslesmateixescartesaMartíiPol.7Pera aquestàmbit,sovintVinyoliadoptarà<strong>el</strong>termedeJ.V. Foix,<strong>el</strong>“realpoètic”(ambtot, siVinyoli lliga aquestespaiamblaimatged<strong>el</strong>amort,Foixd<strong>el</strong>queparlaésd’unexili;entotsdoscasos,metafòricamentparlant,clar).Enaquestsentit,ireprenentallòquedèiemalprincipid<strong>el</strong>nostretextrespecteal’autodidactismed<strong>el</strong>poeta,resultasorprenentadonar‐sedecomarribaa recollirtotd’<strong>el</strong>ementsdeMaragall,Carner,Riba,FoixiFerrater(ésadir,d<strong>el</strong>s“palsdepaller”,perdir‐hoaixí,d<strong>el</strong>apoesiacatalanad<strong>el</strong>segleXX, almenysde lafeta alPrincipat),assumint‐loscoma propisifiltrant‐losenla seva obrapersonal.8 Ensreferim a una carta a Martí i Pol, no datada, que trobem en <strong>el</strong> volum de correspondència citat. Vinyoli semblaconfondre‐s’hi, en realitat, respecte al terme “catarsi”, en proposar superar‐lo per tal d’accedir al “canvi de vivènciesdoloroses,tràgiquesinclús,enformaalliberadora”,“quealavegada,evidentment,hadecomplirlafunciópurificadoraperalmateixautoriperalsaltres”; ésadir,proposacomasubstituciód<strong>el</strong>acatarsiqu<strong>el</strong>comqueés,bàsicament,una<strong>def</strong>inicióbencanònicad’aquesttermearistotèlic.140


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐141


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐El procés V - articles142


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐143


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐IV. Erotisme, Riba, la situació de lallengua catalana i <strong>el</strong> Port de la S<strong>el</strong>vaEntrevista de Narcís Comadira a J.V. FoixNARCÍSCOMADIRA.Abans,durantlavostrajoventut,<strong>el</strong>stemes eròtics en literaturadevien ser moltmésdiscretsquenopasara..J.V.FOIX.Home,hihavia<strong>el</strong>casd’enFrancescPujolsquevaescriureencast<strong>el</strong>làElNuevoPascual.Sortienrevistesopublicacionscom<strong>el</strong>PAPITU;mésenllàjano espodiaanar.El Papituva corrompre absolutament<strong>el</strong>lèxiccatalài encara ensenressentim,perquètots<strong>el</strong>smotsvanacabartenintundoblesentit,senseposar‐hicapdibuixobscè.Alsmusic‐hallspassava<strong>el</strong>mateixqueara,s’exhibienlamateixamenad’actrius,amb unamicamésdeprudència.Per partd<strong>el</strong>spoetes actuals,hi hala tendència afer poesiaautobiogràfica i explicar‐nos les aventures amoroses,peròsense<strong>el</strong>bufquejoimaginoquehadetenir<strong>el</strong>poeta.Elpoetaestàperdamuntdetotal’anècdotapersonal,houniversalitza.NARCÍSCOMADIRA. Les anècdotes personals podenserl’estímul,peròhandequedaramagades.J.V.FOIX.Hevist aaquestsfilmsVictòriaiLaciutatcremadaquehifansortirmoltsprostíbulsilesdoneshi apareixennues.Això en aqu<strong>el</strong>laèpoca eraprohibit.Per llibertinatge que hi hagués, aquí com aFrança,com arreu d<strong>el</strong> món,<strong>el</strong> sexe femení sempreportava un cache‐sexe.Als music‐halls de la mevaèpoca,no sortien mai completament nues.Però,ales p<strong>el</strong>∙lículesd’ara,hi surten per tal dedonar alagent<strong>el</strong>menjarquevol.Elpúblicestàacostumatqueal cinemali donin escenesamoroses més o menysarriscadesi,sinoensurten,jadiuenqu<strong>el</strong>ap<strong>el</strong>∙lículaésensopida.NARCÍS COMADIRA. Els poetes joves actuals notenenpas pèls ala llengua.Ho expliquen tot,peròdevegadessensecapsentit.J.V.FOIX.Aquíme’nvavenirunallegir‐me<strong>el</strong>sseusversositotesreferiaalasevaprimeraprovad’amor.Ili vaigdir,¡peròsid’ençàd’AdamiEva,bilionsi bilionsdegentfanaquestactesensedonar‐licap importància!¡Iaraavosaltresussemblaquehodescobriu!Nos’explicaqueunapersonaint<strong>el</strong>∙ligentpuguiarribar acreurequeestàescrivint unacosa originalsobreunactequeesrealitzanormalmentcadadia.NARCÍSCOMADIRA.Això, jaho hem parlat, no ésexclusiu d<strong>el</strong>s poetes. Els nov<strong>el</strong>∙listes d’ara sempreensestanexplicantlessevesmemòries.J.V.FOIX.¡Però si les memòries consisteixen a explicar<strong>el</strong> quepassa fora detu!Lahistòriaés <strong>el</strong> quepassa a fora; <strong>el</strong> que em passa a mi no té cap importància.La història és <strong>el</strong> que passa al món. Lahistòriaéslacaigudad’aqu<strong>el</strong>lavióaMadrid;això ésun fet històric impressionant,lamort col∙lectivademés de cent persones. En un minut cauen morts,cremats.Aixòésunactehistòricperexplicar,comlacrema d’aqu<strong>el</strong>la discoteca madrilenya. Diuen quevanestarnoméstresminutspermorir totsplegats,ambsortidesd’emergènciaquenos’obrien.Emvanensenyar una menade discotecaala quales baixaperunaescalaestretíssimai nohihacapaltresortida.Imagineu‐vos! Però canviem de tema. Mireu,aquí tinc aquesta antologiade poetes universitaris,publicadaperl’InstitutdeCiènciesd<strong>el</strong>’Educació.M<strong>el</strong>avaportarfaunsdiesenLluísUrpin<strong>el</strong>l.NARCÍSCOMADIRA.Sí,l’Urpin<strong>el</strong>l,quefadecorrectorde català al Parlament;ja ho necessiten força.Veig araal’índexque hi somen FrancescParcerissas,l’AntoniMarí,l’AlexSusanna,enJaumeMedina,enjosepM.Fulguet,enPereFons...J.V.FOIX.Nol’h<strong>el</strong>legit,PereFons.144


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FotografiadePilarAymerichNARCÍSCOMADIRA.Téunllibreenaqu<strong>el</strong>lacol∙lecciód’Edicions62,l’ESCORPÍ,aqu<strong>el</strong>lsllibretsblancs.Lacol∙lecció lavauinaugurarvósambDarrercomunicat.En aquesta antologia que em mostreu,veigque jasom tres o quatre que voltem <strong>el</strong>s quarantaanys.Elsaltresvanp<strong>el</strong>strenta.Jahihadeuanysdediferència.J.V.FOIX.Deuanysésunageneració.EnJosepCarnerportava deu anys de diferènciaper damunt deCarles Riba i meu. Entre nosaltres hi havia LópezPicó.IabansdeCarner,BofilliMates.NARCÍSCOMADIRA. Recordo que en una de lesvostresprosesheuescrit:“EnMaragallexaltal’esperit.EnCarnerienGuerau deLiost,<strong>el</strong> verb.En Sagarra,lasang.I enRibala int<strong>el</strong>∙ligència”.I desprésencarafeu unadistincióque trobo moltencertada:“Els quatre primers, fervorosament pairals i mésuniversal,quiendubta,enCarlesRiba,tan emocionalmentcontingut”. ¿Vós us col∙locaríeu entre <strong>el</strong>suniversals,otambéentre<strong>el</strong>sfervorosamentpairals?J.V.FOIX.Notinc perspectivaper parlar demi.Nom’he posat mai en perspectivaper tal de contemplar‐me.Joeraunadmirador detots<strong>el</strong>lsi unlectorexteriordetots<strong>el</strong>ls,en<strong>el</strong>sentitquenoteniaamistatparticularambcapd’<strong>el</strong>ls,forader<strong>el</strong>acionspuramentamicals.Amb enGueraude Liost havíem tingut algunaconversasobretemespoèticsipolítics.ACarlesRiba <strong>el</strong> vaigfreqüentar perlesreunionsque organitzava<strong>el</strong>s diumenges a la tardaacasaseva. Hianàvemaescoltar<strong>el</strong>mestre.Ambgranerudicióensexplicava detot,generalment poesiai,sobretot,laseva gran coneixença d<strong>el</strong>s clàssics. Recitava alemany...NARCÍSCOMADIRA.A aquestesreunionstambéhivenien<strong>el</strong>smésjoves,noésaixí?TantGabri<strong>el</strong> Ferratercom <strong>el</strong> seu germà gran hi havien estat, tambéJoaquimMolas.J. V. FOIX. Fins l’Enrique Badosa hi havia vingut.Peròtotsplegats,davantd’enRiba,escoltàvem.Nohihaviadiàlegnipolèmica.145


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA. I la senyora Riba,ClementinaArderiu,assistiaalesreunions?J.V.FOIX.No.Detantentanttreia<strong>el</strong>capperveuresifaltavaalgunacosaalsconvidats.NARCÍSCOMADIRA. Així és que <strong>el</strong>la, oficialment,¿noexerciadepoeta?J.V.FOIX.Enabsolut.Esmanteniareservadacomamestressadecasa.NARCÍS COMADIRA. És curiós. Sempre m’ha estranyatmolt,això.Ellaescriviaiescriviamolt...J.V.FOIX....iescriviabé.Perònointervenia.Deixava<strong>el</strong>marit solamb <strong>el</strong>sseusamics.Jo nohivaigassistirdurant <strong>el</strong>súltims anys.I desprésja sabeuqueRiba va morir de forma inesperada, no tenia capmalaltiaqueanunciésunamortpròxima...NARCÍSCOMADIRA.Araenfaràvint‐i‐cincanys.J.V. FOIX.Vatenir un enterrament,per l’èpocaenquè érem, bastant nodrit.El van portar a coll unsquantsestudiants,entre<strong>el</strong>squalsemsemblaquehihaviaenJoaquim Molas.També l’AlbertManent,nical dir‐ho.Jonol’haviatrobatmaialesreunionsdecanRiba,l’AlbertManent.Onveniamolteraaquí,acasa.Veniagairebédiaper altredurant unatemporadallarga,per afers més aviat político‐sentimentals.Teniaunagranafeccióperlapolíticaactivadamunt<strong>el</strong>sjoves.Erauncatalanistafervorósiradical.Aquí venia apresentar‐me alguns xicots joves i vaarribaralamentar‐sed<strong>el</strong>fetquejo<strong>el</strong>sdesmoralitzava,encomentar‐los lamevavisió d<strong>el</strong> país.Ell voliaque <strong>el</strong>s exaltés. Estava portat per una força líricaextraordinària, l’Albert Manent. El contacte amb larealitat i amb <strong>el</strong>s partits polítics, porten a certesadaptacions. He vist que en Pere Gimferrer escriuarticlesliterarisencast<strong>el</strong>làalsdiaris...Aixòapart,ésun xicot molt actiu,molt estudiós,un lector fervorós,hademostrat tenir enginy... L’altre dia tambévaig veure a El País un article en cast<strong>el</strong>là deJoanBrossaamb tots<strong>el</strong>stòpicsquejohesentitdesd’infantsobre l’Església catòlica.Hi són tots, no n’hifaltacap!Emvafergràciaquesemblessindescobrirseara<strong>el</strong>stòpicsmésusats.NARCÍS COMADIRA. Són una sèrie d’articles queaquest diarienshademanataunsquantsescriptorscatalans. Volien reconstruir una mica la memòriad<strong>el</strong>snadalsdequanérem petits.Jovaigescriureunarticle sobre <strong>el</strong> nadal a Gironal’any1950,quan jotenia set o vuit anys.Elsvaig donar l’articleen català,tot demanant‐los que fessin constar que eratraduït.AldeJoanBrossa,també hiconstava.Perònotothomhofaaixí.J.V.FOIX.Doncsenaqu<strong>el</strong>larticledeJoanBrossanohihaviacapatacnoualCatolicisme.NARCÍSCOMADIRA.M’agradariaqueparléssimd<strong>el</strong>català,d<strong>el</strong>allengua.Dèieufaunmomentquesemprehavíeusentitungranafecteenvers<strong>el</strong>català.J.V.FOIX.Apropòsitd<strong>el</strong>allengua,aviatestàdittot,enquatremots.joheescritsempreambl’ortografiad’enFabra.Molt abansqueensortissin lesnormes.Quan vaig començar a escriure, llegia <strong>el</strong>s primersvolumsquehaviensortitd<strong>el</strong>acol∙lecció literàriad<strong>el</strong>’Avenç, que costaven tres rals.Apareixien traduccionsdeMaeterlinckide moltsaltres,així com nov<strong>el</strong>∙laipoesiaoriginald’aquí.L’AvençeraunlaboratoriperaenFabra.Siagafeulacol∙lecció,quejotincaquí tota enquadernada, detant en tant hi veureuunainnovaciólingüística.Vacomençarper suprimirleshacsfinalsiintervocàliques.Desprésvasuprimirleshacsinicials;hihaunsquantsllibresd<strong>el</strong>’Avençonome,onoroistòriaestanescritssensehac.Desprésvaintroduirlaformainvertidad<strong>el</strong>possessiume,te,se,en,em,et,es.Quan,alavocalanterior,s’hi posavaun apòstrof,<strong>el</strong>l no hi posava res. Posem percas, dóna’m ho escriviadóna m,amb un blanc entremig.Després va inventar‐se un punt al lloc d<strong>el</strong>blanc. Jo vaig anar seguint punt per punt en <strong>el</strong>smeus escritsles modificacionsque introduïaenFabra,finsquevansortirlesnormesim’hivaigadaptard<strong>el</strong>tot.NARCÍSCOMADIRA.Jo em referiaa com veieu <strong>el</strong>catalàactual,comcreieuques’escriu.J.V.FOIX.Laconstrucció,enl’actualitat,éscast<strong>el</strong>lana.Elsmotsencatalàpodensertotscorrectes,però<strong>el</strong>queescriunos’haesforçatdetrobarcomesconstruïriaaqu<strong>el</strong>la frase en català.Jo n’havia fet comprovacions,peròara ja m’han passat les ganes <strong>def</strong>er‐ne.El català té dos perills:<strong>el</strong> contacte continuamb <strong>el</strong> cast<strong>el</strong>là i la pèrdua de llenguatge entre lagent. En proporció als habitants de Catalunya, esparla menys català que anys enrera. La joventut146


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐parlaencast<strong>el</strong>lài potser nous n’heu adonat.Hihaun tipusdejoventut catalanaque parlaen cast<strong>el</strong>là.Les noies de discoteca —d’aqu<strong>el</strong>les que fumen cigarretes—lamajoriaparlencast<strong>el</strong>là.Unconegutemdeial’altrediaqueparlaencatalàalessevesquatrefilles,però que entre<strong>el</strong>lesparlen cast<strong>el</strong>là.Un altrem’explicavaqu<strong>el</strong>asevafilladevint anysvarebr<strong>el</strong>avisitadetresamiguesiesvanposaraparlarencast<strong>el</strong>là.Quan<strong>el</strong> pare <strong>el</strong>s va fer l’observació de saberper què parlaven cast<strong>el</strong>là si totes eren d’aquí, vancontestarque“araésmoda!”.Aquestés<strong>el</strong>punt:araésmodaparlarcast<strong>el</strong>làentr<strong>el</strong>esnoiesquevesteixend’una certa manera, que van amb pantalons i quefumen.Totesaquestesnoiessolenfumarisónmoltindependentsenl’ordresexual.NARCÍSCOMADIRA.Tothomfuma,ara…J.V.FOIX.Fumenméslesdonesque<strong>el</strong>shomes!L’altrediaalgúem vapreguntar si no fumava i li vaigcontestar:“Queetpensesquesócunadona?”.NARCÍSCOMADIRA.D’altrabanda,<strong>el</strong> català actualha perdut molts matisos,començant p<strong>el</strong>s fonètics.Perexemple,janoesdistingeixenlesessessonoresilessordes.J.V.FOIX.Aquest dia,un conegut quehavia llegitl’articlede“Raimon”ObiolsaLaVanguardia,emvapreguntarsi s’haviade dir en catalàcrisol ocrissol.Niunacosanil’altra:ésgresol!NARCÍSCOMADIRA.Ifanunesconstruccionsestranyíssimescomara“hihaquefertalcosa”...J.V.FOIX.N’éstanple,quesiagafeuunarticleescritde bona fe però amb<strong>el</strong> català talcoms’utilitzaactualment,quedatandiferentd’un articlede LaPublicitato de La veu deCatalunya que semblen dosdialectesparal∙l<strong>el</strong>s.NARCÍSCOMADIRA.Ésunempobriment,sensdubte.J.V.FOIX.El català de Barc<strong>el</strong>ona ha perdut moltvocabulari en poc temps. Us en donaré exemplesrecents.L’altrediaemvacomentarunprofessorquehaviaensenyatalessevesalumnes,quesóncatalanes,laportada d’un llibre meutitulatDesa aquestsllibresalcalaixdebaix.Elsvapreguntarquèvoliadiraquest títol.Capd<strong>el</strong>esnoiesd<strong>el</strong>aclasseconeixia<strong>el</strong>mot desar.El mot desar hadesaparegut d<strong>el</strong> vocabulari!L’altre dia, un senyor em va sotmetre unsversosquejohaviaescritiemvapreguntarquèvoliadirabocar,lesnoiesabocadesalsbalcons.Entercerlloc,vavenirunconegutdeSantLlorençd<strong>el</strong>aMugaamb<strong>el</strong>seufillpetit.Elnenvaseureenaquestacadiraijoenuncertmomentlivaigdir:“Nen,not’acotis”.El pare em va preguntar què volia dir... D’aquestsmots que han desaparegut recentment d<strong>el</strong>catalàentincrecollitsunapila.NARCÍSCOMADIRA.JoquesócdeGirona,m’adonoencarad<strong>el</strong>adiferènciaentre<strong>el</strong>catalàgironíi<strong>el</strong>barc<strong>el</strong>oní.El gironí és més genuí, i encara no hi hanarribat certs excessos que aquí es fan cada dia...peròemsemblaqueescorrompràbenaviat.J.V.FOIX.Lamainadajanoparlacatalà.Undiavaigser a laGeneralitat i vaig sentir a un cons<strong>el</strong>ler d<strong>el</strong>governd<strong>el</strong>aGeneralitatque<strong>el</strong>sseusfillsjugavenencast<strong>el</strong>là.Ésunfenomengeneral,lamainadajugaencast<strong>el</strong>là.NARCÍSCOMADIRA.La t<strong>el</strong>evisió ha estat unaeinaterribleenaquestsentit.J.V.FOIX.Bé,lat<strong>el</strong>evisió.Perami,laculpaalanatalitatinsuficient entre<strong>el</strong>scatalans.D’altrabandajaabansd<strong>el</strong>aguerrad<strong>el</strong>14,johaviaconegutaBarc<strong>el</strong>onadues famíliespoloneses.Cadadia,havent sopat,ensenyaven als fills llengua, història i r<strong>el</strong>igiócristiana segons la seva tradició.Vaig saber per <strong>el</strong>lque això ho feien tots <strong>el</strong>s polonesos.Fa poc vaigllegir al FigaroMagazineunainterviudeSoljenitzin,<strong>el</strong>qualexplicavaqueacasasevaaNovaYorkreuneixcada dia la família per parlar‐los de la història deRússia i d<strong>el</strong>allenguarussa,alhora qu<strong>el</strong>amareensenyala r<strong>el</strong>igió ortodoxa. Afegeix que això ésfreqüent entre<strong>el</strong>semigrats russosqueconeix.Aquíno hi ha hagut mai cap català,per més catalanistaque fos,quereunísalvespre lafamíliapertald’ensenyar‐los<strong>el</strong>català.Isi<strong>el</strong>sfills<strong>el</strong>spreguntenalgunacosadecatalà,encaralicontestaran:“Quèn’has<strong>def</strong>er?Jahosabràsquanseràsgran”.Ensanemestimbant.Cadavegadatrobomésperdudalacausad<strong>el</strong>allenguaid<strong>el</strong>asevauniversalitat.JanoésuniversalaCatalunya<strong>el</strong>català.AAndorra¡són2.000andorransi 20.000andalusos!Al Ross<strong>el</strong>ló,segons emdeiaunprofessor d’allà,<strong>el</strong> catalàhauràdesaparegut abansdevintanys.147


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.Iaquíd’aquíaquantsanys...?J.V.FOIX.Alcomençamentdesegle.Aniràquedantreduït aunaminoriafervorosaqueconrearàlallengua,que l’estudiarà des d’un punt de vista arqueològic...Elsxicots joves queem visiten no sónfervorososamb<strong>el</strong>catalàcomhoéremnosaltres.NARCÍCOMADIRA.Aquèpotserdegutaixò?J.V.FOIX.Catalunyaésunpaísendecadènciacom<strong>el</strong>s altres països d’Europa.Lamoral ha caigut,lar<strong>el</strong>igiós’hadesintegrat,lagent viu comsifossin<strong>el</strong>sdarrers dies d<strong>el</strong> món,viuena l’instant,almoment,tirenaldret.NARCÍSCOMADIRA.Éscertquenoestélasensacióque la gent visqui per construir alguna cosa per al’endemà.Elspolíticsquetenim noméssemblaquevulguinposar pedaços,sensevoluntat allargtermini.Nomésvanaldarrerad<strong>el</strong>’èxitinstantani ino<strong>el</strong>spreocupadeposarfonamentsperaunaconstruccióseriosaque<strong>el</strong>lspotserjanoveuran.Elspolíticsvolencobrar immediatament <strong>el</strong> rèdit d<strong>el</strong> treball invertit.No<strong>el</strong>sinteressa,perexemple,ferunmuseubenfet,ounaexposicióútil,<strong>el</strong>que<strong>el</strong>sinteressaésnoméslainauguració...J.V.FOIX.I<strong>el</strong>speriodistesescriuentotsencast<strong>el</strong>là;ara són tots.Barc<strong>el</strong>ona haperdut capitalitat en <strong>el</strong>terreny cultural.¡Una ciutat queno ha pogut crearmuseus!Und<strong>el</strong>smeusarticlesaLa Publicitat jademanavaaixò: que es creessin museus en edificismoderns,amplis,enquè<strong>el</strong>scol∙leccionistesparticularssabessinondeixarlessevesobresenmorir.Aranoleshipodenpasdeixar,ni<strong>el</strong>sinteressa.NARCÍSCOMADIRA.ElmateixMuseud’ArtModernhaestatdesfetambl’habilitaciód<strong>el</strong>Parlament.J.V.FOIX.I per fer <strong>el</strong> ParlamenthanhagutderecórreraunedificideF<strong>el</strong>ipVI.Cadacosaalseulloc!Siexpliquemla realitat,faplorar.M’agradaobservariserobjectiu,peròmoltescosesemfantristesa.NARCÍSCOMADIRA. Un d<strong>el</strong>s problemes bàsics ésque no es vol veur<strong>el</strong>a realitat com és.No esvolenentendr<strong>el</strong>escosescomsón.J.V.FOIX.‐ Novolen veur<strong>el</strong>arealitat.Emcomentaven<strong>el</strong> resultat d’una petita enquesta realitzadaalspassadissos d<strong>el</strong>Metro d<strong>el</strong>aRambla:de48famíliesque hipassaven,46 parlavencast<strong>el</strong>là.A lat<strong>el</strong>evisióparlenuncatalàincorrecteenmoltscasos.NARCÍSCOMADIRA. A Ràdio 4 ¡parlen un catalàespantós!J.V.FOIX.Jo m’he trobat d’entendre més bé unalocutoraquedonavainformacióencast<strong>el</strong>làqueunaqu<strong>el</strong>adonavaencatalà.Unexemplequepucdonard’un home que parla un català correctíssim és <strong>el</strong>cap<strong>el</strong>làquediulamissad<strong>el</strong>sdiumengesadosquartsd’onze.148


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.AquíaSarrià?J.V.FOIX.No,alaràdio.Josentomissaperràdioil’escolto perquè és un cap<strong>el</strong>là que parla un catalàcorrectíssim.Altrament,aalgunscatalansnomés<strong>el</strong>sentenclameitatd<strong>el</strong>quediuenperlaràdioalat<strong>el</strong>evisió.NARCÍS COMADIRA. Llegint <strong>el</strong>s vostres versos,semprem’hefixat en la importància quedoneualsllocs geogràfics concrets. Us agrada parlar d<strong>el</strong>locsconcrets,comperexempled<strong>el</strong>Portd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va.J.V.FOIX.Eraun partit pressensegairereflexió,<strong>el</strong>fet de signar <strong>el</strong>s poemes al’indret on havien estarescrits. Era un costum que tenia jo aleshores quedesprésvaigperdreunamica.Alspoemesenprosa,janohifigura<strong>el</strong>llocon hanestatescrits,exceptesise’nparlaen<strong>el</strong>text.NARCÍS COMADIRA. Em referia sobretot alstopònims dinsd<strong>el</strong> poema,comara en <strong>el</strong>snadalso<strong>el</strong>ssonets.mort,acausad’unarticledeJosep PlaaLaPublicitat.Enfeiaun<strong>el</strong>ogicomapobl<strong>el</strong>lunyà,d’unacertatristesaambiental,sobretotalsvespresquannoméshihaviatresoquatr<strong>el</strong>lumsdegas.VamanarentrenfinsaLlançàidesprésvamagafaruncotxed<strong>el</strong>ínia.Ens va deixar a l’entrada d<strong>el</strong> poble i tots dos vamcomençaracaminarp<strong>el</strong>carrerdemar.Enpassarp<strong>el</strong>davant d<strong>el</strong> Cafède laMarina —que encara té nomavui,perquèhi haunacomèdiaque<strong>el</strong>portacom atítol—, hi havia tots <strong>el</strong>s pescadors asseguts alsgraons d<strong>el</strong> cafè, com tenen costum. Nosaltres,estiuejants,vestíemunspantalonsblancsiunacamisablanca,sensecap<strong>el</strong>l.Aixíque vamhaverpassat perdavant,es vasentir laveu d’un pescador queesvaaixecarivadir:“Culsblancs!”Ho deiacomadistinciód’uns forasters. Ens vam fer amics d<strong>el</strong>s pescadorsivamferlasevavida,tot sortint apescaramb<strong>el</strong>lsalanit,quan sortien.Tambéanàvemalafont.Aleshoresno hi havia aigua corrent ales cases ilagentanavaabombar aiguaala font.Lesnoiesd<strong>el</strong>Portduienl’aiguaenaqu<strong>el</strong>lesàmfores.Desprésvaigfreqüentaraltresindretsde lacosta.HeestataTamariu...J.V.FOIX.Elssonetstenenunacertaantiguitat.Sónfetsatravésd<strong>el</strong>temps,noéspasunacol∙leccióescritaamb<strong>el</strong> propòsit previ de <strong>publicar</strong> un llibredesonets, propòsit que no he tingut mai.Sempreheescrit<strong>el</strong>spoemeslliurement,quanm’havingutl’instantd’inspiració.Tots<strong>el</strong>ssonetseròticsdemar sóndeSitges.NARCÍSCOMADIRA.Així,Solidedol¿noésunllibreplanificat, sinó recollit i ordenat després segons <strong>el</strong>materialqueteníeu?J.V.FOIX.Exactament.NARCÍSCOMADIRA.Al Port de la S<strong>el</strong>va,quan vaucomençaraanar‐hi?J. V. FOIX. La primera vegada va ser l’any 1925.Aleshores,hi anava l’Alexandre Plana,un homedemolt valor int<strong>el</strong>∙lectual que pertanyia a la colla d<strong>el</strong>’Ateneu. Hi anava en Josep Maria de Sagarra, enJoaquimVentalló...L’any1925hivaig passar vuit odeu dies.Eraun pobledepescadors,solitari,sensecap turista.Només l’AlexandrePlana s’hi haviallogatunpis,hiteniaunabarcaisortiaamb<strong>el</strong>spescadors.Jovaigdecidirperprimeravegadadevisitar<strong>el</strong>Portd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va,conjuntamentambunamicmeujaNARCÍS COMADIRA. No teniu un sonet amb referènciaaSaTuna...J.V.FOIX.VaigestaraSaTuna,nocaldir‐ho.Eraunad<strong>el</strong>escalesmésprimitivesquejohevist.PertanyaBegur, junt amb Sa Riera i Aiguablava. Ens hi vancedirunacasaqueeraconstruïdaambaiguasaladaiesdescomponiacomunbolado...El venedoremvaoferir de passar‐hi uns dies amb <strong>el</strong>s meus amics.Vam anar‐hiset ovuit amics,entre <strong>el</strong>squalsCarlesRiba. Encara era més desert que Port de la S<strong>el</strong>va,perquèno erani poble.Hihavia deuo dotzecasesde pescadors.Teníem unagramolai a lesnits,alaterrassad’aquestacasa,ballàvemsardaneso altresballsamblamitjadotzenadenoiesquehi haviaenaquestacala.Eren unes nits preciosesde les qualsparlo en algun sonet. Causaven una sensaciód’immortalitat extraordinària.A Solidedolhihados sonets escrits a Begur,un és dedicat aCarlesRibail’altre parla d’aquesta sensació d’eternitat d<strong>el</strong>anit,totreferint‐setambéenalgunmomentaRibasense anomenar‐lo.Quan méstard es vaoferir persubscripcióunacasaaCadaquésaenRiba,vaig llegiraquestsonetalfinald<strong>el</strong>’àpat,sobre<strong>el</strong>temad<strong>el</strong>anit.149


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.¿Quanushiestablíreu,alPortd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va?NARCÍSCOMADIRA.Vós,d<strong>el</strong> negoci,¿no us n’heuocupatmai?J.V.FOIX.Sí,d<strong>el</strong>asupervisiógeneral.Allòquem’hainteressat més d’aquest negoci, atès que m’hi hetrobat,ésfer‐neunesbotiguesdequalitat.NARCÍSCOMADIRA.Depetit, ¿vau aprendr<strong>el</strong>’oficideconfiter?J.V.FOIX.L’any1948 em van proposardecomprarunacasetadepescadors.Abans<strong>el</strong>spescadorsnohivivien,alPort.Procediend<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>vaialPortnoméshitenienlesbarraques.Hihaviadospobles:laS<strong>el</strong>vailaVay,amagatsadarreraduesalesd<strong>el</strong>amuntanyaper no ser vistos p<strong>el</strong>s pirates.Quan la pirateria vaanar desapareixent, van anar baixant i es van anarinstal∙lant al Port fins a formar <strong>el</strong> Port d<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>vadurant<strong>el</strong>segleXVIII.L’any1948vaigcompraraquestacasa per una quantitat inversemblant.El pobleestava mig destruït per la guerracivil, atès que hidesembarcavenl’armamentqueprocediadeFrançai<strong>el</strong>sbombardeigseren continus.El poblevaquedargairebé abandonat,perquè la gent s’havia anat arefugiar a altres poblets. Les cases costaven de7.000 a 8.000 pessetes... Lavaig arreglar però nomésperpassar‐hil’estiu.Encaraaralatincambmoblesprovisionals.Comqueno hi vaig durant l’any,no hitinc confort,just per passar‐hi<strong>el</strong> mesqueemdonava de vacances. Ara me’n dono dos mesos.Aquest darrer estiu encara hi he anat...Tenia unabarca amb un pescador que se n’ocupava. Era enQuimet,que encaraésviuitéun nompopular perquèenSagarralivaferunsversos titllant‐lo declav<strong>el</strong>lmorenet.Ambaqu<strong>el</strong>labarcasortiacadadiacapalesdeu,quartsd’onze,totacollint‐hi<strong>el</strong>squevolienvenir.Erensobretotestrangers,perquèal Port d<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va durant una collad’anys noméshi han vingutestrangers. Fins que han construït l’autopista, nos’haviavistcapbarc<strong>el</strong>oníalPortd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va.Elsbarc<strong>el</strong>oninsnopassaven deCal<strong>el</strong>ladePalafrug<strong>el</strong>l.Sortíemamb la barca i triàvem una cala.De vegadesanàvem fins al Cap deCreus. En Quimet coneixiatotes lescales d<strong>el</strong>’itinerari,des d<strong>el</strong>Cap d<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>vafinsalCapdeCreus.Sempretriàvemunacalaonnohi haguésningú.Enshi reuníem vuit odeu.Tothomhiprenia<strong>el</strong>sol,menysjo.Jonom’estiravaaprendre<strong>el</strong>sol.Comacaminadorqueheestatsempre,aprofitavalesestonesdurantlesquals<strong>el</strong>samicsprenien<strong>el</strong> sol,perenfilar‐me muntanyaamunt,cap alacarena.Ensestàvemalacalafinsalestresitornàvemadinar,totcantantcoms’acostumaaferenaquestsmoments d’estiueig. A la tarda, havent dinat, joanavad’excursiógairebécadadiap<strong>el</strong>camídeCadaquéso bép<strong>el</strong> camí deRoses,o alaS<strong>el</strong>vadeDalt avisitarenTomàsGarcés.ASant PeredeRodahiheacompanyat molta gent. Encara hi vaig tornar recentment...Ara em dono dos mesos de vacances.Gràciesals altres membres d<strong>el</strong>a famíliaque s’ocupend<strong>el</strong> negoci,sempre he tingut la feina lleugera.Primer<strong>el</strong>meupareilamevamare,despréslamevagermana. Tenia una altra germana que es va fermonjaivaanarapararaLaHavana,finsqueenCastrolesenvatreure.Vaingressarenunconventd’aquí,onvamorir.J.V.FOIX.No.Apartird<strong>el</strong>snouodeuanys,vaigestudiar<strong>el</strong> batxillerat al’Institut,integrat al’edificid<strong>el</strong>aUniversitat.D’allàvaigsortirpermatricular‐mealCol∙legideGràciaquehihaviaalcarrerGran,cantonadaamb <strong>el</strong> carrer de les Carolines. En acabar <strong>el</strong>batxillerat,vaig ingressar a laFacultar de Dret.Noemvainteressar,noemdeiares.Men’anavaallegiralabibliotecad<strong>el</strong>aUniversitat <strong>el</strong>sclàssics catalansquetenienenedicionsantiguesi descuidavalesassignaturesd<strong>el</strong>acarrera.Elmeuparevacomprarunafoneriatipogràficaijome’nvaigencarregarfinsquevan aparèixer les linotips i les monotips que vansubstituir la feina d<strong>el</strong>a foneriatipogràfica:fabricarles lletres queens compraven <strong>el</strong>s impressors quancomponienamà.Lesmevesescapadeserenanaralmigdiaal’Ateneu,a mirar si havienarribar revistesnoves.Antigament,al’Ateneu rebien quasi tots<strong>el</strong>sdiaris i lesrevistesd<strong>el</strong>’estranger.Tambémirava<strong>el</strong>sllibresrecentmentincorporatsalabiblioteca,adquiritsoceditsperdonació.Arabé,noformavapartd<strong>el</strong>apenyad<strong>el</strong>‘Ateneu.Sempreanavaensolitari.Decser un d<strong>el</strong>s socis més veterans de l’Ateneu Barc<strong>el</strong>onès.NARCÍSCOMADIRA.Deveu haver vist canvis moltimportantsd<strong>el</strong>PortdeLaS<strong>el</strong>va...J.V. FOIX.El canvi més important és que de1.200habitantshapassat atenir‐ne800.Esunacosaqueimpressiona de cop. A l’estiu, evidentment, no técompte.Però quanquedennomés<strong>el</strong>sd<strong>el</strong> Port,són800. Lajoventut se’n va.Les famílies no sónnombroses.Elspescadorshanmilloratdecondiciósocialacausad<strong>el</strong>’explotaciód<strong>el</strong>turisme,abased’aixecar150


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐pisos i anar fent apartaments. Gràcies als apartamentsalgunsviuentotl’any.Elsindígenesviuend<strong>el</strong>turismei<strong>el</strong>sque poden al’hivern se’nvan aviatjar.Elsmateixospescadorsqueviviendepaiunaarengadaalstemps d’en Sagarra. És un canvi radical,sobretotdesd<strong>el</strong>puntdevistaeconòmic.Elsfills,<strong>el</strong>sfanestudiartots.TotfilldepescadorvaalaUniversitatinoquedaniunpescadorjove,niunnoid<strong>el</strong>Portques’hagivolgutinscriurealgremidepescadors.NARCÍSCOMADIRA. En queden gaires, de pescadorsalPortd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va?J.V. FOIX.Pocs.Alguns v<strong>el</strong>lsqueja no surten,unsquantsquesurtenindividualmentamblasevabarcaidosgrupscol∙lectiusquetenenunabarcassa,peròsenseresaveureamb<strong>el</strong>sbousi lesvaquesgrosses.Hiha quinzeo setze bous,peròsónde Llançà perquèallànotenenportidesembarquen<strong>el</strong>peixalPortde laS<strong>el</strong>va.Finsitothivan bous deTarragonaquepesquenalCapdeCreusibousd<strong>el</strong> nordd’Espanyaque són<strong>el</strong> doblede benpresentatsque<strong>el</strong>sdePortde laS<strong>el</strong>va.D<strong>el</strong>sbousmés petits,aquí se’n van dirvaques,acausa d<strong>el</strong>a confusió entreboui buey.Jasabeuquebouved<strong>el</strong>aparaulagregabolosquedesignauntipusdexarxa,senseresaveureambl‘animal.NARCÍSCOMADIRA.VósalPort,deveusertotaunainstitució, perquè us hi han dedicar un carrer i unmonument...J.V.FOIX.Uisí,allàesvanengrescardepressa.Emvandedicarunaavinguda.Peròtotalahistòriacorresponalamaneradeserd<strong>el</strong>país.Mireu,aqu<strong>el</strong>laavinguda,l’únicad<strong>el</strong>poblequepotsemblarunaavinguda,l’haviendedicat aenCarreroBlanco.Aleshores,uns nois catalanistes de per allà van esborrar lesdues“o”finalidurantunquanttempsesdeia“CalleCarrer Blanc”...Amb<strong>el</strong>canvi derègim,m’handedicatami aquest monòlit, quediuen.Hancanviat laplacad<strong>el</strong>amateixapedrailihanposat “AvingudaJ.V.Foix”.Defet,jojahiteniauncarrerdedicat,peròhancanviat<strong>el</strong>carrerperl’avinguda.NARCÍSCOMADIRA.Encarasortiuamblabarca?J.V. FOIX.No.Vaigdeixar de sortir‐hifa seto vuitanys. ¿Com voleu que surti amb la vista <strong>def</strong>icientquearatinc?Jo portava<strong>el</strong>timóduranttrentaanysisortia cada dia d’estiu. Aqu<strong>el</strong>la barca havia tingutdos noms. Darrerament esdeia El freu de la med<strong>el</strong>la.D<strong>el</strong>espetitesroquesquesobresurtend<strong>el</strong>mar,endiuenmed<strong>el</strong>les.Elfreud<strong>el</strong>amed<strong>el</strong>laésunindretperonpassàvemsempreiperaixòvaigposaraquestnomalabarca.NARCÍSCOMADIRA. I ara com passeu <strong>el</strong>s dies,alPort?J.V.FOIX.Malament.En<strong>el</strong>mateixestat d’iraqueaBarc<strong>el</strong>ona,p<strong>el</strong> fet deno poder llegir.Ésunmalques’had’haver sofert per acomprendre’l.Tinc moltesvisites,aixòsí.NARCÍSCOMADIRA.AraalPort,<strong>def</strong>et,ushideveuavorrirunamica...J.V. FOIX. M’hi avorreixo d<strong>el</strong> tot.Al matí, cap aquarts de dotze, surto a passejar acompanyat p<strong>el</strong>qui era<strong>el</strong> meu pescador,en Quimet,que ara estàjubilat.A latarda faig un volt p<strong>el</strong> moll,per veur<strong>el</strong>’arribada d<strong>el</strong>s forasters i l’entradai lasortida d<strong>el</strong>svaix<strong>el</strong>ls.Total, res.Tristesa i resmés.Això queallàtinc una biblioteca tan abundant com la d’aquí...Hauriendecuidarmésaquestmald<strong>el</strong>avista.NARCÍSCOMADIRA. ¿Vau veure recentment la reposiciód<strong>el</strong>’obradeteatreElcafèd<strong>el</strong>aMarina?J.V.FOIX.Jal’haviavist abans, al Port de laS<strong>el</strong>vaquanvanorganitzarfasisosetanysunhomenatgeaenSagarra.La vaprotagonitzar la mateixaactriuque l’haviarepresentadaantigament alRomea.Eralavíduad’und<strong>el</strong>sgermansCostad<strong>el</strong>Port d<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va.Hovan organitzar al Pòsit, amb <strong>el</strong> mateixambientquealCafèd<strong>el</strong>aMarina.Elsactorssecundariseren pescadors d<strong>el</strong> Port. La reposició més recenttambé l’he vista. Estava molt modificada, però <strong>el</strong>decorat jano corresponiaalCafède laMarina,quearaésuncafèultramodernsensecapd<strong>el</strong>escaracterístiquesd<strong>el</strong>’antic.És unaobratípicad’en Sagarra.Eraunhomeper fer obresd’aquest tipusitotesleshi va fer,ja hoconeixeu.Eraun teatre demitjania.Així com va traduir tan bé Shakespeare, no vaescriurecapobrad’alèshakespearià.NARCÍSCOMADIRA. Potser no s’hi hauria guanyatla vida. En aquest país donava més això altre. EmsemblaqueSagarrasabiamolt bé<strong>el</strong> quecaliafer.Itenia molta facilitat per escriure, per exemple <strong>el</strong>sversos.151


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐J.V.FOIX.Tenia moltafacilitat perescriureepigrames,epigrames bastant picants. Eren dos epigramistes:<strong>el</strong>li enFagesdeCliment.Elsfeiamés bonsenFages deCliment queenSagarra,des d’unpuntdevistagramaticalideversificació.EnSagarratiravaaldret.¡UnavegadaenFagesdeClimentesvafercantar les absoltes per un cap<strong>el</strong>là davant meu!Vavenir a lamevabarcaperquèemvoliaensenyarlessevespropietats més o menys reals que tenia p<strong>el</strong>serratquevad<strong>el</strong>capd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>vaalcapdeCreus.Ensacompanyavauncap<strong>el</strong>làdeGirona,mossènTapiola.Vam desembarcar en unaplatjadeserta, en FagesdeClimentvaferunsotalasorra,s’hivaajeureiesvafercantarlesabsoltespermossènTapiola.NARCÍSCOMADIRA.AlPortd<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va,enSagarradeviasermoltpopular...J.V.FOIX. Entre la gent,sí.Anava amb <strong>el</strong>s pescadors,sortienapescardenitambl’AlexandrePlanaid’altres.Erencinc osis presiditsperAlexandrePlana,que era un personatge molt int<strong>el</strong>∙ligent, quetambéfeiacríticadeteatre.NARCÍSCOMADIRA.I va ferunaantologiadepoetesd<strong>el</strong>asevaèpoca.I enSagarra,tambédeuteniruncarrerdedicat,no?J.V.FOIX.Sí,un carrer amb unaplacai unsímbol.L’Alexandre Plana també l’hi té i en tindrà un enTomàs Garcés, que ja està projectat.Al Port de laS<strong>el</strong>va també hi anava Josep Pla. No l’havia tractatgaire.Jo he tractat amb molt poca gent d<strong>el</strong> mónliterari. Potser he tractat més amb pintors que nopas amb escriptors, llevat d’en Riba,en MariàManent,l’Albert Manent, en Llates i uns quants d’aquestgrupquefeien<strong>el</strong>sQuadersdepoesia.vida.Tenia unagran intuïciósobre la característicad<strong>el</strong>spoblesquevisitavalagentquefreqüentava.Elsescriptorscatalanspodemestarcontentsdetots<strong>el</strong>squehanreeixit.Cadascúp<strong>el</strong>seucompte,totstenen<strong>el</strong> seuvalor.N’hi ha quehan plegat,comen BoixiS<strong>el</strong>va,i d’altres quehan continuat, com enVinyoli.Encaravatreballant,téestil,técultura,tébongust.EnGarcés ara estàd<strong>el</strong>icat desalut, però va evolucionant.Mireu,enGarcésésd<strong>el</strong>s queno hanescritmai en cast<strong>el</strong>là.EnMariàManent ésunhomemoltint<strong>el</strong>∙ligent i té unes traduccions de l’anglès quesemblenpoemesoriginals.Ja hansortit uns quantsnoms notables d’aqu<strong>el</strong>la generació, diguem‐ne deLa Revistaperquè totshi van col∙laborar.Sobre<strong>el</strong>spoetesjovesactuals,caltenirencomptequeésllargde temps aconseguir una certa anomenada enaquest país.EnSagarraera unpoetamolt popular,tothom <strong>el</strong> coneixiai<strong>el</strong>sseusllibresesvenien molt.Encanvi,de Ribase’n parlavamenys,eraun homemésdifícil.NARCÍSCOMADIRA. Ara em sembla que no se’nparladecap,depoeta.Durantunaèpocaesvaparlarmolt d’Espriu, suposo que per raons polítiques,perquèeral’èpocadeLap<strong>el</strong>l debrau,d<strong>el</strong>aresistència.Potserenvanparlarmassaiarase’nparlamassapoc.Detotamanera,jaestabé<strong>el</strong> silenci,per aunpoeta.Generde1984NARCÍSCOMADIRA.L’heullegitmolt,Pla?J.V.FOIX.Elllegiacadadia.Emdistreiamolt.Sinolihan donat <strong>el</strong>Premi d’Honorés perqüestió política,nopasperqüestióliterària.Comaescriptor,tenia<strong>el</strong>seu estil.Devegadesesrepetia,perquè nor<strong>el</strong>legiaallòqueescrivia.Però teniaunagranforçad’observació.Hauriaestataquídurantcincminutsidespréshauriaescritsobreaquestareunióambtotdedetallsd<strong>el</strong>squalsnosaltresnoenshauríemniadonat.Quanviatjavafeia<strong>el</strong>mateix.AnavaaLaHavana,s’hiestavamitjahoraassegut en un cafè i jafeiauna descripciódeLaHavanacomsihihaguésviscuttotala152


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Homes i coses de la Barc<strong>el</strong>ona d’abansCrònica primera: la Barc<strong>el</strong>ona d’ara facent anysJust CortèsDesd<strong>el</strong>esdarreresdècadesd<strong>el</strong>segleXIXCatalunyaien especial laciutat de Barc<strong>el</strong>onaviu un intent dedesvetllamentartísticiculturalquefaquefixi<strong>el</strong>sullsenlamodernitat europeaiqueté lasevaconcrecióen <strong>el</strong> Modernisme, un moviment multidisciplinar(arquitectura, pintura, literatura, etc.) i queconjumina diferents estètiques (decadentisme,simbolisme, prerrafa<strong>el</strong>itisme, etc.) que a la fi noacaba de quallar per un munt de factors adversosquearaseriallargescatir.En<strong>el</strong>terrenypolític,tanmateix,estemencaraimmersos a l'Espanya de la Restauració, d<strong>el</strong> caciquismeid<strong>el</strong>'alternançaen<strong>el</strong>poder,aral'unaral'altre,d<strong>el</strong>spartitsconservadori liberal.A casanostra,larealitatpolíticaésunamicadiferent,jaque<strong>el</strong>ballde bastons no es produeix entre partits dinàsticssinó,tambésimplificant‐homolt,entreespanyolistesi catalanistes, <strong>el</strong>s primers esquerranosos i <strong>el</strong>ssegonsmésaviatdedretes,ésadir,entr<strong>el</strong>errouxistesi regionalistes.Així, si de1900 a 1910 <strong>el</strong> PartitRepublicàRadicald'Alejandro Lerroux, l'emperadord<strong>el</strong>Paral∙l<strong>el</strong>,és<strong>el</strong>partithegemònicambimportantsparc<strong>el</strong>∙lesdepoderabsolutal'AjuntamentdeBarc<strong>el</strong>ona,apartir d<strong>el</strong>aSolidaritat Catalana<strong>el</strong> nacionalismecatalà,tant <strong>el</strong> Centre Nacionalista Republicàcomsobretot laLligaRegionalista,vanescalant posicionsifent‐seamblesregnesd<strong>el</strong>podermunicipaliprovincial.Això comporta que cap a 1910 a Catalunyaexisteixi un altre moviment cultural homogeni epígond<strong>el</strong>Modernisme,<strong>el</strong>Noucentisme,que,de nouper simplificar,veaserunamenad'ententecordialeentr<strong>el</strong>a burgesiacatalanaqueper aquestsdies dominalesregnesd<strong>el</strong>apolíticaautòctona(laDiputacióicada vegada mésl'Ajuntament) i uns determinatsint<strong>el</strong>∙lectualsquepropugnenla intervenció socialatravésd'unasèriedevalorsafinsalsd<strong>el</strong>aculturaburgesa(classicisme,civilitat,cosmopolitisme,arbitrarisme, catalanisme, etc.). I això des d'unasèrie de plataformes (<strong>el</strong> diari LaVeu deCatalunya,especialment)id'institucionscreadesadhoc(l'Institutd'EstudisCatalans,laJuntadeMuseus,laBibliotecadeCatalunya,etc.) des de les quals s'exalcenuns determinats temes igèneres literaris, en especiallapoesia.Més enllà, però, d'aquesta diguem‐ne altacultura,queseriacomlacapasuperiord<strong>el</strong>sdiferentsestratsquecomponenunsistemacultural,iqueésal'abast d'unapetita<strong>el</strong>it,iquefinsitot,alaciutatdeBarc<strong>el</strong>ona, geogràficament té un radi d'acció moltprecís,quevad<strong>el</strong>PasseigdeGràciafinsal'Eixample,hi ha un cúmul o un aiguabarreig de diferents i diversesmanifestacions culturals,de caire marginal,153


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐que provenen d<strong>el</strong>vuit‐centsiencaraperviueniquees circumscriuen als espais méspopularsde laciutat,és a dir, al triangle d<strong>el</strong> "vici" que formen lesRambles, <strong>el</strong> carrer Nou (aleshores d<strong>el</strong> Conde d<strong>el</strong>Asalto) i <strong>el</strong> Paral∙l<strong>el</strong>finsal mar.Uns estrats,doncs,deculturapopular<strong>def</strong>acturavuitcentistai,pertant,emp<strong>el</strong>tatstantdetòpicsromànticscomd<strong>el</strong>esfontsméspopularitzadesd<strong>el</strong>Modernismequevanfentlaviu‐viuper lasenzillaraóqued'unanysençà,enespecial,desd<strong>el</strong>aRevolucióIndustrial,alesgransciutatscomaBarc<strong>el</strong>ona,augmentaconsiderablementla població i prolifera un conglomerat de gent decapamitjanaibaixaquefinsaleshoreshaviaromàsalmargede l'accésalacultura,quearacomençaademanarproductesd'ociientreteniment.Iésqu<strong>el</strong>acombinaciód'unasèried'esdevenimentssocioculturals—laprogressivaalfabetitzaciód<strong>el</strong>sindividus;laincorporaciód<strong>el</strong>adonaalavidasociali,moltparticularment,a la lectura(un incís,les dones són lesgranslectoresd<strong>el</strong> moment,això sí,d'un tipusmoltparticular d'obres);la lentaperò uniforme reduccióde les jornades laborals i, per tant, l'existència detemps lliure, etc‐— afavoreixen <strong>el</strong> terreny per alademanda social o comunitària de productesd'oci id'entretenimentper partd'un gransectordepoblacióamb inquietudsculturals i amb afanyde saber,deconèixercoses,<strong>def</strong>ormar‐seid'informar‐se.Quinsproductesomanifestacionsartístiquesi/oculturalsintentendonarrespostaal capicasal aaquestademandaenunmoment enquèencaranohafetlasevaapariciólaràdio(quenoinicialessevesemissionsfinsal 1924)ni,moltmenys,lat<strong>el</strong>evisió,iquenoexisteixnialesbecerolesunaindústriaculturalautòctona amb unamica de cara i ulls? Doncs,bàsicament,laculturaescritailaculturaaudiovisual.De la primera en destaca, sens dubte, en un llocmolt destacat, la premsa periòdica,l’única font deconeixement,<strong>def</strong>ormacióid’informacióal’abastdegairebétoteslesbutxaquesi,doncs,laprincipaleinade formació d<strong>el</strong>a gran massa. Per posar‐hi xifresique <strong>el</strong>s lectors se'n facin una idea, cal fer esmentque al llarg de la dècadad<strong>el</strong>s deu d<strong>el</strong> segleXX espubliquenaBarc<strong>el</strong>onaentredeuiunavintenallargadecapçaleresd'apariciódiària,un40%d<strong>el</strong>squalsdetendència progressiva.Però també contribueixen aaquesta formació, molt a pesar d<strong>el</strong>s noucentistes,lesnov<strong>el</strong>∙les,enespecial,jabenentradalasegonaiterceradècadadesegle,lesnov<strong>el</strong>∙lesdegènere(rosa,detectivesca,etc.),aixícoml'esclatquesignifical'aparició de les primeres col∙leccions de nov<strong>el</strong>∙lacurta de tipus i temàtica variada. Mentre que p<strong>el</strong>que fa ala cultura audiovisual,cal tenir present <strong>el</strong>paper conformador d<strong>el</strong> gust que forneix <strong>el</strong> teatre,tambéde facturavuitcentista,i,en especial,l'augequeperaquestsdiesconeixenlesdiversesbarraquesd<strong>el</strong> Paral∙l<strong>el</strong> id<strong>el</strong> districtecinquè destinades a l'entretenimentiqueposenal'abast d<strong>el</strong>públicciutadàmultitud de gèneres, des d<strong>el</strong> cuplet autòcton alsespectacles de vodevil, majoritàriament importatsde França, passant p<strong>el</strong>s espectacles de revista,lesvarietats,<strong>el</strong>music‐hallilesprimeresmanifestacionsde la indústria cinematogràfica d'importació, a laqual deseguidas<strong>el</strong>iafegeixenlesprimeresproduccionsautòctones.I,totplegat,ambunaltreafegit conjuntural,fruitd<strong>el</strong>'esclat d<strong>el</strong>aGranGuerral'any1914idetot<strong>el</strong> que comportaa casa nostra la neutralitat espanyola,entrealtres, la possibilitat de negoci industrialvenentproductesaunialtrebàndoli,pertant,l'augmentd<strong>el</strong>aproducció,quenosemprevaacompanyadad'un augment equitatiu de sous per a lapoblació obrera,però quesí quefa arribardiners apleret a casanostraque<strong>el</strong>s enriquits fabricants esgastenentotamenadetugurisquenotanquenlesportes encap moment de lanit,per no parlar d<strong>el</strong>sdinersquetambéreparteixen acor quèvolslesambaixadescontendents per afavorir <strong>el</strong> discurs arafrancòfilaragermanòfiliquetambéfaaterraraBarc<strong>el</strong>onatotaunafaunainternacionald'entretingudes,espies, excontendents, aristòcrates estrangers,mandatarisinternacionals,etc.ambganesdegresca154


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐i que també animen fins a extrems insospitats lavida nocturnaciutadana.Rasi curt: a Barc<strong>el</strong>ona,opotser millor,en unespai molt concret d<strong>el</strong>aciutat,<strong>el</strong> triangle "d<strong>el</strong> vici", aquests dies de mitjan anysdeu,d<strong>el</strong>sque,simésnoacasanostra,són<strong>el</strong>sf<strong>el</strong>içosanysdeu,d<strong>el</strong>aneutralitat,<strong>el</strong>sdinersadojoilesnitssense fi,<strong>el</strong>smassmedia,enun obrir itancar d'ulls,proliferen,esmultipliquenicomencenaconèixerunèxitpopularsenseprecedents.I <strong>el</strong> queresultamésimés significatiu per a allò que motiva aquestes línies:bonapartd<strong>el</strong>s principals protagonistes, en <strong>el</strong>seupaperdeproductorsiprimeresfiguresd'aquestesproduccions,sónunconjuntdepersonatgesque,desprésd'unabreui fugisseraetapabohèmia,idesd<strong>el</strong>'anonimat,escalenposicionsiagafen lesregnesd'aquestestratdeculturapopularideconsum.Quisón aquests personatges? Peresmentarne,ara, a penes un tercet, doncs,per exemple,enJosepAmichiBert,lleidatà,quevasignarlapràcticatotalitat d<strong>el</strong>s seusescrits amb<strong>el</strong> pseudònim d'Amichatis,iquealmarged<strong>el</strong>essevapuntualescripturadecupletsid<strong>el</strong>asevanotabletascacomaguionistaicomadirector<strong>def</strong>ilmografiacatalana,vaesdeveniralllargd<strong>el</strong>asegonailaterceradècadesdesegle<strong>el</strong> dramaturg méspopular d<strong>el</strong> Paral∙l<strong>el</strong>,fent par<strong>el</strong>laambJosepSantpereilessevestemporadesestablesde vodevil català,primer al teatreNou i posteriormental Teatre Espanyol. O <strong>el</strong> granollerí Manu<strong>el</strong>Fontdevila,periodista, barrilaire i sobretot engiponadorisalvadordediaris.O,finalment,LluísCapdevila,<strong>el</strong>príncepd<strong>el</strong>abohèmiabarc<strong>el</strong>onina,que,mésenllàd<strong>el</strong>asevaparticipacióenlaconfecciódemultituddeplataformesperiòdiques,tocatoteslesteclesi tant fabrica produccions per a l'escenacomerciald<strong>el</strong>Paral∙l<strong>el</strong>,ambtítolstantsignificatiuscomL'aucade la cupletista (1919) i Les dones d<strong>el</strong> music‐hall(1920),ambduesescrites encol∙laboracióamb Manu<strong>el</strong>Fontdevila, com conrea a bastament la nov<strong>el</strong>∙la,llargaicurta,peral granpúblic,itant encatalàcomencast<strong>el</strong>là,ambtítolscomRosadepasión(1916), LaVenuscoixa (1924), Memòriesd'un llit dematrimoni(1926),Venusi<strong>el</strong>sbàrbars(1929)o Homed'amorid'aventura(1935).Arabé,més enllà d<strong>el</strong>conreu d'aquestesdisciplines,que en la majoria d<strong>el</strong>s casos no s'esdevéfinsafinalsd<strong>el</strong>sanys deuprincipisd<strong>el</strong>sanys 20,laprincipal ocupació que tenen <strong>el</strong>s "bohemis" iadlàters (és a dir, <strong>el</strong>s Francisco Iribarne, FernandoPintado, Agustí Piracés,Àng<strong>el</strong> Samblancat, MateoSantos,BrauliSolsona,JoanTomàsiRosich,etc.)éslatascapublicista,ésadir,l'escripturadetextosdetotamenaperalapremsaperiòdica.Iquandiemdetota mena,volemde dir això,detota mena:cròniquesliteràries, crítiques teatrals, articles polítics,contes, textos humorístics, satírics i galants (quannodirectamentpornogràfics),proclamespolítiques,manifestos,<strong>el</strong>quecalgui.Iaixòendiaris,enrevistesculturals, en setmanaris polítics, en revistes d'art icinematografia,enmagazins,enrevistesdebarrila,atotarreuonuspugueuimaginarinosolsenplataformesja existents sinó, en molts casos, en plataformesd'expressió creades per <strong>el</strong>ls mateixos comara"Arlequí","Nanu","Bohemia","Margot",etc.Amb això <strong>el</strong> que vull dir és que tot i fer esmentaaquestspersonatgescoma"bohemis"nocalfer‐s<strong>el</strong>aideaqueestemparlant d'artistespurs,cregutsd<strong>el</strong>valorsuprem d<strong>el</strong>'arti quefessind<strong>el</strong>aprofessió<strong>def</strong>eartísticaunar<strong>el</strong>igió,ésadir,quenogosessinvendre's laploma al millor postor, sinó mésaviat tot <strong>el</strong> contrari, va tractar‐se d'una colla degent,dejoves(per aquestsdiesdemitjananysdeud<strong>el</strong> segleXXtots tenen entrevint itrentaanys)noprecisament de casa bona, pobres,desvergonyitsipintorescos, la majoria molt populars i divertits,gentapassionadacapaçde vendre’sl’oficii l’enginyper dos –i fins i tot, un‐ ous ferrats, i que bàsicament,alcapdavall,uncopabandonadesunescertesínfules i pretensions artístiquesque<strong>el</strong>s duren apenesquatre dies, van esdevenir professionals de la155


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐plomaid<strong>el</strong>'escenari (escriptors,dramaturgs,periodistes,actors, músics, etc.) que, al capdavall, allòque perseguiren fou l'èxit popular i, per tant, perassolir‐lo,van exc<strong>el</strong>∙lir entretenint <strong>el</strong>personal d<strong>el</strong>amillor manera possible. I, particularment, abansd'assaltarlatotalitatd<strong>el</strong>smedia,permitjàdemultituddeplataformesperiòdiquesd'expressió,ésadir,de la premsa periòdicaescrita.I això per què,és adir,perquèaquestgrup degentvareninteressar‐seofixar<strong>el</strong>sseusullsen<strong>el</strong>smassmedia?Lesraonssónmúltiples,peròpodemressaltar‐neunesquantes:1a)Comhaestatdit,estractadegentjovei,sobretot,desconeguda.Apenesun par<strong>el</strong>l(Capdevila,Amichatis)hanaconseguitveurepublicadaalgunanov<strong>el</strong>∙leta,Labaladad<strong>el</strong>essetgermanes (1912),<strong>el</strong>primer,i ElpequeñoNerón(1911)iCarnedemujer(1913),<strong>el</strong>segon,quepassensensepenaniglòria2a)Tenenconviccionspolítiquesavançadesi,engeneral,laimmensamajorianotenenresd'apolítics,al contrari, tenen un ideari progressiu i republicàivolen fer sentirla seva veu contral'ordredecoses establert, tant en política (Monarquia, LligaRegionalista, sistema dinàstic de partits) com p<strong>el</strong>que fa a l'estètica dominant (Noucentisme). I peraixò,davant la realitat política i cultural que <strong>el</strong>s ésadversa,cerquenen<strong>el</strong>smedia(<strong>el</strong>teatre,lanov<strong>el</strong>∙laisobretotlapremsaperiòdica)unaplataformapúblicaperfersentirlasevaveuiexpressarallòqueportenadins.I<strong>el</strong>queporten,sónjovesiradicals,ésunafanyenormedereb<strong>el</strong>∙lió,com deia,contral'ordreestablert i d'aquí que quan poden funden òrgansd'expressió que tenen uns títols tan cridaners, enl'esferapolítica,com "ElIntransigente"(1912‐1913),"La Ira" (1913), "Los Miserables" (1913‐1918), "ElHombre Libre" (1916), "La Protesta" (1912), "LaAgresión"(1915),"LaDiscusión"(1917),oenl'esferasatírica,"ElRecte"(1909),"Lamalasetmana"(1911),"LaFiga"(1913),"LaPiga"(1913)o"LaPepa"(1913).3a)Noexisteix,comacabodedir,acasanostraencaraunautènticmercatculturalnitansolsunapotent indústriaeditorial(un circuit queintegriunaempresaeditorial que tingui en compte<strong>el</strong> gust d<strong>el</strong>públic i planifiqui la creació per mitjà d'una sèried'agents:autors,distribuïdors,crítics,consumidors,etc.).Al contrari,lesaventureseditorials—lapublicaciód'unllibre—normalments<strong>el</strong>espagal'autordetorn,quefialasevasortalesvendes,quedifícilmentresulten grans quan no hi haa penes publicitat d<strong>el</strong>esobresni unadistribucióadientni,<strong>el</strong> mésimportant,un capa de públic lector cultivat que esperiaquestescreacions.Pernoafegirladadaqueabansde l'any1917tampoc no existeixentemporadesestablesde teatre autòcton, que puguin requerird'obres escrites ad hoc. Però, en canvi, allò que síque hiha,com abanshaestat dit,ésunademandadeproductes peralaformació i lainformaciói,peraixò, es publiquen a la ciutat comtal infinitud decapçaleres periòdiques, diàries i no diàries,que faque puguem afirmar que,aprincipisdesegleXX,simés no a casa nostra, la premsa escrita és l’únicmitjàdecomunicaciódemassesquecomatal,en<strong>el</strong>sentitmodernd<strong>el</strong>adisciplina,existeix.4a) Per això,en comptes d<strong>el</strong>'edició d'un llibre,quetambéreclamamoltméstempsd'<strong>el</strong>aboració,l'alternativa passa per la publicació derevistetes, que normalment prenen la forma d' unsetmanari devuit pàginesitiratgecurt,queésunaaventura r<strong>el</strong>ativament econòmica (a penes pagar,entre tots<strong>el</strong>s integratsd<strong>el</strong> grup l'impressor i algunrepartidor odistribuïdor ipoquetacosamés)iambgranspossibilitats:plataformadepresènciapública,nucli de cohesió de gent afí, tribuna publicitària ipropagandística, púlpit per a la crítica contra <strong>el</strong>règim i instrument peralacaptacióde recursosdecorr<strong>el</strong>igionaris. En altres paraules: un periòdic degrup constitueix,per aqualsevol grup incipient,un156


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐focus de poder, de prestigi i d'influència i, de fet,valgui l'incís,tots<strong>el</strong>s lletraferits d<strong>el</strong> moment tenenen ment que <strong>el</strong>s grans noms de la políticarepublicanad'aquests dies—<strong>el</strong>sSalmerón,Lerroux,Pii Margall,etc—,abans<strong>def</strong>er <strong>el</strong>salt alapalestrapolítica, van començar com a obscurs periodistes.En una paraula: la premsa periòdica és, per a <strong>el</strong>sjoves inèdits aspirants a artistes, que són gairebétots de condició menestral o bé fills de la petitaburgesia, una plataforma des de la qual fer‐se unnom i, més que més, fer coneixences i establirr<strong>el</strong>acions que possibilitin l'oportunitat, mésendavant, d'estrenar en <strong>el</strong>s teatres, editar lespròpiescreacionsi,finalment,lapossibilitatd'assolir<strong>el</strong> parnàs de la glòria i <strong>el</strong> reconeixement futur.Talcom reconeix qui fora director de La Vanguardia,l'escriptura de textos per a la premsa periòdica i,doncs,laprofessióperiodísticasiusplauperforçaés<strong>el</strong>malmenoraquèesveuenabocats,en<strong>el</strong>momentque ens ocupa, multitud de personatges quedesitjarien exc<strong>el</strong>∙lir com a escriptors i que nocompten amb recursos propis, amb prou talent,osimplement sort. I, per descomptat, en llenguacast<strong>el</strong>lana, que és la llengua majoritària i perantonomàsia d<strong>el</strong>s media autòctons fins benavançadalaterceradècadadesegle.DiuGazi<strong>el</strong>:"Arribar a ser un escriptor excepcional era, aCatalunya,onvaignéixericriar‐me,gairebéunimpossible.La llenguanostraestrobava terriblementenvilida,senseclàssicssuficients,senseescoles,sensenormesfixes.Eraunallenguaincerta,mal apresa,quenopodíemagafar endeus purificades i corrents,sinó en rierols depagesiaoen clavegueresciutadanes.[...]Era,doncs,unmedihostilicaòtic.Per altra banda, representava una veritablebogeriapensara viurede laliteratura catalana.Calhaverconegutlasordidesad<strong>el</strong>snostrespetitscenaclesliteraris,a començaments d’aquestseglei l’esgarrifosa misèria d<strong>el</strong>s escriptorsbarc<strong>el</strong>oninssensefortunaoposiciópersonal.Ala llarga,tots<strong>el</strong>s jovesneòfits, fins<strong>el</strong>smésbendotats,queestrobavenensemblantscondicions,haguerenderenunciaralaliteratura,resignar‐sealperiodisme,emigraralcast<strong>el</strong>làomorir‐se<strong>def</strong>am.Elsmillorsescriptors,jaconsagrats,erentotsmenestrals,ambunpassamentassegurat,o burgesosbenestants queescrivien per gust,aestones perdudes,ogentassentada damuntuna professióliberal ounaaltraactivitat lucrativa:advocats,magistrats,sacerdots,industrials,comerciants."I, a pesar d'aquest panorama tan magre,alguns d<strong>el</strong>s nostres personatges —l'Amichatis, enCapdevila—varenacabarvivintd<strong>el</strong>aploma,aixòsí,compaginant la producció en llengua catalana(majoritàriament, nov<strong>el</strong>∙les i teatre) i la llenguacast<strong>el</strong>lana (especialment, en l'àmbit de la premsaperiòdica),deresultesd<strong>el</strong>agranpopularitatquevanassolir ja a la dècada d<strong>el</strong>s vint entre <strong>el</strong>s sectorspopulars, i mercès al conreu de tots <strong>el</strong>s gèneres idisciplines existents: teatre comercial, cinema,nov<strong>el</strong>a llarga i curta, cròniques per a la premsa,textoshumorístics,etc.Com s'ho fan, això? I quina r<strong>el</strong>ació hi té unestablimentmític,barrejadebaricabaret,<strong>def</strong>et,<strong>el</strong>primer cabaret de l'Estat on es ballaren tangos is'ensumàcocaïnatal com diuen <strong>el</strong>sseusfreqüentadors,<strong>el</strong>Bard<strong>el</strong>Centro,entot plegat?Enlaproperaentregadesvetllarem<strong>el</strong>misteri. (Continuarà)157


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐PoemesLucia Pietr<strong>el</strong>li1Enlatramad<strong>el</strong>aplujavaigamagar<strong>el</strong>ganivetixopavaigdescobrirquecreixiadetu.2Undragóhamortsota<strong>el</strong>nostr<strong>el</strong>lit.Etsustento<strong>el</strong>speus,unaun,notocaràslasang.Etfaigcamí.Lesmevesmansbaixenamb<strong>el</strong>seupes.Ésl’art<strong>def</strong>erembogirtoteslesbusques,laloqueriadeviureapòcrifa,<strong>el</strong>fetderesguardar‐ted<strong>el</strong>cruixitd<strong>el</strong>’esqu<strong>el</strong>et.Undragómorttornagegantalesribesd<strong>el</strong>llit.Ésl’escorregudao<strong>el</strong>motinnocentquefermentadinsd<strong>el</strong>silenci.Nosaltresdossempredesitjàremviurealcampiestendr<strong>el</strong>’habitaciófinsalpou.3Portaremaquestmotalcentred<strong>el</strong>riuil’ofegarem.158


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1Sensemaipoder‐seseparar,enfila,lestevesvèrtebresagafadesd<strong>el</strong>amà.Diguesquit’havolgutdesd’unprincipisensebuit.Diguesperquè.2Quanfèiemcaur<strong>el</strong>espastilles,enmigsempreensquedavauntassódemar.Hemfingitnotenirsetihemrebentatcorsdecabradinsd<strong>el</strong>spensamentsmésfràgilsqueensdesafiaven.Éremeternsianimalsdebondeveres.Peròlallumjugavaaconfondre’samb lavenjança.Llavorslanitesfeianadóiestàvemcondemnatsaveure‐lacréixeralnostrecostat.Criarbrollsespantaalesprenyadesmésalegres.Lamiradanodreixl’ullitotadeclaracióesdevéculpabledinsd<strong>el</strong>ventre,od<strong>el</strong>món.Capterramainopodràbeure’slesmareesdesangqueetdec.3Tusuplicantaiguaijoamb<strong>el</strong>solcrematfentfocentremotimot.159


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐?Mireu,lavaigconèixerd’unaformabensimple.UndiavaigarribaraunacasadesconegudaperviureambunatalsenyoraQuirou,quevamorirpoctempsdesprés.Lapropietàriad<strong>el</strong>acasa,lasenyoraPastrani,emvafersaberqu<strong>el</strong>iencantariaqueseguísvivint en lamevahabitació.Ja hosabeu,lessimpaties són estranyesi devegades inexplicables.La notíciaemvaagradar,doncsjo estavaenamorat d<strong>el</strong>amevacambra.Noésfàcilavuitrobarunacambra.Demaneraqu<strong>el</strong>asenyoraPastraniesvaconvertir<strong>def</strong>initivament en lameva novapatrona.Els meusnegocisllavorsanavenmolt malament,cadavegadapitjor;enconseqüènciajoeraunhomecallat,malhumoratiesquerp,i,comatal,alprincipinoemvainteressargensnimicaunadonatan notableen<strong>el</strong>seugènere.Quanmiravaper lamevab<strong>el</strong>líssimafinestra,la veia sovint deambular p<strong>el</strong>jardí ambun abillament extravagant,propid’unagitanaiamb<strong>el</strong>cab<strong>el</strong>ldesordenat.Aqu<strong>el</strong>lafigurafemeninavestidaambdescuitm’astoravadeveres.P<strong>el</strong>quefaalaresta,laignorava,pèrfiddemi,quanambtotaseguretat,talcomvaigcomençarapressentirbenaviat,ladonaemvoliateniracasaseva,sobretot perqu<strong>el</strong>ifescompanyia.¡Soledat,quinanimaltanterribleisalvatgenoets!*Lafortunavaproporcionar‐nos unacapsadecartróantigaplenade documentsitextosinclassificables,anònimsiestranys,queanirempublicant<strong>el</strong>spropersnúmerosd<strong>el</strong>arevista,finsqu<strong>el</strong>’autoraparegui.160


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Amor, diners i coerció:tres llibres de Núria Gü<strong>el</strong>lMarta NegreNúriaGü<strong>el</strong>l (Girona, 1981) assegura que les sevesinquietuds artístiques estan directament lligades alessevespreocupacionscomaciutadana 1 :“nom’interessaresd<strong>el</strong>’artqueparlidesimateix”2 ,afirmaenuna entrevista. Totalment coherent amb aquestareflexió,utilitzal’espaid<strong>el</strong>libertatqu<strong>el</strong>i ofereixl’artper tractar temes que tenen a veure amb <strong>el</strong> queafecta<strong>el</strong>que és comú,construintunaobraque<strong>def</strong>uigtotavoluntatdeserunmerproductemercantilautocomplaent.Coneixedora que <strong>el</strong>s discursos imposatsp<strong>el</strong>sdispositiusdepodermod<strong>el</strong>enlasubjectivitatcol∙lectiva d<strong>el</strong>asocietat,considera que l’artpolíticamentcompromèshadetenircomafinalitatsubvertir aquests patronsculturals estancs,i alhoradesemmascarar <strong>el</strong>s possibles mecanismes abusiusque les estructuresdominants ‐ja siguin polítiques,jurídiques, econòmiques o ètiques‐ puguin perpetrar.Precisament,lasevasagacitat rau a detectarlosi fer‐los visibles des d’unaposició militant:lessevesobresesconfiguren comaprojectilscapaçosde detonar i produir escletxes en l’ordre establert.Perportar‐lesatermeseserveixd’unametodologiaque anomena “aplicació legal/moral desplaçada”,queconsisteixaemprarprincipislegalsomoralsen<strong>el</strong>sentit oposatalquehandeterminat lesr<strong>el</strong>acionsdepodero<strong>el</strong>sr<strong>el</strong>atshegemònics.Totsovint<strong>el</strong>sseusprojectes artísticss’acompanyen o esmaterialitzenenllibres.Lesentitatsfinanceres,<strong>el</strong>turismesexualicertaideologiad<strong>el</strong>’estamentpolicialsónlestemàtiquesque ocupen les seves darreres publicacions.Desd’aquíenfaréunbreurecorregut.i arrugues,talcoml’artistalesvarebre.Caldirqueestan farcides detòpicsi clixés propis d<strong>el</strong>romanticismedet<strong>el</strong>enov<strong>el</strong>∙lamésdesfasat.Aquestapublicaciósorgeixd<strong>el</strong>projecteAcciómoral desplaçada: ajuda humanitària (2008‐2012),on l’artista explora<strong>el</strong>srolssocioeconòmicside poderestablertsencertesr<strong>el</strong>acions“amoroses” entrehabitants de països “exòtics”i turistesoccidentals.La proposta va arrancar quan l’artista, resident al’Havana,va enviar una convocatòria pública en laquals’oferiaacasar‐seambqualsevolcubàqueestiguésinteressat a emigraraEspanya.L'única condicióeraqu<strong>el</strong>iescrivís“lacartad’amormésbonicad<strong>el</strong>món”.Unjuratformatpertresjineteras(prostitutes)vaescollir <strong>el</strong>premiat,<strong>el</strong> qual vaacceptar participaren<strong>el</strong>projecteartístic.Davant denotariesvanestablirles regles d<strong>el</strong> joc:es concretà <strong>el</strong> matrimoni,<strong>el</strong>viatgeaEspanyai<strong>el</strong>compromísd<strong>el</strong>guanyadorambl’obraduranttot<strong>el</strong>tempsqueduréslatramitaciód<strong>el</strong>asevanacionalitat.Aixímateix,espactà<strong>el</strong>divorcii<strong>el</strong>repartiment d<strong>el</strong>sbeneficis,uncop assolits<strong>el</strong>sobjectiusmarcats.Amb aquesta acció, la Núria utilitza les estratègiesimplícites en <strong>el</strong>s intercanvis de serveis,propis d’una cultura on <strong>el</strong>s favors “amorosos” sónEpistolariperaunafugida“Paramirosa.Teescribetujardinero…”Ambaquestesparauless’iniciaunacompilaciódecartesd’amorqu<strong>el</strong>aNúriahaagrupaten<strong>el</strong>llibreEpistolario.Ayudahumanitaria (2012). Es tracta d’una edició que reprodueix<strong>def</strong>orma facsímil les cartes escrites i dibuixadesamàp<strong>el</strong>spretendents,ambdibuixos,plecsTargetadedifusió161


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐habituals.Perquèsi bélapeçatambéincideixenlesformes decontrol migratori que exerceixen <strong>el</strong>s governs,<strong>el</strong> tema principal no és altre que <strong>el</strong> turismesexual. De fet,l’artista explica que la idea se li vaocórrerdurantunsoparenunrestaurantfreqüentatper par<strong>el</strong>les formades per occidentals d’avançadaedat ijoves d<strong>el</strong>país.Calassenyalar queaCuba,<strong>el</strong>s“acompanyants”sovint mantenenr<strong>el</strong>acions amb <strong>el</strong>turistaqueespodenallargarduranttotalasevaestada.Aquestaparticularitatfacilitaques’estableixinvinclessentimentalscomplexos.Elllibrepublicat ‐queagrupatoteslescartesque es van presentar en <strong>el</strong> concurs‐ és <strong>el</strong> reflexd’unes pràctiques on l’amor es fonamenta en lamentida, però també en la necessitat, ja siguieconòmicaosexual.Enaquestsentit,l’obrapresentaunacorr<strong>el</strong>ació depoderi dependènciaentredosindividus,o millor dit, entre dospersonatges estereotipats:<strong>el</strong>cubàqueanh<strong>el</strong>amarxard<strong>el</strong>seupaísalarecercad<strong>el</strong>aterrapromesa,i<strong>el</strong>turistaque,gaudintd’una experiènciaexòtica,utilitzala seva capacitatadquisitiva per satisfer <strong>el</strong> desig de ser estimat. LaNúria mostra com, dins d<strong>el</strong> terreny de l’economiaglobal,aquest “amor” és producte de les r<strong>el</strong>acionscapitalistes i postcolonials.Segons l’artista “<strong>el</strong>s cubanshan desenvolupat <strong>el</strong> do d’enamorar a l’altrecoma estratègiadesupervivència” 3 ,en uncontextonlespolítiquesd’emigraciónohanfetsinóincentivaraquests comportaments. Les cartes manuscrites,ambflorituresipoemes,són unafarsa,i alhoraindicisrev<strong>el</strong>adorsd’unaaterridora circumstància:lad<strong>el</strong> subjecteentèscomamercaderia.Lesparaulestòpiques i sense atributs es converteixen en fredsdesitjos<strong>def</strong>ugida.Elméspunyent,però,éslalecturaques’extreud<strong>el</strong>aconvocatòria:lapresènciad<strong>el</strong>afigurad’unabenefactora,encarnadaen ladonaoccidental,nofaaltracosaquerestablirun rol desuperioritat.D<strong>el</strong>amateixamaneraqueenlanov<strong>el</strong>∙laPlataforme(2001)deMich<strong>el</strong> Hou<strong>el</strong>lebecq,o <strong>el</strong>filmParadise: Love (2012) d’Ulrich Seidl, aquesta peçaplanteja sense miraments <strong>el</strong> tema de l’intercanvisexualaniv<strong>el</strong>lmundial,ifaexplícitalasubordinaciód<strong>el</strong>s països pobres envers <strong>el</strong>s rics. Seidl mostraaquestacruarealitat amb unamirada descarnadaigenscomplaent.Mentrestant Hou<strong>el</strong>lebecq,amb toirònic i nihilista, proposa com a solució a la crisid’amord<strong>el</strong>’homeeuropeuunmónglobalitzatsensehipocresies,on<strong>el</strong>dinersubstitueixlaseducció.Totila distància conceptual que separa l’artista d’aquestsautors,laNúriatambéparlad<strong>el</strong>aimposturad<strong>el</strong>anostrasocietat,assentadaenunaèticabasadaenladoblemoral. El llibre de laNúriaés tan solsunapart d<strong>el</strong>projecte:unmatrimoni,unanacionalitat,undivorci,<strong>el</strong>s documents legals de tot plegat i finalment unvídeo on realitat i ficció s’entrecreuen i completenl’obra.Un simulacre d’amor que té com a objectiudesmant<strong>el</strong>lar <strong>el</strong>s fonaments de la nostrabenintencionadaculturaoccidental. En<strong>el</strong>boscdeSherwoodTal com succeeix en <strong>el</strong> llibre Epistolario.Ayuda humanitaria,lesmetàforestambéabundenenlatesinad<strong>el</strong> comissari general decoordinació territorial d<strong>el</strong>sMossosd’esquadraDavidPiqué,anomenadaLaSíndromede Sherwood (2009), que durant un certtemps va estar publicada al repositori Recercat.Aquest treball pretenia ser un protocol d’actuacióper a labrigadaantidisturbis de lapolicia catalanaenvers<strong>el</strong>s grups antisistema i ocupes.Fent unsímilamb la llegenda anglesa David Piqué equipara <strong>el</strong>slíders d’aquestsmovimentsamb la figurade RobinHood,i <strong>el</strong>s barrison esmanifesten amb <strong>el</strong> boscdeSherwood.Aquestesreferènciesomplenuntextqu<strong>el</strong>a Núria recuperai reeditaincorporant un únic <strong>el</strong>ement:unsubratllatfet perunadvocat assenyala<strong>el</strong>spunts que constituirien d<strong>el</strong>icte. Però més enllàd’aquestes evidències a l’artista també li interessadonaraconèixer<strong>el</strong>text,ons’analitzeniplantegenNúriaGü<strong>el</strong>l:Joemreb<strong>el</strong>.lo,nosaltresexistim.FotografiadeNaniPujol.162


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐comamod<strong>el</strong>sd’intervenciópolicialquatretàctiquesmilitarsutilitzadesal llargd<strong>el</strong>ahistòriap<strong>el</strong>simportantsestrategsSunTzu,KarlvonClausewitz,MiyamotoMusahi i JuliCèsar.D<strong>el</strong>asevalectura és fàcilestablir les següents analogies: exèrcit = policia,manifestant=enemic.Lareediciód’aquestestudiés<strong>el</strong>resultatd’unprojecteartísticmés ampli,ideat juntament amb<strong>el</strong>curadorOriol FontdevilaperalMuseu deMolletd<strong>el</strong>Vallès,ciutat on<strong>el</strong>s Mossos tenen <strong>el</strong>centre<strong>def</strong>ormació.L’exposició,quegiravaalvoltantd<strong>el</strong>apoliciacatalana,vasercensuradaperaquest cos,l’alcaldeiladirectorad<strong>el</strong> Museu.Elquequedad<strong>el</strong>apropostaésl’ediciólimitadade2000exemplarsd<strong>el</strong>llibreiunarodade premsa enregistradaqueté com a finalitatdonar visibilitat a allò que es pretén ocultar. D’aquestamanera,fentun exercici d’apropiació i desplaçamentde sentits, l’artista desvetlla l’apar<strong>el</strong>lideològic que sustenta determinades polítiques decontrol i deseguretat.Latesinapublicadasotaunallicència creative commons li permet retornar‐la al’esfera pública. Un entorn on les veritats moltesvegadesestansupeditadesaunideariabanspre<strong>def</strong>init,talcom reflecteixaquest petit fragment d<strong>el</strong>atesi:“caldria aprofitar per deixar quedurant <strong>el</strong> recorregut(de lesmanifestacions) es produeixin prouactesvandàlicscomperintensificar<strong>el</strong>debatsobre<strong>el</strong>comportamentantisociald<strong>el</strong>moviment antisistema(…).Ésessencialqu<strong>el</strong>apoblacióestiguiconvençudad’aquestar<strong>el</strong>acióencaraquenosiguitotalmentcerta” 4 .Comrobaralsbancs?Potser d<strong>el</strong>stresllibres<strong>el</strong>quedescriu<strong>def</strong>ormamésevident aquesta pugna envers<strong>el</strong>s poders fàctics és¿Cómopodemosexpropiardineroaentidadesbancarias?Lapublicaciósorgeixcomaresultatd<strong>el</strong>projecteAplicaciólegaldesplazada#1:Reservafraccionària(2009‐2010)onlaNúriaanalitza<strong>el</strong>dispositiuque<strong>def</strong>orma mésaclaparadora hacontribuït a lacrisi actual:labanca.Elprojecte,iniciat<strong>el</strong>2009,consisteixenlacreació d’unaplataformadedifusió i formacióque té com aobjectiu mostrar estratègies utilitzadesenpolíticamonetària.Gràciesal’ajutd’especialistes,vaanalitzar<strong>el</strong>sistemaanomenatreservafraccionària,unprocediment que permet a l’entitat financeracrear diner com adeute.El funcionamentesbasaen <strong>el</strong> dret legal queesconcedeixal’entitatper prestar<strong>el</strong>diner dipositatp<strong>el</strong>sseusclientsmentrees mantingui en efectiu un petit coeficient.Defet, és un procediment que diversos economisteshan titllat de frau,ja que afavoreixl’aparició d’unabombolla financera, al mateix temps que promouuna societat esclavitzada p<strong>el</strong> deute. Aquesta visiótambéla comparteixlaNúria queconsideraque espot equiparar l’acció d<strong>el</strong>s bancs, que creen capitald<strong>el</strong>“no‐res”,amblad<strong>el</strong>sfalsificadorsdemonedes.ANúriaGü<strong>el</strong>l:Aplicaciólegaldesplaçada#Reservafraccionària(2012‐2011).Displayexpositiu.FotografiadeMartaNegre163


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐partir d’aquestaconclusió,i desd’unaposturamilitant,vaproposarunaaccióartístico‐pedagògicaqueteniacomafinalitatensenyar laciutadaniaarobarbancs.Perfer‐hovaorganitzarunseminariambdosactivistesanarquistes(LucioUrtubiaiEnricDuran)iun economista (representant de Qmunty),<strong>el</strong>resultatd<strong>el</strong>qual vaserrecollitenunmanual‐publicat<strong>el</strong>2011 per l’editorial M<strong>el</strong>usina‐ on es mostren estratègiesd’expropiació,assessoramentlegal,itambéreflexionsteòriquesentornalmercati<strong>el</strong>capital.Així,amb ironialatent,coordina un esdevenimentiunapublicacióque,peruncostat,ensenyen<strong>el</strong>smecanismesdespòticsque <strong>el</strong> sistema neoliberal utilitza,al mateix temps que generen un gest de resistènciaenverslesestructuresdepoder.En<strong>def</strong>initiva,dinsd<strong>el</strong>seumarcd’acciólaNúrias’esforçaaproporcionaraltresmaneresdemiraripertantdepensar ir<strong>el</strong>acionar‐seamb<strong>el</strong>món.Enlasevaproducciós’adverteixunrebuigperl’autonomiade l’objecte artístic com qu<strong>el</strong>com únicamentsimbòlic,deslligatd<strong>el</strong>contacteamb<strong>el</strong>real,isupeditata la instrumentalització d<strong>el</strong> mercat.Jorge LuisMarzo analitza en <strong>el</strong> llibre L’era de la degradacióde l’art com les polítiques culturals, inserides enlaconcepció neoliberal, poden condemnar l’artista a“abandonar <strong>el</strong>territori d<strong>el</strong>a imaginació isuplantarlop<strong>el</strong>d<strong>el</strong>afantasia,entenentlaprimeracomlafacultatquepermetrev<strong>el</strong>arlar<strong>el</strong>aciósecretaentr<strong>el</strong>escoses,ila segonacom la simpleofertaderealitatssubstitutòries i deslligades d<strong>el</strong> real” 5 .Afí a la mateixareflexió, la Núria <strong>def</strong>ensa un art compromèscapaç de posicionar‐se contra <strong>el</strong>s poders fàctics.Aquestaposturaésevidentenunprocéscreatiuonl’objectedetreballésmaterialhumà:lasevarecercaparteixd’experiències,preocupacions,desitjos,porsisituacionspersonalsd’individusconcrets,<strong>el</strong>aborantuna obra en col∙laboració ambprofessionals‐advocats,economistesifilòsofs,entrealtres‐qu<strong>el</strong>ifacilitenunamiradapolièdricailipermetenunavinculacióvivaidirectaamb<strong>el</strong>mónilessevesproblemàtiques.Portadad<strong>el</strong>manual:¿Cómopodemosexpropiardineroalasentidadesbancarias?Ambtextos de Qmunty, Enric Duran,SimonaSarau,ColectivoCrisiyLucioUrtubia.Ressenyad<strong>el</strong>sllibresEpistolario.Ayudahumanitaria(2012)(ISBN: 978‐84‐393‐8767‐1), Cómo expropiar a los bancos(2011) (ISBN: 978‐84‐96614‐88‐8) i de la publicació “LaSíndrome de Sherwood2”realitzada en<strong>el</strong>marcde l’exposicióJo em reb<strong>el</strong>∙lo, nosaltres existim, Fundació Palau(Caldesd’Estrac).1NúriaGü<strong>el</strong>l(212):L’èticad<strong>el</strong>esconseqüènciescomaactituden<strong>el</strong>procésilaconcepciód<strong>el</strong>apràcticaartística.http://www.ub.edu/ubtv/es/video/letica‐de‐les‐consequencies‐com‐a‐actitud‐en‐<strong>el</strong>‐<strong>proces</strong>‐i‐la‐concepcio‐de‐la‐practica‐artisitica‐nuria‐gu<strong>el</strong>l(consulta2/04/2014)2Sesé,Teresa.“Lacreadora(175)NúriaGü<strong>el</strong>l”dinsLaVanguardia.2/12/2013.3ibid4NúriaGü<strong>el</strong>l:LaSíndromedeSherwood2dinshttp://www.nuriagu<strong>el</strong>l.net(consulta2/04/2014)5Marzo,JorgeLuis(2013):L’erad<strong>el</strong>adegradaciód<strong>el</strong>’art.PoderipolíticaculturalaCatalunya.Barc<strong>el</strong>ona:ElTangram.Pàg.48.164


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐TabucchiadaPep TosarEm penso que aquest paio ja no vindrà.Així va començartot, penso mentre vaig caminant p<strong>el</strong> Caisd’Alcântara,aLisboa,tractantdetrobarunpuntdepartidaclarper començaraescriureaquest textp<strong>el</strong>qual m’hefet <strong>el</strong> suec jamassa vegades.Així va començartot.Compro<strong>el</strong>diariesportiuABolaalpetitquiosc que hi hasobre<strong>el</strong> dic,atocar d<strong>el</strong>es aigüesd<strong>el</strong>Tejo,contemplol’ombraexiguad<strong>el</strong>meucosprojectadaenterrap<strong>el</strong>sold<strong>el</strong>migdia,miro<strong>el</strong>r<strong>el</strong>lotgeiemdic:aixònotécapsentitniun.Undiaobresunllibrequeunamic t’haregalat,llegeixaixò,crecqueet pot interessar,ialaprimerapàginatrobesunencapçalamentquediu,personatgesquesurtenenaquestllibre.Sorprès,tornesa mirar la portada per assegurar‐te que es tractad’unanov<strong>el</strong>∙la:Rèquiem,AntonioTabucchi.Anagrama,Panoramadenarrativas.Passeslapàginaiinicies<strong>el</strong>primercapítol:Empensoqueaquestpaioja novindrà,i nolipucdirpaio,ésungranpoeta,probablement<strong>el</strong>millorpoetad<strong>el</strong>seglevinti,amésamés,famoltsanysqueés mort,l’he de tractar amb respecte, és més, ambmoltrespecte.Peròquèhifaigjoaquí,almolld’Alcântara,<strong>el</strong>darrerdiumengedejuliol,alesdotzed<strong>el</strong> migdia,ambaquestacalor,aixònotécapsentitniun.Pocsanysdesprés d<strong>el</strong>anostra petitaoperacióteatralamblanov<strong>el</strong>∙labreude PatrickSüskind,La història d<strong>el</strong> senyor Sommer,amb en Xicu Masó ienLluísMassanet,buscàvemunaltrematerialamb<strong>el</strong> qual volíem iniciar una nova experiència dramatúrgica.Havíemrepassat ja moltsautors, diferentsgèneres,etc.però no acabàvem de trobar un textliterari que s’ajustés als nostres propòsits,queensoferísunescoordenadesclaresperaquènosaltres<strong>el</strong>transforméssimenuntextperalteatre.Desobtem’adonoqueno falamateixacaloradaquepateix<strong>el</strong>personatgeprotagonistad<strong>el</strong>llibredeTabucchialllargd<strong>el</strong>seutragíperlaciutatdeLisboa.Itotd’unareparoque,aquestcop,hevingutunmes més tard. I, a més, afortunadament avui, 24d’agost,santBartomeu,comsolsercostum,bufaunventet de nord queno deixa passar <strong>el</strong> termòmetred<strong>el</strong>s27graus.Avui no és <strong>el</strong> darrer diumengede juliol,comtéllocalanov<strong>el</strong>∙la;és,depuracasualitat,<strong>el</strong>darrer diumenge d’agost.Quantesvegades l’he fetaquestrecorregut?Pare,escuteeolhe:umcomboiopodeesconderoutro. Paro,escolto i miro.No veig que vingui captren.Semblaqu<strong>el</strong>a meva vidano corre perill, aixíquetravessolesviesendireccióalLargodeSantos,on l’infatigableHélderCostaresisteixdinslasevaABarracade teatre.Sec una estona, a l’ombra d<strong>el</strong>sarbres d<strong>el</strong>a placeta.El teatreés tancat per vacances.Peròalfrontisencaras’hipotveure<strong>el</strong>cart<strong>el</strong>ldeMeninodeSuaAvó,unaobrabasadaenlar<strong>el</strong>aciódeFernandoPessoaamblasevaàvia,peçaamblaqualcrec que han tancat latemporada.Això no tindriares de particular si no fos que és precisament FernandoPessoa <strong>el</strong> paio amb qui <strong>el</strong> protagonista deRèquiem creu que ha quedat citat, a les dotze, almoll d’Alcántara.Fa quinze anys que vinc periòdicamenta Lisboa, temps suficient per haver entèsqueésunaciutatpropíciaal’atzar,alescasualitats,peròencaraaixí,sempreemdescobreixoemocionatdavant unade nova.Tabucchiades,endèiemal començament,cadavegadaque l’atzar ens sorpreniasituant‐nosdavantd’unfetrealforad<strong>el</strong>real.L’estrena de la nostra adaptació teatral deRèquiem,alasalaAdriàGual,deBarc<strong>el</strong>ona(unasalaamb què somio quan penso en un possibl<strong>el</strong>loc oncontinuar<strong>el</strong>meuprojecteiniciatalMaldà),durant<strong>el</strong>Grec de 1999, va tenir molt bonaacollida entre<strong>el</strong>públic ilacrítica.Un anyabansjo haviafetamistatamb en Bi<strong>el</strong>Huguet,que m’haviaproporcionattots<strong>el</strong>svolumsd<strong>el</strong>’obrad<strong>el</strong>poetamallorquí BlaiBonet,uns llibres que havien estat de son pare, <strong>el</strong> tambépoetaDamiàHuguet,iamb <strong>el</strong>qualsjo haviaconfigurat<strong>el</strong> guiód<strong>el</strong> meu espectacle,Lacasa en obres.165


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Per aqu<strong>el</strong>l temps, en Bi<strong>el</strong> festejava amb una noiaitaliana,quenomiaEv<strong>el</strong>yn,iqueeraalumnad’AntonioTabucchi,alaUniversitatdeSiena.Tabucchi,queera un hipocondríac professional no havia pogutvenir a Barc<strong>el</strong>ona per l’estrena de Rèquiem, aconseqüènciad’unaoperaciódecataractesque<strong>el</strong>teniapreocupadíssim, així que no vaig poder resistir latemptació <strong>def</strong>er‐li arribaratravésd<strong>el</strong>asevaalumna,algunesd<strong>el</strong>es crítiquesque havien<strong>el</strong>ogiat l’espectacle.Entro al conegut cafè A Brasileira. Caldràcomprarla mateixaampolladexampanyquecompra<strong>el</strong> protagonista de la nov<strong>el</strong>∙la, ja que em dirigeixoalmateixllocque<strong>el</strong>liamblamateixaintenció.Peròabansdesortircedeixoalatemptaciódeprendreuncafè acompanyat d’un past<strong>el</strong> deB<strong>el</strong>ém.Durantaquests minuts em ve al cap la idea absurdaque,l´únicaraóperlaqualnoviscaLisboades<strong>def</strong>aanysésqueamblamevaterribleaddiccióalspasteisdeBélemseriaincapaç demantenir<strong>el</strong> meucolesterolaratlla.Avergonyitdemimateix,prencl’ampolladexampany,surtod’ABrasileiraicreuocapalLargodeCamôesperaagafar<strong>el</strong>28endireccióalCemitériodosPrazeres.Mentreesperoala parada,emposolamàalabutxacaitrecunapostalambunafotografiad<strong>el</strong>afesta d<strong>el</strong> Pal∙li de Siena. Caro Pep. A tua amicaEv<strong>el</strong>ynmiportadibuonenotizie.Sperodiincontrartepresto.AntonioTabucchi.Eltramviaire ésun home extravertit,alegre.Emdespatxa <strong>el</strong> bitllet mentre es contorsiona sobre<strong>el</strong>s comandamentsd<strong>el</strong> tramvia.Obrigado,dic.I<strong>el</strong>l,mentreimitaamb unaveracitat poccomú<strong>el</strong>smiolsd’ungat excitat,engega<strong>el</strong>tramvia.Per sort,trobounseientlliurealcostatd’unafinestraimentreembadaleixolamiradaatravésd<strong>el</strong>trajected<strong>el</strong>28,emvénen al cap algunsd<strong>el</strong>s moments més f<strong>el</strong>iços d<strong>el</strong>nostresegonenvitambl’obradeTabucchi,l’estrenadeRevésal Teatrod<strong>el</strong>aAbadía,deMadrid.L’espectacleeralasumadequatrecontes:Missatgedesd<strong>el</strong>a penombra,IrmaSirena,Eljoc d<strong>el</strong> revés i Molts records.Totsquatreenversiócast<strong>el</strong>lana.Johaviaentraten contacteamb Carlos Gumpert,<strong>el</strong> traductordeTabucchialcast<strong>el</strong>là,ambquiencaramantincunaafectuosa amistat.Gumpert havia posat al correntTabucchi sobr<strong>el</strong>’estrenaal’Abadía:son losmismosde Réquiem. Un dia d’aqu<strong>el</strong>ls, poc abans de desplaçar‐meaMadridperl’estrena,joeraacasad’unsamics, a Barc<strong>el</strong>ona i, de sobte, em va sonar <strong>el</strong>t<strong>el</strong>èfon,eraunnúmero llarg,estranger.Sí?PepTosar?Sí,¿quién habla? SonoAntonioTabucchi.Ambles cosesquem’havien arribat a passar,assajant iinterpretant<strong>el</strong>personatgedeRèquiem,l’alteregodeTabucchi, <strong>el</strong>s misteris, les casualitats, la sensaciód’haver visitat enmultitud d’ocasions <strong>el</strong>revésd<strong>el</strong>amevapròpiavidarealposseïdaenaqu<strong>el</strong>ltempsp<strong>el</strong>slaberints tabucchians, podria escriure una nov<strong>el</strong>∙lade llarga extensió.I ara, de cop,sonoAntonio Tabucchi:¿dónde te encuentras ahora?, va dir. Tabucchisempreem vaparlar en cast<strong>el</strong>là.Crec qu<strong>el</strong>iagradava parlar cast<strong>el</strong>là. Era un cast<strong>el</strong>là emp<strong>el</strong>tatd’italiàide portuguès,peròera un bon cast<strong>el</strong>là.EnBarc<strong>el</strong>ona, en casa deunosamigos, li vaig respondre.Ah,muybien.Puesaquenosabes¿dóndevoyairestasemanayconquién?Pueslaverdadesquenolo sé,Antonio.Iamb un entusiasmegairebéinfantilvadir‐me,mevoya lasAzoresconmi mujer MaríaJosé!No he estado allí desde que escribí Dama dePortoPim.VamosaverunasballenasyluegovendréaMadridparaveraunasirena.¿Quéteparece?Havíem d’estartot<strong>el</strong> mesdejunyal’Abadía.A l’espectacle, jo actuava en companyia d<strong>el</strong> granguitarristaicompositormallorquí,JoanBibiloni,quefinsitotfeiad’actor,interpretavaunpetitpersonatgecap al final de l’espectacle. Ja portàvem duessetmanesde representacions quanemvat<strong>el</strong>efonarCarlosGumpert.Antonio va a venir la semanaqueviene.Él quierequeseaunasorpresa.Mehadicho,tucompralasentradas,unafilanomuycercanaalaescena;veremos <strong>el</strong> espectáculo y,al final,durant<strong>el</strong>os aplausos, yo aparecerédeentre la oscuridad ymereunirécon<strong>el</strong>losen <strong>el</strong> escenario.MiraPep,despuésdepensarlomucho,mehaparecido preferibleavisarte.No sabescuánto t<strong>el</strong>o agradezco,Carlos.Iaixívaserquevaig conèixerpersonalmentAntonioTabucchi. Érem sobre l’escenari de l’Abadia,acabàvemd’interpretarl’últimconted<strong>el</strong>’espectacle,Moltsrecords,en <strong>el</strong> qual jo feia d<strong>el</strong>Tadeo,unaltrealterego deTabucchi,unv<strong>el</strong>lqueesdisposaaemprendre<strong>el</strong>viatged<strong>el</strong>asevavidaper països exòticsambnomsdifícilsdepronunciarcomOaxacaoChapultepec,iqueestrobaamb<strong>el</strong>joveTadeo,unnendetretzeanysquecantaitocal’uk<strong>el</strong><strong>el</strong>ep<strong>el</strong>sturistesal’andanad<strong>el</strong>’estació,interpretatperJoanBibiloni.Joportava una guaiaberamarró i una barret de foradins,i en Bibiloni uns calçons blaus, amb peto.Suàvemi ensinclinàvemdavant<strong>el</strong>saplaudiments.Ien aquest precís moment vaig veure com AntonioTabucchienpersona,baixavalesescalesd<strong>el</strong>agradad<strong>el</strong>asalapetitad<strong>el</strong>’Abadía,davant lamiradaal∙lucinadad<strong>el</strong>sespectadorsiesreuniaambnosaltresal’escenari. Primer em vaabraçar a mi i desprésenBibiloni.Vaig beneir CarlosGumpert per haver‐meavisat. D’una altra manera crec que m’hauria des‐166


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐maiat, generant una situació d’allò més ridícula.Després de la representació, primer vam prendreunacervesaalaterrassad’unbarquehihaaldavantd<strong>el</strong> teatre.Joseiad’esquenaalavorera,Tabucchihiseiadecara,davant meu,imentreemparlavad<strong>el</strong>asevafascinacióperlanov<strong>el</strong>∙ladeMihailBulgákov,Elmestre i Margarita, vaig veure que <strong>el</strong>l mirava persobre meu cap a algunacosaque passavaal meudarrera.¿Me estoyperdiendoalgo?,li vaig preguntar.Acabadepasar...un balcón,vadir.Òbviamentparlavad<strong>el</strong>tamanyd<strong>el</strong>spitsd’unanoiaqueacabavade passar.Nunca lo había oido describir así, li vaigdir.Niyotampoco,vadir<strong>el</strong>l,semeacabadeocurrir.Vamesclatarariure,trencant<strong>el</strong>g<strong>el</strong>ivamacabarlacanya brindant per aqu<strong>el</strong>l moment en què, per fi,enshavíemtrobat.DesprésTabucchiensvaportaraun restaurant hindú que <strong>el</strong>l ja coneixia.Vam parlardetot,duranthores.Eltramvia haparat.Hi haun cotxemig entravessatihemd’esperarqueaparegui<strong>el</strong>propietari.Ningútoca<strong>el</strong> clàxonnivociferaimpertinències.Lisboa.Comqueno famassa calor,decideixo baixaricontinuar a peu fins al cementiri. Camino per laCalçadada Estr<strong>el</strong>aendirecció aPrazeres.Desobte,enpassar perunapetitallibreriaquehihaalcostatde laBasílicadaEstr<strong>el</strong>arecordo quehe fetun descuitimportant.Cal comprar l’Esprit,la revista francesaqu<strong>el</strong>legeix<strong>el</strong>Coixd<strong>el</strong>a loteria,<strong>el</strong> personatgeBasílicadaEstr<strong>el</strong>a(Lisboa)desconcertant amb qui es troba <strong>el</strong> protagonistadeRèquiemquanbuscal’ombrasota<strong>el</strong>sarbresdeLargodoSantos.El MeninodeSuaAvóm’haviafet oblidaraquest detall imprescindible.Calcomprar l’Esprit sivullquetotsurtibé.Llegeixounarticlesobr<strong>el</strong>’ànima,vadir<strong>el</strong>Coixd<strong>el</strong>aloteria.Durantmoltdetempsningún’havia parlat, però ara sembla qu<strong>el</strong>’ànima torna aestardemoda.Si,téraó:<strong>def</strong>et,crec quehaestatlamevaànimalaquem’haportatfinsaquí.Aixíqueaixòés <strong>el</strong> que creu? Efectivament. Li proposo un canvi,doncs.Un canvi?Si,jo lideixo l’Esprit i <strong>el</strong> senyoremdeixa A Bola.Però <strong>el</strong> senyor noestavainteressat enl’ànima?Hiestava,peròaram’interessenmés<strong>el</strong>sgolsd<strong>el</strong>Benfica.TemarevistaEsprit?Tenho,massão v<strong>el</strong>has.De qualquer maneira. O senhor não é português,poisnão?,empreguntalasenyorad<strong>el</strong>apetitallibreria.Quemmedera!Maso senhor falamuito bem!Não,não...Obrigado,masnãoéverdade.Sim!Nuncavi um espanhol a falar portuguêscomo o falaosenhor!Se calhar éporqueo meupai eragalego eeusoumeiogalegoemeiocatalão.Maso senhor éespanhol,nãoé?Ding‐ding‐ding.Miau, miau, miaaaaauuuu...Elgattramviairearribaràabansquejo.Rèquiem és una nov<strong>el</strong>∙la que ha creat dependènciaamoltagent.Emconsta,iaixòemtranquil∙litza.Laprimeravegadaqu<strong>el</strong>avaigllegiremvaproduir aquesta coneguda sensació que la llegiriamésd’uncop.Peròunacosaemsemblavasegura,<strong>el</strong>capítolquemés m’haviaimpressionat eraaqu<strong>el</strong>lenquè <strong>el</strong> protagonista visita la casa d<strong>el</strong> far,unacasaon,anysenrere,<strong>el</strong>l s’haviaposat encontacte amb<strong>el</strong>s fantasmes i onhavien tingut lloc <strong>el</strong>fetsquehaviendeterminatlasevavida,unsfetsqueesdevenenund<strong>el</strong>seixosprincipalsd<strong>el</strong>desenvolupament narratiud<strong>el</strong>anov<strong>el</strong>∙la.Crecquetots<strong>el</strong>squevamparticiparenaqu<strong>el</strong>laoperaciódramatúrgica,alsinicisd<strong>el</strong>aproducció,estàvem segursquesi hihaviaalguncapítold<strong>el</strong> qual no podíem prescindir, aquest era <strong>el</strong>capítold<strong>el</strong> far.Tabucchi,queen aqu<strong>el</strong>l momentencaranoens coneixia personalment,ens va ferarribarunacòpiad’unaadaptacióitaliana.Lavamexaminardetingudamentirecordoque,totiquenoensvadesagradargens,ens vasemblarque<strong>el</strong>sitalianss’havien equivocat terriblement ensuprimir<strong>el</strong>capítold<strong>el</strong>far.Vamresoldr<strong>el</strong>anostraversióprioritzant<strong>el</strong>capítold<strong>el</strong> farivamcomençar aassajar.Desprésd’unmesde provessemblavaquetot començavaarespirar.Però cada cop queassajàvem l’escena d<strong>el</strong>far,cadaundenosaltres,perseparat,teníemlasensacióque hi havia algunacosa que no acabavade167


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐caminarbé.Callàvem,però.Quinzediesabansd’estrenar,quan l’espectacle ja tenia cos i ànima, eramésqueobvi qu<strong>el</strong>’escenad<strong>el</strong>far,talcomn’havíemfetúsenaqu<strong>el</strong>laocasió,causavaunallacunadramatúrgicadins<strong>el</strong>cursnarratiud<strong>el</strong>’espectacleiqueeranecessari suprimir‐la.Simplement,un dia ens vammirar, en silenci, vam mig somriure i algú va dir,l’hemdetallar.Al r<strong>el</strong>lotge de laBasílicada Estr<strong>el</strong>aveig quenoésnilaunaipensoqueencaratinctemps.Faundia magnífic i una temperatura ideal per a pujar ibaixar p<strong>el</strong>s turons deLisboa. No obstant,com quem’he aixecat d’hora per a encarar bé aquest dia,sentounsdestorbadorsavisosalapanxa.Paroenunforn avinent, em faig amb unaempada<strong>def</strong>rangoiunaÁguadaspedrasqueventiloenunsminutsientroa la basílica per a seure una estona. L’interiorconté unagran quantitat demarbre,intricat enpatronsgeomètrics,grisi colorderosa.Lespecesd<strong>el</strong>trespolid<strong>el</strong>esparets,encanvi,sóngrogues.Tambéespoden veurealgunsquadres dePompeo Batoni,unpintoritaliàd<strong>el</strong>segleXVIII.Ilatombad<strong>el</strong>aReinaMariaIdePortugal.Aquestareinaesveuquehaviafetvotdeconstruirunaesglésiasiengendravaunfillmasclequepoguésheretar<strong>el</strong>tronportuguès.Desafortunadament,però,<strong>el</strong>noiquevanodrir,queesvadir José, va morir de varic<strong>el</strong>∙la dos anysabansques’acabessinlesobresd’aquestabasílica.M’assecaunbanc.Elsraigsdesolqueentrenara per les finestres de la cúpula confereixen aaquest moment unclimacertamenttabucchià,realforad<strong>el</strong>real.L’assossec ésimmediat.Desprésd’unsminutsdecontemplació,decideixoferunavoltaperlaBasílicamentrecontinuoamb<strong>el</strong>meuhomenatgeíntimal’autordeSostéPereira.Tadeus,sócaquí,hevingutavisitar‐te.Aquestaésla frasequepronuncia<strong>el</strong> personatgeprotagonistadeRèquiemquanesplantadavantlatombad<strong>el</strong>seu amic,al Cemitério dos Prazeres, de Lisboa.Tadeusés<strong>el</strong>vèrtexd<strong>el</strong>triangleamorósqueconeixemalanov<strong>el</strong>∙la.Eltriangleamorósquedesencadena<strong>el</strong>sfetsalacasa d<strong>el</strong>far,almisteriós capítol.Ésl’amic,és<strong>el</strong>mestre,és <strong>el</strong> referent,és <strong>el</strong> sarcàstic,és<strong>el</strong> valent,és<strong>el</strong>traïdor,és<strong>el</strong>coratjós,<strong>el</strong>sempreocurrentTadeus.Mira,Tadeus,lacosamésmisteriosa,lacosaquemés m’intriga, és aqu<strong>el</strong>la nota queem deixaràsjust abansde morir:tute’n recordes? Com vols queme’nrecordi?Bé,tuettrobesalesportesd<strong>el</strong>amort,estàsagonitzantalteullitd<strong>el</strong>’hospital deSantaMaria,alteucostathi ha unamàquinamonstruosaalaqual estàs connectat,tens un tubal nasiun altrealbraç dret, em fas senya que m’acosti, jo m’apropo,m’indiquesamblamàesquerraquevolsescriurealgunacosa,jobuscounpaperiunllapisite’lsdono,tensla miradaennegridai lamortala cara,fasun esforçterribleperescriure,escriusambl’esquerra,emdonesla notai ésunafrasemolt extravagant,Tadeus,“totha estat culpa de l’herpeszòster”,quèvols dir ambaixò?Tadeus i Isab<strong>el</strong>,la donaque tocava<strong>el</strong>s nocturnsdeChopin al piano de la casad<strong>el</strong> far,convocant<strong>el</strong>dramaquehiviuria<strong>el</strong>triangled’amoriliteratura,Tadeus i Isab<strong>el</strong> són <strong>el</strong> binomi recurrent quereapareix inesperadament entre les línies d’altresllibres d’Antonio Tabucchi, sembrant a l’ànima d<strong>el</strong>lector la idea que es trobadavant un gran trencaclosqueslaberíntic,poblat derevessos,d’equívocsid’infinits.Així,a mésa més de a Rèquiem,trobemaquests personatges a l’Àng<strong>el</strong> negre, a Petits equívocssenseimportància,aElsvolàtilsd<strong>el</strong>beatAngèlicoaS’estàfentcadacopméstard.Jo,totisabentqueja no hi haviaformadedesfer‐sede l’encanteri tabucchià,vaigvolertornar al capítol d<strong>el</strong> far.No nomésde tornar‐hi sinó de convertir‐lo en <strong>el</strong> motornarratiud<strong>el</strong> meu nouespectacle sobre Antonio Tabucchi.Aquestavegada,p<strong>el</strong>meucompte.Vaigvolerresseguirl’onaexpansivad<strong>el</strong>sfetsquesónnarratsalcapítol d<strong>el</strong> far de Rèquiemdins <strong>el</strong>s altres llibresdeTabucchi,ivaigtitularl’espectacle,Nocturn,otothaestat culpad<strong>el</strong>’herpes zòster.Larodadepremsavaser<strong>el</strong>mateixdiad<strong>el</strong>’estrena,alCírcolMaldà.Aqu<strong>el</strong>lmatí,inusualment,lasala eraplenade periodistes.Molts d’<strong>el</strong>ls van preguntar si Nocturn tenia algunacosa a veure amb la nov<strong>el</strong>∙la deTabucchi,Nocturnhindú.Persort,algúvarespondrealmeucostat:No.Y,porcierto,tampocotienenadaqueverconGuerrayPaz.La ironiadeTabucchi,queem cobria lesespatllesen aqu<strong>el</strong>la roda de premsa al Maldà, mésparticipadaquemai,va sorprendr<strong>el</strong>aconcurrència.Finsi tot Zé,l’esposa d’Antonio,que seiaala sala,entre<strong>el</strong>speriodistes,vaesclatarariure.Un dia,mentre treballava amb ladramatúrgiadeNocturn,vaigtrucaraTabucchi,aLisboa,perfer‐li una pregunta sobre <strong>el</strong>s personatges deRèquiem. Antonio, cuando <strong>el</strong> protagonista cuentaque iban amenudo al Museo deArteAntiguaparaverLas tentacionesdeSanAntonio,<strong>el</strong> cuadrode ElBosco, habla de “nosotros cuatro”. ¿Ah sí? Sí. ¿Ybien? Bien:uno es<strong>el</strong>propio protagonista,otro Isab<strong>el</strong>,otroTadeus,¿no?Sí.¿Quiénes <strong>el</strong> cuarto? Peroesto,¿enquépáginaestà?Bueno,puesestoestáenlapágina37.Peppe,porfavor,esperaun momentoquebuscomisgafas.Zé,Peppedicecheapagina37di Rèquiem si parla di quattro personaggi. Sapete168


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐169


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐chièilquarto?ÉMagdalena,nãoé?Non loso,nonlo so...Vediamo,pagina37,ah,si,ecco!Peppe.Dime,Antonio.Elcuarto...,bien,setratade...setratade unaamiga.¿Unaamiga? Si,bueno,yasabes:<strong>el</strong>libroesloquetuvesenél.Lanitd<strong>el</strong>’estrena,alMaldà,joactuavagairebétotal’obradarrerauntul,desd’onse’mfeiadifícildistingir lacarad<strong>el</strong>sespectadors.Peròalfinal,quan<strong>el</strong> tul s’aixecavai tot quedavaaldescobert,mentrejo escoltavadecaraalpúblic<strong>el</strong>textd<strong>el</strong>Missatged<strong>el</strong>a penombra,quejohaviaposaten boca d<strong>el</strong>personatged<strong>el</strong>a Isab<strong>el</strong>,vaig poder veure de coa d’ull,assegutsalatercerafila,passadís,l’Antonioi laZé,agafatsd<strong>el</strong>amà,pràcticament senserespirar,sotalamirada atenta deCarlosGumpert,que<strong>el</strong>sacompanyava.Aqu<strong>el</strong>lanit justificava d’un cop totes lesperipècies que jo havia passat,i passaria, al CírcolMaldà.Paro davant d’unacap<strong>el</strong>la dins de la qual hihal’estàtuad’unsantqueportaunamenadedestralde mànec llarg. La base d<strong>el</strong> pedestal és plenad’exvots.Aquests exvots em fan pensar en algunacosa. Però quina? A l’interior d<strong>el</strong> santuari de SantSalvador,d’Artà,<strong>el</strong>meu poble,hihaunapetitasalad’exvots, amb les fotografies, <strong>el</strong>s agraïments, <strong>el</strong>sbraços, cames o caps de pepes desemmotllades...No, però no, clar que no. Els exvots em porten aunes líniesd<strong>el</strong> Missatgedesd<strong>el</strong>a penombra!Arahoveig!És difícil dir comestàfeta lameva penombra iquèsignifica. És com un somni que saps queestàssomiant,ienaixòconsisteixlasevaveritat:enserrealforad<strong>el</strong>real.Lasevamorfologiaéslad<strong>el</strong>’iris,omillor,la de les gradacionslàbils que deixen de ser mentresón,com<strong>el</strong>tempsd<strong>el</strong>anostravida.M’éspossiblederecorre’l,aquesttempsquejanoésmeuiquehaestatnostre, i quecorre lleuger a l’interior d<strong>el</strong>smeusulls,tan ràpid que joentreveig paisatges i llocs quehemhabitat, moments quehem compartit i finsi tot lesnostres converses d’aleshores, te’n recordes?, parlàvemd<strong>el</strong>sparcsdeMadridid’unacasadepescadorson hauríemvolgut viurei d<strong>el</strong>s molins devent,i d<strong>el</strong>spenya‐segatsdamuntlamarenunanitd’hivern,quanvammenjarfarinetes,i d<strong>el</strong>a cap<strong>el</strong>laamb<strong>el</strong>s exvotsd<strong>el</strong>s pescadors, verges de rostre popular i nàufragscomatit<strong>el</strong>lesqueessalvend<strong>el</strong>temporalagafant‐seaunraigd<strong>el</strong>lumplogutd<strong>el</strong>c<strong>el</strong>.Ésevident que torno aser davant d’una tabucchiada.He d’estar atent. Què són aquestsexvots?O millor,quiés aquest sant? M’acosto lentamenta l’estatueta i, ràpidament, sota <strong>el</strong>s peus,sobr<strong>el</strong>abasede marbre,unaplaquetadezincambuna inscripció, São Judas Tadeu. Com un llamp,m’amagodins lacap<strong>el</strong>la perpoder connectar‐me ainternetatravésd<strong>el</strong>mòbil,novullmolestar<strong>el</strong>squatref<strong>el</strong>igresos que practiquen la seva espiritualitatescampats p<strong>el</strong>s bancs de la basílica,amb la mevadistorsió tecnològica. Google, Sant Judes Tadeu.Formàpart d<strong>el</strong>sdotzeapòstols.Se’lsol representaramb una alabarda, una arma alta, amb forma dedestralper unabandaipunxegudaperl’altra.Judesés una paraula hebrea que significa alabances siendonades a Déu. Però la paraula Tadeu prové de lallengua aramea i significa <strong>el</strong> valent, l’home de pitrobust. Encara que també se’l va conèixer com aJudes Lebbeu, i Lebbeu, en canvi, significal’homed<strong>el</strong>cortendre.Arapla!Miri,volqu<strong>el</strong>idiguiunacosa?,lidiu<strong>el</strong>pintorcopistaalpersonatgeprotagonistadeRèquiem.Crec qu<strong>el</strong>’herpeszòsterésunamicacom<strong>el</strong>remordiment:roman adormit a dins nostrei un bondia es desperta i ens ataca i un altrecop estorna aadormirperquèaconseguimdecalmar‐lo,peròsempre<strong>el</strong>portemadins,nohiharesa fercontra<strong>el</strong> remordiment.Totalmentposseïtperlasensaciódetransitarentre<strong>el</strong> reali l’irreal,o millor,de transitar dins allòreal forad<strong>el</strong> real,he arribat,gairebésense adonarme’n,caminant com un somnàmbul, al CemitériodosPrazeres,alapart oestd<strong>el</strong>aciutat.Passoperlaportaladaiabansdedirigir‐mealJazigodosescritores,aladretad<strong>el</strong>’entradad<strong>el</strong>cementiri,m’assecunsinstantsa un d<strong>el</strong>s bancs d<strong>el</strong> corredor central, perairejar‐me una mica.Crec que un d<strong>el</strong>s motius p<strong>el</strong>squalsnodeixodevisitar aquestcementiriésaquestmissatge quees dóna al visitant desde tots<strong>el</strong>s indretspossibles:r<strong>el</strong>lotgesdesorraambunesalesderatpenatilainscripciótempusfugit.Hisónal’entrada,alacap<strong>el</strong>la,sobre certestombes,també.L’advertènciaque<strong>el</strong>tempsfuig,rebudaentr<strong>el</strong>aquietudd<strong>el</strong>smortssempreemresulta,nosensecertafantasia,regeneradora.Assegutalbanc,propd<strong>el</strong>’oficina,emveal caplaprimeravegadaquevaigveniraquí,amb en Xicu i en Pep Oliver, l’escenògraf deRèquiem.Havíem vingutafertot <strong>el</strong>recorregut d<strong>el</strong>anov<strong>el</strong>∙la,amb <strong>el</strong> llibre a lamà.Enarribar acadaund<strong>el</strong>sescenarisreals,llegíem <strong>el</strong> capítol corresponentenveualta.Aquí,aPrazeres,desprésd<strong>el</strong>legir <strong>el</strong> divertidíssimcapítol d<strong>el</strong> conserge d<strong>el</strong> cementiri,vambuscar,ansiosos, <strong>el</strong> jazigo 4664,on,segons la nov<strong>el</strong>∙la,reposaTadeus.TadeusWaclawSlowaky,filldepolonesos emigrats a Portugal,que havia fet d’escriptor.Iquèescrivia?,vapreguntar <strong>el</strong> conserge.Vaescriurepàgines molt b<strong>el</strong>lesen portuguès; no,b<strong>el</strong>lesno és la paraula,eren pàgines amargues: <strong>el</strong>l era unhomepled’emociói d’amargura.Hevingut perfer‐li170


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐unapregunta.Icreuque<strong>el</strong>l lirespondrà?Mirique<strong>el</strong>smortssónmoltssilenciosos,jo<strong>el</strong>sconec.Almenyshointentaré:<strong>el</strong>l va morir sensedir‐meres, sap? Bé, bé,deixi’mveure quètenim per aquí,va dir <strong>el</strong> consergementreobria unfitxer.Silva,Silva,Silveira,Slowaki:ésaquí!CarrerU,dreta,número4664.Éscapicua.Alseuamicliagradavenlesbromes?Crec que tots tres, mentre caminàvem p<strong>el</strong>scarrersd<strong>el</strong>cementirimésbonic queconec,buscantaqu<strong>el</strong>lescoordenades<strong>def</strong>icció,crèiemrealmentqueexistialapossibilitatd’arribardavantd<strong>el</strong>jazigo4664d<strong>el</strong> carrerUdretad<strong>el</strong> CemitériodosPrazeres,aLisboa,itrobar lainscripcióTadeus Waclaw Slowaky.Decebuts, vam córrer cap a l’oficina amb <strong>el</strong> llibreobert p<strong>el</strong>capítold<strong>el</strong> cementiri,assenyalantla pàginaamb <strong>el</strong> dit, com una reclamació,davant <strong>el</strong>s ullsd’assaciament d<strong>el</strong>veritableconserge:jácátêmvindomuitaspessoascomolivro!Tampoc<strong>el</strong>Sarrabulhos’haviadeixatdescobrirfàcilment. El Sarrabulho, un guisat portuguès,originari d<strong>el</strong> nord d<strong>el</strong> país, ple de contrastostabucchians.Unplatambunsingredientsquetallenl’alè, quasi fins a la nàusea, però amb un resultatfinalsuauirefinatalpaladar quefaqueuntinguilasensació en provar‐lo, sobretot si ha assistit alprocés d<strong>el</strong>cuinat,deser objecte d’algunamenadesomieig. Així,doncs,anemamenjar,vadirTadeus,anema dinaraquíasota,aCalCasimiro.Escolta,noetpotsimaginar <strong>el</strong> quet'espera,ahir vaig encarregarperami un sarrabulhoalamaneradeDouroque<strong>el</strong>sàng<strong>el</strong>shicantaven,ladonadeCasimiroésdeDouro,ifaunsarrabulhodedaltdetot!nosésim'explico.Vamsortir cap al carrer.Caminàvem agafatsd<strong>el</strong>braç i<strong>el</strong>snostres passos seguien<strong>el</strong> mateixritme.AraTadeussemblavamésseriós,menysburleta,comsialgunacosa<strong>el</strong>preocupés.Quèet passa,Tadeus?livaigdemanar.Nohosé,vadir <strong>el</strong>l,tal vegadatinc unatacdem<strong>el</strong>angia,sentonostàlgiad'aqu<strong>el</strong>lstempsqueanàvemaixí per la ciutat, te'n recordes? En aqu<strong>el</strong>laèpocatoteradiferent,totbrillavamés,comsifosmésnet.Eralajoventut,vaigdirjo,eren<strong>el</strong>snostresulls.Und’aquestsestiusquehevisitat Lisboavaigtrucar l’Antonio a casa seva. Pensava que seguramentserien al seu refugi d’estiu de l’Alentejo, unpaisatge d’arrossars il∙luminats p<strong>el</strong> ponent portuguès,d’unab<strong>el</strong>lesa singular,prop d<strong>el</strong>es platgesdeComporta.Però noeraaixí,encaraerenalaciutat.Peppe,¿conocesunpequeñorestaurante,enlaRuadeDomPedroVques<strong>el</strong>lama,AntigaCasaFazFrio?Lo conozco: d<strong>el</strong>ante d<strong>el</strong> Pavilhâo Chinês. Ecco! Josabia que l’Antiga Casa Faz Frio coincidia bastantambladescripcióqueTabucchifadeCalCasimiro,ala seva nov<strong>el</strong>∙la.Podemos comer juntos enese curiosolugar a las dos: ¿qué te parece? Me parecebien,peronomeharáscomersarrabulho,¿verdad?Després de dinar vaig acompanyar‐lo acasaseva. De fet, johavia volgut quedaramb <strong>el</strong>l per acomentar‐liquem’haviatrucatPedroLuísLadróndeGuevara,catedràtic <strong>def</strong>ilologiaitalianaalaUniversidadde Múrcia, i m’havia insinuat de programarSomnisdesomnis, <strong>el</strong> meu espectaclesobre <strong>el</strong> llibredeTabucchid<strong>el</strong>mateixtítol,comapart d’unesjornadesque <strong>el</strong>l volia proposar a l’entorn de l’obrad’AntonioTabucchi, però que després no ho haviaacabat de concretar perquè, segons <strong>el</strong>l mateixm’haviacomentat, no s’havia pogut posar en contactedecapmaneraambl’Antonio.LaZéhaviapreparatcafè,sèiemalsofàialesbutaquesquehihaviaal costat d’unmagnífic dibuixverticalquerepresentava<strong>el</strong>poetaFernandoPessoa–no recordo <strong>el</strong> nom d<strong>el</strong> dibuixant, un d<strong>el</strong>s seusamics,probablement.Joportavalesbutxaquesplenesdedevedés gravats,però <strong>el</strong>ls volien sentir deviva veu com havia convertit aqu<strong>el</strong>les cinc narracionsd’unapàginaimitjaenunespectacledeteatreque durava vuitanta minuts.Tots dos em miravenamb gran curiositat,amb <strong>el</strong>s ulls amples i un migsomriureinsinuatalsllavis.Vaigtractarderesumir<strong>el</strong>meu procésdramatúrgic,dissimulant malament<strong>el</strong>snervisi,comsempreque em trobo en aquestcompromís,em vaig perdre p<strong>el</strong> camí i vaig tractar decentrar la meva explicació en la part musical. Soncinco actores y una cantante que se acompaña alpiano.Lostemas musicales se entrecruzan con lasfrasesd<strong>el</strong>ospersonajes,adquiriendoasíuncaràcterdramatúrgico. Es como si fuera un concierto en <strong>el</strong>cual los instrumentossolistassonlasvoces narrativasd<strong>el</strong>os actores.Tots dos em miraven fixament,cadavegadaamblamiradamésobertai<strong>el</strong>somriuremés ample,com dos entabanats, però jo no sabiacertsiaqu<strong>el</strong>lamiradaerad’estuporodesorpresa,decuriositat,potser;aixíqueamblesúltimesparaulesse’mvaanarentretallantlaveu,comunautòmatdejoguinaal ques<strong>el</strong>i acabalacorda.Y¿quéesloquecantan?, va preguntar de sobte l’Antonio amb unembadalimenttotal.Bueno,vaigdir,puescantanLapantera rosa y Noche de ronda con <strong>el</strong> cuento deCecco Angiolieri,Quéserà,seràyBluemooncon<strong>el</strong>de Leopardi,Autumn Leaves con <strong>el</strong> de Maiakovski,Sia bonga babá y Manhã de carnaval con <strong>el</strong> dePessoayAlgocontigoyAf<strong>el</strong>icidadecon<strong>el</strong>deFreud.Vamosallamarport<strong>el</strong>éfono aPedroLadrón,vadirTabucchi,mentre prenia una petitaagenda que hihaviaalcostatd<strong>el</strong>’apar<strong>el</strong>l.Vamosaver,vadir,men‐171


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐tremiraval’agenda,ladrón,ladrón,porqu<strong>el</strong>adronesloshaydemuchasclases,claro.Tudirás,vaigdirjo.Vamarcar<strong>el</strong> número iesposar alt<strong>el</strong>èfon.¿Pedro?,sonoAntonioTabucchi,dovesei adesso?Ah,bene,bene.IosonoaLisbonaconilnostroamico PepTosar.Quindi,sepossiamovedere lospettacolo saremolietidivenireaMurcia.Vabene?LaZéi joensmiràvem i, encongint les espatlles,ens conteníem.Maggio,Pedro,maggio.Arivederci,caro.Ciao,ciao.Antoniovapenjar<strong>el</strong>t<strong>el</strong>èfonivadir,bien,todoarreglado.Havia arribat l’hora de marxar.Antonio vainsistir d’acompanyar‐me un tros. Caminàvem persobre la vorera, crec que vam tornar a parlar d’Elmestre i Margarita i de Txèckhov, mentre travessàvem<strong>el</strong> Jardim do PríncipeReal. Poc després,quan jaenfilàvemlaRuadedomPerdroV,justquanpassàvemperdavantd’AntigaCasaFaz Frio,onhavíemdinat,Tabucchiemvaagafard<strong>el</strong>braç.Anard<strong>el</strong>braçamb<strong>el</strong>smeusamicsésungestamb<strong>el</strong>qualesticd<strong>el</strong>totfamiliaritzatperò,enaqu<strong>el</strong>lmoment,sensequeho pogués evitar,uncalfred em va recórrerl’espinada.Permostrarnaturalitat,recordoquèvaigpreguntar‐li per les adaptacions cinematogràfiquesques’havien fetd’algunesd<strong>el</strong>essevesnov<strong>el</strong>∙les.Vadirqu<strong>el</strong>aque mésli haviaagradat era lad’Elfil d<strong>el</strong>’horitzó.Ambaixòjahavíemarribatalaterrassad’ABrasileira, <strong>el</strong> final d<strong>el</strong> passeig.I recordo com si fosaraque,enaqu<strong>el</strong>lprecísmomentemvapreguntarsiconeixia João Cesar Monteiro. Li vaig dir que main’haviasentitaparlar.Fueunbuenpoetayunbuendirector de cine.Unpersonajeque creo que puedeinteresarte.De com m’ha arribat a molt més queinteressar Joâo Cesar Monteiro ja en parlaré en <strong>el</strong>seumoment.CaroPeppe,civediamoaMúrciaconilladro.Bé, ha arribat l’hora. M’aixeco d<strong>el</strong> banc d<strong>el</strong>corredor central d<strong>el</strong> cementiri i camino lentament<strong>el</strong>sescassoscent metresqueem separend<strong>el</strong> Jazigodosescritores.No pucdeixar derecordar en aquestmoment <strong>el</strong>simpecables funerarisque van oficiarladeposició de les cendres d’Antonio Tabucchi enaquest lloc precís. Uns personatges que <strong>el</strong>l haviadescrit amb unagràcia infinitaal seu conteÚltimainvitació.Unafurgonetade colorantracita,amb<strong>el</strong>svidresfumatsarribadavantd<strong>el</strong>Jazigodosescritores.Dedins<strong>el</strong>vehicleensurten dos homesi unadona,tots tres d’uns trenta‐cinc anys,vestits amb pantalonsicamisaajustats,tambédecolorantracita,<strong>el</strong>egants.Ellsvan impecablement afaitats i pentinats,<strong>el</strong>laporta<strong>el</strong>scab<strong>el</strong>lsrecollitsenunacuaité<strong>el</strong>spitsnotablement prominents.Ellsvanarticularunamenadepeanyai<strong>el</strong>la,ambgestd<strong>el</strong>icat,vaagafarl’urnaquecontenialescendresd’und<strong>el</strong>smillorsescriptorseuropeus de les últimes dècades i la va posarsobre lapeanya.Vaig pensar queTabucchi hauriac<strong>el</strong>ebratqu<strong>el</strong>apersonaqu<strong>el</strong>’havia<strong>def</strong>erarribaralasevasepulturafosunadonaambunbalcó.Ara jasom al lloc que buscava.AntonioTabucchi,Vecchiano, 24/09/1943‐Lisboa, 25/03/2012.Poso l’Esprit i <strong>el</strong> xampany als peus d<strong>el</strong> jazzigo onreposen les sevescendres,em trec les ulleres,emrasco <strong>el</strong> clat<strong>el</strong>l, em poso les mans dins les butxaques,agafoaireidic:Antonio,estoyaquí,hevenidoavisitarte.Jaforad<strong>el</strong>cementiri,agafodenou<strong>el</strong>28queemportaràfinsalLargodeSãoVicente,adaltdetotde l’Alfama,on viula nostraamigaClaudia,quehatingutl’amabilitat d’hostejar‐nosunavegadamés,ala meva dona ia mi.Mentre sec al tramviano pucdeixar de sentir l’absència.Tot em fa pensar ambl’Antonio,A Baixa,<strong>el</strong> Miradouro deSanta Luzia,<strong>el</strong>recorregut d<strong>el</strong>28quevàremgravaríntegrament,lameva dona i jo,per a l’escena de Nocturn, un diad’estiu,alessetd<strong>el</strong>matí,ambl´únicacompanyiad<strong>el</strong>conductor;tot.Desobtepensoque,apesarqueEv<strong>el</strong>ynésunnom,alavegada,d’homeidedona,jojustenconectres: l’escriptor anglès Ev<strong>el</strong>yn Vaugh, a tua amicaEv<strong>el</strong>ynmi portadibuonenotizie,il’Ev<strong>el</strong>yn,lamevadona,aquivaigconèixerarafacincanys,iquequanm’obre laportade la casa d<strong>el</strong>a Claudia, on acabod’arribar, em pregunta, ja tens alguna idea per al’article?Potser tot això també es tracti d’una tabucchiada.172


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐173


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Faust. Tragèdia subjectivaAlexia SinobleEl qui es féu fonedís amb les altures i,partícip d<strong>el</strong>’essènciadivina,accedíalssecretsqueenclouenlacreació de l’univers i d<strong>el</strong>s éssers, soberg, desafia is’iguala alsdéus,tot provocant lapèrdua d’aqu<strong>el</strong>lasubstància íntima que compartia amb <strong>el</strong>s aitals,larupturad<strong>el</strong>acomunicacióqueamb <strong>el</strong>lsmanteniai,ensems,lasevaexclusiód<strong>el</strong>avidaentre<strong>el</strong>shomes.Elplanyd’aquest,quevisquéamb intimitat amb<strong>el</strong>misterid<strong>el</strong>sdéusid<strong>el</strong>séssers,d<strong>el</strong>anaturaid<strong>el</strong>’universi,desd<strong>el</strong>mésaltcimd<strong>el</strong>pensarhumà,fouprecipitatal’abismeil∙limitat,ocupa<strong>el</strong>scincactesd<strong>el</strong>atragèdia subjectiva Faust, de Fernando Pessoa,enun monòleg gairebéininterromput en<strong>el</strong> decursd<strong>el</strong>qual <strong>el</strong>protagonistaeslamentade laimpossibilitatde comunicar,ni per capfórmulamortal,paraulaoidea;ni a través de cap creació racional –veritat,vida,existència,transcendència,ésser,déu‐<strong>el</strong> mistericompletiprofundd<strong>el</strong>’universquea<strong>el</strong>llivaserrev<strong>el</strong>at.Juntament a aquesta impossibilitat de comunicar,mitjançantles creacionslingüístiquesfinites,aqu<strong>el</strong>launitatd<strong>el</strong>averitatquedudinsseu:“Paraules,no sou res!/ Quèés Déu?/Una paraula/ pocmésqueun so./Iunso?/Nores”(p.187,II);l’ànimad<strong>el</strong> protagonista es dol d<strong>el</strong> fet que,malgrat haverassolit <strong>el</strong> coneixement suprem que<strong>el</strong> fa igual aundéu,maiarribaràacopsarl’essènciaúltimad<strong>el</strong> misteri,perquèni“Déumateixnosapquinaéslaveritatreal/[...]unaaltrai ocultaéssempr<strong>el</strong>averitat.../unaltreDéuésDéu...”(p.199,II);“Totésmisterii<strong>el</strong>misterihoéstot./Totésmésqueil∙lusió;<strong>el</strong>mateixsomni/d<strong>el</strong>’Universestranscendeixasimateix,ilacomprensió,en penetrar/ obscurament l’essència de lail∙lusió,romansempreaunpasdeveurebé/finsaquinpunttot ésil∙lusiófal∙laç/ien<strong>el</strong> desenganyar‐sedesimateix”(p.159,II).Eldesigalqualobscuramentaspiraaquestvoraçpensador,excedir<strong>el</strong> summeinexcedibled<strong>el</strong>saber,anarmésenllàd<strong>el</strong>averitatqu<strong>el</strong>ihaestatcomunicada,intueixquenoméspodràassolir‐loamb lamort:“lamort,laincompresa/rev<strong>el</strong>aciód’allò que és més queincomprès” (p.415,V);“Nohihaurà/mésenllà d<strong>el</strong>avidai laimmortalitat/algunacosamés sublim?[...]/mésenllàd<strong>el</strong>avidaila mort,ser,no‐ser,/unInnominablesupertranscendent/EternIncògnit i incognoscible”(p.57,I);presumpció perlaqual aquesta l’occeixde basardaamb un terror talque,fins i tot, arriba a declarar que prefereix“nomorirmai,ni/que<strong>el</strong>sdolorsm’esquincessintot<strong>el</strong>cos/iquetrosatros,lacarnendurida,espodrísenmi...”(p.187,II)Endiversosmomentsd<strong>el</strong>dramaFaust intentaexplicar‐seasimateixlaformaenquèvaproduirse<strong>el</strong>despertar d<strong>el</strong>aseva consciència,com fou capaçd’assolir aqu<strong>el</strong>l niv<strong>el</strong>l superior de saber enpossessiód<strong>el</strong>quallaveritatessencialdetotesdesplegàdavantseu.Malgrat declararqueno pot trobarles paraules amb què copsar aquesta rev<strong>el</strong>aciód<strong>el</strong> transcendent,Faust ladescriucomunfenomenigni, a través de fugaçosllampecsquepenetren <strong>el</strong>pensament i traspassen i somouen l’ànima quanaquestaestrobaabsortadesi:“Devegadespassen/dinsdemillampecsdepensament/intuïtiuiaprofundidor/queangoixosamentemrev<strong>el</strong>en/momentsd’unmisteridebasarda”(p.155,I);“[...]aqu<strong>el</strong>la nuesa/d<strong>el</strong>aconsciènciaenmi,comunllampec/quetinguésunaveuiunaexpressió,/m’haembalbit persempreen unaltreésser/d<strong>el</strong> mateixabans,ja[...],jo.”(p.301,IV);“quehihagiunestat d’ànima,/aqu<strong>el</strong>lestat/enquè<strong>el</strong>misteri penetra l’abisme,/ i no haver‐hi paraules oidees/quecopsinaquestestatocomuniquin/d’ideesaidees<strong>el</strong>quepassa/devagueihorrorós”(p.165,II).End’altres ocasions, aquesta operació es produeix através de la percepció sensible, quan <strong>el</strong> jo profund“arriba atocaramb lasensació d<strong>el</strong> cosun coneixementmetafísic d<strong>el</strong> misteri de les coses” (Diari desassossec,p.94)mitjançantund<strong>el</strong>sòrgansperceptius(oïda,tacte i vista):“inclino lameva oïdacap ami/iescolto...UnDéuReal iVertader”(p.201,III);“icadaporus/sentiésconscientiagut,/[...]cadaporus174


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐d<strong>el</strong>’ànima se’m torna/unsentit perpensar”(p.401,V); “C<strong>el</strong>s,cims,us demano no poder/ difondreen lamevaànimaaquestsecret/queusfaexistiriamisentir‐vos!”(p.114,I);“Enlescosesqueenlamevacambracontemplo/ i m’horroritzen... M’estremeixo, comsento/ darrerameu <strong>el</strong> misteri!Ja nogoso/girar‐me iveure‐hi...”(p.113,I);“Sem’apareguél’Universíntim/d<strong>el</strong> misteriós advers... I vaig veure,/ l’altre costat d<strong>el</strong>es coses, no pas de les coses/aparents noméssinól’altre/d<strong>el</strong> mésenllà–diví id<strong>el</strong> divíen Déu...Tenialaforma, sensible als meus ulls/ de l’esperit d’un immensc<strong>el</strong> estr<strong>el</strong>lat./Però jo amb una nítida visió dedins/veia queerainfinit,comsiveiés/en cos i forma[...]Isota<strong>el</strong>meuesguardespaordit/vaigveure<strong>el</strong>nostresistemad<strong>el</strong>’univers/mésaprop...Laideaabstractainua,/la vidaextrema i últimadetotsnosaltres”(p.191,II).Atravésd<strong>el</strong> paisatged<strong>el</strong>anatura,ambl’ànimaabsortaenl’objectesobre<strong>el</strong>qualfixalamirada,enun estat contemplatiuenquèsubjectei objecteesfonenenunaunitat,Faustassisteixalarev<strong>el</strong>aciód<strong>el</strong> misteri d<strong>el</strong>’universi dedéu en lesseves criatures,tal com pot apreciar‐se en diversos passatgesdescriptius d<strong>el</strong> paisatge: “Un arbre és Déu d<strong>el</strong> tot./Totés<strong>el</strong> mateixmode/deserDéudiferent...”(p.231,III).Lesestrofesdedicadesalvent,<strong>el</strong>mar,<strong>el</strong>srius,<strong>el</strong>c<strong>el</strong>,lesestr<strong>el</strong>les,<strong>el</strong>sarbres,<strong>el</strong>sturons,lallumd<strong>el</strong>atarda i d<strong>el</strong> capvespre,etc.,imposen una pausa,unapaivagament i sojorn de l’agoniaque,al llarg d<strong>el</strong>scinc actes,turmental’ànimadamnadad<strong>el</strong>protagonista,obstinatp<strong>el</strong>neguit de “saber lacausa exactadetot”(p.277,III):“Ijoemprecipitoal’abisme,iromanc/en mi... I mai no davallo...I acluco <strong>el</strong>sulls/ isomnio–i emdespertoiveiglaNatura.../aixítornoamiialavida...”(p.199,II).L’espurneigd<strong>el</strong>llamp quetravessa<strong>el</strong> pensamentd<strong>el</strong> Faust de Pessoa i la seva percepció visionària,a través de les facultats interiors d’unal’ànimaque,desobte,sent<strong>el</strong>misteriformarpartdesi, s’aparten de la recercacientíficai l’especulaciófilosòficaiteològicaqued’altresFaustssíque exercitarenenla recercad<strong>el</strong>a veritat suprema:“no pasvulgarment, amb la distància d<strong>el</strong> filòsof creient en[...]/Peròlavaigpensarsentint‐la”(p.395,V).Peròlacontemplaciód’“allòquedevagueiestrany,/travessantcomuncalfred/d<strong>el</strong>pensament,integra/enllumparcial [...] la negralucidesa d<strong>el</strong> misteri suprem” (p.165,II),“d’allòquenoténom”,d’“allòqueuncopvisti sentit/[...] comsienun moment tot/fos llum,fostenebraenunamenade/mudança,totiqueimmediata,/estranyaaltemps”(p.303,IV)transfigural’esperitil∙luminant‐lo per, tot seguit, esvair‐se d<strong>el</strong> pensamenten una ombra,perquèni la memòria,ni <strong>el</strong>llenguatge humans poden ni retenir, ni expressaraqu<strong>el</strong>larev<strong>el</strong>ació,ideixenl’ànimaexhaustai atordida.Faustéscondemnatenvidaalcàstigdesentirlasupremaintuïcióenuna“llumdedinsendins<strong>el</strong>meuésser...” i a “tornar sempre a no saber quèhe vist”;aquest és <strong>el</strong> seu infern: “I en aqu<strong>el</strong>la tenebra pudent,enaqu<strong>el</strong>linfern/queenmitéllocenl’ànima,<strong>el</strong>pensament/i<strong>el</strong>sentiment,horrorosament/conscientsi aguts,vacil∙len,/ s’enfonsen,desvarien,criden,sagnen,/però sempre clars, sempre conscients/ [...] isempreaixí,senseparar,arrossego,enagoniainconcebuda/lavidatorturada,”(p.167,II).Davant lacondiciód’ésserescinditenquèhaestat transfigurat,d<strong>el</strong>aconcepció desi mateixcom“Déu inconscienciant‐se per ser humà” (p.391, V),Faustrenegad<strong>el</strong>lampec guspirejant derev<strong>el</strong>acionsquesondrollatot<strong>el</strong>seuésser:“Quem’obrin<strong>el</strong>somni/o la follia la tenebrosa porta,/que la tenebra no éstannegracomaquestallum.” (p.91,I)i busca,enl’oblitd<strong>el</strong>abegudaid’unfiltre,<strong>el</strong>sbàlsamsambquèliquar “l’enigma de l’Univers quetinc a la sang” (p.105,I);iofegar laconsciènciadeDéuid<strong>el</strong>smisterisde l’Univers: “Parlant de Déu,/ quan <strong>el</strong> sento quem’amargalagola,/faigaixò.(beu)Prencunglop,icapdins.”(p.355,IV). En la consciència d<strong>el</strong> Faust portuguès queengendràPessoaeslliurauncombat sensetrevaen<strong>el</strong>decurs d<strong>el</strong>qual laveu quedeclarahaversentitlasupremaintuïció de laVeritat s’enfronta aaqu<strong>el</strong>laaltraveudesimateixperalaquall’únicacertesaéslainefabilitatd<strong>el</strong>smisterisil’existènciad’unapluralitatd’Universos amb <strong>el</strong>s seus respectius déus,creençaque, enun d<strong>el</strong>s passatgesd<strong>el</strong>asevanov<strong>el</strong>∙laL’horad<strong>el</strong>Diable,Pessoaatribueixalainiciacióde tot poeta en l’esperit diabòlic, tot concordant,doncs,ambaqu<strong>el</strong>lac<strong>el</strong>ebèrrima<strong>def</strong>inicióambquè<strong>el</strong>Mefistòf<strong>el</strong>es de Goethe es presenta: “Jo só aqu<strong>el</strong>lEsperit/ quesemprenega” (p. 49, I); així,l’host deFúriesqueescometen<strong>el</strong>PrometeualliberatdePercySh<strong>el</strong>ley ambla terribleamenaça “Dolor és<strong>el</strong>nostre<strong>el</strong>ement [...]Serem ideesterribles en latevament,/undesigespantósp<strong>el</strong>teucor”(p.59,I)esdevenen,en<strong>el</strong> Faust dePessoa,lapròpiaconsciènciade si mateixnegant <strong>el</strong> saber supratrascendent que, enestat ultradespert, creu haver adquirit; de formaque si una de les veus d<strong>el</strong> Faust pessoà s’iguala aDéuidiuhaveradquirit<strong>el</strong>coneixementabsolutd<strong>el</strong>ssecretsd<strong>el</strong>món,l’Univers i Déu;l’altraveu negalaunicitat d’aquest univers i de Déu, tot introduintcreences ocultistesd’acordamb lesquals mésenllàd’aquest univers i d<strong>el</strong> seu creador existeixen “un175


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐nombre infinit d’universos,/ i infinits déus, tots infinits,”(p.95,I);“Iaqu<strong>el</strong>l/Déu,com<strong>el</strong>seuUniversrealietern,/ésunàtomen un món d’universos./Inextricablement[...]/hihad’altresRealitats.”(199,II).Elpropòsit d’exposaren unarticl<strong>el</strong>’argument d<strong>el</strong>atragèdiafàusticadePessoaéstanttemerari i forassenyatcom intentarprendre‐li aFaustlacopaambquèpretén beure’s l’enteniment;tractarderepetirl’anatema que,contra<strong>el</strong> déu suprem,proferiren <strong>el</strong>Prometeu alliberat de Sh<strong>el</strong>ley o l’Empèdocles deHölderlin; esforçar‐se a transcriure <strong>el</strong> retrunyir d<strong>el</strong>mart<strong>el</strong>lqueclavà<strong>el</strong>sgrillonsambquèPrometeufoucrucificat sobre la roca d<strong>el</strong> Caucas i Crist, sobre lacreu; o mirar de plasmar, en llenguatge humà, laremorde lesfunestesalesd<strong>el</strong>’àligadevoradorad<strong>el</strong>fetge de Prometeu. Un batent d’ales nefast quetambé sent,com presagi anunciador d<strong>el</strong> seu final,Jokanaan,<strong>el</strong>profetaqueencarnaSantJoanBaptistaenl’obraSaloméd’OscarWilde,quan<strong>el</strong>“tocatp<strong>el</strong>ditdeDéu;aqu<strong>el</strong>lenlabocad<strong>el</strong> qual Déuha posat lessevesparaules”intueixl’arribadad<strong>el</strong>amort enunaremoraladaque,comunecobrunzent,romanpresentalllargdetot<strong>el</strong>drama.Elmateixfragorobscurd’alesque<strong>el</strong>PrometeualliberatdeSh<strong>el</strong>leyreconeix,endevinantenl’estrèpitd<strong>el</strong>voll’arribadad<strong>el</strong>atropade Fúries enviades, a través de l’infern, per Zeusamb la intenciódesumar als turmentsd<strong>el</strong> seu coscrucificat l’horror d<strong>el</strong>pensament,<strong>el</strong> mateixhorrorilúgubreanuncique<strong>el</strong> Faust pessoàsemblaadvertiren<strong>el</strong>finald<strong>el</strong>IIIacte:“Sentopassar<strong>el</strong>ventd<strong>el</strong>anit./Sesenten l’aire,ialt,l’embat/denoséquèennoséquè.”(p.287,II).Elbrogitalabatentnoésl’únicsoque,desd<strong>el</strong>rerefonsd<strong>el</strong>prosceni,s’escoltacomunaremorconstantenlatragèdiafàusticadePessoa.Elcoprepetitiuque profereix, contra la tarima teatral d’aquestdramaestàtic,<strong>el</strong>bastód<strong>el</strong>afilosaambquè<strong>el</strong>DestíilaTristesateixeixenlaxarxad<strong>el</strong>avidai<strong>el</strong>mant<strong>el</strong>ld<strong>el</strong>aSolitudo<strong>el</strong>vestitd<strong>el</strong>dolor,respectivament,esdevépronunciament d’aqu<strong>el</strong>la “hora fugissera” ambquèPessoaconclouunad<strong>el</strong>esodesqueintegren“Elpoeta es un fingidor”, signades per l’heterònim RicardoReis;ambuncopsecreiteratiu,d’unagravetatsonorapuntualquecontrastaamb<strong>el</strong>mésvaguezumzeig,pesant tot i alat,ambquèlamort s’apropa;talcom<strong>el</strong>mateixPessoaexpressaenunversde“Pasd<strong>el</strong>eshores”quesignasotal’heterònimÁlvarodeCampos,“instantsquepasseusensepasalat”.Lafugacitat amb què transcorre la vida humana i laproximitatd<strong>el</strong>amort ‐gairebésempreacompanyadad<strong>el</strong>’epítetèpicqueenlatradiciómitològicagregaprecedeix l’aparició d<strong>el</strong> déu Hares, “<strong>el</strong> queavança”,tot atansant‐seversFaust,amb<strong>el</strong>sbraçosobertsolacab<strong>el</strong>leraestesasobre<strong>el</strong>sbraçoscomunbressol‐,esfan presentsen<strong>el</strong>decursd<strong>el</strong>scincactesque componenlatragèdia, mitjançant <strong>el</strong> recurs insistentd<strong>el</strong>’autor al camp semàntic d<strong>el</strong> teixit (filar,teixir,xarxa,vestit,mant<strong>el</strong>l,etc.),atravésd<strong>el</strong>qual<strong>el</strong>poetaassoleixl’efecte de perpetuar<strong>el</strong> so d’aquestfilar evocador de les Parques, les tres deïtatsh<strong>el</strong>∙lèniquesfiladores d<strong>el</strong> Destí queapareixen enlasegona part d<strong>el</strong> Faust deGoethe.La presència d<strong>el</strong>transcursd<strong>el</strong>temps,explicitadaen <strong>el</strong> Faust pessoà<strong>def</strong>ormaanàlogaaladeGoethe,amb lesaccionsi<strong>el</strong>s ormeigs propis a l’activitat d<strong>el</strong> teixir i <strong>el</strong> filard<strong>el</strong>es Parques,obeeixa un d<strong>el</strong>s trets <strong>def</strong>initoris d<strong>el</strong>mite d<strong>el</strong> doctor Faust, <strong>el</strong> termini de vint‐i‐quatreanysqueestableix<strong>el</strong>pacteamb<strong>el</strong>diable,alcòmputd<strong>el</strong>qual<strong>el</strong>nigromanthauràd<strong>el</strong>liurarlasevaànimaaMefistòf<strong>el</strong>es. L’adveniment d’aquest moment ésassenyalat, en les diferents reinterpretacions d<strong>el</strong>mite, a través d<strong>el</strong> r<strong>el</strong>lotge de sorra (Anònim d<strong>el</strong>s.XVI publicataFrankfurt deMainiDoktorFaustus,de Thomas Mann), <strong>el</strong> r<strong>el</strong>lotge mecànic (La tràgicahistòriad<strong>el</strong>Dr.Faust,deMarlowe)o<strong>el</strong>retrunyird<strong>el</strong>scascs d’un corser nocturn: “O lente, lente currite,noctisequi!“(Marlowe).Elressò d<strong>el</strong>es diferents versions clàssiquesiromàntiques d<strong>el</strong>atragèdiadePrometeu,d<strong>el</strong>esreinterpretacionsd<strong>el</strong>mited<strong>el</strong>doctorFaustidetantesaltresobresque<strong>el</strong>geniliterarioccidentalhaproduïtper explicar lamaledicció,la condemna,lasolitudilamortd<strong>el</strong>quihaexcedit<strong>el</strong>slímitsd<strong>el</strong>coneixementhumàis’hafetigualalsdéuss’escola,sigil∙losamentisubtil,en<strong>el</strong>sversosd<strong>el</strong>dramasubjectiupessoà,totinfonental lectorla sensació que<strong>el</strong> seu autor,ambl’escriptura d’aquesta tragèdia, ha acomplert <strong>el</strong>propòsitquemotivà<strong>el</strong>FaustdePáulValeryasignar<strong>el</strong>pacteambMefistòf<strong>el</strong>es:“quequihagillegitaquestllibrejanoenpugui llegir capaltre”i,alhora,n’hagipogutllegir,enlessevespàgines,tantsd’altres.Enund<strong>el</strong>sDiàlegsd<strong>el</strong>sdéus,deLluciàdeSamosata,en què Prometeu conversa amb <strong>el</strong>s olímpics a quiZeushaencomanat aplicarl’execuciód<strong>el</strong>seucàstig,Hermes i Hefest, l’autor samosatenc incideix en lar<strong>el</strong>levància amb què Hermes precisa l’alçada de laroca sobre la qual ha de ser clavat <strong>el</strong> tità, mesuracalculadaamb<strong>el</strong>propòsitd’impedirque<strong>el</strong>shumanspuguin socórrer <strong>el</strong> seu protector. En la posició enquè esmantésuspèsPrometeu,sense gairebé podertocar,nidepuntetes,depeusaterra,nonoméss’incrementa<strong>el</strong> dolor d<strong>el</strong> crucificatque,així penjat,hauràde suportar <strong>el</strong> pes d<strong>el</strong> seu cosen<strong>el</strong>sbraçoslligats p<strong>el</strong>s grillons; sinó que, precisament, per la176


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐distànciaque<strong>el</strong> separad<strong>el</strong>asuperfícieterrestre,esmanifesta la incapacitat humanaper comprendreiaproximar‐sealdolord<strong>el</strong>condemnat. L’aïllament de Faust vers <strong>el</strong>s homes, amb<strong>el</strong>squalsdeclarano poder‐seagermanar,totrenuncianta l’amor de Maria; és no només respectealshumans vivents sinó,també, contra <strong>el</strong>s qui,abansque <strong>el</strong>l,sondejaren <strong>el</strong>smisterisicompilaren llur recercaen <strong>el</strong>s llibres. Els autors laveu d<strong>el</strong>squals, atravésd<strong>el</strong>alectura,podrienfer‐losortird<strong>el</strong>seupensamentmonològic és rebutjada, tot radicalitzantaixílasevasolitud:“Vaigcremarllibres,papers,/vaigdestruir‐ho tot per quedar‐me ben sol” (p. 219, III);“Vaigtancar,trèmul,<strong>el</strong>sllibres“(p.59,I)i“Nollegeixo.Horesintèrmines,perdut/detot,excepted’unadolorosaconsciènciabuidademimateix”(p.61,I).La lletania i la incomprensió que separa alshumans d<strong>el</strong> qui, abans que abandonat p<strong>el</strong>s déus,haviaestat<strong>el</strong>seuconfidentihaviacompartitlasevasubstànciaíntimas’estableix<strong>def</strong>ormarecíprocaen<strong>el</strong>mitedeFaust.Elpactequevincula<strong>el</strong>doctoramb<strong>el</strong> diable‐figuraaquestaque enla versió pessoanaés part inherent a l’ànima “sempre vigilant” deFaust‐ és constatat, al final d<strong>el</strong> III acte,mitjançantclàusules formals pròpies d<strong>el</strong> llenguatge contractual:“Sia:”“vistque”,etc.,atravésd<strong>el</strong>esqualsFausts’obliga no només aser apartat d<strong>el</strong> tracte d<strong>el</strong>s humans,sinótambé de l’univers sencer i de tot allòcreat:“prenc sobre mi <strong>el</strong> dol/ d<strong>el</strong>’indesxifrableodi/infinit a l’Univers sencer”; “oh mars, sol, estr<strong>el</strong>les,vents,/ [...] jo us dono vida només per odiar‐vos.”(p.279,III).Elpaisatgeermisecd<strong>el</strong>desertd<strong>el</strong>Caucasonés encadenat Prometeu és expressat en <strong>el</strong> dramametafísic dePessoaenla vacuïtat il∙limitadad<strong>el</strong>’abismealfons d<strong>el</strong>qual ésprecipitadalaconsciènciade Faust:“hora rerahora,enla mevaestèril ànima/més profundl’abismeentre<strong>el</strong>meu ésser i jo/s’obre,ienaqu<strong>el</strong>l [...] abismeno hiha res.”(p.63,I); “Peròavuicapimatge,caprostre/evocoenmi...Nomésundesert on/nohihacolordesorral,niunairemort pucsomiar...Sinótenintnoméslaidea,tenintd<strong>el</strong>colord<strong>el</strong>pensament només,/ vacu, buit, sense calor, ni fred,senseposició,ni direcció, ni [...]/ només <strong>el</strong> vacu llocd<strong>el</strong>pensament”(p.65,I);“quèhihapermisinovacuïtat/almón[...]onemdestinares?/Elbuit?Elsilenci?Lafoscor?(p.277,II).La buidor que envaeix l’ànima de Faust ésanàloga,nonomésal desertcaucàsic,sinótambéala creu de Crist: “l’esfereïda commoció que neix/ ensentir la follia d<strong>el</strong> buit;/ l’horror d’una existència incompresa/quanal’ànima arriba des d’aqu<strong>el</strong>l horror/fadetotdolorhumàunail∙lusió./Aquestés<strong>el</strong>supremdolor,laveracreu./Volerdesdenyar<strong>el</strong>teusantorgull,oh,Crist!”(p.59,I).Malgrat <strong>el</strong> pactemitjançant<strong>el</strong> qualFaust renegadetotallòcreatideclara<strong>el</strong>seuodialavidaialmón, tot i les constants imprecacions que etzibacontra lahumanitat: “Odio <strong>el</strong> món./Sigui jo<strong>el</strong> destructor!SiguijoDéu‐ira”(p.393,V),comsucceeix,enturbulentsmomentsde d<strong>el</strong>iri,també al titàPrometeu(<strong>el</strong>deP.Sh<strong>el</strong>leyenlamalediccióqu<strong>el</strong>lançacontraZeus:“Enviadesd<strong>el</strong>atevatorreetèria/lestevesrabents cru<strong>el</strong>tats per esclafar l’home” i al d’AndréGidé quan,davant <strong>el</strong> públic assistent al’espectaclepirotècnicon <strong>el</strong> titàpresentalasevaàliga:“Noestimo<strong>el</strong>s homes, estimo allò que <strong>el</strong>s devora”), finalment,l’heroitràgicesreconciliaamb<strong>el</strong>món,itrobal’assossegament d<strong>el</strong> seuesperit en lamort.Enl’últimacte,Pessoaposa en <strong>el</strong>s llavis d’una “veu queparladesd<strong>el</strong>atenebra”:“Prouséqu<strong>el</strong>’obraacabaenlatristesa,/peròés<strong>el</strong>fer‐laallòquefab<strong>el</strong>lesa,/prouséqu<strong>el</strong>a mortés<strong>el</strong>seufili<strong>el</strong> dolor/constant en <strong>el</strong>filar.Però filaambamor”(p.387,V).El contrast d’aquestaestrofa referent a la noció abstracta d’unamor a la humanitat i a l’acte de “filar” com ametàfora de la producció literària o artística ambaqu<strong>el</strong>ls paràgrafs d<strong>el</strong> Diari d<strong>el</strong> desassossec i d<strong>el</strong>sassajossobre<strong>el</strong>geniilafolliaenquèl’autorlisboetareflexionasobr<strong>el</strong>aincapacitat d<strong>el</strong>geniperestimarisobre l’aïllament i l’egotisme que <strong>el</strong> caracteritzen,totimpedintquepuguisentir‐seagermanatamb<strong>el</strong>saltresindividus,ensindueixadestacar,d’entretots<strong>el</strong>ls,aqu<strong>el</strong>lenquèPessoaconfessaqu<strong>el</strong>ainhumanitatd<strong>el</strong>geni sorgeixenvirtutd’aqu<strong>el</strong>lgran amorperlahumanitatque,precisament,l’impulsaacrearartper a l’home.(PESSOA,F.: Escritos sobreGenio ylocura,p.57).LatragèdiasubjectivaquePessoacomposàalllargdevint‐i‐sisanysconverteix<strong>el</strong>personatgemíticdeFaust enl’heterònimenveu d<strong>el</strong>qual ambmajorhorrorontològicimésextremaiinsuportabletensiónerviosa s’expressa l’autor, tot perpetuant en <strong>el</strong>scinc actesde quèconsta<strong>el</strong>dramalavivènciafugaçd’aqu<strong>el</strong>linstantqueBernardoSoares,heterònimd<strong>el</strong>Diarid<strong>el</strong>desassossec,experimentaunatarda,enmigd’un pont, en un lapse de temps que anomena“moment lustral”,viscut p<strong>el</strong> comptable tan efímeramenti inefableque,després,no pot ni dir,ni expressar;tot i qualificar‐lo com un estat insà, fruitd’una malaltia o indisposició de l’ànima en què laconsciència profunda desperta d’una somnolènciaperpètua,existirenlavidaactivacomdinsunsomnialiè,perassistiralarev<strong>el</strong>aciód<strong>el</strong>averitatúltimad<strong>el</strong>177


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐móni accedir “alanociód<strong>el</strong>amònadaíntima,d<strong>el</strong>aparaulamàgica d<strong>el</strong>’ànima”(Diari d<strong>el</strong> desassossec,p. 188). L’heterònim Álvaro de Campos, davant laTabacareria,tot“calcigantlaconsciènciad’estarexistint”,declara “i gaudeixo, en un moment sensitiu icompetent,/ de l'alliberament de totes les especulacions/id<strong>el</strong>aconsciènciaqu<strong>el</strong>ametafísicaésunaconseqüènciade tro‐/ bar‐se indisposat.” En un d<strong>el</strong>spoemes d’El guardià de ramats, sota l’heterònimAlbertoCaeiro,Pessoaescriu:“estant malalthaigdepensar<strong>el</strong>contrarid<strong>el</strong>quesento/quansócjoambsalut./[...]/d’aquívequeaquestescançons queemreneguen/[...]/i són <strong>el</strong> paisatged<strong>el</strong>a mevaànima denit;/la mateixa,al’inrevés....”Unaànimaque,enlatenebra de la sevasolitud, sent la necessitat d’expressarles ombres i la foscor d<strong>el</strong> misteri que se limanifesta quan esreconeix“net d<strong>el</strong> Destí ifillastredeDéu,casatamblaNitEternaquan<strong>el</strong>laenviduàd<strong>el</strong>Caos dequi vertaderament som fills” (Diari d<strong>el</strong> Desassossec,p.139).Fillad<strong>el</strong>aNixoNictegrega,descendentaquesta d<strong>el</strong> Caos, la Mort rescata l’ànimasofrent de Faust de caure en l’abisme d<strong>el</strong> No‐Resprimigeni, pare devorador de la seva progènie.UnNo‐Resqueesborronaiturmenta<strong>el</strong>lectorprousensiblepercomprendrei,siéspossiblei<strong>el</strong>lcapaç,sentir‐secoml’heroitràgic,substànciaíntimad’unNo‐Resalqualesresisteixatornar,totiveure‐s’hiabocatin<strong>el</strong>udiblement.Ellectortocatp<strong>el</strong>dramaesdevéaixíaqu<strong>el</strong>lenqui un ja absent Pessoa troba <strong>el</strong> consol de podercompartir aquest sofriment extrem,coml’acomplimentd’aqu<strong>el</strong>la“d<strong>el</strong>ectançatrista”que,sovint,apaivagaval’exclusió i isolament en què visqué l’autor,tal com constata en <strong>el</strong> Diari d<strong>el</strong> Desassosec: “si undia,enunfuturalqualjojanopertanyi,aquestesfrases,queescric,duren amb lloança, tindré finalmentgentqueem“comprengui”,<strong>el</strong>smeus,laveritablefamíliaper néixer‐hiiserestimat.Però,llunydenéixeren<strong>el</strong>la,hauréja mort famolt.Seréentès només enefígie.” (Diari d<strong>el</strong> desassossec,p. 189).Així esculpit,com unaesfinxtebaidao un Prometeu encadenat,hieràtic,<strong>el</strong> text en vers d<strong>el</strong>dramaatrapal’espectadoren l’escenari abstracte que <strong>el</strong> prologuista d<strong>el</strong>aprimeraedicióportuguesapublicada,Eduardo Lourenço,descriu com la “presó interior de les quatreparetsd<strong>el</strong>cranideFaust”,dinslaqual s’esdevé total’acció de la tragèdia. D’aquesta forma, la peçadramàtica que ens ocupa ha de ser considerada,doncs, com unaobra pertanyent aaqu<strong>el</strong>la espèciedegènereteatral modernque<strong>el</strong> mateixautor,en<strong>el</strong>seuassaigSobreoDrama(1914),designacom“TeatreEstàtic”,“aqu<strong>el</strong>lla trama d<strong>el</strong> qual noconstitueixacció‐ és a dir,on lesfiguresnosón agents,...nitansols tenen sentits capaços de produir una acció. Onl’acció és la rev<strong>el</strong>ació de lesànimes a través de lesparaulesemprades i lacreaciódesituacions.[...] Pothaver‐hirev<strong>el</strong>aciód<strong>el</strong>esànimessenseacció,ipothaver‐hicreació de situacions d’inèrcia, moments d<strong>el</strong>’ànima sense finestres o portes a la realitat.”(PESSOA,F.,PáginasdeEstéticaedeteoriaecríticaliterarias,p.113).Malgrat pugui <strong>el</strong> lector sentir‐se engolit p<strong>el</strong>vòrtexontològic enquènaufragalaconsciènciad’aquestFaust,allòquemotivàl’escripturadramatúrgicadePessoafou,mésque<strong>el</strong>consoldetrobarcomprensióen <strong>el</strong>sseusfuturslectors,l’alliberament immediatd<strong>el</strong> d<strong>el</strong>iri ardent amb què cremava la sevaànima,totprojectant aquestestatinsofribled<strong>el</strong>’esperitenpersonatgesque,pernoser<strong>el</strong>lmateixiperhaverestatdotatsd’unaconsciència,unaveuiunaidentitat alienes a les d<strong>el</strong> seu autor,expulsaven <strong>el</strong>dolor d<strong>el</strong> seu si. Amb aquest valor de guariment ialleujament en què la producció literària esdevéremei de l’ànima damnada és amb <strong>el</strong> qual Àng<strong>el</strong>Crespo,totcitantuntextdecríticaliteràriaeuropeaque Pessoa dedicà alahistèria neurastènica i alamotivacióilainspiraciód<strong>el</strong>acomposiciódramatúrgicadeShakespeare –aquí ampliat‐, explica la incessantdedicació d<strong>el</strong> literatlisboetaalacomposiciód<strong>el</strong>atragèdiafàustica:“Lavoluntat engalavernada per escriuretambéesdeuriamanifestarend’altresformesd’acció.Ladepressiód’esperit ha d’haver‐seexpressat, no en lafigura de Hamlet, sinó en <strong>el</strong> text de les principalstragèdies(en<strong>el</strong>seucontingut verbalipsicològic).[...]El propòsit malaltísha pres color a laseva vida,aixícomalsseus poemesipeces.Ien <strong>el</strong>sgaudisnoassa‐178


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐borits, en les activitats descuidades, en les tasquesevitadesiodiadesha actuat comadisminució,en <strong>el</strong>seuefectemental,sobr<strong>el</strong>adepressióque<strong>el</strong>s generà,tot incrementant <strong>el</strong> desànimque<strong>el</strong>sprovocà.[...] Ladepressiócondueixalainacció;escriurepecesdeteatreconstitueixacció.Aquestapotser resultatdetrescoses:[...] 2)El poder derecuperaciód’un temperamentdeprimitnoorgànicament(només),quereacciona,en<strong>el</strong>sintervalsdedepressió,contraaquesta;3)latensiód<strong>el</strong>sofriment extrem–nodepressió,sinósofriment–,peractuarcomunfuetsobr<strong>el</strong>a tristesaacovardida,tot imp<strong>el</strong>∙lint‐la a expressar‐se com fins al’interiord’uncau,capal’objectivatcomperunafugidadesimateix,doncs,comdiuGoethe,l’accióéstot<strong>el</strong>consol”. Lanecessitatd’escriureaqu<strong>el</strong>lespecesesrev<strong>el</strong>aenlaintensitatiamargord<strong>el</strong>esfrasesqueexpressenladepressió.[...]El poderderecuperació d<strong>el</strong>temperament,l’histerismedeShakespeare,esrev<strong>el</strong>aen<strong>el</strong> fet quehi hagi,nodisminució,sinóaccentuaciód<strong>el</strong>seugeni.Manifestamentsa(realitza)unesforçd<strong>el</strong>’int<strong>el</strong>∙lectepersotmetr<strong>el</strong>’emoció,perocultar l’abatiment,perexpulsarla preocupaciód<strong>el</strong>’angoixa a travésd<strong>el</strong>a preocupació d<strong>el</strong> pensament.Peròl’agitaciód<strong>el</strong>revésextern ésevident enl’<strong>el</strong>ecció constant d’estatsmentals anormals com a base de les sevestragèdies.Nomésl’esperit dramàticcrispatdavant latensió d<strong>el</strong> mal exterior es projecta així, instintivament,en personatges que han d’exprimir d<strong>el</strong> tot <strong>el</strong>caosqueés,enpart,<strong>el</strong> d<strong>el</strong>propiautor.”(PESSOA,F.,PáginasdeEstéticaedeteoriaecríticaliterarias,pp.321‐323).En<strong>el</strong>s cinc actes quecomponen latragèdia,només en dues ocasions <strong>el</strong> protagonista rev<strong>el</strong>a <strong>el</strong>seunom.Enladarrera,laidentificacióamb<strong>el</strong>“doctorFaust” serveix a l’autor per concedir una mésgreuisolemnial veualprotagonistaque,aleshores,confessalaconclusiód<strong>el</strong>drama,qu<strong>el</strong>averitatsempreestàmésenllàd<strong>el</strong>sdéusid<strong>el</strong>shomes:“JoFaust,vaigtrobar laciènciasupremaqu<strong>el</strong>’homepot tenir,ien<strong>el</strong>lahedescobert[...]/Elsecretd<strong>el</strong>aRecercaésqueno estroba.Tot és semprediferent i sempredavant/d’homesi dedéusvalallumincerta/d<strong>el</strong>a supremaveritat.”(p.409,V);quetotail∙lusiód’haverobtingut<strong>el</strong>coneixementassolidord<strong>el</strong>’enigmadeTotéssempreaparença;iquetotacertesaésfugissera,talcomconfirmalapròpiaMort aFaustquan vaacercar‐lo:“Nohihaveritatqueassolim,/<strong>el</strong>Déud<strong>el</strong>sDéus,maino<strong>el</strong>veuràs...”(p.429,V)“Passen<strong>el</strong>sdéus,ini<strong>el</strong>mateixDéuqueésu/nodura.Lescreencescomlesnuvoladesdeixen/<strong>el</strong>shomes,i<strong>el</strong>misteriroman.”(p.413,V).BIBLIOGRAFIACRESPO,A.:ConFernandoPessoa,Madrid:HuergayFierro,1995.CRESPO,A: Diario d<strong>el</strong> desasosiego, Madrid: SeixBarral,2008.GIDÉ,A.:LeProméthéemal enchaîné,Paris:Gallimard,DL1980GOETHE, J.W.: Faust. LLEONART, J. (trad.); LLO‐VET,J.(ed.),Barc<strong>el</strong>ona:Proa,1995.PESSOA,F.:Páginasdeestéticaedeteoria ecríticaliterarias, RUDOLF LIND G., PRADO COELHO J.(ed.),Lisboa:Atica,1950.PESSOA,F.:L’horad<strong>el</strong> diablei altres ficcions,MES‐TRES,A.(trad),Barc<strong>el</strong>ona:Proa,2000.PESSOA,F.:Llibred<strong>el</strong> desfici,DEVIV.i DESEABRA,M.(trad.),Barc<strong>el</strong>ona:Proa,1990.PESSOA,F.:Elguardiàderamats,poemesd’AlbertoCaeiro,SALA‐SANHAUJAJ.(trad.),Barc<strong>el</strong>ona:QuadernsCrema,2002.PESSOA,F.:OdesdeRicardoReis,SALA‐SANHAUJAJ.(trad.),Barc<strong>el</strong>ona:edicions62,1992.PESSOA,F.:Poemesd’ Alvaro deCampos, SALA‐SANHAUJA J.(trad.),Barc<strong>el</strong>ona:Edicions d<strong>el</strong> Mall,1985.PESSOA,F.,Escritossobregenioylocura,PIZARROJ.(trad.ied.),Barc<strong>el</strong>ona:Acantilado,,2013.PESSOA,F.,Fausto,tragèdia subjetiva,fragmentos.SOBRALCUNHA,T.(ed.), LOURENÇO, E.(Pròleg),Lisboa:Presença,1988.PESSOA, F., Faust, tragèdia subjectiva. SOBRALCUNHA, T. (ed.), SINOBLE, A. (trad.), Barc<strong>el</strong>ona:EdicionsPoncianes,2013.SAMOSATA,L.:,Diálogod<strong>el</strong>os dioses,Gredos,Madrid,.SHELLEY, P.: Prometeo liberado (Prometheus Unbound).Madrid:PoesíaHiperión,2009.WILDE,O.:Plays,Harmondsworth:PenguinBooks,1954.179


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐180


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐181


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Tristany. Una evocacióRaül GarrigasaitVoralacasad<strong>el</strong>’EstanydeLloberola,al’altaSegarra,hi ha un lloc que no surt als mapes: <strong>el</strong> Clot d<strong>el</strong>sMorts. Les històries que l’envolten, difícils d’encaixar,nosempresemblenpossiblesdinsunaúnicarealitat.Propd’allà,unaprimavera<strong>def</strong>agairebédossegles,<strong>el</strong> cabdillcarlí Miqu<strong>el</strong>Tristany<strong>el</strong>Mancoi<strong>el</strong>sseus homes esvan enfrontar auna tropa governamentalcomandada per Antonio van Halen, futurbombardejadordeBarc<strong>el</strong>ona.Elscarlinsvanvèncer,però<strong>el</strong>Mancono vasobreviurealasevapròpiavictòria.Envaprendre<strong>el</strong> r<strong>el</strong>leu <strong>el</strong> seugermà,mossènBenet.Diuenquetresanysméstard,unaltrediadeprimavera,mossènTristanyvacombatreallàmateixlesforcesd’AntoniNiubò;aquestcophivandeixarlap<strong>el</strong>l <strong>el</strong> comandant governamental i quatre‐centssoldats seus. Després d’aqu<strong>el</strong>la dolça venjança, aSolsonavanrebreTristanycomunheroi.CarlesMariaIsidredeBorbó,devisitaperlesterrescatalanesque li proclamaven fid<strong>el</strong>itat, va obrir <strong>el</strong>s braços alcanonge guerriller, esforçant‐se a fer veure que escomprenien, i <strong>el</strong>vaascendir amariscal decamp.ABenetTristany,<strong>el</strong>Clot d<strong>el</strong>s Mortsl’haviafet capdepartidail’haviaglorificat.Avuinohihamanerad’esbrinaronés,<strong>el</strong>lloc,sinoésperlesindicacionsd’alguniniciat que no sé si existeix. En menys de dossegles<strong>el</strong>smortshanaprèsacallar.Tristany havianascut a mig diade camí d<strong>el</strong>Clot d<strong>el</strong>s Morts, en una masia immensa d’Ardèvolquedesd<strong>el</strong>lunysemblaunafortalesa,<strong>el</strong>mateixanyque a Parísla Revolució guillotinavaRobespierre.Itambévaserexecutatamig diadecamí d’allà,alaplaçad<strong>el</strong>CampdeSolsona,amb un cerimonialmeticulósquevaquedargravatalamemòriad<strong>el</strong>spresents.Previstl’afus<strong>el</strong>lamentperalessisd<strong>el</strong>atarda,les campanes van començar a tocar a morts a lestres,escampant silencip<strong>el</strong>scarrerstortuosos.Brutiensangonat, van escortar Tristany dos soldats decavalleria muntats, un piquet de deu Mossos d’esquadra,unaltrepiquetd’un oficialivint homesd<strong>el</strong>Regimentd<strong>el</strong>aConstituciócompassatsp<strong>el</strong>rum‐rumd<strong>el</strong>tambordestemprat,unaltrepiquetdecavalleriarere <strong>el</strong>s grinyols d<strong>el</strong> clarí també destemprat, unacolumnasensefi ambtoteslestropesd<strong>el</strong>scoron<strong>el</strong>sBaixeras i Ríos i d<strong>el</strong> comandant Orozco.Al lloc d<strong>el</strong>’execucióvan obligar‐loaseured’esquena,malgratlessevesprotestes,ilivanposaralcostat<strong>el</strong>cadàverd<strong>el</strong> Ros d’Eroles, l’altre guerriller indòmit. La carnedificantd<strong>el</strong>sreb<strong>el</strong>svaserexposadatot<strong>el</strong>vespre.Elcanongehaviacaigut alesmansd<strong>el</strong>scristinsalesVilesdeLlanera,segonsl’informed<strong>el</strong>coron<strong>el</strong>Baixeras; alguns historiadors han desplaçat lasevacapturamésalnord,alaViladeLlaneraoGolade Bous, confosos per la semblança lingüística oatretsp<strong>el</strong>magnetismed<strong>el</strong>dolmenmonumentalques’alça allà a la vora.Al Ros d’Eroles l’havien mortamb poqueshores dediferència a canBorr<strong>el</strong>lesdeClariana; tot i que <strong>el</strong>s informes oficials afirmavenqu<strong>el</strong>ihaviendisparatuntret,deseguidavacórrerlaveu que l’havien assassinat a cops de baioneta,almateixllit on <strong>el</strong> tenien prostrat unesfebres,sensehonor. Així les figures fascinants es van envoltantd’històriesméstravades,ambmésflairededestí.Entre aqu<strong>el</strong>ls límits geogràfics, a través d<strong>el</strong>t<strong>el</strong> d<strong>el</strong>s anys, les gestes d<strong>el</strong> canonge guerriller esveuenborroses.Esdiuquepotsernohi vaser,enlavictòriasobr<strong>el</strong>estropesdeNiubòalClotd<strong>el</strong>sMorts,perquè aqu<strong>el</strong>l matí era a Solsona i va arribar amisses dites, com altres vegades. I <strong>el</strong> topònimpotser <strong>el</strong> va inventar algun historiador de cor nov<strong>el</strong>∙lesc,massadominat per l’amor d<strong>el</strong>s llocs,i peraixò nosurt als mapes.D<strong>el</strong>cert sabem quealllargd<strong>el</strong>asevavidaderevoltaTristanyvasaquejardesenesdecasesivamatarofermatarcentenars,potsermilersdecristins.Mésenllàd<strong>el</strong>snombres,entenimalgunes imatges inoblidables, fermentades a lesfondes oen les històriesde vora <strong>el</strong> foc,o sorgides182


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐d’una conversa entre amics entusiasmats.ContenquemossènTristany,cofatambunagorrablavaqu<strong>el</strong>i tapavaamitgeslatonsura,amb duestercerolesiun sabre penjats als malucs, alentia<strong>el</strong> pas d<strong>el</strong> seucavall,desmuntavaiordenavaalssoldatsqueresessin<strong>el</strong> rosari.Eren homesesparracats,sorneguers,isomreien, però obeïen. Tristany també somreia.Llunyal’esquerras’alçavalaserrad<strong>el</strong>Portd<strong>el</strong>Comte,bruscai fosca,que li avivavamalsrecords;aladretase liestenien com un entramatdecatifeslesterres aturonades on havia crescut, amb sembratstendres i carrasquesques’arrupien,amb lesmasiesque tenien totesun nom,un grapat dexafarderies,bones gallines, bons porcs, un hereu que rumiava,bones llangonisses penjades a assecar. Els soldats(toti queésexageratanomenar així aqu<strong>el</strong>ls homessense sentit de l’ordre),entonant l’avemaria,s’imaginavenunadonz<strong>el</strong>laplenadegràcies—«presumidasou vós entretotes lesdones»—,li demanavenquepreguésper <strong>el</strong>ls—«pe‐ca‐dors!»—araienl’horad<strong>el</strong>amort,quese’lsacostavacomunaamanttorbadora.Repetint‐se, repetint‐se,<strong>el</strong> temps tambées retardava,s’espesseïa, fins que arribava<strong>el</strong> glòriai <strong>el</strong>canonge <strong>el</strong>c<strong>el</strong>ebrava disparant un tret enlaire. Eltret beneïa<strong>el</strong> momenti<strong>el</strong>lloc i lesblasfèmiesd<strong>el</strong>ssoldats i <strong>el</strong>s centenars de cadàvers revolucionarisques’amuntegarienalapròximabatalla.Comen<strong>el</strong>principi,araisempre,p<strong>el</strong>sseglesd<strong>el</strong>ssegles.***A laCatalunya central la primera guerracarlina vaesclatar com una perdigonada: desenes de violènciesespontànies,malcomunicades,vanemergirdesobte.Lesvilesilesciutatsestavensotadominigovernamental;<strong>el</strong>sboscosi<strong>el</strong>sviaranyserend<strong>el</strong>scarlins.Elsreialistes, que sobre <strong>el</strong> paper lluitaven perl’absolutismei contralarevolució,noactuaven sotmesosacapautoritat.Aqu<strong>el</strong>laviolènciadisseminadas’endinsavadevegadesenunavila,hiexecutavaalgunsmilicians,robavaarmesiqueviuresidesapareixiadins<strong>el</strong>boscoentre<strong>el</strong>stossalsangulosos.Barc<strong>el</strong>onahaviaquedat desguarnida;gairebé toteslesforcesd<strong>el</strong>’ordrehavienestat enviadesamuntanyaimiravend’orientar‐seenunterritoridesignesmuts,amb l’ajuda de mapes imprecisos, sense acabar‐sed’entendreamb<strong>el</strong>scristinsque<strong>el</strong>srebien.Lapaperassacreixent de l’Estat modern s’enfrontava alsrenecs familiars,<strong>el</strong>s despatxos alsnoms clavatsalsindrets, les estratègies planificades a les partidesanàrquiques.Lluitantp<strong>el</strong> poder absolutd’unrei,<strong>el</strong>sprimerscarlins<strong>def</strong>ensaven unsobiràremot ipaternal,tan absent com <strong>el</strong> Déu d<strong>el</strong>s catòlics. Als seusenemics <strong>el</strong>s arrossegava l’afany d’expandir l’apar<strong>el</strong>lburocràtic de l’Estat, un afany que <strong>el</strong>s llibresd’història,peralgunaraó quesem’escapa,anomenenliberalisme.És<strong>el</strong>mateixz<strong>el</strong>que,enlògicapugnaamblesv<strong>el</strong>lesprerrogativesd<strong>el</strong>’Absolut,exclaustravamonjos i saquejava monestirs. Com quan <strong>el</strong>dolor ens revolta <strong>el</strong> cos i clavem cops a la paret ovomitem amb unaforça quedesconeixíem,<strong>el</strong>s carlinsvanesclataramb <strong>el</strong>sdesficis d<strong>el</strong>a modernització.Reconfortaimaginar‐loscom una cosa mortaiabsurda,of<strong>el</strong>içmentsuperada,però <strong>el</strong>srevivimperdinscadacop quesentim ambuna repugnànciaíntimal’expansió d’una forma de poder més precisasobre nosaltres, cada cop que entreveiem les esquerdesd<strong>el</strong>smitesd<strong>el</strong>aIl∙lustracióid<strong>el</strong>sEstatsques’hirepengen.Commésavançava<strong>el</strong>conflicte,mésesforçosfeienalgunscarlinscatalansperdotar‐sed’estructurespermanents,d’unadireccióclara.Capalasegonameitatd<strong>el</strong>aguerraesvan multiplicar <strong>el</strong>spapersque ho documenten.Si <strong>el</strong>s esforçosvan ser inútilspotser no és solament per la incompetència d<strong>el</strong>saristòcratesi<strong>el</strong>scatedràticscerverinsquevanintentarposar‐seal capdavant d<strong>el</strong> carlisme.Potser lajerarquiaiaqu<strong>el</strong>lsguerrillersestrambòticsquecombatienasangcalentaperlajerarquiaeren,en<strong>el</strong>fons,irreconciliables. Potser havien sentit dir a algunfilòsofqu<strong>el</strong>’esperitd<strong>el</strong>ahistòriaobrialesportesd<strong>el</strong>futuralsliberalsilestancavaalscarlins;ohosabienambl’estómac,comsesabenlescosesimportants,ivolienaprofitarmentrepodien<strong>el</strong>plaerd<strong>el</strong>alluitaenlloc<strong>def</strong>lorir‐seentrediscussionspolítiques.Peraalgúqueveniad<strong>el</strong>nord,peraunmilitarhabituatalallegendàriadisciplinaprussiana,totallòhaviade semblar benbé d’un altremón.El príncepF<strong>el</strong>ixvon Lichnowky explica a les seves memòriesque, en arribar a Solsona amb la comitiva reial, esfeiacreusd<strong>el</strong>’«anarquiasens<strong>el</strong>ímits»enquèvivien<strong>el</strong>s combatents carlins.A un altreseptentrionalastorat,Wilh<strong>el</strong>mvonRahden,s<strong>el</strong>i envolavalaimaginació:«Bonapartd’aquestestropescatalanesencaravivieniguerrejavenenunestatmigsalvatge.Elsgenets semblaven centaures,perquèanaven gairebédespullats i majoritàriament cavalcaven a pèl.Anaven armats amb llances i algunsfins i tot ambarcs,buiracsifletxes;alsmalucs<strong>el</strong>sonejavenflassadesde colors.Els soldats d’infanteria,com <strong>el</strong>s beduïns,quasi només tenien unes escopetes allargadesquearribavenmoltlluny,algunes amb panydemetxa,i alcostatdret<strong>el</strong>spenjavaunganivet lluent.Sovintnomésdisposavendetresoquatrecartutxos,183


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐que guardavenala pitreraamb <strong>el</strong>sescapularis.Lesprovisionsdebocai tots<strong>el</strong>saltresobjectes<strong>el</strong>sportavendinslesflassadesd<strong>el</strong>lanaviroladaidinsunesgorresverm<strong>el</strong>lesiacabadesenpuntaque<strong>el</strong>squeiensobr<strong>el</strong>’esquena.»***MossènTristanyteniaun avantatgesobre<strong>el</strong>s altresguerrillers:havia estudiatllatí,filosofiaiteologiaalseminari de Solsona i s’hi havia avorrit sobiranament.L’historiadorliberalAntonioPiralaafirmaqu<strong>el</strong>asevaimaginacióardenti<strong>el</strong> seugeni«inquietibulliciós»novan mostrargaireaficióals estudis,iencaramenysa la«teologiamoral».Quan <strong>el</strong> van nomenarcanonge d<strong>el</strong>a catedral deGirona,<strong>el</strong>s membresd<strong>el</strong>capítolvanfer‐loinstal∙laraBarc<strong>el</strong>ona,onlasevainsuficiènciaint<strong>el</strong>∙lectualilasevaconductapocexemplarpodienresultarmenyscomprometedores.Detota manerano vaperdre mai aqu<strong>el</strong>l càrrec. Elseu catolicisme era tan ferm, assumia amb tantanaturalitat les jerarquies, que podia donar tota labrida a les passions.A còpia de bretolades i vicisjovialsTristanyvaenvoltar‐se d’un halo carismàtic;<strong>el</strong>smésgrollers,labasedetotaguerradeguerrilles,l’admiravenperquèhi veien <strong>el</strong> triomf d<strong>el</strong>sseuspropisimpulsos.S’haparlatd<strong>el</strong>asevaabnegació,d<strong>el</strong>asevafe inconcussa,d<strong>el</strong> menyspreu qu<strong>el</strong>iinspiravenles privacions, de la seva laboriositat, però totesaquesta paraules transfiguradores semblen fruitd’un error de perspectiva. P<strong>el</strong>s rastres amb regustd’autenticitat que ens n’han pervingut,Tristany noera un lluitador ascètic que s’<strong>el</strong>evava cap al c<strong>el</strong> aforça de patiments acceptats amb resignació, sinóun home que c<strong>el</strong>ebrava amb cadaacte <strong>el</strong>sinstintssensualsisanguinarisqu<strong>el</strong>ib<strong>el</strong>lugaven<strong>el</strong>cos.Hi ha persones de vida int<strong>el</strong>∙lectualitzada,fetatext,que <strong>el</strong>s documents poden expressar plenament.Commés estudis tenen,més previsiblesicomprensibleses tornen;la lògica quehan après aimposar‐se al llarg d<strong>el</strong>a vidase’lsenganxa a lap<strong>el</strong>lcomunvestitadotzenat,<strong>el</strong>sesmorteeix<strong>el</strong>sramp<strong>el</strong>lsi<strong>el</strong>s llimalesasprors(però aneuasaber,potser l’únicque passa és que <strong>el</strong>s petits d<strong>el</strong>iris quotidianss’amaguen més endins,al fons de tot, on callen icouen).Tristanyhaviaestudiat alseminari,peròs’hihaviaavorrit com pocs,il’avorrimentésunad<strong>el</strong>esmesuresdeproteccióméspotentsquehiha.Vasortir‐neigualderamp<strong>el</strong>lutquequanhihaviaentrat.Opotser més, un cop perduda la paciència. Durantl’últimperíoded<strong>el</strong>aprimeraguerra—<strong>el</strong>d<strong>el</strong>sexèrcitsregulars,d<strong>el</strong>’organitzaciómilitarcreixent—,TristanyvaserenviatbenllunydeCatalunya,inutilitzable.Unafont de violència atzarosacom aquestaencaixa malament amb <strong>el</strong>sdocumentsoficials,i nosolamentperquèlallenguaenquès’escriviennoeralaque<strong>el</strong>lfeiaservir perrenegar;lesfórmulesprefabricadesqueinfestenlapaperassad<strong>el</strong>’èpocapassend<strong>el</strong>largd<strong>el</strong>esarestesi lesrugositatsd<strong>el</strong>sindividus.Enunafitxapolíticad<strong>el</strong>’any1838noméslesúltimesparaulesinsinuen unasilueta característica,en moviment:«Edad de 35 a 40 años. Estatura regular.P<strong>el</strong>o negro.Ojos pardos. Nariz algo chata. Barbacerradaconmuchapatillainclinadaacia[sic]arriba.Cararedonda.Color moreno.Corpulento,vistaalegreydesvergonzadaydemodalesgroseros.Tienepropensiónasilbar.»LaproclamaquevasignarTristany<strong>el</strong>3desetembred<strong>el</strong>1837aBerga,comasegoncomandantd<strong>el</strong>’exèrcitdeCatalunya,encaraésmésglacial,més farcidadetòpics: falsamodèstia,<strong>el</strong>ogid<strong>el</strong>ssuperiors,afalacs als igualsi alsinferiors,amenaçade càstigs, crida a «libertar cuanto antes ánuestrapatriad<strong>el</strong>yugorevolucionario».És<strong>el</strong>dramade tota la primera meitat d<strong>el</strong> vuit‐cents en aquestpaís: vides carregades d’història, impetuoses, quefan irrisori<strong>el</strong> nostreanar tirant anodí,però mancadesd’unllenguatgequ<strong>el</strong>espuguiexposarnitansolsd’unamaneraaproximada.Noéscasualqu<strong>el</strong>esdescripcionsmésgràfiquesd’aqu<strong>el</strong>lmónlestrobemenlesmemòriesd<strong>el</strong>smilitarsprussians.LaviolènciadeTristany quedava atrapada entre l’absurd que nos’explicai<strong>el</strong>sclixésoficialsquehoallisentot.Ensofereixen unaimatgeunamicamésvivaque <strong>el</strong>sdocumentsde despatxalgunsromançosd<strong>el</strong>’època. En algun hi sentim <strong>el</strong> to burleta d<strong>el</strong>s quimalparlavend<strong>el</strong>guerrilleralestertúliesescèptiquesodesenganyades:Elscarlinsjatenenmalacuad’any,jafos<strong>el</strong>diabledonBenetTristany.Oencaraambméspercussió:Nosaltres,perdivertir‐nos,proutenimambloTristany,queté<strong>el</strong>caplomateixqueunaescopetasensepany.Peròpotserhihauncasenquèpodemsentirla veu deTristany amb les seves inflexions rudes,amblasevaasproralegre,etílica.Ésd’unaèpocaenquèesdiuque<strong>el</strong>canonge,acabatdetornard<strong>el</strong>’exili184


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐francès,viviaamagat p<strong>el</strong>svoltantsdeSolsona.L’albagèlidad<strong>el</strong>segondiumenged<strong>el</strong>1847vail∙luminarun pasquí clavat aun pilar d<strong>el</strong>a plaça Major.Algú,potser <strong>el</strong> borratxod<strong>el</strong> poble,encaraamb lasonent<strong>el</strong>ant‐li<strong>el</strong>sulls,<strong>el</strong> vallegir,vaestremir‐sei se’nvaanarcorrents.Unamà—¿<strong>el</strong>sditsabotifarrats,callosos,demossènTristany?—hi havia gargotejat cincparaules,unestripalsbrodatsretòricsd<strong>el</strong>segle:VIVACARLOSQUIN.JAUSFUTAREM.185


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Agraïments:Atots<strong>el</strong>scol∙laboradors,ala famíliaVinyoli,al’AntoniSolà,a l’ArxiuComarcald<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va,en especial a enQuimCarrerasia enQuim Puigdemont, i a laTeresaGuiluz, perla sevacol∙laboracióinextremis.DediquemaquestnúmeroespecialalamemòriadeCarmeVinyoli.Tots<strong>el</strong>sdocumentsmanuscrits,cartesipostalsde “Correspondències”hanestatceditsp<strong>el</strong>FonsJoanVinyoli.Arxiucomarcalde la S<strong>el</strong>va (ACSE). Excepte <strong>el</strong>sdocumentsmanuscritsinclososenl’articledeVicençAltaió,queformenpartd<strong>el</strong>seuarxiupersonal.Tots<strong>el</strong>sdocumentsfotogràficsreferentsaJoanVinyolihanestatceditsp<strong>el</strong>FonsJoanVinyoli.Arxiucomarcald<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>va(ACSE).Lafotografiad<strong>el</strong>’obradeDavidBestuéhaestatrealitzadaicedidaperMirariEchávarriiBi<strong>el</strong>Books.Tot<strong>el</strong>scontingutsd’aquestarevistaestansubjectesalallicènciacreativecommonsCC:BY/NC/ND,sinós’indica<strong>el</strong>contrari.Lesimatgesd<strong>el</strong>FonsJoanVinyolisónpropietatd<strong>el</strong>’ArxiuComarcald<strong>el</strong>aS<strong>el</strong>vaitenentots<strong>el</strong>sdretsreservats.Elsdocumentde l’articledeVicençAltaióilesobresde Mim Juncà, MirariEchávarri, DavidBestué,EnricPladevalliNaniPujoltenentots<strong>el</strong>sdretsreservats.186


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐187


Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐188

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!