Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐110

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐El suïcidi encara noAdrià PujolTothom estiuejavaaBegur.ElventallanavadesdeJoanManuelSerrat aJosepAntoniDurani Lleida,ientremigs'hidesplegavaunabateriadefutbolistes,escriptorsipoetes,artistesivividors,bohèmia,aristocràciatronadade terraendins i urbanitesesperitats.Elsprimersdeuanysdelfranquismepotsernogaire,peròapartirdel'anycinquanta,unaiguadeixincessantdepersonesvainundarlesvilesdelaCostaBravadurantlesvacances.I Begur iCadaquésesvanendur el còmput de lagauche divine–delsquepensaven à gauche i tanmateix vivien una mica àdroite.Peraixòelmeupareilamevamarevancollarambunapart delmarrointel∙lectual,entrepixapolitiesquerranós,delpaís.Begurvaserimbatible,imantpintoresc, galeta. Quan Nostramo va dissenyar eldecorat, en aquest racó de món va decidir que elmarmossegarialacostaambelcapricid'unescultorbarrocque...ESTOP.L'editor d'aquesta revista on ara llegeixenaquestafrase,ésamic meu.Per mivasaber,doncs,que els meus pares havien conegut Joan Vinyoli,quanelpoetapassavaelsestiusalmeupoble.Ime'nvademanar un ressenya,al voltant,també,del fetque Vinyoli elsdediquésun poema que deu córrerpercasaique,persort,se'nguardaunacòpiaal'arxiudeSantaColomadeFarners.SuposoqueVinyoli,contento emocionat,ésigual,enalgun momentelvatranscriuredememòriai se'l vaguardar.Heanata preguntar al meu pare, perquè la meva mare favintanysque,comdiemaBegur,vapassaravall.Diu el meu pare que amb enVinyoli feienexcursions.Nosésiésperquèellnoconduïa,osiésque li agradavaqueel passegessin,però quedavenentesosi amigmatíelrecollien al'HotelBegurielduienavoltar.LiagradavamoltpujaralesGavarres,als indrets inhòspits (Fitor,Santa Pellaia, Els Metges),ifimbravarandemar(PuntadesMut,SesNegres,Tamariu,Aigua Xellida). Durant els periples,enraonaven.Vinyoliestavapreocupatperlallengua.Molt.Deiaques'haviadeferungranesforçcol∙lectiu,preservarla sintaxi,desbarbaritzar l'idioma.Enacabat,normalment desprésdedinar,eldeixavenal'hotel,onVinyoli,sovint amb larecança dereintegrar‐sealseugrupd'amics,japreguntavaquans'esdevindrialasegüentocasiód'empordanejar.Vinyolibevia.Devegadesalpicdelmigdiajaduiaunacarregadaimponentdeginebra.Em diuelparequeeltrobaven al barTothorafet unacalamitat.Ésquanel poeta blasmava els seuscompanysde vacances (Maurici Serrahima,Josep Pedreira ialtres d'esporàdics).Sen'apartava,però això no ésimportant.L'alcohol,que tant el vaconnectar ambGabrielFerrater,però que,adiferènciad'aquest,nol'impel∙liaaasseure'snenesdedotzeanysalafalda,eltornavafoscisignificant.Enaquestpaís,l'alcohol haempèslesmillorspàginesasortir delesplomes⎯itambén'hafacilitatalgunes de lespitjors. Riusd'aiguardent per onhan baixat proses i versos que ara són a totes lesantologies.I l'alcohol tambéhaestat el jutge delsfinals tristos. Quan Vinyoli treballava a Labor, eldeixavenarribartard.Posem percasqueescomencésalesvuit,peròellpodiapresentar‐s'hialesnou,ales deu,amb lacondició d'allargar el moment deplegar. El meu pare diu que així tenien el millorVinyoli,iquefinsitotnohauriencomèscaperrorsia la feina li haguessin servit, de tant en tant,unacopa.PeròaLaborvaentrarenTriasFargas,ilapuntualitatvapassarpersobredelaqualitat.Noésimportant.Un dia Vinyoli i la meva mare parlaven depoetes.Havienpujat al castell,perquèlatramuntanadaelscridava. Estaven d'acord queno es podiajutjar unautorperlessevesideespolítiques.Vinyolinoentenial'odideJoanOliveraenPla.Ialeshoreselmeu pareva recordar unaconferènciasobrelacrisidelanovel∙lacatòlicaaEuropa,pronunciadaaprincipisdelscinquantaal'ArtsiOficisdePalafrugellper111

el-procc3a9s-5-publicacioweb
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya