Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐114

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Un domini tràgic.La poesia de Joan VinyoliDolors OllerSegonsundetalldelabiografiadePepSolà(Labastidadelssomnis.VidaiobradeJoanVinyoli,CCGEd.2010),itambérecollitalacronologiadeXavierMacià(a Joan Vinyoli, Poesia Completa, Ed. 62 “Labutxaca”2008),l’any 1935Vinyoli queda enlluernatperRilke,iaprènalemanypertraduir‐lo:undestídepoetas’orientacap aunalíricaessencial,expressionistai,enelseucas,entrelligataunavidadura.Orfede pare des dels cinc anys, va anar a l’escola enrègim de “classes defavor”al col∙legi delsjesuïtesdeCaspi,després,elsestudis decomerç alcol∙legide la Immaculadaseran la frontissa dela seva entradaal’editorialLaborontreballarà,nopassempreen les condicions esperades,dia rere dia, des delssetzeanysi finsalajubilació,quatreanysabansdemorir.De molt jovenet,ambla sevamare i família,passavacadaanyunmesd’estiuaSantaColomadeFarnersenunpisdeixatper unamic delpare.Iunapreguntasorgeix:¿comdeuriaserlaveudelapoesiaamb quèvaguanyarelsJocs FloralsdeSantaColomadeFarnersl’any1927?¿Quinaveupoèticavetllavaaquell adolescent trist i commogut davant delmiracledelanaturalesaenelsparatgesdolçosdeLaSelva?Treballadorambunmesdevacances,larestade l’anyera aBarcelona, i mantenia relacionsambgent de lletres de l’època ‐tertúlies, projectes,històries...–gairebétotsuniversitarisi,segurament,totsmillorsituatsqueno pasell.TambésabemquetambéBegurielsseuspaisatges,onquedenrecordde lessevesestadesestiuenques jad’adult,hanestatimportantíssimsperalasevaobra,i queelmarn’ésunafontd’imatgesdemúltiplessignificacionsiuna reserva de promeses i d’experiències poètiques...Sigui com sigui,a lapoesia deJoanVinyoli,una permanent pietat dolorosa impregna la lúcidaanàlisi de la veu poètica,en un diàleg amb si mateixaa través de la mirada sobre el món.Tots elstemes hi convergeixen. Totes les meditacions lacomparteixen, i tots els llibres,tots els poemes larepeteixentossuts,infatigables,en uncant d’estremidalucidesa.Unapoesiaque,desdelesmésantiguestradicionsexultaenelcantlírici,encertamanera,religiósdesdels tempsimmemorials:comunhomehumiliat,canto –diuVinyolialllargdetotalaseva poesia. Miro, escolto el món,i canto la sevaglòriaielmeudesconsol.Sem’enduenlesparaules,i canto.Canto per amor,perdesamor,iper ferquem’estimeu:¡Quinacosapeculiar,tantesdedicatòriesals seus lectors amics, coneguts..., gairebé tantesdedicatòries com poemes...! Cada poema, unapenyora.I el mateixdolor de mancament existencialqueelfatristisensiblefaràd’ellelgranpoetadeladesolacióíntimai personal,unaveu tan essencialiintensaque traspassalaconsciènciaquellegeixi esfapresentenelcor,avegadesfinsitotsensenecessitatd’exactitudlèxicani precisió sintàctica.La impressióés que té moltes coses adir,moltes a dirnos.PerquèenlapoesiadeVinyolinohihaespaiperalpensamentpoèticentermesgenerals,filosòfics,oformals. Es pot dir que quan es llegeixVinyoli esprodueixunaforçapuraiincontenible,indomableisense variacions, una xarxa tensa on s’inscriu eldiàlegentreeljo i l’altre:entreunjo virtual,poètic,cadavegadaméshàbiliambmésrecursosenelseurigor d’intèrpret del sentit de les coses, i “l’altre”,unapersonacomtotesalesqueeldestídeparaunalluitadesigual entrelaforçadeldesigilaforçadestructivadelarealitat:unheroi sense mite,peròlligata la seva història i a les seves circumstàncies.Precises, actives, indefugibles, són les circumstànciesquemarqueni condicionen,de fet,tota acció,totaintencióitottestimoni.Ienaquestcasés“l’altre”,unaltrejoreconegutcomainhàbil,quiprovocaeldiscurspoètic:elclamdevençut queéstotapoe‐115

el-procc3a9s-5-publicacioweb
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya