Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐més que aixecar‐se contra l’esvaïment del real,enrevelalacondiciófugaç,aquellaqueelmateixPròsperevocaenelsmotscitatsabans.Elfetinteressantésque,jades d’aquí,lareflexió vinyolianasobrelapoesia(dinsdel poemamateix)prencomapuntdereferènciaexplíciteltextshakespearià.Nopodempassarsenseanotarduesreferènciesméscircumstancials,del’ordredelesal∙lusions:en“Primeresbósderetrat d’unadona”ien el poema“Pròsper”,abansd'arribaralcasprincipal,eldelllibreDomini màgic,especialment lasecció tercera.Es tracta, de fet, d’una secció fortament individualitzada,composta bàsicament per “cançons”(en unsentit mésaviatlax,formalmentparlant,delterme; es tracta,en qualsevol cas,de poemes derima consonant)i en la major part dels casos ambreferènciesliteràries,desdeMallarméfinsaGoethe,abandadel gairebéomnipresentShakespeare.I ésque, de fet,el tercer versdela cançó d’Ariel obre,com a epígraf, el conjunt de la secció; a bandad’això,quatrepoemesen concret centren elnostreinterès: “Cançó lila”, “Cançó d’Ariel”, “Cançó demar”i“Campanes” 3 .Elsegondelscitatséslatraduccióvinyolianadel poemadeShakespearedequèparlàvem abans;enunanotaalfinaldelllibre,l’autorafirmahaver‐sesentit “obligat” arealitzar aquestatraducció:“i hovaig fer procurant donar, encara que fos en versosde metrei ritme diferents dels del’original,l’equivalentmésaproximat possible,finsonvaigsaber,de l’efecte que produeix el poema en anglès.” Ésben béaixí:elsheptasíl∙labsdel’originalesdevenendecasíl∙labsenlaversiódeVinyoli,queesdiferenciaen això de latraduccióanisosil∙làbicadeSagarrai dels octosíl∙labs emprats per Joan Ferraté. Ésaquestatraducció,defet,la quemés s’apropaala136

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐deVinyoli, que en tot d’aspectes n’és una rèplica,milloradaquant al sentit literali lesformesdel’expressiógràciesal’espaidejocmésampliquedonenelsdecasíl∙labs 4 :Benbécincbracesfondojeutonpare:delsossosseussen’estàfentcoral,elqueerenelsseusullssónperlesara,niunamicadelqueésenellmortalnos’haperdut;unamudançaclarademareltornaencosaricairara.Nimfestoquenamortsperellcadahora:eldringescolta!,aralessento,ning‐nang‐ning.Val la pena demanar‐nos, però, pel sentitd’aquella “obligació” de traduir el poema de quèparlava Vinyoli; sense cap dubte, va més enllà deldeuremorald’admetrelesfonts d’un poemapropi,de la necessitat de no cometre un frau respecte al’abastdel'originalitatpròpia.Aquestproblema,queafecta l’últim vers del poema següent, “Cançó demar”,s’haguéspogutsolucionar indicant‐hoenunanotafinalcomlaquejainclouelllibre(juntambunaaltradeparal∙lela,dedicadaaprecisarl’arrellul∙lianadelverb“eixir”enelpoema“Sidenit”),abandaqueelversde“Cançódemar”noenganyaningúdesdelmoment que l’intertext shakespearià, com ja hemdit,encapçalatotalasecció.L’obligaciódequèparlaVinyoli,defet,semblaanarmoltmés enllà;implicainclourelacançó d’Arielcomun poemamés dinselllibre,traduïtalcatalàper taldefondre’l ambl’obrapròpia;peraapropiar‐se’l.Hiha,així,enparaulesdeSegimon Serrallonga, “aquella altra dificilíssimallibertat perlaqualel traductoraconsegueixdeprimerlacomuniódel’homequeésellambl’homequeés o fou l’altre i aconsegueixper aquí i només peraquí lacomuniódelpoetaambelpoeta.”Serrallon‐137

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears