Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐IV. Erotisme, Riba, la situació de lallengua catalana i el Port de la SelvaEntrevista de Narcís Comadira a J.V. FoixNARCÍSCOMADIRA.Abans,durantlavostrajoventut,elstemes eròtics en literaturadevien ser moltmésdiscretsquenopasara..J.V.FOIX.Home,hihaviaelcasd’enFrancescPujolsquevaescriureencastellàElNuevoPascual.SortienrevistesopublicacionscomelPAPITU;mésenllàjano espodiaanar.El Papituva corrompre absolutamentellèxiccatalài encara ensenressentim,perquètotselsmotsvanacabartenintundoblesentit,senseposar‐hicapdibuixobscè.Alsmusic‐hallspassavaelmateixqueara,s’exhibienlamateixamenad’actrius,amb unamicamésdeprudència.Per partdelspoetes actuals,hi hala tendència afer poesiaautobiogràfica i explicar‐nos les aventures amoroses,peròsenseelbufquejoimaginoquehadetenirelpoeta.Elpoetaestàperdamuntdetotal’anècdotapersonal,houniversalitza.NARCÍSCOMADIRA. Les anècdotes personals podenserl’estímul,peròhandequedaramagades.J.V.FOIX.Hevist aaquestsfilmsVictòriaiLaciutatcremadaquehifansortirmoltsprostíbulsilesdoneshi apareixennues.Això en aquellaèpoca eraprohibit.Per llibertinatge que hi hagués, aquí com aFrança,com arreu del món,el sexe femení sempreportava un cache‐sexe.Als music‐halls de la mevaèpoca,no sortien mai completament nues.Però,ales pel∙lículesd’ara,hi surten per tal dedonar alagentelmenjarquevol.Elpúblicestàacostumatqueal cinemali donin escenesamoroses més o menysarriscadesi,sinoensurten,jadiuenquelapel∙lículaésensopida.NARCÍS COMADIRA. Els poetes joves actuals notenenpas pèls ala llengua.Ho expliquen tot,peròdevegadessensecapsentit.J.V.FOIX.Aquíme’nvavenirunallegir‐meelsseusversositotesreferiaalasevaprimeraprovad’amor.Ili vaigdir,¡peròsid’ençàd’AdamiEva,bilionsi bilionsdegentfanaquestactesensedonar‐licap importància!¡Iaraavosaltresussemblaquehodescobriu!Nos’explicaqueunapersonaintel∙ligentpuguiarribar acreurequeestàescrivint unacosa originalsobreunactequeesrealitzanormalmentcadadia.NARCÍSCOMADIRA.Això, jaho hem parlat, no ésexclusiu dels poetes. Els novel∙listes d’ara sempreensestanexplicantlessevesmemòries.J.V.FOIX.¡Però si les memòries consisteixen a explicarel quepassa fora detu!Lahistòriaés el quepassa a fora; el que em passa a mi no té cap importància.La història és el que passa al món. Lahistòriaéslacaigudad’aquellavióaMadrid;això ésun fet històric impressionant,lamort col∙lectivademés de cent persones. En un minut cauen morts,cremats.Aixòésunactehistòricperexplicar,comlacrema d’aquella discoteca madrilenya. Diuen quevanestarnoméstresminutspermorir totsplegats,ambsortidesd’emergènciaquenos’obrien.Emvanensenyar una menade discotecaala quales baixaperunaescalaestretíssimai nohihacapaltresortida.Imagineu‐vos! Però canviem de tema. Mireu,aquí tinc aquesta antologiade poetes universitaris,publicadaperl’InstitutdeCiènciesdel’Educació.MelavaportarfaunsdiesenLluísUrpinell.NARCÍSCOMADIRA.Sí,l’Urpinell,quefadecorrectorde català al Parlament;ja ho necessiten força.Veig araal’índexque hi somen FrancescParcerissas,l’AntoniMarí,l’AlexSusanna,enJaumeMedina,enjosepM.Fulguet,enPereFons...J.V.FOIX.Nol’hellegit,PereFons.144

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐FotografiadePilarAymerichNARCÍSCOMADIRA.Téunllibreenaquellacol∙lecciód’Edicions62,l’ESCORPÍ,aquellsllibretsblancs.Lacol∙lecció lavauinaugurarvósambDarrercomunicat.En aquesta antologia que em mostreu,veigque jasom tres o quatre que voltem els quarantaanys.Elsaltresvanpelstrenta.Jahihadeuanysdediferència.J.V.FOIX.Deuanysésunageneració.EnJosepCarnerportava deu anys de diferènciaper damunt deCarles Riba i meu. Entre nosaltres hi havia LópezPicó.IabansdeCarner,BofilliMates.NARCÍSCOMADIRA. Recordo que en una de lesvostresprosesheuescrit:“EnMaragallexaltal’esperit.EnCarnerienGuerau deLiost,el verb.En Sagarra,lasang.I enRibala intel∙ligència”.I desprésencarafeu unadistincióque trobo moltencertada:“Els quatre primers, fervorosament pairals i mésuniversal,quiendubta,enCarlesRiba,tan emocionalmentcontingut”. ¿Vós us col∙locaríeu entre elsuniversals,otambéentreelsfervorosamentpairals?J.V.FOIX.Notinc perspectivaper parlar demi.Nom’he posat mai en perspectivaper tal de contemplar‐me.Joeraunadmirador detotsellsi unlectorexteriordetotsells,enelsentitquenoteniaamistatparticularambcapd’ells,foraderelacionspuramentamicals.Amb enGueraude Liost havíem tingut algunaconversasobretemespoèticsipolítics.ACarlesRiba el vaigfreqüentar perlesreunionsque organitzavaels diumenges a la tardaacasaseva. Hianàvemaescoltarelmestre.Ambgranerudicióensexplicava detot,generalment poesiai,sobretot,laseva gran coneixença dels clàssics. Recitava alemany...NARCÍSCOMADIRA.A aquestesreunionstambéhivenienelsmésjoves,noésaixí?TantGabriel Ferratercom el seu germà gran hi havien estat, tambéJoaquimMolas.J. V. FOIX. Fins l’Enrique Badosa hi havia vingut.Peròtotsplegats,davantd’enRiba,escoltàvem.Nohihaviadiàlegnipolèmica.145

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears