Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.¿Quanushiestablíreu,alPortdelaSelva?NARCÍSCOMADIRA.Vós,del negoci,¿no us n’heuocupatmai?J.V.FOIX.Sí,delasupervisiógeneral.Allòquem’hainteressat més d’aquest negoci, atès que m’hi hetrobat,ésfer‐neunesbotiguesdequalitat.NARCÍSCOMADIRA.Depetit, ¿vau aprendrel’oficideconfiter?J.V.FOIX.L’any1948 em van proposardecomprarunacasetadepescadors.Abanselspescadorsnohivivien,alPort.ProcediendelaSelvaialPortnoméshitenienlesbarraques.Hihaviadospobles:laSelvailaVay,amagatsadarreraduesalesdelamuntanyaper no ser vistos pels pirates.Quan la pirateria vaanar desapareixent, van anar baixant i es van anarinstal∙lant al Port fins a formar el Port delaSelvadurantelsegleXVIII.L’any1948vaigcompraraquestacasa per una quantitat inversemblant.El pobleestava mig destruït per la guerracivil, atès que hidesembarcavenl’armamentqueprocediadeFrançaielsbombardeigseren continus.El poblevaquedargairebé abandonat,perquè la gent s’havia anat arefugiar a altres poblets. Les cases costaven de7.000 a 8.000 pessetes... Lavaig arreglar però nomésperpassar‐hil’estiu.Encaraaralatincambmoblesprovisionals.Comqueno hi vaig durant l’any,no hitinc confort,just per passar‐hiel mesqueemdonava de vacances. Ara me’n dono dos mesos.Aquest darrer estiu encara hi he anat...Tenia unabarca amb un pescador que se n’ocupava. Era enQuimet,que encaraésviuitéun nompopular perquèenSagarralivaferunsversos titllant‐lo declavellmorenet.Ambaquellabarcasortiacadadiacapalesdeu,quartsd’onze,totacollint‐hielsquevolienvenir.Erensobretotestrangers,perquèal Port delaSelva durant una collad’anys noméshi han vingutestrangers. Fins que han construït l’autopista, nos’haviavistcapbarceloníalPortdelaSelva.Elsbarceloninsnopassaven deCalelladePalafrugell.Sortíemamb la barca i triàvem una cala.De vegadesanàvem fins al Cap deCreus. En Quimet coneixiatotes lescales del’itinerari,des delCap delaSelvafinsalCapdeCreus.Sempretriàvemunacalaonnohi haguésningú.Enshi reuníem vuit odeu.Tothomhipreniaelsol,menysjo.Jonom’estiravaaprendreelsol.Comacaminadorqueheestatsempre,aprofitavalesestonesdurantlesqualselsamicsprenienel sol,perenfilar‐me muntanyaamunt,cap alacarena.Ensestàvemalacalafinsalestresitornàvemadinar,totcantantcoms’acostumaaferenaquestsmoments d’estiueig. A la tarda, havent dinat, joanavad’excursiógairebécadadiapelcamídeCadaquéso bépel camí deRoses,o alaSelvadeDalt avisitarenTomàsGarcés.ASant PeredeRodahiheacompanyat molta gent. Encara hi vaig tornar recentment...Ara em dono dos mesos de vacances.Gràciesals altres membres dela famíliaque s’ocupendel negoci,sempre he tingut la feina lleugera.Primerelmeupareilamevamare,despréslamevagermana. Tenia una altra germana que es va fermonjaivaanarapararaLaHavana,finsqueenCastrolesenvatreure.Vaingressarenunconventd’aquí,onvamorir.J.V.FOIX.No.Apartirdelsnouodeuanys,vaigestudiarel batxillerat al’Institut,integrat al’edificidelaUniversitat.D’allàvaigsortirpermatricular‐mealCol∙legideGràciaquehihaviaalcarrerGran,cantonadaamb el carrer de les Carolines. En acabar elbatxillerat,vaig ingressar a laFacultar de Dret.Noemvainteressar,noemdeiares.Men’anavaallegiralabibliotecadelaUniversitat elsclàssics catalansquetenienenedicionsantiguesi descuidavalesassignaturesdelacarrera.Elmeuparevacomprarunafoneriatipogràficaijome’nvaigencarregarfinsquevan aparèixer les linotips i les monotips que vansubstituir la feina dela foneriatipogràfica:fabricarles lletres queens compraven els impressors quancomponienamà.Lesmevesescapadeserenanaralmigdiaal’Ateneu,a mirar si havienarribar revistesnoves.Antigament,al’Ateneu rebien quasi totselsdiaris i lesrevistesdel’estranger.Tambémiravaelsllibresrecentmentincorporatsalabiblioteca,adquiritsoceditsperdonació.Arabé,noformavapartdelapenyadel‘Ateneu.Sempreanavaensolitari.Decser un dels socis més veterans de l’Ateneu Barcelonès.NARCÍSCOMADIRA.Deveu haver vist canvis moltimportantsdelPortdeLaSelva...J.V. FOIX.El canvi més important és que de1.200habitantshapassat atenir‐ne800.Esunacosaqueimpressiona de cop. A l’estiu, evidentment, no técompte.Però quanquedennoméselsdel Port,són800. Lajoventut se’n va.Les famílies no sónnombroses.Elspescadorshanmilloratdecondiciósocialacausadel’explotaciódelturisme,abased’aixecar150

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐pisos i anar fent apartaments. Gràcies als apartamentsalgunsviuentotl’any.Elsindígenesviuendelturismeielsque poden al’hivern se’nvan aviatjar.Elsmateixospescadorsqueviviendepaiunaarengadaalstemps d’en Sagarra. És un canvi radical,sobretotdesdelpuntdevistaeconòmic.Elsfills,elsfanestudiartots.TotfilldepescadorvaalaUniversitatinoquedaniunpescadorjove,niunnoidelPortques’hagivolgutinscriurealgremidepescadors.NARCÍSCOMADIRA. En queden gaires, de pescadorsalPortdelaSelva?J.V. FOIX.Pocs.Alguns vellsqueja no surten,unsquantsquesurtenindividualmentamblasevabarcaidosgrupscol∙lectiusquetenenunabarcassa,peròsenseresaveureambelsbousi lesvaquesgrosses.Hiha quinzeo setze bous,peròsónde Llançà perquèallànotenenportidesembarquenelpeixalPortde laSelva.Finsitothivan bous deTarragonaquepesquenalCapdeCreusibousdel nordd’Espanyaque sónel doblede benpresentatsqueelsdePortde laSelva.Delsbousmés petits,aquí se’n van dirvaques,acausa dela confusió entreboui buey.Jasabeuquebouvedelaparaulagregabolosquedesignauntipusdexarxa,senseresaveureambl‘animal.NARCÍSCOMADIRA.VósalPort,deveusertotaunainstitució, perquè us hi han dedicar un carrer i unmonument...J.V.FOIX.Uisí,allàesvanengrescardepressa.Emvandedicarunaavinguda.Peròtotalahistòriacorresponalamaneradeserdelpaís.Mireu,aquellaavinguda,l’únicadelpoblequepotsemblarunaavinguda,l’haviendedicat aenCarreroBlanco.Aleshores,uns nois catalanistes de per allà van esborrar lesdues“o”finalidurantunquanttempsesdeia“CalleCarrer Blanc”...Ambelcanvi derègim,m’handedicatami aquest monòlit, quediuen.Hancanviat laplacadelamateixapedrailihanposat “AvingudaJ.V.Foix”.Defet,jojahiteniauncarrerdedicat,peròhancanviatelcarrerperl’avinguda.NARCÍSCOMADIRA.Encarasortiuamblabarca?J.V. FOIX.No.Vaigdeixar de sortir‐hifa seto vuitanys. ¿Com voleu que surti amb la vista deficientquearatinc?Jo portavaeltimóduranttrentaanysisortia cada dia d’estiu. Aquella barca havia tingutdos noms. Darrerament esdeia El freu de la medella.Delespetitesroquesquesobresurtendelmar,endiuenmedelles.Elfreudelamedellaésunindretperonpassàvemsempreiperaixòvaigposaraquestnomalabarca.NARCÍSCOMADIRA. I ara com passeu els dies,alPort?J.V.FOIX.Malament.Enelmateixestat d’iraqueaBarcelona,pel fet deno poder llegir.Ésunmalques’had’haver sofert per acomprendre’l.Tinc moltesvisites,aixòsí.NARCÍSCOMADIRA.AraalPort,defet,ushideveuavorrirunamica...J.V. FOIX. M’hi avorreixo del tot.Al matí, cap aquarts de dotze, surto a passejar acompanyat pelqui erael meu pescador,en Quimet,que ara estàjubilat.A latarda faig un volt pel moll,per veurel’arribada dels forasters i l’entradai lasortida delsvaixells.Total, res.Tristesa i resmés.Això queallàtinc una biblioteca tan abundant com la d’aquí...Hauriendecuidarmésaquestmaldelavista.NARCÍSCOMADIRA. ¿Vau veure recentment la reposiciódel’obradeteatreElcafèdelaMarina?J.V.FOIX.Jal’haviavist abans, al Port de laSelvaquanvanorganitzarfasisosetanysunhomenatgeaenSagarra.La vaprotagonitzar la mateixaactriuque l’haviarepresentadaantigament alRomea.Eralavíduad’undelsgermansCostadelPort delaSelva.Hovan organitzar al Pòsit, amb el mateixambientquealCafèdelaMarina.Elsactorssecundariseren pescadors del Port. La reposició més recenttambé l’he vista. Estava molt modificada, però eldecorat jano corresponiaalCafède laMarina,quearaésuncafèultramodernsensecapdelescaracterístiquesdel’antic.És unaobratípicad’en Sagarra.Eraunhomeper fer obresd’aquest tipusitotesleshi va fer,ja hoconeixeu.Eraun teatre demitjania.Així com va traduir tan bé Shakespeare, no vaescriurecapobrad’alèshakespearià.NARCÍSCOMADIRA. Potser no s’hi hauria guanyatla vida. En aquest país donava més això altre. EmsemblaqueSagarrasabiamolt béel quecaliafer.Itenia molta facilitat per escriure, per exemple elsversos.151

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears