Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐J.V.FOIX.Tenia moltafacilitat perescriureepigrames,epigrames bastant picants. Eren dos epigramistes:elli enFagesdeCliment.Elsfeiamés bonsenFages deCliment queenSagarra,des d’unpuntdevistagramaticalideversificació.EnSagarratiravaaldret.¡UnavegadaenFagesdeClimentesvafercantar les absoltes per un capellà davant meu!Vavenir a lamevabarcaperquèemvoliaensenyarlessevespropietats més o menys reals que tenia pelserratquevadelcapdelaSelvaalcapdeCreus.EnsacompanyavauncapellàdeGirona,mossènTapiola.Vam desembarcar en unaplatjadeserta, en FagesdeClimentvaferunsotalasorra,s’hivaajeureiesvafercantarlesabsoltespermossènTapiola.NARCÍSCOMADIRA.AlPortdelaSelva,enSagarradeviasermoltpopular...J.V.FOIX. Entre la gent,sí.Anava amb els pescadors,sortienapescardenitambl’AlexandrePlanaid’altres.Erencinc osis presiditsperAlexandrePlana,que era un personatge molt intel∙ligent, quetambéfeiacríticadeteatre.NARCÍSCOMADIRA.I va ferunaantologiadepoetesdelasevaèpoca.I enSagarra,tambédeuteniruncarrerdedicat,no?J.V.FOIX.Sí,un carrer amb unaplacai unsímbol.L’Alexandre Plana també l’hi té i en tindrà un enTomàs Garcés, que ja està projectat.Al Port de laSelva també hi anava Josep Pla. No l’havia tractatgaire.Jo he tractat amb molt poca gent del mónliterari. Potser he tractat més amb pintors que nopas amb escriptors, llevat d’en Riba,en MariàManent,l’Albert Manent, en Llates i uns quants d’aquestgrupquefeienelsQuadersdepoesia.vida.Tenia unagran intuïciósobre la característicadelspoblesquevisitavalagentquefreqüentava.Elsescriptorscatalanspodemestarcontentsdetotselsquehanreeixit.Cadascúpelseucompte,totstenenel seuvalor.N’hi ha quehan plegat,comen BoixiSelva,i d’altres quehan continuat, com enVinyoli.Encaravatreballant,téestil,técultura,tébongust.EnGarcés ara estàdelicat desalut, però va evolucionant.Mireu,enGarcésésdels queno hanescritmai en castellà.EnMariàManent ésunhomemoltintel∙ligent i té unes traduccions de l’anglès quesemblenpoemesoriginals.Ja hansortit uns quantsnoms notables d’aquella generació, diguem‐ne deLa Revistaperquè totshi van col∙laborar.Sobreelspoetesjovesactuals,caltenirencomptequeésllargde temps aconseguir una certa anomenada enaquest país.EnSagarraera unpoetamolt popular,tothom el coneixiaielsseusllibresesvenien molt.Encanvi,de Ribase’n parlavamenys,eraun homemésdifícil.NARCÍSCOMADIRA. Ara em sembla que no se’nparladecap,depoeta.Durantunaèpocaesvaparlarmolt d’Espriu, suposo que per raons polítiques,perquèeral’èpocadeLapell debrau,delaresistència.Potserenvanparlarmassaiarase’nparlamassapoc.Detotamanera,jaestabéel silenci,per aunpoeta.Generde1984NARCÍSCOMADIRA.L’heullegitmolt,Pla?J.V.FOIX.Elllegiacadadia.Emdistreiamolt.Sinolihan donat elPremi d’Honorés perqüestió política,nopasperqüestióliterària.Comaescriptor,teniaelseu estil.Devegadesesrepetia,perquè norellegiaallòqueescrivia.Però teniaunagranforçad’observació.Hauriaestataquídurantcincminutsidespréshauriaescritsobreaquestareunióambtotdedetallsdelsqualsnosaltresnoenshauríemniadonat.Quanviatjavafeiaelmateix.AnavaaLaHavana,s’hiestavamitjahoraassegut en un cafè i jafeiauna descripciódeLaHavanacomsihihaguésviscuttotala152

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Homes i coses de la Barcelona d’abansCrònica primera: la Barcelona d’ara facent anysJust CortèsDesdelesdarreresdècadesdelsegleXIXCatalunyaien especial laciutat de Barcelonaviu un intent dedesvetllamentartísticiculturalquefaquefixielsullsenlamodernitat europeaiqueté lasevaconcrecióen el Modernisme, un moviment multidisciplinar(arquitectura, pintura, literatura, etc.) i queconjumina diferents estètiques (decadentisme,simbolisme, prerrafaelitisme, etc.) que a la fi noacaba de quallar per un munt de factors adversosquearaseriallargescatir.Enelterrenypolític,tanmateix,estemencaraimmersos a l'Espanya de la Restauració, del caciquismeidel'alternançaenelpoder,aral'unaral'altre,delspartitsconservadori liberal.A casanostra,larealitatpolíticaésunamicadiferent,jaqueelballde bastons no es produeix entre partits dinàsticssinó,tambésimplificant‐homolt,entreespanyolistesi catalanistes, els primers esquerranosos i elssegonsmésaviatdedretes,ésadir,entrelerrouxistesi regionalistes.Així, si de1900 a 1910 el PartitRepublicàRadicald'Alejandro Lerroux, l'emperadordelParal∙lel,éselpartithegemònicambimportantsparcel∙lesdepoderabsolutal'AjuntamentdeBarcelona,apartir delaSolidaritat Catalanael nacionalismecatalà,tant el Centre Nacionalista Republicàcomsobretot laLligaRegionalista,vanescalant posicionsifent‐seamblesregnesdelpodermunicipaliprovincial.Això comporta que cap a 1910 a Catalunyaexisteixi un altre moviment cultural homogeni epígondelModernisme,elNoucentisme,que,de nouper simplificar,veaserunamenad'ententecordialeentrela burgesiacatalanaqueper aquestsdies dominalesregnesdelapolíticaautòctona(laDiputacióicada vegada mésl'Ajuntament) i uns determinatsintel∙lectualsquepropugnenla intervenció socialatravésd'unasèriedevalorsafinsalsdelaculturaburgesa(classicisme,civilitat,cosmopolitisme,arbitrarisme, catalanisme, etc.). I això des d'unasèrie de plataformes (el diari LaVeu deCatalunya,especialment)id'institucionscreadesadhoc(l'Institutd'EstudisCatalans,laJuntadeMuseus,laBibliotecadeCatalunya,etc.) des de les quals s'exalcenuns determinats temes igèneres literaris, en especiallapoesia.Més enllà, però, d'aquesta diguem‐ne altacultura,queseriacomlacapasuperiordelsdiferentsestratsquecomponenunsistemacultural,iqueésal'abast d'unapetitaelit,iquefinsitot,alaciutatdeBarcelona, geogràficament té un radi d'acció moltprecís,quevadelPasseigdeGràciafinsal'Eixample,hi ha un cúmul o un aiguabarreig de diferents i diversesmanifestacions culturals,de caire marginal,153

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa