Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐que guardavenala pitreraamb elsescapularis.Lesprovisionsdebocai totselsaltresobjecteselsportavendinslesflassadesdellanaviroladaidinsunesgorresvermellesiacabadesenpuntaqueelsqueiensobrel’esquena.»***MossènTristanyteniaun avantatgesobreels altresguerrillers:havia estudiatllatí,filosofiaiteologiaalseminari de Solsona i s’hi havia avorrit sobiranament.L’historiadorliberalAntonioPiralaafirmaquelasevaimaginacióardentiel seugeni«inquietibulliciós»novan mostrargaireaficióals estudis,iencaramenysa la«teologiamoral».Quan el van nomenarcanonge dela catedral deGirona,els membresdelcapítolvanfer‐loinstal∙laraBarcelona,onlasevainsuficiènciaintel∙lectualilasevaconductapocexemplarpodienresultarmenyscomprometedores.Detota manerano vaperdre mai aquell càrrec. Elseu catolicisme era tan ferm, assumia amb tantanaturalitat les jerarquies, que podia donar tota labrida a les passions.A còpia de bretolades i vicisjovialsTristanyvaenvoltar‐se d’un halo carismàtic;elsmésgrollers,labasedetotaguerradeguerrilles,l’admiravenperquèhi veien el triomf delsseuspropisimpulsos.S’haparlatdelasevaabnegació,delasevafe inconcussa,del menyspreu queliinspiravenles privacions, de la seva laboriositat, però totesaquesta paraules transfiguradores semblen fruitd’un error de perspectiva. Pels rastres amb regustd’autenticitat que ens n’han pervingut,Tristany noera un lluitador ascètic que s’elevava cap al cel aforça de patiments acceptats amb resignació, sinóun home que celebrava amb cadaacte elsinstintssensualsisanguinarisquelibellugavenelcos.Hi ha persones de vida intel∙lectualitzada,fetatext,que els documents poden expressar plenament.Commés estudis tenen,més previsiblesicomprensibleses tornen;la lògica quehan après aimposar‐se al llarg dela vidase’lsenganxa a lapellcomunvestitadotzenat,elsesmorteeixelsrampellsiels llimalesasprors(però aneuasaber,potser l’únicque passa és que els petits deliris quotidianss’amaguen més endins,al fons de tot, on callen icouen).Tristanyhaviaestudiat alseminari,peròs’hihaviaavorrit com pocs,il’avorrimentésunadelesmesuresdeproteccióméspotentsquehiha.Vasortir‐neigualderampellutquequanhihaviaentrat.Opotser més, un cop perduda la paciència. Durantl’últimperíodedelaprimeraguerra—eldelsexèrcitsregulars,del’organitzaciómilitarcreixent—,TristanyvaserenviatbenllunydeCatalunya,inutilitzable.Unafont de violència atzarosacom aquestaencaixa malament amb elsdocumentsoficials,i nosolamentperquèlallenguaenquès’escriviennoeralaqueellfeiaservir perrenegar;lesfórmulesprefabricadesqueinfestenlapaperassadel’èpocapassendellargdelesarestesi lesrugositatsdelsindividus.Enunafitxapolíticadel’any1838noméslesúltimesparaulesinsinuen unasilueta característica,en moviment:«Edad de 35 a 40 años. Estatura regular.Pelo negro.Ojos pardos. Nariz algo chata. Barbacerradaconmuchapatillainclinadaacia[sic]arriba.Cararedonda.Color moreno.Corpulento,vistaalegreydesvergonzadaydemodalesgroseros.Tienepropensiónasilbar.»LaproclamaquevasignarTristanyel3desetembredel1837aBerga,comasegoncomandantdel’exèrcitdeCatalunya,encaraésmésglacial,més farcidadetòpics: falsamodèstia,elogidelssuperiors,afalacs als igualsi alsinferiors,amenaçade càstigs, crida a «libertar cuanto antes ánuestrapatriadelyugorevolucionario».Éseldramade tota la primera meitat del vuit‐cents en aquestpaís: vides carregades d’història, impetuoses, quefan irrisoriel nostreanar tirant anodí,però mancadesd’unllenguatgequelespuguiexposarnitansolsd’unamaneraaproximada.Noéscasualquelesdescripcionsmésgràfiquesd’aquellmónlestrobemenlesmemòriesdelsmilitarsprussians.LaviolènciadeTristany quedava atrapada entre l’absurd que nos’explicaielsclixésoficialsquehoallisentot.Ensofereixen unaimatgeunamicamésvivaque elsdocumentsde despatxalgunsromançosdel’època. En algun hi sentim el to burleta dels quimalparlavendelguerrilleralestertúliesescèptiquesodesenganyades:Elscarlinsjatenenmalacuad’any,jafoseldiabledonBenetTristany.Oencaraambméspercussió:Nosaltres,perdivertir‐nos,proutenimambloTristany,quetéelcaplomateixqueunaescopetasensepany.Peròpotserhihauncasenquèpodemsentirla veu deTristany amb les seves inflexions rudes,amblasevaasproralegre,etílica.Ésd’unaèpocaenquèesdiuqueelcanonge,acabatdetornardel’exili184

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐francès,viviaamagat pelsvoltantsdeSolsona.L’albagèlidadelsegondiumengedel1847vail∙luminarun pasquí clavat aun pilar dela plaça Major.Algú,potser el borratxodel poble,encaraamb lasonentelant‐lielsulls,el vallegir,vaestremir‐sei se’nvaanarcorrents.Unamà—¿elsditsabotifarrats,callosos,demossènTristany?—hi havia gargotejat cincparaules,unestripalsbrodatsretòricsdelsegle:VIVACARLOSQUIN.JAUSFUTAREM.185

 • Page 2 and 3:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 4 and 5:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 6 and 7:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 8 and 9:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 10 and 11:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 12 and 13:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 14 and 15:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 16 and 17:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 18 and 19:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 20 and 21:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 22 and 23:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 24 and 25:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 26 and 27:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 28 and 29:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 30 and 31:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 32 and 33:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 34 and 35:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 36 and 37:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 38 and 39:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 40 and 41:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 42 and 43:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 44 and 45:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 46 and 47:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 48 and 49:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 50 and 51:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 52 and 53:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 54 and 55:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 56 and 57:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 58 and 59:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 60 and 61:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 62 and 63:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 64 and 65:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 66 and 67:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 68 and 69:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 70 and 71:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 72 and 73:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 74 and 75:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 76 and 77:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 78 and 79:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 80 and 81:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 82 and 83:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 84 and 85:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 86 and 87:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 88 and 89:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 90 and 91:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 92 and 93:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 94 and 95:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 96 and 97:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 98 and 99:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 100 and 101:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 102 and 103:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 104 and 105:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 106 and 107:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 108 and 109:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 110 and 111:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 112 and 113:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 114 and 115:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 116 and 117:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 118 and 119:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 120 and 121:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 122 and 123:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 124 and 125:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 126 and 127:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 128 and 129:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 130 and 131:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 132 and 133:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 134 and 135: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 136 and 137: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 138 and 139: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 140 and 141: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 142 and 143: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 144 and 145: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 146 and 147: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 148 and 149: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 150 and 151: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 152 and 153: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 154 and 155: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 156 and 157: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 158 and 159: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 160 and 161: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 162 and 163: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 164 and 165: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 166 and 167: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 168 and 169: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 170 and 171: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 172 and 173: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 174 and 175: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 176 and 177: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 178 and 179: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 180 and 181: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 182 and 183: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 186 and 187: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 188: Elprocés.Revistacontracultural‐
el-proces-vi-3
1iKBMzl
Poesia
Joves poetes del XXI
Treball - Hermeneia
El temps que fuig - RUA
P mias - lletrA