Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐He traçat fins ara un viatge condensat enformadepasseigperlesvivènciescompartidesamblapersonadeVinyoli;aracaldriadonar,niquesiguiavold’àliga,unmosaicminimalistadelasevainfluènciaenlamevapròpiapoesia.UnapartdelmeullibreEl lent creixement dels coralls i tot Calotips i instantàniesdeuen molt a la interiorització del ferpoètic deVinyoli,queenlesnostres conversesanavainfiltrant‐seen el meu corrent emocional i sanguini.IconcretamentalseuLlibred’amic,queemvaimpressionarmoltquanme’lvallegirenveualta.Elpoemabreu,peròd’intensitatsconcentrades,detallistaenlapinzellada,peròvastenlaintenció,obertalavivènciatranscendent,peròperfectamentconscientdelpasdeltempsidelamortqueaguaita,vacomençaraformarpartdelmeubagatgepoèticidela meva reflexió fins i tot personal.Però potser elqueméspucagrairaVinyoliésquem’acostéstantalfer poètic de Rilke. Moltes vegades em va insistirperquèemdeixésanaral’aventuradetraduirelpoetadePraga;ellmateixemconsultavasobrealgunesdelessevestraduccionsimelesfeiallegirperquèendonés la meva opinió. Algun cop havíem discutitsobre la precisió d’algun mot en català(“inefable”versus “indicible”, per exemple) per traduir ja fosunaparaulaounconcepteitot delprecísmuntatgelingüísticdeRilke.End’altresocasionseracapaçdedesvelar‐meelsentitdetot unpoema,cosaqueemfeiaobrir elsullsmeravellatdelasenzillacomplexitatamb què afrontavaaquellestraduccions nopasfàcils.M’haviafet llegir laPrimeraElegia deDuino,entraduccióseva,l’únicapublicadai pòstumament,i jo sempreinsistiaen l’extremadificultat amb quèem trobava, però el seu esperonament va acabarobtenint resultats. Quan programava alguns delsconcertsdelFoyerdel Liceu,enocasió delesrepresentacionsdeL’OrfeodeMonteverdi(tambéhavíemparlat molt de música amb Vinyoli), el febrer del2002vaigmuntarunconcertques’obriaambundelsDiàlegsamb Leucò de Pavese(L’inconsolable, entreOrfeuiunabacant,entraducciómeva)perintroduirles peces musicals al voltant del tema òrfic, gratcom pocs aVinyoli!Per auna peça del compositorKirchnersobrealgunsdelsSonetsaOrfeu,vaig traduirelssonetsI,II,III,IV,VIII,IXdelaprimerapart,que jomateixvaigrecitar abans delainterpretacióde l’obra. D’aquesta manera vaig complir ambVinyoli,al qual havia promès defer un any o altrealgunatraducciódeRilke.Inofapasgaire,el2010,vaiggosarenfrontar‐mealRèquiemperaunaamiga,on la mort tothora present de l’amiga de Rilke,lapintoraPaulaModerson‐Becker,queelvisitadesdelmés enllà, com si algunacosahaguésquedat pendent,fa el llarg poema d’una densitat emotiva itranscendent molt pròpiadeRilke(«Sihosuportes,siguesmortaenmigdelsmorts»).I per acabar, una anècdota que explica elstermesdeladedicatòriaque em va posar al volumdelasevaPoesiaCompletaeldia22d’abrildel1978,lavigíliadesortirElgriu,totiquelasignàambdatadel 21.La dedicatòria diu: «A Jaume Creus,poeta,gran amic de sensibilitat extrema... Diria que sócunabèstiafortaiunàngelpoderósencombat.Pensoquel’àngel guanya...Ben teu,l’àngel aguisadecompany...Molt teusempre.Joan».Aquell dia havíemestat parlant de lesElegies deDuino,havíemcomentat la Primera Elegia i també havíem parlatd’àngels,delsmoltsqueusavaRilkealsseuspoemesidelsquejousavaenelsmeus,mésfísics,méscarnals,i em va entendre perfectament. Perquè a laPrimeraElegiaesparlad’àngelsid’amants.Llavors,tenint com teníem el començament de la segonaElegia a la vista,cadascú amb el seu exemplar (joamb el meu molt subratllat), em va deixar anar,potser amb un deixde sornegueriaamical, lesprimeresparaulesquehi escriu Rilke:«JederEngel istschrecklich»...Totàngelésterrible!,frasejapresenta laPrimera Elegia.Vinyoli es referiaals meus àngels,alsseusialsdeRilkealhora,indubtablement.Ijopertornar‐lilapilotalivaigrecordarelseupoemaNit del’àngel, on ell,temerari,lluita amb un àngelgranifort.I concretament li vaig llegir el fragmentque diu:“Tenscom lanit,amb meravellai espant,entrelessevesmansdebatent‐me,quinmisterinaixiaen mi...”. I vaig afegir: «Ara saps com em vaigsentir la primera vegada que vaig estar “lluitant”ambunaltrehome».Aquelldiaemvacomprendreafonsi vapassaraserelmeu“àngel aguisadecompany”.P.S.EncarahefetmésenhonorimemòriadeVinyoli. Al Festival PACEM de poesia i música deCollbató,peljunydel 2011,vaig muntar un concertdedicatenteramentaell,ambtotd’estrenesabsolutesdepecesmusicalscompostesexpressamentperaaquellaocasió.També joli vaigescriureunapeçaper aflautai veu,amb el textdel seuFosc ocell delllibreDominimàgic.L’èxitdelconcertemvafermoltfeliç,perquèesvaposardemanifestquehihamoltagent quese l’estimacadacop més,i encara pensofer‐limésregalsd’aquests.Toca.44

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐45

el-proces-vi-3
Poesia
1iKBMzl
Joves poetes del XXI
Treball - Hermeneia