Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Realitat i fumAlbert Vinyoli...Hedeciditescriurepoesiesconcretes.Envelleixo,calenrealitats,nofum.Aquestany2014faràcentanysquevanéixerelpoetaJoanVinyoli i Pladevall,i elpaísvol retre‐lihomenatge.En els àmbits delacultura es diu oficialmentque 2014 és l’anyVinyoli.Per les notíciesque m’arriben,i pel què vaig veient, tot fa pensarque, gràcies als qui la porten i al recolzament quevanrebent,aquestaseràunabonacelebració,ambrealitats, sense fum, cosa que personalment i ennom de la família agraeixo molt sincerament atothom.Se’mfadifícilimaginarcomhauriareaccionatel meupare,acostumat a cerclesmés aviat reduïtsd’amicsilectors,davantdetotaixò.Premisimedalles(alguns,elsmésnotables,pòstums),unsjardinsamb el seunom alaciutatdeBarcelona,unaplacacommemorativa a la casa on va viure fins que vadeixardefer‐ho,iaraaquestanyVinyoli...Quanalgúescriu i publica, busca, entre d’altres coses, i moltcomprensiblement,uncertreconeixement,unarespostaperpart delslectors,del públic.Hi haautorsqueescriuenbuscantnomésaixò.N’hihaquehofantambé per altres motius. Als humans ens agradaentendreifer‐nosentendre,comunicar.JoanVinyolimainoesvaproposarserpoeta.Hoera.Elfetdeser,nodevolerser,enl’àmbitdelacreació artística, i en molts altres,és una qualitatqueòbviamentdistingeix.Devegadesettrobesdavantde paraules, imatges, músiques i movimentsque tenen aquesta força, que immediatament etposenencontacteambelseuautor,comsitinguessisunaconversaíntima,intensa,devegadescordial,d’altrespotser notant,amb elloella,perquèperlasevaparthoestàfentbé,nodivaga,ésprecísicoherentd’intencions i resultats, no ofereixfums, sinórealitats,itu,perla teva,estàs rebentbéaquestesrealitats.T’agraden,t’interessen,et serveixen.Tambéetpotstrobaramb unaproducciómoltben feta,moltelaborada,queencaixaperfectamentdinsd’unestilomoda,peròquenotéaquestaforça.Depossibilitatsn’hihatantescomtotes.Davantd’unapinturade Miquel Barceló, t’agradi més o t’agradimenys,ésgairebéinevitabledetectarqueestàscontemplant‐compartintlafeinad’algúquefaelquèhade fer,quepintaperquè realment éspintor i hadepintar.Veient una pel∙lículade Fellini passael mateix,i també succeeix llegint la poesia de Vinyoli.Aquests són només uns exemples. N’hi ha moltíssims,llarga,animadoraiextraordinàriallista!En el cas de Vinyoli, aquesta autenticitat,alhora que va donar, dóna,a la seva obra poèticaunaforçainnegable,quepocapocesvadescobrint,tambélivacrear algunesdistànciesdintredelsambientsculturals i literaris de la seva època. Erentempsdifícils,comtothomsap,encarasotal’embatd’unes forces que tendien a veure els poetes comenemics,incòmodes,insignificantsoinútils,tretqueels fessin eslògans i lloances de recolzament a laseva causa.I això, per descomptat,té conseqüències,iexplicacionsqueaVinyolinolivanpassarperalt:Nodormis:s’hand’esglaiarprimertoteslescanyesdevoraelrec,àcidamúsica,fonsdecapvespre.Ja,decop,sócal’indretonneixocadavegada,queésonmainoestocafons.Vinyoli, per lesraons quesigui,no podia (nivolia) renunciar alaseva‘investigació’en unàmbitmés extens, en l’espai al qual s’entra cada vegadaque esneix onmai no estoca fons.S’hi entra pre‐6

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐guntant,preguntant‐se,molt sovint allò que no téunarespostafàcil.“Hihapreguntesdifícilsdecontestar”emvadirunavegadaunconegutpolític,elmateixque, quan Vinyoli va morir, va comentar perràdio “enVinyoli se’ns ha escapat”. És cert que enVinyoli se’ls va escapar, i també és cert que hi hapreguntesdifícils decontestar,però aixòno vol dirque no tinguin resposta.N’han de tenir. Buscar‐lapot ser un recorregut complicat,arriscat fins i tot,que notothomestàdisposataemprendre.LapoesiadeVinyolinoésacomodatícia,suggereixrecorreguts...Totalaselvacrepitamenyselgorg,inversemblantheilignüchterneWasser*.*(aiguabeneitaisòbria)Calbanyar‐s’hidevotament,osisabessisproudenedar,capbussa‐t’hi.Convéd’aprendre’nperallòqueestrobadessotaenordred’aigües:canvid’ulls,peronelspeixosentrendinslaxarxadelsmots.Hi hamoltes maneres de dir les coses,peròenunapoesiacomladeVinyoli,aixòesfa,hofa,decop, amb forma i contingut compactats en un solmotlle, segell, creant un impacte que després desencadenaexplicacions.Devegadesaquestsimpactesfinsi tot poden obrir portes.Laforçadelesparaulesésimmensa.PeròaVinyoli,queconeixiaproubéquinaéslaforçadelaparaula,nolierasuficient,per una raó ben senzilla;Vinyoli era incapaç d’enganyar‐sei sabiaperfectament queno éselmateixllunaquedirlluna.Recordounesdevenimentimportanta casa,fa ja molts anys, encara que no tantscomcent,quanundiavaaparèixerelmeupareambunabiografiadelpoetaxinèsLiTaiPo,un“desterratdel cel”,es definia ell, que viatjavaper laXina enbúfalimúsica,unanoiaquelicantava.BrindavaperlavidamirantcapelSud,però,permésques’hiesforcés,noespodiaoblidarquehihad’haverunpunten el querealitat i paraula es troben,esfonen,perdesaparèixerenunbuitontot éspossible,finsitotlarealitatmésimmediata...Éstard,éshoradetornaraBegurenl’autocarqueensdeixaràalaplaça.anemalbariprenguemunaperitiuambcloïssesbenamanidesambllimonaipebre...La realitat o les realitats immediates cobravenen mans de Vinyoli una dimensió tremendamentsuggerent, com les cloïsses ben amanidesamb llimona i pebre. De fet, aquesta capacitat defruirrealmentdelquèestéatocardemàestrobaalpuntdepartidad’unagranpartdelasevapoesia.Lavidaliagradava,livaagradarmolt,malgratelsobstaclesi dificultats que tota vida planteja, i sabiatransmetre aquest plaer.Vinyoli no necessitava recórrergransdistànciesperferllargsviatges.Recordo quan de petits ens portava a unacotxerade tramvies quehi haviaalPasseig deManuelGirona,justalcostat onarahihaelsJardinsdeJoan Vinyoli, que ens feia veure aquells tramviesimmòbils, tancats en una gran nau, algunselevatsper aserreparats per sota,comesculturalsmàquinesde ferro,màquines extraordinàries construïdesper atransportar gransquantitats depersonesd’unlloc a l’altre. El guarda,que ens coneixia,era diumenge,tambése l’escoltava, i miravai tornava amirarelsseustramviesintentantesbrinarquèteniend’extraordinari. A partir d’aquí, quan vèiem untramvia,vèiem màquinesfabulosesdeportar gransquantitatsdepersonesd’un llocal’altra.Elsdiccio‐7

 • Page 2 and 3: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 4 and 5: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 8 and 9: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 10 and 11: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 12 and 13: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 14 and 15: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 16 and 17: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 18 and 19: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 20 and 21: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 22 and 23: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 24 and 25: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 26 and 27: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 28 and 29: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 30 and 31: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 32 and 33: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 34 and 35: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 36 and 37: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 38 and 39: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 40 and 41: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 42 and 43: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 44 and 45: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 46 and 47: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 48 and 49: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 50 and 51: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 52 and 53: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 54 and 55: Elprocés.Revistacontracultural‐
 • Page 56 and 57:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 58 and 59:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 60 and 61:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 62 and 63:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 64 and 65:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 66 and 67:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 68 and 69:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 70 and 71:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 72 and 73:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 74 and 75:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 76 and 77:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 78 and 79:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 80 and 81:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 82 and 83:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 84 and 85:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 86 and 87:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 88 and 89:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 90 and 91:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 92 and 93:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 94 and 95:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 96 and 97:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 98 and 99:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 100 and 101:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 102 and 103:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 104 and 105:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 106 and 107:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 108 and 109:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 110 and 111:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 112 and 113:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 114 and 115:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 116 and 117:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 118 and 119:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 120 and 121:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 122 and 123:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 124 and 125:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 126 and 127:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 128 and 129:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 130 and 131:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 132 and 133:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 134 and 135:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 136 and 137:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 138 and 139:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 140 and 141:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 142 and 143:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 144 and 145:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 146 and 147:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 148 and 149:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 150 and 151:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 152 and 153:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 154 and 155:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 156 and 157:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 158 and 159:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 160 and 161:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 162 and 163:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 164 and 165:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 166 and 167:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 168 and 169:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 170 and 171:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 172 and 173:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 174 and 175:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 176 and 177:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 178 and 179:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 180 and 181:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 182 and 183:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 184 and 185:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 186 and 187:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

 • Page 188:

  Elprocés.Revistacontracultural‐

el-procc3a9s-5-publicacioweb
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya