Views
3 years ago

Template BA B168xH238 - Hörmann

Template BA B168xH238 - Hörmann

NEDERLANDSInhoudsopgaveA

NEDERLANDSInhoudsopgaveA Meegeleverde artikelen.......................................... 3B Benodigde werktuigen bij de montagevan de schuifdeuraandrijving................................. 4C 1 Montagetoebehoren voor de kunststoftandheugels.............................................................5C 2 Tandheugel uit kunststof met eenstalen kern (montageanker beneden).................... 5C 3 Tandheugel uit kunststof met eenstalen kern (montageanker boven)........................ 5C 4 Tandheugel uit verzinkt staal.................................. 5C 5 Montagetoebehoren voor de stalentandheugels............................................................. 5Boormal................................................................ 1651 Over deze handleiding.......................................... 651.1 Geldende documenten............................................ 651.2 Gebruikte waarschuwingen..................................... 651.3 Gebruikte definities................................................. 651.4 Gebruikte symbolen................................................ 651.5 Gebruikte afkortingen.............................................. 661.6 Aanwijzingen bij de illustraties................................. 662 Veiligheidsrichtlijnen..................................... 662.1 Doelmatig gebruik................................................... 662.2 Ondoelmatig gebruik............................................... 662.3 Kwalificatie van de monteur.................................... 662.4 Veiligheidsrichtlijnen voor montage,onderhoud, herstelling en demontagevan de deurinstallatie.............................................. 662.5 Veiligheidsrichtlijnen bij de montage....................... 672.6 Veiligheidsrichtlijnen voor inbedrijfstellingen bediening............................................................ 672.7 Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik van dehandzender.............................................................. 672.8 Geteste veiligheidsvoorzieningen............................ 673 Montage................................................................. 673.1 Deur/deurinstallatie controlerenen voorbereiden...................................................... 673.2 Montage van de schuifdeuraandrijving................... 683.3 Tandheugel monteren.............................................. 693.4 Schuifdeuraandrijving elektrisch aansluiten............ 693.5 Printplaathouder monteren...................................... 693.6 Magneethouder monteren....................................... 693.7 Aandrijvingen vergrendelen..................................... 693.8 Extra componenten/toebehoren aansluiten............ 694 Inbedrijfstelling...................................................... 714.1 Voorbereiding.......................................................... 714.2 Programmeren van de deur-eindposities................ 714.3 Krachten aanleren................................................... 724.4 Beginpunten van de vertraagdebeweging bij het openen en sluiten wijzigen........... 734.5 Terugkeergrens........................................................ 734.6 Automatische sluiting.............................................. 735 DIL‐schakelaarfuncties......................................... 745.1 DIL‐schakelaar 1..................................................... 745.2 DIL‐schakelaar 2..................................................... 745.3 DIL‐schakelaar 3 / DIL‐schakelaar 4....................... 745.4 DIL‐schakelaar 5 / DIL‐schakelaar 6....................... 745.5 DIL‐schakelaar 7..................................................... 745.6 DIL‐schakelaar 8 / DIL‐schakelaar 9....................... 745.7 DIL‐schakelaar 10................................................... 755.8 DIL‐schakelaar 11................................................... 755.9 DIL‐schakelaar 12................................................... 755.10 DIL‐schakelaar 13................................................... 755.11 DIL‐schakelaar 14................................................... 755.12 DIL‐schakelaar 15................................................... 755.13 DIL‐schakelaar 16................................................... 756 Radio....................................................................... 756.1 Handzender HSM 4................................................. 766.2 Draadloze ontvanger............................................... 766.3 Aanleren van handzenders aaneen geïntegreerde ontvanger.................................. 776.4 Bediening................................................................ 776.5 Wissen van alle functiecodesvan een geïntegreerde ontvanger............................ 777 Afsluitende werkzaamheden................................ 777.1 Waarschuwingsbordje monteren............................. 778 Bediening............................................................... 778.1 Gebruikers inwerken............................................... 778.2 Functietest............................................................... 778.3 Normale werking..................................................... 788.4 Handelingen bij een spanningsuitval....................... 788.5 Handelingen na een spanningsuitval....................... 789 Controle en onderhoud......................................... 7810 Aantonen van bedrijfstoestanden,fouten en waarschuwingsmeldingen................... 7810.1 LED GN................................................................... 7810.2 LED RT.................................................................... 7810.3 Indicatie van fout-/waarschuwingsmeldingen......... 7810.4 Oplossing van fouten.............................................. 7911 Besturing resetten / fabrieksinstellingenopnieuw tot stand brengen................................... 7912 Demontage en berging......................................... 7913 Optionele toebehoren........................................... 7914 Garantievoorwaarden........................................... 8015 Uittreksel uit de inbouwverklaring....................... 8016 Technische gegevens............................................ 8117 Overzicht functies DIL‐schakelaars.................... 82Illustraties.................................................. 144Doorgeven of kopiëren van dit document, gebruik enmededeling van de inhoud ervan zijn verboden indien nietuitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten totschadevergoeding. Alle rechten voor het inschrijven van eenpatent, een gebruiksmodel of een monster voorbehouden.Wijzigingen onder voorbehoud.64 TR10A082-C RE / 01.2011

NEDERLANDSGeachte klant,wij verheugen ons dat u gekozen hebt voor eenkwaliteitsproduct van onze firma.1 Over deze handleidingDeze handleiding is een originele gebruiksaanwijzing in dezin van EG-richtlijn 2006/42/EG.Lees de handleidingzorgvuldig en volledig, zij bevat belangrijke informatie over hetproduct. Neem de opmerkingen in acht en volg in hetbijzonder de veiligheids- en waarschuwingsrichtlijnen op.Bewaar deze handleiding zorgvuldig!1.1 Geldende documentenVoor een veilig gebruik en onderhoud van de deurinstallatiemoeten volgende documenten ter beschikking staan:• Deze handleiding• Bijgevoegd controleboek• De handleiding van de schuifdeur1.2Gebruikte waarschuwingenHet algemene waarschuwingssymbool kentekenteen gevaar dat kan leiden tot lichamelijke letsels of tot dedood. In de tekst wordt het algemenewaarschuwingssymbool gebruikt met betrekking tot devolgende beschreven waarschuwingsstappen. In deillustraties verwijst een bijkomende aanduiding naar deverklaringen in de tekst.GEVAARKentekent een gevaar dat onmiddellijk leidt tot de dood oftot zware letsels.WAARSCHUWINGKentekent een gevaar dat kan leiden tot de dood of totzware letsels.VOORZICHTIGKentekent een gevaar dat kan leiden tot lichte ofmiddelmatige letsels.OPGELETKentekent een gevaar dat kan leiden tot beschadiging ofvernieling van het product.1.3 Gebruikte definitiesOpeningstijdWachttijd voor de sluiting van de deur uit de eindpositieDeur‐open of gedeeltelijke opening bij automatische sluiting.Automatische sluitingAutomatische sluiting van de deur na verloop van tijd, vanuitde eindpositie Deur‐open of gedeeltelijke opening.DIL‐schakelaarsSchakelaars op de besturingsprintplaat voor de instelling vande besturing.ImpulsbesturingBij elke druk op een toets wordt de deur in de tegengestelderichting t.o.v. de laatste richting gestart of wordt eendeurbeweging gestopt.KrachtleercyclusBij deze leercyclus worden de krachten aangeleerd die voorhet functioneren van de deur noodzakelijk zijn.Normale werkingDeurbeweging met aangeleerde trajecten en krachten.ReferentiecyclusDeurbeweging in richting eindpositie Deur‐dicht om debasisinstelling vast te leggen.Terugkeercyclus/VeiligheidsresetDeurbeweging in tegengestelde richting bij het activeren vande veiligheidsvoorziening of van de krachtbegrenzing.TerugkeergrensTot aan de terugkeergrens, kort voor de eindpositieDeur‐dicht, wordt bij het activeren van eenveiligheidsvoorziening een beweging in tegengestelde richting(terugkeercyclus) geactiveerd. Bij het overrijden van dezegrens bestaat dit gedrag niet, zodat de deur zonderonderbreking van de beweging veilig de eindpositie bereikt.Vertraagde bewegingHet bereik waarin de deur zeer langzaam beweegt, om zachttegen de eindpositie te lopen.Functie met aanhoudend contactDe aandrijving loopt na een impuls zelfstandig tot in deeindpositie.Gedeeltelijke openingHet traject dat afgelegd wordt voor de opening van depersonendoorgang.DodemansmodusDeurbeweging, die slechts zolang wordt uitgevoerd zolang deovereenstemmende toetsen bediend worden.Volledige openingHet traject van de deur, wanneer deze volledig wordtgeopend.WaarschuwingstijdDe tijd tussen het bewegingsbevel (impuls) en het begin vande deurbeweging.FabrieksinstellingDe aangeleerde waarden in de leveringstoestand / defabrieksinstelling resetten.1.4 Gebruikte symbolenSymbolenZie tekstdeelIn het voorbeeld betekent 2.2:zie tekstdeel, hoofdstuk 2.2DoorrijfotocelNa het rijden door de schuifdeur en langs de fotocel wordt deopeningstijd verkort zodat de schuifdeur korte tijd later sluit.TR10A082-C RE / 01.2011 65

Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - All4gates
Template BA B168xH238 - ecostar.de
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B280xH280 8-spaltig - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann