Views
3 years ago

Template BA B168xH238 - Hörmann

Template BA B168xH238 - Hörmann

NEDERLANDS▶▶▶▶Controleer of de schuifdeur correct kan worden geopenden gesloten.Stel vóór de montage van de aandrijving de mechanischevergrendelingen van de deur, die niet nodig zijn bij debediening met een schuifdeuraandrijving, buiten werking.Het gaat hier vooral over de vergrendelingsmechanismenvan het deurslot.Beveilig de deur mechanisch tegen het ontsporen uithaar geleidingen.Wissel voor de montage en inbedrijfstelling naar deafbeeldingen. Neem het overeenkomstigetekstgedeelte in acht, wanneer u door het symboolvoor de tekstrichtlijn daarop wordt gewezen.3.2 Montage van de schuifdeuraandrijvingWAARSCHUWINGGevaar voor letsels door ongewilde deurbewegingBij een verkeerde montage of bediening van de aandrijvingkunnen ongewilde deurbewegingen optreden en daarbijpersonen of voorwerpen worden ingeklemd.▶ Volg alle aanwijzingen in deze handleiding.2. Kies de gebruikte tandheugel uit onderstaande tabel enneem de minimale en maximale afmetingen van deaanbouw (maat A) over.Tandheugelmin.Maat A (mm)max.436 444 124 136438 759 126 138438 631 125 129438 632 129 1333.2.3 Verankering▶Zie afbeelding 2a.1/2b.1WAARSCHUWINGOngeschikte bevestigingsmaterialenHet gebruik van ongeschikte bevestigingsmaterialen kanertoe leiden dat de aandrijving niet veilig is bevestigd enkan loskomen.▶ Gebruik het meegeleverde bevestigingsmateriaal enkelvoor beton ≥ B25/C25 (zie afbeeldingen 1.1/2.1).3.2.1FunderingOPGELETStoringen in de besturingskabelsSamen gelegde besturingskabels en toevoerleidingenkunnen leiden tot functiestoringen.▶ Leg om storingen te vermijden de besturingskabels vande aandrijving (24 V DC) in een installatiesysteem,gescheiden van de andere toevoerleidingen(230/240 V AC).1. Er moet een fundering worden gegoten (zieafbeelding 1a/1b). De markering * staat voor devorstvrije diepte (in Duitsland = 80 cm).Giet een grotere fundering (zie afbeelding 1c/1d)wanneer u een sluitkantbeveiliging gebruikt.2. Bij het aandrijvingstype met vloerplaat is het gebruik vanbeton ≥ B25/C25 (verdicht) vereist.3. Bij deuren met binnenliggende looprollen is eventueeleen sokkelfundament vereist.4. De nettoevoerleiding met 230/240 V ~ moet door eenlege koker in het fundament geleid worden. Leid detoevoerleiding voor de aansluiting van de toebehoren met24 V door een afzonderlijke lege koker, afgescheiden vande nettoevoerleiding (zie afbeelding 1.1).Opmerking:De fundering moet voor de volgende montagestappenvoldoende uitgehard zijn.3.2.2 Aanbouwmaten bepalen1. Markeer de boorpositie van de vier boorgaten op hetoppervlak van de fundering.Gebruik naargelang het aandrijvingtype:– de boormallen op het einde van deze handleidingvoor Ø 12 mm boringen met gebruik vanvloerschroeven (zie afbeelding 2a).– de vloerplaat voor Ø 10 mm boringen bij gebruik vanhet zware anker (zie afbeelding 2b).OPGELETBeschadiging door verontreinigingBoorstof en spaanders kunnen tot functiestoringen leiden.▶ Dek de aandrijving af bij boorwerken.▶▶Controleer na het boren de diepte van de boring.BoringØ 12 mm voor vloerschroevenØ 10 mm voor zwaar ankerDiepte80 mm105 mmGebruik voor de montage van de vloerschroeven desteeksleutel uit het toebehorenpak.3.2.4 Aandrijvingskast monteren▶ Zie afbeelding 3 – 3.5Opgelet!Beschadiging door vochtigheid▶ Bescherm de besturing tegen vochtigheid bij het openenvan de aandrijvingskast.▶ Open de aandrijvingskast, ontgrendel de aandrijving enverwijder de printplaathouder.Bij het ontgrendelen van de aandrijving zakken de motoren het tandwiel in de kast naar beneden.▶ Snijd indien nodig de afdichtingen van de lege koker afzodat deze op de lege koker passen.▶ Trek bij het plaatsen van de kast op de vloerschroeven ofop de vloerplaat de nettoevoerleiding en eventueel de24 V-aansluitingskabel van onder, recht door deafdichtingen van de lege koker in de kast.▶ Let bij het vastschroeven op een horizontale, stabiele enveilige bevestiging.68 TR10A082-C RE / 01.2011

NEDERLANDS3.3Tandheugel monterenVóór de montage:▶ Controleer of de nodige inschroefdiepte ter beschikkingis.▶ Gebruik voor de montage van de tandheugels deverbindingselementen (schroeven en moeren, enz.) vande montagetoebehoren (zie afbeelding C1 ofafbeelding C5). Deze dienen afzonderlijk te wordenbesteld.Opmerking:• Afwijkend van de illustraties moeten bij andere deurtypes– ook wat de inschroeflengte betreft – telkens degeschikte verbindingselementen worden gebruikt (bv. bijhouten deuren moeten overeenkomende houtschroevenworden gebruikt).• Afwijkend van het afbeeldingengedeelte kan volgensmateriaalsterkte of weerstand van de grondstof denoodzakelijke kerngatdiameter gewijzigd worden. Denoodzakelijke diameter kan bij aluminium Ø 5,0 - 5,5 mmen bij staal Ø 5,7 - 5,8 mm bedragen.Montage:▶ Zie afbeelding 4 – 4.3De schuifdeuraandrijving moet ontgrendeld zijn(zie afbeelding 3.2).▶ Let bij de montage op rechtlijnige overgangen tussen deafzonderlijke tandheugels, zodat een gelijkmatige loopvan de deur gewaarborgd is.▶ Lijn na de montage de tandheugels en het tandwiel vande aandrijving op elkaar uit. Daarvoor kunnen zowel detandheugels als ook de aandrijvingskast ingesteldworden.Verkeerd gemonteerde of slecht ingesteldetandheugels kunnen leiden tot een onbedoeldeterugloop. De opgegeven maten moeten absoluutnageleefd worden!▶ Verzegel de aandrijvingskast tegen vocht en ongedierte(zie afbeelding 4.4).3.4 Schuifdeuraandrijving elektrisch aansluiten▶ Zie afbeelding 4.5NetspanningGevaarBij contact met de netspanning bestaat er gevaar voorelektrocutie.Neem in ieder geval de volgende richtlijnen in acht:▶ Elektrische aansluitingen mogen enkel door eenelektricien worden uitgevoerd.▶ De elektrische installatie van de klant moet inovereenstemming zijn met de betreffendeveiligheidsvoorschriften (230/240 V AC, 50/60 Hz).▶ Trek de netstekker uit voor alle werkzaamheden aan deaandrijving.▶Sluit de netspanning direct aan op de contactschroef aande transformator met behulp van aardinglus NYY.3.5 Printplaathouder monteren▶ Zie afbeelding 4.61. Bevestig de printplaathouder zowel met de twee vooraflosgedraaide schroeven D , evenals met twee andereschroeven uit het toebehorenpak.2. Plaats de aansluitklemmen terug.3.6 Magneethouder monteren▶ Zie afbeelding 4.71. Schuif de deur met de hand in de positie Deur‐dicht.2. Monteer de magnetische slede in de middelste positiecompleet voor.3. Monteer de tandheugelklem zodanig dat de magneetca. 20 mm verplaatst ten opzichte van het Reed-contactin de printplaathouder gepositioneerd is.3.7 Aandrijvingen vergrendelen▶ Zie afbeelding 5Door het vergrendelen wordt de aandrijving opnieuwingekoppeld.▶ Draai het mechanisme opnieuw in devergrendelingpositie, de motor moet daarbij even wordenopgetild.3.8 Extra componenten/toebehoren aansluiten▶ Zie overzicht van de besturingsprintplaat in afbeelding 6waarschuwingGevaar voor letsels door ongewildedeurbewegingVerkeerd aangebrachtebesturingstoestellen (zoals bv.schakelaars) kunnen ongewenstedeurbewegingen veroorzaken en daarbijpersonen of voorwerpen inklemmen.▶ Monteer besturingstoestellen opeen hoogte van minstens 1,5 m(buiten het bereik van kinderen).▶ Monteer vast geplaatstebesturingstoestellen (zoalsschakelaars enz.) in hetgezichtsbereik van de deur maarverwijderd van bewegende delen.Bij falen van voorhandenveiligheidsvoorzieningen kunnenpersonen of voorwerpen wordengekneld.▶ Breng overeenkomstig BGR 232 inde omgeving van de deur een goedherkenbare en gemakkelijktoegankelijke noodstop aan,waarmee de deurbeweging in gevalvan gevaar kan worden gestopt(zie hoofdstuk 3.8.3)OPGELETVernietiging van de elektronica door vreemde spanningVreemde spanning aan de aansluitklemmen van debesturing leidt tot vernietiging van de elektronica.▶ Leg geen netspanning (230/240 V AC) aan deaansluitklemmen van de besturing.TR10A082-C RE / 01.2011 69

Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - ecostar.de
Template BA B168xH238 - All4gates
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B280xH280 8-spaltig - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann