Views
2 years ago

Template BA B168xH238 - Hörmann

Template BA B168xH238 - Hörmann

NEDERLANDS3. Druk

NEDERLANDS3. Druk printplaattoets P in om deze positie te bevestigen.De groene LED signaleert 2 seconden door een zeersnelle knippering dat de eindpositie gedeeltelijke openinggeregistreerd is en dooft uit.4.2.4 Instelmodus beëindigen▶ Draai na het afsluiten van het leerprocesDIL‐schakelaar 2 weer op OFF.De groene LED signaleert door snel te knipperen datkrachtleercycli moeten worden uitgevoerd.De veiligheidsvoorzieningen zijn weer actief.4.2.5 Referentiecyclus▶ Zie afbeelding 8.2Nadat de eindposities geprogrammeerd zijn, is de eerstecyclus altijd een referentiecyclus. Tijdens de referentiecycluswerkt het optierelais en knippert er een aangeslotenwaarschuwingslampje.Referentiecyclus tot eindpositie Deur‐dicht:▶ Druk eenmaal op printplaattoets T.De aandrijving loopt automatisch tot in de eindpositieDeur‐dicht.▶ Druk op de printplaattoets T en houd deze tot aan deeindpositie Deur‐dicht ingedrukt wanneer dedodemansmodus is ingesteld (DIL‐schakelaar 16 opON).Opmerking:Indien de dodemansmodus is ingesteld (DIL‐schakelaar 16op ON) is de inbedrijfstelling hier voltooid.4.3 Krachten aanlerenNa het aanleren van de eindposities en de referentiecyclusmoeten krachtleercycli worden uitgevoerd. Hiervoor zijn drieononderbroken deurcycli vereist waarbij geen enkele eenveiligheidsvoorziening mag activeren. De registratie van dekrachten gebeurt in beide richtingen automatisch in de functiemet aanhoudend contact en het optierelais wordt ingesteld.Tijdens het hele leerproces knippert de groene LED. Na hetvoltooien van de krachtleercycli brandt deze constant(zie afbeelding 9.1).▶ Beide volgende processen moeten driemaaluitgevoerd worden.Krachtleercycli:▶ Druk eenmaal op printplaattoets T.De aandrijving loopt automatisch tot in de eindpositieDeur‐open.▶ Druk eenmaal op printplaattoets T.De aandrijving loopt automatisch tot in de eindpositieDeur‐dicht.4.3.1 Krachtbegrenzing instellenVoorzichtigGevaar voor lichamelijke letsels bij te hoog ingesteldekrachtwaardeBij een te hoog ingestelde krachtwaarde is dekrachtbegrenzing ongevoeliger en de deur stopt niet op tijdbij het sluiten. Dit kan leiden tot lichamelijke letsels enbeschadigingen.▶ Stel geen te hoge krachtwaarde in.Opmerking:Vanwege specifieke inbouwsituaties kan het gebeuren, dat devooraf geprogrammeerde krachten niet voldoende zijn, wattot onbedoelde terugkeercycli kan leiden. In zulke gevallenkan de krachtbegrenzing bijgeregeld worden.De krachtbegrenzing van de schuifdeurinstallatie wordtingesteld door een potentiometer die op debesturingsprintplaat met Kraft F is gemarkeerd(zie afbeelding 9.1).1. De verhoging van de krachtbegrenzing gebeurt inprocentueel tot de geprogrammeerde waarden, daarbijbetekent de positie van de potmeter de volgendekrachttoename:Aanslag linksMiddenpositieAanslag rechts+0% kracht+15% kracht+75% kracht2. De geprogrammeerde kracht met een geschiktekrachtmeet-inrichting op toegelaten waarden controlerenbinnen het toepassingsbereik van de EN 12453 enEN 12445 of de overeenstemmende nationalevoorschriften.4.3.2 AandrijvingssnelheidIndien de met behulp van de krachtmeetinrichting gemetenkracht bij een positie van de potentiometer aan delinkeraanslag nog te hoog is, kan dat door een lagereloopsnelheid worden aangepast (zie afbeelding 9.2).Snelheid instellen:1. Plaats DIL‐schakelaar 15 op ON.2. Voer drie opeenvolgende krachtleercycli uit(zie hoofdstuk 4.3).3. Test opnieuw met behulp van de krachtmeetinrichting.4.3.3Krachtbegrenzing uitschakelenOpmerking:Niet voor gebruik in landen met EU-richtlijnen!Door het doorsnijden van draadklem BR1 op debesturingsprintplaat kan de krachtbegrenzing wordenuitgeschakeld.Indien er geen veiligheidsvoorzieningen zijn aangesloten(DIL‐schakelaars 3-6 op OFF) loopt de aandrijving uitsluitendin dodemansmodus.Indien weerstandscontactlijsten 8k2 zijn aangesloten(DIL‐schakelaars 3-6 op ON) loopt de aandrijving inzelfhoudende functie zonder krachtbegrenzing.Krachtbegrenzing deactiveren:1. Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit(zie hoofdstuk 10).2. Koppel de draadklem BR1 af.3. Stel DIL‐schakelaar 2 op ON en leer de aandrijvingopnieuw aan (zie hoofdstuk 4.2).Indien de draadklem na het instellen of tijdens beweging vande schuifdeur wordt afgekoppeld, beïnvloedt dit de werkingniet.72 TR10A082-C RE / 01.2011

NEDERLANDSOpmerking:Na beëindiging van het programmeringproces kan dedeurinstallatie alleen nog met een externe schakelaar wordenbediend.• Een permanent contact aan de klemmen 20 + 21beweegt de aandrijving in richting deur-open• Een permanent contact aan de klemmen 20 + 23beweegt de aandrijving in de richting deur-dichtKrachtbegrenzing weer activeren:1. Voer een reset naar de fabrieksinstellingen uit(zie hoofdstuk 10).2. Verbind draadklem BR1.3. Stel DIL‐schakelaar 2 op ON en leer de aandrijvingopnieuw aan (zie hoofdstuk 4.2).4.4 Beginpunten van de vertraagde beweging bijhet openen en sluiten wijzigenDe afstand van de vertraagde beweging wordt na hetprogrammeren van de eindposities automatisch op eenbasiswaarde van ca. 500 mm voor de eindposities ingesteld.De beginpunten kunnen omgeprogrammeerd worden naareen lengte van minimaal 300 mm tot de totale lengte van hetschuifhek (zie afbeelding 9.3).Het wijzigen van de beginpunten van de vertraagde bewegingresulteert in het wissen van de reeds aangeleerde krachten.Deze moeten na het afsluiten van de verandering opnieuwworden aangeleerd.Beginpunten wijzigen:1. De eindposities moeten ingesteld zijn, de schuifdeurmoet zich in de eindpositie Deur‐dicht bevinden enDIL‐schakelaar 2 moet op OFF staan.2. Plaats DIL‐schakelaar 12 op ON.3. Druk de printplaattoets T in.De aandrijving loopt in normale snelheid zelfhoudend inde richting Deur‐open.4. Druk kort op de printplaattoets P wanneer de schuifdeurde gewenste positie voor het begin van de vertraagdebeweging voorbijloopt.De aandrijving legt de rest van de afstand tot deeindpositie Deur‐open in vertraagde beweging af.5. Druk nogmaals op de printplaattoets T.De aandrijving loopt met normale snelheid zelfhoudendterug in de richting Deur‐dicht.6. Druk kort op de printplaattoets P wanneer de schuifdeurde gewenste positie voor het begin van de vertraagdebeweging voorbijloopt.De aandrijving legt de rest van de afstand tot deeindpositie Deur‐dicht in vertraagde beweging af.7. Zet DIL‐schakelaar 12 op OFF.Het instellen van de beginpunten van de vertraagde bewegingis afgesloten. Het knipperen van de groene LED geeft aan dater opnieuw krachtleercycli moeten worden doorgevoerd.Opmerking:De beginpunten van de vertraagde beweging kunnen ookoverlappend ingesteld worden. In dit geval wordt de volledigebeweging van de schuifdeur in vertraagde snelheid uitgevoerd.4.5 TerugkeergrensBij de bediening van de schuifdeurinstallatie moet bij hetbewegen in de richting Deur‐dicht een onderscheid gemaaktworden tussen de schuifdeur die tegen de eindaanslag loopt(de schuifdeur stopt) en de schuifdeur die tegen een hindernisloopt (de schuifdeur loopt terug in de tegenovergestelderichting). Het grensbereik kan als volgt gewijzigd worden(zie afbeelding 9.4).Terugkeergrens instellen:1. Plaats DIL‐schakelaar 11 op ON.De terugkeergrens kan nu in stappen ingesteld worden.2. Druk kort op de printplaattoets P om de terugkeergrenste verkleinen.Druk kort op de printplaattoets T om de terugkeergrenste vergroten.Bij het instellen toont de groene LED de volgendeinstellingen:1x knipperen tot10x knipperenminimale terugkeergrens, degroene LED knippert éénmaalmaximale terugkeergrens, degroene LED knippert max. 10 maal3. Stel DIL‐schakelaar 11 weer op OFF om de ingesteldeterugkeergrens op te slaan.4.6 Automatische sluitingOPMERKING:De automatische sluiting kan enkel geactiveerd wordenwanneer minstens een veiligheidsvoorziening is aangesloten.Dit is noodzakelijk overeenkomstig de norm DIN EN 13241-1.Bij werking met automatische sluiting kan de openingstijdingesteld worden (zie afbeelding 9.5).Openingstijd instellen:1. Zet de DIL‐schakelaar 13 op ON.De openingstijd kan nu in fasen worden ingesteld.2. Druk kort op de printplaattoets P om de openingstijd teverkleinen.Druk kort op de printplaattoets T om de openingstijd tevergroten.Bij het instellen toont de groene LED de volgendeinstellingen:1x knipperen2x knipperen3x knipperen4x knipperen5x knipperen30 seconden openingstijd60 seconden openingstijd90 seconden openingstijd120 seconden openingstijd180 seconden openingstijd3. Stel DIL‐schakelaar 13 weer op OFF om de ingesteldeopeningstijd op te slaan.WAARSCHUWINGGevaar voor lichamelijke letsels door nietfunctionerende veiligheidsvoorzieningenDoor niet functionerende veiligheidsvoorzieningen kunnenin geval van fouten lichamelijke letsels worden veroorzaakt.▶ Na de leercyclussen dient de inbedrijfstellingsmonteurde functie(s) van de veiligheidsvoorziening(en) tecontroleren.Eerst daarna is de installatie klaar voor gebruik.TR10A082-C RE / 01.2011 73

Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - ecostar.de
Template BA B168xH238 - All4gates
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B280xH280 8-spaltig - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann