Views
3 years ago

Template BA B168xH238 - Hörmann

Template BA B168xH238 - Hörmann

NEDERLANDS14GarantievoorwaardenGarantieWij zijn vrijgesteld van garantie en productaansprakelijkheidindien, zonder onze voorafgaande toestemming, eigenconstructiewijzigingen of ondeskundige installaties integenstrijd met onze montagerichtlijnen worden aangebracht.Verder zijn we niet verantwoordelijk voor verkeerd ofachteloos gebruik van de aandrijving, voor ondeskundigonderhoud van de schuifdeur en de toebehoren en voorontoelaatbare schuifdeurconstructies. De garantiebepalingenzijn ook niet van toepassing op batterijen.GarantieduurBijkomend bij de wettelijke garantie van de handelaar, dievoortvloeit uit het koopcontract, geven wij de volgendegarantie op onderdelen vanaf de datum van aankoop:• 5 jaar op het aandrijvingsmechanisme, de motor en demotorbesturing• 2 jaar op zendsysteem, impulsgevers, toebehoren enspeciale installatiesEr kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie bijconsumptiegoederen (bv. zekeringen, batterijen, lampjes). Eengarantieclaim verlengt de garantieduur niet. Voor vervangingvan onderdelen en herstellingswerkzaamheden bedraagt degarantietermijn zes maanden, met een minimum van deaanvankelijke garantietermijn.VoorwaardenDe garantieclaim geldt alleen voor het land waarin het toestelwerd gekocht. De goederen moeten via het door ons erkendedistributiekanaal gekocht zijn. De garantieclaim geldt alleenvoor schade aan het product zelf. De terugbetaling van zowelde kosten voor uit- en inbouw, het testen vanovereenkomstige delen als claims over gemiste winst enschadevergoeding zijn uitgesloten van garantie.De aankoopbon geldt als bewijs voor uw garantieclaim.PrestatieBinnen de duur van de garantie verhelpen wij alle defectenaan het product waarvan bewezen kan worden dat ze aanmateriaal- of productiefouten te wijten zijn. Wij verbinden onsertoe, naar keuze, het defecte onderdeel kosteloos tevervangen, te herstellen of door een waardevermindering tevergoeden.Uitgesloten is schade door:• Ondeskundige montage en aansluiting• Ondeskundige inbedrijfstelling en bediening• Externe invloeden zoals vuur, water, abnormalemilieuomstandigheden• Mechanische beschadigingen door een ongeval, een valof een schok• Onachtzame of moedwillige vernieling• Normale slijtage of gebrek aan onderhoud• Herstelling door niet-gekwalificeerde personen• Gebruik van onderdelen van vreemde oorsprong• Verwijderen of onherkenbaar maken van het typeplaatjeDe vervangen onderdelen worden onze eigendom.15 Uittreksel uit de inbouwverklaring(in de zin van EG machinerichtlijn 2006/42/EG voor inbouwvan een onvolledige machine overeenkomstig Aanhangsel II,Deel B).Het op de achterzijde beschreven product is ontwikkeld,geconstrueerd en geproduceerd in overeenstemming met devolgende richtlijnen:• EG-richtlijn machines 2006/42/EG• EG-richtlijn bouwproducten 89/106/EEG• EG-richtlijn laagspanning 2006/95/EEG• EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit2004/108/EGAangewende en geraadpleegde normen en specificaties:• EN ISO 13849-1, PL "c", Cat. 2Veiligheid van machines – veiligheidsrelevante delen vanbesturingen – deel 1: algemene vormgevingsprincipes• EN 60335-1/2, voor zover toepasselijkVeiligheid van elektrische toestellen / aandrijvingen voordeuren• EN 61000-6-3Elektromagnetische compatibiliteit – uitzending vanstoringen• EN 61000-6-2Elektromagnetische compatibiliteit – bestendigheid tegenstoringenOnvolledige machines in de zin van de EG-richtlijn2006/42/EG zijn bestemd om in andere machines of in andereonvolledige machines of installaties ingebouwd of ermeesamengevoegd te worden, om daarmee samen een machinein de zin van bovenstaande richtlijn te vormen.Daarom mag dit product eerst in bedrijf worden gesteldwanneer er werd vastgesteld, dat de volledige machine/installatie waarin het werd ingebouwd, overeenstemt met debepalingen van de bovenstaande EG-richtlijn.Bij een wijziging van het product, die niet met ons werdovereengekomen, vervalt de geldigheid van deze verklaring.80 TR10A082-C RE / 01.2011

NEDERLANDS16Technische gegevensMax. deurbreedte Naargelang het aandrijvingtype:6.000 mm / 8.000 mm /10.000 mmMax. deurhoogte Naargelang het aandrijvingtype:2.000 mm / 3.000 mmMax. schuifdeurgewicht Naargelang het aandrijvingtype:in de vloer geleid300 kg / 500 kg / 800 kgvrijdragend250 kg / 400 kg / 600 kgNominale lastZie typeplaatjeMax. trek- en drukkracht Zie typeplaatjeAandrijvingskast Zinkdrukgietprocédé enweerbestendig kunststofNetaansluitingNominale spanning230 V / 50 HzBesturingMicroprocessorbesturing, met16 programmeerbareDIL‐schakelaars,besturingsspanning 24 V DCBedrijfstypeS2, kortstondige functie4 minutenTemperatuurbereik -20 °C tot +60 °CEinduitschakeling/ ElektronischKrachtbegrenzingUitschakelautomaat Krachtbegrenzing voor beidebewegingsrichtingen, zelflerenden zelftestendOpeningstijd• Instelbaar•30 - 180 seconden (fotocelvereist)5 seconden (verkorteopeningstijd doordoorrijfotocellen)MotorGelijkspanningsmotor 24 V DCen wormoverbrengingAfdichtingsnorm IP 44Radiocomponenten Volgens aandrijvingstype:• 2-kanaal-ontvanger• handzender• zonder radioTR10A082-C RE / 01.2011 81

Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hormann.fr
Template BA B168xH238 - ecostar.de
Template BA B168xH238 - All4gates
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Automatismo para puerta corredera LineaMatic - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B60xH105 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B75xH75 - Hörmann
Template B280xH280 8-spaltig - Hörmann
Template BA B168xH238 - Hörmann