Fase concurs i resultats finals - Ajuntament de Lleida

paeria.es

Fase concurs i resultats finals - Ajuntament de Lleida

Ajuntament de LleidaÀmbit de Seguretat, Civisme i Règim InteriorRecursos HumansANUNCIPROCÉS D’ESTABILITAT PER A L’ACCÉS A LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI DECARRERA I DE PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I DELS SEUSORGANISMES AUTÒNOMSGRUP DE CLASSIFICACIÓ A2PLAÇA: ASSISTENT SOCIALEs fa públic que el Tribunal Qualificador, reunit en data 25 de novembre de 2011 ha pres, perunanimitat dels membres presents, els següents Acords:PRIMER.- Qualificar, de conformitat amb l’establert a la base 9.2 de la convocatòria,Fase de Concurs, els mèrits al·legats per les persones aspirants que han superat totes lesproves de la fase oposició. Aquesta documentació està a disposició de les personesinteressades.Aprovar, en conseqüència, la puntuació obtinguda per les persones aspirants, ordenadesper DNI, en la FASE DE CONCURS establerta a la convocatòria:DNI TOTAL FASE CONCURS18047073P 9,9037771807B 10,0043730567T 8,1043731965H 4,1043732891R 7,2043734293T 8,4043741977W 8,1043742699B 3,4043744052F 8,6543748536Y 10,0073195416D 10,0073201830Y 10,0077835968N 1,9078086261L 10,00PUNTUACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS OPOSICIÓ.SEGON.- Aprovar els resultats finals obtinguts per les persones aspirants, una vegadasumades les puntuacions obtingudes en la FASE OPOSICIÓ i en la FASE CONCURS d’aquestprocés selectiu, PER ORDRE DE PUNTUACIÓ:DNIRESULTATS FINALS43748536Y 26,7037771807B 25,4078086261L 25,0518047073P 24,5073195416D 24,4573201830Y 24,4543744052F 22,45


Ajuntament de LleidaÀmbit de Seguretat, Civisme i Règim InteriorRecursos Humans43734293T 21,8043730567T 21,8043741977W 20,8043732891R 19,4043742699B 17,1077835968N 16,8043731965H 16,75PROPOSTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:TERCER.- De conformitat amb les puntuacions abans esmentades, el TribunalQualificador proposa als tres aspirants que han obtingut major puntuació i que es corresponenamb els DNI que es detallen a continuació, per tal de cobrir en propietat 3 places d’ASSISTENTSOCIAL:DNI43748536Y37771807B78086261LAixí mateix, cal que les persones aspirants proposades pel Tribunal Qualificador per tal decobrir en propietat tres places d’Assistent Social s’adrecin, el proper dijous dia 15/12/2011, ales 10:00 h. a Recursos Humans (Rbla. Ferran,13, 1a planta) per tal de complimentar ladocumentació administrativa.QUART.- De conformitat amb la base tretzena (Borsa d’ocupació temporal) de laconvocatòria, el Tribunal Qualificador proposa a la resta de persones aspirants que han superatel procés però no han estat proposades per a cobrir en propietat les places d’Assistent Social ique es detallen a continuació, per tal de formar part de la borsa de treball d’Assistent Social:DNI18047073P73195416D73201830Y43744052F43734293T43730567T43741977W43732891R43742699B77835968N43731965HContra aquests acords del Tribunal Qualificador, les persones interessades poden interposarrecurs d’alçada davant l’Alcalde en el termini d’un mes des de l’endede la publicaciód’aquest Anunci.Lleida, 13 de desembre de 2011La Secretària del Tribunal Qualificador

More magazines by this user
Similar magazines