SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA X02.07.02.04.01

paeria.es
  • No tags were found...

SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA X02.07.02.04.01

Espai reservat pel segell de registrePàg. 1 de 4SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICAESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVESMODELX02.07.02.04.01Imprès disponible a www.paeria.cat/tramitsDADES DE LA PERSONA SOL·LICITANTCIF/NIFCognoms i nom o raó socialActua : en nom propi mitjançant persona representantDADES DE LA PERSONA REPRESENTANTCIF/NIFCognoms i nom o raó socialDADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓAdreçaC. Postal Municipi Província Telèfon Mòbil Correu electrònicDATES DE L’OCUPACIÓInici: Dia Mes Any HoraFi: Dia Mes Any HoraMOTIU DE L’OCUPACIÓUBICACIÓ DE L’OCUPACIÓAdreçaNúm.Altres dades de l’adreçaLloc ocupació (calçada, vorera, plaça....)Superfície ocupació (metres ample i metres lineals)Desviaments i/o talls efectes d’ocupacióDesviaments Tall parcial Tall totalAJUNTAMENT DE LLEIDA* consultar les condicions d’ús en el webpaeria@paeria.cat www.paeria.cat www.paeria.mobi


Pàg. 2 de 4SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICAESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVESMODELX02.07.02.04.01Imprès disponible a www.paeria.cat/tramitsCARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓPersona responsable en el desenvolupament dels actesTel. contacteAforament De aDenominació de l’activitat:A Ocupació de via pública en espais oberts amb instal·lacions: Fixes Desmuntables PublicitatB Espectacles públics, concerts, revetlles, a celebrar en recinte: Obert TancatC Marxes esportives, curses ciclistes en: Circuit urbà Recinte tancatD Instal·lació atraccions i casetes de fira: recinte firal AltresE Espectacles amb articles pirotècnics: castell de focs, correfocs.F Actes varis: Divulgatiu Informatiu ReligiósOBSERVACIONSPer això,SOL·LICITO: Que se’m concedeixi la corresponent autorització municipalLleida, ______ de/d’ ____________________ de _________En qualitat de: persona sol·licitant representantSignatura:Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitarana terceres parts, d'acord amb el principi de confidencialitat de dades decaràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei15/1999, de 13 de desembre).La persona sol·licitant pot exercir el dret de rectificació, cancel·lació ioposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades,sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu postal o per correuelectrònic l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana ( Pl. Paeria, 11 bxs.(edifici Pal·les) – Tel. 973 700 300 – paeria@paeria.cat).Si en les dades de contacte ens ha facilitat el número de telèfon mòbil ol’adreça de correu electrònic, l'informem que pot rebre comunicacions i/oavisos a través d’aquests mitjans.AJUNTAMENT DE LLEIDA* consultar les condicions d’ús en el webpaeria@paeria.cat www.paeria.cat www.paeria.mobi


Pàg. 4 de 4SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICAESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVESMODELX02.07.02.04.01Imprès disponible a www.paeria.cat/tramitsDOCUMENTACIO QUE CAL APORTAR:INFORMACIÓ PER COMPLIMENTAR EL MODEL- Activitats classificades dins el grup A:o En tot cas, l’assegurança concertada de responsabilitat civil, d'acord el barem que estableix l'art. 80 del Decret112/2010.o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic)o Quan es requereixi per motius de seguretat i/o prevenció, haurà de presentar-se la documentació que escaigui encada cas: contracte de servei sanitari, contracte de seguretat privada.o Quan es requereixi muntatge o instal·lació d’estructures, s’haurà d’aportar un certificat tècnic d’instal·lacionsdesmuntables.o Quan es requereixi la instal·lació de dispositius mecànics, o electrònics potencialment perillosos, s’haurà d’aportarun informe tècnic sobre les condicions de seguretat.o Plànol general i d’emplaçament quan escaigui.- Activitats classificades dins el grup B:o Assegurança concertada de responsabilitat civil, d'acord el barem que estableix l'art. 80 del Decret 112/2010.o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic).o Contracte de seguretat privada.o Contracte de servei sanitari.o Certificat tècnic de seguretat de les instal·lacions generals, elèctrica, així com les mesures i mitjans d’evacuació.o Plànol general quan escaigui.o Justificant, si escau, de la cessió o lloguer del local.- Activitats classificades dins el grup C:o En tot cas, l’assegurança concertada de responsabilitat civil, d'acord el barem que estableix l'art. 80 del Decret112/2010.o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic).o Recorregut o itinerario Quan es requereixi per motius de seguretat i/o prevenció, haurà de presentar-se la documentació que escaigui encada cas: contracte de servei sanitario Estatuts/reglament de la entitat, quan escaigui.- Activitats classificades dins el grup D:o En tot cas, l’assegurança concertada de responsabilitat civil, d'acord el barem que estableix l'art. 80 del Decret112/2010o En cas d’atraccions de fira, haurà de presentar-se el corresponent certificat d’homologació actualitzat.o Quan es requereixi la instal·lació de dispositius mecànics, o electrònics potencialment perillosos, s’haurà d’aportarun informe tècnic sobre les condicions de seguretat.o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic).o Plànol general i d’emplaçament quan escaigui.- Activitats classificades dins el grup E:o En tot cas, l’assegurança concertada de responsabilitat civil, d'acord el barem que estableix l'art. 80 del Decret112/2010.o Quan es requereixi muntatge o instal·lació d’estructures, s’haurà d’aportar un certificat tècnic d’instal·lacionsdesmuntables.o Contracte de servei sanitari.o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic).- Activitats classificades dins el grup F:o Programa complert de l’activitat a desenvolupar (el programa ha de comunicar-se, com a mínim, tres dies abans defer-se públic).o Estatuts/reglament de la entitat.o Recorregut o itinerari en cas què correspongui.AJUNTAMENT DE LLEIDA* consultar les condicions d’ús en el webpaeria@paeria.cat www.paeria.cat www.paeria.mobi

More magazines by this user
Similar magazines