Views
3 years ago

plec de clàusules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...

plec de clàusules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...

Plaça

Plaça de Catalunya,108397 Pineda de Mar (El Maresme)www.pinedademar.orgajuntament@pinedademar.org3. DEPENDÈNCIES ON ELS PLECS ESTAN DISPONIBLES PER A CONSULTA.Els plecs de condicions que regeixen aquest contracte estaran disponibles per a consultes a lesdependències de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pineda de Mar ( Pl. Catalunya, 1,08397 Pineda de Mar, Tel. 93 767 15 60), així com a la pàgina web de l’Ajuntament:www.pinedademar.org dins de l’apartat “perfil del contractant”4. PRESSUPOST DEL CONTRACTEEl tipus o preu, base de la contractació, és la quantitat de 38.744,00 euros, IVA inclòs, amb elsegüent desglossament:Tipus o preu base de la licitació: 33.400,00 euros.IVA (16%): 5.344,00 euros.El preu s'entendrà comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, així com de totes lesobligacions de qualsevol naturalesa que hagi de suportar el contractista per raó del contracte.S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris es posarà el preu del contractesense IVA i, s’indicarà a part, l’import sobre el Valor Afegit que serà repercutit com a partidaindependent (art. 75.2 LCSP).5. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT.La quantitat per la que s'adjudiqui la contractació es farà efectiva amb càrrec a la partidaMA.442.623.02 del pressupost municipal de 2009. Condicionada la dotació pressupostària a lasuperació del termini d’informació pública de la modificació pressupostària corresponent.Pàgina 2 de 13

Plaça de Catalunya,108397 Pineda de Mar (El Maresme)www.pinedademar.orgajuntament@pinedademar.org6. GARANTIES.Garantia definitiva: L’adjudicatari provisional del contracte està obligat a constituir una garantiadefinitiva consistent en el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, dins dels 10 dies hàbils següentsa la data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant.L’esmentada garantia es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les condicionslegalment establertes, mitjançant Aval Bancari o assegurança de caució, de conformitat amb els arts.55 a 57 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei deContractes de les Administracions Públiques. Els avals i els certificats d’assegurança de caucióhauran de ser autoritzats per apoderat de l'entitat avalant o asseguradora que tinguin poder suficientper a obligar-la plenament. L’aval s’ajustarà al model de l’annex I (garantia definitiva) .7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.1. L’expedient de contractació serà objecte de tramitació urgent.2. La forma d'adjudicació serà mitjançant procediment negociat, sense anunci de licitació, deconformitat amb el que disposen els art. 122.2, 157.f) i 161.2 de la LSCP.8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.L’òrgan de contractació serà l’Alcaldia, de conformitat amb l’acord plenari de data 21 de juny de2007.9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.Si a l’empara del que disposa l’art. 41 de la LCSP, l’òrgan de contractació designés un “responsabledel contracte”, es notificarà a l’adjudicatari aquesta designació.10. REQUISITS DE CAPACITAT I APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORSPàgina 3 de 13

Butlletí d'Informació Municipal - Ajuntament de Pineda de Mar
plec de clàusules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...
plec de clausules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de ...
plec de clausules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...
plec de clausules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...
plec de clàusules administratives particulars que regeixen el ...
plec de clausules administratives particulars - Ajuntament de Pineda ...
plec de clàusules administratives particulars pel subministrament de ...
plec de clàusules administratives particulars per al subministrament ...
Plec de clàusules econòmiques administratives particulars per a l ...
plec de clàusules administratives particulars que regeixen el ...
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de ...
plec de clàusules administratives particulars pel subministrament en ...
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació ...
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació ...
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació ...
Plec tipus de clàusules administratives particulars ... - Barri La Mina
plec de clàusules administratives particulars per a la contractació ...
plec de clàusules administratives particulars per al subministrament ...
Plec tipus de clàusules administratives particulars de ... - Barri La Mina
plec de clàusules administratives particulars pel lloguer d'un ...
plec de clàusules administratives particulars per la contractació dels ...
plec de clàusules administratives particulars per a la conclusió d'un ...
plec de clàusules administratives particulars per a la conclusió d'un ...
Plec de clàusules administratives - Ajuntament d'Alella
plec de clausules administratives particulars plec de clausules ...
plec de clausules administratives particulars plec de clausules ...
pàgina 1 "annex i: plec de clàusules administratives generals ...
pàgina 1 annex ii: plec de clàusules administratives generals ...