13.07.2015 Views

proposta per a la creació d'una estructura d' - Generalitat de Catalunya

proposta per a la creació d'una estructura d' - Generalitat de Catalunya

proposta per a la creació d'una estructura d' - Generalitat de Catalunya

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UNAESTRUCTURA D’ÒRGANS PERMANENTS DECARÀCTER TERRITORIAL.Torroella de Montgrí, febrer de 2007Suprimit:


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgríavaluació, l’extrapolació d’aquestes experiències ja realitzades, a d’altres àmbitsterritorials / barris.Es tracta de continuar desenvolupant el procés ja iniciat des de l’Ajuntament amb lacreació dels dos consells de barri esmentats, tot posant les bases per la creació denoves d’estructures participatives de caràcter permanent d’abast territorial a nivell debarri, amb la finalitat de crear una xarxa de consells que pugui ser gestionada demanera eficient per la corporació local en un futur a curt/mig termini.Elements de ContextUn altre element de context que cal considerar té a veure amb les característiquespoblacionals del municipi, ja que suposen l’existència de realitats particulars quehaurien de tenir un grau elevat d’influència en el plantejament de les estratègiescomunicatives, participatives, metodològiques... En aquest sentit cal destacar latendència de creixement poblacional que ha experimentat el municipi durant elsdarrers 15 anys. L’anàlisi sociodemogràfic elaborat durant el Pa Director deParticipació Ciutadana ha servit per observar que, durant el període comprès entre el1991 i el 2005, el municipi de Torroella de Montgrí segueix una tendència decreixement superior a la de la comarca del Baix Empordà i a la de Catalunya. En 14anys la població de la vila ha crescut en un total de 3.205 habitants, fet que es tradueixen un percentatge de creixement del 40,1%, 10 punts superior al de la comarca delBaix Empordà (30,8%) i significativament superior al percentatge català (15%).Aquesta clara tendència de creixement suposa l’aparició de noves nec essitats idemandes socials que han de ser gestionades des del govern local a partir d’agendesmés complexes i planificacions estratègiques que s’han de gestionar des de laproximitat. Som, doncs, davant un context municipal canviant i basat en la complexitaton la participació ciutadana en els processos de presa de decisions públiques potcontribuir a garantir millors nivells d’eficiència en la gestió municipal.Suprimit: ,Suprimit: A nivell de context també cal destacar l’existència d’una realitat territorial específica.Les diferències socials, econòmiques i de territori entre Torroella de Montgrí i l’Estartithan suposat l’aparició d’una clivella de diferenciació identitària que influeix en elsentiment de pertinença de la ciutadania. Així, al marge de la clivella tradicional Dreta– Esquerra la realitat sociopolítica de la vila també compta amb l’existència d’una___________________________________________________________________________________________ 3


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgríclivella identit ària pel fet territorial que, en ocasions, ha generat l’aparició de certestensions.Suprimit: àSuprimit:Per tant, a mode de síntesi, cal destacar diferents elements de context a tenir encompte si es vol apostar per la participació ciutadana al municipi:• L’àmbit territorial en el que s’ubica Torroella té, com el propi municipi, pocatradició participativa 1 , però viu uns moments d’iniciació en aquest sentit que, amés, ve acompanyat de suports d’altres institucions i organismes de caràctersupramunicipal.• La població de Torroella de Montgrí ha experimentat un creixement significatiudurant els últims 15 anys. Aquesta tendència ens situa en un context municipalcanviant i basat en la complexitat on la participació ciutadana en els processosde presa de decisions públiques poden contribuir a garantir millors nivellsd’eficiència en la gestió municipal.• La promoció de la participació ha de tenir en compte la clivella identitària i lesdiferències de caràcter territorial entre Torroella i l’EstartitSuprimit: cultura i1 Entenem com a participaci ó (concepte molt ampli) la implicació dels ciutadans en els processos de presade decisió de la política municipalFormatat: Tipus de lletra:Arial, 9 pt, espanyol (Espanya -alfab. tradicional)___________________________________________________________________________________________ 4


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de MontgríPRINCIPALS CARACTERÍSITIQUES DE LA SOCIETAT CIVILCIUTADANIAPunts forts- La ciutadania i les sevesdinàmiques es caracteritzen perla cohesió ciutadana en unentorn sense grans fracturessocials.- La varietat multicultural de lapoblació s’entén com unelement de riquesa per almunicipi.- En general, el sentiment depertinença i identificació amb lavila és elevat.Punts febles- Poca motivació per implicar-se iparticipar en temes o activitats depoble al marge “dels de sempre”.- Poc coneixement delfuncionament i tasques de lagestió pública local.- Dificultats per digerir importantsfluxos migratoris en poc temps iper compartir costums.- En general grau d’exigència alsgestors dels sector públic noproporcional al nivell general deresponsabilitat i implicació.Font: elaboració pròpia a partir de les informacions extretes en el desenvolupament del Pla Director deParticipació Ciutadana.Antecedents en l’elaboració i posada en marxa de processos, mecanismes iòrgans de participació.La participació dels ciutadans a les comarques gironines pot considerar-seefectivament un fet: s’han dinamitzat experiències locals de participació de diferentstipologies i en diferents àmbits d’influència. Tot i això cal deixar clar que recerquesrecents posen de manifest que des d’un punt de vista global “la realitat local gironinaen temes participatius es caracteritza per ser molt inicial i estar poc estructurada” 2 . Pertant, Torroella es situa en un entorn de tradició participativa més aviat incipient i pocconsolidada, però que està iniciant un camí cap a la seva estructuració (el suport quereben els municipis del programa de subvencions de la Direcció General deParticipació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya o les accions que dinamitzi laSuprimit: cultura i2 “La participació ciutadana en els municipis gironins”. Xarxa de municipis participatius de comarquesgironines – Neòpolis – Direcció General de Participació Ciutadana. 2006___________________________________________________________________________________________ 5


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrírecentment creada Xarxa de municipis participatius de les comarques gironines horatifiquen).Queda clar, doncs, que la voluntat de l’Ajuntament d’ordenar, reflexionar i apostar peruna política més participativa a Torroella es plasma en l’elaboració d’un Pla Directorde Participació Ciutadana que s’està duent a terme a la vila.Des de l’Ajuntament, a més, s’han portat a terme diferents processos de participacióciutadana, a saber:• Mitjançant òrgans permanents de caràcter sectorial:o Consell de barri de l’entorn del carrer Figueres: Òrgan departicipació de caràcter territorial que pretén apropar la gestió públicamunicipal al barri. El Consell, fonamentalment de caràcter consultiu, esconvoca un mínim de tres vegades l’any amb l’objectiu de tractar temespròxims i necessitats del barri.PUNT FORTS:- Espai de trobada comú, corresponsabilització, implicació ambels nous projectes al barri, cohesió veïnal, prevenció depossibles conflictes veïnals per l'augment d'immigració al barri,etc.PUNTS FEBLES:- Caldria disposar d'una persona que es pogués dedicarúnicament a fer el seguiment de les actuacions a realitzar albarri. Per què si en creem més de consells, hi ha d'haver unseguiment molt acurat de les tasques que es deriven del seufuncionament.-Caldria informar també als veïns que no venen als consells deles actuacions que es tiren endavant al seu barri. Un pla decomunicació específic pel consell de barri.___________________________________________________________________________________________ 6


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrío Consell Municipal de l’Estartit: El Consell Municipal de l'Estartit és unòrgan territorial creat, pel Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, elde març de 2002, per a la desconcentració de la gestió municipal, per ala descentralització de la participació ciutadana i per a l'aplicació d'unapolítica municipal orientada a l'equilibri i a la representació delsinteressos propis d'aquesta part del municipi.Suprimit: 23o Consell de Convivència: Òrgan de participació creat per tractaraspectes relacionats amb el respecte i la convivència entre les personesi la defensa dels drets i deures dels ciutadans. És un òrgan de caràcterconsultiu i assessor i no substitueix ni assumeix competències pròpiesdels òrgans representatius.o Consell de Patrimoni Natural i Cultural : Òrgan permanent de caràctersectorial on es treballen i debaten de forma compartida temesrelacionats amb el patrimoni . Hi són presents totes les entitats localrelacionades amb el patrimoni natural i cultural. Es tracten temes com elprojecte de Parc Natural Montgrí – Medes.o Consell Municipal de Can Quintana: Òrgan de participació i consultaon es tracten temes culturals relacionats amb el desenvolupament delcentre cultural Can Quintana. També es compta amb una ComissióTècnica, que es reuneix dues vegades l’any, on participen personesespecialistes en els àmbits de la música, els valors i el territori i queserveix per donar suport a l’acció del centre.o Consell de barri de Creu de la Rutlla: Òrgan de participació decaràcter territorial que pretén apropar la gestió pública municipal albarri.• Mitjançant experiències participatives de caràcter temporal:o Agenda 21 del Baix Ter. Objectiu: Els municipis del Baix Ter s’hanassociat per elaborar l'Agenda 21, amb l’objectiu de cohesionarFormatat: Normal, Amb pics +Nivell: 2 + Alineació a: 1,9 cm+ Tabulador després de: 2,54cm + Sagnia a: 2,54 cmFormatat: Sense subratllatFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 pt___________________________________________________________________________________________ 7


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrísocialment el territori, preservar-ne la integritat ecològica i el paisatge i,a la vegada, assolir un territori econòmicament viable i que en conjuntafavoreixi la qualitat de vida dels seus habitants. El procés d’elaboracióde l'Agenda 21 del Baix Ter es basa en diferents etapes que han depermetre arribar a un pla d’acció estructurat, fonamentat en una anàlisiprofunda del territori i en la participació dels diferents agents locals. Elmunicipi l’assumeix com un complement a l’A21 local redactada l’any2003.Formatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 pto Pla Local de Joventut. Objectiu: Diagnosticar la realitat juvenil delmunicipi comptant amb la participació activa del col·lectiu.o Pla Estratègic de Turisme. Objectius: Diagnosticar l’evolució delturi sme al municipi per planificar la política turística local. PreveurePossibles escenaris de futur de la destinació i les principals líniesd’actuació a desenvolupar per mantenir la seva competitivitat enfront elscanvis en les tendències turístiques i els hàbits de consum delsvisitants. Definir les principals línies d’actuació que el consitori i elsagents turístics han de contemplar en les pol ítiques turístiques permantenir la destinació i, fins i tot, incrementar la seva quota de mercatdins la Costa Brava.o Pla Director de Participació Ciutadana (s’està elaborant): eina degestió de govern que pretén ordenar i planificar i clarificar la políticaparticipativa i els processos de participació ciutadana.Des d’un punt de vista global, segons les aportacions recollides durant el procés dediagnosi del Pla Director, s’observa que els òrgans permanents que acabem dedescriure s’entenen com a bons instruments per incentivar les relacions i la participacióde la ciutadania en la política municipal. S’entenen com a espais idonis on elsparticipants tendeixen a implicar-se de manera molt positiva. El fet de comptar ambdiversos consells municipals s’entén com un símptoma de la voluntat municipal perimpulsar la implicació dels ciutadans a la vida pública municipal i ha permès iniciar unprocés d’aprenentatge en general que, si es continua i es millora, pot convertir-se enun dels eixos principals del desenvolupament de la política participativa al municipi.Formatat: Justificada, EspaiAnterior: 0 pt, Posterior: 0 pt,Interlineat: 1,5 línies___________________________________________________________________________________________ 8


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de MontgríTot i això es destaquen diferents limitacions i debilitats que caldrà tenir molt en compteen futurs processos de millora. Són els següentsà CONTEXT: Manca experiència en general. Els gestors municipals i la ciutadaniaestan poc habituats a participar a través d’òrgans permanents.à DÈFICITS EN CRITERIS HOMOGENIS DE FUNCIONAMENT: És fonamentalestablir criteris generals de funcionament dels òrgans permanents, per assegurar-ne laseva eficiència i utilitat social.à RECIPROCITAT: Per assegurar una bona consolidació i utilitat dels consells calmillorar aspectes de reciprocitat amb la ciutadania a través de retorns de resultats. Esconsidera que la visualització tangible de resultats i retorns evitaria que es frustrinexpectatives ciutadanes.à FUTUR: Cal apostar per mantenir, millorar i fins i tot augmentar els consellsmunicipals, però si no es fa de forma més constant , professional i estructuradaque fins ara es poden frustrar expectatives ciutadanes. És per això que des del’Ajuntament apostem de manera ferma pel manteniment, creació i desplegamentd’una estructura de consells de barri que ens permeti crear un òrgan permanent departicipació de caràcter territorial als diferents barris del poble, amb l’objectiu d’aproparla gestió de la cosa pública a tots els ciutadans i millorar l’eficàcia i eficiència de lagestió local mitjançant espais de decisió compartida.Formatat: Justificada,Interlineat: 1,5 líniesFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Tipus de lletra: (Perdefecte) Arial, 11 ptFormatat: Justificada,Interlineat: 1,5 línies, Vora:Quadre: (Simple, Automàtic,0,5 pt Amplada de la línia)___________________________________________________________________________________________ 9


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí2.- OBJECTIUSPartint de les consideracions anteriors, la proposta es planteja els següents objectius:• Establir les bases per a la creació d’una xarxa d’estructures permanents (esvolen crear 5 consells territorials a llarg termini, per bé que de moment es volanar pas a pas i assegurar una estructura i funcionament que permetin aquestaampliació ) de participació a nivell d’ organització, àmbits temàtics i eines dedinamització, a partir de les experiències dutes a terme fins ara; Consell debarri de l’entorn del carrer Figueres i Consell de barri de Creu de la Rutlla.• Assegurar unes estructures de participació plural s, integradores, flexibles ioperatives adaptades a cada àmbit territorial.• Generar una consciència global i col·lectiva de barri i de poble, més enllàdels discursos particularistes, sobretot donada la no existència d’associacionsde veïns.• Ordenar i estructurar la canalització de demandes ciutadanes de maneraformal i estructurada per tal de millorar els sistemes de relacions entregovernants i governats.• Fomentar la reflexió conjunta incentivant la creació participada d’uns espaiscompartits d’identificació i cohesió.2.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTEDel projecte que presentem es destaquen les següents característiques:CoherènciaPer fer la proposta del projecte s’ha tingut en compte el moment actual (propostes PlaDirector) i la realitat del context social del poble. Per això, donada l’existència de dosConsells Territorials i les recomanacions del Pla Director, a saber, mantenir, millorar i___________________________________________________________________________________________ 10


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgríaugmentar els consells sectorials/territorials existents, creiem que és el moment decrear aquesta xarxa d’òrgans territorials de barri de caràcter permanent.IntegralitatAquest projecte afecta a totes les àrees de l’Ajuntament i es treballarà conjuntament,perquè sigui un tema transversal, i per tant, el projecte comptarà amb la implicaciódirecta d’alcaldia, assegurant així la integralitat del mateix. A més, el fet de tenir unaestructura tècnica professional interna (una figura tècnica i la voluntat de contractaciód’una administrativa), assegurarà la interdepartamentalitat i l’execució efectiva delprojecte.SostenibleDes de l’equip de govern es preveu que pel correcte desenvolupament del projecte s’hidestinaran recursos propis interns per garantir la suficiència del seu desplegament iexecució.Destinataris:En cada fase del procés tindrem en compte els diferents actors segons els perfils. Detotes maneres, es considera fonamental comptar amb la participació de polítics,tècnics, entitats i associacions organitzades i ciutadans a títol individual.3.- FASES i ESTRUCTURA ORGANITZATIVAA continuació es presenta una aproximació a les diferents fases que es dinamitzariendurant el procés participatiu per al manteniment, creació i desplegament dels Consellsterritorials. El procés és eminentment retroactiu i cal preveure certs marges demaniobra a nivell d’estratègies i mètodes en funció del desenvolupament del projecte.També es detalla quina seria l’estructura organitzativa que serviria per assegurar latransparència i la correcta dinamització del procés.La proposta preveu, en els moments de recollida de criteris ciutadans, la participacióde representants de col·lectius organitzats que puguin tenir alguna vinculació amb elbarri així com de ciutadans a títol individual que treballin, visquin o tinguin algunarelació amb el territori.___________________________________________________________________________________________ 11


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí3.1.- Fases i mètodes 3 del procés• FASE 1: Planificació del projecte i creació de l’estructura organitzativa delmateixObjectiu: creaci ó del Grup Promotor, iniciació del procés de difusió i comunicacióMÈTODE: reunions político-tècniques de caràcter transversal (2-3), sessió detreball de definició i concreció d’objectius amb el grup promotor i posada en marxad’accions comunicatives.• FASE 2: Diagnòstic i avaluació dels consells territorials existents i elaboraciód’un primer reglament marc de funcionament dels consellsObjectiu: disposar d’un document que defineixi els límits de la participació,diagnòstic i avaluació del funcionament dels consells ja existents per tal de millorarels seu funcionament i disposar d’informació útil, pràctica i actualitzada per dur aterme de manera eficient i eficaç el procés de creació i consolidació de la resta deconsells de barri.MÈTODE: anàlisi de documentació informació ja existent en Pla Director deParticipació Ciutadana, realització d’una sessió i/o repartiment de qüestionarisd’avaluació amb els participants dels consells de barri existents (es tractariad’aprofundir en els punts forts i febles que ja en el Pla Director es posen demanifest) per tal de tenir una avaluació exhaustiva del seu funcionament.Elaboració a través d’un taller/grup de discussió amb agents polítics i tècnics del’administració d’un document marc (primera proposta de reglament) on esdefineixin els límits de la participació, aspectes relacionats amb la composició,l’estructura, el funcionament i les atribucions dels consells territorials.3 Donat l’esmentat caràcter eminentment retroactiu del projecte cal advertir que els mètodes poden variaren funció dels elements que vagin sorgint durant el procés.___________________________________________________________________________________________ 12


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí• FASE 3: Creació del Consell de Barri a una de les tres zones territorials on noexisteix consellObjectiu: ampliar i consolidar la xarxa de consells territorials a tot el municipimitjançant la creació formal d’una estructura de participació permanent de caràcterterritorial al municipi de Torroella de Montgrí (el barri concret es det erminarà enfunció de criteris polítics, tècnics i ciutadans mitjançant, entre d’altres,l’assessorament que proporcionarà el coneixement del territori del Grup Promotordel procés).MÈTODE: identificació deders d’opinió veïnals a través del coneixement delterritori que ofereix el Grup Promotor, reunions politico- tècniques d’identificaciód’actors del territori (1-2), sessió taller amb els agents del territori identificats per tald’informar sobre els principals aspectes de funcionament, atribucions, estructura ifuncionament de l’òrgan que es vol crear, primera identificació de l’agendatemàtica del barri (principals necessitats, demandes, aspectes a potenciar, etc.),establir i identificar les principals i més eficients vies de comunicació existents albarri per tal de difondre tota la informació al respecte (procés, utilitat, sessióinaugural, etc.), posar en marxa els sistemes de comunicació identificats,realització de la primera sessió del Consell on es començaran a identificar lesprincipals necessitats, problemàtiques i qüestions/temes pròxims del territori queinteressin als residents de l’àmbit territorial.• FASE 4 (Transversal): Definició, concreció i estructuració de l’estructura tècnicaque haurà de gestionar la xarxa d’òrgans de participació permanents decaràcter territorial.Objectiu: establiment, concreció, disseny i implementació de l’estructura tècnicaque haurà de gestionar la xarxa de Consells.MÈTODE: reunions político-tècniques (2-4) per tal de definir les funcions de laSecretaria Tècnica: assessorament de les Taules, coordinació entre la part tècnica,la part política i ciutadana, definir la metodologia de funcionament, retornar la___________________________________________________________________________________________ 13


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgríinformació als membres de la Taula, establir els cronogrames i tempos de sessionsde cada consell, etc.• FASE 5 (transversal): Dinamització de les sessions dels consells ja existents idels de recent creació.Objectiu: dinamitzar tenint en compte l’avaluació i la detecció dels principals puntsfebles i debilitats detectades a la fase 2 del procés, les sessions dels Consells debarri ja existents i les sessions del consell de barri que es crearà.Mètode: dinamització de 2-3 sessions dels consells ja existents (2-3 sessions delConsell de barri de l’entorn de carrer Figueres i 2-3 sessions del Consell de barride Creu de la Rutlla). De la mateixa manera es realitzaran també 2-3 sessions dedinamització del nou consell de barri que es preveu crear en la fase 3 d’aquestprojecte.3.2.- Estructura organitzativaEs proposa que durant el procés es creï un òrgan que vetlli per l’execució, latransversalitat i la seva transparència.- Grup promotorEl grup promotor haurà de ser l’encarregat de garantir el correcte desplegament del’estructura de consells i vetllar pel seu correcte funcionament . Ha de ser unacomissió formada per un nombre molt reduït de representants polítics (alcalde),tècnics de l’ajuntament (tècnica de participació), i algun represent ant de la societatcivil dels diferents barris. Les característiques principals d’aquesta comissió són:capacitat decisiva, coneixement de l’entorn, capacitat tècnica i influència social. Esreunirà periòdicament durant tot el procés.___________________________________________________________________________________________ 14


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí4.- DIFUSIÓLa difusió és un element clau en tot moment del procés, per tal que tots els agents queparticipen es sentin informats, i també és una manera de poder fer una avaluaciócontínua. És molt important, a través de la difusió, aconseguir que els agents delterritori s’impliquin al màxim fent-se seu el projecte.Tampoc es pot obviar el procés de difusió i visualitzaci ó si es vol garantir una certaimplicació i identificació dels ciutadans amb el projecte.Es proposa realitzar, paral·lelament a les fases definides, una planificació comunicativaque dinamitzi les diferents vies de difusió existents: dinamització del portal web,aprofitar la ràdio, articles a la revista “El Montgrí”, articles a l’informatiu “IM”, notes depremsa, elaboració de díptics, tríptics o material informatiu en els principals llocsd’afluència de la ciutat (equipaments de proximitat, edificis públics, etc.). Unes einesd’informació i comunicació que ens permetran visualitzar el projecte i estendre’l alconjunt de la ciutadania per tal de garantir el dret a estar informat i la possibilitat depoder prendre part en les diferents fases del Pla.En aquest sentit, la web, la pròpia xarxa social i els equipaments de proximitat sóneines municipals que cal potenciar al màxim, és a dir, cal que parlin del projecte, ques’actualitzin regularment, que permetin expressar suggeriments, propostes i queixes,que tinguin un format atractiu i cridin l’atenció, que els seus continguts tinguin unaestructura entenedora i fàcil de comprendre.7- AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROCÉSL’avaluació és molt important en un procés de participació. Aquesta s’ha de veure comuna oportunitat de millora i per això procurarem mantenir els canals d’informaciósempre oberts. Aquest canals de caràcter més permanent poden ser:- La documentació del treball i del procés amb informes pels agents relacionats amb elprocés de participac ió (qüestionaris d’avaluació que es poden passar als participantsdels Consells territorials que es vagin creant i posant en marxa).___________________________________________________________________________________________ 15


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí- Un sistema organitzatiu i de reunions, com a part integrant del treball i que inclou lesreunions de d’equip, de programació del treball i les d’avaluació.- Els cronogrames especificant cada una de les fases.En l’avaluació tindrem en compte els objectius proposats a l’inici del projecte,juntament amb els indicadors d’avaluació.Agents avaluadorsUna de les eines per facilitar aquest traspàs d’informació és el Grup Promotor onl’equip tècnic, juntament amb els agents del territori, es podran reunir amb certacontinuïtat. A les reunions s’informa de com va el procés i es parla sobre les línies detreball a seguir. En aquesta comissió han de participar els actors dels diferents nivells.Una altre eina d’avaluació serà el repartiment de qüestionaris al final de cada sessiódels diferents consells. L’objectiu és fer un seguiment i una avaluació continuada sobreaspectes rel acionats amb la metodologia de treball, la claredat de la informació, lautilitat de les reunions, la quantitat i perfil del participants, etc.Un altre dels agents a destacar és la Direcció General de Participació Ciutadana, quetindrà una funció d’aval uador extern.Els tres criteris genèrics que han de fomentar aquesta avaluació són: el realisme,l’eficàcia i l’eficiència.1) RealismeEls objectius generals són coherents a la realitat del municipi de Torroella. Elsobjectius específics es consensuaran amb el Grup Promotor i es preveu acomplir-los,tot i que com que la realitat és canviant i el projecte és retroactiu algun dels objectiuspoden variar.___________________________________________________________________________________________ 16


Proposta de manteniment i implementació d’una estructura de consells territorials de caràcter permanent.Ajuntament de Torroella de Montgrí2) EficàciaEl projecte ja s’ha iniciat i es mantindrà la continuitat, perquè al novembre s’assoleixinels objectius plantejats en l’apartat referent a la descripció de les fases d’aquestaproposta.3) EficiènciaCreiem que el projecte presenta una optimització del recursos absoluta. A l’horad’avaluar es tindrà en compte el compliment de la planificació pressupostària.8.- PRESSUPOSTPREU50% de la contractació d'una persona de reforç que s'integri a16.419,22€l'estructura organitzativa de l'Àrea de Participació Ciutadana, pergestionar convocatòries, buidatges, actuacions al barri, etc.Pla de Comunicació 3.000 €TOTAL 19.419,22 €___________________________________________________________________________________________ 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!