13.07.2015 Views

DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ. PARTICIPACIÓCIUTADANAPROJECTE : “CREACIÓ D’ESTRUCTURA TÈCNICA” .1. DescripcióEl Consell Comarcal de l’Alt Penedès des l’any 2005 ha incorporat en la sevadinàmica de gestió de projectes i de pressa de decisions la voluntat de treballarde forma participativa com a eina democràtica.Amb aquesta sensibilitat hem abordar projectes com la redacció del PlaDirector Territorial de l’Alt Penedès i d’altres d’interès local i comarcalPer unificar l’estratègia de treball i assegurar una continuïtat ha esdevingut lanecessitat de consolidar estructures tècniques que permetin realitzar activitatsnecessàries perquè els instruments de participació ciutadana puguin desplegarseamb eficàcia i eficiència incorporant un element de rigor en eldesenvolupament de la voluntat de treballar de forma participativa.La creació d’estructures tècniques de suport a les polítiques de participaciópermetran disposar dels recursos humans necessaris per propiciar polítiquesparticipatives de qualitat fent un pas més del nostre treball en aquest àmbit.L’especialista en participació ciutadana és una figura emergent que cadavegada més encaixa en l’Administració local i en les organitzacions ciutadanes,com a lloc de treball específic i transversal o formant part de les tasquesintegrades de tècnics municipals que desenvolupen també altres funcions. Ésper aquests motius que el Serveis de Desenvolupament i Ocupació pretènincorporar aquesta nova figura de forma estable en els diferents projectes quedesenvolupa a la comarca.L’Alt Penedès tant per la quantitat de municipis com per la dispersió geogràficanecessita una figura tècnica que coordini tots els esforços especialment, en elsajuntaments petits que tenen manca d’estructura de gestió.C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) • ccapenedes@ccapenedes.comTelèfons: 93 890 00 00 (Centraleta) • 93 890 62 51 (Oficina tècnica) • 93 890 62 01 (Presidència) • Fax 93 890 69 89 • NIF P-5800013-D


Aplicar les metodologies participatives necessàries en l’aplicació dels projectes.Recolzar l’estructura de gestió dels municipis en l’àmbit de la participacióGestionar un Observatori de la Participació Ciutadana a l’Alt Penedès.Sensibilitzar als ens locals i a la ciutadania envers la Participació Ciutadana.Impulsar la cultura de participativa entre la ciutadania i facilitar espais departicipació.4. CalendariANY 2007Informació i divulgació del projecteImplementació del projecteSeguiment dels projectes en execucióDisseny de nous projectes per a l’any 20085. MetodologiaLa metodologia serà activa, dinàmica i molt participativa. L’actuaciórequereix que tots els agents territorials desenvolupin un treball en xarxaben coordinat, adquirint compromisos per disseminar les bonespràctiques.Les fases metodològiques seran les següents:- Encàrrec- Investigació- Dictamen- Disseny- Realització- Devolucióavaluació6. AvaluacióL’avaluació es farà durant l’execució del Projecte i la de l’impacte final.Reunions de seguiment amb els diferents agents territorials per revisar lametodologia i especialment les tècniques. Es pretén que les tècniquesC/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) • ccapenedes@ccapenedes.comTelèfons: 93 890 00 00 (Centraleta) • 93 890 62 51 (Oficina tècnica) • 93 890 62 01 (Presidència) • Fax 93 890 69 89 • NIF P-5800013-D


siguin quantitatives i qualitatives amb investigació - acció com instrumentd’avaluació, tècnica d’intervenció que vol produir coneixement a partir deles actuacions que es portin a terme. És treballarà amb les fasessegüents:- Fase metodològica, es tracta que l’equip estableixi correctament elProjecte.- Fase d’implantació : Anàlisi de les dificultats que desvien elsprocessos dels objectius. Correcció.- Fase d’elaboració : Documentació i informes pel seguiment- ipropostes.S’analitzaran els diversos elements relacionats amb el territori com a pasprevi a la realització d’una diagnosi de la situació objecte d’intervenció.La informació es facilitarà a partir d’una perspectiva DAFOEs coordinarà amb els agents del territori i es desenvoluparan lesactivitats que ens permetin assolir els objectius mitjançant el Plad’ocupació.7. Entitat responsable del projecteConsell Comarcal de l´ Alt Penedès. Departament de Desenvolupament iOcupació.8. Responsables tècnicsJordi Cuyàs i Soler, gerent, i Ana Casanova Torres, cap del Servei deDesenvolupament i Ocupació.9. Criteris del projecteEntre d’altres :Existència d’un grup promotor polític i tècnic de caràcter interdepartamentalConsolidació projectesMetodologies participatives. Accions especifiques per promoure la participacióde grups tradicionalment subrepresentatsTreball en xarxa amb els ens locals de la comarca .C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) • ccapenedes@ccapenedes.comTelèfons: 93 890 00 00 (Centraleta) • 93 890 62 51 (Oficina tècnica) • 93 890 62 01 (Presidència) • Fax 93 890 69 89 • NIF P-5800013-D


Incorporació de persones no organitzadesTreball conjunt amb associacions del territori.Existència d’espais de deliberació i propostesPosta en marxa d’eines específiques de consulta mitjançant les novestecnologies.Caràcter d’innovació del projecte: Transferència en Bones Pràctiques10. PressupostCoordinador 5754.00€1 Tècnic jornada complerta 28953.70€1 Administrativa ½ jornada 8829.70€Material. Despeses corrents 10000.00€Desplaçaments 2000.00€Sol·licitud de subvenció 100% personal espec. projecte 37783.40€Vilafranca del Penedès 7 de febrer de 2007C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) • ccapenedes@ccapenedes.comTelèfons: 93 890 00 00 (Centraleta) • 93 890 62 51 (Oficina tècnica) • 93 890 62 01 (Presidència) • Fax 93 890 69 89 • NIF P-5800013-D

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!