15sv58

nmichavila

15sv58

58. EUSKAL SOZIOMETROA- Kultura demokratikoa -SOCIÓMETRO VASCO 58- Cultura democrática -(2015eko ekaina / Junio 2015)


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)Aurkibidea / Índice1 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación ....................................................... 11.1 – Euskadiko eta Espainiako egoera ekonomikoaren balorazioa / Valoración de la situacióneconómica de Euskadi y de España .............................................................................................. 11.2 – Euskadiko eta Espainiako egoera politikoaren balorazioa / Valoración de la situaciónpolítica de Euskadi y de España .................................................................................................... 21.3 – Euskadiko arazo nagusiak / Principales problemas de Euskadi .................................................... 31.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales .................................................. 61.5 – Egoera pertsonalarekiko poztasun maila / Satisfacción con la situación personal ....................... 91.6 – Egoera pertsonalaz espero dena / Expectativas sobre la situación personal................................ 92 – Balio sozialak / Valores sociales ................................................................................. 102.1 – Bizitzako hainbat esparruren garrantzia / Importancia de diferentes aspectos de la vida .......... 102.2 – Pertsonen arteko konfiantza / Confianza interpersonal ............................................................... 122.3 – Gizarte-balio eta portaerak / Valores y comportamientos sociales .............................................. 132.4 – Norbere bizitza kontrolatzeko aukerak / Control sobre la propia vida .......................................... 153 – Politikarekiko iritziak / Opiniones sobre la política .................................................... 173.1 – Demokrazia edo autoritarismoa / Democracia o autoritarismo .................................................... 173.2 – Poztasuna Euskadiko eta Espainiako demokraziaren funtzionamenduarekin / Satisfaccióncon el funcionamiento de la Democracia en Euskadi y en España ............................................. 183.3 – Politikak eragiten dituen sentimenduak /Sentimientos que inspira la política .............................. 203.4 – Politikarekiko interesa / Interés por la política .............................................................................. 213.5 – Politikarekin zerikusia duten hainbat gairi buruzko iritziak / Opiniones sobre diversascuestiones políticas ...................................................................................................................... 223.6 – Alderdi politikoei buruzko iritziak / Opiniones sobre los partidos políticos ................................... 243.7 – Politikariek izan beharko lituzketen baloreak / Valores que debe tener la clase política ............ 263.8 – Ustelkeria maila Euskadin eta Espainian / Nivel de corrupción en Euskadi y en España .......... 273.9 – Norbere bizitzan eragin handiena duten erakundeak / Instituciones más influyentes encuestiones que nos afectan personalmente ................................................................................ 294 – Sozializazio politikoa / Socialización política ............................................................. 314.1 – Haurtzaroan etxean politikaz zenbatero hitz egiten zenaren gaineko oroimena / Recuerdode frecuencia con la que se hablaba de política en casa en la infancia ...................................... 314.2 – Politikaz zein maiztasunekin hitz egiten den / Frecuencia con la que se habla de política ......... 324.3 – Politikari buruzko informazio maila / Nivel de información sobre política .................................... 344.4 – Politikaz hitz egiteko askatasuna / Libertad para hablar de política ........................................... 345 – Parte hartze politikoa / Participación política ............................................................. 355.1 – Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea / Participación en acciones políticas y sociales ... 355.2 – Talde eta elkarteetako kide izatea / Pertenencia a grupos y asociaciones ................................. 405.3 – Parte hartzeko prestutasuna / Disposición a participar ................................................................ 465.4 – Ez parte hartzeko arrazoiak / Razones para no participar ........................................................... 46Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos ....................................... 486.1 – Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna / Proximidad con algún partido político ....................... 486.2 – Botoa emateko ohitura / Hábito de votar ...................................................................................... 496.3 – Sinpatia politikoak / Simpatías políticas ....................................................................................... 506.4 – Buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobación yvaloración de líderes políticos ...................................................................................................... 516.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha ......................................................................... 556.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo ................................................. 566.7 – Euskal herritar-espainiar ardatza / Eje vasco-español ................................................................. 576.8 – Estatuaren lurralde antolakuntzari buruzko nahiak / Preferencias sobre la organizaciónterritorial del Estado ..................................................................................................................... 586.9 – Independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independencia ............................................. 607 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica ......................................................................... 618 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak / Características de la poblaciónentrevistada .................................................................................................................. 629 – Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos .................... 64Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)1.2 – Euskadiko eta Espainiako egoera politikoaren balorazioa /Valoración de la situación política de Euskadi y de EspañaGUZTIRA /TOTALOso ona / Muy buena 1ZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOAEUSKADIN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSOTXARRA? /RESPECTO A LA SITUACIÓN POLÍTICA DEEUSKADI ¿LA CALIFICARÍA DE MUY BUENA,BUENA, MALA O MUY MALA?Ona / Buena 36Txarra / Mala 42Oso txarra / Muy mala 11Ed-Ee / Ns-Nc 10Oso ona / Muy buena 1Ona / Buena 6ETA ESPAINIAKO EGOERA POLITIKOA? /¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA?Txarra / Mala 37Oso txarra / Muy mala 49Ed-Ee / Ns-Nc 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 672Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)1.3 – Euskadiko arazo nagusiak / Principales problemas de EuskadiZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? /EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?GUZTIRA /TOTALLan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 80Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 17Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos/as y conflicto político 15Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 9Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas9Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 8Hezkuntza / Educación 6Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismo5Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 5Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 5Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz 3Murrizketak / Recortes 3Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,…2Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 2Pentsioak / Pensiones 1Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1Ingurumena / Medio ambiente 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 1Beste arazo batzuk / Otros problemas 3Ed-Ee / Ns-Nc 7Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira /Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 69Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco3


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? /EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?* 2014ra arte presoekin lotutako arazoak “Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa” arazoen barruan zeuden. Handik aurrera“Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua” arazora pasa dira / Hasta el año 2014 los problemas relacionados con lospresos/as estaban incluidos en la categoría “Situación política, políticos y conflicto político”. A partir de entonces han pasado a estaren la categoría “Violencia, Terrorismo, presos/as y proceso de paz”Grafikoan herritarren %8k edo gehiagok aipatutako arazoak bakarrik azaltzen dira /En el gráfico se muestran sólo los problemas mencionados por un 8% o más de la poblaciónBilakaera datuak interpretatzean kontuan izan behar da azken bi ikerketetan aurrekoetan baino gehiago izan direla arazo bakar bataipatu dutenak, hiru aipatzeko aukera izan arren /Al interpretar los datos de evolución se debe tener en cuenta que en los dos últimos estudios han sido más que en otras ocasionesquienes han mencionado un solo problema, a pesar de poder mencionar hasta tres4Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? /EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.080 ikerketa, 2015eko apirileko Barometroa /CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.080, Barómetro de abril 2015Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco5


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)1.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personalesZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?GUZTIRA /TOTALLan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 53Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 19Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna / Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 13Hezkuntza / Educación 9Familia 8Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 6Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas5Pentsioak / Pensiones 5Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa / Situación política, políticos/as y conflicto político 3Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua / Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz 2Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 1Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / Problemas relacionados con la situación lingüística 1Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 1Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismo1Murrizketak / Recortes 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,…0Ingurumena / Medio ambiente 0Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 6Ed-Ee / Ns-Nc 17Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira /Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 726Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?Grafikoan herritarren %8k edo gehiagok aipatutako arazoak bakarrik azaltzen dira /En el gráfico se muestran sólo los problemas mencionados por un 8% o más de la poblaciónBilakaera datuak interpretatzean kontuan izan behar da azken bi ikerketetan aurrekoetan baino gehiago izan direla arazobakar bat aipatu dutenak, hiru aipatzeko aukera izan arren /Al interpretar los datos de evolución se debe tener en cuenta que en los dos últimos estudios han sido más que en otrasocasiones quienes han mencionado un solo problema, a pesar de poder mencionar hasta tresProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco7


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.080 ikerketa, 2015eko apirileko Barometroa /CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.080, Barómetro de abril 20158Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)1.5 – Egoera pertsonalarekiko poztasun maila / Satisfacción con la situación personalORO HAR, POZIK ZAUDE GAUR EGUNGO ZURE EGOERA PERTSONALAREKIN? /EN GENERAL, ¿ESTÁ UD. SATISFECHO/A CON SU SITUACIÓN PERSONAL ACTUAL?GUZTIRA /TOTALPozik zaude / Está satisfecho/a 59Ez pozik, ez gaizki ere /No está ni satisfecho/a ni insatisfecho/a24Ez zaude pozik / Está insatisfecho/a 16Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 751.6 – Egoera pertsonalaz espero dena / Expectativas sobre la situación personalETA HEMENDIK URTEBETERA ZURE EGOERA HOBEA, BERDINA ALA OKERRAGOA IZANGO DELA USTE DUZU? /Y ¿CREE UD. QUE DENTRO DE UN AÑO SU SITUACIÓN SERÁ MEJOR, IGUAL O PEOR QUE HOY EN DÍA?GUZTIRA /TOTALHobea / Mejor 34Berdina / Igual 51Okerragoa / Peor 9Ed-Ee / Ns-Nc 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 76Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco9


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)2 – Balio sozialak / Valores sociales2.1 – Bizitzako hainbat esparruren garrantzia /Importancia de diferentes aspectos de la vidaESANGO ZENIDAKE NOLAKO GARRANTZIA DUEN ONDOKO ARLOETAKO BAKOITZAK ZURE BIZITZAN? /¿ME PODRÍA UD. DECIR QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN SUVIDA: ES MUY IMPORTANTE, BASTANTE, POCO O NADA IMPORTANTE?GUZTIRA /TOTALGarrantzi handia / Muy importante 55LANEAN ARRAKASTA IZATEAK /TENER ÉXITO EN EL TRABAJONahikoa garrantzi / Bastante importante 36Garrantzi gutxi / Poco importante 5Batere garrantzirik ez / Nada importante 2Ed-Ee / Ns-Nc 1Garrantzi handia / Muy importante 86FAMILIA HARREMAN ONAK IZATEAK /TENER UNAS BUENAS RELACIONESFAMILIARESNahikoa garrantzi / Bastante importante 13Garrantzi gutxi / Poco importante 1Batere garrantzirik ez / Nada importante 0Ed-Ee / Ns-Nc 1Garrantzi handia / Muy importante 39DENBORA LIBRE EDO AISIALDI ASKOIZATEAK /DISPONER DE MUCHO TIEMPOLIBRE O DE OCIONahikoa garrantzi / Bastante importante 50Garrantzi gutxi / Poco importante 9Batere garrantzirik ez / Nada importante 0Ed-Ee / Ns-Nc 1Garrantzi handia / Muy importante 71BIKOTE HARREMAN ONA IZATEAK /TENER UNA RELACIÓN DE PAREJASATISFACTORIANahikoa garrantzi / Bastante importante 23Garrantzi gutxi / Poco importante 3Batere garrantzirik ez / Nada importante 1Ed-Ee / Ns-Nc 2KULTUR ETA LAN PRESTAKUNTZAMAILA ONA LORTZEAK /OBTENER UN BUEN NIVEL DECAPACITACIÓN CULTURAL YPROFESIONALGarrantzi handia / Muy importante 61Nahikoa garrantzi / Bastante importante 34Garrantzi gutxi / Poco importante 4Batere garrantzirik ez / Nada importante 1Ed-Ee / Ns-Nc 1Garrantzi handia / Muy importante 22DIRU ASKO IRABAZTEAK /GANAR MUCHO DINERONahikoa garrantzi / Bastante importante 56Garrantzi gutxi / Poco importante 20Batere garrantzirik ez / Nada importante 1Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100(…)10Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)FISIKOKI SASOI BETEANMANTENTZEAK /MANTENERSE EN FORMA FÍSICAAUZOA EDO KOMUNITATEAHOBETZEKO GAUZAK EGITEAK /DEDICAR TIEMPO A MEJORAR ELBARRIO O LA COMUNIDADGUZTIRA /TOTALGarrantzi handia / Muy importante 41Nahikoa garrantzi / Bastante importante 48Garrantzi gutxi / Poco importante 9Batere garrantzirik ez / Nada importante 1Ed-Ee / Ns-Nc 1Garrantzi handia / Muy importante 27Nahikoa garrantzi / Bastante importante 49Garrantzi gutxi / Poco importante 19Batere garrantzirik ez / Nada importante 3Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 77Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco11


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)2.2 – Pertsonen arteko konfiantza / Confianza interpersonalOROKORREAN, PERTSONA GEHIENENGAN KONFIANTZA IZAN DAITEKEELA USTE DUZU ALABESTEEKIKO HARREMANETAN INOIZ EZ GARELA BEHAR BEZAIN ZUHURRAK IZATEN? /¿DIRÍA QUE, EN GENERAL, SE PUEDE CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LA GENTE O BIEN QUENUNCA SE ES LO BASTANTE PRUDENTE CUANDO TRATA UNO CON LOS DEMÁS?GUZTIRA /TOTALPertsona gehienengan konfiantza izan daiteke /Se puede confiar en la mayoría de la genteInoiz ez gara behar bezain zuhurrak izaten /Nunca se es lo bastante prudente4155Ed-Ee / Ns-Nc 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 8312Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)2.3 – Gizarte-balio eta portaerak / Valores y comportamientos socialesZURE USTEZ ONDOKO JOKAERA EDO EGOERAK ONARGARRIAK DIRA, ONARTEZINAK EDO SEGUN ETA? /CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS O SITUACIONES, ¿LE PARECE A UD. ACEPTABLE,INACEPTABLE O DEPENDE?PORROAK ERRETZEA / FUMAR PORROSSEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKO EZKONTZA /EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMOSEXOINDARKERIA ERABILTZEA IDEIA POLITIKO EDOERLIJIOSOAK DEFENDATZEKO /EL USO DE LA FUERZA PARA DEFENDER IDEASPOLÍTICAS O RELIGIOSASABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA /EL ABORTO LIBRE Y VOLUNTARIOHERIOTZA ZIGORRA /LA PENA DE MUERTEBIZITZA OSORAKO ESPETXE ZIGORRA /LA CADENA PERPETUAHALA ESKATU DUEN GAIXO SENDAEZIN BATIHILTZEN LAGUNTZEA (EUTANASIA) /AYUDAR A MORIR A UN/A ENFERMO/A INCURABLEQUE LO SOLICITA (LA EUTANASIA)DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ SALATZEA /NO DENUNCIAR CUANDO SE PRESENCIA LACOMISIÓN DE UN DELITOOGASUNARI EZ AITORTZEA DIRU-SARRERAGUZTIAK EDO FAKTUREN BEZA / NO DECLARAR AHACIENDA TODOS LOS INGRESOS O EL IVA DE LASFACTURASGUZTIRA /TOTALOnargarria / Aceptable 30Segun eta / Depende 24Onartezina / Inaceptable 44Ed-Ee / Ns-Nc 1Onargarria / Aceptable 77Segun eta / Depende 6Onartezina / Inaceptable 14Ed-Ee / Ns-Nc 3Onargarria / Aceptable 4Segun eta / Depende 8Onartezina / Inaceptable 87Ed-Ee / Ns-Nc 2Onargarria / Aceptable 66Segun eta / Depende 18Onartezina / Inaceptable 14Ed-Ee / Ns-Nc 2Onargarria / Aceptable 7Segun eta / Depende 20Onartezina / Inaceptable 71Ed-Ee / Ns-Nc 1Onargarria / Aceptable 24Segun eta / Depende 30Onartezina / Inaceptable 44Ed-Ee / Ns-Nc 2Onargarria / Aceptable 66Segun eta / Depende 21Onartezina / Inaceptable 11Ed-Ee / Ns-Nc 2Onargarria / Aceptable 5Segun eta / Depende 15Onartezina / Inaceptable 77Ed-Ee / Ns-Nc 2Onargarria / Aceptable 7Segun eta / Depende 11Onartezina / Inaceptable 79Ed-Ee / Ns-Nc 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 84Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco13


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ZURE USTEZ ONDOKO JOKAERA EDO EGOERAK ONARGARRIAK DIRA, ONARTEZINAK EDO SEGUN ETA? /CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS O SITUACIONES, ¿LE PARECE A UD. ACEPTABLE,INACEPTABLE O DEPENDE?14Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)2.4 – Norbere bizitza kontrolatzeko aukerak / Control sobre la propia vidaPERTSONA BATZUEK USTE DUTE BERE BIZITZA GARATZEKO MODUARI BURUZ ERABAKITZEKO ETAKONTROLATZEKO ERABATEKO AHALMENA DUTELA, ETA BESTE BATZUEK USTE DUTE BEREN BIZITZAREN GAINEKOASKATASUN ETA KONTROL TARTE OSO TXIKIA DUTELA. MESEDEZ, ADIERAZI ZURE USTEZ ZENBATERAINOKOHAUTAKETA ETA KONTROL AHALMENA DUZUN ZURE BIZITZA GARATZEKO MODUARI BURUZ, ONDOKO ESKALAERABILIZ. 0AK ESAN NAHI DU “EZ DUZULA INOLAKO AUKERAKETA ETA KONTROL TARTERIK” ETA 10AK “ERABATEKOAUKERAKETA ETA KONTROL TARTEA DUZULA” /ALGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE TIENEN COMPLETA CAPACIDAD DE ELECCIÓN Y CONTROL SOBRE LA MANERAEN QUE SE DESARROLLA SU VIDA Y OTRAS PIENSAN QUE TIENEN MUY POCO MARGEN DE LIBERTAD Y DE CONTROLSOBRE SU VIDA. UTILICE, POR FAVOR, ESTA ESCALA PARA INDICAR CUÁNTA LIBERTAD DE ELECCIÓN Y CONTROLPIENSA UD. QUE TIENE SOBRE LA MANERA EN QUE SE DESARROLLA SU VIDA. RESPONDA DE 0 A 10, TENIENDO ENCUENTA QUE 0 SIGNIFICA QUE “NO TIENE NINGÚN MARGEN DE ELECCIÓN Y CONTROL” Y 10 QUE TIENE “TODO ELMARGEN DE ELECCIÓN Y CONTROL”GUZTIRA /TOTALBatezbestekoak (0=Ez duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik;10=Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu) /Media (0=No tiene ningún margen de elección y control; 10 =Tiene todoel margen de elección y control)6,5 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 87GUZTIRA /TOTALEz duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik /No tiene ningún margen de elección y control (0-1)2(2-3) 6(4-6) 38(7-8) 38Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu /Tiene todo el margen de elección y control (9-10)14Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 88Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco15


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)0=Ez duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik; 10=Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu /0=No tiene ningún margen de elección y control; 10 =Tiene todo el margen de elección y control(%)(Batezbestekoak / Media )* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2.990 ikerketa, 2013ko ekaineko Barometroa /CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 2.990, Barómetro de junio 201316Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3 – Politikarekiko iritziak / Opiniones sobre la política3.1 – Demokrazia edo autoritarismoa / Democracia o autoritarismoHAUETAKO ZEIN ESALDIREKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? /¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO?GUZTIRA /TOTALDemokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da /La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobiernoBaldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokrazia baino hobea da /En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democráticoNire moduko jendeari, berdin digu errejimen demokratikoa izan ala ez demokratikoa izan /A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático78510Ed-Ee / Ns-Nc 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 89Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco17


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.2 – Poztasuna Euskadiko eta Espainiako demokraziaren funtzionamenduarekin /Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia en Euskadi y en EspañaORO HAR, ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAKEUSKADIN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? ETA ESPAINIAKO ESTATUAN DEMOKRAZIAK DUENFUNTZIONAMENDUAREKIN? /EN CONJUNTO, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADASATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI? ¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?GUZTIRA /TOTALOso pozik / Muy satisfecho/a 6Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44EUSKADIN /EN EUSKADIEz oso pozik / No muy satisfecho/a 33Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 10Ed-Ee / Ns-Nc 7Oso pozik / Muy satisfecho/a 3Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19ESPAINIAKO ESTATUAN /EN EL ESTADO ESPAÑOLEz oso pozik / No muy satisfecho/a 32Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 38Ed-Ee / Ns-Nc 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 91* 2010 eta 2012an “gure” demokraziaren funtzionamenduaz galdetu zen /En los años 2010 y 2012 se preguntó por el funcionamiento de “nuestra” democracia18Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)POZTASUNA DEMOKRAZIAREN FUNTZIONAMENDUAREKIN ZURE HERRIALDEAN /SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN SU PAÍSEuropako Batzordea, Standard Eurobarometer 82, 2014ko abendua. (Lagina: 15 urte edo gehiago)Comisión Europea, Standard Eurobarometer 82, diciembre 2014. (Muestra: >=15 años)Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco19


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.3 – Politikak eragiten dituen sentimenduak /Sentimientos que inspira la políticaJARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN ZERRENDATIK, ZEIN SENTIMENTU ERAGITEN DIZU NAGUSIKI POLITIKAK? /DE LA LISTA QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, ¿QUÉ SENTIMIENTO LE INSPIRA A UD., PRINCIPALMENTE,LA POLÍTICA?GUZTIRA /TOTALKonfiantzarik eza / Desconfianza 57Haserrea / Irritación 31Asperdura / Aburrimiento 31Axolagabekeria / Indiferencia 25Interesa / Interés 18Konpromisoa / Compromiso 16Gogo bizia, entusiasmoa / Entusiasmo 4Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako /Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 9320Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.4 – Politikarekiko interesa / Interés por la políticaORO HAR, NOLAKO INTERESA DUZU POLITIKAZ? /EN GENERAL, ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. INTERESADO/A EN LA POLÍTICA?GUZTIRA /TOTALInteres handia / Muy interesado/a 8Nahikoa interes / Bastante interesado/a 22Interes gutxi / Poco interesado/a 32Batere interesik ez / Nada interesado/a 36Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 95Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco21


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.5 – Politikarekin zerikusia duten hainbat gairi buruzko iritziak /Opiniones sobre diversas cuestiones políticasJARRAIAN HAINBAT GAIRI BURUZKO BAIEZTAPEN ZERRENDA BAT IRAKURRIKO DIZUT. MESEDEZ, ESADAZU ZU HORIETAKOBAKOITZAREKIN GEHIENBAT ADOS EDO GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN /A CONTINUACIÓN LE VOY A LEER UNA LISTA DE AFIRMACIONES SOBRE DISTINTAS CUESTIONES. POR FAVOR, DÍGAME SI ESTÁUD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLASGUZTIRA /TOTALBOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON, BETI EURENINTERES PERTSONALAK BILATZEN DITUZTE /ESTÉ QUIEN ESTÉ EN EL PODER, SIEMPRE BUSCA SUSINTERESES PERSONALESGehienbat ados / Más bien de acuerdo 74Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 18Ed-Ee / Ns-Nc 8POLITIKARIAK EZ DIRA ASKO ARDURATZEN NIBEZALAKO JENDEAK PENTSATZEN DUENAZ /LOS POLÍTICOS/AS NO SE PREOCUPAN MUCHO DE LOQUE PIENSA LA GENTE COMO YOGehienbat ados / Más bien de acuerdo 73Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 20Ed-Ee / Ns-Nc 7POLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEINHERRITARREN BIZITZAN /LA POLÍTICA TIENE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA VIDADE CUALQUIER CIUDADANO/AGehienbat ados / Más bien de acuerdo 73Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 19Ed-Ee / Ns-Nc 9BADIRA HERRITARREN INTERES OROKORREZARDURATZEN DIREN POLITIKARIAK /HAY POLÍTICOS QUE SÍ SE PREOCUPAN POR LOSINTERESES GENERALES DE LA CIUDADANÍABOTOA EMATEA DA NI BEZALAKO JENDEAKGOBERNUAREN JARDUERAN ERAGITEKO MODUBAKARRA /VOTAR ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LA GENTE COMOYO PUEDE INFLUIR EN LO QUE HACE EL GOBIERNOGehienbat ados / Más bien de acuerdo 72Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 20Ed-Ee / Ns-Nc 7Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 63Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 28Ed-Ee / Ns-Nc 8Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 51HOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA /ES MEJOR NO METERSE EN POLÍTICAGehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 40Ed-Ee / Ns-Nc 9Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 9622Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)BOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON, BETI EUREN INTERES PERTSONALAK BILATZEN DITUZTE /ESTÉ QUIEN ESTÉ EN EL PODER, SIEMPRE BUSCA SUS INTERESES PERSONALESPOLITIKARIAK EZ DIRA ASKO ARDURATZEN NI BEZALAKO JENDEAK PENTSATZEN DUENAZ /LOS POLÍTICOS/AS NO SE PREOCUPAN MUCHO DE LO QUE PIENSA LA GENTE COMO YOPOLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEIN HERRITARREN BIZITZAN /LA POLÍTICA TIENE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA VIDA DE CUALQUIER CIUDADANO/ABADIRA HERRITARREN INTERES OROKORREZ ARDURATZEN DIREN POLITIKARIAK /HAY POLÍTICOS QUE SÍ SE PREOCUPAN POR LOS INTERESES GENERALES DE LA CIUDADANÍABOTOA EMATEA DA NI BEZALAKO JENDEAK GOBERNUAREN JARDUERAN ERAGITEKO MODU BAKARRA /VOTAR ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LA GENTE COMO YO PUEDE INFLUIR EN LO QUE HACE EL GOBIERNOHOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA /ES MEJOR NO METERSE EN POLÍTICAProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco23


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.6 – Alderdi politikoei buruzko iritziak / Opiniones sobre los partidos políticosJENDEAK IRITZI DESBERDINAK DITU ALDERDI POLITIKOEI BURUZ, ESANGO ZENIDAKE ZU GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBATKONTRA ZAUDEN HAUETAKO BAKOITZAREKIN? /LA GENTE TIENE OPINIONES DISTINTAS SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿ME PUEDE DECIR SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DEACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES?GUZTIRA /TOTALALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDE ETA KLASESOZIAL DESBERDINENINTERESAK DEFENDATZEKO /LOS PARTIDOS SON NECESARIOS PARA DEFENDERLOS INTERESES DE LOS DISTINTOS GRUPOS YCLASES SOCIALESGehienbat ados / Más bien de acuerdo 73Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 16Ed-Ee / Ns-Nc 10ALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKO KRITIKATZENDUTE, BAINA BENETAN GUZTIAK BERDINAK DIRA /LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE CRITICAN MUCHOENTRE SÍ, PERO EN REALIDAD SON TODOS IGUALESGehienbat ados / Más bien de acuerdo 64Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 29Ed-Ee / Ns-Nc 7ALDERDI POLITIKORIK GABE EZIN DA DEMOKRAZIARIKIZAN /SIN PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDE HABERDEMOCRACIAGehienbat ados / Más bien de acuerdo 60Gehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 26Ed-Ee / Ns-Nc 13Gehienbat ados / Más bien de acuerdo 24ALDERDI POLITIKOEK EZ DUTE EZERTARAKO BALIO /LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SIRVEN PARA NADAGehienbat kontra / Más bien en desacuerdo 67Ed-Ee / Ns-Nc 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 9924Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDE ETA KLASE SOZIAL DESBERDINEN INTERESAK DEFENDATZEKO /LOS PARTIDOS SON NECESARIOS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS DISTINTOS GRUPOS Y CLASESSOCIALESALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKO KRITIKATZEN DUTE, BAINA BENETAN GUZTIAK BERDINAK DIRA /LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE CRITICAN MUCHO ENTRE SÍ, PERO EN REALIDAD SON TODOS IGUALESALDERDI POLITIKORIK GABE EZIN DA DEMOKRAZIARIK IZAN /SIN PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDE HABER DEMOCRACIAALDERDI POLITIKOEK EZ DUTE EZERTARAKO BALIO / LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SIRVEN PARA NADAProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco25


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.7 – Politikariek izan beharko lituzketen baloreak /Valores que debe tener la clase políticaONDOKO EZAUGARRIETATIK, ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA GARRANTZITSUENAK POLITIKARI BATEKIZATEKO? /DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, ¿CUÁLES LE PARECEN FUNDAMENTALES QUE TENGA UN/APOLÍTICO/A?GUZTIRA /TOTALZintzotasuna / Honradez 82Prestakuntza eta formazioa / Preparación y formación 32Jendearekiko hurbiltasuna / Cercanía a la gente 26Eraginkortasuna, efikazia / Eficacia 22Gai publikoetarako bokazioa / Vocación por lo público 17Uste sendoak izatea / Convicciones firmes 9Beste ezaugarri batzuk / Otros aspectos 2Bat ere ez / Ninguno* 1Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako /Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei /Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 10226Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.8 – Ustelkeria maila Euskadin eta Espainian /Nivel de corrupción en Euskadi y en EspañaZURE IRITZIZ USTELKERIA (KORRUPZIOA) EUSKADIN OSO ZABALDUTA DAGO, NAHIKOA ZABALDUTA, EZ OSOZABALDUTA EDO EZ DAGO BATERE ZABALDUTA? ETA ESPAINIAKO ESTATUAN? /¿CREE UD. QUE, EN GENERAL, EN EUSKADI LA CORRUPCIÓN ESTÁ...? ¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?GUZTIRA /TOTALOso zabalduta / Muy extendida 10Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 30Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 18EUSKADIN /EN EUSKADIEz oso zabalduta / Poco extendida 34Ez batere zabalduta / Nada extendida 2Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0Ed-Ee / Ns-Nc 6Oso zabalduta / Muy extendida 74Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 20Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 1ESPAINIAKO ESTATUAN /EN EL ESTADO ESPAÑOLEz oso zabalduta / Poco extendida 1Ez batere zabalduta / Nada extendida 0Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0Ed-Ee / Ns-Nc 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100* Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien irakurri inkestatuei /Estas opciones de respuesta no se leyeron a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 104Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco27


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)USTELKERIA MAILA ZURE HERRIALDEAN / NIVEL DE CORRUPCIÓN EN SU PAÍSEuropako Batzordea, Special Eurobarometer 397, 2013ko otsaila-martxoa. (Lagina: 15 urte edo gehiago)Comisión Europea, Special Eurobarometer 397, febrero-marzo 2013. (Muestra: >=15 años)Eurobarometroko galderan erantzun-aukerak ez dira berdin-berdinak. Soziometroan inkestatuek espontaneoki ustelkeria“pixka bat zabalduta” dagoela esan dutenean, jaso egin da, nahiz eta erantzun aukera hori ez zitzaien eskaini.Eurobarometroan, aldiz, ez zen erantzun espontaneo hori jasoLas opciones de respuesta del Eurobarometro no son idénticas. En el Sociómetro, cuando las personas encuestadasdijeron espontáneamente que la corrupción está “algo extendida” se recogió esa respuesta, a pesar de ser una opciónque no se les había ofrecido. En el Eurobarometro no se recogió esa mención espontánea28Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)3.9 – Norbere bizitzan eragin handiena duten erakundeak /Instituciones más influyentes en cuestiones que nos afectan personalmenteZEINEN ERABAKIEK ERAGITEN DUTE GEHIEN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ONGIZATEAN, EUROPARBATASUNAREN ERABAKIEK, GOBERNU ZENTRALARENEK, EUSKO JAURLARITZARENEK, DIPUTAZIOENEK EDOUDALARENEK? ETA BIGARREN TOKIAN? /¿QUÉ DECISIONES, EN PRIMER LUGAR, AFECTAN MÁS A SU BIENESTAR Y AL DE SU FAMILIA, LAS DE LAUNIÓN EUROPEA, LAS DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS DEL GOBIERNO VASCO, LAS DE LAS DIPUTACIONES OLAS DEL AYUNTAMIENTO? Y EN SEGUNDO LUGAR?GUZTIRA /TOTALEusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno Vasco25Udalaren erabakiek / Las decisiones del Ayuntamiento 201.TOKIAN /EN PRIMER LUGARGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión Europea189Diputazioen erabakiek / Las decisiones de las Diputaciones 5Denek berdin / Todas por igual 14Inork ere ez / Ninguna 2Ed-Ee / Ns-Nc 7Eusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno Vasco23Diputazioen erabakiek / Las decisiones de las Diputaciones 17Gobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno central142.TOKIAN /EN SEGUNDOLUGARUdalaren erabakiek / Las decisiones del Ayuntamiento 14Europar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión Europea6Denek berdin / Todas por igual 0Inork ere ez / Ninguna 2Ed-Ee / Ns-Nc 24Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 106Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco29


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)NORBERE BIZITZAN ERAGIN HANDIENA DUTEN ERAKUNDEAK /INSTITUCIONES MÁS INFLUYENTES EN CUESTIONES QUE NOS AFECTAN PERSONALMENTEEhunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas30Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)4 – Sozializazio politikoa / Socialización política4.1 – Haurtzaroan etxean politikaz zenbatero hitz egiten zenaren gaineko oroimena /Recuerdo de frecuencia con la que se hablaba de política en casa en la infanciaHAURRA EDO GAZTETXOA ZINENEAN, GOGORATZEN DUZU ZEIN MAIZTASUNEKIN HITZ EGITENZEN POLITIKAZ ZURE ETXEAN? /CUANDO ERA NIÑO/A O ADOLESCENTE, ¿RECUERDA CON QUÉ FRECUENCIA SOLÍA HABLARSEDE POLÍTICA EN SU CASA?GUZTIRA /TOTALAskotan / Habitualmente 15Noizean behin / De vez en cuando 22Oso noizean behin / Rara vez 20Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 40Ez du gogoratzen / No recuerda * 2Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei /Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestados Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 109Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco31


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)4.2 – Politikaz zein maiztasunekin hitz egiten den / Frecuencia con la que se habla depolíticaETXEAN FAMILIAREKIN ZAUDENEAN, HITZ EGITEN AL DA GAI POLITIKOEZ? ETA ZURE LAGUNEKIN ZAUDENEAN? ETA ZURELANKIDEEKIN EDO IKASKIDEEKIN? /CUANDO ESTÁ EN SU CASA, CON SU FAMILIA, ¿SE HABLA SOBRE CUESTIONES POLÍTICAS? Y ¿CUANDO ESTÁ CON SUSAMIGOS O AMIGAS? Y ¿CUANDO ESTÁ CON SUS COMPAÑEROS O COMPAÑERAS DE TRABAJO O ESTUDIOS?GUZTIRA /TOTALAskotan / Habitualmente 21ETXEAN, FAMILIAREKIN? /EN CASA, CON LA FAMILIA *Noizean behin / De vez en cuando 32Oso noizean behin / Rara vez 18Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28Ed-Ee / Ns-Nc 0Askotan / Habitualmente 18LAGUNEKIN? /CON AMIGOS/AS? **Noizean behin / De vez en cuando 32Oso noizean behin / Rara vez 22Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28Ed-Ee / Ns-Nc 1Askotan / Habitualmente 12LANKIDEEKIN EDO IKASKIDEEKIN? /CON COMPAÑEROS/AS DE TRABAJOO ESTUDIOS ***Noizean behin / De vez en cuando 27Oso noizean behin / Rara vez 20Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 37Ed-Ee / Ns-Nc 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100* Galdera hau soilik familia dutenei egin zaie (%99) / Pregunta realizada únicamente a quienes tienen familia (99%)** Galdera hau soilik lagunak dituztenei egin zaie (%99,5) /Pregunta realizada únicamente a quienes tienen amigos/as (99,5%)*** Galdera hau soilik lana egiten edo ikasten dutenei egin zaie (%53) /Pregunta realizada únicamente a quienes trabajan y/o estudian (53%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 11132Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)POLITIKAZ ZEIN MAIZTASUNEKIN HITZ EGITEN DEN / FRECUENCIA CON LA QUE SE HABLA DE POLÍTICAETXEAN, FAMILIAREKIN / EN CASA, CON LA FAMILIALAGUNEKIN / CON AMIGOS/AS?LANKIDEEKIN EDO IKASKIDEEKIN / CON COMPAÑEROS/AS DE TRABAJO O ESTUDIOS* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.080 ikerketa, 2015eko apirileko BarometroaCISek erabilitako erantzun kategoriak ez dira berdin-berdinak: “A menudo”, “Algunas veces”, “Raramente” o “Nunca” /* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.080, Barómetro de abril 2015Las categorías de respuesta utilizadas por el CIS no son idénticas: “A menudo”, “Algunas veces”, “Raramente” o “Nunca”Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco33


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)4.3 – Politikari buruzko informazio maila / Nivel de información sobre políticaORO HAR, ZENBATERAINO SENTITZEN ZARA INFORMATUA AKTUALITATE POLITIKOKO GAIEI BURUZ? /EN GENERAL, ¿HASTA QUÉ PUNTO SE SIENTE UD. INFORMADO/A SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD POLÍTICA?GUZTIRA /TOTALAsko / Mucho 12Dezente / Bastante 39Gutxi / Poco 35Batere ez / Nada 12Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 1144.4 – Politikaz hitz egiteko askatasuna / Libertad para hablar de políticaLIBRE SENTITZEN AL ZARA POLITIKAZ HITZ EGITEKO? /¿SE SIENTE UD. LIBRE PARA HABLAR DE POLÍTICA?GUZTIRA /TOTALBai, jende guztiarekin / Sí, con todo el mundo 46Soilik pertsona batzuekin / Sólo con ciertas personas 40Ez, ia inorekin ere ez / No, con casi nadie 11Ed-Ee / Ns-Nc 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 11534Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)5 – Parte hartze politikoa / Participación política5.1 – Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea /Participación en acciones políticas y socialesORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO ETA SOZIAL BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHINUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA /AHORA LE VOY A MENCIONAR DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS.POR FAVOR, INDÍQUEME, PARA CADA UNA DE ELLAS, SI UD. LAS HA REALIZADO O NO DURANTE EL PASADOAÑO“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”GUZTIRA /TOTALESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU /FIRMAR UNA PETICIÓN REIVINDICATIVA35BAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA MANIFESTACIÓN AUTORIZADA28GREBAREN BATEAN PARTE HARTU / PARTICIPAR EN UNA HUELGA 23ZURE IRITZI POLITIKO EDO SOZIALA ADIERAZTEN DUEN IRUDI BAT ERABILI (PEGATINA,PERFILEKO ARGAZKIA…) /UTILIZAR UNA IMAGEN (PEGATINA, FOTO DE PERFIL…) QUE EXPRESE SU OPINIÓNSOCIAL O POLÍTICA20DIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKO EDO SOZIALEN BATETARAKO /COLABORAR ECONÓMICAMENTE O RECAUDAR FONDOS PARA UNA ACTIVIDADPOLÍTICA O SOCIAL18ARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOENGATIK ZENBAIT PRODUKTUBOIKOTEATU EDO EZ EROSI /BOICOTEAR O NO COMPRAR CIERTOS PRODUCTOS POR RAZONES POLÍTICAS, ÉTICASO MEDIOAMBIENTALES16SINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU ERABAKIPUBLIKOETAN ERAGITEKO ASMOZ /COLABORAR CON UN SINDICATO U OTRO GRUPO ORGANIZADO PARA INTENTARINFLUIR EN LAS DECISIONES PÚBLICAS12ALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU /COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICO7POLITIKARI EDO GAI SOZIALEI BURUZKO INTERNETEKO FORO EDO EZTABAIDATALDEREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN INTERNET EN UN FORO O GRUPO DE DISCUSIÓN POLÍTICA O SOCIAL7 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 116Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco35


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)EKIMEN SOZIAL ETA POLITIKOETAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN ACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”36Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)EKIMEN SOZIAL ETA POLITIKOETAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN ACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”ESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU /FIRMAR UNA PETICIÓN REIVINDICATIVA* ARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOENGATIK ZENBAITPRODUKTU BOIKOTEATU EDO EZ EROSI /BOICOTEAR O NO COMPRAR CIERTOS PRODUCTOS POR RAZONESPOLÍTICAS, ÉTICAS O MEDIOAMBIENTALESBAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA MANIFESTACIÓN AUTORIZADASINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKINLANKIDETZAN ARITU ERABAKI PUBLIKOETAN ERAGITEKO ASMOZ /COLABORAR CON UN SINDICATO U OTRO GRUPO ORGANIZADOPARA INTENTAR INFLUIR EN LAS DECISIONES PÚBLICASGREBAREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA HUELGAALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU /COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICO* DIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKO EDOSOZIALEN BATETARAKO /COLABORAR ECONÓMICAMENTE O RECAUDAR FONDOS PARAUNA ACTIVIDAD POLÍTICA O SOCIAL* POLITIKARI EDO GAI SOZIALEI BURUZKO INTERNETEKO FORO EDOEZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN INTERNET EN UN FORO O GRUPO DE DISCUSIÓNPOLÍTICA O SOCIAL* 2015 urtean erantzun aukera horiek moldatu egin ditugu, aurretik horrela galdetu ziren: “Zenbait produktu boikoteatu”, “Diruz lagunduedo dirua bildu jarduera politikoren batetarako” eta “Politikari buruzko interneteko foro edo eztabaida talderen batean parte hartu” /En el año 2015 hemos adaptado las opciones de respueta señaladas. Las formulaciones anteriores eran: “Boicotear ciertos productos”,“Colaborar económicamente o recaudar fondos para una actividad política” y “Participar en un foro o grupo de discusión política eninternet”Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco37


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)EKIMEN SOZIAL ETA POLITIKOETAN PARTE HARTZEA / PARTICIPACIÓN EN ACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.080 ikerketa, 2015eko apirileko Barometroa /CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.080, Barómetro de abril 201538Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea (LABURPENA) /Participación en tipos de acciones sociales y políticas (RESUMEN)GUZTIRA /TOTALEz du bakar batean ere parte hartu / No ha participado en ningún tipo de acción 44Bakarren batean parte hartu du / Ha participado en alguna 56Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 119Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco39


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)5.2 – Talde eta elkarteetako kide izatea / Pertenencia a grupos y asociacionesTALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDETZA DELA ETA, ONDOREN IRAKURRIKO DIZUDAN TALDE BAKOI-TZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZARENPARTE HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN /EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES, PARA CADA UNO DE LOSGRUPOS QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, DÍGAME, POR FAVOR, SI UD. PERTENECE Y PARTICIPAACTIVAMENTE, PERTENECE, PERO NO PARTICIPA ACTIVAMENTE, ANTES PERTENECÍA, PERO AHORA NO,O NUNCA HA PERTENECIDO A NINGUNO DE ESOS GRUPOSKIROL TALDEA /UN GRUPO DEPORTIVOKULTUR EDO AISIALDIKOELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL ODE OCIOGIZARTE LAGUNTZA EDOGIZA ESKUBIDEENINGURUKO ELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DEAPOYO SOCIAL ODERECHOS HUMANOSSINDIKATU EDOENPRESARI ELKARTEA /UN SINDICATO OASOCIACIÓN DEEMPRESARIOSPARROKIA EDO BESTEMOTA BATEKO ELKARTEERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTROTIPO DE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGUZTIRA /TOTALEd-Ee / Ns-Nc 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 21232261112176710397775127562883Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100(…)40Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)GUZTIRA /TOTALAUZOTARREN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN VECINALGURASO ELKARTEA /UNA AMPA ( ASOCIACIÓNDE MADRES Y PADRES DEALUMNOS/AS)ALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOGAZTEEN EDO IKASLEENELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENILO ESTUDIANTILBESTE MOTA BATEKOBORONDATEZKOELKARTEA /OTRO TIPO DEASOCIACIÓN VOLUNTARIAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoEd-Ee / Ns-Nc 3526845210813149121138271583Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 121Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco41


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)TALDE ETA ELKARTEETAKO KIDE IZATEA / PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES42Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)TALDE ETA ELKARTEETAKO KIDE IZATEA / PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES(KIDE DIRA EDO IZAN DIRA / PERTENECEN O HAN PERTENECIDO)KIROL TALDEA / UN GRUPO DEPORTIVOPARROKIA EDO BESTE MOTA BATEKO ELKARTEERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTRO TIPO DE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKULTUR EDO AISIALDIKO ELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL O DE OCIOALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOGIZARTE LAGUNTZA EDO GIZA ESKUBIDEENINGURUKO ELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DE APOYO SOCIAL ODERECHOS HUMANOSGAZTEEN EDO IKASLEEN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENIL O ESTUDIANTILSINDIKATU EDO ENPRESARI ELKARTEA /UN SINDICATO O ASOCIACIÓN DEEMPRESARIOSProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco43


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)TALDE ETA ELKARTEETAKO KIDE IZATEA / PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES(KIDE DIRA EDO IZAN DIRA / PENTENECEN O HAN PERTENECIDO)KIROL TALDEA / UN GRUPO DEPORTIVOPARROKIA EDO BESTE MOTA BATEKO ELKARTEERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTRO TIPO DE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKULTUR EDO AISIALDIKO ELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL O DE OCIOALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOGIZARTE LAGUNTZA EDO GIZA ESKUBIDEENINGURUKO ELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DE APOYO SOCIAL ODERECHOS HUMANOSGAZTEEN EDO IKASLEEN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENIL O ESTUDIANTILSINDIKATU EDO ENPRESARI ELKARTEA /UN SINDICATO O ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS* CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 3.041 ikerketa, 2014ko urriko Barometroa /CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 3.041, Barómetro de octubre 201444Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)Talde eta elkarteetako kide izatea (LABURPENA) /Pertenencia a grupos y asociaciones (RESUMEN)GUZTIRA /TOTALKide zara eta parte hartzen duzu gutxienez batean / Pertenece y participa al menos en uno 37Kide zara parte hartu gabe / Pertenece a alguno, pero no participa en ninguno 10Kide izan zinen baina orain ez / Ahora no pertenece a ninguno, pero ha pertenecido 26Inoiz ez zara kide izan / No ha pertenecido nunca a ninguno 26Ed/Ee / Ns/Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 130Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco45


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)5.3 – Parte hartzeko prestutasuna / Disposición a participarAZKEN URTEOTAN ERAKUNDE BATZUK PARTEHARTZE PROZESUAK BULTZATZEN ARI DIRA,HERRITARREK GAI PUBLIKOETAN ERABAKIAK HARTZEKO AHALMEN HANDIAGOA IZAN DEZATEN.ZU ZEU PREST EGONGO ZINATEKE ZURE DENBORA LIBREAREN ZATI BAT GAI PUBLIKOETANPARTE HARTZEN EMATEKO? /EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ALGUNAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ESTÁN IMPULSANDOPROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA QUE LA CIUDADANÍA TENGA MAYOR PODER DE DECISIÓNEN LOS ASUNTOS PÚBLICOS. UD. EN CONCRETO, ¿ESTARÍA DISPUESTO/A A EMPLEAR PARTEDE SU TIEMPO LIBRE PARA PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS?GUZTIRA /TOTALBai, prest egongo nintzateke / Sí, estaría dispuesto/a 29Bai, baina ahalegin handirik eskatuko ez balu soilik /Sí, pero solo si ello no le supusiera un gran esfuerzo21Ez, inola ere ez / No, en ningún caso 46Ed-Ee / Ns-Nc 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 1325.4 – Ez parte hartzeko arrazoiak / Razones para no participarNAGUSIKI, ZERGATIK EZ? / PRINCIPALMENTE, ¿POR QUÉ NO?GUZTIRA /TOTALEz zaizulako interesatzen / No le interesa 31Nahiago duzulako zure denbora librea beste gauza batzuetan erabili /Prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosasZure lanak, ikasketek edo familia ardurek ez dizutelako denborarik uzten /Su trabajo, estudios o responsabilidades familiares no le dejan tiempoUste duzulako ez duela ezertarako balio /No cree que sirva para nada25239Beste arrazoi batengatik / Otra razón 11Ed-Ee / Ns-Nc 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Galdera hau soilik egin zaie denbora librearen zati bat gai publikoetan parte hartzen emateko EZ liratekeelaprest egongo esan dutenei (%46) /Pregunta realizada sólo a quienes dicen que NO estarían dispuestos/as a emplear parte de su tiempo librepara participar en asuntos públicos (46%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 13346Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)PARTE HARTZEKO PRESTUTASUNA ETA PARTE EZ HARTZEKO ARRAZOIAK /DISPOSICIÓN A PARTICIPAR Y RAZONES PARA NO PARTICIPARPREST EGONGO ZINATEKE ZURE DENBORA LIBREAREN ZATI BAT GAI PUBLIKOETAN PARTE HARTZEN EMATEKO? /¿ESTARÍA DISPUESTO/A A EMPLEAR PARTE DE SU TIEMPO LIBRE PARA PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS?NAGUSIKI, ZERGATIK EZ? / PRINCIPALMENTE, ¿POR QUÉ NO?Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco47


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos6.1 – Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna / Proximidad con algún partido políticoPARTIDU POLITIKOREN BATETIK HURBIL SENTITZEN ZARA? /¿SE SIENTE PRÓXIMO/A A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO?GUZTIRA /TOTALOso hurbil / Muy próximo/a 6Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 10Apur bat / Algo próximo/a 14Ez oso hurbil / Poco próximo/a 15Batere hurbil ez / Nada próximo/a 53Ed-Ee / Ns-Nc 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 13548Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.2 – Botoa emateko ohitura / Hábito de votarHAUTESKUNDE GUZTIETAN EMATEN DUZU BOTOA? /¿SUELE UD. VOTAR EN TODAS LAS ELECCIONES?GUZTIRA /TOTALBai, hauteskunde guztietan ematen duzu botoa / Sí, siempre vota 51Batzuetan bai, beste batzuetan ez / A veces sí, a veces no 27Ez duzu inoiz botoa ematen / No, nunca vota 17Lehenengo aldiz eman dezake botoa (18 urte) /Es la primera vez que puede votar (18 años)2Ed-Ee / Ns-Nc 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 136Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco49


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.3 – Sinpatia politikoak / Simpatías políticasGUZTIRA /TOTAL0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHIDUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIASORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDIPOLITIKOEK? /¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTEPOR CADA UNA DE LAS SIGUIENTESOPCIONES POLÍTICAS, EN UNAESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10MUCHA SIMPATÍA?EAJ / PNV 4,5PODEMOS - AHAL DUGU 3,9EH BILDU 3,5IU-EZKER ANITZA 3,2PSE-EE 3,1CIUDADANOS 3,0UPD 1,7PP 1,3Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) /Medias (0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 137* 2011n EA BILDU koalizioan sartu zen. 2012an Aralar ere koalizio horretan barneratu zen, eta EH Bildu izena hartu zuen /En el año 2011 EA pasa a formar parte de BILDU. En 2012 Aralar también se integra en la coalición, que pasa a llamarse EH Bildu** Kategoria horretan Batasuna, HB, EH edota ezker abertzaleko beste talde batzuen datuak ere sartu dira /En esta categoría se incluyen los datos de Batasuna, HB, EH u otros grupos de la izquierda abertzale50Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.4 – Buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa /Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticosORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUNALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10ABALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE ONO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓNMÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMAINDIZEAK / ÍNDICESEZAGUTZA /CONOCIMIENTOAPROBAZIOA /APROBACIÓNBALORAZIOA /VALORACIÓNBuruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen % /% de personas que conoce a cada líder políticoBiztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % /% de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político0tik 10erako eskalan batezbesteko puntuazioa /Puntuación media en una escala de 0 a 10EZAGUTZA /CONOCIMIENTO(%)GUZTIZKOAK / TOTALESAPROBAZIOA /APROBACIÓN(%)BALORAZIOA(Batezbestekoak 0-10) * /VALORACIÓN(Medias 0-10) *IÑIGO URKULLU 90 54 5,0HASIER ARRAIZ 45 15 4,6ANDONI ORTUZAR 43 20 4,3IDOIA MENDIA 29 18 3,9ARANTZA QUIROGA 54 12 2,4GORKA MANEIRO 35 6 2,1* Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute /* Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos:Ezagutza / Conocimiento: 140Aprobazioa / Aprobación: 142Balorazioa / Valoración: 144EZAGUTZA / CONOCIMIENTOProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco51


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)APROBAZIOA /APROBACIÓNBiztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % /% de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder políticoBURUZAGI POLITIKOEN APROBAZIOA 2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTOAREN ARABERA /APROBACIÓN SEGÚN VOTO EN ELECCIONES EUROPEAS 2014Norbere hautesleak / Propio electoradoEmaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzuetan jaso dugun kopuru eskasarengatik /La interpretación de los resultados debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número deefectivos en algunos de los colectivos52Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)Norbere hautesleak / Propio electoradoEmaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzuetan jaso dugun kopuru eskasarengatik /La interpretación de los resultados debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número deefectivos en algunos de los colectivosProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco53


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)BALORAZIOA /VALORACIÓN0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa /Puntuación media en una escala de 0 a 10Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10= valoración máxima)Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute /Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen54Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derechaGUZTIRA /TOTALPOLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITENDA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK 10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? /CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONESIZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMAIZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.?4,0Batezbestekoak (0=ezker muturra; 10=eskuin muturra) / Media (0=extrema izquierda; 10 =extremaderecha) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 1462010aren aurretiko ikerketa guztietan, ezker-eskuin ardatza 1etik 7rako eskala bidez jaso zen. Konparatu ahal izateko,aurreko urteetako datuak berkalkulatu egin dira egungo eskalara moldatzeko /En todos los estudios anteriores al año 2010, el eje izquierda-derecha se formuló con una escala de 1 a 7. A efectoscomparativos, los datos anteriores han sido recalculados para adaptarlos a la escala actual0=ezker muturra; 10=eskuin muturra / 0=extrema izquierda; 10 =extrema derechaProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco55


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismoGUZTIRA /TOTALBESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE,MESEDEZ, NON KOKATUKO ZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA 0A DELA BATERENAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA? /POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍADECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SE COLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICANADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA O ABERTZALE?4,7Batezbestekoak (0=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista) / Medias (0=nada nacionalista; 10=muy nacionalista) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 1480=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista / 0=nada nacionalista; 10=muy nacionalista56Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.7 – Euskal herritar-espainiar ardatza / Eje vasco-españolGUZTIRA /TOTALEuskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 25ETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA,EUSKAL HERRITARRA ALAESPAINIARRA? /Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A¿CÓMO SE DEFINE UD.?…Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago /Más vasco/a que español/aEuskal herritarra bezain espainiarra /Tanto vasco/a como español/aEspainiarra, euskal herritarra baino gehiago /Más español/a que vasco/a19373Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 5Ed-Ee / Ns-Nc 10Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 150* Batez ere euskal herritarra: euskal herritarra bakarrik + euskal herritarra, espainiarra baino gehiago /Predominantemente vasco/a: únicamente vasco/a + más vasco/a que español/a.** Batez ere espainiarra: espainiarra, euskal herritarra baino gehiago + espainiarra bakarrik /Predominantemente español/a: más español/a que vasco/a + únicamente español/aProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco57


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.8 – Estatuaren lurralde antolakuntzari buruzko nahiak /Preferencias sobre la organización territorial del EstadoONDOREN ESPAINIAKO ESTATUAREN ANTOLAKETA EREDU DESBERDINAK AURKEZTUKO DIZKIZUT.ESADAZU, MESEDEZ, ZEINEKIN DUZUN ADOSTASUN HANDIENA /A CONTINUACIÓN, LE VOY A PRESENTAR ALGUNAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN DELESTADO EN ESPAÑA. DÍGAME, POR FAVOR, CON CUAL ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDOGUZTIRA /TOTALGobernu zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea /Un Estado con un único gobierno central sin autonomíasAutonomia Erkidegoak dituen gaur egungoa bezalako estatua /Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidadEstatu federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiago dutelarik /Un Estado Federal en el que las CC.AA. tengan mayorautonomía que en la actualidadNazionalitateak estatu independente izatea onartuko lukeen estatua /Un Estado en el que se reconozca a las nacionalidades ser Estados independientes6392123Ed-Ee / Ns-Nc 11Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 15258Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)ESTATUAREN LURRALDE ANTOLAKUNTZARI BURUZKO NAHIAK /PREFERENCIAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADOProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco59


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)6.9 – Independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independenciaEUSKAL HERRIAREN INDEPENDENTZIARI DAGOKIONEZ ZU PERTSONALKI… /SOBRE EL TEMA DE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO, UD. PERSONALMENTE…GUZTIRA /TOTALAdos zaude / Está de acuerdo 25Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke /Estaría o no de acuerdo según las circunstancias32Kontra zaude / Está en desacuerdo 32Ed-Ee / Ns-Nc 11Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 15460Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)7 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnicaInformazio bilketa 2015eko apirilaren 22tik 29rabitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratu etaitxia erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko)lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati etxeanegindako banakako elkarrizketen bidez.Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua,honela banatu zen: 518 pertsona Araban, 1.036 Bizkaianeta 616 Gipuzkoan, beraz, 2.170 pertsona elkarrizketatuziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedurapolietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, ausazkoibilbideak erabiliz -182 laginketa abiapunturekin1 -,ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoerarenaraberako kuoten bidez aukeratuz. Emaitzak 2012koHauteskunde Autonomikoetako boto oroimenarenarabera eta hiru lurraldeetako biztanleria zentsuarenarabera haztatu dira.Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostenaburutzearen ardura Prospekzio Soziologikoen Kabinetearidagozkio soilik. Bestalde, informazio bilketa Ikertaldeenpresak egin zuen, Lurra eraikina, Txingurripasealekua 28-30, 2, 20017 Donostia helbideandagoena.2.170 pertsonako lagin honi dagokion lagin errorearenestimazioa, erabat ausazkoak diren laginketeiegozgarria, ±%2,1 da EAE osorako, %95,5ekokonfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik.Inkesten %35,6 telefono bidez kontrolatu dira eta %60,4etxean.La recogida de información se realizó entre el 22 yel 29 de abril de 2015 -ambos inclusive- a través deentrevista individual mediante cuestionarioestructurado y cerrado, realizada a domicilio a unamuestra representativa de la población de cada unode los Territorios Históricos de la ComunidadAutónoma del País Vasco (CAPV).La muestra, dirigida a una población de 18 y másaños, se distribuyó del siguiente modo: 518 personasen Araba, 1.036 en Bizkaia y 616 en Gipuzkoa, lo quesupone un total de 2.170 personas entrevistadas. Laselección se realizó por procedimiento polietápico yestratificado, siguiendo rutas aleatorias -a partir de untotal de 182 puntos de muestreo 1 - y con selección delos individuos por cuotas de sexo, edad y situaciónlaboral, siendo posteriormente ponderados losresultados en base al recuerdo de voto en lasElecciones Autonómicas de 2012 y a la población decada uno de los territorios.El diseño de la investigación, el análisis de losresultados y la elaboración del informe esresponsabilidad exclusiva del Gabinete de ProspecciónSociológica. La recogida de información fuerealizada por la empresa Ikertalde, sita en el edificioLurra, Paseo Txingurri 28-30, 2, 20017, Donostia-SanSebastián.El error muestral correspondiente a esta muestra de2.170 individuos, y atribuible en el caso teórico deque la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria,se cifra en un + 2,1% para el conjunto de la CAPV,con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5.Se ha llevado a cabo un control telefónico del 35,6%de las encuestas y un control domiciliario del 60,4%.1Hasiera puntu fisiko zehatza ausaz lortu zen hauteskundesekzio bakoitzeko kale “zatien” multzoen artean (azterketarakounitate geografiko txikiena), Eustatek egindako kale izendegienarabera.1El lugar físico concreto de inicio se obtuvo aleatoriamentedel conjunto de “tramos” de calles incluidos en cada secciónelectoral (unidad geográfica mínima de análisis), según loscallejeros elaborados por el Eustat.Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco61


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)8 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak /Características de la población entrevistadaSEXUA / SEXOGizona / Hombre 50Emakumea / Mujer 50Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios18-29 21ADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD30-45 3146-64 28≥ 65 21Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territoriosLan ordaindua / Trabajo remunerado 43Langabezian / En paro 10ZEIN DA ZURE LANBIDE EDOPROFESIO NAGUSIA? /¿CUÁL SU OCUPACIÓN PRINCIPAL?Etxeko lanak / Trabajo doméstico 13Ikasten nagusiki /Estudiando principalmenteErretiratua, pentsioduna, ezindua /Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a1121Beste egoera batzuk / Otras situaciones 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territoriosOso ondo / Sí, correctamente 27Nahikoa ondo / Sí, bastante bien 8ZUK ZER MODUZ HITZ EGITEN DUZUEUSKARAZ? /¿SABE HABLAR EUSKERA?Zerbait dakizu / Sí, puedo hablar algo 17Hitz batzuk dakizkizu / Sabe palabras 21Batere ez / No, nada 26Ed-Ee / Ns-Nc 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territorios62Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)Batere ez, lehen mailakoak baino baxuagoak /Ninguno, menos que primariosLehen mailakoak, Oinarrizko batxilergoa, OHO, DBH /Primarios, Bachiller elemental, EGB831ZEIN IKASKETA AMAITUDITUZU? /¿QUÉ ESTUDIOS HAFINALIZADO?Lanbide Heziketa (LH) / Profesionales (FP) 21Bigarren mailakoak: Goi-mailako Batxilergoa, IEE, BBB, UBI /Secundarios: Bach.superior, REM, BUP, COUErdi goi-mailakoak (Diplomaturak) /Medios superiores (Diplomaturas)Goi-mailakoak (Lizentziaturak, Ingeniaritzak, Doktoretzak, Graduak…) /Superiores (Licenciaturas, Ingenierías, Doctorados, Grados…)151016Ed-Ee / Ns-Nc 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territoriosErdi mailatik gora edo aberatsen mailan /Media-alta o acomodada5ZEIN KLASE SOZIALETAN KOKATZEN DUZUZURE BURUA? /¿EN QUÉ CLASE SOCIAL SE SITUARÍA UD.?Erdi mailan / Media-media 51Erdi mailatik behera edo langileenean / Mediabajau obrera41Ed-Ee / Ns-Nc 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territoriosEAE+Nafarroa / CAPV+Navarra 72JAIOTERRIA /LUGAR DE NACIMIENTOEstatua / Estado 18Atzerria / Extranjero 10Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100Datuak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira /Datos ponderados por la población de cada uno de los territoriosProspekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco63


58. Euskal Soziometroa: Kultura demokratikoa (Landa lana: 2015/04/22-29)Sociómetro Vasco 58: Cultura democrática (Trabajo de campo: 22-29/04/2015)9 – Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivosEranskinean azaltzen diren gurutzeetako aldagaiakondoko taldeetatik sortu dira: Lurraldea: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Sexua: Gizona eta Emakumea. Adin taldeak: 18-29, 30-45, 46-64 eta ≥ 65. Klase soziala: Altua; Erdikoa eta Baxua. Jatorria: Atzerriko etorkina; Estatuko etorkina;Bertakoa, familia etorkina; Bertakoa, familia mistoa etaBertakoa, familia bertakoa. Ikasteta-maila:- ≤ 1. Mailakoak (Batere ez, lehen mailakoak bainobaxuagoak, Lehen mailakoak (oin. batxilergoa, OHO,DBH)- 2. mailakoak edo LH (Lanbide Heziketa edo FP II,Goi-mailako Batxilergoa, IEE, BBB, UBI, Goi mailakoLanbide Heziketa)- Goi-mailakoak (Diplomaturak, Lizentziaturak,Graduak, Doktoretzak, Graduondokoak) 2014ko Hauteskunde Europarretako botooroimena:EAJ-PNV, EH BILDU, PSE-EE, PP, UPD,IU-Ezker Anitza, PODEMOS - AHAL DUGU, Besteak(CIUDADANOS, EQUO, besteak, zuriak etabaliogabekoak), Eskubiderik gabe, Abstentzioa etaEd/Ee.PPko, UPDko eta IU-Ezker Anitza-ko boto-emaileeidagozkien datuak kontu handiz irakurri behar dirakategoria horietan jaso ditugun kopuru eskasengatik.Las variables de cruce que se presentan en esteanexo se construyen a partir de los siguientescolectivos: Territorio: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Sexo: Hombre y Mujer. Grupos de edad: 18-29, 30-45, 46-64 y ≥ 65. Clase social: Alta; Media y Baja. Origen: Inmigrante extranjero; Inmigrante delEstado; Nativo/a, familia inmigrante; Nativo/a,familia mixta y Nativo/a, familia nativa. Estudios finalizados:- ≤ Primarios (Ninguno, menos que primarios;Primarios, Bachiller elemental, EGB, ESO),- Secundarios o FP (Formación Profesional deGrado Medio o FPII; Bachillerato superior, REM,BUP, COU;Formación Profesional de GradoSuperior)- Superiores (Diplomaturas, Licenciaturas, Grados,Doctorados, Postgrados) Recuerdo de voto en Europeas 2014: EAJ-PNV,EH BILDU, PSE-EE, PP, UPD, IU-Ezker Anitza,PODEMOS - AHAL DUGU, Otros (CIUDADANOS,EQUO, otros, blancos y nulos), Sin derecho,Abstención y Ns/Nc.Los datos correspondientes a votantes de PP, UPDe IU-Ezker Anitza han de leerse con suma cauteladebido al escaso número de efectivos recogidos enesas categorías.64Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco651 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación1.1 – Euskadiko eta Espainiako egoera ekonomikoaren balorazioa / Valoración de la situación económica de Euskadi y de EspañaZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA EKONOMIKOA EUSKADIN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? ETA ESPAINIAKO EGOERA EKONOMIKOA? /¿CÓMO CALIFICARÍA UD LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE EUSKADI: MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? ¿Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA?EUSKADIESPAINIA / ESPAÑAGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOso ona / Muy buena 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0Ona / Buena 34 35 32 38 38 30 43 38 25 31 53 36 30Txarra / Mala 52 54 51 52 50 53 44 47 60 57 40 50 56Oso txarra / Muy mala 11 8 14 7 9 13 8 12 14 10 5 11 12Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2Oso ona / Muy buena 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1Ona / Buena 6 9 6 4 7 4 5 6 5 6 15 5 5Txarra / Mala 42 50 39 44 45 39 44 44 39 41 43 45 38Oso txarra / Muy mala 48 38 51 48 45 52 45 46 54 48 36 47 52Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 4 3 3 4 5 3 1 5 2 2 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresOso ona / Muy buena 1 3 0 0 0 1 1 1 0Ona / Buena 34 55 35 31 31 30 33 37 34EUSKADITxarra / Mala 52 33 54 53 56 55 51 51 55Oso txarra / Muy mala 11 6 9 14 12 13 14 11 8Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 2 2 2 2 2 1 3Oso ona / Muy buena 1 1 1 0 2 0 1 1 0Ona / Buena 6 16 7 2 2 4 6 6 4ESPAINIA / ESPAÑA Txarra / Mala 42 46 45 43 40 40 40 42 45Oso txarra / Muy mala 48 27 44 54 55 53 48 49 47Ed-Ee / Ns-Nc 3 10 3 1 2 3 5 2 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


66Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA EKONOMIKOA EUSKADIN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? ETA ESPAINIAKO EGOERA EKONOMIKOA? /¿CÓMO CALIFICARÍA UD LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE EUSKADI: MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? ¿Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA?EUSKADIESPAINIA / ESPAÑAGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDIU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOso ona / Muy buena 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0Ona / Buena 34 36 26 29 48 40 29 23 33 53 40 30Txarra / Mala 52 51 59 54 48 60 69 61 52 36 45 56Oso txarra / Muy mala 11 11 14 16 4 0 1 14 14 7 10 10Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 3 3Oso ona / Muy buena 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0Ona / Buena 6 3 2 4 10 6 7 0 5 13 8 7Txarra / Mala 42 45 30 38 63 56 31 28 39 46 46 44Oso txarra / Muy mala 48 51 66 54 22 38 57 71 55 30 40 44Ed-Ee / Ns-Nc 3 1 2 3 0 0 4 1 1 9 6 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (613) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco671.2 – Euskadiko eta Espainiako egoera politikoaren balorazioa / Valoración de la situación política de Euskadi y de EspañaZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? ETA ESPAINIAKO EGOERA POLITIKOA? /RESPECTO A LA SITUACIÓN POLÍTICA DE EUSKADI ¿LA CALIFICARÍA DE MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA?EUSKADIESPAINIA / ESPAÑAGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOso ona / Muy buena 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0Ona / Buena 36 39 37 35 38 35 36 41 34 33 54 36 35Txarra / Mala 42 44 39 44 41 42 43 38 43 44 35 43 41Oso txarra / Muy mala 11 10 12 9 12 10 9 11 14 8 4 12 11Ed-Ee / Ns-Nc 10 7 10 12 8 13 11 9 8 13 7 9 13Oso ona / Muy buena 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1Ona / Buena 6 8 5 5 7 4 6 6 4 6 7 6 5Txarra / Mala 37 44 37 34 38 36 36 37 36 39 51 39 34Oso txarra / Muy mala 49 41 50 50 47 50 48 49 54 42 35 48 51Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 7 10 7 10 8 7 6 12 7 7 10Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresOso ona / Muy buena 1 1 2 0 1 0 1 1 1Ona / Buena 36 52 34 33 34 35 34 38 39EUSKADITxarra / Mala 42 21 44 47 44 44 41 40 46Oso txarra / Muy mala 11 4 9 13 12 13 11 13 8Ed-Ee / Ns-Nc 10 21 12 6 9 8 14 9 7Oso ona / Muy buena 1 0 1 1 2 0 0 1 1Ona / Buena 6 16 6 5 4 3 6 6 5ESPAINIA / ESPAÑA Txarra / Mala 37 40 44 33 34 36 34 37 41Oso txarra / Muy mala 49 27 40 58 54 54 46 52 48Ed-Ee / Ns-Nc 8 16 9 4 7 7 13 5 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


68Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoZURE USTEZ, NOLAKOA DA EGOERA POLITIKOA EUSKADIN: OSO ONA, ONA, TXARRA EDO OSO TXARRA? ETA ESPAINIAKO EGOERA POLITIKOA? /RESPECTO A LA SITUACIÓN POLÍTICA DE EUSKADI ¿LA CALIFICARÍA DE MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? ¿Y LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA?EUSKADIESPAINIA / ESPAÑAGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDIU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOso ona / Muy buena 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0Ona / Buena 36 48 28 40 44 36 35 32 30 49 33 30Txarra / Mala 42 33 52 41 44 48 47 53 48 24 42 44Oso txarra / Muy mala 11 12 16 9 5 12 4 14 16 4 10 11Ed-Ee / Ns-Nc 10 5 4 9 7 4 14 2 6 22 13 14Oso ona / Muy buena 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1Ona / Buena 6 1 1 5 19 10 7 0 3 14 6 6Txarra / Mala 37 40 29 42 52 23 34 26 33 43 38 36Oso txarra / Muy mala 49 53 67 46 20 62 47 74 61 27 45 46Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 3 7 8 4 13 0 2 17 10 11Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco691.3 – Euskadiko arazo nagusiak / Principales problemas de EuskadiZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media80 80 81 79 81 80 72 79 88 82 83 80 80Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 17 24 15 17 17 17 18 16 20 14 26 17 16Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político15 20 13 15 18 10 12 14 16 14 16 14 14Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 9 12 8 10 11 7 7 10 10 10 12 9 10Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas9 13 8 9 7 11 9 12 8 5 9 10 9Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 8 7 7 10 7 9 7 10 8 6 6 8 8Hezkuntza / Educación 6 4 6 6 4 7 9 8 3 2 6 5 7Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismoOsasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, saludArazo eta desberdintasun sozialak /Problemas y desigualdades socialesIndarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz5 8 5 5 6 5 3 6 5 6 10 5 55 4 6 5 4 6 4 6 6 6 1 7 45 3 5 5 5 5 5 6 5 3 3 5 53 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3Murrizketak / Recortes 3 1 3 3 2 3 3 4 3 1 1 4 2Delinkuentzia eta segurtasun falta /Delincuencia e inseguridad ciudadanaBalioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,…Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüística2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 5 1 32 1 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 22 1 2 1 1 2 2 2 2 0 4 2 1Pentsioak / Pensiones 1 2 1 2 1 2 0 0 1 5 0 1 2Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2Ingurumena / Medio ambiente 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Familia eta lana bateratzea /Conciliación de la vida familiar y laboral0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 3 3 3 4 4 2 5 4 2 3 3 3 4Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 6 8 6 7 11 7 2 7 8 6 7n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaInkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas


70Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores80 68 80 87 83 81 80 79 82Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 17 15 16 16 14 19 18 16 16Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político15 8 12 14 16 17 9 16 21Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 9 3 7 12 9 11 8 10 10Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas9 8 7 11 14 8 8 11 8Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 8 6 5 8 9 9 6 9 10Hezkuntza / Educación 6 3 4 7 9 5 4 6 8Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismoOsasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, saludArazo eta desberdintasun sozialak /Problemas y desigualdades socialesIndarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz5 4 7 6 6 5 5 6 65 3 7 6 6 5 6 4 75 3 5 8 7 4 3 5 83 1 2 2 2 5 2 3 5Murrizketak / Recortes 3 1 3 5 4 2 1 4 3Delinkuentzia eta segurtasun falta /Delincuencia e inseguridad ciudadanaBalioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto,consumismo,…Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüística2 1 3 4 2 1 1 3 22 2 1 1 3 2 1 2 32 0 1 2 0 2 0 1 4Pentsioak / Pensiones 1 0 2 1 0 2 3 1 0Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 2 2 2 1 1 1 2Ingurumena / Medio ambiente 1 1 0 2 1 1 1 1 2Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 1 0 2 1 1 1 1Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 1 1 0 0 1 1 1 0 1Drogak / Drogas 0 1 0 0 0 0 0 0 0Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0Familia eta lana bateratzea /Conciliación de la vida familiar y laboral0 0 0 0 0 0 0 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 3 4 3 1 3 5 3 4 4Ed-Ee / Ns-Nc 7 17 8 2 4 5 10 5 4n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco71ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE EUSKADI?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDIU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho80 82 75 88 78 79 91 83 83 65 85 81Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 17 15 25 16 10 11 25 19 13 16 15 18Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político15 11 29 10 8 41 15 17 16 6 13 14Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 9 9 12 10 9 13 4 18 11 3 10 8Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas9 8 5 8 15 19 16 10 11 7 9 11Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 8 9 11 7 7 2 8 13 3 6 9 7Hezkuntza / Educación 6 5 3 6 4 4 4 4 9 5 9 3Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismoOsasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, saludArazo eta desberdintasun sozialak /Problemas y desigualdades socialesIndarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz5 6 3 6 20 4 5 4 4 3 6 55 7 5 7 8 12 3 2 7 1 4 75 5 8 4 6 0 13 13 5 1 5 53 3 10 3 0 5 4 4 2 2 2 2Murrizketak / Recortes 3 4 3 2 0 0 2 8 4 0 3 3Delinkuentzia eta segurtasun falta /Delincuencia e inseguridad ciudadanaBalioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto,consumismo,…Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüística2 2 2 2 4 0 0 1 4 0 2 12 2 3 1 3 0 2 2 1 1 2 02 0 4 0 8 6 0 0 1 1 1 1Pentsioak / Pensiones 1 2 1 4 0 0 0 0 1 0 1 2Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 3 1 1 0 3 2 0 1 2 0Ingurumena / Medio ambiente 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1Drogak / Drogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0Juztizia / Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Familia eta lana bateratzea /Conciliación de la vida familiar y laboral0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 3 4 6 0 0 0 2 11 4 4 3 2Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 3 4 11 7 0 2 6 19 5 7n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestasAbst.Ed-Ee /Ns-Nc


72Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1.4 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personalesETA ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media53 54 51 55 55 51 60 62 55 29 38 54 54Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 19 19 19 19 18 20 19 21 22 13 12 18 23Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud13 18 14 10 12 15 7 9 15 25 19 14 12Hezkuntza / Educación 9 7 9 10 8 10 20 9 7 1 9 10 8Familia 8 8 10 5 7 10 3 11 9 8 12 8 7Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 6 5 6 8 6 6 11 8 4 2 2 6 7Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas5 5 5 6 5 5 7 4 5 4 3 5 5Pentsioak / Pensiones 5 3 4 5 4 5 1 1 5 14 4 3 6Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político3 4 4 2 4 3 2 5 4 1 4 3 4Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 1 3 3Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2Indarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 3 1 1Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüística1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 4 1 1Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 6 1 1Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismo1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1Murrizketak / Recortes 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 1Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,…0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1Ingurumena / Medio ambiente 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 6 7 7 3 6 5 8 5 5 5 7 6 5Ed-Ee / Ns-Nc 17 17 17 18 20 15 14 14 17 27 23 19 14n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaInkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco73ETA ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2.mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores53 59 41 59 57 53 45 61 54Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 19 20 18 22 19 19 20 19 19Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud13 6 21 11 13 13 15 11 13Hezkuntza / Educación 9 10 4 11 11 10 5 13 10Familia 8 11 9 9 8 7 8 8 9Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 6 7 4 5 7 7 5 7 8Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas5 2 4 5 6 6 5 5 5Pentsioak / Pensiones 5 0 10 2 2 6 8 3 2Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político3 2 2 4 2 4 2 3 5Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 1 2 3 3 3 1 3 3Arazo eta desberdintasun sozialak /Problemas y desigualdades socialesIndarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz2 1 1 2 4 2 1 2 22 1 0 0 0 3 1 1 3Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 1 1 1 2 3 1 0 1 3Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüísticaDelinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridadciudadana1 2 1 2 1 1 0 1 31 1 1 3 1 1 1 1 2Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismo1 1 1 1 0 1 1 1 1Murrizketak / Recortes 1 1 1 2 1 1 0 1 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 0 0 1 1 1 1 1 0Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo,…0 1 0 0 0 1 0 0 1Ingurumena / Medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 6 4 6 7 4 7 5 6 7Ed-Ee / Ns-Nc 17 18 21 15 14 18 22 14 16n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas


74Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoETA ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? /Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?Lan merkatuari lotutako arazoak /Problemas ligados al mercado de trabajoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EskubiderikIU-Ezker PODEMOS Besteak /EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDgabe / Abst.Anitza AHAL DUGU OtrosSin derecho53 47 53 45 38 52 55 59 64 57 61 46Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 19 18 24 23 13 24 17 19 18 18 20 19Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza, osasuna /Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud13 15 10 19 12 28 11 12 13 6 12 18Hezkuntza / Educación 9 9 11 4 3 8 13 10 12 14 11 5Familia 8 9 9 8 14 9 7 6 8 10 7 8Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y desahucios 6 5 9 5 2 0 3 9 8 6 7 6Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak /Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas5 6 6 4 2 7 10 3 3 4 5 6Pentsioak / Pensiones 5 8 3 8 2 0 2 2 4 1 5 5Egoera politikoa, politikariak eta gatazka politikoa /Situación política, políticos/as y conflicto político3 2 7 2 0 6 3 8 2 3 3 3Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 3 2 5 2 3 0 0 7 5 0 2 3Arazo eta desberdintasun sozialak /Problemas y desigualdades socialesIndarkeria, terrorismoa, presoak eta bake prozesua /Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz2 2 2 1 2 0 4 7 1 2 2 12 2 5 1 0 2 0 0 2 0 1 1Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 1 1 1 1 4 4 2 4 1 0 2 1Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak /Problemas relacionados con la situación lingüísticaDelinkuentzia eta segurtasun falta /Delincuencia e inseguridad ciudadana1 0 3 0 8 6 0 0 1 2 0 11 2 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1Azpiegiturak eta garraioak / Infraestructuras y transportes 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak, arrazakeria /Inmigración y problemas relacionados con ella, racismo1 1 1 0 0 7 0 0 1 1 1 1Murrizketak / Recortes 1 0 1 1 0 5 0 2 1 0 2 1Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,kontsumismoa… /Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto,consumismo,…0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0Ingurumena / Medio ambiente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0Emakumeen aurkako indarkeria / Violencia contra las mujeres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Beste arazo batzuk / Otros problemas 6 5 8 6 4 4 5 7 8 4 7 5Ed-Ee / Ns-Nc 17 20 13 17 28 18 22 11 10 18 14 25n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadasEhunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestasEd-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco751.5 – Egoera pertsonalarekiko poztasun maila / Satisfacción con la situación personalORO HAR, POZIK ZAUDE GAUR EGUNGO ZURE EGOERA PERTSONALAREKIN? / EN GENERAL, ¿ESTÁ UD. SATISFECHO/A CON SU SITUACIÓN PERSONAL ACTUAL?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALPozik zaude / Está satisfecho/a 59 60 56 65 61 58 59 58 56 65 84 67 46Ez pozik, ez gaizki ere / No está ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 24 20 25 23 22 26 24 25 25 21 14 21 29Ez zaude pozik / Está insatisfecho/a 16 18 18 12 17 15 17 16 18 12 2 11 24Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/SuperioresPozik zaude / Está satisfecho/a 59 48 61 57 64 60 57 59 63Ez pozik, ez gaizki ere / No está ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 24 30 22 22 22 25 25 22 2Ez zaude pozik / Está insatisfecho/a 16 21 16 21 13 14 17 17 12Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoPozik zaude / Está satisfecho/a 59 63 63 53 64 50 61 61 53 49 61 62Ez pozik, ez gaizki ere / No está ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 24 23 24 28 16 13 32 20 28 28 24 19Ez zaude pozik / Está insatisfecho/a 16 13 11 15 16 37 7 18 19 23 15 17Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


76Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1.6 – Egoera pertsonalaz espero dena / Expectativas sobre la situación personalETA HEMENDIK URTEBETERA ZURE EGOERA HOBEA, BERDINA ALA OKERRAGOA IZANGO DELA USTE DUZU? /Y ¿CREE UD. QUE DENTRO DE UN AÑO SU SITUACIÓN SERÁ MEJOR, IGUAL O PEOR QUE HOY EN DÍA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALHobea / Mejor 34 27 35 36 35 33 50 39 27 19 44 34 33Berdina / Igual 51 59 49 51 51 51 40 49 54 61 53 52 50Okerragoa / Peor 9 10 10 8 10 9 6 8 12 13 1 8 12Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 7 5 5 7 4 5 7 7 2 6 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPHobea / Mejor 34 53 29 33 31 31 30 37 35Berdina / Igual 51 32 55 49 57 53 51 50 52Okerragoa / Peor 9 9 10 11 7 10 12 7 9Ed-Ee / Ns-Nc 6 5 6 7 5 5 7 6 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Goimailakoak/SuperioresGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoHobea / Mejor 34 33 25 22 28 36 42 42 36 55 37 29Berdina / Igual 51 55 57 58 62 42 46 42 52 32 51 51Okerragoa / Peor 9 8 12 13 4 12 5 13 8 8 7 12Ed-Ee / Ns-Nc 6 5 6 7 6 9 7 2 4 6 5 9Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco772 – Balio sozialak / Valores sociales2.1 – Bizitzako hainbat esparruren garrantzia / Importancia de diferentes aspectos de la vidaESANGO ZENIDAKE NOLAKO GARRANTZIA DUEN ONDOKO ARLOETAKO BAKOITZAK ZURE BIZITZAN? /¿ME PODRÍA UD. DECIR QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN SU VIDA: ES MUY IMPORTANTE, BASTANTE, POCO O NADA IMPORTANTE?LANEAN ARRAKASTA IZATEAK /TENER ÉXITO EN EL TRABAJOFAMILIA HARREMAN ONAKIZATEAK /TENER UNAS BUENASRELACIONES FAMILIARESDENBORA LIBRE EDO AISIALDIASKO IZATEAK /DISPONER DE MUCHO TIEMPOLIBRE O DE OCIOBIKOTE HARREMAN ONAIZATEAK /TENER UNA RELACIÓN DEPAREJA SATISFACTORIAGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importanteGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media55 57 54 57 56 54 64 57 47 54 52 55 5736 35 38 33 35 37 31 37 42 30 42 35 355 4 5 6 6 5 4 5 7 6 6 7 42 4 1 3 2 2 1 0 1 7 0 2 3Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 0 1 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante86 84 83 90 83 88 86 88 83 87 81 84 8713 15 15 9 15 10 13 11 15 12 18 14 111 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante39 41 40 38 42 36 42 46 36 30 47 42 3550 49 49 51 46 53 48 47 53 52 43 48 529 10 9 9 10 9 11 7 8 15 10 8 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 2 0 1 3 2 0 1 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante71 69 67 77 69 72 65 78 70 66 75 68 7323 23 26 18 26 20 29 19 24 22 20 26 203 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 31 2 1 2 1 2 1 0 1 4 0 1 2Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 3 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja(…)


78Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoKULTUR ETA LANPRESTAKUNTZA MAILA ONALORTZEAK /OBTENER UN BUEN NIVEL DECAPACITACIÓN CULTURAL YPROFESIONALDIRU ASKO IRABAZTEAK /GANAR MUCHO DINEROFISIKOKI SASOI BETEANMANTENTZEAK / MANTENERSEEN FORMA FÍSICAAUZOA EDO KOMUNITATEAHOBETZEKO GAUZAK EGITEAK /DEDICAR TIEMPO A MEJORAREL BARRIO O LA COMUNIDADGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importanteGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media61 60 58 66 59 63 68 60 59 58 65 58 6434 35 36 29 35 32 29 37 35 31 31 37 304 4 3 3 4 3 3 2 4 6 4 3 41 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 2 1 1 2 0 0 2 3 0 2 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante22 22 23 20 24 20 29 25 16 19 13 21 2456 54 56 59 55 58 52 56 61 56 62 58 5520 23 19 19 19 20 19 18 20 21 24 19 191 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 1 0 0 3 2 0 1 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante41 44 39 44 42 41 42 37 41 47 36 40 4348 47 50 45 48 48 46 51 49 43 57 49 469 9 10 9 9 10 11 10 8 7 7 10 91 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante27 31 26 26 25 29 26 27 27 27 16 25 3049 46 50 49 51 47 47 52 49 46 48 50 4919 18 19 20 20 18 21 17 19 19 33 20 163 5 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 3 2 2 3 2 1 3 4 0 3 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco79ESANGO ZENIDAKE NOLAKO GARRANTZIA DUEN ONDOKO ARLOETAKO BAKOITZAK ZURE BIZITZAN? /¿ME PODRÍA UD. DECIR QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN SU VIDA: ES MUY IMPORTANTE, BASTANTE, POCO O NADA IMPORTANTE?LANEAN ARRAKASTA IZATEAK /TENER ÉXITO EN EL TRABAJOFAMILIA HARREMAN ONAKIZATEAK /TENER UNAS BUENASRELACIONES FAMILIARESDENBORA LIBRE EDO AISIALDIASKO IZATEAK /DISPONER DE MUCHO TIEMPOLIBRE O DE OCIOBIKOTE HARREMAN ONA IZATEAK /TENER UNA RELACIÓN DE PAREJASATISFACTORIAGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importanteGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores55 75 51 48 52 55 58 57 4936 19 37 44 43 35 32 36 415 4 7 6 3 6 4 6 62 1 4 1 1 3 4 1 2Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 2 0 2Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante86 93 84 85 84 85 86 84 8713 6 15 13 14 14 12 15 121 1 0 1 1 1 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 2 0 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante39 41 30 39 39 44 35 43 4050 43 54 53 56 46 49 50 519 15 15 7 4 8 14 6 70 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 1 1 2 1 2Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante71 79 68 70 72 68 67 72 7323 16 26 24 23 24 24 23 223 3 3 3 3 4 5 3 21 1 1 1 1 2 2 1 1Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 1 2 2 1 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)(…)


80Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/SuperioresKULTUR ETA LAN PRESTAKUNTZAMAILA ONA LORTZEAK /OBTENER UN BUEN NIVEL DECAPACITACIÓN CULTURAL YPROFESIONALDIRU ASKO IRABAZTEAK /GANAR MUCHO DINEROFISIKOKI SASOI BETEANMANTENTZEAK /MANTENERSE EN FORMA FÍSICAAUZOA EDO KOMUNITATEAHOBETZEKO GAUZAK EGITEAK /DEDICAR TIEMPO A MEJORAR ELBARRIO O LA COMUNIDADGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante61 75 55 60 59 60 57 61 6834 23 37 35 37 33 35 36 294 1 6 3 2 4 5 3 21 0 1 0 1 1 1 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 2 1 1 2 2 0 2Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante22 40 17 20 19 21 28 22 1356 45 62 57 61 56 53 55 6320 13 19 21 19 22 16 22 221 0 1 1 0 1 1 1 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 1 1 1 1 0 2Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante41 58 37 41 33 42 47 40 3548 37 51 47 53 48 41 49 569 5 10 9 13 9 10 10 71 0 0 1 0 1 0 1 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 2 0 1Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante27 34 25 24 22 29 30 26 2349 46 52 54 50 45 46 51 5219 13 18 18 23 21 18 19 223 3 3 2 2 3 3 3 1Ed-Ee / Ns-Nc 2 4 3 2 3 2 4 1 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco81ESANGO ZENIDAKE NOLAKO GARRANTZIA DUEN ONDOKO ARLOETAKO BAKOITZAK ZURE BIZITZAN? /¿ME PODRÍA UD. DECIR QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN SU VIDA: ES MUY IMPORTANTE, BASTANTE, POCO O NADA IMPORTANTE?LANEAN ARRAKASTA IZATEAK /TENER ÉXITO EN EL TRABAJOFAMILIA HARREMAN ONAKIZATEAK /TENER UNAS BUENASRELACIONES FAMILIARESDENBORA LIBRE EDO AISIALDIASKO IZATEAK /DISPONER DE MUCHO TIEMPOLIBRE O DE OCIOBIKOTE HARREMAN ONA IZATEAK /TENER UNA RELACIÓN DE PAREJASATISFACTORIAGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importanteGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EskubiderikPODEMOS Besteak /gabe / Abst.AHAL DUGU OtrosSin derechoEAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitza55 55 51 53 55 62 36 49 52 74 54 5536 36 40 40 28 25 58 41 40 21 39 335 5 6 5 9 5 5 10 7 4 4 52 3 2 0 4 8 1 0 0 0 3 4Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 2 5 0 0 0 0 1 0 3Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante86 84 88 89 78 74 90 89 84 89 86 8313 15 11 10 14 26 10 9 16 10 13 131 0 1 0 4 0 0 2 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 3Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante39 36 49 31 24 40 41 57 39 39 41 3750 53 46 57 57 48 55 43 53 47 47 499 9 4 11 13 12 4 1 8 13 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 1 6 0 0 0 0 1 0 4Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante71 73 74 67 60 77 75 81 67 71 71 6723 20 20 26 26 15 22 19 28 22 25 233 4 4 4 5 0 1 0 4 6 2 21 1 0 1 0 8 2 0 0 1 2 1Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 1 8 0 0 0 0 1 1 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Ed-Ee /Ns-Nc(…)


82Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoKULTUR ETA LAN PRESTAKUNTZAMAILA ONA LORTZEAK /OBTENER UN BUEN NIVEL DECAPACITACIÓN CULTURAL YPROFESIONALDIRU ASKO IRABAZTEAK /GANAR MUCHO DINEROFISIKOKI SASOI BETEANMANTENTZEAK / MANTENERSE ENFORMA FÍSICAAUZOA EDO KOMUNITATEAHOBETZEKO GAUZAK EGITEAK /DEDICAR TIEMPO A MEJORAR ELBARRIO O LA COMUNIDADGarrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importanteGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EskubiderikPODEMOS Besteak /gabe / Abst.AHAL DUGU OtrosSin derechoEAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitza61 66 61 61 42 61 50 69 58 74 59 5534 28 35 32 45 39 50 26 36 24 36 374 3 3 5 4 0 0 5 6 1 5 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 3 8 0 0 0 0 1 1 3Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante22 20 19 16 16 11 19 21 22 41 21 2156 59 55 58 64 59 65 60 57 46 57 5720 19 25 23 14 26 16 19 21 12 21 181 1 2 2 0 4 0 0 1 0 1 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 1 6 0 0 0 0 1 0 3Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante41 44 43 43 35 32 38 43 36 52 38 3948 48 48 43 49 40 56 49 53 37 49 529 6 9 13 12 15 5 8 9 10 13 51 1 0 1 0 7 0 0 1 1 0 1Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 0 1 4 7 0 0 0 1 0 3Garrantzi handia /Muy importanteNahikoa garrantzi /Bastante importanteGarrantzi gutxi /Poco importanteBatere garrantzirik ez /Nada importante27 32 42 26 26 15 41 26 20 34 19 2049 47 42 50 44 50 41 54 56 45 52 5219 18 14 18 20 23 18 14 21 15 24 203 2 1 3 3 12 0 3 3 2 4 3Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 3 6 0 0 2 0 4 1 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco832.2 – Pertsonen arteko konfiantza / Confianza interpersonalOROKORREAN, PERTSONA GEHIENENGAN KONFIANTZA IZAN DAITEKEELA USTE DUZU ALA BESTEEKIKO HARREMANETAN INOIZ EZ GARELA BEHAR BEZAIN ZUHURRAK IZATEN? /¿DIRÍA QUE, EN GENERAL, SE PUEDE CONFIAR EN LA MAYORÍA DE LA GENTE O BIEN QUE NUNCA SE ES LO BASTANTE PRUDENTE CUANDO TRATA UNO CON LOS DEMÁS?Pertsona gehienengan konfiantza izan daiteke /Se puede confiar en la mayoría de la genteInoiz ez gara behar bezain zuhurrak izaten /Nunca se es lo bastante prudenteGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media41 44 44 36 41 41 42 39 46 38 55 45 3655 54 53 60 54 56 54 55 53 60 44 52 60Ed-Ee / Ns-Nc 4 2 4 4 4 3 4 5 2 2 1 3 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaPertsona gehienengan konfiantza izan daiteke /Se puede confiar en la mayoría de la genteInoiz ez gara behar bezain zuhurrak izaten /Nunca se es lo bastante prudenteGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores41 40 37 41 37 46 34 40 5455 53 60 56 61 50 62 56 42Ed-Ee / Ns-Nc 4 7 3 3 2 4 4 3 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Pertsona gehienengan konfiantza izan daiteke /Se puede confiar en la mayoría de la genteInoiz ez gara behar bezain zuhurrak izaten /Nunca se es lo bastante prudenteGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho41 43 52 39 43 43 40 38 43 44 35 3955 56 43 58 53 57 51 61 56 51 61 56Ed-Ee / Ns-Nc 4 1 5 3 4 0 9 2 1 5 4 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


84Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco2.3 – Gizarte-balio eta portaerak / Valores y comportamientos socialesZURE USTEZ ONDOKO JOKAERA EDO EGOERAK ONARGARRIAK DIRA, ONARTEZINAK EDO SEGUN ETA? /CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS O SITUACIONES, ¿LE PARECE A UD. ACEPTABLE, INACEPTABLE O DEPENDE?PORROAK ERRETZEA / FUMAR PORROSSEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKO EZKONTZA /EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMOSEXOINDARKERIA ERABILTZEA IDEIA POLITIKO EDOERLIJIOSOAK DEFENDATZEKO /EL USO DE LA FUERZA PARA DEFENDER IDEASPOLÍTICAS O RELIGIOSASABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA /EL ABORTO LIBRE Y VOLUNTARIOHERIOTZA ZIGORRA /LA PENA DE MUERTEBIZITZA OSORAKO ESPETXE ZIGORRA /LA CADENA PERPETUAHALA ESKATU DUEN GAIXO SENDAEZIN BATIHILTZEN LAGUNTZEA (EUTANASIA) /AYUDAR A MORIR A UN/A ENFERMO/AINCURABLE QUE LO SOLICITA (LA EUTANASIA)DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ SALATZEA /NO DENUNCIAR CUANDO SE PRESENCIA LACOMISIÓN DE UN DELITOOGASUNARI EZ AITORTZEA DIRU-SARRERAGUZTIAK EDO FAKTUREN BEZA / NO DECLARARA HACIENDA TODOS LOS INGRESOS O EL IVA DELAS FACTURASGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOnargarria / Aceptable 30 27 30 32 37 23 37 41 30 7 21 32 29Segun eta / Depende 24 22 25 23 22 26 27 27 27 12 34 25 22Onartezina / Inaceptable 44 50 44 43 40 49 36 31 42 79 44 42 48Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 1 2 0 1 2 3 2 1 1Onargarria / Aceptable 77 71 79 76 76 78 88 83 83 48 88 79 74Segun eta / Depende 6 6 5 7 6 6 3 4 6 14 3 6 7Onartezina / Inaceptable 14 21 12 15 15 13 8 10 8 34 9 14 16Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 2 3 3 1 3 3 4 0 2 4Onargarria / Aceptable 4 5 4 5 5 3 6 5 3 3 5 4 4Segun eta / Depende 8 7 7 8 10 5 11 7 6 8 2 8 8Onartezina / Inaceptable 87 87 87 85 83 90 82 86 90 88 93 86 87Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1Onargarria / Aceptable 66 62 67 66 69 63 76 71 70 41 61 67 65Segun eta / Depende 18 15 19 18 17 19 12 16 18 28 27 17 18Onartezina / Inaceptable 14 21 12 14 13 15 11 10 11 28 12 14 15Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 2 1 3 1 4 0 3 2Onargarria / Aceptable 7 7 8 8 8 7 10 10 6 4 3 8 7Segun eta / Depende 20 18 21 20 19 22 25 22 16 18 24 21 20Onartezina / Inaceptable 71 75 70 71 72 70 64 66 77 77 72 70 71Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2Onargarria / Aceptable 24 27 24 22 25 23 28 25 25 16 25 23 26Segun eta / Depende 30 25 31 29 28 32 30 33 26 28 30 30 28Onartezina / Inaceptable 44 47 43 46 46 43 40 40 46 53 44 45 43Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2Onargarria / Aceptable 66 66 67 64 69 62 64 70 75 50 57 67 65Segun eta / Depende 21 15 21 23 18 23 19 18 18 29 26 21 19Onartezina / Inaceptable 11 16 10 11 10 12 14 9 5 18 16 9 12Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 0 2 3Onargarria / Aceptable 5 7 4 6 5 6 6 6 4 6 2 6 5Segun eta / Depende 15 10 15 18 18 12 17 16 15 12 16 16 14Onartezina / Inaceptable 77 82 77 75 74 80 75 76 79 79 79 77 78Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 3Onargarria / Aceptable 7 10 6 6 8 5 6 7 7 5 6 7 6Segun eta / Depende 11 11 10 14 12 11 14 14 9 7 8 12 11Onartezina / Inaceptable 79 78 81 77 77 81 77 75 82 84 83 79 80Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 3 2 3 3 3 1 5 3 2 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco85ZURE USTEZ ONDOKO JOKAERA EDO EGOERAK ONARGARRIAK DIRA, ONARTEZINAK EDO SEGUN ETA? /CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS O SITUACIONES, ¿LE PARECE A UD. ACEPTABLE, INACEPTABLE O DEPENDE?PORROAK ERRETZEA / FUMAR PORROSSEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKOEZKONTZA /EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DELMISMO SEXOINDARKERIA ERABILTZEA IDEIA POLITIKOEDO ERLIJIOSOAK DEFENDATZEKO /EL USO DE LA FUERZA PARA DEFENDERIDEAS POLÍTICAS O RELIGIOSASABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA /EL ABORTO LIBRE Y VOLUNTARIOHERIOTZA ZIGORRA /LA PENA DE MUERTEBIZITZA OSORAKO ESPETXE ZIGORRA /LA CADENA PERPETUAHALA ESKATU DUEN GAIXO SENDAEZINBATI HILTZEN LAGUNTZEA (EUTANASIA) /AYUDAR A MORIR A UN/A ENFERMO/AINCURABLE QUE LO SOLICITA (LAEUTANASIA)DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ SALATZEA /NO DENUNCIAR CUANDO SE PRESENCIALA COMISIÓN DE UN DELITOOGASUNARI EZ AITORTZEA DIRU-SARRERA GUZTIAK EDO FAKTUREN BEZA/ NO DECLARAR A HACIENDA TODOS LOSINGRESOS O EL IVA DE LAS FACTURASGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa, Bertakoa,familia etorkina / familia mistoa /Nativo/a,Nativo/a,familia inmigrante familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarioso FPGoimailakoak/SuperioresOnargarria / Aceptable 30 15 18 35 35 38 21 36 35Segun eta / Depende 24 19 16 30 25 26 18 28 27Onartezina / Inaceptable 44 65 64 34 38 35 59 35 35Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 2 1 2 1 2 1 2Onargarria / Aceptable 77 53 60 88 86 85 64 85 87Segun eta / Depende 6 9 12 4 4 4 9 6 2Onartezina / Inaceptable 14 32 23 6 9 10 24 8 8Ed-Ee / Ns-Nc 3 6 5 2 1 1 4 2 2Onargarria / Aceptable 4 7 2 5 4 4 4 6 2Segun eta / Depende 8 5 5 6 7 11 9 7 7Onartezina / Inaceptable 87 85 91 88 88 84 85 86 90Ed-Ee / Ns-Nc 2 4 2 1 1 1 2 2 1Onargarria / Aceptable 66 43 54 73 73 74 56 74 71Segun eta / Depende 18 22 23 19 15 15 20 16 18Onartezina / Inaceptable 14 30 20 6 10 11 21 9 9Ed-Ee / Ns-Nc 2 5 3 2 2 1 3 1 2Onargarria / Aceptable 7 10 7 10 9 5 8 9 5Segun eta / Depende 20 21 21 23 23 18 21 23 16Onartezina / Inaceptable 71 67 71 66 67 75 70 66 79Ed-Ee / Ns-Nc 1 3 1 1 0 1 1 2 1Onargarria / Aceptable 24 26 22 29 31 19 22 29 21Segun eta / Depende 30 27 31 35 31 27 27 31 32Onartezina / Inaceptable 44 42 45 35 38 51 49 38 46Ed-Ee / Ns-Nc 2 5 2 1 1 2 3 2 1Onargarria / Aceptable 66 42 56 76 71 72 56 71 73Segun eta / Depende 21 21 27 18 20 19 24 18 20Onartezina / Inaceptable 11 32 14 4 7 7 16 9 6Ed-Ee / Ns-Nc 2 6 3 2 2 2 4 2 1Onargarria / Aceptable 5 7 4 5 4 6 6 5 4Segun eta / Depende 15 9 9 13 16 20 15 14 17Onartezina / Inaceptable 77 81 84 79 78 72 76 79 77Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 3 2 2 2 3 2 1Onargarria / Aceptable 7 6 7 7 5 7 7 8 4Segun eta / Depende 11 9 6 13 13 13 10 13 11Onartezina / Inaceptable 79 80 83 79 80 77 79 76 83Ed-Ee / Ns-Nc 3 5 5 1 2 2 4 3 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


86Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoZURE USTEZ ONDOKO JOKAERA EDO EGOERAK ONARGARRIAK DIRA, ONARTEZINAK EDO SEGUN ETA? /CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS O SITUACIONES, ¿LE PARECE A UD. ACEPTABLE, INACEPTABLE O DEPENDE?PORROAK ERRETZEA / FUMAR PORROSSEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKOEZKONTZA /EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DELMISMO SEXOINDARKERIA ERABILTZEA IDEIA POLITIKOEDO ERLIJIOSOAK DEFENDATZEKO /EL USO DE LA FUERZA PARA DEFENDERIDEAS POLÍTICAS O RELIGIOSASABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA /EL ABORTO LIBRE Y VOLUNTARIOHERIOTZA ZIGORRA /LA PENA DE MUERTEBIZITZA OSORAKO ESPETXE ZIGORRA /LA CADENA PERPETUAHALA ESKATU DUEN GAIXO SENDAEZINBATI HILTZEN LAGUNTZEA (EUTANASIA) /AYUDAR A MORIR A UN/A ENFERMO/AINCURABLE QUE LO SOLICITA (LAEUTANASIA)DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ SALATZEA /NO DENUNCIAR CUANDO SE PRESENCIALA COMISIÓN DE UN DELITOOGASUNARI EZ AITORTZEA DIRU-SARRERA GUZTIAK EDO FAKTUREN BEZA/ NO DECLARAR A HACIENDA TODOS LOSINGRESOS O EL IVA DE LAS FACTURASGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOnargarria / Aceptable 30 23 53 25 9 22 32 44 38 18 36 22Segun eta / Depende 24 22 24 20 19 22 41 28 31 22 22 25Onartezina / Inaceptable 44 54 23 53 66 51 27 27 30 60 42 50Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 2 6 6 0 1 1 0 1 3Onargarria / Aceptable 77 76 93 72 60 68 95 95 91 57 81 67Segun eta / Depende 6 7 3 6 10 21 3 1 2 8 5 10Onartezina / Inaceptable 14 15 3 15 25 11 0 4 6 32 12 19Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 1 7 5 0 2 0 2 3 2 4Onargarria / Aceptable 4 3 6 2 2 0 3 2 4 7 5 4Segun eta / Depende 8 7 18 6 6 7 7 8 5 6 6 6Onartezina / Inaceptable 87 88 75 91 89 93 90 90 90 84 88 87Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 2 0 0 1 0 3 0 4Onargarria / Aceptable 66 63 89 68 43 64 84 85 73 45 72 52Segun eta / Depende 18 21 8 16 22 19 14 11 14 21 17 27Onartezina / Inaceptable 14 15 3 13 26 18 3 4 12 30 11 17Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 0 3 8 0 0 1 1 4 1 4Onargarria / Aceptable 7 5 7 7 13 6 8 12 11 8 8 5Segun eta / Depende 20 18 11 23 27 26 18 13 28 21 23 21Onartezina / Inaceptable 71 76 81 71 60 69 74 75 58 69 69 70Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 4Onargarria / Aceptable 24 23 12 25 19 44 22 29 26 26 29 23Segun eta / Depende 30 33 19 29 45 29 34 27 37 25 31 29Onartezina / Inaceptable 44 42 68 45 36 27 45 42 34 46 39 42Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 1 1 0 0 0 2 3 2 1 6Onargarria / Aceptable 66 69 83 65 56 54 81 81 68 41 69 59Segun eta / Depende 21 22 12 20 30 44 12 17 20 21 22 24Onartezina / Inaceptable 11 8 5 12 10 2 3 1 10 32 8 14Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 3 4 0 3 2 3 6 2 3Onargarria / Aceptable 5 4 5 5 0 0 10 4 6 7 6 6Segun eta / Depende 15 13 26 6 3 20 24 15 20 10 15 15Onartezina / Inaceptable 77 82 68 85 93 80 64 79 73 80 77 74Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 1 4 4 0 2 2 0 4 2 5Onargarria / Aceptable 7 5 7 3 5 0 3 6 10 4 7 9Segun eta / Depende 11 13 14 5 1 15 11 9 14 11 13 10Onartezina / Inaceptable 79 81 78 91 92 85 85 83 73 78 77 74Ed-Ee / Ns-Nc 3 1 1 1 2 0 2 2 3 7 2 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco872.4 – Norbere bizitza kontrolatzeko aukerak / Control sobre la propia vidaPERTSONA BATZUEK USTE DUTE BERE BIZITZA GARATZEKO MODUARI BURUZ ERABAKITZEKO ETA KONTROLATZEKO ERABATEKO AHALMENA DUTELA, ETA BESTE BATZUEK USTE DUTE BERENBIZITZAREN GAINEKO ASKATASUN ETA KONTROL TARTE OSO TXIKIA DUTELA. MESEDEZ, ADIERAZI ZURE USTEZ ZENBATERAINOKO HAUTAKETA ETA KONTROL AHALMENA DUZUN ZURE BIZITZAGARATZEKO MODUARI BURUZ, ONDOKO ESKALA ERABILIZ. 0AK ESAN NAHI DU “EZ DUZULA INOLAKO AUKERAKETA ETA KONTROL TARTERIK” ETA 10AK “ERABATEKO AUKERAKETA ETAKONTROL TARTEA DUZULA” /ALGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE TIENEN COMPLETA CAPACIDAD DE ELECCIÓN Y CONTROL SOBRE LA MANERA EN QUE SE DESARROLLA SU VIDA Y OTRAS PIENSAN QUE TIENEN MUYPOCO MARGEN DE LIBERTAD Y DE CONTROL SOBRE SU VIDA. UTILICE, POR FAVOR, ESTA ESCALA PARA INDICAR CUÁNTA LIBERTAD DE ELECCIÓN Y CONTROL PIENSA UD. QUE TIENE SOBRELA MANERA EN QUE SE DESARROLLA SU VIDA. RESPONDA DE 0 A 10, TENIENDO EN CUENTA QUE 0 SIGNIFICA QUE “NO TIENE NINGÚN MARGEN DE ELECCIÓN Y CONTROL” Y 10 QUE TIENE“TODO EL MARGEN DE ELECCIÓN Y CONTROL”Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media6,5 6,7 6,4 6,6 6,3 6,6 6,6 6,5 6,3 6,7 6,9 6,5 6,4Baxua /Bajan (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2134) (515) (1021) (598) (1070) (1064) (446) (653) (603) (432) (100) (1110) (861)JATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores6,5 6,6 6,5 6,6 6,5 6,4 6,5 6,4 6,6n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2134) (230) (380) (334) (300) (856) (814) (780) (540)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho6,5 6,7 6,2 6,9 6,6 5,8 6,9 6,2 6,2 6,6 6,7 6,2Abst.Ed-Ee /Ns-Ncn (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2134) (370) (287) (159) (41) (19) (55) (96) (173) (189) (420) (325)Batezbestekoak (0=Ez duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik; 10=Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu) /Media (0=No tiene ningún margen de elección y control; 10 =Tiene todo el margen de elección y control)


88Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoEz duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik /No tiene ningún margen de elección y control (0-1)Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media2 0 2 2 2 1 1 2 3 2 0 3 1(2-3) 6 5 7 5 7 5 6 6 8 4 5 6 6(4-6) 38 38 40 34 38 37 36 40 38 36 36 35 41(7-8) 38 39 36 43 41 36 44 38 35 36 42 41 35Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu /Tiene todo el margen de elección y control (9-10)14 18 13 14 11 18 12 14 15 17 17 14 14Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 3 1 2 0 1 2 5 0 1 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaEz duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik /No tiene ningún margen de elección y control (0-1)Guztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FP2 0 2 1 3 2 2 2 1(2-3) 6 4 5 5 8 7 6 7 5(4-6) 38 46 38 38 34 36 37 39 36(7-8) 38 32 37 39 39 39 35 38 44Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu /Tiene todo el margen de elección y control (9-10)Goimailakoak/Superiores14 17 15 16 16 12 16 13 13Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 3 1 0 2 4 1 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Ez duzu inolako aukeraketa eta kontrol tarterik /No tiene ningún margen de elección y control (0-1)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho2 2 2 2 0 5 0 3 6 0 2 1(2-3) 6 6 11 3 2 11 0 4 8 5 4 9(4-6) 38 34 36 38 37 36 46 49 35 42 35 41(7-8) 38 39 41 34 43 32 36 37 36 35 46 30Erabateko aukeraketa eta kontrol tartea duzu /Tiene todo el margen de elección y control (9-10)14 16 9 22 12 10 19 8 14 16 13 14Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 1 6 6 0 0 1 1 0 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco893 – Politikarekiko iritziak / Opiniones sobre la política3.1 – Demokrazia edo autoritarismoa / Democracia o autoritarismoHAUETAKO ZEIN ESALDIREKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO?Demokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da /La democracia es preferible a cualquier otra forma degobiernoBaldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokraziabaino hobea da /En algunas circunstancias, un gobierno autoritariopuede ser preferible a uno democráticoNire moduko jendeari, berdin digu errejimendemokratikoa izan ala ez demokratikoa izan /A la gente como yo, nos da lo mismo un régimendemocrático que uno no democráticoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media78 74 78 77 77 78 71 75 84 80 83 79 755 9 4 4 5 4 8 5 3 3 7 5 510 10 10 9 10 9 11 12 7 8 7 10 9Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 7 10 8 8 10 8 6 8 3 6 11Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaDemokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da /La democracia es preferible a cualquier otra forma degobiernoBaldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokraziabaino hobea da /En algunas circunstancias, un gobierno autoritariopuede ser preferible a uno democráticoNire moduko jendeari, berdin digu errejimendemokratikoa izan ala ez demokratikoa izan /A la gente como yo, nos da lo mismo un régimendemocrático que uno no democráticoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores78 67 80 83 77 78 71 77 885 8 4 3 4 5 6 5 310 13 9 8 12 9 13 10 4Ed-Ee / Ns-Nc 8 12 7 6 7 8 10 8 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


90Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoHAUETAKO ZEIN ESALDIREKIN DUZU ADOSTASUN HANDIAGOA? / ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDO?Demokrazia beste edozein gobernu mota baino hobea da /La democracia es preferible a cualquier otra forma degobiernoBaldintza batzuetan, gobernu autoritarioa demokraziabaino hobea da /En algunas circunstancias, un gobierno autoritariopuede ser preferible a uno democráticoNire moduko jendeari, berdin digu errejimendemokratikoa izan ala ez demokratikoa izan /A la gente como yo, nos da lo mismo un régimendemocrático que uno no democráticoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho78 83 86 83 84 80 85 85 70 67 76 725 4 3 4 5 11 5 4 5 9 3 510 7 3 8 11 0 5 9 20 13 14 6Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 8 5 0 9 5 2 6 11 7 17Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco913.2 – Poztasuna Euskadiko eta Espainiako demokraziaren funtzionamenduarekin /Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia en Euskadi y en el Estado españolORO HAR, ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAK EUSKADIN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? ETA ESPAINIAKO ESTATUANDEMOKRAZIAK DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? /EN CONJUNTO, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI?¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?EUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOso pozik / Muy satisfecho/a 6 7 6 5 7 5 5 7 5 6 7 6 6Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 45 47 39 41 47 42 44 44 48 64 46 40Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 33 36 32 34 35 32 35 32 34 32 19 34 34Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 10 8 8 13 11 9 10 9 13 7 5 8 12Ed-Ee / Ns-Nc 7 3 7 8 6 7 8 8 4 7 5 5 9Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 3 4 1 3 3 1 3 3 3 6 2 3Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 20 20 17 19 19 15 21 18 21 37 20 16Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 32 38 32 29 30 33 36 29 32 33 26 34 29Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 38 32 37 44 41 36 40 37 41 37 26 37 42Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 8 9 7 9 9 10 6 7 5 7 10Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


92Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoORO HAR, ZU OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK DEMOKRAZIAK EUSKADIN DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? ETA ESPAINIAKO ESTATUANDEMOKRAZIAK DUEN FUNTZIONAMENDUAREKIN? /EN CONJUNTO, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI?¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?EUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPOso pozik / Muy satisfecho/a 6 12 5 3 7 5 6 6 5Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 54 46 50 45 38 41 43 50Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 33 20 35 33 31 38 32 33 35Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 10 3 6 10 11 13 10 12 7Ed-Ee / Ns-Nc 7 11 7 4 5 6 10 6 3Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 5 3 4 2 2 4 2 2Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 30 25 23 16 12 20 16 22Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 32 30 33 33 32 31 30 32 34Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 38 19 32 35 44 47 35 43 38Ed-Ee / Ns-Nc 8 17 6 5 6 7 12 7 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Goimailakoak/SuperioresEUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDIU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOso pozik / Muy satisfecho/a 6 9 3 7 8 2 5 2 4 12 3 6Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 44 53 25 54 49 26 59 39 42 48 47 41Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 33 28 50 30 34 67 29 40 38 22 31 31Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 10 5 21 3 6 5 7 15 12 4 13 9Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 1 6 4 0 0 4 4 15 6 14Oso pozik / Muy satisfecho/a 3 3 1 6 1 0 2 2 3 4 2 4Nahikoa pozik / Bastante satisfecho/a 19 10 5 25 48 4 20 10 16 29 22 20Ez oso pozik / No muy satisfecho/a 32 39 24 40 29 67 24 28 35 29 35 25Batere pozik ez / Nada satisfecho/a 38 43 67 23 15 29 53 59 42 23 35 34Ed-Ee / Ns-Nc 8 5 3 6 6 0 1 2 4 15 8 17Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco933.3 – Politikak eragiten dituen sentimenduak / Sentimientos que inspira la políticaJARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN ZERRENDATIK, ZEIN SENTIMENTU ERAGITEN DIZU NAGUSIKI POLITIKAK? /DE LA LISTA QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, ¿QUÉ SENTIMIENTO LE INSPIRA A UD., PRINCIPALMENTE, LA POLÍTICA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALKonfiantzarik eza / Desconfianza 57 64 55 57 57 58 58 59 58 53 44 57 59Haserrea / Irritación 31 35 29 32 31 30 30 34 34 23 26 30 32Asperdura / Aburrimiento 31 31 32 28 27 34 28 31 30 35 32 33 28Axolagabekeria / Indiferencia 25 25 25 26 25 26 27 26 22 28 14 25 28Interesa / Interés 18 15 18 18 19 17 20 17 18 17 30 19 15Konpromisoa / Compromiso 16 14 18 15 17 15 17 16 17 16 31 15 17Gogo bizia, entusiasmoa / Entusiasmo 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 6 4 5Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPKonfiantzarik eza / Desconfianza 57 48 58 60 66 56 54 59 60Haserrea / Irritación 31 15 30 36 37 32 25 34 36Asperdura / Aburrimiento 31 26 34 35 30 29 35 29 26Axolagabekeria / Indiferencia 25 32 25 27 23 24 31 26 17Interesa / Interés 18 23 17 14 16 19 14 18 24Konpromisoa / Compromiso 16 18 14 13 15 19 13 15 23Gogo bizia, entusiasmoa / Entusiasmo 4 4 3 4 3 6 4 4 5Ed-Ee / Ns-Nc 2 6 2 1 1 2 4 1 1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestasGoimailakoak/Superiores


94Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoJARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN ZERRENDATIK, ZEIN SENTIMENTU ERAGITEN DIZU NAGUSIKI POLITIKAK? /DE LA LISTA QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, ¿QUÉ SENTIMIENTO LE INSPIRA A UD., PRINCIPALMENTE, LA POLÍTICA?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoKonfiantzarik eza / Desconfianza 57 60 54 54 41 63 64 67 63 48 62 57Haserrea / Irritación 31 28 39 22 21 56 49 49 36 16 35 26Asperdura / Aburrimiento 31 29 19 40 37 37 17 28 31 22 37 34Axolagabekeria / Indiferencia 25 23 10 26 19 13 16 16 36 31 31 29Interesa / Interés 18 19 34 23 26 8 19 14 10 24 9 13Konpromisoa / Compromiso 16 20 29 14 36 7 19 13 13 19 10 9Gogo bizia, entusiasmoa / Entusiasmo 4 8 6 4 6 7 7 9 3 5 2 2Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 1 2 0 0 0 0 0 7 1 4n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-NcEhunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco953.4 – Politikarekiko interesa / Interés por la políticaORO HAR, NOLAKO INTERESA DUZU POLITIKAZ? / EN GENERAL, ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ UD. INTERESADO/A EN LA POLÍTICA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALInteres handia / Muy interesado/a 8 8 8 9 10 6 8 9 9 6 9 7 10Nahikoa interes / Bastante interesado/a 22 20 23 21 24 21 24 19 26 20 32 23 21Interes gutxi / Poco interesado/a 32 33 32 30 31 33 37 35 30 24 40 33 29Batere interesik ez / Nada interesado/a 36 38 35 38 34 39 31 34 34 49 18 36 40Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresInteres handia / Muy interesado/a 8 6 3 6 7 13 5 7 15Nahikoa interes / Bastante interesado/a 22 14 20 21 25 25 13 24 35Interes gutxi / Poco interesado/a 32 36 25 38 35 30 28 36 32Batere interesik ez / Nada interesado/a 36 41 51 34 32 30 53 31 18Ed-Ee / Ns-Nc 1 3 0 2 1 1 2 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoInteres handia / Muy interesado/a 8 9 22 8 4 13 17 17 7 6 4 2Nahikoa interes / Bastante interesado/a 22 29 42 20 27 17 28 34 16 16 13 17Interes gutxi / Poco interesado/a 32 36 19 31 29 34 40 35 39 36 34 29Batere interesik ez / Nada interesado/a 36 25 16 40 40 36 14 12 38 38 49 49Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 1 0 0 1 2 0 4 1 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


96Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco3.5 – Politikarekin zerikusia duten hainbat gairi buruzko iritziak / Opiniones sobre diversas cuestiones políticasJARRAIAN HAINBAT GAIRI BURUZKO BAIEZTAPEN ZERRENDA BAT IRAKURRIKO DIZUT. MESEDEZ, ESADAZU ZU HORIETAKO BAKOITZAREKIN GEHIENBAT ADOS EDO GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN /A CONTINUACIÓN LE VOY A LEER UNA LISTA DE AFIRMACIONES SOBRE DISTINTAS CUESTIONES. POR FAVOR, DÍGAME SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADAUNA DE ELLASBOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON, BETI EURENINTERES PERTSONALAK BILATZEN DITUZTE /ESTÉ QUIEN ESTÉ EN EL PODER, SIEMPREBUSCA SUS INTERESES PERSONALESPOLITIKARIAK EZ DIRA ASKO ARDURATZEN NIBEZALAKO JENDEAK PENTSATZEN DUENAZ /LOS POLÍTICOS/AS NO SE PREOCUPAN MUCHODE LO QUE PIENSA LA GENTE COMO YOPOLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEINHERRITARREN BIZITZAN /LA POLÍTICA TIENE UNA GRAN INFLUENCIAEN LA VIDA DE CUALQUIER CIUDADANO/ABADIRA HERRITARREN INTERES OROKORREZARDURATZEN DIREN POLITIKARIAK /HAY POLÍTICOS QUE SÍ SE PREOCUPAN PORLOS INTERESES GENERALES DE LA CIUDADANÍABOTOA EMATEA DA NI BEZALAKO JENDEAKGOBERNUAREN JARDUERAN ERAGITEKOMODU BAKARRA /VOTAR ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LAGENTE COMO YO PUEDE INFLUIR EN LO QUEHACE EL GOBIERNOHOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA /ES MEJOR NO METERSE EN POLÍTICAGehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media74 76 72 77 73 76 72 77 72 75 62 75 7518 20 20 15 20 16 19 15 21 19 30 19 16Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 8 9 7 8 9 8 7 6 8 6 9Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo73 75 72 74 74 72 71 75 74 70 62 73 7420 20 21 18 19 21 22 17 21 22 34 21 17Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 7 8 7 7 7 8 5 8 4 5 9Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo73 74 74 71 74 71 71 72 77 71 82 77 6719 20 17 20 18 19 20 20 17 17 18 17 21Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 9 10 8 9 9 8 6 12 1 6 12Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo72 73 71 74 73 71 72 70 73 75 74 77 6620 22 22 17 20 21 21 22 21 18 25 17 24Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 7 9 7 8 7 8 6 8 1 6 9Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo63 63 65 61 61 66 56 58 69 73 71 65 6228 31 28 28 32 25 36 33 25 16 29 28 27Ed-Ee / Ns-Nc 8 7 7 11 8 9 9 9 6 11 1 7 11Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo51 54 52 46 49 52 47 48 49 60 45 51 5140 41 39 42 42 38 42 42 43 31 46 42 38Ed-Ee / Ns-Nc 9 5 9 12 9 10 11 10 8 9 9 7 12Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco97JARRAIAN HAINBAT GAIRI BURUZKO BAIEZTAPEN ZERRENDA BAT IRAKURRIKO DIZUT. MESEDEZ, ESADAZU ZU HORIETAKO BAKOITZAREKIN GEHIENBAT ADOS EDO GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN /A CONTINUACIÓN LE VOY A LEER UNA LISTA DE AFIRMACIONES SOBRE DISTINTAS CUESTIONES. POR FAVOR, DÍGAME SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADAUNA DE ELLASBOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON, BETIEUREN INTERES PERTSONALAK BILATZENDITUZTE /ESTÉ QUIEN ESTÉ EN EL PODER, SIEMPREBUSCA SUS INTERESES PERSONALESPOLITIKARIAK EZ DIRA ASKOARDURATZEN NI BEZALAKO JENDEAKPENTSATZEN DUENAZ /LOS POLÍTICOS/AS NO SE PREOCUPANMUCHO DE LO QUE PIENSA LA GENTECOMO YOPOLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEINHERRITARREN BIZITZAN /LA POLÍTICA TIENE UNA GRAN INFLUENCIAEN LA VIDA DE CUALQUIER CIUDADANO/ABADIRA HERRITARREN INTERESOROKORREZ ARDURATZEN DIRENPOLITIKARIAK /HAY POLÍTICOS QUE SÍ SE PREOCUPANPOR LOS INTERESES GENERALES DE LACIUDADANÍABOTOA EMATEA DA NI BEZALAKOJENDEAK GOBERNUAREN JARDUERANERAGITEKO MODU BAKARRA /VOTAR ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LAGENTE COMO YO PUEDE INFLUIR EN LOQUE HACE EL GOBIERNOHOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA /ES MEJOR NO METERSE EN POLÍTICAGehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores74 64 77 80 78 71 78 74 6718 19 17 15 17 22 13 19 26Ed-Ee / Ns-Nc 8 17 6 5 5 7 9 7 7Gehienbat ados /Más bien deacuerdo73 61 75 76 76 74 72 73 75Gehienbat kontra /Más bien endesacuerdo20 21 19 20 21 20 19 20 22Ed-Ee / Ns-Nc 7 18 7 4 4 6 10 6 4Gehienbat ados /Más bien deacuerdo73 64 73 77 74 75 66 74 83Gehienbat kontra /Más bien endesacuerdo19 18 17 16 23 18 20 20 14Ed-Ee / Ns-Nc 9 18 10 8 3 7 14 6 3Gehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo72 66 70 73 79 73 67 74 7820 18 22 20 18 21 22 20 18Ed-Ee / Ns-Nc 7 16 8 7 3 6 11 6 4Gehienbat ados /Más bien deacuerdo63 55 69 70 63 61 64 62 63Gehienbat kontra /Más bien endesacuerdo28 25 20 26 33 32 22 31 34Ed-Ee / Ns-Nc 8 20 10 5 5 7 13 7 3Gehienbat ados /Más bien deacuerdo51 49 61 52 51 46 58 49 41Gehienbat kontra /Más bien endesacuerdo40 31 29 41 40 47 31 42 52Ed-Ee / Ns-Nc 9 19 10 7 9 7 11 9 7Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


98Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoJARRAIAN HAINBAT GAIRI BURUZKO BAIEZTAPEN ZERRENDA BAT IRAKURRIKO DIZUT. MESEDEZ, ESADAZU ZU HORIETAKO BAKOITZAREKIN GEHIENBAT ADOS EDO GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN /A CONTINUACIÓN LE VOY A LEER UNA LISTA DE AFIRMACIONES SOBRE DISTINTAS CUESTIONES. POR FAVOR, DÍGAME SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADAUNA DE ELLASBOTEREAN BAT EDO BESTEA EGON,BETI EUREN INTERES PERTSONALAKBILATZEN DITUZTE /ESTÉ QUIEN ESTÉ EN EL PODER, SIEMPREBUSCA SUS INTERESES PERSONALESPOLITIKARIAK EZ DIRA ASKO ARDURA-TZEN NI BEZALAKO JENDEAK PENTSATZENDUENAZ /LOS POLÍTICOS/AS NO SE PREOCUPANMUCHO DE LO QUE PIENSA LA GENTECOMO YOPOLITIKAK ERAGIN HANDIA DU EDOZEINHERRITARREN BIZITZAN /LA POLÍTICA TIENE UNA GRAN INFLUENCIAEN LA VIDA DE CUALQUIER CIUDADANO/ABADIRA HERRITARREN INTERESOROKORREZ ARDURATZEN DIRENPOLITIKARIAK /HAY POLÍTICOS QUE SÍ SE PREOCUPANPOR LOS INTERESES GENERALES DE LACIUDADANÍABOTOA EMATEA DA NI BEZALAKOJENDEAK GOBERNUAREN JARDUERANERAGITEKO MODU BAKARRA /VOTAR ES LA ÚNICA FORMA EN QUE LAGENTE COMO YO PUEDE INFLUIR EN LOQUE HACE EL GOBIERNOHOBE DA POLITIKAN EZ SARTZEA /ES MEJOR NO METERSE EN POLÍTICAGehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho74 71 66 75 64 80 79 80 85 59 84 7318 25 28 20 24 11 18 17 11 21 11 16Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 6 5 12 9 2 3 4 20 5 11Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo73 71 74 73 50 86 73 78 80 61 82 7020 25 23 24 42 7 26 21 18 19 13 17Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 4 3 8 7 1 2 2 19 5 13Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo73 78 90 78 80 70 82 85 70 64 66 6419 16 9 14 14 15 15 14 25 17 27 20Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 1 9 6 15 3 1 6 19 7 16Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo72 83 80 82 80 69 84 72 63 65 70 6120 13 15 13 15 19 12 25 34 18 23 27Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 5 5 5 12 4 3 4 17 7 11Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo63 79 65 81 82 49 68 62 54 51 55 6028 17 32 13 12 36 29 37 45 27 38 23Ed-Ee / Ns-Nc 8 4 3 6 6 15 3 1 1 22 7 18Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo51 49 30 50 54 56 37 44 56 48 62 5340 45 66 40 41 30 56 51 37 31 29 34Ed-Ee / Ns-Nc 9 6 4 10 5 13 7 5 7 22 8 13Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco993.6 – Alderdi politikoei buruzko iritziak / Opiniones sobre los partidos políticosJENDEAK IRITZI DESBERDINAK DITU ALDERDI POLITIKOEI BURUZ, ESANGO ZENIDAKE ZU GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN HAUETAKO BAKOITZAREKIN? /LA GENTE TIENE OPINIONES DISTINTAS SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿ME PUEDE DECIR SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES?ALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDEETA KLASE SOZIAL DESBERDINENINTERESAK DEFENDATZEKO /LOS PARTIDOS SON NECESARIOS PARADEFENDER LOS INTERESES DE LOSDISTINTOS GRUPOS Y CLASES SOCIALESALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKOKRITIKATZEN DUTE, BAINA BENETANGUZTIAK BERDINAK DIRA /LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE CRITICANMUCHO ENTRE SÍ, PERO EN REALIDADSON TODOS IGUALESALDERDI POLITIKORIK GABEEZIN DA DEMOKRAZIARIK IZAN /SIN PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDEHABER DEMOCRACIAALDERDI POLITIKOEK EZ DUTEEZERTARAKO BALIO /LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOSIRVEN PARA NADAGehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media73 72 75 71 73 73 68 71 77 77 90 76 6816 21 15 17 17 15 22 18 14 10 10 15 18Ed-Ee / Ns-Nc 10 7 10 13 9 12 10 11 9 13 0 9 14Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo64 70 63 63 63 66 63 64 62 68 66 62 6629 25 30 28 31 27 29 29 30 26 29 32 24Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 7 9 7 7 8 6 8 6 4 5 9Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo60 57 63 56 60 60 53 56 66 66 64 65 5526 32 24 28 28 25 33 30 22 20 27 26 27Ed-Ee / Ns-Nc 13 11 13 16 11 16 14 14 12 14 9 10 18Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo24 27 26 21 25 24 24 23 23 29 18 23 2767 68 66 68 67 68 68 66 69 65 80 71 61Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 8 11 8 9 8 11 8 5 2 6 12Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)(…)Baxua /Baja


100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoJENDEAK IRITZI DESBERDINAK DITU ALDERDI POLITIKOEI BURUZ, ESANGO ZENIDAKE ZU GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN HAUETAKO BAKOITZAREKIN? /LA GENTE TIENE OPINIONES DISTINTAS SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿ME PUEDE DECIR SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES?ALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDEETA KLASE SOZIAL DESBERDINENINTERESAK DEFENDATZEKO /LOS PARTIDOS SON NECESARIOS PARADEFENDER LOS INTERESES DE LOSDISTINTOS GRUPOS Y CLASES SOCIALESALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKOKRITIKATZEN DUTE, BAINA BENETANGUZTIAK BERDINAK DIRA /LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE CRITICANMUCHO ENTRE SÍ, PERO EN REALIDADSON TODOS IGUALESALDERDI POLITIKORIK GABEEZIN DA DEMOKRAZIARIK IZAN /SIN PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDEHABER DEMOCRACIAALDERDI POLITIKOEK EZ DUTEEZERTARAKO BALIO /LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOSIRVEN PARA NADAGehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores73 66 75 73 72 75 69 73 8016 16 12 20 20 16 16 18 14Ed-Ee / Ns-Nc 10 17 13 7 8 9 15 9 5Gehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo64 58 68 72 66 61 69 64 5729 28 25 23 28 34 21 30 39Ed-Ee / Ns-Nc 7 15 7 6 6 5 10 6 4Gehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo60 58 67 60 58 59 60 58 6326 22 21 28 29 29 22 29 29Ed-Ee / Ns-Nc 13 20 12 12 13 12 18 12 8Gehienbat ados /Más bien deacuerdoGehienbat kontra /Más bien endesacuerdo24 19 28 29 27 21 32 22 1667 63 65 63 65 72 58 68 79Ed-Ee / Ns-Nc 8 18 7 8 8 7 10 9 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco101JENDEAK IRITZI DESBERDINAK DITU ALDERDI POLITIKOEI BURUZ, ESANGO ZENIDAKE ZU GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN HAUETAKO BAKOITZAREKIN? /LA GENTE TIENE OPINIONES DISTINTAS SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿ME PUEDE DECIR SI ESTÁ UD. MÁS BIEN DE ACUERDO O MÁS BIEN EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES?ALDERDIAK BEHARREZKOAK DIRA TALDEETA KLASE SOZIAL DESBERDINENINTERESAK DEFENDATZEKO /LOS PARTIDOS SON NECESARIOS PARADEFENDER LOS INTERESES DE LOSDISTINTOS GRUPOS Y CLASES SOCIALESALDERDI POLITIKOEK ELKAR ASKOKRITIKATZEN DUTE, BAINA BENETANGUZTIAK BERDINAK DIRA /LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE CRITICANMUCHO ENTRE SÍ, PERO EN REALIDADSON TODOS IGUALESALDERDI POLITIKORIK GABEEZIN DA DEMOKRAZIARIK IZAN /SIN PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDEHABER DEMOCRACIAALDERDI POLITIKOEK EZ DUTEEZERTARAKO BALIO /LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOSIRVEN PARA NADAGehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho73 79 80 84 87 60 82 81 73 64 67 6716 14 13 11 3 34 12 17 23 17 24 12Ed-Ee / Ns-Nc 10 7 7 5 10 7 6 2 4 19 9 21Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo64 59 48 67 56 74 61 65 72 53 75 7029 36 48 28 31 15 38 30 24 31 20 18Ed-Ee / Ns-Nc 7 5 4 4 12 11 1 5 4 16 5 12Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo60 68 54 75 70 39 57 61 63 52 58 5626 23 36 17 14 35 31 30 28 27 30 22Ed-Ee / Ns-Nc 13 9 10 8 16 26 12 9 9 22 12 21Gehienbat ados /Más bien de acuerdoGehienbat kontra /Más bien en desacuerdo24 20 14 22 12 46 16 21 35 22 34 2667 74 81 72 84 43 77 76 59 61 60 60Ed-Ee / Ns-Nc 8 6 6 6 4 11 8 3 5 18 7 14Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


102Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco3.7 – Politikariek izan beharko lituzketen baloreak / Valores que debe tener la clase políticaONDOKO EZAUGARRIETATIK, ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA GARRANTZITSUENAK POLITIKARI BATEK IZATEKO? /DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, ¿CUÁLES LE PARECEN FUNDAMENTALES QUE TENGA UN/A POLÍTICO/A?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALZintzotasuna / Honradez 82 80 82 83 81 83 75 77 86 90 81 80 84Prestakuntza eta formazioa / Preparación y formación 32 33 34 28 32 32 36 37 27 26 39 33 29Jendearekiko hurbiltasuna / Cercanía a la gente 26 27 23 30 24 27 28 23 25 27 21 23 29Eraginkortasuna, efikazia / Eficacia 22 21 23 20 24 20 21 23 24 16 31 22 20Gai publikoetarako bokazioa / Vocación por lo público 17 17 17 18 17 18 16 17 19 17 14 18 17Uste sendoak izatea / Convicciones firmes 9 11 9 9 9 9 10 9 7 11 8 10 8Beste ezaugarri batzuk / Otros aspectos 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1Bat ere ez / Ninguno* 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPZintzotasuna / Honradez 82 71 88 81 80 83 84 79 83Prestakuntza eta formazioa / Preparación y formación 32 27 29 32 39 33 25 33 42Jendearekiko hurbiltasuna / Cercanía a la gente 26 30 23 22 25 26 31 26 17Eraginkortasuna, efikazia / Eficacia 22 21 18 27 26 20 17 24 25Gai publikoetarako bokazioa / Vocación por lo público 17 14 19 22 14 18 17 18 17Uste sendoak izatea / Convicciones firmes 9 13 9 7 10 9 9 10 9Beste ezaugarri batzuk / Otros aspectos 2 2 2 2 2 2 2 2 2Bat ere ez / Ninguno* 1 1 1 0 0 1 1 1 0Ed-Ee / Ns-Nc 2 5 2 2 1 1 3 1 1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestas* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestadosGoimailakoak/Superiores


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco103ONDOKO EZAUGARRIETATIK, ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA GARRANTZITSUENAK POLITIKARI BATEK IZATEKO? /DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, ¿CUÁLES LE PARECEN FUNDAMENTALES QUE TENGA UN/A POLÍTICO/A?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoZintzotasuna / Honradez 82 85 78 87 82 90 89 84 84 71 82 83Prestakuntza eta formazioa / Preparación y formación 32 33 35 25 39 55 46 37 34 26 32 28Jendearekiko hurbiltasuna / Cercanía a la gente 26 28 31 26 21 23 14 20 25 33 23 22Eraginkortasuna, efikazia / Eficacia 22 21 22 24 25 8 14 23 21 19 23 22Gai publikoetarako bokazioa / Vocación por lo público 17 18 16 23 11 23 27 25 21 12 16 17Uste sendoak izatea / Convicciones firmes 9 9 13 8 12 2 6 11 7 11 10 6Beste ezaugarri batzuk / Otros aspectos 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 3 4Bat ere ez / Ninguno* 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 2 4n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Ehunekoen batura ez da 100 bi erantzun eman ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar dos respuestasAbst.Ed-Ee /Ns-Nc* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestados


104Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco3.8 – Ustelkeria maila Euskadin eta Espainian / Nivel de corrupción en Euskadi y en EspañaZURE IRITZIZ USTELKERIA (KORRUPZIOA) EUSKADIN OSO ZABALDUTA DAGO, NAHIKOA ZABALDUTA, EZ OSO ZABALDUTA EDO EZ DAGO BATERE ZABALDUTA? ETA ESPAINIAKO ESTATUAN? /¿CREE UD. QUE, EN GENERAL, EN EUSKADI LA CORRUPCIÓN ESTÁ...? ¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?EUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOso zabalduta / Muy extendida 10 6 10 12 10 10 10 11 12 8 6 11 9Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 30 33 32 25 31 28 31 32 29 25 38 29 29Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 18 16 15 22 17 18 15 18 17 21 14 17 19Ez oso zabalduta / Poco extendida 34 35 35 32 34 34 33 31 36 36 36 33 35Ez batere zabalduta / Nada extendida 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 6 7 6 6 8 6 4 8 4 6 7Oso zabalduta / Muy extendida 74 63 77 75 74 75 72 75 77 73 66 73 77Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 20 32 19 17 21 19 22 18 19 22 29 22 17Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1Ez oso zabalduta / Poco extendida 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1Ez batere zabalduta / Nada extendida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 4 2 4 3 4 1 4 3 2 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja* Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien irakurri inkestatuei / Estas opciones de respuesta no se leyeron a las y los encuestados


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco105ZURE IRITZIZ USTELKERIA (KORRUPZIOA) EUSKADIN OSO ZABALDUTA DAGO, NAHIKOA ZABALDUTA, EZ OSO ZABALDUTA EDO EZ DAGO BATERE ZABALDUTA? ETA ESPAINIAKOESTATUAN? / ¿CREE UD. QUE, EN GENERAL, EN EUSKADI LA CORRUPCIÓN ESTÁ...? ¿Y EN EL ESTADO ESPAÑOL?EUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPOso zabalduta / Muy extendida 10 6 9 9 12 13 10 11 9Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 30 22 28 29 34 32 26 32 32Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 18 14 15 23 18 18 18 17 18Ez oso zabalduta / Poco extendida 34 38 38 34 32 31 34 33 34Ez batere zabalduta / Nada extendida 2 6 3 1 2 2 4 2 2Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 1 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 6 13 8 4 2 5 8 5 5Oso zabalduta / Muy extendida 74 61 69 80 73 80 74 76 74Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 20 22 24 18 24 16 18 19 24Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 1 4 1 1 1 1 1 1 0Ez oso zabalduta / Poco extendida 1 4 2 0 1 1 2 1 1Ez batere zabalduta / Nada extendida 0 2 0 0 0 0 0 0 0Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 3 8 3 2 2 2 5 2 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Goimailakoak/SuperioresEUSKADIN /EN EUSKADIESPAINIAKOESTATUAN /EN EL ESTADOESPAÑOLGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOso zabalduta / Muy extendida 10 7 14 7 13 22 6 16 14 6 13 8Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 30 22 36 30 33 29 27 35 42 18 29 32Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 18 21 12 22 8 21 31 18 12 17 18 19Ez oso zabalduta / Poco extendida 34 44 34 37 28 28 35 31 26 39 33 28Ez batere zabalduta / Nada extendida 2 3 2 2 2 0 0 0 3 6 1 3Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 6 4 2 3 16 0 1 0 2 14 6 10Oso zabalduta / Muy extendida 74 79 88 74 52 83 88 83 80 62 73 69Nahikoa zabalduta / Bastante extendida 20 18 10 21 44 17 9 16 18 21 22 22Pixka bat zabalduta / Algo extendida* 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 0 1Ez oso zabalduta / Poco extendida 1 1 1 1 2 0 0 0 2 4 2 1Ez batere zabalduta / Nada extendida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1Ez dago ustelkeriarik / No hay corrupción* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 3 1 1 2 0 0 1 0 0 7 3 7Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc* Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien irakurri inkestatuei / Estas opciones de respuesta no se leyeron a las y los encuestados


106Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco3.9 – Norbere bizitzan eragin handiena duten erakundeak /Instituciones más influyentes en cuestiones que nos afectan personalmenteZEINEN ERABAKIEK ERAGITEN DUTE GEHIEN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ONGIZATEAN, EUROPAR BATASUNAREN ERABAKIEK, GOBERNU ZENTRALARENEK, EUSKOJAURLARITZARENEK, DIPUTAZIOENEK EDO UDALARENEK? ETA BIGARREN TOKIAN? /¿QUÉ DECISIONES, EN PRIMER LUGAR, AFECTAN MÁS A SU BIENESTAR Y AL DE SU FAMILIA, LAS DE LA UNIÓN EUROPEA, LAS DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS DEL GOBIERNO VASCO,LAS DE LAS DIPUTACIONES O LAS DEL AYUNTAMIENTO? Y EN SEGUNDO LUGAR?1.TOKIAN /EN PRIMERLUGAR2.TOKIAN /EN SEGUNDOLUGAREusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión EuropeaDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media25 26 29 20 23 28 27 25 27 24 30 26 2420 23 15 27 20 20 16 22 20 22 17 20 2018 16 21 14 20 16 21 19 17 14 24 19 169 8 9 8 10 7 8 9 9 8 6 8 105 7 4 6 5 6 4 5 7 5 9 5 6Denek berdin / Todas por igual 14 11 14 14 14 14 14 13 14 14 10 15 13Inork ere ez / Ninguna 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 2Ed-Ee / Ns-Nc 7 7 6 9 6 8 8 6 5 10 4 6 9Eusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión Europea23 20 24 22 24 22 24 24 23 19 27 23 2117 15 14 21 15 18 14 17 18 17 19 18 1414 15 16 12 16 12 14 16 13 13 17 13 1514 19 15 11 13 15 14 13 16 14 17 13 156 5 7 4 7 4 8 5 6 3 6 6 5Denek berdin / Todas por igual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0Inork ere ez / Ninguna 2 0 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2Ed-Ee / Ns-Nc 24 26 21 29 23 26 25 21 22 31 13 23 27Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco107ZEINEN ERABAKIEK ERAGITEN DUTE GEHIEN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ONGIZATEAN, EUROPAR BATASUNAREN ERABAKIEK, GOBERNU ZENTRALARENEK, EUSKOJAURLARITZARENEK, DIPUTAZIOENEK EDO UDALARENEK? ETA BIGARREN TOKIAN? /¿QUÉ DECISIONES, EN PRIMER LUGAR, AFECTAN MÁS A SU BIENESTAR Y AL DE SU FAMILIA, LAS DE LA UNIÓN EUROPEA, LAS DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS DEL GOBIERNO VASCO,LAS DE LAS DIPUTACIONES O LAS DEL AYUNTAMIENTO? Y EN SEGUNDO LUGAR?1.TOKIAN /EN PRIMERLUGAR2.TOKIAN /EN SEGUNDOLUGAREusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión EuropeaDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores25 28 21 27 26 26 21 28 2920 15 21 21 17 22 21 20 1918 15 20 15 20 19 16 18 229 10 12 9 9 6 9 8 85 4 6 4 8 5 5 5 7Denek berdin / Todas por igual 14 15 13 16 15 13 15 14 11Inork ere ez / Ninguna 2 2 1 1 3 2 2 2 1Ed-Ee / Ns-Nc 7 13 7 6 2 7 12 5 2Eusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión Europea23 21 23 19 27 23 23 21 2517 10 18 17 9 20 13 18 2114 14 14 17 18 12 12 15 1714 12 16 14 16 13 13 15 146 8 3 7 6 6 4 7 6Denek berdin / Todas por igual 0 0 0 1 1 0 0 0 0Inork ere ez / Ninguna 2 2 1 3 1 3 2 3 2Ed-Ee / Ns-Nc 24 33 25 22 21 23 32 21 15Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


108Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoZEINEN ERABAKIEK ERAGITEN DUTE GEHIEN ZURE ETA ZURE FAMILIAREN ONGIZATEAN, EUROPAR BATASUNAREN ERABAKIEK, GOBERNU ZENTRALARENEK, EUSKOJAURLARITZARENEK, DIPUTAZIOENEK EDO UDALARENEK? ETA BIGARREN TOKIAN? /¿QUÉ DECISIONES, EN PRIMER LUGAR, AFECTAN MÁS A SU BIENESTAR Y AL DE SU FAMILIA, LAS DE LA UNIÓN EUROPEA, LAS DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS DEL GOBIERNO VASCO,LAS DE LAS DIPUTACIONES O LAS DEL AYUNTAMIENTO? Y EN SEGUNDO LUGAR?1.TOKIAN /EN PRIMERLUGAR2.TOKIAN /EN SEGUNDOLUGAREusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión EuropeaDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho25 37 21 25 27 7 24 27 24 27 22 2320 19 27 21 11 31 20 25 18 15 21 1818 16 23 18 26 19 26 18 21 15 16 179 7 8 8 10 21 9 15 7 10 9 65 6 6 5 10 9 8 4 6 3 5 4Denek berdin / Todas por igual 14 10 9 18 11 6 9 11 17 12 15 19Inork ere ez / Ninguna 2 1 3 1 0 0 0 0 2 2 2 2Ed-Ee / Ns-Nc 7 4 3 5 4 8 3 0 4 15 9 11Eusko Jaurlaritzaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno VascoDiputazioen erabakiek /Las decisiones de las DiputacionesGobernu Zentralaren erabakiek /Las decisiones del Gobierno centralUdalaren erabakiek /Las decisiones del AyuntamientoEuropar Batasunaren erabakiek /Las decisiones de la Unión Europea23 22 26 24 34 26 40 26 24 21 19 1917 25 20 17 16 20 7 15 10 10 14 1914 12 14 17 3 23 13 28 13 15 17 1014 17 14 12 18 13 18 12 19 12 15 96 5 7 5 7 4 4 4 9 6 4 6Denek berdin / Todas por igual 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0Inork ere ez / Ninguna 2 3 1 1 0 6 2 2 3 2 2 2Ed-Ee / Ns-Nc 24 14 17 26 22 8 13 12 22 33 28 34Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1094 – Sozializazio politikoa / Socialización política4.1 – Haurtzaroan etxean politikaz zenbatero hitz egiten zenaren gaineko oroimena /Recuerdo de frecuencia con la que se hablaba de política en casa en la infanciaHAURRA EDO GAZTETXOA ZINENEAN, GOGORATZEN DUZU ZEIN MAIZTASUNEKIN HITZ EGITEN ZEN POLITIKAZ ZURE ETXEAN? /CUANDO ERA NIÑO/A O ADOLESCENTE, ¿RECUERDA CON QUÉ FRECUENCIA SOLÍA HABLARSE DE POLÍTICA EN SU CASA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAskotan / Habitualmente 15 14 14 17 15 16 16 19 16 7 13 15 15Noizean behin / De vez en cuando 22 22 25 17 23 22 27 26 21 13 30 23 21Oso noizean behin / Rara vez 20 23 19 20 21 19 23 23 19 14 28 21 17Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 40 39 39 42 39 41 31 30 42 62 28 39 43Ez du gogoratzen / No recuerda * 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 0 1 2Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresAskotan / Habitualmente 15 19 9 11 14 20 9 16 24Noizean behin / De vez en cuando 22 26 14 22 27 24 17 24 29Oso noizean behin / Rara vez 20 14 17 26 24 20 14 24 23Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 40 38 59 38 33 34 56 33 24Ez du gogoratzen / No recuerda * 2 2 1 2 1 2 3 1 0Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 1 1 0 1 1 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestados


110Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoHAURRA EDO GAZTETXOA ZINENEAN, GOGORATZEN DUZU ZEIN MAIZTASUNEKIN HITZ EGITEN ZEN POLITIKAZ ZURE ETXEAN? /CUANDO ERA NIÑO/A O ADOLESCENTE, ¿RECUERDA CON QUÉ FRECUENCIA SOLÍA HABLARSE DE POLÍTICA EN SU CASA?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAskotan / Habitualmente 15 18 29 17 2 7 23 17 14 11 15 8Noizean behin / De vez en cuando 22 23 27 14 31 19 20 33 24 30 17 19Oso noizean behin / Rara vez 20 22 19 13 21 31 26 21 27 17 21 19Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 40 35 24 54 46 44 30 27 33 38 45 50Ez du gogoratzen / No recuerda * 2 2 1 2 0 0 1 2 2 2 2 2Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc* Erantzun aukera hau ez zitzaien irakurri inkestatuei / Esta opción de respuesta no se leyó a las y los encuestados


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1114.2 – Politikaz zein maiztasunekin hitz egiten den / Frecuencia con la que se habla de políticaETXEAN FAMILIAREKIN ZAUDENEAN, HITZ EGITEN AL DA GAI POLITIKOEZ? / CUANDO ESTÁ EN SU CASA, CON SU FAMILIA, ¿SE HABLA SOBRE CUESTIONES POLÍTICAS?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAskotan / Habitualmente 21 24 21 20 21 21 21 21 27 14 30 22 20Noizean behin / De vez en cuando 32 30 33 31 31 33 33 34 34 25 39 33 29Oso noizean behin / Rara vez 18 19 18 18 18 19 20 18 16 20 21 17 20Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 28 27 30 30 26 25 27 23 40 9 28 31Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2153) (511) (1034) (608) (1076) (1077) (447) (652) (609) (445) (100) (1116) (870)Erdikoa /MediaBaxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPAskotan / Habitualmente 21 16 13 19 23 27 12 23 33Noizean behin / De vez en cuando 32 34 29 35 33 31 26 35 37Oso noizean behin / Rara vez 18 15 19 20 22 17 19 18 17Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 34 39 27 22 24 41 25 13Ed-Ee / Ns-Nc 0 1 1 0 0 0 1 0 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2153) (230) (392) (334) (300) (864) (829) (782) (542)Goimailakoak/SuperioresGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAskotan / Habitualmente 21 25 39 20 20 17 46 44 19 12 15 12Noizean behin / De vez en cuando 32 33 35 36 27 52 28 32 33 35 28 28Oso noizean behin / Rara vez 18 21 14 14 23 16 17 9 20 18 19 21Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 20 12 28 31 14 9 14 28 36 38 37Ed-Ee / Ns-Nc 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2153) (376) (288) (158) (43) (20) (55) (96) (174) (191) (415) (337)Galdera hau soilik familia dutenei egin zaie (%99) / Pregunta realizada únicamente a quienes tienen familia (99%)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


112Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoETA ZURE LAGUNEKIN ZAUDENEAN? / Y ¿CUANDO ESTÁ CON SUS AMIGOS O AMIGAS?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAskotan / Habitualmente 18 20 19 17 21 16 18 19 24 11 23 19 18Noizean behin / De vez en cuando 32 27 32 33 34 29 33 34 35 23 41 32 29Oso noizean behin / Rara vez 22 23 21 21 20 23 22 23 17 25 28 21 22Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 30 26 29 25 31 27 24 23 40 9 28 30Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2160) (518) (1032) (610) (1081) (1079) (447) (654) (611) (448) (101) (1118) (875)Erdikoa /MediaBaxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPAskotan / Habitualmente 18 15 11 15 19 24 10 19 31Noizean behin / De vez en cuando 32 30 25 38 29 34 26 35 36Oso noizean behin / Rara vez 22 19 25 19 27 19 22 22 21Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 35 38 27 25 22 40 25 12Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 0 0 0 1 0 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2160) (231) (391) (334) (300) (870) (835) (783) (542)Goimailakoak/SuperioresGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAskotan / Habitualmente 18 22 36 16 7 6 39 36 16 12 14 11Noizean behin / De vez en cuando 32 31 39 35 22 60 24 33 37 30 30 28Oso noizean behin / Rara vez 22 22 15 20 39 11 25 20 21 18 23 23Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 28 24 10 26 32 24 12 11 27 41 33 35Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2160) (377) (288) (160) (43) (20) (55) (96) (174) (191) (418) (338)Galdera hau soilik lagunak dituztenei egin zaie (%99,5) / Pregunta realizada únicamente a quienes tienen amigos/as (99,5%)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco113ETA ZURE LANKIDEEKIN EDO IKASKIDEEKIN? / Y ¿CUANDO ESTÁ CON SUS COMPAÑEROS O COMPAÑERAS DE TRABAJO O ESTUDIOS?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAskotan / Habitualmente 12 14 14 8 13 12 12 11 14 0 9 13 13Noizean behin / De vez en cuando 27 20 29 25 27 27 26 27 27 0 32 25 27Oso noizean behin / Rara vez 20 25 18 20 21 18 18 21 18 19 17 21 18Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 37 39 34 41 36 39 37 37 37 81 35 37 37Ed-Ee / Ns-Nc 5 2 4 6 4 5 7 3 4 0 8 4 5Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1153) (260) (569) (324) (639) (514) (364) (464) (321) (4) (67) (633) (415)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresAskotan / Habitualmente 12 16 6 8 15 14 8 11 17Noizean behin / De vez en cuando 27 25 26 28 25 28 21 28 30Oso noizean behin / Rara vez 20 16 22 18 24 19 17 18 23Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 37 36 41 42 35 35 46 39 27Ed-Ee / Ns-Nc 5 7 5 5 1 5 8 4 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1153) (124) (114) (216) (193) (488) (265) (505) (383)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAskotan / Habitualmente 12 16 19 13 0 10 30 27 7 10 7 12Noizean behin / De vez en cuando 27 27 25 40 16 58 37 23 26 27 27 23Oso noizean behin / Rara vez 20 23 26 13 42 0 8 15 24 18 17 15Inoiz edo ia inoiz ez / Nunca o casi nunca 37 28 28 30 33 31 25 34 38 39 46 45Ed-Ee / Ns-Nc 5 6 3 4 9 0 0 1 5 7 4 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1153) (157) (198) (55) (18) (12) (33) (69) (112) (114) (241) (144)Galdera hau soilik lana egiten edo ikasten dutenei egin zaie (%53) / Pregunta realizada únicamente a quienes trabajan y/o estudian (53%)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


114Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco4.3 – Politikari buruzko informazio maila / Nivel de información sobre políticaORO HAR, ZENBATERAINO SENTITZEN ZARA INFORMATUA AKTUALITATE POLITIKOKO GAIEI BURUZ? /EN GENERAL, ¿HASTA QUÉ PUNTO SE SIENTE UD. INFORMADO/A SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD POLÍTICA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAsko / Mucho 12 13 13 12 15 10 8 11 17 12 20 12 12Dezente / Bastante 39 39 40 38 41 38 32 38 47 39 56 42 34Gutxi / Poco 35 37 35 34 32 38 46 36 25 34 18 34 39Batere ez / Nada 12 11 11 14 11 13 12 13 9 14 5 11 14Ed-Ee / Ns-Nc 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresAsko / Mucho 12 6 12 12 15 15 8 12 21Dezente / Bastante 39 25 40 41 39 43 33 40 48Gutxi / Poco 35 51 33 35 36 31 39 37 27Batere ez / Nada 12 17 14 11 9 10 19 10 3Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 2 2 1 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAsko / Mucho 12 14 21 16 4 6 14 30 14 5 9 9Dezente / Bastante 39 47 53 43 64 62 51 36 40 22 32 34Gutxi / Poco 35 33 20 32 23 26 35 25 31 54 40 39Batere ez / Nada 12 6 6 9 8 6 0 9 13 18 17 15Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1154.4 – Politikaz hitz egiteko askatasuna / Libertad para hablar de políticaLIBRE SENTITZEN AL ZARA POLITIKAZ HITZ EGITEKO? / ¿SE SIENTE UD. LIBRE PARA HABLAR DE POLÍTICA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALBai, jende guztiarekin / Sí, con todo el mundo 46 43 49 42 49 44 50 53 45 33 39 48 46Soilik pertsona batzuekin / Sólo con ciertas personas 40 41 37 43 38 42 38 35 45 43 56 40 37Ez, ia inorekin ere ez / No, con casi nadie 11 12 10 11 10 11 9 9 7 19 4 9 13Ed-Ee / Ns-Nc 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 0 3 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresBai, jende guztiarekin / Sí, con todo el mundo 46 47 36 51 52 47 39 48 55Soilik pertsona batzuekin / Sólo con ciertas personas 40 31 44 37 39 42 37 44 39Ez, ia inorekin ere ez / No, con casi nadie 11 14 16 10 8 7 18 6 5Ed-Ee / Ns-Nc 4 8 4 2 1 3 6 2 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoBai, jende guztiarekin / Sí, con todo el mundo 46 46 54 44 39 20 63 57 52 46 45 39Soilik pertsona batzuekin / Sólo con ciertas personas 40 43 41 42 37 74 32 41 38 30 40 40Ez, ia inorekin ere ez / No, con casi nadie 11 8 4 13 17 6 5 2 7 17 11 15Ed-Ee / Ns-Nc 4 2 1 1 7 0 0 0 3 7 4 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


116Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco5 – Parte hartze politikoa / Participación política5.1 – Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea / Participación en acciones políticas y socialesORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO ETA SOZIAL BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA /AHORA LE VOY A MENCIONAR DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS. POR FAVOR, INDÍQUEME, PARA CADA UNA DE ELLAS, SI UD. LAS HA REALIZADO ONO DURANTE EL PASADO AÑO“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”ESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU /FIRMAR UNA PETICIÓN REIVINDICATIVAGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media35 44 35 32 36 35 35 42 42 16 32 38 32Baxua /BajaBAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA MANIFESTACIÓN AUTORIZADAGREBAREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA HUELGAZURE IRITZI POLITIKO EDO SOZIALA ADIERAZTEN DUEN IRUDIBAT ERABILI (PEGATINA, PERFILEKO ARGAZKIA…) /UTILIZAR UNA IMAGEN (PEGATINA, FOTO DE PERFIL…) QUEEXPRESE SU OPINIÓN SOCIAL O POLÍTICADIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKO EDOSOZIALEN BATETARAKO /COLABORAR ECONÓMICAMENTE O RECAUDAR FONDOS PARAUNA ACTIVIDAD POLÍTICA O SOCIALARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOENGATIKZENBAIT PRODUKTU BOIKOTEATU EDO EZ EROSI /BOICOTEAR O NO COMPRAR CIERTOS PRODUCTOS PORRAZONES POLÍTICAS, ÉTICAS O MEDIOAMBIENTALESSINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKINLANKIDETZAN ARITU ERABAKI PUBLIKOETAN ERAGITEKO ASMOZ /COLABORAR CON UN SINDICATO U OTRO GRUPO ORGANIZADOPARA INTENTAR INFLUIR EN LAS DECISIONES PÚBLICASALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU /COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICOPOLITIKARI EDO GAI SOZIALEI BURUZKO INTERNETEKO FOROEDO EZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN INTERNET EN UN FORO O GRUPO DE DISCUSIÓNPOLÍTICA O SOCIAL28 34 29 24 31 25 35 31 31 12 26 28 2823 26 23 22 26 20 38 25 23 4 28 23 2220 21 19 21 18 22 24 25 22 4 28 20 1918 22 17 20 19 18 16 18 24 14 27 18 1716 20 15 16 15 17 19 20 18 6 13 18 1512 13 12 12 13 10 8 16 17 3 11 11 137 5 6 9 8 6 5 8 8 5 6 7 77 10 7 7 9 5 11 10 5 1 5 7 7n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco117ORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO ETA SOZIAL BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA /AHORA LE VOY A MENCIONAR DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS. POR FAVOR, INDÍQUEME, PARA CADA UNA DE ELLAS, SI UD. LAS HA REALIZADO ONO DURANTE EL PASADO AÑOJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOS“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”Guztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/SuperioresESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU /FIRMAR UNA PETICIÓN REIVINDICATIVA35 17 23 44 39 43 20 40 52BAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTEHARTU /PARTICIPAR EN UNA MANIFESTACIÓN AUTORIZADAGREBAREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA HUELGAZURE IRITZI POLITIKO EDO SOZIALA ADIERAZTEN DUENIRUDI BAT ERABILI (PEGATINA, PERFILEKO ARGAZKIA…) /UTILIZAR UNA IMAGEN (PEGATINA, FOTO DE PERFIL…)QUE EXPRESE SU OPINIÓN SOCIAL O POLÍTICADIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKOEDO SOZIALEN BATETARAKO /COLABORAR ECONÓMICAMENTE O RECAUDAR FONDOSPARA UNA ACTIVIDAD POLÍTICA O SOCIALARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDOINGURUMENEKOENGATIK ZENBAIT PRODUKTUBOIKOTEATU EDO EZ EROSI /BOICOTEAR O NO COMPRAR CIERTOS PRODUCTOS PORRAZONES POLÍTICAS, ÉTICAS O MEDIOAMBIENTALESSINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKINLANKIDETZAN ARITU ERABAKI PUBLIKOETAN ERAGITEKOASMOZ /COLABORAR CON UN SINDICATO U OTRO GRUPOORGANIZADO PARA INTENTAR INFLUIR EN LASDECISIONES PÚBLICASALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU /COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICOPOLITIKARI EDO GAI SOZIALEI BURUZKO INTERNETEKOFORO EDO EZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTEHARTU /PARTICIPAR EN INTERNET EN UN FORO O GRUPO DEDISCUSIÓN POLÍTICA O SOCIAL28 12 14 35 33 35 16 34 3823 14 10 27 26 30 15 30 2620 9 9 25 22 26 10 26 2818 8 15 20 16 24 9 21 2816 9 8 19 21 21 8 17 2712 6 6 17 13 14 6 16 157 2 4 6 4 12 4 8 107 5 3 7 9 9 3 8 12n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


118Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO ETA SOZIAL BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA /AHORA LE VOY A MENCIONAR DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS. POR FAVOR, INDÍQUEME, PARA CADA UNA DE ELLAS, SI UD. LAS HA REALIZADO ONO DURANTE EL PASADO AÑO“BAI” ESAN DUTENEN % / % DE QUIENES DICEN “SÍ”ESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU /FIRMAR UNA PETICIÓN REIVINDICATIVABAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA MANIFESTACIÓN AUTORIZADAGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho35 35 66 31 20 49 64 57 49 15 30 2228 27 64 23 17 20 48 54 31 17 18 17Abst.Ed-Ee /Ns-NcGREBAREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN UNA HUELGAZURE IRITZI POLITIKO EDO SOZIALA ADIERAZTEN DUEN IRUDIBAT ERABILI (PEGATINA, PERFILEKO ARGAZKIA…) /UTILIZAR UNA IMAGEN (PEGATINA, FOTO DE PERFIL…) QUEEXPRESE SU OPINIÓN SOCIAL O POLÍTICADIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKO EDOSOZIALEN BATETARAKO /COLABORAR ECONÓMICAMENTE O RECAUDAR FONDOS PARAUNA ACTIVIDAD POLÍTICA O SOCIALARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOENGATIKZENBAIT PRODUKTU BOIKOTEATU EDO EZ EROSI /BOICOTEAR O NO COMPRAR CIERTOS PRODUCTOS PORRAZONES POLÍTICAS, ÉTICAS O MEDIOAMBIENTALESSINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKINLANKIDETZAN ARITU ERABAKI PUBLIKOETAN ERAGITEKOASMOZ /COLABORAR CON UN SINDICATO U OTRO GRUPOORGANIZADO PARA INTENTAR INFLUIR EN LAS DECISIONESPÚBLICASALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU /COLABORAR CON UN PARTIDO POLÍTICOPOLITIKARI EDO GAI SOZIALEI BURUZKO INTERNETEKO FOROEDO EZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTE HARTU /PARTICIPAR EN INTERNET EN UN FORO O GRUPO DEDISCUSIÓN POLÍTICA O SOCIAL23 19 47 17 4 15 28 38 29 23 18 1620 17 50 12 12 19 42 28 25 9 16 918 19 40 19 14 9 27 27 18 10 14 1116 13 34 6 7 24 35 30 18 8 15 1312 10 26 15 6 6 21 18 14 5 10 67 13 19 7 8 0 8 7 5 2 2 47 6 15 5 1 15 21 15 6 2 6 5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco119Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea (LABURPENA) / Participación en tipos de acciones sociales y políticas (RESUMEN)Ez du bakar batean ere parte hartu /No ha participado en ningún tipo de acciónEkintza mota batean edo bitan hartu du parte /Ha participado en 1 o 2 tiposHiru edo lau ekintza motatan hartu du parte /Ha participado en 3 o 4 tiposBost ekintza motatan edo gehiagotan hartu du parte /Ha participado en 5 o más tiposGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media44 36 44 47 42 46 38 37 39 68 41 43 4628 31 28 26 27 28 28 29 29 22 28 28 2717 19 17 15 18 16 19 20 18 7 20 18 1512 14 11 12 12 11 14 14 14 2 10 12 12Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaEz du bakar batean ere parte hartu /No ha participado en ningún tipo de acciónEkintza mota batean edo bitan hartu du parte /Ha participado en 1 o 2 tiposHiru edo lau ekintza motatan hartu du parte /Ha participado en 3 o 4 tiposBost ekintza motatan edo gehiagotan hartu du parte /Ha participado en 5 o más tiposGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores44 64 60 37 35 36 61 35 3128 24 26 28 32 28 26 29 2717 9 10 21 22 19 9 21 2212 4 4 15 11 17 4 15 20Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


120Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoEz du bakar batean ere parte hartu /No ha participado en ningún tipo de acciónEkintza mota batean edo bitan hartu du parte /Ha participado en 1 o 2 tiposHiru edo lau ekintza motatan hartu du parte /Ha participado en 3 o 4 tiposBost ekintza motatan edo gehiagotan hartu du parte /Ha participado en 5 o más tiposGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho44 44 17 54 54 47 20 24 29 60 48 5628 28 20 23 32 18 33 23 39 26 30 2817 20 24 15 14 35 23 29 18 10 15 1212 8 39 8 0 0 24 25 14 5 7 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1215.2 – Talde eta elkarteetako kide izatea / Pertenencia a grupos y asociacionesTALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDETZA DELA ETA, ONDOREN IRAKURRIKO DIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN,KIDEA ZAREN PARTE HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN /EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES, PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, DÍGAME, POR FAVOR, SI UD.PERTENECE Y PARTICIPA ACTIVAMENTE, PERTENECE, PERO NO PARTICIPA ACTIVAMENTE, ANTES PERTENECÍA, PERO AHORA NO, O NUNCA HA PERTENECIDO A NINGUNO DE ESOS GRUPOSALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOSINDIKATU EDO ENPRESARIELKARTEA /UN SINDICATO O ASOCIACIÓNDE EMPRESARIOSPARROKIA EDO BESTE MOTABATEKO ELKARTE ERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTRO TIPODE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media3 3 3 4 3 3 2 5 3 2 1 3 41 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 4 3 4 4 3 1 3 6 4 3 4 491 90 91 90 90 91 94 90 87 92 92 92 89Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 6 6 8 7 6 2 9 12 1 8 6 75 6 5 3 5 4 2 6 8 2 1 5 512 14 11 12 15 8 3 9 17 19 16 11 1275 72 76 75 71 80 90 75 62 77 72 76 75Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido6 11 5 5 4 7 3 4 5 11 9 6 52 3 2 1 2 2 1 0 1 6 2 2 28 12 8 6 7 9 5 7 8 13 7 8 883 73 83 86 85 80 88 86 84 70 81 82 84Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 0 2 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja(…)


122Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoKIROL TALDEA /UN GRUPO DEPORTIVOKULTUR EDO AISIALDIKOELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL O DEOCIOGIZARTE LAGUNTZA EDO GIZAESKUBIDEEN INGURUKOELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DE APOYOSOCIAL O DERECHOS HUMANOSGAZTEEN EDO IKASLEENELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENIL OESTUDIANTILKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media12 13 12 11 17 6 20 12 10 5 11 13 103 4 4 2 4 2 3 3 3 4 5 3 322 25 20 25 28 17 25 26 23 13 35 22 2161 56 63 60 50 73 50 58 62 77 49 60 65Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido11 13 11 11 12 11 14 11 12 10 14 13 102 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 317 21 18 15 19 16 17 18 18 15 23 19 1467 61 68 70 66 69 65 68 65 72 60 65 72Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido10 14 8 10 8 11 8 10 13 7 16 10 93 4 2 4 3 3 2 2 5 3 2 3 39 7 8 10 8 9 6 8 12 8 8 9 877 74 80 73 79 75 81 78 69 81 73 76 79Ed-Ee / Ns-Nc 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido2 5 1 3 3 2 7 2 2 0 3 2 31 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 113 13 14 12 15 11 15 15 14 7 15 13 1282 77 82 82 80 83 75 80 82 91 82 81 82Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 0 2 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja(…)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco123AUZOTARREN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN VECINALGURASO ELKARTEA /UNA AMPA ( ASOCIACIÓN DEMADRES Y PADRES DEALUMNOS/AS)BESTE MOTA BATEKOBORONDATEZKO ELKARTEA /OTRO TIPO DE ASOCIACIÓNVOLUNTARIAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media5 6 4 7 6 5 3 4 8 7 5 6 52 3 3 1 2 2 1 2 3 3 8 2 26 4 6 8 7 5 2 5 10 9 8 6 684 85 86 83 83 86 92 88 77 81 79 85 85Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido5 7 4 6 5 6 1 10 7 0 5 5 52 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 210 9 10 10 9 11 1 4 22 15 16 11 881 80 82 80 83 79 94 82 67 84 77 80 83Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 9 7 7 7 7 7 6 10 4 6 7 81 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 15 4 5 6 5 5 3 6 6 4 5 5 483 82 84 83 84 83 86 83 78 88 83 83 84Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /Baja


124Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoTALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDETZA DELA ETA, ONDOREN IRAKURRIKO DIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN,KIDEA ZAREN PARTE HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN /EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES, PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, DÍGAME, POR FAVOR, SI UD.PERTENECE Y PARTICIPA ACTIVAMENTE, PERTENECE, PERO NO PARTICIPA ACTIVAMENTE, ANTES PERTENECÍA, PERO AHORA NO, O NUNCA HA PERTENECIDO A NINGUNO DE ESOS GRUPOSALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOSINDIKATU EDO ENPRESARIELKARTEA /UN SINDICATO OASOCIACIÓN DEEMPRESARIOSPARROKIA EDO BESTE MOTABATEKO ELKARTEERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTROTIPO DE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores3 2 3 2 3 4 2 4 31 0 0 2 2 2 1 1 14 4 2 5 2 4 2 4 591 93 94 90 93 88 92 89 90Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 2 2 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 1 5 10 9 6 3 10 75 3 4 7 5 5 3 6 612 6 18 12 12 11 11 12 1275 87 72 70 73 76 81 70 74Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 1 1 2 2 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido6 7 9 3 3 6 6 3 82 1 4 1 1 1 3 1 18 5 7 11 9 8 7 8 1183 85 79 83 85 83 82 87 792 2 1 2 2 2 2 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)(…)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco125KIROL TALDEA /UN GRUPO DEPORTIVOKULTUR EDO AISIALDIKOELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL O DEOCIOGIZARTE LAGUNTZA EDOGIZA ESKUBIDEENINGURUKO ELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DEAPOYO SOCIAL O DERECHOSHUMANOSGAZTEEN EDO IKASLEENELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENIL OESTUDIANTILKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores12 10 6 12 14 15 7 15 143 1 3 2 4 4 2 4 422 13 16 26 29 24 15 25 3161 74 73 58 53 55 74 55 50Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 1 1 2 2 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido11 7 8 11 11 15 7 12 182 2 3 1 0 3 2 3 217 9 14 19 18 20 11 18 2567 80 74 67 69 60 78 66 53Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 1 2 2 1 2Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido10 9 10 9 8 10 6 9 163 1 3 5 2 3 2 3 49 5 8 9 11 9 5 7 1777 82 78 76 78 75 85 79 62Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 1 1 1 2 3 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido2 2 1 3 3 2 2 3 21 1 1 1 0 1 1 1 113 10 7 12 11 18 5 16 2182 85 88 82 82 77 89 78 75Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 2 2 3 2 2 2 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)(…)


126Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoAUZOTARREN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN VECINALGURASO ELKARTEA /UNA AMPA ( ASOCIACIÓN DEMADRES Y PADRES DEALUMNOS/AS)BESTE MOTA BATEKOBORONDATEZKO ELKARTEA /OTRO TIPO DE ASOCIACIÓNVOLUNTARIAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/Superiores5 2 7 7 4 6 5 5 62 1 4 2 1 2 2 2 26 3 7 5 3 7 6 5 884 93 81 84 91 82 84 87 82Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 1 2 2 2 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido5 6 5 6 6 4 3 6 82 3 1 3 3 2 2 3 210 2 15 10 8 11 9 9 1481 87 78 80 81 81 85 81 76Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 1 1 0 2 2 1 1Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 5 5 8 7 8 4 7 111 1 1 1 1 1 1 1 25 2 4 5 6 6 2 6 883 88 87 82 84 80 89 83 75Ed-Ee / Ns-Nc 3 3 2 4 2 5 3 4 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)(…)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco127TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDETZA DELA ETA, ONDOREN IRAKURRIKO DIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN,KIDEA ZAREN PARTE HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN /EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES, PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, DÍGAME, POR FAVOR, SI UD.PERTENECE Y PARTICIPA ACTIVAMENTE, PERTENECE, PERO NO PARTICIPA ACTIVAMENTE, ANTES PERTENECÍA, PERO AHORA NO, O NUNCA HA PERTENECIDO A NINGUNO DE ESOS GRUPOSALDERDI POLITIKOA /UN PARTIDO POLÍTICOSINDIKATU EDO ENPRESARIELKARTEA /UN SINDICATO O ASOCIACIÓNDE EMPRESARIOSPARROKIA EDO BESTE MOTABATEKO ELKARTE ERLIJIOSOA /UNA PARROQUIA U OTRO TIPODE ORGANIZACIÓN OASOCIACIÓN RELIGIOSAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho3 6 7 4 6 0 2 5 2 2 0 21 2 2 2 0 0 0 3 1 0 1 14 4 6 6 3 0 13 2 5 2 1 291 85 84 87 91 100 85 89 91 96 97 90Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 5 12 10 7 0 12 12 4 1 6 65 5 6 6 1 7 3 9 9 2 4 412 14 14 28 12 12 11 16 10 2 10 975 74 68 55 81 80 74 62 77 92 79 76Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 1 0 0 0 2 1 2 1 5Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido6 10 3 10 11 4 10 2 4 4 3 62 3 0 1 4 0 3 0 1 1 1 48 11 6 10 4 7 16 5 9 5 8 883 74 91 77 77 89 71 91 86 88 86 77Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 1 4 0 0 1 1 2 2 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc(…)


128Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoKIROL TALDEA /UN GRUPO DEPORTIVOKULTUR EDO AISIALDIKOELKARTEA /UN GRUPO CULTURAL O DEOCIOGIZARTE LAGUNTZA EDO GIZAESKUBIDEEN INGURUKOELKARTEA /UNA ORGANIZACIÓN DE APOYOSOCIAL O DERECHOS HUMANOSGAZTEEN EDO IKASLEENELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN JUVENIL OESTUDIANTILKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho12 15 14 7 7 0 6 14 11 15 12 103 5 4 6 4 4 3 3 5 1 1 222 18 29 20 31 35 23 31 23 16 28 1461 61 52 67 59 61 68 50 60 67 58 70Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 4Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido11 16 20 9 7 18 19 11 14 8 6 102 3 3 2 2 0 4 2 3 2 1 217 17 26 18 20 13 14 23 20 7 19 1267 62 50 70 71 68 64 64 61 82 73 71Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 4Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido10 12 15 11 13 22 22 12 11 6 6 53 2 4 4 1 8 11 4 3 2 2 39 9 11 9 13 0 4 14 9 5 9 777 73 69 75 73 70 63 68 77 85 82 80Ed-Ee / Ns-Nc 2 3 1 1 0 0 0 2 1 2 1 4Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido2 3 4 1 5 0 0 3 3 4 2 11 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 213 19 21 11 7 17 15 14 12 9 11 982 75 73 86 84 83 84 79 82 85 85 84Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 0 2 4 0 1 2 2 1 2 4Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc(…)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco129AUZOTARREN ELKARTEA /UNA ASOCIACIÓN VECINALGURASO ELKARTEA /UNA AMPA ( ASOCIACIÓN DEMADRES Y PADRES DEALUMNOS/AS)BESTE MOTA BATEKOBORONDATEZKO ELKARTEA /OTRO TIPO DE ASOCIACIÓNVOLUNTARIAKide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecidoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho5 8 10 3 16 0 5 8 4 2 2 52 2 1 2 1 5 0 0 5 0 1 46 9 9 10 2 4 3 4 5 2 5 784 80 79 82 81 91 92 85 85 94 90 79Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 0 0 0 3 1 1 1 5Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido5 5 8 2 11 8 6 4 6 3 6 32 3 4 2 1 0 0 2 1 1 3 210 14 11 15 16 14 14 8 9 1 9 981 76 77 79 72 78 80 83 83 93 82 82Ed-Ee / Ns-Nc 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 3Kide zara eta parte hartzen duzu /Pertenece y participaKide zara parte hartu gabe /Pertenece pero no participaKide zinen baina orain ez /Antes pertenecía pero ahora noInoiz ez zara kide izan /Nunca ha pertenecido7 8 11 4 4 11 7 8 10 4 5 81 1 1 2 0 0 5 3 1 1 1 15 8 6 6 4 0 3 9 5 1 5 383 79 77 84 92 89 83 78 81 91 87 82Ed-Ee / Ns-Nc 3 4 5 3 0 0 2 2 3 3 2 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


130Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoTalde eta elkarteetako kide izatea (LABURPENA) / Pertenencia a grupos y asociaciones (RESUMEN)Kide zara eta parte hartzen duzu gutxienez batean /Pertenece y participa al menos en unoKide zara parte hartu gabe /Pertenece a alguno, pero no participa en ningunoKide izan zinen baina orain ez /Ahora no pertenece a ninguno, pero ha pertenecidoInoiz ez zara kide izan /No ha pertenecido nunca a ningunoGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media37 42 36 37 40 35 41 37 42 28 46 39 3510 8 11 9 10 10 8 9 12 9 9 10 1026 28 25 26 26 25 23 23 26 32 31 26 2626 22 27 27 23 30 27 29 20 31 15 25 29Ed/Ee / Ns/Nc 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaKide zara eta parte hartzen duzu gutxienez batean /Pertenece y participa al menos en unoKide zara parte hartu gabe /Pertenece a alguno, pero no participa en ningunoKide izan zinen baina orain ez /Ahora no pertenece a ninguno, pero ha pertenecidoInoiz ez zara kide izan /No ha pertenecido nunca a ningunoGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores37 29 30 40 41 41 27 41 4810 6 10 11 9 11 9 11 1026 19 31 24 25 26 25 26 2726 44 28 25 24 21 37 22 15Ed/Ee / Ns/Nc 1 1 1 1 0 1 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco131Kide zara eta parte hartzen duzu gutxienez batean /Pertenece y participa al menos en unoKide zara parte hartu gabe /Pertenece a alguno, pero no participa en ningunoKide izan zinen baina orain ez /Ahora no pertenece a ninguno, pero ha pertenecidoInoiz ez zara kide izan /No ha pertenecido nunca a ningunoGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPDIU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho37 43 49 36 47 40 46 44 38 31 30 3310 11 11 9 6 12 15 12 16 4 9 926 24 26 30 17 31 14 31 20 20 33 2326 20 15 25 31 18 24 13 25 44 28 31Ed/Ee / Ns/Nc 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


132Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco5.3 – Parte hartzeko prestutasuna / Disposición a participarAZKEN URTEOTAN ERAKUNDE BATZUK PARTEHARTZE PROZESUAK BULTZATZEN ARI DIRA, HERRITARREK GAI PUBLIKOETAN ERABAKIAK HARTZEKO AHALMEN HANDIAGOA IZANDEZATEN. ZU ZEU PREST EGONGO ZINATEKE ZURE DENBORA LIBREAREN ZATI BAT GAI PUBLIKOETAN PARTE HARTZEN EMATEKO? /EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ALGUNAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ESTÁN IMPULSANDO PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA QUE LA CIUDADANÍA TENGA MAYOR PODER DEDECISIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS. UD. EN CONCRETO, ¿ESTARÍA DISPUESTO/A A EMPLEAR PARTE DE SU TIEMPO LIBRE PARA PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALBai, prest egongo nintzateke / Sí, estaría dispuesto/a 29 36 29 26 33 25 34 34 29 14 29 29 29Bai, baina ahalegin handirik eskatuko ez balu soilik /Sí, pero solo si ello no le supusiera un gran esfuerzoErdikoa /Media21 20 20 23 20 22 22 23 19 18 24 21 20Ez, inola ere ez / No, en ningún caso 46 41 47 48 44 49 40 37 48 65 46 47 46Ed-Ee / Ns-Nc 4 3 4 4 4 4 3 6 3 3 2 3 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresBai, prest egongo nintzateke / Sí, estaría dispuesto/a 29 33 23 30 29 30 23 30 36Bai, baina ahalegin handirik eskatuko ez balu soilik /Sí, pero solo si ello no le supusiera un gran esfuerzo21 19 20 20 21 22 16 24 24Ez, inola ere ez / No, en ningún caso 46 40 54 46 46 45 56 42 37Ed-Ee / Ns-Nc 4 8 3 4 4 4 5 4 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoBai, prest egongo nintzateke / Sí, estaría dispuesto/a 29 25 45 22 29 36 42 48 32 34 24 17Bai, baina ahalegin handirik eskatuko ez balu soilik /Sí, pero solo si ello no le supusiera un gran esfuerzo21 23 24 18 19 20 28 24 23 18 19 21Ez, inola ere ez / No, en ningún caso 46 49 29 55 50 44 31 26 43 41 54 54Ed-Ee / Ns-Nc 4 4 2 4 2 0 0 3 2 7 4 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1335.4 – Ez parte hartzeko arrazoiak / Razones para no participarNAGUSIKI, ZERGATIK EZ? / PRINCIPALMENTE, ¿POR QUÉ NO?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALEz zaizulako interesatzen / No le interesa 31 28 31 32 34 28 34 28 32 30 39 31 30Nahiago duzulako zure denbora librea beste gauzabatzuetan erabili /Prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosasZure lanak, ikasketek edo familia ardurek ez dizutelakodenborarik uzten /Su trabajo, estudios o responsabilidades familiares no ledejan tiempoUste duzulako ez duela ezertarako balio /No cree que sirva para nadaErdikoa /Media25 26 27 23 26 25 30 23 24 26 30 24 2523 21 20 28 19 26 26 32 25 10 19 23 249 9 9 7 10 7 7 10 10 7 6 9 9Beste arrazoi batengatik / Otra razón 11 16 11 10 10 13 2 7 7 26 7 11 12Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (974) (204) (484) (286) (459) (515) (168) (233) (279) (294) (46) (510) (391)Baxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,Bertakoa,familia etorkina / familia mistoa /Nativo/a,Nativo/a,familia inmigrante familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPEz zaizulako interesatzen / No le interesa 31 29 35 25 30 33 35 32 20Nahiago duzulako zure denbora librea bestegauza batzuetan erabili /Prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosasZure lanak, ikasketek edo familia ardurek ezdizutelako denborarik uzten /Su trabajo, estudios o responsabilidadesfamiliares no le dejan tiempoUste duzulako ez duela ezertarako balio /No cree que sirva para nadaGoimailakoak/Superiores25 26 24 26 24 27 23 26 3123 26 16 31 28 20 17 25 329 10 8 11 6 8 7 9 11Beste arrazoi batengatik / Otra razón 11 9 18 6 11 11 16 8 5Ed-Ee / Ns-Nc 1 1 0 0 1 1 2 0 0Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(974) (90) (210) (145) (125) (387) (468) (312) (194)Galdera hau soilik egin zaie denbora librearen zati bat gai publikoetan parte hartzen emateko EZ liratekeela prest egongo esan dutenei (%46) /Pregunta realizada sólo a quienes dicen que NO estarían dispuestos/as a emplear parte de su tiempo libre para participar en asuntos públicos (46%)


134Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoNAGUSIKI, ZERGATIK EZ? / PRINCIPALMENTE, ¿POR QUÉ NO?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoEz zaizulako interesatzen / No le interesa 31 24 23 38 25 18 23 33 35 37 32 32Nahiago duzulako zure denbora librea beste gauzabatzuetan erabili /Prefiere dedicar su tiempo libre a otras cosasZure lanak, ikasketek edo familia ardurek ez dizutelakodenborarik uzten /Su trabajo, estudios o responsabilidades familiares no ledejan tiempoUste duzulako ez duela ezertarako balio /No cree que sirva para nada25 36 29 23 25 28 25 30 23 25 22 2323 17 26 14 34 24 23 20 25 26 29 179 6 9 8 0 18 12 12 13 7 11 8Beste arrazoi batengatik / Otra razón 11 14 10 17 17 11 16 6 4 5 6 20Ed-Ee / Ns-Nc 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (974) (184) (81) (87) (22) (9) (18) (25) (69) (77) (219) (183)Abst.Ed-Ee /Ns-NcGaldera hau soilik egin zaie denbora librearen zati bat gai publikoetan parte hartzen emateko EZ liratekeela prest egongo esan dutenei (%46) /Pregunta realizada sólo a quienes dicen que NO estarían dispuestos/as a emplear parte de su tiempo libre para participar en asuntos públicos (46%)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1356 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos6.1 – Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna / Proximidad con algún partido políticoPARTIDU POLITIKOREN BATETIK HURBIL SENTITZEN ZARA? / ¿SE SIENTE PRÓXIMO/A A ALGÚN PARTIDO POLÍTICO?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 >=65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaOso hurbil / Muy próximo/a 6 6 5 8 6 6 4 7 6 7 8 5 6Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 10 8 11 10 11 10 10 9 12 12 16 11 10Apur bat / Algo próximo/a 14 11 16 13 15 13 12 14 17 14 26 14 13Ez oso hurbil / Poco próximo/a 15 15 15 16 15 15 17 16 14 12 9 18 13Batere hurbil ez / Nada próximo/a 53 60 52 51 51 54 56 53 49 52 41 50 57Ed-Ee / Ns-Nc 2 0 2 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPOso hurbil / Muy próximo/a 6 3 4 6 2 9 5 7 6Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 10 4 8 9 12 14 7 11 16Apur bat / Algo próximo/a 14 11 11 11 17 17 10 16 18Ez oso hurbil / Poco próximo/a 15 13 11 20 17 15 12 16 19Batere hurbil ez / Nada próximo/a 53 66 65 52 50 43 64 48 40Ed-Ee / Ns-Nc 2 2 1 2 1 2 2 2 1Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Goimailakoak/SuperioresGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoOso hurbil / Muy próximo/a 6 10 18 7 0 6 7 10 3 2 1 3Nahikoa hurbil / Bastante próximo/a 10 18 26 10 15 0 18 9 4 4 5 7Apur bat / Algo próximo/a 14 20 24 16 20 13 13 21 8 13 8 10Ez oso hurbil / Poco próximo/a 15 17 12 15 14 15 30 26 17 12 16 13Batere hurbil ez / Nada próximo/a 53 35 19 48 52 66 31 34 63 68 70 64Ed-Ee / Ns-Nc 2 0 1 4 0 0 1 0 4 1 1 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


136Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.2 – Botoa emateko ohitura / Hábito de votarHAUTESKUNDE GUZTIETAN EMATEN DUZU BOTOA? / ¿SUELE UD. VOTAR EN TODAS LAS ELECCIONES?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /MediaBai, hauteskunde guztietan ematen duzu botoa / Sí, siempre vota 51 46 53 48 50 52 35 42 60 68 64 53 46Batzuetan bai, beste batzuetan ez / A veces sí, a veces no 27 33 26 28 27 28 25 32 27 23 22 28 28Ez duzu inoiz botoa ematen / No, nunca vota 17 17 16 19 19 15 25 23 12 6 11 13 22Lehenengo aldiz eman dezake botoa (18 urte) /Es la primera vez que puede votar (18 años)2 2 3 2 2 3 11 0 0 0 3 3 2Ed-Ee / Ns-Nc 3 2 3 3 2 3 4 3 1 3 0 3 2Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarioso FPBai, hauteskunde guztietan ematen duzu botoa / Sí, siempre vota 51 13 63 50 50 58 49 48 57Batzuetan bai, beste batzuetan ez / A veces sí, a veces no 27 15 24 33 34 28 24 30 30Ez duzu inoiz botoa ematen / No, nunca vota 17 61 10 13 10 10 21 17 10Lehenengo aldiz eman dezake botoa (18 urte) /Es la primera vez que puede votar (18 años)Goimailakoak/Superiores2 5 1 1 4 2 3 3 0Ed-Ee / Ns-Nc 3 6 2 2 2 2 3 2 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoBai, hauteskunde guztietan ematen duzu botoa / Sí, siempre vota 51 83 84 83 81 76 76 63 56 9 0 56Batzuetan bai, beste batzuetan ez / A veces sí, a veces no 27 16 13 12 19 24 23 36 29 2 61 27Ez duzu inoiz botoa ematen / No, nunca vota 17 1 1 1 0 0 1 0 11 61 36 13Lehenengo aldiz eman dezake botoa (18 urte) /Es la primera vez que puede votar (18 años)2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0Ed-Ee / Ns-Nc 3 1 2 4 0 0 1 0 4 5 2 3Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1376.3 – Sinpatia politikoak / Simpatías políticas0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? /¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALEAJ / PNV 4,5 4,1 4,9 4,0 4,4 4,7 4,3 4,3 4,5 5,3 5,5 4,6 4,4n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1959) (468) (945) (546) (984) (975) (394) (602) (562) (401) (94) (1023) (785)Erdikoa /MediaBaxua /BajaPODEMOS 3,9 3,7 4,0 3,8 4,0 3,7 4,6 4,4 3,7 2,3 3,6 3,8 4,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1845) (454) (884) (507) (936) (909) (389) (579) (520) (357) (93) (962) (736)EH BILDU 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,3 4,1 3,6 3,5 2,4 3,1 3,5 3,4n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1931) (466) (921) (544) (976) (955) (390) (594) (557) (390) (96) (1010) (770)IU-EZKER ANITZA 3,2 3,0 3,3 2,9 3,2 3,2 3,5 3,4 3,1 2,4 3,0 3,2 3,2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1855) (451) (893) (511) (936) (919) (367) (574) (540) (374) (93) (970) (739)PSE-EE 3,1 2,9 3,3 2,9 3,0 3,2 2,8 3,0 3,1 3,4 3,4 3,0 3,2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1957) (470) (938) (549) (987) (970) (398) (604) (558) (397) (95) (1014) (791)CIUDADANOS 3,0 2,9 3,1 2,7 3,0 2,9 3,2 3,2 2,8 2,4 3,5 2,9 2,9n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1756) (438) (830) (488) (905) (851) (360) (549) (507) (340) (89) (924) (692)UPD 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,6 2,3 1,8 1,7n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1828) (455) (866) (507) (934) (894) (365) (562) (533) (368) (91) (971) (712)PP 1,3 1,9 1,4 1,0 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 1,8 3,0 1,5 1,0n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1966) (475) (944) (547) (992) (974) (405) (606) (559) (396) (94) (1024) (791)Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía)


138Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco0-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? /¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA?JATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/SuperioresEAJ / PNV 4,5 4,9 4,4 4,4 4,4 4,7 4,7 4,4 4,5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1959) (165) (356) (312) (287) (807) (725) (719) (515)PODEMOS 3,9 4,4 3,2 4,1 4,2 3,9 3,5 4,1 4,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1845) (165) (328) (299) (275) (750) (660) (693) (492)EH BILDU 3,5 3,3 2,1 3,0 3,4 4,4 3,1 3,8 3,5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1931) (156) (349) (310) (285) (799) (708) (715) (508)IU-EZKER ANITZA 3,2 3,0 3,0 3,6 3,4 3,0 2,8 3,2 3,6n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1855) (139) (339) (301) (274) (773) (662) (691) (502)PSE-EE 3,1 4,3 3,8 3,4 2,7 2,4 3,3 2,9 3,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1957) (174) (358) (309) (285) (800) (729) (717) (511)CIUDADANOS 3,0 3,1 3,3 3,7 3,1 2,4 2,9 2,9 3,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1756) (143) (315) (288) (261) (720) (618) (658) (480)UPD 1,7 2,3 2,0 2,0 1,8 1,3 1,9 1,6 1,8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1828) (136) (335) (293) (269) (769) (648) (680) (500)PP 1,3 1,6 1,9 1,3 1,4 1,0 1,4 1,1 1,5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1966) (176) (356) (310) (287) (805) (728) (723) (515)Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco1390-TIK 10-ERAKO ESKALA ERABILIZ, 0-AK INOLAKO SINPATIARIK EZ ETA 10-AK SINPATIA HANDIA ESAN NAHI DUTELARIK, ZENBATEKO SINPATIA SORTZEN DIZUTE ONDOKO ALDERDI POLITIKOEK? /¿QUÉ GRADO DE SIMPATÍA SIENTE POR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES POLÍTICAS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA NINGUNA SIMPATÍA Y EL 10 MUCHA SIMPATÍA?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoEAJ / PNV 4,5 7,3 3,7 4,4 4,6 3,5 4,6 4,2 3,5 4,9 3,6 4,6n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1959) (371) (285) (152) (40) (20) (54) (96) (166) (129) (394) (252)PODEMOS 3,9 3,3 4,6 4,1 1,4 2,9 5,7 6,9 3,7 4,7 3,5 3,5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1845) (343) (260) (139) (41) (19) (52) (94) (164) (129) (371) (233)Abst.Ed-Ee /Ns-NcEH BILDU 3,5 3,8 7,6 1,8 1,1 1,4 3,8 3,5 2,4 3,7 2,6 2,8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1931) (364) (286) (147) (40) (19) (54) (95) (165) (122) (390) (249)IU-EZKER ANITZA 3,2 2,8 3,4 3,7 2,9 2,4 6,7 4,2 3,0 3,2 2,8 2,8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1855) (350) (276) (147) (41) (18) (54) (96) (164) (111) (369) (229)PSE-EE 3,1 2,7 1,7 6,5 3,1 2,7 3,7 3,1 2,5 4,1 2,5 3,3n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1957) (363) (284) (156) (41) (19) (54) (95) (166) (137) (392) (250)CIUDADANOS 3,0 2,4 1,8 3,7 4,1 4,1 3,9 3,7 3,3 3,3 2,9 3,0n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1756) (325) (252) (137) (38) (20) (48) (91) (157) (111) (353) (224)UPD 1,7 1,3 0,6 1,8 3,3 4,2 2,3 1,6 1,8 2,2 1,8 2,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1828) (350) (273) (143) (40) (20) (53) (94) (160) (107) (362) (226)PP 1,3 0,9 0,3 1,0 6,5 2,2 1,0 0,7 1,1 1,6 1,2 1,9n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1966) (363) (285) (153) (42) (20) (54) (96) (167) (139) (398) (249)Batezbestekoak (0=inolako sinpatiarik ez; 10=sinpatia handia) / Medias (0=ninguna simpatía; 10=mucha simpatía)


140Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.4 – Buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa / Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticosORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZENDITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDOUNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMAEZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media90 88 92 88 92 89 84 89 94 93 97 92 87ARANTZA QUIROGA 54 52 53 57 59 50 40 55 66 53 67 58 48HASIER ARRAIZ 45 40 46 45 48 41 29 41 59 49 52 48 41ANDONI ORTUZAR 43 38 47 40 49 37 26 39 57 49 53 46 38GORKA MANEIRO 35 31 34 37 40 29 20 32 48 36 43 37 31IDOIA MENDIA 29 27 27 32 33 24 21 30 36 26 26 31 26n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaEZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores90 64 90 93 96 96 84 94 96ARANTZA QUIROGA 54 18 50 55 56 68 41 54 75HASIER ARRAIZ 45 14 42 44 39 58 35 44 61ANDONI ORTUZAR 43 12 37 39 39 59 33 43 58GORKA MANEIRO 35 10 32 31 27 48 25 35 48IDOIA MENDIA 29 8 18 22 26 45 22 30 39n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco141ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZENDITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORAUTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMAEZAGUTZA (%) / CONOCIMIENTO (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho90 99 98 91 95 100 96 99 94 64 90 88ARANTZA QUIROGA 54 70 77 53 55 73 71 74 51 18 50 48HASIER ARRAIZ 45 64 70 50 36 59 55 51 43 14 35 38ANDONI ORTUZAR 43 64 72 45 27 34 44 54 38 12 34 39GORKA MANEIRO 35 46 65 38 14 58 42 47 33 9 26 27IDOIA MENDIA 29 38 67 22 8 20 40 37 27 7 22 21n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


142Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoAPROBAZIOA: Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % /APROBACIÓN: % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder políticoORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLABALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOSVALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMAAPROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media54 53 58 48 52 56 46 51 55 67 73 57 49ANDONI ORTUZAR 20 15 23 17 22 18 10 16 29 26 37 22 15HASIER ARRAIZ 15 12 14 17 16 13 11 14 20 12 14 16 13IDOIA MENDIA 18 12 20 16 18 17 10 16 22 21 25 18 16ARANTZA QUIROGA 12 11 13 10 12 12 10 12 13 12 28 12 9GORKA MANEIRO 6 4 6 6 7 5 3 6 9 5 10 6 5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaAPROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarioso FPGoimailakoak/Superiores54 47 56 53 53 57 52 55 57ANDONI ORTUZAR 20 7 15 18 17 28 17 19 26HASIER ARRAIZ 15 4 4 11 12 26 11 15 20IDOIA MENDIA 18 8 20 20 16 18 16 17 22ARANTZA QUIROGA 12 8 16 16 11 10 9 11 17GORKA MANEIRO 6 4 6 9 2 7 5 6 8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco143APROBAZIOA: Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % /APROBACIÓN: % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder políticoORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLABALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOSVALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMAAPROBAZIOA (%) / APROBACIÓN (%)IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho54 89 44 55 65 46 59 50 46 47 47 48ANDONI ORTUZAR 20 53 26 19 13 0 15 15 12 7 12 15HASIER ARRAIZ 15 20 57 4 0 4 15 17 10 4 6 7IDOIA MENDIA 18 28 13 36 16 11 34 20 16 7 12 15ARANTZA QUIROGA 12 13 4 14 39 11 9 14 11 9 10 12GORKA MANEIRO 6 7 3 8 8 30 9 4 10 5 5 5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


144Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno VascoORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORAUTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMABALORAZIOA / VALORACIÓNIÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media5,0 4,8 5,2 4,7 4,9 5,1 4,8 4,8 4,9 5,7 5,9 5,0 5,0n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1827) (439) (894) (494) (928) (899) (343) (547) (539) (398) (92) (982) (701)ANDONI ORTUZAR 4,3 4,0 4,5 4,0 4,2 4,4 3,8 3,9 4,4 5,0 5,2 4,4 4,0n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (901) (191) (472) (238) (514) (387) (113) (252) (333) (203) (57) (501) (317)HASIER ARRAIZ 4,6 4,2 4,7 4,5 4,3 5,0 5,0 4,5 4,6 4,4 4,2 4,5 4,6n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (605) (131) (277) (197) (361) (244) (88) (189) (218) (110) (32) (340) (216)IDOIA MENDIA 3,9 3,6 4,0 3,7 3,7 4,0 3,5 3,8 3,8 4,2 4,1 3,9 3,8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (926) (194) (462) (270) (501) (425) (124) (263) (343) (196) (56) (510) (337)ARANTZA QUIROGA 2,4 2,5 2,6 2,1 2,3 2,6 2,5 2,4 2,3 2,6 3,5 2,5 2,2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1122) (254) (533) (335) (619) (503) (170) (342) (386) (224) (68) (626) (393)GORKA MANEIRO 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1 2,2 1,9 2,2 2,2 2,1 2,7 2,1 2,0n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (734) (166) (346) (222) (425) (309) (95) (202) (288) (149) (43) (411) (261)Baxua /BajaBALORAZIOA / VALORACIÓNIÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,Bertakoa,familia etorkina / familia mistoa /Nativo/a,Nativo/a,familia inmigrante familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores5,0 6,4 5,1 4,7 4,6 5,0 5,2 4,9 4,8n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1827) (130) (326) (292) (261) (788) (657) (672) (498)ANDONI ORTUZAR 4,3 5,0 4,1 4,4 3,8 4,4 4,5 4,2 4,2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (901) (25) (130) (118) (122) (492) (277) (325) (299)HASIER ARRAIZ 4,6 4,9 3,0 4,5 4,0 5,0 4,4 4,7 4,5n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (605) (14) (65) (72) (80) (365) (174) (220) (211)IDOIA MENDIA 3,9 5,5 4,5 4,4 3,6 3,5 4,2 3,8 3,6n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (926) (30) (142) (132) (124) (484) (281) (330) (315)ARANTZA QUIROGA 2,4 3,7 3,2 3,1 2,3 1,9 2,5 2,2 2,6n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1122) (39) (176) (166) (163) (562) (340) (405) (377)GORKA MANEIRO 2,1 3,7 2,8 3,1 1,6 1,7 2,3 2,0 2,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (734) (20) (112) (98) (90) (404) (211) (261) (262)Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10=valoración máxima)Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco145ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA /AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDOUNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMABALORAZIOA / VALORACIÓNIÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA /EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLUGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho5,0 6,9 3,9 4,8 5,0 4,0 4,8 4,5 4,2 6,2 4,5 4,9n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1827) (365) (278) (140) (39) (20) (50) (93) (157) (107) (334) (244)ANDONI ORTUZAR 4,3 6,4 3,4 4,0 4,0 2,1 4,0 3,6 3,3 4,7 3,7 4,2n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (901) (237) (204) (67) (14) (8) (20) (49) (66) (20) (122) (94)HASIER ARRAIZ 4,6 4,6 6,4 2,2 1,3 2,2 4,6 4,0 3,1 6,0 3,1 4,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (605) (131) (185) (32) (5) (4) (19) (33) (47) (11) (82) (56)IDOIA MENDIA 3,9 4,1 2,5 5,6 4,3 3,2 4,7 3,8 3,6 5,0 3,6 4,3n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (926) (226) (198) (73) (16) (10) (27) (47) (75) (23) (134) (97)ARANTZA QUIROGA 2,4 2,2 1,0 2,9 5,8 2,6 2,6 2,2 2,4 3,7 2,5 3,1n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (1122) (258) (218) (80) (23) (14) (34) (70) (87) (31) (183) (124)GORKA MANEIRO 2,1 1,8 ,8 2,8 4,6 3,3 3,1 2,1 2,8 3,4 2,4 2,9n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (734) (170) (183) (56) (8) (10) (23) (45) (55) (16) (100) (68)Abst.Ed-Ee /Ns-NcBatezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10=valoración máxima)Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen


146Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.5 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derechaPOLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? /CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONES IZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMAIZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIAL4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 4,5 4,6 4,2n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar) (1972) (484) (938) (550) (998) (974) (413) (580) (576) (403) (97) (1051) (772)Erdikoa /MediaBaxua /Baja3,8n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Guztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores4,0 4,5 4,5 3,9 4,0 3,7 4,2 3,8 4,0(1972) (178) (354) (314) (279) (814) (723) (733) (516)n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho4,0 4,5 2,4 3,7 6,0 4,4 3,1 3,5 4,0 4,5 4,2 4,4(1972) (359) (284) (153) (42) (18) (55) (94) (162) (146) (387) (272)Abst.Ed-Ee /Ns-NcBatezbestekoak (0=ezker muturra; 10=eskuin muturra) / Media (0=extrema izquierda; 10 =extrema derecha)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco147POLITIKAZ HITZ EGITEN DENEAN NORMALKI EZKERRAZ ETA ESKUINAZ HITZ EGITEN DA. ZU ZEIN TOKITAN KOKATUKO ZINATEKE, 0TIK10ERAKO ESKALAN, ZEINETAN 0AK EZKER MUTURRA ETA 10AK ESKUIN MUTURRA ESAN NAHI DUTEN? /CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA NORMALMENTE SE UTILIZAN LAS EXPRESIONES IZQUIERDA Y DERECHA. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, DONDE EL 0 ES LA EXTREMAIZQUIERDA Y EL 10 LA EXTREMA DERECHA, ¿EN QUÉ LUGAR SE COLOCARÍA UD.?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIAL0-3 33 33 33 32 33 32 37 34 38 19 24 31 354-6 52 53 52 52 54 51 51 48 51 63 55 56 507-10 4 6 5 3 4 5 3 4 5 6 15 5 2Ed-Ee / Ns-Nc 11 7 10 12 10 11 9 13 7 13 6 8 14Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Erdikoa /Media(2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores0-3 33 17 22 40 36 39 24 39 384-6 52 52 60 49 50 51 57 49 517-10 4 6 6 4 6 3 4 4 6Ed-Ee / Ns-Nc 11 25 12 6 8 8 16 8 6Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho0-3 33 19 76 43 3 24 75 54 33 18 27 204-6 52 71 22 49 58 63 24 42 54 52 63 527-10 4 4 0 3 35 0 1 1 3 5 2 6Ed-Ee / Ns-Nc 11 6 2 5 4 13 0 3 10 25 9 22Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


148Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.6 – Nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismoBESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKOZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA 0A DELA BATERE NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTAEDO ABERTZALEA? /POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍA DECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SECOLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICA NADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA OABERTZALE?n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba BizkaiaGipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media4,7 4,4 4,7 5,0 4,7 4,7 4,8 4,9 4,7 4,5 4,9 4,9 4,5(1961) (479) (938) (544) (993) (968) (409) (576) (569) (407) (98) (1036) (779)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superioresn (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)4,7 4,3 3,5 4,0 4,7 5,8 4,6 4,9 4,8(1961) (170) (355) (313) (279) (811) (725) (733) (503)n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho4,7 6,4 7,2 2,9 2,1 1,7 4,1 4,6 4,1 4,5 4,2 4,3(1961) (362) (283) (149) (41) (19) (55) (93) (160) (144) (380) (275)Batezbestekoak (0=batere nazionalista ez; 10=oso nazionalista) / Medias (0=nada nacionalista -10=muy nacionalista)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco149BESTALDE, EUSKAL NAZIONALISTA EDO ABERTZALE SENTIMENDUARI DAGOKIONEZ, ESANGO ZENIDAKE, MESEDEZ, NON KOKATUKOZINATEKEEN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, KONTUAN HARTUTA 0A DELA BATERE NAZIONALISTA EDO ABERTZALEA EZ ETA 10A OSO NAZIONALISTAEDO ABERTZALEA? /POR OTRA PARTE, EN REFERENCIA AL SENTIMIENTO NACIONALISTA VASCO O ABERTZALE, ¿PODRÍA DECIRME, POR FAVOR, DÓNDE SECOLOCARÍA UD. EN UNA ESCALA DE 0 A 10, EN LA QUE 0 SIGNIFICA NADA NACIONALISTA O ABERTZALE Y EL 10 MUY NACIONALISTA OABERTZALE?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIAL0-3 26 30 26 24 26 25 24 22 29 29 28 24 284-6 40 42 42 36 39 40 43 41 37 37 43 41 387-10 24 20 22 28 25 22 23 24 25 23 26 26 21Ed-Ee / Ns-Nc 11 9 10 13 10 12 10 14 8 11 3 9 13Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)Erdikoa /Media(2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/Superiores0-3 26 19 40 33 27 18 25 25 294-6 40 41 40 47 39 36 41 41 357-10 24 10 10 13 26 38 18 26 28Ed-Ee / Ns-Nc 11 29 10 7 8 8 15 8 8Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho0-3 26 10 13 48 61 63 31 27 33 19 27 254-6 40 38 17 40 30 29 57 51 38 43 49 427-10 24 47 68 4 3 0 12 19 20 12 13 13Ed-Ee / Ns-Nc 11 5 2 8 6 8 0 4 9 26 10 20Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) /n (absolutos sin ponderar)(2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


150Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.7 – Euskal herritar-espainiar ardatza / Eje vasco-españolETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA, EUSKAL HERRITARRA ALA ESPAINIARRA? / Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A ¿CÓMO SE DEFINE UD.?Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaSEXUA / SEXOGizona /HombreEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALEuskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 25 18 24 30 27 24 26 23 26 26 28 26 24Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago / Más vasco/a que español/a 19 18 20 18 18 20 23 20 19 14 15 21 17Euskal herritarra bezain espainiarra / Tanto vasco/a como español/a 37 43 40 30 37 38 33 36 39 43 46 37 38Espainiarra, euskal herritarra baino gehiago /Más español/a que vasco/a 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 6 3 4Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 5 9 4 5 5 5 4 4 4 9 3 5 5Ed-Ee / Ns-Nc 10 9 9 13 11 9 12 14 9 3 2 8 12Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Erdikoa /MediaBaxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios o FPGoimailakoak/SuperioresEuskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 25 10 6 14 26 44 20 29 28Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago /Más vasco/a que español/aEuskal herritarra bezain espainiarra /Tanto vasco/a como español/aEspainiarra, euskal herritarra baino gehiago /Más español/a que vasco/a19 15 11 18 24 23 16 23 1837 22 48 56 42 28 39 33 403 5 9 2 2 1 5 2 3Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 5 3 17 3 3 0 7 3 3Ed-Ee / Ns-Nc 10 45 8 6 4 4 12 10 7Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco151ETA NOLA JOTZEN DUZU ZEURE BURUA, EUSKAL HERRITARRA ALA ESPAINIARRA? / Y ENTRE SER VASCO/A Y ESPAÑOL/A ¿CÓMO SE DEFINE UD.?Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoEuskal herritarra bakarrik / Únicamente vasco/a 25 42 78 4 0 10 11 14 15 12 16 18Euskal herritarra, espainiarra baino gehiago /Más vasco/a que español/aEuskal herritarra bezain espainiarra /Tanto vasco/a como español/aEspainiarra, euskal herritarra baino gehiago /Más español/a que vasco/a19 29 15 8 4 2 32 36 21 19 20 1537 25 5 62 60 76 48 38 44 24 47 443 1 0 7 15 2 0 3 6 4 4 3Espaniarra bakarrik / Únicamente español/a 5 1 0 13 21 5 2 2 6 2 5 6Ed-Ee / Ns-Nc 10 2 2 6 0 4 7 6 8 38 8 15Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


152Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.8 – Estatuaren lurralde antolakuntzari buruzko nahiak / Preferencias sobre la organización territorial del EstadoONDOREN ESPAINIAKO ESTATUAREN ANTOLAKETA EREDU DESBERDINAK AURKEZTUKO DIZKIZUT. ESADAZU, MESEDEZ, ZEINEKIN DUZUN ADOSTASUN HANDIENA /A CONTINUACIÓN, LE VOY A PRESENTAR ALGUNAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA. DÍGAME, POR FAVOR, CON CUAL ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDOGobernu zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea /Un Estado con un único gobierno central sin autonomíasAutonomia Erkidegoak dituen gaur egungoa bezalako estatua /Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidadEstatu federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiagodutelarik / Un Estado Federal en el que las CC.AA. tengan mayorautonomía que en la actualidadNazionalitateak estatu independente izatea onartuko lukeen estatua /Un Estado en el que se reconozca a las nacionalidades ser EstadosindependientesGuztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIO SEXUA / SEXO ADIN TALDEAK / GRUPOS DE EDADAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreEmakumea /Mujer18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALErdikoa /Media6 10 6 6 7 6 5 7 5 9 12 5 739 40 40 37 35 42 35 36 38 48 41 39 3921 20 22 21 22 21 23 24 22 16 16 24 1923 19 23 24 25 20 25 22 26 17 25 23 22Ed-Ee / Ns-Nc 11 11 10 13 10 12 13 11 10 10 5 9 13Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaGobernu zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea /Un Estado con un único gobierno central sin autonomíasAutonomia Erkidegoak dituen gaur egungoa bezalako estatua /Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidadEstatu federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiagodutelarik / Un Estado Federal en el que las CC.AA. tengan mayorautonomía que en la actualidadNazionalitateak estatu independente izatea onartuko lukeen estatua /Un Estado en el que se reconozca a las nacionalidades ser EstadosindependientesGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoJATORRIA / ORIGENBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1.mailakoak /≤ PrimariosIKASKETAK / ESTUDIOS2. mailakoakedo LH /Secundarioso FPGoimailakoak/Superiores6 9 11 8 8 3 7 6 539 41 55 44 34 30 46 34 3421 19 18 23 29 20 15 24 2823 11 6 16 23 37 16 27 26Ed-Ee / Ns-Nc 11 21 9 10 6 10 15 9 7Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)


Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco153ONDOREN ESPAINIAKO ESTATUAREN ANTOLAKETA EREDU DESBERDINAK AURKEZTUKO DIZKIZUT. ESADAZU, MESEDEZ, ZEINEKIN DUZUN ADOSTASUN HANDIENA /A CONTINUACIÓN, LE VOY A PRESENTAR ALGUNAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA. DÍGAME, POR FAVOR, CON CUAL ESTÁ UD. MÁS DE ACUERDOGobernu zentral bakarra duen estatua, autonomiarik gabea /Un Estado con un único gobierno central sin autonomíasAutonomia Erkidegoak dituen gaur egungoa bezalako estatua /Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidadEstatu federala, autonomia erkidegoek orain baino autonomia gehiagodutelarik / Un Estado Federal en el que las CC.AA. tengan mayorautonomía que en la actualidadNazionalitateak estatu independente izatea onartuko lukeen estatua /Un Estado en el que se reconozca a las nacionalidades ser EstadosindependientesGuztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derecho6 3 2 8 23 30 2 5 8 5 7 639 35 7 54 64 59 23 30 44 43 41 4521 26 14 26 5 7 56 45 28 15 23 1423 31 72 4 0 5 17 17 13 14 17 15Ed-Ee / Ns-Nc 11 5 5 7 8 0 2 3 9 23 11 20Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc


154Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco6.9 – Independentziari buruzko jarrera / Actitud sobre la independenciaEUSKAL HERRIAREN INDEPENDENTZIARI DAGOKIONEZ ZU PERTSONALKI… / SOBRE EL TEMA DE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO, UD. PERSONALMENTE…Guztira /TotalLURRALDEA / TERRITORIOAraba Bizkaia GipuzkoaGizona /HombreSEXUA / SEXOEmakumea /MujerADIN TALDEAK /GRUPOS DE EDAD18-29 30-45 46-64 ≥ 65Altua /AltaKLASE SOZIALA /CLASE SOCIALAdos zaude / Está de acuerdo 25 18 25 27 26 23 30 27 24 17 29 25 24Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke /Estaría o no de acuerdo según las circunstanciasErdikoa /Media32 31 31 33 33 31 32 36 33 24 23 34 31Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 39 34 27 30 34 27 24 35 47 45 31 32Ed-Ee / Ns-Nc 11 12 10 13 10 12 11 12 9 13 3 11 12Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (518) (1036) (616) (1085) (1085) (447) (659) (612) (452) (101) (1122) (880)Baxua /BajaJATORRIA / ORIGENIKASKETAK / ESTUDIOSGuztira /TotalAtzerrikoetorkina /InmigranteextranjeroEstatukoetorkina /Inmigrantedel EstadoBertakoa,familia etorkina /Nativo/a,familia inmigranteBertakoa,familia mistoa /Nativo/a,familia mixtaBertakoa,bertako familia /Nativo/a,familia nativa≤ 1. mailakoak /≤ Primarios2. mailakoakedo LH /Secundarios oFPGoimailakoak/SuperioresAdos zaude / Está de acuerdo 25 27 10 13 24 36 21 29 26Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke /Estaría o no de acuerdo según las circunstancias32 23 25 37 34 34 29 34 32Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 21 54 43 33 21 34 28 35Ed-Ee / Ns-Nc 11 29 10 7 9 8 16 9 7Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (233) (393) (336) (300) (873) (841) (786) (543)Guztira /Total2014KO HAUTESKUNDE EUROPARRETAKO BOTO-OROIMENA / RECUERDO DE VOTO EN EUROPEAS 2014EAJ/PNV EH BILDU PSE-EE PP UPD IU-EzkerAnitzaPODEMOSAHAL DUGUBesteak /OtrosEskubiderik gabe /Sin derechoAdos zaude / Está de acuerdo 25 30 77 4 4 0 24 11 18 30 15 15Egoeraren arabera ados edo kontra egongo zinateke /Estaría o no de acuerdo según las circunstancias32 43 19 21 3 5 46 56 36 23 41 29Kontra zaude / Está en desacuerdo 32 19 2 65 87 95 27 27 38 21 34 36Ed-Ee / Ns-Nc 11 8 2 9 6 0 2 6 8 26 10 20Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100n (absolutu haztatu gabeak) / n (absolutos sin ponderar) (2170) (378) (289) (161) (43) (20) (55) (96) (174) (192) (421) (341)Abst.Ed-Ee /Ns-Nc

More magazines by this user
Similar magazines