L'Ajuntament ha de liderar i d'impulsar l'Agenda 21 Local de ...

web.terrassa.org

L'Ajuntament ha de liderar i d'impulsar l'Agenda 21 Local de ...

Introducció de criteris de sostenibilitat i transversalitaten el conjunt de l’estructura tècnica i organitzativa de l’AjuntamentIncorporar de manera transversal en les polítiques i actuacions municipals els criteris desostenibilitat i, amb aquesta finalitat, millorar la coordinació interdepartamental.La creació de l’Àrea de Medi Ambient es considera un primer pas per aconseguir aquesta milloraorganitzativa, ja que agrupa i coordina 7 àmbits de competències: l’entorn natural; les llicènciesambientals; l’abastament i el sanejament d’aigües; la gestió dels residus i la neteja viària; el controldel medi; l’estalvi i l’eficiència energètica; i la sensibilització, la informació i l’educació ambiental.És important que l’Àrea de Medi Ambient continuï treballant de manera coordinada seguintcriteris d’ecogestió. En un segon estadi, per tal de continuar millorant l’estructura organitzativa del’Ajuntament, es planteja crear una comissió tècnica interdepartamental que coordini i valoritotes les actuacions municipals d’àmbit ambiental.Bàsicament cal millorar la coordinació entre l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea d’Urbanisme (per tald’incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat en el planejament urbanístic i en les actuacionsurbanístiques derivades) i entre l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Mobilitat (per tal d’impulsar elsprincipis i els objectius del Pacte per la Mobilitat).


Introducció de criteris de sostenibilitat i transversalitaten el conjunt de l’estructura tècnica i organitzativa de l’Ajuntament3L’Ajuntament de Terrassa (assumint l’apartat D.4.e. de la Declaració de Hannover) introduiràpolítiques favorables a la compra ecològica (green purchaising) de productes i serveis. S’aplicarà unprotocol ambiental de compres i contractes i es faran un seguiment i un control ambiental detots els serveis que, directa o indirectament, impliquen l’Ajuntament:Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica;Regulació amb criteris ambientals dels proveïdors de l’Ajuntament;Revisió dels plecs de condicions tècniques de totes les concessions de serveis de l’Ajuntament;Verificació i control de la gestió ambiental de les empreses concessionàries de serveis.Recentment, l’ICLEI (International Council For Local Environmental Initiatives) ha publicat unaguia de bones pràctiques de compra verda (www.iclei.org/ecoprocura).


Introducció de criteris de sostenibilitat i transversalitaten el conjunt de l’estructura tècnica i organitzativa de l’Ajuntament 114L’Ajuntament de Terrassa establirà un pla de millores ambientals que anirà implantant en totsels equipaments i edificis municipals.Aquest pla definirà els criteris, les mesures correctores i les actuacions que caldrà realitzar en elsdiferents equipaments municipals.


Introducció de criteris de sostenibilitat i transversalitaten el conjunt de l’estructura tècnica i organitzativa de l’Ajuntament5L’Ajuntament de Terrassa, com a impulsor i dinamitzador de l’Agenda 21 Local, implantarà unsistema de gestió ambiental que afectarà diferents àrees i activitats municipals.L’Ajuntament iniciarà un estudi per veure les possibilitats d’implantar sistemes de gestióambiental en alguns dels seus serveis o dependències.«Assumir la responsabilitat per a l'ús dels recursos naturals i la qualitat ambiental i introduirsistemes de gestió ambiental per a la sostenibilitat local ».


1Cooperació internacional per a la sostenibilitat21Amb l’objectiu d’impulsar estratègies de cooperació internacional per a la sostenibilitat i la justíciasocial, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a col·laborar amb el comerç just i solidari.En aquest sentit, incorporarà productes provinents del comerç just (cafè per a les màquinesde cafè de les diferents dependències municipals, lots o objectes de regal, etc.) i màquinesexpenedores amb envasos retornables.D’altra banda, impulsarà un consum responsable i ecològic a totes les àrees i dependènciesmunicipals (minimització de residus, estalvi energètic, etc.). Aquests nous hàbits de consum esfomentaran amb l’elaboració i la divulgació a totes les dependències municipals d’un manual debones pràctiques.Finalment, s’introduiran criteris ecològics en la política de compres de l’Ajuntament i s’adaptaranels plecs de condicions d’adquisició de béns i materials.AJUT (tots els treballadors de l’Ajuntament)


2Cooperació internacional per a la sostenibilitat2Des de l’any 1995, l’Ajuntament de Terrassa disposa d'un Departament de Solidaritat i Cooperació.Aquest departament està format per un Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i per ONGsde la ciutat, i compta amb una Oficina de Cooperació Internacional per atendre els ciutadans.Actualment, el Departament de Solidaritat i Cooperació distribueix els seus recursos de la manerasegüent: 10% en ajuda humanitària urgent, 10% en activitats de sensibilització i acollida, 10% enparticipació en fons supramunicipals, 15% en projectes de cooperació amb ciutats agermanades i55% en projectes de cooperació d'entitats ciutadanes.Aprofitant l’estructura de cooperació internacional que ja funciona a l’Ajuntament, es proposatreballar conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient per tal d’impulsar projectes decooperació per a la millora ambiental i la sostenibilitat.


1Cooperació internacional per a la sostenibilitat23Actualment, Terrassa està agermanada amb dues poblacions: Granada (Nicaragua) i Pamiers(França). També ha establert protocols de relacions amb tres localitats més: Tecoluca (El Salvador),Zenica (Bòsnia i Hercegovina) i Tetuan (Marroc).En la mesura que sigui possible, es planteja impulsar des de l’Ajuntament projectes decooperació amb aquestes poblacions basats en criteris ambientals i de sostenibilitat(impulsar energies renovables, millorar la gestió dels residus, etc.).

More magazines by this user
Similar magazines