REGISTRE DE CLÍNICA DENTAL

coec.cat

REGISTRE DE CLÍNICA DENTAL

REGISTRE DE CLÍNICA DENTALDocuments necessaris per inscriure una clínica dental al Registre de clíniquesdentals del Departament de Salut1. Instància de sol·licitud formalitzada, on consti:- la relació de l’utillatge i béns d’equip i activitat- la relació de la plantilla que prestarà els serveis amb menció del responsable sanitari.2. DNI del sol·licitant.3. Contracte d'arrendament o escriptura de propietat del local.4. Si es tracta d'una societat, adjuntar-ne el CIF, l’escriptura de constitució i aquells documentsque justifiquen la condició del sol·licitant.5. Plànol de situació i planta de la clínica dental signat per un tècnic, acreditant la col·legiació del’esmentat tècnic en un Col·legi Professional (han de ser originals o còpies compulsades).6. Dels professionals: còpia dels títols acadèmics (degudament homologat), DNI, compromísd’actuació professional, i certificat de col·legiació del COEC dels odontòlegs o estomatòlegsque treballen al centre.7. Gestió de residus sanitaris:- alta com a Productor de residus sanitaris- fitxa d’acceptació de residus- full matriu del Llibre vermell de control de recollida de residus sanitaris.8. Gestió i tractament de la informació de pacients:- model d’Història Clínica i consentiments informats- declaració certificant l’existència d’un registre de pacients atesos- farmaciola- protocol de neteja de la clínica i nom de la persona responsable, i protocol del sistemad’esterilització i control del material esterilitzat.9. Sistema de protecció de radiacions:- instància de legalització dels equips de raigs X- còpia del contracte i supervisió del dosímetre- còpia de les llicències del director/supervisor i dels operadors acreditats per manipularinstal·lacions radiològiques pel Consell de Seguretat Nuclear- elaboració i presentació del Programa de garantia de qualitat i Manual de Procediments.10. Sistema de gestió de les reclamacions (enllaç).(Aquesta documentació s'ha de presentar, per duplicat, a: COEC, Travessera de Gràcia, 93-95,08006 Barcelona).Pàgines web i adreces d'interèsGeneralitat de Catalunyawww.gencat.catConsell de Seguretat Nuclearwww.csn.esCol·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya www.coec.catAgència de Residus de Catalunyawww.arc-cat.netRecollida del Llibre Vermell: Barcelona (Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública. Trav. de les Corts,131-159, tel. 93 227 29 00) Girona (Delegació Territorial de Salut. C/ del Sol, 15, tel. 972 21 84 12) Lleida (Delegació Territorial de Salut. Av. Alcalde Rovira Roure, 2, tel. 973 70 16 00) Tarragona (Delegació Territorial de Salut. Av. Maria Cristina, 54, tel. 977 22 41 51)Validació Llibre Reclamacions: Barcelona (Departament de Salut. Delegació Territorial de Salut. Roc Boronat, 81-95, tel. 93551 39 00) Girona (Delegació Territorial de Salut. C/ del Sol, 15, tel. 972 21 84 12) Lleida (Delegació Territorial de Salut. Av. Alcalde Rovira Roure, 2, tel. 973 70 16 00) Tarragona (Delegació Territorial de Salut. Av. Maria Cristina, 54, tel. 977 22 41 51)


Legislació. Ordre de 21 de juliol de 1994, Registre de clíniques dentals. R. D. 1976/1999 sobre criteris de qualitat en radiodiagnòstic. Decret 2896/1972 sobre el reglament d'instal·lacions nuclears i radioactives. R. D. 1891/1991 sobre instal·lació i utilització d'equips de raigs X amb finalitat de diagnòsticmèdic. R. D. 1836/1999 sobre instal·lacions nuclears i radioactives. R. D. 53/1992 sobre el reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants. R. D. 1132/1990 sobre el reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants. R. D. 783/2001 sobre el reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants. Decret 300/92 sobre la gestió de residus sanitaris. Decret 92/1999 de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, per la qual s'aprova elcatàleg de residus de Catalunya. Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus. Decret 71/94 sobre els procediments de gestió de residus sanitaris. Decret 27/99 sobre la gestió de residus sanitaris. Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus


*TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HA D'ADJUNTAR A LAINSTÀNCIA D'INSCRIPCIÓSOL·LICITUD DE LA INSCRIPCIÓ DE LA CLÍNICA DENTALSENYOR DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS SANITARISEn/Na qui subscriumajor d’edat, que viu a____________________________comarca de___________carrer de núm. _____ pis _____ porta _____telèfon ____________________ amb el DNI núm________________respectuosament usEXPOSAPrimerActua segons s’expressa a la lletra següent:a) En nom propib) En nom de l’entitat mercantil que téla seva seu social acarrer deconstituïda en escriptura pública el de de(segons fotocòpia que s’annexa com a doc. núm. 1), de la qual ocupa el càrrec de(segons es desprèn del doc. núm.que s’annexa).c) Com a apoderat de , major d’ edat, que viu a_______, comarca de_____, carrer denúm. ____, pis __ porta telèfon ______amb el DNI núm.(segons escriptura de poders notarials ques’annexa com a doc. núm ).d) Altres supòsits:


SegonEn/Naés propietari, arrendatari,__ dellocal, situat a ___, comarca de _____, carrerde _ núm. __, pis porta telèfon(segons el contracte de _ que s’annexa enfotocòpia com a doc. núm. ___ ).TercerA l’esmenat local s´hi ha instal·lat una clínica dental, amb el nom dela qual sol·licita que sigui inscrita en el Registre de Clíniques Dentals del Departamentde Salut de la Generalitat de Catalunya i, per donar compliment del que disposa la normativavigent, aporta la documentació següent:• Els documents núm. abans esmentats.• a) Plànol de localització del local a la població esmentada.b) Plànol de descripció del local, amb la identificació de les àrees de “recepció i salad’espera de pacients”, “àrea de consulta i tractament odontològic” i “àrea de servei”.Ambdós plànols hauran d’estar signats per tècnics i visats pel Col.legi dede• Relació de la plantilla del personal que hi prestarà serveis, amb menció expressa de quiserà el Professional “responsable sanitari” i signada per les dites persones.• Còpia del títol de cadascun del/s metge/s estomatòleg/s odontòleg/s que s'esmenten al’apartat anterior i certificats de la seva col·legiació en el COEC.• Relació de l’utillatge i béns d’equip i activitat.• a) Instància de sol·licitud de la legalització dels aparells de raigs X.b) Autorització de la posada en marxa de (núm.) aparells de raigs X.• Instància de sol·licitud de la gestió dels residus sanitaris.QuartA l’esmentada clínica dental hi ha instal·lats els següents rètols, plaques o cartells:SÍ NO1. A la porta d’entrada de l’immoble: un rètol amb la denominació de “ClínicaDental” o “Consultori Dental”, amb el nom i els cognoms del “responsable


sanitari” i de tots els metges estomatòlegs i odontòlegs que hi exerceixin(superfície no superior a 500 cm²).SÍ NO2. A la porta d’entrada del local: una placa (superfície no superior a 500 cm²),amb la denominació de “Clínica Dental”.SÍ NO3. A la façana: un rètol de superfície no superior a 2.500 cm², si està situat a laplanta baixa o a l’entresòl; ni que sobrepassi 500 cm² per cada pis superior,amb la inscripció de “Clínica Dental” o “Consultori Dental”.CinquèAls efectes de la sol·licitud que s’efectua, cita:1. El Reial Decret 1594/1995, de 15/7/94, del Ministeri de Sanitat i Consum que desenvolupala Llei IO/86, de 17 de març.2. L’Ordre, de 21/7/994, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat deCatalunya sobre Registres de Clíniques Dentals.3. L’Ordre, de 15/10/1985, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya sobreels Estatuts col·legials.Per això usDEMANAQue li sigui admès aquest escrit, juntament amb els documents que s’hi adjunten; ordeneu laverificació del compliment dels requisits que estableix l’esmentada normativa, i, previ els tràmitsde rigor, autoritzeu la inscripció d’aquesta Clínica Dental en el Registre corresponent, amb lanotificació expressa a qui la subscriu., d’ deSignat, Dr./a.SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS SANITARIS. Generalitat de Catalunya.-


RELACIÓ DE L’UTILLATGE I BÉNS D’EQUIP I ACTIVITAT1. La Clínica Dental es compon de gabinets dentals.2. ___ cadira/es dental/s reclinable/s.3. ___ llum/s d’intesitat suficient.4. ___ aparells d’aspiració d’alta velocitat amb embut escopidor o escopidora/es ambaigua corrent.5. ___ aparells de turbina o ___ torn/s odontològics, amb els accessoriscorresponents.6. ___ equip/s i medicació necessària per atendre les urgències cardiorespiratòries.7. Elements i material per a l’esterilització dels materials i equipaments utilitzats a laconsulta amb protocols escrits que especifiquen el dit procés.Descripció:8. ___ aparell/s de raigs X i ___ ortopantomograf/s.Descripció:9. Elements de recollida dels residus sanitaris.Descripció:10. Fitxer dels pacients i llurs històries clíniques.Descripció:11. Llibre de reclamacions diligenciat pel Departament de Salut de la Generalitat deCatalunya.12. Un rentamans.13. Un rentamans i un vàter per a l’ús dels pacients.14. Armari/s per a l’emmagatzematge del material net.


RELACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONALResponsable sanitariTítol deque viu aDNI núm.amb el domicili al carrer denúm ___esc __ portaNúm. col·legiat COECD’altres professionals (mateixes dades):NomTítol deque viu aDNI núm.amb el domicili al carrer denúm __ esc __ portaNúm. col·legiat COECNomTítol deque viu aDNI núm.amb el domicili al carrer denúm __ esc ___ portaNúm. col·legiat COECNomTítol deque viu aDNI núm.amb el domicili al carrer denúm __ esc __ portaNúm. col·legiat COECNomTítol deque viu aDNI núm.amb el domicili al carrer denúm __esc ___ portaNúm. col·legiat COECNomTítol de

More magazines by this user
Similar magazines