Informe de gestió - Premsa - Generalitat de Catalunya

premsa.gencat.cat

Informe de gestió - Premsa - Generalitat de Catalunya

ICEF Online 2.0 – an introduction forAgentsANZA / ICEF Auckland Workshop 20091 www.icefonline.comBrought to you by


BALANÇEl balanç l’estructurem en 2 apartats:1.- Balanç de Pla de Xoc: entre 26-9-2011 (presentació) i 30-4-20122.- Estat situació dels habitatges lliurats del Pla de Xoc2


1.- BALANÇ DEL PLA DE XOC. INTRODUCCIÓEn data 26 de setembre de 2011, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va presentar el Pla de Xoc per al’adjudicació de 3.264 habitatges buits del parc públic de la Generalitat de Catalunya. En aquest, es recollienles noves línies d’actuació en la gestió del parc públic i que es concretaven en 4 mesures principals, que sónles següents:Reajustament de preus de lloguer.Reconversió del règim de compravenda a lloguer amb opció de compra.Calendari intensiu de convocatòries en règim permanentment obert.Nova visió comercial dels processos d’adjudicació.A finals del mes d’abril de 2012 es van acomplir en la seva totalitat aquests 4 objectius, tal com s’explica a lesproperes diapositives.3


1.- BALANÇ DEL PLA DE XOC. Reajustament dels preus de lloguer.El 6 d’octubre de 2011 l’Institut Català del Sòl va aprovar el reajustament dels preus, la qual cosa ha significatuna reducció del lloguer que representa una mitjana d’un 24,90% sobre la renda segons normativa. Aquestreajustament ha estat aplicat al 69,30% dels habitatges oferts en convocatòria pública des de la posada enmarxa del pla de xoc. El percentatge restant d’habitatges ha mantingut els preus de renda segons normativa,atès que no superaven el 60% del valor del preu de mercat taxat durant el mes de setembre.30,71%69,29%Preus Pla de xocPreus normativaAixí mateix s’està procedint al reajustament dels preus de lloguer sobre els habitatges del parc lliurat (nointegrats al Pla de xoc), a data d’avui ha estat aplicat a 2.082 habitatges.4


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Reajustament dels preus de lloguer.El reajustament dels preus de lloguer ha tingut el següent resultat en les Delegacions Territorials del Governde Catalunya:450,00 €35%400,00 €350,00 €300,00 €32%25%28%26%24%30%25%250,00 €18%20%200,00 €14%15%150,00 €100,00 €10%50,00 €- €257,42 €377,08 €ALT PIRINEU IARAN297,19 €347,32 €BARCELONA187,58 €248,50 €CATALUNYACENTRAL214,47 €261,54 €222,42 €310,71 €230,00 €309,80 €238,48 €313,43 €GIRONA LLEIDA TARRAGONA TERRES DEL'EBRE5%0%Preu Mitjà Pla de Xoc Preu Mitjà Normatiu Mitjana de reducció* La mitjana de reducció és la ponderada en funció de la superfície dels habitatges.5


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Reconversió del règim de compravenda alrègim de lloguer amb opció de compra.S’ha reconvertit a lloguer amb opció de compra el règim d’adjudicació de 1.171 habitatges, mantenint el règimde compravenda respecte 103 habitatges subjectes a impuls de llista d’espera vigent de processosd’adjudicació anteriors al Pla de xoc.RÈGIM D'ADJUDICACIÓ INICIALRÈGIM D'ADJUDICACIÓ ACTUAL(103 hab.) 3,16%(1274 hab); 39%(1171 hab.) 35,88%(1990 hab) 61%(1990 hab.) 60,97%Parc en compravendaParc en lloguerParc en compravenda Parc en lloguer amb opció a compra Parc en lloguer6


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Reconversió del règim de compravenda alrègim de lloguer amb opció de compra.El règim d’adjudicació dels habitatges objecte de Pla de Xoc ha quedat configurat, en les DelegacionsTerritorials del Govern de Catalunya, de la següent manera:100%90%14 376 12280%196 10670%60%50%19516140%45105435630%272 13220%10%83490%ALT PIRINEU IARAN103BARCELONACATALUNYACENTRALGIRONA LLEIDA TARRAGONA TERRES DEL'EBRECompravenda Lloguer Lloguer amb opció de compra7


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Calendari intensiu de convocatòries i altresmodalitats d’adjudicació.L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha mobilitzat, durant els 7 mesos d’execució del Pla de xoc, 3.059habitatges corresponents a l’estoc de 3.264 habitatges desocupats inicialment, la qual cosa representa el100% del parc disponible. Els únics habitatges no mobilitzats (205) es corresponen a habitatges ocupatsil.legalment o reservats a afectats urbanístics. S’ha realitzat una important tasca de depuració d’aquestshabitatges no disponibles, que han passat de 535 abans del Pla de Xoc a 205.ESTAT INICIALESTAT ACTUAL53530592.729205Estoc no disponibleEstoc disponibleEstoc mobilitzatEstoc no mobilitzat8


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Calendari intensiu de convocatòries i altresmodalitats d’adjudicacióEl següent quadre explica com s’han mobilitzat 3.059 habitatges dels 3.264, la resta correspon al parcimmobilitzat que és de 205. És destacable que entre els mesos d’octubre de 2011 a abril de 2012 s’han obert154 convocatòries d’oferta pública (136 directament l’AHC i 18 en col·laboració amb 13 municipis ambRSHPO), la qual cosa ha suposat que durant aquest període s’hagi ofert a la ciutadania mitjançat el sistema deconvocatòria 2.530 habitatges.16%6%78%Convocatòria d'oferta pública Altres modalitats d'adjudicació Habitatges immobilitzats9


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Calendari intensiu de convocatòries i altresmodalitats d’adjudicacióLa representació territorial de l’oferta pública realitzada es reflecteix en el gràfic següent:250043504520004033303515003025100016 15182012155000515139ALT PIRINEU IARAN5872403BARCELONA4311254CATALUNYACENTRAL41820242031196GIRONA LLEIDA TARRAGONA TERRES DEL'EBRE2542192152344434MUNICIPIS AMBREGISTRE DESOL·LICITANTS1050Nº HABITATGES SOL·LICITANTS CONVOCATÒRIES10


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Calendari intensiu de convocatòries i altresmodalitats d’adjudicacióL’èxit de les convocatòries d’oferta pública d’habitatges no ha estat homogeni en tot el territori. Aquest ha estatdesigual en funció del municipi on es van construir les promocions. En el gràfic següent s’observa com hi hamunicipis on s’ha superat amb escreix les expectatives de demanda:EXEMPLES DE CONVOCATÒRIA AMB FORTA DEMANDAEXEMPLES DE CONVOCATÒRIES AMB ÈXIT500400300200100075151 1661883122 10 7 12 18 28408Begues Cambrils Blanes Tortosa Gavà VilafrancadelPenedès510 51342372 68 76Figueres Tarragona LleidaHabitatges ofertsSol·licituds11


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Calendari intensiu de convocatòries i altresmodalitats d’adjudicacióEn d’altres, en canvi, no hi ha hagut demanda suficient per cobrir el nombre d’habitatges oferts, tal com quedaconstatat en aquest altre gràfic:EXEMPLES EXEMPLES DE CONVOCATÒRIA DE CONVOCATÒRIES AMB SENSE BAIXA ÈXIT DEMANDA5045403530252015105018173285 6 6 71416 1510 10 1135192625La TorredeCabdellaBellpuigHorta deSant JoanGandesaEls Pratsde ReiLa Torredel'EspanyolCastellfollitde la RocaCalafSantCarles dela RàpitaHabitatges ofertsSol·licituds12


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. Nova visió comercial per donar a conèixer elsprocessos d’adjudicació.En contraposició a la nul·la visió comercial dels processos d’adjudicació endegats històricament, s’ha posat enpràctica una nova política comunicativa d’aquests processos recolzada en les següents novetats:Posada en marxa del nou portal d’internet del Pla de xoc en el que s’han consultat a data d’avui237.897 pàgines per conèixer els habitatges oferts i les seves condicions d’accés.Creació d’una bústia de correu per donar resposta als requeriments d’informació dels ciutadansenvers als habitatges oferts al Pla de Xoc.Enviament d’informació individual a les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO,informant-los de l’inici del termini de recollida de sol·licituds en aquells municipis on havien sol·licitathabitatge.Publicació i impressió de tríptics i anuncis, informant a la ciutadania de l’inici dels procedimentsd'adjudicació.13


1. BALANÇ DEL PLA DE XOC. El Pla de xoc en xifres3.059 habitatges mobilitzats, el que representa el 100% dels habitatges disponibles.2.530 habitatges oferts en convocatòria pública.154 convocatòries realitzades (136 AHC per 2.096 habitatges i 18 en municipis RSHPO per 434 habitatges).24,90% de mitjana de reducció en el preu del lloguer aplicat al 69,29% dels habitatges oferts.9.552 persones que han presentat gairebé 11.000 sol·licituds (sense comptabilitzar municipis RSHPO).237.897 pàgines consultades a la web del Pla de Xoc.14


2.- ESTAT SITUACIÓ DELS HABITATGES LLIURATS DEL PLADE XOCCom a conseqüència de les mesures adoptades i les noves línies d’actuació introduïdes pel Pla de xoc, s’haaconseguit invertir definitivament la crònica desocupació del parc públic d’habitatges que venia patintl’administració de la Generalitat de Catalunya, així com la millora de la gestió del parc públic. Elresultat d’aquestes noves dinàmiques queda reflectit a la gràfica següent on es veu que de l’estoc inicial de3.264 habitatges s’han realitzat un total de 2.767 adjudicacions, materialitzant-se fins el moment el lliurament de1.855 habitatges, fet que suposa que s’han lliurat més d’un 56% dels habitatges amb l’objectiu final d’aconseguira 31 de desembre de 2012 arribar a un 5% de ràtio de desocupació.Estoc inicial: 3264 habitatges300025002 0 52000Resultat de l'actuaciósobre l'estocmobilitzat1500100027671855Estoc mobilitzat3 0 5 9Estoc immobilitzat5000Nombre d'adjudicacionsrealitzadesHabitatges lliurats654Previsió de lliuramentsd'habitatges programats15


www.gencat.cat

More magazines by this user
Similar magazines