CD-ROM - Vicens Vives

vicensvives.es

CD-ROM - Vicens Vives

Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 41.532-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 41.533-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 47.372-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 48.810-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 48.810-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.Aquest document és protegit per la Llei.Se’n prohibeix qualsevol reproducció totalo parcial i la seva difusió per qualsevol mitjàsi no ha estat expressament autoritzadaper l’Editor.© 2006, Ediciones Vicens Vives, S.A.Dipòsit legal: B. 47.372-2006Fabricat per: 7BIS, S.L.NOVEtAtCD-ROMVicensVivesExercicis de càlcul amb l'ordinadorMatxip és una col·lecció de sis CD-ROM d'exercicis de càlcul amb l'ordinador.Es tracta d'una aplicació informàtica que proporciona als nens i a les nenes lapossibilitat de practicar les seves habilitats en matemàtiques.Amb sis nivells d'exercicis de dificultat progressiva permeten fer, en qualsevolmoment, l'autocorrecció i el control del progrés assolit.PRÒXIMAAPARICIÓNIVELL1NIVELLNIVELLNIVELLExercicis de Exercicis càlcul de Exercicis càlcul de Exercicis càlcul de càlculamb l'ordinador amb l'ordinador amb l'ordinador amb l'ordinador234NIVELLNIVELLExercicis de Exercicis càlcul de càlculamb l'ordinador amb l'ordinador56•Exercicis per nivells•Amb autocorrector•Amb avaluació•Progressius•ImprimiblesCD-ROM


Pantalla d’introduccióEn aquest espai, l’alumneo l’alumna hi ha d’escriureel seu nom per personalitzarel programa i per controlarels seus progressos.Després d’escriure el nom de l’alumneo de l’alumna, es fa clic sobre elbotó .Alerta!Per sortir de l’aplicació,tan sols cal fer clic sobreel botó .Sortida de l’aplicacióPantalla de selecció de l’activitatMatxip 4 disposa d’activitatsde sumes i restes, de multiplicacionsi de divisions.El botó permet al professoro professora i al pareo la mare d'accedir a estadístiquessobre el progrésde cada alumne i alumna,i ofereix la possibilitat d’imprimirdiferents activitats.Manual de l’aplicació3


Pantalla de selecció del nivell de l’activitatEl nivell de dificultat de lessumes i restes va des de l’1fins al 5.El nivell de dificultat de lesmultiplicacions va des de l’1fins al 6.El nivell de dificultat de lesdivisions va des de l’1 fins al 8.4 Manual de l’aplicació


ActivitatUna vegada triats el tipusd’activitat i el nivell, l’aplicaciógenerarà una sèrie d’operacionsdel nivell indicat.En fer clic sobre el símbol, s’accedeix al menú inicialde selecció d’activitat.Resolució de l’activitatLes alumnes i els alumnes calque vagin indicant als espaisbuits el nombre que resolcadascun dels exercicis.En les operacions en què l’algoritmesigui vertical, s’haurà decol·locar el cursor a sota de cadacolumna de nombres i escriure-hiel resultat correcte. En l’exempleque se senyala, el resultat s’escriuriateclejant, en aquest ordre,1, 6, 3, 6 (aquestes dues últimesxifres corresponen al nombre 36,que s’obté de multiplicar 7 per 5i sumar l'1 que en portem de l’operacióanterior).Manual de l’aplicació5


Per facilitar la realització de les activitats en alguns nivells de multiplicacions ien tots els nivells de les divisions, el programa genera una quadrícula que ajudaa col·locar els diferents nombres de l’operació.Quadrícula en les multiplicacionsA mesura que col·loquem elnombre corresponent acada pas de l’operació, elcursor es va desplaçanautomàticament d’una casellaa una altra, cosa que guiala realització de l’activitat.Les caselles destacadesamb un color blau més fosccorresponen al resultat del’operació.Quadrícula en les divisionsEn les activitats de les divisions,com en el cas de lesmultiplicacions, el cursor esdesplaça automàticament decasella en casella per guiarl’activitat.En aquest cas, les casellesdestacades amb un blau mésfosc corresponen al quocientde la divisió.6 Manual de l’aplicació


Quan s’acaba l’exercici, es pot fer clic sobre la barra .D’aquesta manera, l’ordinador comprovarà si els resultats indicatssón correctes o incorrectes.Mostrarà els resultats correctes en color verd i els incorrectes,en color vermell. A més, esborrarà el resultat incorrecte i donaràl’oportunitat de tornar a fer l’exercici.Correcció de l’activitatSi es fa clic sobre el botó, es generaran mésexercicis del mateix nivell.També es pot seleccionarun nivell diferent desplaçantel cursor sobre la barra denivell.Resultats correctes.Resultat incorrecte.El botó dóna accésa la pantalla de resultatsde les diferents activitats.Pantalla de resultatsLa pantalla de resultats permetal professor i la professorao a les mares i pares deconèixer l’estat de les activitatsrealitzades pels alumnesi les alumnes, tant lesque han resolt correctamentcom les errades comeses.En fer clic sobre el botó , es torna a la pantalla de l’exercicique s’estava realitzant.Manual de l’aplicació7


El botó pot ser utilitzat per les professores i els professorsper accedir a estadístiques sobre l’evolució de cada alumnei alumna.A més, també ofereix informació sobre les característiques decadascun dels nivells de sumes i restes, de multiplicacions i de divisions,així com la possibilitat d’imprimir exercicis suplementaris.Registre dels exercicis realitzatsEn aquesta pantalla s’indica,per a un determinat alumneo alumna, la sessió, el tipusd’exercici, la data en què esva realitzar, el tempsemprat, el nivell i els resultatsobtinguts.Evolució d’un alumne o una alumnaSelecció del tipus d’exercici.Selecció del nivell.En aquesta pantalla es mostra,mitjançant una gràfica,l’evolució d’un alumne o unaalumna en cada tipus d’exercicii en cada nivell.8 Manual de l’aplicació


A més dels exercicis que les alumnes i els alumnes poden fer a l’ordinador,el professor o la professora té la possibilitat d’imprimirdiferents exercicis de cadascun dels nivells.Impressió d’activitats suplementàriesSelecció del tipus d’exercici.Selecció del nivell.operació+– :nivell 1 2 3 4 5 6Multiplicacionsnivell 4:Sumes amb nombres d’una xifra amb resultatmés petit que 10, amb algoritme vertical.previsualitzar cancel·lar imprimirMostra en pantallala pàgina d’exercicisque s’imprimirà.Imprimeix la pàginad’exercicis del tipus iel nivell indicats.Tanca la pantallad’impressió.Manual de l’aplicació9


En la pàgina d’estadístiques, si primer es fa clic sobre el botói, després, sobre el botó sumes i restes , l’aplicació mostraràla descripció dels diferents nivells de sumes i restes.Descripció dels nivells de sumes i restes1 Sumes i restes sense portar-ne de nombres de dues i tresxifres.2 Sumes i restes sense portar-ne de nombres de quatre icinc xifres.3 Sumes i restes portant-ne de nombres de dues i tres xifres.4 Sumes i restes portant-ne de nombres de quatre i cincxifres.5 Mescla dels quatre nivells anteriors.sumes i restesmultiplicacionsdivisionsPer accedir a la descripció dels nivells de les multiplicacions, primeres fa clic en el botó a la pantalla d’estadístiquesi, tot seguit, es fa clic en el botó multiplicacions .Descripció dels nivells de multiplicacions1 Multiplicacions de nombres de tres, quatre i cinc xifres perun nombre d’una xifra.2 Multiplicacions d’un nombre d’una xifra per un nombreseguit de zeros.3 Multiplicacions d’un nombre de dues xifres per un altrenombre de dues xifres.4 Multiplicacions de nombres de tres i quatre xifres per unnombre de dues xifres.5 Multiplicacions de nombres de tres i quatre xifres per unnombre de tres xifres (sense zeros en el multiplicador).6 Multiplicacions de nombres de tres i quatre xifres per unnombre de tres xifres (amb zeros en el multiplicador).sumes i restesmultiplicacionsdivisions10 Manual de l’aplicació


En la pàgina d’estadístiques, si primer es fa clic sobre el botói, després, sobre el botó divisions , l’aplicació mostraràla descripció dels diferents nivells de divisions.Descripció dels nivells de divisions1 Divisió exacta i no exacta amb quocient d’una xifra.2 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de dues i tres xifres.– divisor d’una xifra.– quocient de dues i tres xifres.3 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de tres i quatre xifres.– divisor d’una xifra.– quocient de tres i quatre xifres.La primera xifra del dividend més gran o igual que eldivisor.4 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de tres i quatre xifres.– divisor d’una xifra.– quocient de dues i tres xifres.La primera xifra del dividend més petita que el divisor.5 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de quatre xifres.– divisor d’una xifra.– quocient de tres i quatre xifres amb zerosintermedis.6 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de dues a quatre xifres.– divisor d’una xifra.– quocient de dues a quatre xifres amb zerosal final.7 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de tres i quatre xifres.– divisor de dues xifres.Les dues primeres xifres del dividend formen un nombremés gran que el divisor.8 Divisió exacta i no exacta amb:– dividend de tres i quatre xifres.– divisor de dues xifres.Les dues primeres xifres del dividend formen un nombremés petit que el divisor.sumes i restesmultiplicacionsdivisionsEn fer clic sobre el botódels nivells., l’aplicació tanca la finestra de descripcióManual de l’aplicació11


Exercicis de càlcul amb l'ordinadorNIVELL1SUMES I RESTES● Descomposició de nombres fins a 10● Sumes de dobles● Sumes de nombres de 10 a 18 més unaxifra sense superar el 19● Sumes sense portar-ne fins al 99● Sumes portant-ne sense superar el 99● Restar desenes● Restes de nombres de fins a duesxifres sense portar-neNIVELL4SUMES, RESTES, MULTIPLICACIONSI DIVISIONS (II)● Repàs de sumes i restes portant-ne isense portar-ne● Multiplicacions de nombres de fins a quatrexifres per un nombre de dues xifres (ambzeros al multiplicador)● Divisions exactes i no exactes amb divisorde dues xifres, de tres i de quatreNIVELL2SUMES, RESTES I MULTIPLICACIONS● Repàs de sumes i restes sense portar-ne● Sumar centenes, desenes i unitats● Sumar i restar portant-ne● Sumar i restar nombres de tres xifres● Sumar tres nombres portant-ne i sense portar-ne● Taules de multiplicar de l'1 al 9● Propietat commutativa● Factor absent● El doble d'un nombreNIVELL5OPERACIONS AMB NOMBRES NATURALSI NOMBRES DECIMALS● Repàs de sumes i restes portant-ne● Repàs de la multiplicació● Repàs de la divisió● Sumes i restes de nombres decimals● Multiplicacions d'un nombre natural perun decimal de fins a dues xifres decimals● Divisions exactes i no exactes de nombresdecimalsNIVELL3SUMES, RESTES, MULTIPLICACIONSI DIVISIONS (I)● Ordenar nombres de fins a cinc xifres● Sumes de nombres de fins a quatre xifresportant-ne● Restes de dos nombres de fins a cinc xifresportant-ne● Repàs de les taules de multiplicar● Multiplicacions fins a un nombre d'una xifra perun nombre de tres xifres portant-ne● Factor absent de les taules de multiplicar● Divisions exactes i no exactes amb dividend defins a tres xifres i divisor d'una xifra o de duesNIVELL6OPERACIONS AMB NOMBRES NATURALS,FRACCIONS I NOMBRES DECIMALS● Repàs de suma, resta, multiplicació i divisió● Completar fraccions equivalents● Sumar fraccions amb igual denominador● Restar fraccions amb igual denominador● Multiplicació de fraccions● Divisió de fraccions● Suma i resta de nombres decimals● Multiplicació de nombres decimals● Divisió de nombres decimalsVicensVivesAvda. de Sarrià, 130 • 08017 Barcelona • Tel. 93 252 37 00Fax 93 252 37 11 • e@vicensvives.es • www.vicensvives.comDipòsit Legal: B. 9.654-2008

More magazines by this user
Similar magazines