REVISTA JULIOL 2015

daviramon

REVISTA JULIOL 2015

Un somriure és per sempre!Pròtesi completa inferior i superior40% de descomptePacients privats *finançament a mida.C/ Agustí Vinyamata 7-9-11 · Granollers · Tel. 93 693 44 59CEMAVCENTRE DE MEDICINA AVANÇADA DEL VALLÈSSERVEIS CEMAVDIAGNÒSTIC PERLA IMATGE (CEDIV)· Ressonància magnètica· TAC· Densitometria· Ecografia· Mamografia· Ortopantomografia· Radiologia convencionalTRAUMATOLOGIACIRURGIA GENERAL IDE L’APARELL DIGESTIUPROCTOLOGIA ITÈCNIQUES LÀSERSEXOLOGIACIRURGIA ESTÈTICA IPLÀSTICACLÍNICA DENTAL IIMPLANTOLÒGICARECONEIXEMENTS MÈDICSOFICIALS-B0062 / CARNETDE CONDUIRMEDICINA FÍSICA IREHABILITADORADEPENDENTIA VALLÈSPSIQUIATRIAOSTEOPATIADIETÈTICA I NUTRICIÓPSICOLOGIA CLÍNICAOFTALMOLOGIA IMICROCIRURGIA OCULARCLÍNICA DEL DOLORCARDIOLOGIAMEDICINA INTERNAPODOLOGIALABORATORI D’ANÀLISISCLÍNIQUESC/ Agustí Vinyamata, 7-9-1108402 · GranollersTel. 93 693 44 55NOVA WEB: www.cemav.cat2


EDITORIALArribem a tots vosaltres per aquestes datesamb un nou format de la revista i amb ellema “Som Mútua”. Aquest lema és el que ensguiarà en els propers mesos per fer-vos arribar,a través de diferents mitjans, un fet diferencialrespecte altres asseguradores: som “LaMútua”, un col·lectiu de persones, els socis,amb sentiment de pertinença a una mutualitatsense ànim de lucre i uns professionals quevetllen per la vostra salut. En aquest sentit tenimpreparades tot un seguit d’actuacions perinteraccionar amb vosaltres mitjançant els canalsde comunicació actuals i amb programesinformàtics que permetin, via web, accedir ales vostres dades asseguradores i fins i tot enpocs mesos, poder demanar hora de consultaexterna a les instal·lacions de la Clínica delCarme. Entre les properes novetats, a part deles esmentades, incorporarem un nou sistemade ventilació i il·luminació d’un dels quiròfansque serà pioner a l’estat espanyol i que donaràun plus de seguretat a nivell quirúrgic tant pera professionals com per a pacients. En aquestmoment, ja estan en funcionament a totes lessales d’espera de consultes de l'edifici centralunes televisions on es poden veure les novetats,les notícies i els esdeveniments puntualsque es generen constantment a La Mútua perquèestigueu informats de tot el que passa ambla màxima fluïdesa.Ja és l’estiu i és el moment de fer repàs de totesles actuacions fetes durant els primers sismesos de l’any i que queden, si més no, reflectidesa la revista que us fem a mans. Comencemamb l’Assemblea de socis d’enguany on elPresident Sr. Ramon Daví va exposar l’estat del’Entitat, va explicar el nou concepte de SomMútua, va anunciar que es farà la primeraedició del “Dia de La Mútua” per reconèixerla fidelitat dels socis i d’un premi solidari afavor de la investigació del càncer infantilamb col·laboració amb l’Hospital Sant Joande Déu. A més trobareu diferents apartatscom la nova Cursa Infantil amb gran èxit departicipació, una entrevista amb el Presidenton s’explica amb més detall tot el que va presentara l’Assemblea amb temes d'interès delmón mutual i temes solidaris, el racó del socion s’explica la nova imatge de campanya publicitària,notícies de noves incorporacions, conferènciesrealitzades, etc.A l’apartat d’assegurances, aquest cop fem esmenta la pòlissa de decessos, la Mútua SegurDC, que ja han contractat molts associats a unspreus molt econòmics i que, al cap i a la fi, serveixenper donar una tranquil·litat a la famíliaquan nosaltres no hi siguem. Com diu l’eslògan"no deixis per demà el que puguis resoldreavui".Tindreu puntual informació dels projectes arealitzar durant el segon semestre de l’any a laRevista de desembre.Estem treballant constantment per millorar elsserveis al mutualista, tant a nivell sanitari comassegurador, així ho sentim i així ho fem.Bon estiu!!!Ricard Blanch i MasDirector General de La Mútua de GranollersSUMARIPg.4Assemblea General de SocisPg.5Mútua KidsPg.6La MútuaPg.7Club MútuaPg.8-9ENTREVISTA A President Ramon DavíPg.10CERTIFICATS MÈDICS PEL CARNET DE CONDUIRPg.11LA Prevenció VA PRIMERPg.12El RACÓ DEL SOCIPg.13SOM MÚTUAPg.14-15NotÍciesPg.16NOVETATSPg.17ACTUALITATPg.18LA MÚTUA SEGUR DCPg.19NadonsDISSENY: H2O Comunicació · IMATGE: H2O Comunicació. Meritxell Mis · REDACCIÓ: H2O Comunicaciówww.mutua.org · DIPÒSIT LEGAL: B - 31924-20113


Assemblea General de SocisL’ENTITAT VA CELEBRAR EL PASSAT DIA 25L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCISUn any més la Junta deMútua de Granollers vacomparèixer davant delssocis en l’Assemblea GeneralOrdinària per retrecomptes de l’exercici 2014 i presentar elsnous propòsits de futur.En l’exposició a càrrec del PresidentRamon Daví, acompanyat del DirectorGeneral Ricard Blanch, es van presentarles dades que refrenden la bona gestió deLa Mútua a l’haver obtingut un superàvitde 393.000 euros en els resultats del’exercici de l’any 2014, que es destinaraníntegrament a incrementar les seves reserves.Cal destacar que bona part de la solvènciade l’entitat prové de la diversificacióde l’activitat que desenvolupa Mútua deGranollers.Com a dada positiva de l’exercici anterior,és important posar en relleu que elCemav, Centre de Medicina Avançadadel Vallès, va començar a donar beneficis.Aquest fet confirma l’encert de la decisióestratègica que en el seu dia la Juntaanterior va emprendre i que ve a demostrarque un cop amortitzada la inversió,aquesta font d’ingressos consolidarà encaramés el futur econòmic de La Mútua.En referència al canvi de model tarifariaplicat en la pòlissa de La Mútua Familiar,que ha passat de quota fixa a quota variableper trams d’edat, el President RamonDaví va manifestar la presa d’aquesta decisióbasant-se en criteris de responsabilitat,per tal d’aconseguir ser més competitiusen un mercat assegurador que hacanviat en els darrers anys. Aquest canvide model ha suposat l’aplicació d’unestarifes noves a partir de gener de 2015que han permès que els socis de menysde 45 anys hagin vist reduïdes claramentles seves quotes, en la línia dels preus demercat, mentre que els socis més granshan tingut un increment molt per sota delpreu que apliquen altres companyies gràciesa l’aplicació d’importants descomptesen funció de la seva antiguitat.Durant l’Assemblea es va presentar ellema SOM MÚTUA sota el qual l’entitatvol reforçar el mutualisme. Un dels principalsaspectes a treballar són els canalsde comunicació, així properament esveuran millores a la web que ampliarà lesseves funcionalitats per tal de fomentar lainteracció dels socis. En paral·lel es treballaràen la redacció d’un llibre sobre lahistòria de La Mútua; els continguts de larevista també es renovaran per poder incloureespais des dels quals els associatstinguin més protagonisme i es posarà enmarxa una nova eina de newsletter a travésde la web per informar puntualmentde les últimes novetats.Tanmateix el senyor Ramon Daví, vainformar dels projectes socials que LaMútua posarà en marxa en els pròximsmesos. Ben aviat es donarà a conèixerla data i els continguts del Dia de LaMútua, una activitat que pretén ser eixvertebrador d’una nova manera de feri d’entendre el fet mutual tot agraint lafidelitat dels socis i aprofitant l’ocasióper presentar el programa d’ajuda solidàriaa programes de recerca mèdica encol·laboració amb l’Hospital Sant Joan deDéu.Assemblea general de socis.4


Mútua KidsGRAN AMBIENT A LA PRIMERA EDICIÓ DELA CURSA DE LA MÚTUA KIDSActualment, Mútua de Granollersés una de les primeresmutualitats catalanesde salut. El passat 18 d’abrilva celebrar amb un granèxit de participació la primeraedició de la cursa infantilde l’entitat, aconseguintun gran ambient esportiu ala seva primera matinal.Mútua de Granollersva aplegar més de300 nens inscrits a laprimera edició de lacursa infantil de l'entitatanomenada “La Mútua Kids”,que es va celebrar el dissabte dia 18d’abril al Parc de Torras Villà. Totsels participants de les diferents categoriesdistribuïdes per trams d’edat,des de P3 fins a 4t d’ESO, van rebreun obsequi i van gaudir d’un magníficcircuit que els va permetre córreren un ambient natural situat al migde la ciutat de Granollers.Els primers classificats de cada unade les categories masculina i femeninavan pujar al podi on van rebre lesmedalles que atorgaven l’Alcalde deGranollers, Sr. Josep Mayoral; El Presidentde La Mútua, Sr. Ramon Daví iel Director General de la Mútua, Sr.Ricard Blanch.Gràcies a tots els participants i a lesseves famílies per compartir un magníficmatí de dissabte on l’esport i lasalut en van ser els protagonistes.Des de l’organització ja s’està treballanten la preparació de la segonaedició de la cursa on s’incorporaranaltres activitats complementàries pergaudir de l’esport en família.5


M Ú T UA D E G R A N O L E R S , M P SLA MÚTUA"UNA HISTÒRIA PER EXPLICAR"Una de les propostes estratègiquesque la JuntaDirectiva de la Mútua vapresentar a l’última AssembleaGeneral, va ferreferència –i així ho va constatar el seuPresident, Ramon Daví–, a la necessitatde seguir apostant per augmentar encaramés els vincles de relació entre l’entitat iels mutualistes. El nom de la Mútua, unreferent en el camp de la previsió socialcatalana –tots els granollerins i vallesansho saben això– va lligat ben especialmentdes del seu naixement el 1952, a una ciutat,Granollers; i a una comarca, el VallèsOriental.La nostra història més propera i més recent situa laMútua entre les entitats referencials de la ciutat.6Paco Monja.Des d’aleshores, la Mútua i la realitatde totes les persones que la fan possible(professionals de la medicina, tècnicsen administració, mutualistes...)vetlla per uns somnis i uns desitjos queubiquem entre la vall del Congost i elscims del Montseny, amb el Tagamanentsempre omnipresent. La nostra històriamés propera i més recent situa la Mútuaentre les entitats referencials de la ciutat.El seu naixement al carrer AnselmClavé i el posterior pas per l’edifici deCan Puntes del carrer Santa Elisabet, degrat record per a molts mutualistes, vadeterminar un nou horitzó que els dirigentsde l’època de l’entitat van aprofitarper col·locar l’edifici central de la Mútuatot just a l’epicentre de la ciutat, ben béal vell mig de la Vila Oberta de l’AmadorGarrell i Alsina.Aquesta presència física de la Mútua,amb una verticalitat que ens anima a mirarel cel, ofereix cada dia els seus serveisassistencials a milers de mutualistes, famíliesi persones amb noms i cognomscompromeses amb un projecte amb elqual s’identifiquen. En aquest caminardiari s’han produït fets i circumstànciesestretament relacionades també ambl’esdevenir diari de la ciutat i la comarca.En molts casos, la simbiosi ha estattotal i total ha estat també la receptivitatd’algunes propostes socials, culturalsi esportives en les quals ha participat laMútua. Compromesa amb aquesta manerade fer les coses (d’estreta i ferma relacióamb els mutualistes i el seu entorn),els membres de la Junta Directiva posenen marxa un seguit de propostes estratègiquesper avançar encara més en aquestalínia. Una d’elles, la que a mi em correspondràportar a bon port, és la realitzaciód’un llibre que reculli la història del’entitat des de 1952 fins ara.Parlar del recorregut de la Mútua (a nivellassistencial, mèdic, empresarial social,laboral...) és parlar tanmateix de lavida de moltes persones fidels a l’entitat.Les seves veus, les seves opinions i les sevesreflexions, formaran part d’un llibreinteractiu que presentarà també, més enllàdel recull fotogràfic del qual els convidoa participar si tenen imatges interessants,d’altres pàgines relatives a aquellespersones que al llarg de tots aquests anyshan presidit l’entitat (cas dels presidents)o d’aquelles altres que hi han col·laboratespecialment. Amb l’ajut d’un ampliconsell de redacció/assessoria de personesvinculades a la Mútua, el llibre had’esdevenir un referent per conèixer elpassat i el present de l’entitat, i una oportunitatper a explicar les línies de futur.Paco MonjaPeriodista


club MútuaDESCOMPTESper a socisP&P CAN PASCUALCtra. Hostalric a Arbúcies, km. 12-1317401 Arbúcies (Girona)Tel. 97 216 20 60www.pitchandputtcanpascual.comNÚRIA GRAU CARBONELLTarafa, 14-16, 1r CGranollersTel. 93 861 39 23 / 609 79 14 3210% de descompte en drenatgelimfàtic (mètode LEDUC),reeducació funcional sòl pèlvic,i tractaments d’orina i anals.20%de descompteÒPTICS COTTETAnselm Clavé, 37GranollersTel. 93 879 38 26Descomptes especials eninstrument òptic i ulleresgraduades.BOIL FERNÀNDEZ GELIRoger de Flor, 86 1º 3ªGranollersTel. 93 879 54 59Condicions especials en serveisjurídics.ESPORT CLUB GRANOLLERSGirona, 52GranollersTel. 93 870 36 63Entrades gratuïtes pels partits defutbol del camp de l'ECG.TEATRE AUDITORI DEGRANOLLERSTorres i Bages, 50GranollersTel. 93 840 51 2125% de descompte en les entrades.CENTREAUDITIU ACTIVITATel. 93 840 17 02Primer estudi gratuït.10% de descompte en audífons.”ESPAI WELLNESS PÀDELPasseig Conca del Besòs, 12GranollersTel. 93 861 87 04Dl - dv: 7-23hDss - dg i festius: 8-22hMatricula gratuïta i un 10% dedescompte a les quotes mensuals.MARTA CODINAMarià Maspons, 4 4t 1ªGranollersTel. 93 860 60 6420% de descompte entotes les visites.CENTRE COMARCALD'AMBULÀNCIESTel. 902 11 20 6250% de descompte sobre preus aparticulars.FECUNMEDEdifici "La Mútua"GranollersTel. 93 861 18 28Preus especials en inseminacióartificial i fecundació "in vitro".VIATGES MC MONTCARBarcelona, 36GranollersTel. 93 879 59 59Obsequi segons el tipus de reserva.CEDIV (DENSITOMETRIA)Agustí Vinyamata, 7-9-11GranollersTel. 93 693 44 55Preus especials pels socis de"La Mútua".ICRPau Alcover, 69-71BarcelonaTel. 93 254 79 22Visita informativa gratuïta.Estudi preoperatori:90 euros 2 ulls.Cirurgia refractiva: 900 euros ull.CRACKSPORTSCLUBTuró Bruguet, 2GranollersTel. 93 879 69 15Condicions especials pels socis de"La Mútua".AUTOESCOLA ONAFoment, 6GranollersTel. 93 846 60 7125% de descompte sobre tarifapel permís de conduir tipus B.ISEP CLINICPsicologia clínica i de la salutAvinguda del Parc, 1 5-1GranollersTel. 93 879 34 7130% de descompte en diferentsdepartaments.SVELTA Llenceria i ComplementsBartomeu Brufalt, 33GranollersTel. 93 849 32 8210% de descompte en qualsevolarticle.7


ENTREVISTA ARAMON DAVÍPresident de Mútua de GranollersÉs el President encarregat d’impulsarel moviment mutual i els seus valorsa través del projecte Som Mútua.Nom: Ramon Daví NavarroNascut a: GranollersCom defineix el mutualisme elPresident de La Mútua?Només cal que mirem el diccionari i veurem que ladefinició de Mutualisme és perfecte: “... quan ens referima una mutualitat, entitat sense ànim de lucreconstituïda sota els principis de la solidaritat i l'ajudamútua en les quals unes persones s'uneixen per a teniraccés a uns serveis”. Per mi el mutualisme és això, nocal afegir-hi res més.El Mutualisme és un valor afegitquan parlem del sectorassegurador?Clarament sí. Primer perquè es produeix una ajudamútua entre els mutualistes d’un mateix tram d’edat,de tal manera que com que totes les persones d’aquelldeterminat grup paguen el mateix, els que necessitenmenys serveis compensen als que en necessiten més.En canvi a les asseguradores privades – mercantils,qui més gasta, més paga.I l’altre valor afegit està en el fet que tots els socis sonpropietaris de l’entitat, de manera que els beneficis esreinverteixen en millors instal·lacions, millors aparells,en definitiva en millors serveis.En què consisteix el nou lemaSom Mútua?Doncs en aquest fet que tots som i formem part de laMútua. Els usuaris dels nostres serveis no són clientso simples assegurats, són persones amb les quals compartimla propietat i ens agradaria que sentissin orgullde pertinença a la seva entitat.I l’esdeveniment del Dia de LaMútua?Es tracta d’un projecte en el qual hi tenim dipositadesmoltes il·lusions. Primer perquè volem escenificaren un acte de gran format, l’agraïment als socis quetenen més de 60 anys d’antiguitat a la casa i desprésperquè volem, cada any, promoure l’ajuda solidariavers un projecte per la recerca mèdica.En general, creu que tenim CULturasolidària?Penso que sí. La societat civil de Catalunya ha estathistòricament un motor del mutualisme i la gent sempres’ha bolcat en projectes d’ajuda solidaria. Noméscal que recordem els espectaculars resultats del GranRecapte del Banc dels Aliments o de la Marató de TV3.Expliqui’ns la col·laboracióentre la Mútua i l’HospitalSant Joan de DéuPer la primera edició del Dia de la Mútua i un copvàrem definir l’objectiu d’ajuda a un projecte de recercamèdica, vàrem contactar amb l’Hospital SantJoan de Déu (amb el qual tenim excel·lents relacions)perquè coneixíem algun dels seus projectes i reco-8


SOM MÚTUADIA DE LA MÚTUAUn esdeveniment en el qualconfluirà el reconeixement alssocis de l’entitat amb un delsvalors claus del mutualisme, lasolidaritat.Pròximament celebrarem unaroda de premsa pública on explicaremels detalls d’aquestacte on els socis seran els protagonistesi que se celebraràdurant el primer trimestre de2016 al Teatre Auditori de Granollers.LLIBRE DE LA MÚTUALa nostra història més properai més recent situa la Mútua entreles entitats referencials dela ciutat de Granollers.Des del seu naixement l’any 1952,la nostra entitat ha estat un baluarddel sentiment mutual.Totes les persones que durant elsanys han aportat el seu temps, laseva experiència i la seva Il·lusióper tirar endavant el nostre projectecol·lectiu veuran reconegudala seva tasca en aquest documentimprescindible per conèixerles nostres arrels.CONVENI HOSPITALSANT JOAN DE DÉUCreiem fermament que la recercaés un element fonamentalper lluitar contra el CàncerInfantil.Sent fidels als valors de la Mútua,apostem per la innovació i encaremamb molta il·lusió un projectesolidari per recaptar fons perla lluita contra el Càncer Infantil.A la tornada de vacances posaremen marxa tota la maquinàriaper aconseguir el màxim reconeixementen aquest projecte.13


NOTÍCIESNoves incorporacions alquadre mèdic de la ClínicaConferènciesLa Mútua ha anat augmentant darrerament l’horarid’atenció mèdica d’alguns dels seus serveis assistencialsa la Clínica. En aquest sentit, des de ja fauns mesos, el Dr. Joan Colomo del servei de Traumatologiaha ampliat el seu horari d’assistència,igual que el Dr. Sergio Cortés del Servei de Ginecologia.D’altra banda s’han produït algunes incorporacions al quadreMèdic de la clínica per facilitar l’accés a alguns serveis quetenien més demanda. Concretament, s’ha incorporat al serveid’Urologia la Dra. Rocío Jiménez i al de Pediatria la Dra. MartaAbad, que visitarà tots els dilluns, dimecres i dijous de 8.30 a11.30 del matí.Amb aquesta acció l’entitat pretén acostar més el servei als socisi donar la millor atenció possible a les necessitats que esdemanen.A través de la pàgina web continuarem informant de les actualitzacionsdel quadre mèdic.Durant els darrers mesos s’han continuat lesconferències que alguns dels nostres professionalsmèdics ofereixen per al públic en general.La Dra. Rosa Guitart va iniciar una sèrie dexerrades adreçades a parlar sobre l’educaciósexual en l’adolescència, que van ser tot un èxit, tant pel nombrede persones que s’hi van interessar com pel contingut delstemes que es van tractar. També a càrrec de la Dra. Guitart darreramentes va celebrar una xerrada en col·laboració amb laFundació Oncovallès en motiu del “Dia Mundial del Càncerde Pulmó”, en aquesta ocasió la doctora va oferir unes pautesper facilitar la tasca a totes aquelles persones que ja han deciditdeixar de fumar i no saben com fer-ho.D’altra banda, la professional de la casa Isabel Pellicer (Kinsesiòloga,instructora de gimnàstica cerebral BrainGym, Màsteren Reiki Usui Ryoho i Màster en Reiki Karuna), va realitzaruna sessió oberta a tothom sobre els beneficis de la teràpia i elscursos de Reiki Usui Ryoho i de Reiki Karuna.14


NOTÍCIESLAMÚTUAKidsHem sortejat 3 “tablets” entreels nostres socis més petitsEls més petits de la casa han estat durant els darrersmesos els protagonistes de les nostres accions depromoció. En motiu de l’organització de la primeracursa de La Mútua Kids, que vam celebrar el passatmes d’abril al Parc de Torras Villà, es va organitzarel sorteig de tres magnífiques “tablets” entre tots els participantsque es van inscriure a la cursa a través de la web que vam crearper l’esdeveniment www.lamutuakids.cat.Tots ells van rebre la seva tablet que els hi va lliurar el DirectorComercial i de Màrqueting de La Mútua, el Sr. David Roig.Des de La Mútua felicitem a tots els guanyadors i us convidema participar en les promocions que tenim preparades per a totsvosaltres.D’altra banda us convidem a seguir la nostra pàgina de Facebookwww.facebook.com/lamutuakids, des d’on us informaremdels esdeveniments familiars que la Mútua organitza per atots els socis i amics de l’entitat.15


NEWNOVETATSINNOVACIÓ A QUIRÒFANMútua de Granollers ha adquiritper un dels seusquiròfans l'innovador sistemaautomatitzat d'il·luminacióFlexInLight queofereix major qualitat i precisió lumínicaa temps real, elimina obstacles i garanteixmajor nivell d'asèpsia en el camp operatori.Aquest sistema que Telstar ha desenvolupatés un sistema d'il·luminació integraten sostres de flux laminar pera quiròfans que, de forma semiautomatitzada,orienta el feix de llum a qualsevolpunt de l'espai de treball quirúrgicde forma precisa i totalment diàfana,eliminant les barreres que imposa lail·luminació tradicional tant en qualitat iprecisió lumínica com en nivell d'asèpsiaen el camp operatori. Aquest projecte haestat dissenyat conjuntament des del seuinici amb el Dr. Enric Laporte, directordel Departament de Noves TecnologiesAplicades a la Cirurgia (NTAC) de la CorporacióSanitària Parc Taulí de Sabadell(Barcelona) i amb els Drs. Josep Amat iAlícia Casals de la Universitat Politècnica16de Catalunya i l'Institut de Bioenginyeriade Catalunya.De cara als nostres pacients aquest innovadorsistema d'il·luminació versàtilgaranteix les dues condicions bàsiquesper a una òptima qualitat lumínica: llumzenital i llum d'eliminació d’ombres enl'espai visual del cirurgià durant el procésd'intervenció quirúrgica. FlexInLightes compon d'un total de sis unitats motoritzadesde llum integrades en un sostrede flux laminar amb capacitat perorientar-se a qualsevol punt de l'espai delseu rang de treball. Aquest conjunt, totalmentconfigurable a petició de l'equiptècnic o del metge, proporciona una intensitatde llum superior a 100.000lux enl'espai de treball, la potència màxima queactualment proporcionen els llums convencionals.Aquesta propietat permet aFlexInLight competir i fins i tot superara nivell tècnic les alternatives presents almercat. Així mateix, una avançada tecnologiad'automatització aplicada al nousistema incideix en la verticalitat de lallum per oferir una correcta il·luminaciódel camp operatori i en l'orientació de lallum per a la supressió d'ombres, oferintuna combinació òptima de feix lumínic.Aquest sistema ofereix una major precisióen la posició i la projecció lumínica decada unitat de llum amb una alta resoluciósobre un marge d'error de ± 1 cm. Alseu torn, el nombre d'unitats de llum i laseva distribució garanteixen la potèncialumínica i la laminaritat del flux d'aire.A nivell d'usuari, el sistema es regeix mitjançantdispositius de visió artificial. Utilitzantun dispositiu senyalitzador com acontrol remot, el cirurgià pot prendre ladecisió i actuar directament sobre la posicióexacta sobre la qual s'ha de projectarel feix de llum en cada moment, en unprocés més ràpid i amb un resultat mésprecís que el sistema d'il·luminació convencional.A Mútua de Granollers intentem millorarsempre el servei per als nostres socis.Aquest innovador sistema és un granavenç pels nostres quiròfans.


ACTUALITATEl món ha canviat,l’era digital ha arribat a nosaltres per quedar-s’hi• Al llistat de pòlisses contractadespel soci.• Als buscadors d’informació de PÒLISses,suplements, rebuts, sinistres, etc.• A l’historial de facturació.• A l’enviament de reclamacions.• A la modificació de les seves dades.• A LA INFORMACIÓ CONTRACTUAL.Les noves tecnologies estan canviant els hàbits i el comportamentde la societat. Cada vegada més, les relacions dels usuarisamb les empreses es realitzen a través de plataformes OnLine.Aquesta nova forma d’actuar permet realitzar gestions i obteniro canviar dades i informació de manera ràpida, àgil i segura. I elque és més important en els moments en què estem, ens permeta tots guanyar temps!És per això que Mútua de Granollers, aposta per adaptar-se alsnous temps i està treballant des de fa uns mesos per posar enmarxa una àrea de clients a través de la nova pàgina web.En pocs mesos, els socis de La Mútua podran accedir a la sevaàrea privada on trobaran tota la informació relativa a les sevesdades i a les pòlisses que tinguin contractades.Es tracta d’una eina que permetrà agilitzar els tràmits burocràticsi al mateix temps accedir a la informació de manera fàcil i segura.A banda, per complementar aquest paquet d’accions que enspermetran adaptar-nos a les necessitats de l’entorn OnLine,s’està treballant en la nova versió del HIS (software de la clínica)per tal de fer-lo més eficient i àgil. Aquesta novetat permetràen pocs mesos oferir a tots els socis de La Mútua, l'opció de poderdemanar una cita OnLine amb els metges del quadre mèdicde la Clínica del Carme de Granollers.D’altra banda s’està procedint des de fa unes setmanes a la renovacióde tot el parc d’ordinadors i fungibles de La Mútua,aquesta inversió permetrà a l’Entitat adaptar els seus aparellsinformàtics a les tendències de la tecnologia més moderna.17


LA MÚTUA SEGUR DC"No deixis per demà el que puguis resoldre avui"Un petit esforç per a tu,una gran tranquil·litatper als teusdes de2,65 €al mesEl millor que et pot passar davant una situació difícilés estar tranquil, per això La Mútua t’acompanyaen un moment tan delicat com és el de la defunció.La Mútua t’ofereix com a soci un preu diferenciatrespecte a qualsevol altra persona no Mutualista,doncs part del nostre esforç recau sobre el propi benefici. Ambl’Assegurança DC podràs optar als millors serveis escollint lamodalitat que més s’adapti a les teves necessitats:Segur DC 1Segur DC 2Segur DC 3Cada un d’ells ofereix la possibilitat de contractar un capital diferentdes de 2.000€ fins a 5.500€ perquè tot el que necessitisquedi cobert.Som al teu costat perquè tu puguis estarpels teus.Aquesta assegurança està pensada perquè des d’un inici responguidavant una situació inesperada sense que aquest difícilmoment també representi un contratemps econòmic inesperat.L’Assegurança DC aporta sobre un capital mínim mensual unservei valorat amb el capital contractat, cosa que ajuda a poderdisposar lliurement segons les preferències de cada persona.D’aquesta manera els familiars poden complementar el servei,si s’escau, o simplement tenir la tranquil·litat de tenir-ho cobert.El Segur DC 1 de capital bàsic de 2.000€ dóna suport a un serveimínim per poder ajudar en la vetlla i l’enterrament.El Segur DC 2 amb un capital superior als 4.000€ garanteixpràcticament el total del pagament del servei necessari en totsels tanatoris.El Segur DC 3 amb un capital superior als 5.000€ és amb el quetindreu la tranquil·litat de tenir tot el servei cobert a més depoder incorporar més complements.Si vols més informació pots contactaramb nosaltres a través dels diferentscanals disponibles:Email: comercial@mutua.orgTel. 93 860 01 56O a través de la nostra pàgina web:www.mutua.org18

Similar magazines