L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona

joanpovedano

escletxa-digital

L’escletxa digital a la

ciutat de Barcelona

Febrer de 2016


2


L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona

Febrer de 2016

www.mobileworldcapital.com/escletxa-digital

3


Una iniciativa de

Elaboració

de l’informe:

Visualització de dades

i anàlisi cartogràfic:

Enquesta i

tractament de dades:

Aportació de dades

de cobertura mòbil:

4


Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformació mòbil i digital de la societat,

ajudant a millorar la vida de les persones a nivell global.

Amb suport públic i privat de Barcelona, Catalunya i Espanya, MWCapital treballa en

tres àrees: la capacitació digital de noves generacions, professionals i ciutadans; la

transformació digital d’indústries i serveis, i l’acceleració de la innovació digital a través de

l’emprenedoria.

Els nostres programes mSchools, mHealth, mLiving i mVenturesBcn estan transformant

positivament els sistemes d’educació i salut, la indústria i l’economia.

MWCapital acull el Mobile World Congress i organitza 4YFN, plataforma de negocis per la

comunitat de startups.

La MWCapital presenta l’informe sobre l’escletxa digital a la ciutat de Barcelona, una

diagnosi sobre el nivell d’accés i els usos dels ciutadans a Internet que té per objectiu

mesurar el nivell de digitalització de la ciutat en el context d’Europa i identificar-ne les

oportunitats i els àmbits prioritaris de desenvolupament.

www.mobileworldcapital.com

5


6


CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ 9

2. RESUM EXECUTIU 15

3. METODOLOGIA 21

4. CONTEXT 27

5. DETALL DELS RESULTATS GLOBALS 36

5.1 RESULTATS GLOBALS 38

5.2 RESULTATS PER CATEGORIA 46

5.3 RESULTATS SEGONS EL NIVELL DE RENDA DEL BARRI 68

6. BALANÇ 85

7. CONSIDERACIONS FINALS 95

ANNEX 99

7


8


1. INTRODUCCIÓ

El concepte d’escletxa digital

El fenomen digital està impactant de manera

profunda el desenvolupament personal i

professional dels ciutadans. Aquesta irrupció

però, s’està produint de manera diferent entre

països, entre ciutats (que són l’autèntic motor

de transformació digital) i entre els ciutadans.


1. INTRODUCCIÓ

L’escletxa digital fa referència a la desigualtat entre les

persones que poden tenir accés o coneixement en relació a

les noves tecnologies i les que no’ . Aquest terme també fa

referència a les diferències entre grups segons la seva capacitat

per utilitzar les TIC de manera eficaç.

LES NOVES TECNOLOGIES DE LA

INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

L’accés al coneixement i a la informació

s’ha transformat radicalment en els últims

20 anys. La ubiqüitat, la rapidesa i la híper

connectivitat de les noves Tecnologies de

la Informació i la Comunicació (TIC) han

fet canviar la nostra manera de pensar, de

viure i de comunicar-nos amb l’entorn.

És per això que les TIC han obert un gran

ventall d’oportunitats per a construir una

societat més democràtica, informada i

interconnectada. L’accés i la capacitació

digital de la ciutadania permeten millorar

el seu desenvolupament personal i

professional en molts àmbits (laboral,

formatiu, social, polític, etc.); així com

superar certes barreres d’espai i temps. Les

TIC, en definitiva, permeten millorar la

qualitat de vida de les persones.

Les ciutats es posicionen com el motor

d’evolució de la nostra societat. La cohesió

social, l’activitat econòmica, el talent, la

innovació, la creativitat i la multiculturalitat

són elements comuns de les ciutats més

pròsperes. Barcelona avança de manera

continuada en aquesta direcció.

L’ESCLETXA DIGITAL

L’escletxa digital fa referència a la

desigualtat entre les persones que poden

tenir accés o coneixement en relació a les

noves tecnologies i les que no’.

Aquest terme també fa referència a les

diferències entre grups segons la seva

capacitat d’utilitzar les TIC de manera

eficaç.

Existeixen tres tipus d’escletxa digital:

▬▬

D’accés. Fa referència a la possibilitat

o no d’accedir a la tecnologia.

▬▬

▬▬

D’ús. Es basa en els persones que

saben o no utilitzar la tecnologia.

De qualitat de l’ús. Es fonamenta en

les capacitats que té cada persona per

utilitzar les eines que ofereix la xarxa.

BARCELONA, TERRENY FÈRTIL DIGITAL

L’èxit de les ciutats depèn en gran mesura

de la confluència de la cohesió social, el

talent, l’activitat econòmica, la creativitat

i la multiculturalitat i Barcelona avança de

manera continuada en aquesta direcció.

La ciutat de Barcelona és actualment un

pol d’atracció tecnològica i una ciutat de

referència a nivell mundial en aquest àmbit.

És la Capital Mundial del Mòbil fins l’any

2023 i, per tant, la seu del Mobile World

Congress. El 2014 va ser escollida Capital

Europea de la Innovació reconeixent

els seus mèrits com a ciutat productiva,

que millora la seva gestió a través de la

tecnologia pensant en les persones.

Aquest posicionament de la ciutat de

Barcelona en l’àmbit tecnològic s’explica

per l’ecosistema digital que configura la

ciutat. D’una banda Barcelona és terreny

fèrtil per a les startups i compta amb una

gran quantitat d’empreses punteres en

el sector TIC, parcs tecnològics i centres

tecnològics i de recerca, i amb diferents

instal·lacions científiques de referència

internacional com ara el Barcelona

Supercomputing Center. El projecte 22@

Barcelona ha impulsat el districte de

Poblenou com a referent de la innovació

i la renovació urbana a través de la

concentració d’activitats intensives en

coneixement. També hi ha un dens teixit

d’iniciatives ciutadanes que utilitzen la

tecnologia disponible per a organitzarse

i mirar de resoldre algunes de les

seves necessitats: moviments veïnals,

bancs del temps, iniciatives d’economia

col·laborativa, etc

Juntament amb una administració que

cada cop resol mes tràmits i té més

mecanismes d’atenció i interacció pel

canal digital, i que continua obrint i

fent accessibles més dades, tot plegat

configura una ciutat referent que té

l’oportunitat de ser el laboratori i l’espai de

reflexió per a definir com han de ser les

ciutats a la societat digital.

És en aquest context privilegiat on

Barcelona ha de posar les TIC a l’abast

de tota la ciutadania, incorporant els

serveis de base tecnològica per a millorar

la gestió de la ciutat i la relació amb el

ciutadà. L’objectiu final és que tothom és

pugui beneficiar del fenomen digital i la

ciutadania tingui igualtat d’oportunitats

a l’hora de desenvolupar-se personal i

professionalment.

10 Introducció


(1) Font: Wikitel, portal web que documenta tot tipus

de qüestions relatives a les Tecnologies de la

Informació i les Comunicacions. Lloc web - http://

wikitel.info/wiki/Brecha_Digital

(2) Font Lectura del Padró Municipal d’Habitants a

30.06.2015. Departament d’Estadística. Ajuntament

de Barcelona.

(3) Font: Informació de base i cartografia. IMI - Hàbitat

Urbà.

(4) Font: elaboració pròpia a partir de dades del portal

Open Data de l’Ajuntament de Barcelona.

L’INFORME

L’informe L’escletxa digital a la ciutat de

Barcelona és un estudi de la Mobile World

Capital Barcelona (MWCapital) encarregat

per l’Ajuntament de Barcelona.

Dins de la rellevància que està adquirint

la ciutat de Barcelona en el panorama

tecnològic i digital a nivell mundial, es

fa palesa la necessitat de conèixer les

desigualtats que puguin existir entre

els ciutadans i ciutadanes dels barris

de Barcelona per motius d’accés, ús i

coneixement de les tecnologies de la

informació.

Aquest document ha de servir com a

diagnosi, identificant els col·lectius més

vulnerables a quedar-se enrere en la

revolució tecnològica. Factors com l’edat,

el sexe, la formació, l’ocupació, la renda,

el barri o la nacionalitat no poden ser

obstacle perquè els ciutadans i ciutadanes

de Barcelona puguin accedir, utilitzar i

tenir plena capacitació digital en les noves

tecnologies.

Per tant, les institucions i administracions

públiques disposaran d’un punt de partida

per tal d’impulsar aquelles accions i

polítiques públiques que considerin

pertinents a fi d’aconseguir la plena

inclusió digital de tots els col·lectius.

ELS OBJECTIUS DE L’INFORME

Aquest informe persegueix els següents

objectius:

▬▬

▬▬

▬▬

▬▬

▬▬

▬▬

Reflexionar sobre el fenomen digital

a la ciutat de Barcelona i establir els

reptes i oportunitats que genera per

la ciutat.

Presentar un marc metodològic per

avaluar l’escletxa digital als barris de

Barcelona.

Presentar una diagnosi sobre l’ús,

l’accés i la capacitació digital dels

ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Comparar la situació de Barcelona

amb la de Catalunya, Espanya i els

països de la Unió Europea.

Avaluar les variables que determinen

un major o menor ús d’Internet de la

població de Barcelona.

Determinar les barreres que

impedeixen l’accés i ús de les noves

tecnologies.

11


La ciutat de Barcelona en xifres

▬▬

Població: 1.609.550 hab. 2

▬▬

Sexe: 53% dones, 47% homes 2

▬▬

Llars: 655.175 2

▬▬

Superfície: 10.215 ha 3

Densitat habitada 4

12 Introducció


DISTRIBUCIÓ DE RENDA FAMILIAR SEGONS INDEX RFD BARCELONA = 100

Renda alta (RFD5) superior a 140.

Renda mitjana - alta (RFD4) entre 110 i 140.

Renda mitjana (RFD3) entre 90 i 110.

Renda mitjana - baixa (RFD2) entre 60 i 90.

Renda baixa (RFD1) inferior a 60.

13


14


2. RESUM EXECUTIU

Barcelona, ciutat connectada

Barcelona presenta uns índexs d’accés i usos

d’internet capdavanters a nivell europeu. No

obstant, la ciutat té el repte de millorar -ne

l’adopció als barris on els nivells de renda i el

nivell educatiu presenten encara escletxes

d’ús.


2. RESUM EXECUTIU

Els barris fan aflorar l’escletxa territorial a Barcelona amb un ús

i accés a Internet desigual entre els seus ciutadans.

L’ESTAT DEL FENOMEN DIGITAL ENTRE ELS

CIUTADANS DE BARCELONA

Els ciutadans de Barcelona són ciutadans

altament connectats a Internet. Un 90%

dels barcelonins ha navegat a través de la

xarxa en els darrers tres mesos, i més del

85% s’hi connecta diàriament. El fenomen

digital, per tant, ha assolit un alt grau

de transversalitat entre els ciutadans de

la ciutat de Barcelona, fet que la situa al

nivell dels països europeus amb més ús

d’Internet per part de la seva ciutadania.

L’ús generalitzat d’Internet per part de

la població de Barcelona queda reflectit

en el fet que dos de cada tres ciutadans

responen a un perfil digital intermedi o

avançat. Això significa que utilitzen un

mínim de dos dispositius per connectarse

i han realitzat almenys quatre activitats

diferents (veure Annex. Taula 2 de

categorització d’usos ) a través de la

xarxa en els darrers tres mesos. De forma

molt majoritària utilitzen el mòbil i ho fan,

sobretot, per utilitzar el correu electrònic,

llegir informació d’actualitat i participar a

les xarxes socials.

Percentatge de ciutadans que s’han

connectat a Internet avui o ahir. Font:

MWCapital

14,6%

Gairebé nou de cada deu

barcelonins es connecten a

Internet diàriament.

Entre les persones que no es connecten a

Internet, els principals motius per no ferho

són de caire econòmic i de manca de

necessitat.

L’accessibiliat als serveis de connectivitat

de banda ampla no genera escletxa digital

a Barcelona. En termes de disponibilitat de

cobertura i servei de banda ampla mòbil,

la ciutat presenta uns indicadors molt

alts. Només s’identifiquen algunes zones

puntuals amb marge de millora.

LES VARIABLES QUE DETERMINEN

L’ESCLETXA DIGITAL ENTRE ELS

CIUTADANS DE BARCELONA

L’edat genera una escletxa digital, sobretot

a partir dels 64 anys. Les generacions

més joves són les més connectades i

les més multi-dispositiu, però no només

els millennials sinó també la generació

posterior fa un ús massiu d’Internet. Fins

als 64 anys, almenys set de cada deu

barcelonins disposa de telèfon mòbil

intel·ligent amb Internet. Però tot i així,

dos terços de les persones entre 65 i 74

anys té connexió a Internet a la llar i quasi

la meitat disposa de smartphone amb

Internet. A joves i grans, els diferencien

els interessos i necessitats vitals a l’hora

d’utilitzar Internet.

Accés a Internet per grups d’edat.

Font: MWCapital

De 16 a 24 anys

Viuen en llars connectades

95%

91%

De 25 a 34 anys

Viuen en llars connectades

87%

67%

De 35 a 44 anys

Viuen en llars connectades

86%

86%

De 45 a 54 anys

Viuen en llars connectades

86%

80%

De 55 a 64 anys

Viuen en llars connectades

81%

70%

Tenen Smartphone amb Internet

Tenen Smartphone amb Internet

Tenen Smartphone amb Internet

Tenen Smartphone amb Internet

Tenen Smartphone amb Internet

De 65 a 74 anys

Viuen en llars connectades

66%

47%

Tenen Smartphone amb Internet

85,4%

16 Resum executiu


La transversalitat del fenomen

digital a Barcelona provoca

que l’escletxa digital d’edat no

es manifesti amb claredat fins

als 65 anys.

La transversalitat en l’adopció d’Internet

a la ciutat de Barcelona s’observa en el

gènere. Ser home o dona no determina

l’accés i ús d’Internet (un 77% d’homes i

dones tenen smartphone amb Internet).

On s’observen certes diferències és en els

usos: les dones realitzen més activitats a

la xarxa relacionades amb la salut, mentre

que els homes duen a terme més activitats

comercials. Per tant, l’escletxa de gènere

d’accés i ús d’Internet no existeix a la ciutat

de Barcelona, situant-se en línia amb els

països nòrdics europeus.

Ser home o dona no influeix

en l’accés a la xarxa.

L’ocupació sí que provoca més

desigualtats davant del fenomen digital.

Els estudiants i els ocupats són els perfils

més connectats a Internet (al voltant de

nou de cada deu tenen Internet al mòbil),

mentre que les persones que es dediquen

a les tasques de la llar i els jubilats els que

menys (un de cada dos jubilats disposa

d’Internet al telèfon mòbil). Com en el

cas de l’edat, els usos d’Internet són molt

dispars entre els col·lectius: els estudiants

lideren els usos socials de la xarxa, els

ocupats els usos administratius, els aturats

la recerca de feina, i els jubilats els usos

relacionats amb la salut (veure taula 2 de

categorització d’usos).

El nivell educatiu i l’ocupació

influeixen de manera

significativa en l’adopció del

fenomen digital.

El nivell educatiu és una variable que

també provoca escletxa digital, sobretot,

en el segment amb menys estudis. Nou de

cada deu persones amb un nivell educatiu

alt o mitjà accedeix diàriament a la xarxa,

mentre que només sis de cada deu amb

un baix nivell educatiu es connecta a

Internet a diari. L’escletxa educativa també

es manifesta en els usos de la xarxa: les

persones amb pocs estudis tenen menys

contacte amb l’administració i els bancs a

través de la xarxa que les persones amb un

nivell educatiu alt o mitjà.

Darrera vegada que s’ha fet servir Internet segons nivell educatiu. Font: MWCapital

Nivell

d’estudis Alt

Nivell

d’estudis

Mitjà

Nivell

d’estudis

Baix

Avui o ahir 97% 89% 62%

En la darrera setmana 1% 4% 6%

Fa entre dues i quatre setmanes 0% 1% 2%

No faig servir mai Internet 1% 3% 25%

17


Ciutadans amb Internet a la llar segons

grans barris. Font: MWCapital

96%

96%

95%

84%

70%

70%

62%

3 primers

Les Corts

Bonanova i el Putxet

Sant Gertvasi-Galvany

Mitjana

3 darrers

Canyelles

Barceloneta

Torre Baró

La nacionalitat no és determinant per

a l’accés i ús d’Internet. Les persones

estrangeres es connecten menys a Internet

a través de la llar i el telèfon mòbil que

les de nacionalitat espanyola, ara bé, els

estrangers busquen maneres alternatives

per a connectar-se a Internet. També són

més actius que les persones de nacionalitat

espanyola en usos socials de la xarxa com

realitzar videotrucades o buscar feina,

mentre que les persones de nacionalitat

espanyola demanen cita al metge o

utilitzen el correu electrònic en major

proporció.

Els grans barris fan aflorar

l’escletxa territorial a

Barcelona amb un ús i accés

a Internet desigual entre els

seus ciutadans.

Tot i l’elevada penetració i adopció

d’Internet per part dels ciutadans de

Barcelona, el seu lloc de residència

configura desigualtats importants. Un

96% dels ciutadans declara tenir la llar

connectada a Internet, a Torre Baró

aquest percentatge baixa al 62%. També

s’observen diferències notables entre

grans barris en l’ús de dispositius i en certs

usos d’Internet (un 70% de la població de

Pedralbes compra per Internet, per només

un 30% de la població de Torre Baró).

EL NIVELL DE RENDA DELS BARRIS EXPLICA

LA DESIGUAL ADOPCIÓ D’INTERNET ENTRE

ELS CIUTADANS

El perfil digital intermedi és el més comú

a la ciutat de Barcelona. Només en els

barris de renda alta es trenca aquesta

tònica: en aquests barris el perfil majoritari

és l’avançat (quasi bé un de cada dos

ciutadans responen a aquest perfil). Per la

seva banda, els perfils menys digitalitzats

(l’usuari bàsic, l’esporàdic i les persones q

ue mai es connecten), tot i ser minoritaris,

es concentren en major proporció als barris

amb un nivell de renda més baix.

El nivell de renda dels barris

actua com a escletxa digital,

sobretot, en la desigual

utilització d’Internet.

La transversalitat del fenomen digital a

Barcelona es demostra amb el fet que no

existeixen diferències molt importants

respecte l’accés a Internet en funció del

nivell de renda dels barris: el 79% dels

barcelonins residents en barris de renda

baixa disposen de telèfon intel·ligent amb

accés a la xarxa, per un 91% dels que viuen

en barris de renda alta.

Usos d’Internet segons el nivell de renda familiar disponible (RDF) del barri. Font: MWCapital

Baixa

Mitjana

Mitjanabaixa

Mitjanaalta

Llegir notícies d’ actualitat a Internet 0,79 0,86 0,86 0,84 92%

Realitzar gestions bancàries 0,49 0,63 0,63 0,7 74%

Comprar per Internet 0,45 0,51 0,56 0,56 63%

Alta

18 Resum executiu


En canvi, en determinats usos d’Internet

sí que apareixen diferències remarcables:

en els barris de renda alta els ciutadans

realitzen un consum de notícies d’actualitat

a Internet, gestions bancàries i compren

per Internet de manera força més elevada

que les persones residents en barris de

renda baixa.

L’adopció del fenomen digital per part dels

ciutadans en funció del nivell de renda

dels barris permet extreure conclusions

significatives quan introduïm les variables

de gènere, d’edat, de nivell educatiu i

d’ocupació.

L’escletxa digital apareix amb força en els

barris de renda baixa si el ciutadà és dona,

té entre 65 i 74 anys, un nivell educatiu

baix, es dedica a tasques de la llar o és

aturat.

Ser home o dona no presenta diferències

importants en funció del nivell de renda

dels barris, però els homes realitzen

més activitats com consultar el correu

electrònic o llegir notícies d’actualitat en

els barris amb un nivell de renda baix.

Tenir entre 65 i 74 anys en els barris de

renda baixa significa no tenir Internet a la

llar (un 53%) en una proporció que quasi

dobla les persones de la mateixa edat en

barris de renda alta (un 88%). L’escletxa

d’edat també es dona en els usos d’Internet

en els barris amb un nivell de renda baix:

un 24% de les persones entre 65 i 74 anys

realitzen gestions bancàries per un 57% en

els barris de renda alta.

Una menor renda del barri

amplifica l’escletxa digital

vinculada amb el gènere,

l’edat, l’educació i l’ocupació.

Per la seva banda, el nivell educatiu és

una escletxa digital important en tots

els barris, menys en els de renda alta.

S’observen diferències importants segons

el nivell educatiu tant en l’accés com en

l’ús d’Internet en tots els barris, però és

en els barris de renda alta on aquestes

diferències són menors (per exemple en

els barris de renda baixa un 94% de les

persones amb un alt nivell educatiu tenen

la llar connectada a Internet per un 60%

dels que tenen un baix nivell educatiu.

En els barris de renda alta un 83% de les

persones amb un menor nivell d’estudis

disposa d’Internet a casa, per un 95% amb

un alt nivell educatiu).

Finalment, l’ocupació també demostra ser

una escletxa digital important en els barris

amb un nivell de renda baix. L’escletxa

digital es dóna, sobretot, entre aturats,

persones que es dediquen a tasques de

la llar i jubilats; perfils menys digitalitzats

en els barris de renda baixa. Per contra,

estudiants i ocupats mostren un alt nivell

de digitalització independentment de la

renda del barri.

19


20


3. METODOLOGIA

Les fonts d’informació

Per a la realització de l’informe s’utilitza una

font pròpia (enquesta MWCapital) i diferents

fonts secundàries d’informació existents a

nivell local, nacional i internacional.

El marc metodològic està basat en el Digital

Economy and Society Index (DESI), de la Unió

Europea.


3. METODOLOGIA

L’estudi es basa en el marc de referència DESI, que mesura

periòdicament el rendiment digital dels estats membres de la

Unió Europea.

MARC METODOLÒGIC

L’estudi es basa en el marc de referència

DESI, que mesura periòdicament el

rendiment digital dels estats membres de

la Unió Europea:

El DESI contempla cinc àmbits:

▬▬

▬▬

▬▬

La connectivitat: infraestructures de

banda ampla i la seva qualitat.

El capital humà: les competències

de les persones per aprofitar els

avantatges que ofereix la societat

digital.

L’ús d’Internet: la varietat d’activitats

que els ciutadans poden dur a terme

electrònicament, com ara el consum

de continguts online (música, vídeos,

jocs, etc.) i activitats com la compra

online o les gestions bancàries a la

xarxa.

Donat que el focus de l’informe L’escletxa

digital a la ciutat de Barcelona és el ciutadà

i no l’oferta de serveis públics o privats

ni la digitalització dels agents d’activitat

econòmica, s’utilitzen els tres primers

àmbits del DESI.

Es considera d’interès que en una evolució

futura de l’informe s’incorpori la visió del

sector públic i privat per a completar el

panorama digital a la ciutat de Barcelona.

FONTS D’INFORMACIÓ

Els resultats de l’informe es basen en tres

fonts d’informació principals:

(1) Enquesta Mobile World Capital

(MWCapital) 1

▬▬

Tècnica d’investigació. Entrevistes

presencials assistides per ordinador

(CAPI).

Segmentació d’edats utilitzada a l’informe.

Grups d’edat

Població

2015

Percentatge

sobre el total

16-24 128.474 8,00%

25-34 228.990 14,20%

35-44 269.546 16,70%

45-54 228.336 14,20%

55-64 190.383 11,80%

65-74 162.533 10,10%

Total 16 - 74

anys

Total

població

Barcelona

1.208.262 75,10%

1.609.550 100%

▬▬

▬▬

La integració de la tecnologia

digital a les empreses: el grau

de digitalització dels negocis i la

implementació del canal online (web,

e-commerce, m-commerce) per a la

venda.

Els serveis públics digitals: els

serveis que l’administració pública

ofereix electrònicament, especialment

els serveis d’administració electrònica

i de salut.

▬▬

Àmbit d’estudi. Barcelona ciutat.

▬▬

Població objectiu. Individus de 16

a 74 anys residents i empadronats a

la ciutat de Barcelona. Individus de

16 a 74 anys residents i empadronats

a la ciutat de Barcelona (1.208.262).

Quan els resultats de l’enquesta es

parla de “població” es fa referència

a la població compresa en aquest

rang d’edat. A continuació es mostra

la segmentació d’edats utilitzada

en l’informe, la població compresa

en cada rang l’any 2015 i el seu

valor percentual respecte el total

d’habitants de Barcelona.

22 Metodologia


Digital Economy and Society Index

Connectivitat

Serveis

públics

digitals

Digital

Economy and Society

Index

DESI

Capital

humà

Integració

Tecnologia

Digital

Ús

d’Internet

(1) Consultar Annex per conèixer el detall de

l’enquesta

(2) Font: Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament

de Barcelona, 2015

(3) El grans barris és una agrupació per agregació de

barris amb utilitat estadística. Es redueix el nombre

d’unitats territorials passant de 73 a 39 amb

l’objectiu d’obtenir una divisió territorial amb unitats

amb un volum de persones similar en cadascuna.

La finalitat és realitzar comparacions homogènies

des del punt de vista quantitatiu i mantenir el nivell

de significació estadística (la realització d’estudis

mostrals amb significació a nivell de barri (73) seria

extremadament costós).

(4) El terme banda ampla fa referència a l’accés d’alta

velocitat a Internet. Les tipologies de banda ampla,

segons la velocitat, són:

Banda ampla bàsica: superior o igual a 2 megabitsx

per segon o superior.

Banda ampla ràpida: superior o igual a 30 megabits

per segon o superior.

Banda ampla ultra ràpida: superior o igual a 100xxx

megabits per segon o superior.

▬▬

Dimensió de la mostra. 5.000

entrevistes.

▬▬

▬▬

▬▬

▬▬

Tipus de mostreig. Mostra

estratificada per gran barri mitjançant

afixació uniforme, de manera que a

cadascun dels 39 grans barris 2 de la

ciutat s’han portat a terme 128 o 129

entrevistes. Dins de cada estrat, la

selecció dels individus a entrevistar

s’ha portat a terme de forma aleatòria,

seguint quotes de barri, sexe i edat,

segons la distribució real de la

població objecte d’estudi en cada

gran barri. Per a l’anàlisi dels resultats,

les dades s’han ponderat per donar a

cada gran barri el pes que li pertoca

en el conjunt de la ciutat.

Marge d’error. El marge d’error per

al conjunt de la mostra és de ± 1,5%,

per a un nivell de confiança del 95% i

p=q=0,5.

Treball de camp. L’enquesta es va dur

a terme del 13 al 26 de gener de 2016.

Direcció tècnica. La realització de

l’enquesta i el seu processament ha

anat a càrrec del Gabinet d’Estudis

d’Opinió i Gestió Pública, GESOP.

(2) Informe de la distribució territorial

de la renda familiar disponible per

càpita a Barcelona (2014) 3

▬▬

Ofereix l’actualització pel 2014 de

l’Índex de Renda Familiar, un indicador

teòric del nivell mitjà de renda per

càpita dels residents als 73 barris de

la ciutat.

(3) Cobertura mòbil i fixa

A banda de l’Enquesta MWCapital, s’han

utilitzat dues fonts addicionals d’informació

per conèixer millor el nivell de cobertura

dels serveis de banda ampla, fixa i mòbil a

Barcelona:

▬ ▬

▬▬

‘L’Anàlisi geogràfic dels serveis de

banda ampla i desplegament de NGA

a Espanya’ de la Comissió Nacional

dels Mercats i la Competència

(CNMC) del 2014 pel municipi de

Barcelona analitza la cobertura fixa.

Aquest informe presenta les línies

minoristes actives però no el nivell de

desplegament del servei a la ciutat. 4

L’informe sobre la Qualitat dels Serveis

de Telecomunicacions’ (2016) de

l’empresa CASE, que amb el sistema

MedUX analitza la cobertura mòbil de

la ciutat de Barcelona i la seva qualitat

de servei.

ACCÉS OBERT A L’INFORME

Els resultats d’aquest informe i les dades

de l’Enquesta MWCapital poden poden

consultar-se de manera totalment oberta

i permanent des d’Internet. Pot consultarse

la informació de forma interactiva així

com descarregar-se les dades obtingudes

a partir de l’enquesta realitzada a través de

l’adreça:

http://www.mobileworldcapital.com/

escletxa-digital

23


DIVISIONS TERRITORIALS DE L’INFORME SEGONS RENDA FAMILIAR I GRAN BARRI

24 Metodologia


Barris de Renda Baixa (RDF1)

29 Vilapicina, Porta, el Turó de la Peira i Can Peguera

30 La Guineueta, Verdun i la Prosperitat

31 Canyelles, les Roquetes i la Trinitat Nova

32 Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona

33 La Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor

Barris de Renda Mitjana-Baixa (RFD2)

RFD5

RFD4

RFD3

RFD2

RFD4

RFD5

RFD3

RFD2

RFD4

RFD1

1 El Raval

3 La Barceloneta

11 El Poble Sec

12 La Marina

13 La Font de la Guatlla, Hostafrancs, i la Bordeta

14 Sants i Sants-Badal

25 El Guinardó

26 El Carmel i Can Baró

27 Els Barris de la Vall d’Hebron

28 Horta i la Font d’en Fargues

34 Sant Andreu

35 La Sagrera, el Congrés i Navas

36 El Clot i el Camp de l’Arpa

39 El Besòs, el Maresme i Provençals

40 Sant Martí, la Verneda i la Pau

Barris de Renda Mitjana (RFD3)

2 El Barri Gòtic

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

5 El Fort Pienc

6 La Sagrada Família

9 La Nova Esquerra de l’Eixample

10 Sant Antoni

22 Vallcarca, el Coll i la Salut

24 El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

Barris de Renda Mitjana-Alta (RFD4)

8 L’Antiga Esquerra de l’Eixample

15 Les Corts

16 La Maternitat i Sant Ramon

23 La Vila de Gràcia

37 El Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica

38 El Poblenou i Diagonal Mar

Barris de Renda Alta (RFD5)

7 La Dreta de l’Eixample

17 Pedralbes

19 Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera

20 Sant Gervasi-la Bonanova i el Putxet

21 Sant Gervasi-Galvany

25


26


4. CONTEXT

El full de ruta de les Agendes

Digitals

La Unió Europea i els seus estats membres han

definit agendes digitals per tal d’aconseguir el

total desplegament de la banda ampla i mòbil

i que tota la ciutadania es pugui beneficiar

de les oportunitats que ofereix la revolució

digital.


4. CONTEXT

Els volums quotidians d’activitat a la xarxa evidencien el grau de

penetració del fet digital a la ciutadania

L’EFERVESCÈNCIA DEL MÓN DIGITAL

A nivell mundial la penetració a Internet

entre els anys 2000 i 2015 s’ha multiplicat

per set, passant del 6,5% al 43% de la

població 1. Aquesta xifra significa que

3.200 milions de persones accedeixen a

Internet, d’un total de 7.400 milions.

A principis de febrer del 2016 hi havia

gairebé 3.800 milions de subscriptors

mòbils únics al món, i 7.600 milions

de connexions de persones, negocis i

objectes a Internet 2 . Es preveu que degut

al fenomen digital aquesta xifra creixerà

considerablement en el futur, sobretot pel

que fa a la connexió d’objectes a Internet.

Els volums quotidians d’activitat a la xarxa

evidencien el grau de penetració del fet

digital a la ciutadania

S’observa la mateixa tendència ascendent

en activitats que tradicionalment es feien

de forma física i que, cada cop més, els

ciutadans i ciutadanes opten per realitzarles

a través d’internet: comprar productes

i serveis, realitzar activitats bancàries,

llegir notícies d’actualitat, rebre formació,

realitzar algun tràmit amb l’administració,

organitzar-se i coordinar-se, etc.

L’ESCLETXA DIGITAL SEGUEIX SENT

AMPLIA

Tot i el creixement sense precedents

d’Internet dels últims anys, l’escletxa

digital entre regions i països continua

existint, especialment en el que respecta

a l’accés a Internet. Quasi bé el 60% de la

població (uns 4.200 milions de persones)

encara no accedeixen a Internet 3 . Només el

15% de la població mundial es pot permetre

pagar l’accés a Internet de banda ampla.

A nivell geogràfic, en els països

desenvolupats el 81,3% de les llars té

accés a Internet, en els països en vies de

desenvolupament aquest percentatge

es redueix al 34,1%, i en els països

subdesenvolupats al 6,7%.

ESTADÍSTIQUES DIGITALS.

CADA DIA AL MÓN...

Es veuen 8.800 milions dedeos per

Youtube

Es realitzen 4.200 milions de cerques

a Google

S’envien 207.000 milions de missatges

a través de correu electrònic

Es generen 4,5 bilions de likes a

Facebook

Es comparteixen 186 milions de

fotos per Instragram

4

Es realitzen 36 milions de compres

per Amazon

S’envien 803 milions de tuits

28 Context


Llars amb connexió a Internet.

Font: Gràfica sobre l’escletxa digital al món el 2015. La Vanguardia

Països desenvolupats

81,3%

Països desenvolupats

Món

81,3%

46,4%

Món

46,4%

34,1%

6,7%

Països en vies de desenvolupament

Països subdesenvolupats

34,1%

6,7%

Països en vies de desenvolupament

Països subdesenvolupats

(1) Font: UIT Facts & Figures. UIT és l’organisme

especialitzat de les Nacions Unides per les

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Lloc web: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/

Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

(2) Font: GSMA. GSMA és l’organització que representa

els interessos de les operadores mòbil de tot el

món. Lloc web: https://gsmaintelligence.com/

superior

(3) Font: Dividendos Digitales. Grupo Banco Mundial,

2015. Lloc web: http://www-wds.worldbank.org/

external/default/WDSContentServer/WDSP/

IB/2016/01/13/090224b08405bbc3/1_0/Rendered/

PDF/Informe0sobre00les0panorama0general.pdf

(4) Font: Dividendos Digitales. Grupo Banco Mundial,

2015.

(5) Font: Comprendre les polítiques de la Unió

Europea, Europea 2020: l’estratègia europea

de creixement. Comissió Europea, 2012. Lloc

web: http://www.lamoncloa.gob.es/espana/

eh15/politicasocial/Documents/Europa-2020-laestrategia-europea-de-crecimientoA.pdf

(6) Font: Observatori de la Societat de la Informació i

la Modernització de Galícia (2015). Lloc web: http://

www.osimga.gal/es/actualidade/noticias/20150301_

agenda.html

LES AGENDES DIGITALS, ACCELERADORS

DE LA PENETRACIÓ TECNOLÒGICA A LA

SOCIETAT

L’Agenda Digital de la Unió Europea,

l’estratègia per fer arribar Internet a

tothom

Des del 2010 la Unió Europa compta amb

una ‘Agenda Digital Europea’. Aquesta és

una de les set iniciatives emblemàtiques

derivades d’’Europa 2020’, l’estratègia de

creixement definida per la Unió Europea

per la dècada de 2010 a 2020. Aquesta

estratègia es va definir amb la finalitat

de superar la crisi econòmica i orientar

el creixement de la Unió Europea cap a

un model més intel·ligent, sostenible i

integrador.

L’objectiu de l’Agenda Digital Europea és

accelerar el desplegament d’Internet i la

implantació de les TIC per aconseguir que

els beneficis de la revolució digital arribin a

tothom. Per aconseguir-ho, es detallen un

seguit de camps d’actuació prioritaris 5 :

(1) La creació d’un mercat únic digital.

(2) La millora de les condicions marc per

la interoperabilitat entre productes i

serveis TIC.

(3) El foment de la confiança i la seguretat

a Internet.

(4) Garantir l’oferta d’un accés a Internet

molt més ràpid.

(5) Estimular la inversió en investigació i

desenvolupament..

(7) L’aplicació de les TIC per abordar

reptes socials com el canvi climàtic,

els costos creixent de l’atenció

sanitària i l’envelliment de la població

L’Agenda Digital Europea, a través del

DESI, mesura el grau d’avenç anual en el

rendiment digital de la Unió Europea i dels

seus estats membres.

El DESI 2015 resumeix dades del 2014 tant

de la Unió Europea en el seu conjunt com

de cada estat membre de la Unió Europea.

Els països es troben classificats en tres

grups (alt, mitjà o baix) segons el seu

nivell de rendiment digital, que es mesura

de 0 a 1. Dinamarca (0,68) és el país amb

una millor puntuació global, mentre que

Romania (0,31) el pitjor. Espanya es situa

en el nivell mitjà amb un 0,49, mentre que

la mitjana de la Unió Europea es situa en

0,47 6 .

Respecte l’any 2013, el 2014 la

Unió Europea va millorar el seu

desenvolupament digital, sobretot en

connectivitat i capital humà. Això es deu

a les millores significatives en l’adopció

de la banda ampla mòbil (passant de 58

a 67 abonats per cada 100 persones) i

en l’adopció de la banda ampla ràpida

(incrementant del 18% al 22% el total de

connexions ràpides de banda ampla).

També es va observar una millora en les

habilitats digitals bàsiques dels ciutadans

(del 55% al 59% de la població).

Els àmbits amb més necessitat de millora

són l’ús d’Internet pels ciutadans i la

integració de la tecnologia digital a les

empreses.

(6) El foment de l’alfabetització, la

capacitació i la inclusió digital.

29


Dins el DESI 2015 destaquen els següents

aspectes a cadascun dels cinc àmbits

contemplats 6 :

Connectivitat

En els darrers dos anys a la Unió

Europea s’han produït més de 20 milions

de subscripcions d’alta velocitat a

Internet (al menys 30Mbps). Gran part

d’aquest increment s’ha produït per

una major inversió dels operadors de

telecomunicacions en el desplegament

d’infraestructures de banda ampla fixa. A

Espanya, per exemple, es va produir un

important repunt de la inversió l’any 2014

per desplegar la fibra òptica a les llars, amb

un augment del 30% fins als 5.000 milions

d’euros 7 .

Serveis públics digitals i Integració de la

tecnologia digital a les empreses

El 26% de la població utilitza serveis

d’administració electrònica per enviar

formularis a l’administració públic

(l’objectiu per al 2015 era del 25%).

Els serveis en línia de les administracions

públiques no són fàcils d’utilitzar i no són

suficientment accessibles pels membres

menys digitals de la població.

COMPARATIVES DESI

Comparativa DESI 2015 vs DESI 2014

Comparativa DESI 2015 Espanya vs UE

La banda ampla bàsica està disponible

per a tots els membres de la UE, i les

tecnologies fixes cobreixen el 97% de

les llars. Les xarxes d’accés de pròxima

generació (NGA) que ofereixen velocitats

superiors a 30 Mbps cobreixen el 68% de

les llars, enfront del 62% de l’any passat.

Capital Humà

Els usuaris d’Internet que utilitzen Internet

al menys un cop a la setmana s’ha

incrementat fins al 75% de la població. Un

65% consumeix Internet diàriament.

Ara bé, un 18% de la població de la UE

encara no ha utilitzat mai Internet. Les

principals raons són la falta d’interès, la

falta d’habilitats i factors de cost.

El 40% de la població té habilitats digitals

insuficients.

Serveis

Públics

Digitals

DESI 2015

DESI 2014

0,6

0,5

0,4

0,3

Integració

Tecnologia

Digital

Connectivitat

Ús

Internet

Serveis

Públics

Digitals

Capital

humà

EU average

Medium-performance cluster average

ES

0,7

0,5

0,3

Integració

Tecnologia

Digital

0,1

Connectivitat

Ús

Internet

Capital

humà

Ús d’Internet

Més de la meitat (57%) dels usuaris

d’Internet de la UE utilitzen la banca en línia

i prop de dos terços (63%) compra en línia.

DESI 2015 DESI 2014

EU Mitjana

Medium performance

cluster average

ES

El 97% d’empreses de la UE tenen una

connexió a Internet, però només el 19% ha

fet ús de serveis al núvol.

30 Context


(7) Font: Digital Agenda Scoreboard 2015: Most targets

reached, time has come to lift digital borders, 2015.

Lloc web: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

en/news/digital-agenda-scoreboard-2015-mosttargets-reached-time-has-come-lift-digital-borders

(8) Font: Informe Econòmic Sectorial de les

Telecomunicacions i l’Audiovisual 2015. Lloc web:

http://data.cnmc.es/datagraph/files/Informe%20

Telecos%20y%20Audiovisual%202015.pdf

(9) Font: Informe Anual d’Agenda Digital per Espanya,

2015. Lloc web: http://www.agendadigital.gob.es/

Seguimiento/Informesanuales/Informes/informeagenda-digital-espana.pdf

(10) Font: Nou indicador, Digital Economy and Society

Index (DESI) a l’agenda digital europea. Portal

d’Administració electrònica del Govern d’Espanya,

2015. Lloc web: http://administracionelectronica.

gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/

Anio2015/Marzo/Noticia-2015-03-06-nuevoindicador-agenda-digital-europea.html#.

Vqy1abLhDIV

L’AGENDA DIGITAL PER ESPANYA, LA

CONCRECIÓ DE L’AGENDA DIGITAL

EUROPEA

L’Agenda Digital per Espanya dóna

compliment a les directrius establertes a

l’Agenda Digital Europea. Va ser aprovada

l’any 2013 i articula plans específics amb

l’objectiu de:

▬▬

▬▬

Millorar la productivitat i la

competitivitat.

Transformar i modernitzar

l’economia i la societat espanyola

a través de l’ús eficaç i intensiu de

les TIC per part de la ciutadania, les

empreses i les administracions.

L’Agenda Digital per Espanya conté 106

línies d’actuació estructurats en sis grans

objectius 8 .

(1) Fomentar el desplegament de xarxes

i serveis per garantir la connectivitat

digital.

(2) Desenvolupar l’economia digital

pel creixement, la competitivitat i

la internacionalització de l’empresa

espanyola.

(3) Millorar la e-Administració i adoptar

solucions digitals per una prestació

eficient dels serveis públics.

(4) Reforçar la confiança en l’àmbit digital

(5) Impulsar el sistema de R+D+i en

Tecnologies de la Informació i les

Comunicacions.

(6) Promoure la inclusió i alfabetització

digital i la formació de nous

professionals TIC.

Per assolir aquests objectius es van

dissenyar un conjunt de plans específics.

Segons el DESI, Espanya va millorar durant

l’any 2014 els resultats en tots el àmbits

analitzats, i va passar a ocupar el dotzè

lloc entre els 28 estats membres de la Unió

Europea 9 .

El progrés d’Espanya en el DESI es deu

principalment a la millora que està

experimentant en matèria de connectivitat.

El 65% de les llars disposa d’accés a

banda ampla d’alta velocitat, encara que

existeixen diferències importants entre

regions.

En general els ciutadans espanyols

compten amb unes competències digitals

bàsiques (el 58% dels espanyols té

competències digitals bàsiques).

31


A continuació es mostren els principals

avenços d’Espanya per a cadascun dels 6

objectius de la seva Agenda Digital 10 :

Objectiu 1. Fomentar el desplegament

de xarxes i serveis per garantir la

connectivitat digital

La cobertura a 100Mbps es situava a

principis de 2015 en el 61% de la població,

superant l’objectiu del 50% pel 2015. Així

mateix es va superar l’objectiu europeu

d’aconseguir un 5% de llars connectades

amb més de 100Mbps (5,8% a finals de

2014) i el del 12% de llars amb més de

30Mbps (13,7%).

Per contra, Espanya encara està lluny

d’aconseguir l’objectiu d’assolir el 25% de

llars connectades amb xarxes d’accés de

pròxima generació (NGA) i a finals de 2014

es situava al 20%.

Objectiu 2. Desenvolupar l’economia

digital pel creixement, la competitivitat

i la internacionalització de l’empresa

espanyola

L’activitat de compra i venda online per

part de les PIME es va incrementar al 2015

fins a un 25% i un 16% respectivament,

quan l’objectiu era aconseguir el 33% el

2015.

Objectiu 3. Millorar la e-Administració

i adoptar solucions digitals per una

prestació eficient dels serveis públics

Espanya es situava a finals de 2014 molt a

prop de complir els objectius del 2015: un

49% de les persones van utilitzar serveis

d’administració electrònica (només un

punt per sota de l’objectiu). Es va superar

l’objectiu del 25% de persones que envien

formularis complimentats a través dels

serveis d’administració electrònica.

Objectiu 4. Reforçar la confiança en

l’àmbit digital

Un 62% de la població espanyola utilitzava

l’any 2014 alguna mesura de seguretat (vuit

punts per sota de l’objectiu del 2015 de la

Unió Europea).

La confiança generada per Internet es

situava en el 52%, molt lluny del 70%

d’objectiu per a l’any 2015.

Objectiu 5. Impulsar el sistema de R+D+i

en tecnologies de la informació i les

comunicacions

El govern espanyol va impulsar un Pla de

Desenvolupament i Innovació del Sector

TIC per:

▬▬

▬▬

▬▬

▬▬

Incrementar eficiències de la inversió

en R+D+i en les TIC.

Fomentar la inversió privada en R+D+i

en les TIC.

Fomentar l’R+D+i en les TIC en petites i

mitjanes empreses.

Ampliar la participació espanyola en

R+D+I en TIC en l’àmbit internacional.

Objectiu 6. Promoure la inclusió i

alfabetització digital i la formació de nous

professionals TIC

A finals de 2014 un 71% de la població

utilitzava Internet de manera regular,

situant-se prop del 75% fixat per la

Unió Europea el 2015. Així mateix, l’ús

regular d’Internet per part de persones

desafavorides es situava el 2014 al 58%

molt a prop de l’objectiu del 2015 (60%)

Per contra, Espanya encara es trobava lluny

de l’objectiu d’assolir un 15% de població

que mai ha accedit a Internet, mostrant un

registre del 21% el 2014.

32 Context


(11) Font: Agenda Digital per Espanya. Observatori

Nacional de Telecomunicacions i Societat de la

Informació (ONTSI), 2015. Lloc web: http://www.

agendadigital.gob.es/Seguimiento/Indicadores/

Paginas/Indicadores.aspx

(12) Font: Agenda Digital per a Catalunya 2020,

Generalitat de Catalunya. 2013. Lloc web: http://

www.idigital.cat/documents/10501/405750/

Agenda_Digital_CAT_maquetada.pdf

(13) Font: idigital i Institut d’Estadística de Catalunya

(Idescat), 2015

IDIGITAL, EL FULL DE RUTA CATALÀ PER

SUPERAR ELS OBJECTIUS DIGITALS

EUROPEUS

L’Agenda Digital per a Catalunya

2020 (idigital) va ser aprovada l’any

2013 pel Govern de la Generalitat. Va

néixer per a concretar les estratègies de

desenvolupament de les TIC i per a traçar

un full de ruta que permeti situar Catalunya

entre els països europeus més avançats en

l’aprofitament de les TIC.

L’idigital defineix vuit eixos estratègics 11 :

(1) Eix 1. Competitivitat empresarial.

(2) Eix 2. Ciutadans digitals i cohesió

social.

(3) Eix 3. Administració electrònica de

qualitat i eficient.

(4) Eix 4. Serveis avançats de benestar.

(5) Eix 5. Seguretat digital.

(6) Eix 6. Desenvolupament del sector de

les TIC català.

(7) Eix 7. Infraestructures tecnològiques.

(8) Eix 8. Innovació i recerca digital.

Per a poder comparar en matèria digital

la situació de Catalunya amb d’altres

euroregions es va crear l’índex idigital.

Segons les darreres dades d’aquest índex,

Catalunya es situava l’any 2013 entre les 20

euroregions més ben posicionades d’un

total de 269, i l’idigital es posa com a fita

posicionar el 2020 Catalunya al grup de les

10 euroregions capdavanteres en TIC.

A més a més, idigital proporciona

informació per a realitzar el seguiment

dels objectius marcats a l’Agenda Digital

Europea a través dels cinc eixos del DESI. A

continuació es mostren els resultats per a

Catalunya 12 .

Connectivitat

El ritme de desplegament

d’infraestructures de banda ampla a

Catalunya ha superat els llindars fixats per

l’Agenda Digital Europea.

Capital humà

El 79% dels catalans utilitzaven regularment

Internet l’any 2015 (almenys un cop per

setmana), una xifra que superava el 75%

fixat per la Unió Europea per a l’any 2015.

Per altra banda, la població que no utilitza

Internet es situava el 2015 en el 15,6%, molt

a prop d’aconseguir l’objectiu del 15% fixat

per la Unió Europea.

Ús d’Internet

El 2015 un 39% dels catalans havia realitzat

compres en línia en els darrers 3 mesos.

Serveis públics digitals i Integració de la

tecnologia digital a les empreses

Un 49% dels ciutadans havien utilitzat

l’administració electrònica en els darrers 3

mesos.

33


EL REPTE DE LES CIUTATS

Europa i cadascun dels seus estats i

regions disposa d’agendes digitals i

sistemes d’indicadors que els permeten

ordenar plans d’acció i mesurar el seu nivell

de desenvolupament a fi de garantir una

correcta incorporació de la ciutadania a la

societat digital.

Davant d’aquest context, les

administracions públiques han d’oferir als

ciutadans, totes les eines necessàries per

a participar, col·laborar i liderar el canvi

digital que estan protagonitzant les ciutats

més avançades.

La comparativa internacional

Tots els informes i anàlisis que permeten

comparar l’evolució de diferents països i

regions ho fan a partir de fonts de dades

proveïdes per Eurostat, organitzacions

mundials, instituts nacionals d’estadística

i organismes reguladors del mercat de les

telecomunicacions.

Aquests organismes proporcionen

informació estructurada per a la unitat país

o regió, però no a nivell de ciutat. En motiu

d’aquest estudi s’ha observat que bona part

d’aquesta informació hauria d’incorporar la

ciutat com a unitat de mesura per entendre

com impacta el fenomen digital dins

d’aquesta.

Aquesta perspectiva és interessant ja que

les ciutats, cada cop més, esdevenen

motors de la transformació digital i són

tractores de les diferents agendes digitals.

Avui en dia no s’ha normalitzat un índex

digital integral de ciutats per part de

les administracions públiques. Tot i així

n’existeixen alguns focalitzats en àmbits

molt específics, com l’European Digital

City Index 13 que analitza com les ciutats

europees donen suport als emprenedors

digitals.

En el sector privat també existeixen alguns

estudis com ara:

▬▬

L’Índex IESE Cities in Motion 14 , que

avalua diferents ciutats respecte

deu dimensions clau: governança,

planificació urbana, gestió pública,

tecnologia, medi ambient, projecció

internacional, cohesió social, mobilitat

i transport, capital humà i economia.

34 Context


(14) Font: European Digital City Index 2015. Lloc web:

https://digitalcityindex.eu/

(15) Font: Índex IESE Cities in Motion, 2015. Lloc web:

http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0366.pdf

(16) Font: Networked Society City Index, Ericsson. 2015.

Lloc web: http://www.ericsson.com/thinkingahead/

networked_society/city-life/city-index

▬▬

El Networked Society City Index

d’Ericsson 15 , que analitza les ciutats

millor connectades del món. L’informe

examina la maduresa tecnològica

de 40 nuclis urbans en funció de

la influència que exerceixen les

Tecnologies de la Informació i la

Comunicació (TIC). L’ICT índex (índex

de les Tecnologies de la informació) es

basa en variables tecnològiques com

la infraestructura, ús i assequibilitat

per a mesurar com aquestes

influencien en el desenvolupament

econòmic, social i mediambiental

(el que es coneix com Triple Bottom

Line). Aquesta anàlisi mesura l’equilibri

entre les persones, les activitats

econòmiques i la sostenibilitat. Per

primer cop l’any 2014 es va incorporar

Barcelona a l’estudi, situant-se en la

posició número divuit del total de

40 ciutats que composen l’índex.

En aquest moment Estocolm lidera

el rànquing, amb Londres i Paris en

segon i tercer lloc.

El punt de partida

Aquest informe es basa en una font

d’informació pròpia (enquesta MWCapital) i

d’altres obtingudes provinents de diferents

organismes i administracions. S’estructura

en base a un marc de referència estàndard

que permet comparar els resultats amb els

de la Unió Europea. El marc metodològic

s’ha basat en el DESI, que mesura el

rendiment digital dels diferents països de

la Unió Europea per assolir els objectius

plantejats a l’Agenda Digital Europea.

L’informe ha de ser el punt de partida que

permeti:

▬▬

Realitzar una diagnosi digital dels

ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquesta diagnosi ha de detectar les

principals dificultats per a accedir,

utilitzar i conèixer les eines digitals,

i ha d’identificar els perfils més

susceptibles de ser exclosos del món

digital.

Tots aquests estudis i informes són

interessants, però es fa necessari disposar

d’una font estable i continua d’informació

que permeti conèixer el grau d’accés,

freqüència i ús a Internet dels ciutadans

que viuen a la ciutat de Barcelona.

▬▬

Dissenyar i implementar un conjunt

de polítiques públiques orientades

a la plena inclusió, participació i

desenvolupament digital individual i

col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes

de Barcelona.

En definitiva, el present informe pot ajudar

a crear un punt d’inflexió i reorientar el

debat de l’escletxa digital en l’àmbit de les

ciutats, pel seu pes i protagonisme

.

35


36


5. DETALL DELS RESLUTATS

Triple mirada

L’informe de resultats presenta primer una

mirada global a la ciutat de Barcelona; a

continuació una anàlisi en funció de variables

com l’edat, el gènere, la situació ocupacional

o el nivell educatiu; i finalment una lectura

relacionada amb el nivell de renda dels barris.

5.1 RESULTATS GLOBALS

5.2 RESULTATS PER CATEGORIA

5.3 RESULTATS SEGONS EL NIVELL DE RENDA

DEL BARRI


5.1 RESULTATS GLOBALS

En aquest apartat es presenten els resultats globals dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona

davant del fenomen digital.

L’estructura de l’apartat és el següent:

▬▬

Identificació i anàlisi dels perfils dels ciutadans a l’hora de connectar-se a Internet.

▬▬

Informació sobre com els ciutadans es connecten a Internet i les barreres d’accés.

▬▬

Coneixença sobre els usos d’Internet i la seguretat a la xarxa.

Un terç dels ciutadans de Barcelona

responen al perfil avançat en l’ús

d’Internet. Això significa que utilitzen 3

o més dispositius per connectar-se i que

realitzen sis o més activitats diferents a

través de la xarxa. El gruix dels ciutadans

de Barcelona són usuaris intermedis

(35%), mentre que una quarta part de la

població són usuaris bàsics o esporàdics.

L’ edat, el nivell d’estudis, l’ocupació, el

nivell de del barri i el lloc de residència

són variables claus que determinen el

tipus de perfil. Tenir una edat avançada,

amb un baix nivell d’estudis, treballar

en tasques de la llar o ser jubilat i viure

en barris de renda baixa augmenten

les probabilitats de ser usuari bàsic,

esporàdic o directament no ser usuari

d’Internet.

EL 90% DELS CIUTADANS DE BARCELONA

FAN SERVIR INTERNET. SEGONS L’ÚS

QUE EN FAN ES DISTINGEIXEN USUARIS

ESPORÀDICS, BÀSICS, INTERMEDIS I

AVANÇATS

El 90% dels habitants de Barcelona són

usuaris d’Internet. Entre aquesta majoria

de ciutadans hi distingim diferents

perfils d’usuari en funció del nombre de

dispositius utilitzats i de la varietat d’usos

en les seves connexions a la xarxa. Els

perfils identificats són: usuari avançat,

usuari intermedi, usuari bàsic, usuari

esporàdics i el que no és usuari.

El perfil d’usuari a Internet més comú a la

ciutat de Barcelona és l’intermedi (34,7%),

seguit de l’avançat (30,7%) i el bàsic

(20,8%).

Una desena part dels barcelonins no es

connecta mai a Internet. Per últim, un 4,2%

respon al perfil d’usuari esporàdic.

LA CARACTERITZACIÓ DELS PERFILS 1 .

L’usuari avançat: fins a 44 anys, amb un

alt nivell educatiu i viu en barris de renda

mitja-alta o alta

L’usuari d’Internet avançat de la ciutat

de Barcelona és un home o una dona

que té menys de 44 anys, de nacionalitat

espanyola i amb un nivell d’estudis alt. A

nivell d’ocupació es troba treballant o és

estudiant i viu en barris de renda alta o

mitjana-alta. Pel que fa a la seva ubicació,

l’usuari avançat es concentra en els grans

barris de Sant Gervasi-Galvany, la Dreta de

l’Eixample i la Nova Esquerra de l’Eixample.

Paràmetres per identificar els perfils 1

Tipologia

Darrer ús d’Internet

Nombre de dispositius

que utilitza

Nombre d’activitats

que ha realitzat 2

Usuari avançat Darrers tres mesos Mínim de 3 Mínim de 6

Usuari intermedi Darrers tres mesos Mínim de 2 Mínim de 4

Usuari bàsic Darrers tres mesos Mínim d’1 Mínim de 2

Usuari esporàdic Darrers tres mesos Mínim d’1 0 o 1

No és usuari No utilitza internet - -

38 Resultats


Distribució dels perfils d’usuaris i no usuaris de la població de la ciutat de Barcelona.

Font: MWCapital

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No és usuari

4,2%

Esporàdic

9,5%

No és usuari

30,7%

Avançat

20,8%

Bàsic

Perfils dels

ciutadans

34,7%

Intermedi

(1) Veure Annex. Taula 1. Caracterització dels perfils

d’usuari i no usuari d’Internet.

(2) Veure Annex. Taula 2 de Categorització d’usos.

L’usuari intermedi: entre 16 i 34 anys,

amb un nivell d’estudis mitjà o alt i viu en

barris de renda mitja-alta o alta

L’usuari d’Internet intermedi és el menys

definit degut a ser el més nombrós. Es

tracta d’un perfil més masculí que femení

i amb important presència de joves (entre

16 i 34 anys) tot i que amb representació

de tots els grups d’edat. En aquest perfil

hi trobem tant ciutadans de nacionalitat

espanyola com residents estrangers, amb

un nivell d’estudis alt i mitjà. Es troben

ocupats, estudiant o bé a l’atur. El perfil

intermedi és més probable trobar-lo en

barris de renda alta i mitjana-alta. Els barris

amb un percentatge més elevat d’usuaris

intermedis són Sarrià, Les Corts i la Vila de

Gràcia.

L’usuari bàsic: més de 45 anys, amb un

nivell d’estudi mitjà o baix i treballa a la

llar o està a l’atur

Aquest perfil d’usuari agrupa tant homes

com dones de més de 45 anys i conté una

major proporció de ciutadans estrangers

que no pas de nacionalitat espanyola.

Disposa d’un nivell d’estudis mitjà o baix,

treballa a la llar o bé està a l’atur, i viu en

barris de renda mitjana-baixa o baixa. Els

barris amb més concentració d’usuaris

bàsics són la Sagrera, Congrés i Navas,

Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor,

Sant Antoni i els barris de la Vall d’Hebron.

L’usuari esporàdic: més de 55 anys, amb

un nivell d’estudis baix i i treballa a la llar

o està jubilat

El tipus d’usuari esporàdic té entre 55

i 74 anys i és un home o una dona de

nacionalitat espanyola o estrangera.

Disposa d’un nivell d’estudis baix i, en

major proporció que els altres perfils, és un

treballador de la llar o bé es troba jubilat.

Així mateix, l’usuari esporàdic s’ubica en

barris de renda mitjana i baixa. Els barris

de Sant Antoni, Canyelles, Roquetes,

Trinitat Nova, Vilapicina, Porta, el Turó de

la Peira i Can Peguera són els que tenen

un percentatge més elevat d’usuaris

esporàdics.

El perfil no usuari: més de 65 anys, amb

un nivell d’estudis baix i viu en barris de

renda mitja-baixa i baixa

El perfil que no es connecta a Internet

és una dona de més de 65 anys de

nacionalitat espanyola que es caracteritza

per tenir un nivell d’estudis baix i ser

treballador de la llar o jubilat. Aquest perfil

es troba situat en barris de renda mitjanabaixa

i baixa. Els barris amb un percentatge

més elevat de persones del perfil que no

es connecta a Internet són el Carmel, Can

Baró, La Marina i Sant Andreu.

39


34,7%

Intermedi

9,5%

No connectat

30,7%

Avançat

4,2%

Esporàdic

20,8%

Bàsic


La major part dels ciutadans de

Barcelona es troben connectats a la

xarxa, ja sigui a través d’Internet a la seva

llar (83,7%) o a través de l’smartphone

(76%). Els barcelonins es connecten a

la xarxa a través d’una mitjana de 2,11

dispositius (2,33 si no es té en compte

els ciutadans que no es connecten).

La cobertura mòbil o fixa no és una

barrera a l’hora de tenir connexió a

Internet. Els ciutadans que manifesten la

falta de cobertura com a motiu per la de

manca de connexió a Internet a la llar és

del 0,2% de la població enquestada.

Entre els ciutadans que no connectats,

el cost del servei sí que resulta ser una

barrera més significativa. Ho és pel 3,7%

dels barcelonins a l’hora de disposar

d’Internet a la seva llar, i per un 1,6%

de cara a tenir una tarifa de dades a

l’smartphone.

MÉS DEL 83% DELS BARCELONINS

DISPOSA D’INTERNET DE BANDA AMPLA AL

SEU DOMICILI I UN 76% HI ACCEDEIX DES

DE L’SMARTPHONE

Tot i que la majoria de la població disposa

d’accés a Internet, els principals motius

per no disposar de connexió són de caire

econòmic

La gran majoria dels ciutadans i ciutadanes

de Barcelona disposen de connexió a

Internet amb banda ampla a la seva llar

(quasi un 84%).

Ciutadans que declaren tenir connexió a

Internet amb banda ampla a la seva llar.

Font: MWCapital

83,7%

16,3%


No

L’informe ‘Anàlisi geogràfic dels serveis

de banda ampla i desplegament de NGA

a Espanya’ de la Comissió Nacional dels

Mercats i la Competència (CNMC) explica

que Barcelona comptava el 2014 amb

702.327 accessos fixos actius de banda

ampla. Malauradament aquesta dada no

especifica quantes d’aquestes connexions

corresponen a llars domèstiques i quantes

a altres usos, així que per a obtenir una

aproximació als nivells de cobertura de

la ciutadania aportem que el 84% dels

entrevistats a l’enquesta MWCapital ha

expressat que viu a una llar connectada.

L’informe de la CNMC mostra un clar

impuls en els darrers anys en la implantació

i contractació d’accessos de Xarxes de

Nova Generació (NGA) i en concret d’accés

de fibra fins la llar (FTTH).

En l’actualitat, segons es desprèn de

l’enquesta realitzada, el tipus de connexió

més estesa és la fibra òptica amb un 50,9%,

seguit de l’ADSL / VDSL / SDSL amb un

43,5%.

Segons diferents estudis que analitzen

l’escletxa digital 3 , les principals barreres

per la manca d’Internet a les llars

solen ser el cost del servei i la manca

d’infraestructura per accedir a Internet.

Motius per la manca de connexió a Internet

a la llar (sobre el total de població de

Barcelona). Font: MWCapital

6,2%

3,9%

3,7%

0,2%

2,3%

No fa servir Internet

Ús Internet per altres vies

Motius econòmics

No arriba Internet

Altres

En el cas de Barcelona un 22,5% de les

persones que no disposen d’Internet

argumenta motius econòmics, la qual cosa

suposa un 3,7% del total de ciutadans.

Per altra banda, tan sols l’1,2% dels

ciutadans que no tenen Internet a la

seva llar declara que és per la manca de

cobertura, el que suposa un 0,2% del

total dels habitants entre 16 i 74 anys de

Barcelona.

L’accés a Internet és mòbil: El 76% dels

ciutadans de Barcelona es connecta a la

xarxa a través de l’smartphone

El percentatge de ciutadans que disposen

de telèfon mòbil intel·ligent o smartphone

és similar al de persones amb Internet

a la llar. Un 84,5% dels habitants de

Barcelona disposa d’smartphone, mentre

que un 15,4% no. Entre els que disposen

d’smartphone, un 91,8% té contractada

una tarifa de dades (el que suposa que el

76% dels barcelonins té smpartphone amb

tarifa de dades), per un 7,6% dels usuaris

d’smartphone que no disposa d’aquest

servei.

Un 7,6% dels ciutadans que disposen

d’smartphone no tenen contractada una

tarifa de dades. Els principals motius per

no tenir una tarifa de dades en el telèfon

intel·ligent són accedir a la xarxa a través

de connexió wifi (2,9% dels propietaris

d’smartphones) i considerar que no es

necessita Internet (2% dels ciutadans

amb telèfon mòbil intel·ligent). La barrera

econòmica afecta l’1,6% dels ciutadans

amb smartphone, mentre que la cobertura

mòbil ja no suposa una barrera d’accés

tal i como ho demostra el fet que només

el 0,02% dels ciutadans entrevistats ha

manifestat aquest motiu per la manca

d’accés a Internet des del telèfon

intel·ligent.

41


(3) Font: La brecha digital en España, UGT, 2015.

Lloc web: http://www.ugt.es/Publicaciones/

BRECHADIGITAL_WEB.pdf i eEspaña 2014, Informe

anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la

información en España, Fundación Orange, 2014.

Lloc web: https://www.proyectosfundacionorange.

es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf

Motius per no tenir tarifa de dades a

l’smpartphone (percentatge sobre la

població que disposa d’smparthone).

Font: MWCapital

2,89%

1,98%

1,64%

0,2%

1,06%

Utilitza el wifi

No necessita Internet

Cost del servei

Manca cobertura mòbil

Altres

En relació a la cobertura mòbil, l’estudi

‘Informe sobre la Qualitat dels Serveis

de Telecomunicacions’ fet a petició per

CaseOnIt amb el sistema MedUX, assenyala

que Barcelona presenta uns indicadors

molt alts en termes de disponibilitat de

cobertura i servei. Els resultats d’aquestes

medicions indiquen una disponibilitat

del servei del 99,56% en banda ampla

mòbil. D’aquestes conexions 9 de cada

10 es produeixen amb tecnologia 4G i

quan aquesta connexió no és possible, es

produeix amb tecnologia 3G.

L’análisi s’ha fet durant el mes de gener del

2016 amb quasi 1 milió de medicions de la

cobertura i qualitat del servei distribuides

en la totalitat de la superficie de la ciutat

de Barcelona. Les dues zones de la ciutat

identificades amb un nivel de cobertura

inferior a la mitja estàn situades a punts

concrets de Vallvidrera i l’Eixample (Veure

el detall al mapa).

Els ciutadans de Barcelona són

multidispositiu. Més del 70% de la

població utilitza 2 o més dispositius per

connectar-se a Internet

Un altre element per a mesurar el grau

d’accés i connectivitat de la ciutadania de

Barcelona és el nombre de dispositius que

els ciutadans utilitzen per connectar-se a

Internet.

Els ciutadans i ciutadanes de Barcelona

que es connecten a Internet ho fan a través

d’una mitjana de 2,33 dispositius (2,11 si

tenim en compte els ciutadans que no es

connecten). El 78,5% de la població utilitza

entre 1 i 3 dispositius, un 11,9% n’utilitza 4 o

més, i un 9,6% no n’utilitza cap.

Nombre de dispositius per connectar-se a

Internet per persona. Font: MWCapital

9,6%

20,2%

35,6%

22,7%

8,9%

2,4%

0,5%

0,1%

0

1

2

3

4

5

6

7

42 Resultats


El mòbil és amb diferència el dispositiu

més utilitzat entre les persones que

accedeixen a Internet. Nou de cada deu

barcelonins que es connecten a Internet

ho fan a través d’aquest dispositiu. A gran

distància s’hi situa l’ordinador portàtil,

amb quasi un 60%.

Per altra banda, les activitats més

comunes a l’hora de connectar-se a

Internet són: utilitzar el correu electrònic

(90%), llegir notícies d’actualitat (85%) i

utilitzar alguna xarxa social (75%).

Quant als comportaments relatius a la

seguretat a la xarxa, si bé és majoria la

població barcelonina que utilitza més

d’una contrasenya a Internet (el 51%),

més de la meitat de la població no la

canvia mai.

ELS BARCELONINS ES CONNECTEN

MAJORITÀRIAMENT DES DEL MÒBIL

I HO FAN PER UTILITZAR EL CORREU

ELECTRÒNIC, LLEGIR INFORMACIÓ

D’ACTUALITAT I PARTICIPAR A LES XARXES

SOCIALS

El mòbil (89,4%), l’ordinador portàtil (58,2%)

i la tauleta (33,7%) són els dispositius

més utilitzats per aquelles persones que

han accedit a Internet en els darrers tres

mesos. L’ordinador de sobretaula de la llar

és el dispositiu d’accés per al 28% dels

barcelonins mentre que l’ordinador de

sobretaula de la feina ho és per al 14% dels

ciutadans de Barcelona.

Els usos més comuns tenen a veure amb

la comunicació personal, el consum de

notícies i la participació a les xarxes

socials

Respecte als usos més populars per

aquells que s’han connectat en els

últims tres mesos, destaquen utilitzar el

correu electrònic (89,9%), llegir notícies

d’actualitat a Internet (85,4%) i utilitzar

alguna xarxa social (74,6%). Per contra,

les activitats amb menys ús per part dels

ciutadans de Barcelona van ser rebre algun

curs de formació (13,5%), compartir béns

o serveis per Internet sense retribució

econòmica (10,5%) i crear una web o blog

(9,2%).

Llegir notícies d'actualitat a Internet

La meitat dels usuaris d’Internet només fa

servir una contrasenya i més de la meitat

no la canvia mai

Tot i que són majoria els ciutadans

de Barcelona que utilitzen més d’una

contrasenya per navegar per Internet

(un 51%), la majoria no la canvia mai

(54,2%). Per tant, malgrat que hi ha

certa consciència envers un accés

segur a la xarxa i els ciutadans utilitzen

contrasenyes diferents, no s’observa una

conducta generalitzada de gestió activa

de la seguretat a través del canvi de la

contrasenya de manera periòdica.

Comportament prudent a la xarxa:

socialització de continguts amb reserves

En el cas d’aquells barcelonins que

publiquen continguts a les xarxes socials

només un 30% és conscient de que ho fa

de manera totalment oberta, mentre que

un 61,1% creu restingir l’accés només a

algunes persones.

Usos d’Internet en els darrers tres mesos.

Font: MWCapital

89,8%

85,4%

74,6%

64,1%

63,2%

60,1%

53,6%

50,2%

42,0%

35,4%

29,6%

28,0%

25,6%

17,8%

14,0%

13,5%

10,5%

9,2%

54,2%

27,5%

17,4%

0,9%

Utilitzar el correu electrònic

Llegir notícies d'actualitat a Internet

Utilitzar alguna xarxa social

Consultar comptes bancaris

Buscar informació a webs d'AA.PP.

Buscar a Internet info sobre salut

Comprar quelcom per Internet

Utilitzar sistemes de videotrucada

Realitzar tràmit amb l'AA.PP.

Demanar cita al metge

Publicar continguts webs o blogs

Buscar feina

Participar en moviments socials

Vendre quelcom per Internet

Llogar alguna cosa

Realitzar curs formació

Compartir béns o serveis

Crear una web o blog

Freqüència en canviar contrasenyes.

Font: MWCapital

Mai

Amb menor freqüència

Un cop cada sis mesos

NS/NC

43


NIVELLS DE COBERTURA A LA CIUTAT DE BARCELONA PER BARRIS DURANT EL MES DE GENER DE 2016


5.2 RESULTATS PER CATEGORIA

Aquesta secció detalla els resultats per categoria, posant

èmfasi en aquelles variables més determinants que expliquen

les diferències de connexió, ús i seguretat d’Internet. Les

variables analitzades són Edat, Gènere, Nivell d’estudis,

Ocupació, Nacionalitat i Grans Barris.

L’edat determina l’ús que se’n fa de la

xarxa i com es gestiona la seguretat

L’accés a Internet està estès de manera

transversal en tots els grups d’edat.

Fins als 64 anys més de tres quartes

parts de la població té connexió a

Internet a través de la llar o a través de

l’smartphone. Fins els 24 anys l’accés

a Internet arriba gairebé al 100% de la

població, mentre que a partir dels 65 anys

aquest percentatge es redueix de forma

considerable.

L’edat determina els usos que se li

dóna a Internet. Els joves fins a 24 anys

utilitzen la xarxa més que la resta de la

població per a participar a les xarxes

socials, informar-se i buscar feina; els

ciutadans entre 25 i 44 anys lideren els

usos transaccionals (comprar i vendre),

administratius i d’economia col·laborativa

(compartir béns); i els usuaris de més

de 45 anys fan servir Internet en major

proporció que la resta de ciutadans per a

realitzar gestions i demanar cita al metge.

Quant a l’ús segur d’Internet, a més

edat menys consciència al voltant de la

seguretat a la xarxa. Els ciutadans, quan

més grans menys contrasenyes diferents

fan servir i menys la canvien.

EDAT

La població està majoritàriament

connectada fins els 64 anys. A partir

d’aquesta d’edat si no s’utilitza Internet és

per manca d’interès o necessitat

La penetració d’Internet a la llar és

generalitzada en tots els trams d’edat.

Més del 80% dels ciutadans de Barcelona

de fins a 64 anys viu a una llar amb

connexió a Internet. Només en el cas de les

persones de 65 anys o més grans aquest

percentatge es redueix al 66,4%, mentre

que el 95% dels joves fins a 24 anys viu a

una llar connectada.

La mateixa tendència es produeix amb

l’accés a Internet a través de telèfons

mòbils intel·ligents. Fins als 64 anys la

majoria de ciutadans que es connecta a

la xarxa fa servir un smartphone, només

a partir d’aquesta edat no arriben a la

meitat (47%) els que es connecten a través

d’aquest dispositiu.

Pel que fa al tipus de connexió que utilitzen

les llars amb accés a Internet, la fibra

òptica és la tecnologia majoritària en

tots els trams d’edat. Destaca en aquest

àmbit el segment de persones entre 65 i

74 anys, que disposa de connexió a través

de fibra òptica en el 55,4% dels casos i es

situa cinc punts per sobre en l’adopció

d’aquesta tecnologia en relació a la resta

de ciutadans (que és del 50,9% de mitjana).

Accés a Internet per grups d’edat.

Font: MWCapital

De 65 a 74 anys

Tenen Smartphone amb Internet

47%

66%

De 55 a 64 anys

Tenen Smartphone amb Internet

70%

81%

De 45 a 54 anys

Tenen Smartphone amb Internet

80%

86%

De 35 a 44 anys

Tenen Smartphone amb Internet

86%

87%

De 25 a 34 anys

Tenen Smartphone amb Internet

87%

87%

De 16 a 24 anys

Tenen Smartphone amb Internet

91%

95%

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

46 Resultats


En el cas de no disposar d’Internet a la

llar, els motius econòmics són la principal

raó entre els ciutadans de fins a 54

anys, mentre que a partir dels 65 anys la

principal raó per no tenir Internet a casa és

la manca d’interès (el 78,6% dels ciutadans

entre 65 a 74 anys que no tenen Internet a

la llar manifesten que és perquè no els cal

o no el fan servir).

L’ús d’internet és diari o pràcticament

diari fins els 64 anys

Gairebé el 80% dels ciutadans entre 16 i 64

anys i més de la meitat dels ciutadans més

grans de 75 anys s’han connectat a Internet

en les darreres 24 hores. El tram d’edat

on es concentren les persones que no

accedeixen mai a la xarxa és el de 65 a 74

anys, on es registra un 34% de la població

que no fa servir Internet.

Percentatge de persones per franja d’edat

que no tenen connexió a la llar per motius

econòmics. Font: MWCapital

5,4%

14,7%

35,6%

35,7%

31,7%

25,0%

De 65 a 74 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

De 35 a 44 anys

De 25 a 34 anys

De 15 a 24 anys

Darrera vegada que ha fet servir Internet.

Resultat per tram d’ edat i últim ús que es recorda. Font: MWCapital

16- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Avui o ahir 98,2% 95,9% 93,3% 88,6% 78,1% 51,5%

En la darrera setmana 1,6% 2,1% 2,9% 3,2% 5,5% 6,7%

Fa entre dues i quatre setmanes 0,2% 0,3% 1,1% 1,0% 1,9% 1,2%

Fa més d’un mes i menys de 3 mesos 0,0% 0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 1,1%

Fa més de tres mesos i menys d’un any 0,0% 0,4% 0,2% 0,9% 0,9% 0,9%

Fa més d’un any 0,0% 0,3% 0,7% 0,7% 1,8% 3,8%

No faig servir mai Internet 0,0% 0,7% 1,3% 4,8% 11,1% 34,9%

47


Dispositius a través dels quals es connecta

a Internet (sobre el total que ha fet servir

Internet en els darrers tres mesos)

Font: MWCapital

De 65 a 74 anys

Ordinador sobretaula llar

35%

50%

24%

72%

De 55 a 64 anys

Ordinador sobretaula llar

31%

51%

30%

84%

De 45 a 54 anys

Ordinador sobretaula llar

35%

55%

35%

88%

De 35 a 44 anys

Ordinador sobretaula llar

25%

59%

40%

92%

De 25 a 34 anys

Ordinador sobretaula llar

19%

62%

32%

96%

De 16 a 24 anys

Ordinador sobretaula llar

30%

71%

35%

97%

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Ordinador portàtil

Tauleta

Mòbil

Diferències d’edat en l’ús de xarxes socials

i la petició de cita al metge per Internet en

els darrers tres mesos

Font: MWCapital

De 65 a 74 anys

Cita al metge

38%

51%

De 55 a 64 anys

Cita al metge

37%

56%

De 45 a 54 anys

Cita al metge

39%

67%

De 35 a 44 anys

Cita al metge

36%

81%

De 25 a 34 anys

Cita al metge

36%

90%

De 16 a 24 anys

Cita al metge

24%

97%

Xarxes socials

Xarxes socials

Xarxes socials

Xarxes socials

Xarxes socials

Xarxes socials

L’accés a Internet a Barcelona és

preferentment mòbil per a totes les

franges d’edat

Els joves utilitzen en major mesura el

telèfon mòbil i l’ordinador portàtil. Més del

90% de la població fins a 44 anys accedeix

a Internet des del mòbil mentre que

aquesta proporció es redueix fins al 72%

en la franja d’edat de 65 a 74 anys. L’ús de

la tauleta supera un terç de la població de

fins a 54 anys essent el segment entre 35

i 44 anys el que en fa un ús més intensiu.

L’ordinador de sobretaula de la llar és el

dispositiu amb menys ús entre la població

de fins a 44 anys. Els ciutadans d’entre 45 i

64 anys fan servir l’ordinador de sobretaula

en la mateixa proporció que la tauleta.

Els joves participen més a les xarxes

socials i les persones de més edat

demanen visita al metge per Internet més

que la resta de la població

Existeixen dos usos d’Internet amb un

comportament absolutament contraposat

segons el tram d’edat dels ciutadans. D’una

banda la participació a les xarxes socials és

massiva entre els joves de 16 a 24 anys i va

disminuint a mesura que s’avança en l’edat,

i en oposició a això, la població més jove és

la que menys utilitza la xarxa per demanar

visita al metge mentre que a partir dels 25

anys aquesta pràctica guanya importància

i es consolida a mesura que avancen els

anys.

48 Resultats


Usos socials d’Internet per intervals d’edat. Font: MWCapital

16- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Consultar el correu electrònic 98% 94% 91% 89% 85% 78%

Utilitzar sistemes de videotrucada 67% 66% 53% 40% 37% 29%

Utilitzar les xarxes socials 97% 90% 81% 67% 56% 41%

Publicar en webs o blogs 52% 42% 31% 21% 16% 9%

Crear webs o blogs 16% 12% 10% 7% 5% 3%

Llegir notícies a Internet 91% 90% 86% 84% 80% 75%

Usos transaccionals i d’economia col·laborativa en funció de l’edat. Font: MWCapital

Usos transaccionals

16- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Llogar per Internet 15% 15% 18% 13% 10% 8%

Vendre per Internet 23% 25% 23% 15% 6% 5%

Comprar per Internet 61% 64% 60% 55% 37% 29%

Usos d’economia col·laborativa

Compartir béns 14% 15% 12% 8% 6% 5%

Participar en moviments socials, 23% 30% 26% 24% 26% 21%

Usos administratius, relacionats amb la salut, i de formació i treball per trams d’ edat.

Font: MWCapital

Usos administratius

16- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Buscar informació a webs

d’administracions públiques 62% 70% 67% 66% 57% 45%

Realitzar un tràmit amb

l’administració 34% 47% 47% 46% 39% 23%

Consultar comptes bancaris o

gestions bancàries 51% 76% 70% 67% 56% 46%

Usos relacionats amb la salut

Demanar cita al metge 24% 36% 36% 39% 37% 38%

Buscar informació relacionada amb

la salut 65% 66% 62% 61% 53% 48%

Usos de formació i treball

Fer curs de formació 13% 20% 15% 12% 10% 5%

A banda de la participació a les xarxes

socials, també es produeixen diferències

clares entre la població més jove, l’adulta

i la de més edat pel que fa a altres usos

socials d’Internet. A més edat, menys ús

d’aquest tipus d’activitats: dos terços dels

joves entre 16 i 24 anys utilitzen sistemes

de videotrucada per Internet per a realitzar

trucades per Internet, per una de cada

tres persones que té entre 65 i 74 anys;

i més de la meitat dels joves ha publicat

continguts a webs o blogs per tan sols un

de cada deu ciutadans de 65 a 74 anys.

Pel que fa a l’ús social d’Internet la

utilització més comú i transversal entre els

diferents trams d’edat es produeix en el cas

del correu electrònic i la lectura de notícies

d’actualitat per Internet (més del 75% en

tots els trams d’edat).

Els millennials lideren els usos

transaccionals i d’economia

col·laborativa

Les activitats transaccionals (compra,

venda o lloguer) es donen majoritàriament

entre els que tenen entre 16 i 44 anys, però

sobretot en el tram d’edat comprés entre

els 25 i 34 anys. Aquesta franja d’edat és

la que més compra (63%) i ven (25%) per

Internet, mentre que els que tenen entre 35

i 44 anys són els que més lloguen a través

la xarxa (un 18%).

En la mateixa línia, en els usos d’economia

col·laborativa els ciutadans que tenen entre

25 i 34 anys són els que més comparteixen

béns sense retribució econòmica (15%) i els

que més participen en moviments socials

(30%), tot i que això últim presenta poques

diferències respecte la resta de trams

d’edat.

La participació en moviments socials i

associatius implica entre el 20% i el 30% de

la ciutadania de totes les edats.

Els adults fan tràmits i gestions

administratives per internet molt més que

els joves i les persones de més edat

Els adults entre 25 i 54 anys lideren els

usos administratius, els usos relacionats

amb la formació i el treball es concentren

en la població de fins a 44 anys, i els usos

relacionats amb la salut es polaritzen: la

població fins als 34 anys lidera la cerca

d’informació relacionada amb la salut

mentre que els ciutadans més grans de

45 anys són els més nombrosos a l’hora

de demanar cita amb el metge a través

d’internet.

49


A més edat, menys consciència de

navegar de manera segura

L’edat és un factor determinant a l’hora

de gestionar de manera segura l’accés a

Internet. Les persones més grans són les

que menys precaucions prenen a l’hora de

fer servir la xarxa de forma segura, ja que

tendeixen a utilitzar la mateixa contrasenya

a tot arreu (45,% en el cas dels que tenen

entre 65 i 74 anys) i una gran majoria d’ells

mai la canvia (70,1%).

Si comparem la freqüència en el canvi de

contrasenyes veiem com els joves tenen

més precaució i canvien la contrasenya

de forma més continua. A l’altra banda es

troben les persones entre 65 i 74 anys, que

en un 70% no han modificat mai la seva

contrasenya.

La menor consciència en la gestió de la

seguretat a Internet entre les persones

de major edat també s’observa en els

comportaments en la publicació a

les xarxes socials. Els ciutadans que

restringeixen l’accés als continguts que

publiquen són un de cada dos entre els que

tenen més de 55 anys, mentre que fins els

44 anys més de dos terços de la població

aplica mesures de seguretat.

Nombre de contrasenyes que es fan servir

a Internet i freqüència de renovació.

Font: MWCapital

Restringeixo l’accés

De 64 a 75 anys

Una diferent per a cada cosa

12%

33%

46%

De 55 a 64 anys

Una diferent per a cada cosa

16%

42%

39%

De 45 Restringeixo a 54 anys l’accés

Una diferent per a cada cosa

22%

48%

27%

De 35 a 44 anys

Una diferent per a cada cosa

23%

55%

21%

De 25 a 34 anys

Una diferent per a cada cosa

22%

57%

19%

De 16 a 24 anys

Una diferent per a cada cosa

20%

62%

17%

Unes quantes

Restringeixo Una, la mateixa l’accés a tot arreu

Restringeixo Unes quantesl’accés

Una, la mateixa a tot arreu

Unes quantes

Una, la mateixa a tot arreu

Restringeixo l’accés

Unes quantes

Restringeixo l’accés

Una, la mateixa a tot arreu

Unes quantes

Una, la mateixa a tot arreu

Unes quantes

Una, la mateixa a tot arreu

Freqüència en el canvi de contrasenyes per

interval d’edat. Font: MWCapital

De 64 a 75 anys

Mai

70%

20%

8%

De 55 a 64 anys

Mai

60%

22%

17%

De 45 a 54 anys

Mai

54%

26%

19%

De 35 a 44 anys

Mai

49%

30%

20%

De 25 a 34 anys

Mai

48%

32%

19%

De 16 a 24 anys

Mai

58%

29%

13%

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada cada sis mesos

Publicació de continguts a les xarxes

socials segons el grau de privacitat.

Font: MWCapital

De 65 a 74 anys

Restringeixo l’accés

50%

31%

De 55 a 64 anys

Restringeixo l’accés

48%

34%

De 45 a 54 anys

Restringeixo l’accés

54%

33%

De 35 a 44 anys

Restringeixo l’accés

62%

28%

De 25 a 34 anys

Restringeixo l’accés

70%

24%

De 16 a 24 anys

Restringeixo l’accés

67%

30%

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

50 Resultats


(1) Font: La brecha digital en España, UGT, 2015.

Lloc web: http://www.ugt.es/Publicaciones/

BRECHADIGITAL_WEB.pdf

No existeix escletxa de gènere en

l’accés i la freqüència d’ús d’Internet a

la ciutat de Barcelona

Tradicionalment el gènere havia provocat

una escletxa digital important 1 .

Els resultats de l’estudi mostren que

a Barcelona actualment no existeixen

diferències entre els homes i les dones a

l’hora de connectar-se a Internet. Homes

i dones disposen per igual d’accés a a

la xarxa i es connecten amb la mateixa

freqüència.

Pel que fa als usos d’Internet, només

s’aprecien diferències remarcables entre

homes i dones en aspectes puntuals.

Mentre que les dones s’ocupen més dels

temes relacionats amb la salut (buscar

informació i demanar hora al metge per

Internet), els homes fan més activitat

comercial a través de la xarxa i mantenen

webs i blogs en major mesura.

Finalment, homes i dones mostren

conductes contraposades pel que fa a la

seguretat a la xarxa. Les dones apliquen

més restriccions que els homes a l’hora

de publicar continguts a les xarxes socials

mentre que els homes gestionen les

contrasenyes de forma més segura que

no pas les dones.

GÈNERE

No existeixen diferències de gènere

respecte la connexió a Internet

Les dones i els homes de la ciutat de

Barcelona presenten resultats molt similars

pel que fa a la connexió a Internet des de

la llar o des de l’smartphone. Un 83% dels

homes té la seva llar connectada a Internet

per un 85% de les dones, mentre que un

85% dels homes disposa de telèfon mòbil

intel·ligent per un 84% de les dones. En

ambdós casos un 77% disposa d’un tarifa

de dades al seu smartphone.

L’única diferència apreciable entre homes

i dones en relació a la connexió a Internet

té a veure amb un dels motius pels

quals manifesten no accedir a Internet,

concretament el de no connectar-se

perquè no necessiten fer-ne ús. Les dones

argumenten més aquest motiu que no

pas els homes tant a l’hora de justificar la

manca de connexió a la llar com la manca

d’accés a Internet des del telèfon mòbil.

Connexió a Internet i tinença de telèfon

mòbil intel·ligent. Font: MWCapital

Dones

Té smartphone amb tarifa de dades

77%

84%

85%

Homes

Té smartphone amb tarifa de dades

77%

85%

83%

Té smartphone

Llar connectada a Internet

Té smartphone

Llar connectada a Internet

Té smartphone amb tarifa de dades

Motius principals per a no connectar-se a

Internet a la llar i a l’smartphone.

Font: MWCapital

Dones

No necessito Internet a casa

31%

43%

Homes

No necessito Internet a casa

22%

34%

No necessito Internet al mòbil

No necessito Internet al mòbil

51


Darrera vegada que s’ha fet servir Internet. Font: MWCapital

Usos transaccionals

Homes

Dones

Llogar per Internet 15% 13%

Vendre per Internet 20% 17%

Comprar per Internet 55% 53%

Usos relacionats amb la salut

Homes

Demanar cita al metge 32% 38%

Buscar informació relacionada amb la salut 55% 65%

Dones

Avui o ahir 87% 84%

En la darrera setmana 3% 4%

Fa entre dues i quatre setmanes 1% 1%

Fa més d’un mes i menys de 3 mesos 1% 1%

Fa més de tres mesos i menys d’un any 1% 1%

Fa més d’un any 1% 9%

No faig servir mai Internet 7% 0%

Usos d’Internet més diferenciats en funció del gènere. Font: MWCapital

Comportaments en la publicació a les

xarxes socials. Font: MWCapital

Freqüència en el canvi de contrasenyes.

Font: MWCapital

Tampoc existeixen diferències significatives

entre homes i dones respecte el darrer

cop que han utilitzat Internet. Un 91% dels

homes s’ha connectat en els darrers tres

mesos, per un 90% de les dones.

A la xarxa els homes fan més activitat

comercial, i les dones s’interessen més

pels temes relacionats amb la salut

Respecte els usos d’Internet només

s’observen diferències entre homes i dones

en determinades activitats. Si bé les dones

busquen informació relacionada amb la

salut i accedeixen a la xarxa per demanar

cita mèdica més que no pas els homes,

aquests, per contra utilitzen més la xarxa

per vendre béns i per crear i mantenir webs

i blogs.

Les dones restringeixen més l’accés a la

informació que publiquen i els homes fan

una millor gestió de les contrasenyes a

Internet

Homes i dones presenten conductes

contraposades a l’hora de gestionar la

seguretat en la seva activitat a Internet.

Mentre que els homes no apliquen tantes

restriccions a la informació que publiquen

a la xarxa i comparteixen continguts de

forma oberta molt més que les dones,

aquestes no tenen tanta cura com els

homes a l’hora de canviar les contrasenyes

que fan servir per accedir als diferents

serveis a través d’Internet.

Dones

Restringeixo l’accés

69%

21%

Homes

Restringeixo l’accés

52%

38%

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Dones

Mai

57%

6%

16%

Homes

Mai

51%

29%

19%

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

La precaució de les dones en la publicació

de xarxes no es reflecteix en la gestió de

contrasenyes. Els homes van al capdavant

en aquest cas, encara que més de la meitat

d’ells asseguren que no han modificat mai

la contrasenya (51% dels homes, per un

57% de les dones)

52 Resultats


Ésser estudiant o trobar-se en situació

d’ocupació laboral equival a estar

connectat

L’accés a Internet és desigual segons

la situació d’ocupació dels ciutadans.

Mentre que en col·lectius com els

estudiants o els ocupats es disposa de

connexió a la llar o al mòbil en el 90%

dels casos, en col·lectius com els jubilats

l’accés es situa al voltant del 60%.

Les diferències entre els diferents

col·lectius també es manifesten en els

usos. Mentre que els estudiants lideren

els usos socials de la xarxa, els ocupats

i els aturats són els capdavanters en

els usos administratius, i els jubilats

encapçalen els usos relacionats amb la

salut.

Respecte als usos segurs de la xarxa, els

col·lectius que menys fan servir Internet

(jubilats i treballadors de la llar) són

també els que prenen menys precaucions

a l’hora de gestionar la seva activitat.

L’OCUPACIÓ

Estudiants i ocupats, els col·lectius més

connectats a Internet. Aturats i jubilats,

els que menys

Estudiants i ocupats tenen la llar

connectada en major proporció que

la resta de col·lectius. Els jubilats són

el col·lectiu amb menor penetració de

connexió a la llar, tot i que quasi set de

cada deu en disposa. El mateix succeeix

amb l’accés a Internet a través de telèfons

intel·ligents: una gran majoria d’estudiants

i ocupats disposen d’aquest servei, mentre

que en el cas de les persones jubilades la

penetració és del 50% .

Els aturats i els treballadors de la llar

sense accés a Internet no es connecten

per motius econòmics

En el cas de les persones que no disposen

d’Internet al domicili, el factor econòmic

és el més determinant per als aturats i els

treballadors en tasques de la llar. Quasi

un de cada dos aturats i més d’un terç de

treballadors de la llar que no tenen Internet

a casa argumenten motius econòmics. La

pauta es repeteix en el cas de l’accés a

Internet a través del telèfon mòbil.

Pel que fa a la freqüència d’ús el 100% dels

estudiants, el 97% dels ocupats i el 94%

dels aturats s’han connectat a Internet

els darrers tres mesos. En canvi, entre les

persones jubilades, com que es tracta del

segment amb menor accés a Internet, la

connexió en els últims tres mesos es dóna

només en un 65%.

Accés a Internet segons ocupació.

Font: MWCapital

Jubilat

Tenen Smartphone amb Internet

51%

68%

Aturat

Tenen Smartphone amb Internet

71%

77%

Tasques llar

Tenen Smartphone amb Internet

67%

79%

Ocupat

Tenen Smartphone amb Internet

86%

89%

Estudiant

Tenen Smartphone amb Internet

88%

95%

Percentatge de persones que no tenen

connexió a la llar per motius econòmics per

ocupació. Font: MWCapital

Jubilat

Smartphone

13%

9%

Aturat

Smartphone

35%

48%

Tasques llar

Smartphone

28%

34%

Ocupat

Smartphone

19%

22%

Estudiant

Smartphone

17%

28%

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Llars

Llars

Llars

Llars

Llars

53


Usos relacionats amb la salut.

Font: MWCapital

Jubilat

Buscar informació sobre salut

52%

38%

Aturat

Buscar informació sobre salut

62%

34%

Tasques llar

Buscar informació sobre salut

59%

32%

Ocupat

Buscar informació sobre salut

61%

37%

Estudiant

Buscar informació sobre salut

65%

23%

Demanar cita al metge

Demanar cita al metge

Demanar cita al metge

Demanar cita al metge

Demanar cita al metge

Els estudiants lideren els usos socials

de la xarxa, els ocupats i els aturats els

usos administratius, i els jubilats els usos

relacionats amb la salut

Tot i que hi ha usos socials i comunicatius

de la xarxa molt generalitzats entre els

diferents col·lectius, com ara llegir notícies

per Internet i fer servir el correu electrònic,

els estudiants són el segment que lidera

els usos de d’Internet: un 98% publica a les

xarxes socials, un 72% utilitza sistemes de

videotrucada i un 52% publica continguts

en webs o blogs.

Pel que fa als usos de la xarxa relacionats

amb la salut, els estudiants són el col·lectiu

que menys fa servir Internet per demanar

cita al metge però, al mateix temps, són els

que més busquen informació relacionada

amb la salut a la xarxa. En contrast amb

això, els jubilats lideren la petició de

cita al metge i, en canvi, són el segment

que menys fa servir la xarxa per buscar

informació relacionada amb la salut.

Els ocupats i els aturats són els col·lectius

que més fan servir Internet per dur a terme

activitats de caire administratiu: realitzar

tràmits amb l’administració (més del 45%

en ambdós casos) o buscar informació a

webs d’administracions públiques (dos

de cada tres en ambdós col·lectius). En

relació als usos administratius de la xarxa,

els ocupats són el col·lectiu que, amb

diferència, fa servir més la xarxa per a

realitzar gestions bancàries (més de set de

cada 10).

Principals usos socials de la xarxa segons tipusd’ ocupació. Font: MWCapital

Usos socials

Ocupat Aturat Jubilat Taques llar Estudiant

Consultar el correu electrònic 92% 88% 79% 79% 98%

Utilitzar sistemes de

videotrucada 51% 49% 31% 46% 73%

Utilitzar les xarxes socials 77% 78% 45% 71% 98%

Publicar continguts en webs o

blogs 32% 26% 11% 13% 52%

Crear webs o blogs 10% 8% 3% 5% 14%

Llegir notícies d’ actualitat a

Internet 88% 84% 76% 76% 92%

54 Resultats


Pel que fa a les activitats transaccionals,

la compra a través d’Internet la lideren els

estudiants i els ocupats, col·lectius on un

60% de les persones que fa servir la xarxa

realitza aquesta activitat. Pel que fa a la

venda online, a aquests dos col·lectius cal

sumar el de les persones que es troben a

l’atur.

Els aturats busquen feina per Internet i

els ocupats utilitzen la xarxa per formarse

més que la resta de col·lectius

Els usos d’Internet lligats a la formació

i la cerca de treball estan estretament

relacionats amb la situació d’ocupació de

les persones. Els aturats lideren de forma

clara la cerca de feina a través d’Internet,

mentre que els ocupats són el col·lectiu

que més fa servir la xarxa per a formar-se

(17%), seguit dels estudiants (12%) i dels

aturats (11%).

Al voltant dels usos d’Internet relacionats

amb l’economia col·laborativa, són els

estudiants (15%), els ocupats (11%) i els

aturats (11%) els que més comparteixen

béns a través de la xarxa sense esperar

a canvi cap retribució. D’altra banda,

la participació en moviments socials,

associatius o veïnals és una pràctica estesa

de forma similar independentment de la

situació d’ocupació.

Relació d’usos transaccionals segons tipus

d’ocupació. Font: MWCapital

Jubilat

Llogar alguna cosa

7%

6%

32%

Aturat

Llogar alguna cosa

10%

19%

43%

Tasques llar

Llogar alguna cosa

12%

10%

38%

Vendre alguna cosa

Ocupat

Llogar alguna cosa

16%

20%

61%

Estudiant

Comprar Llogar alguna alguna cosa cosa

16%

21%

58%

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Comprar alguna cosa

Usos de formació i treball segons ocupació.

Font: MWCapital

Jubilat

Buscar feina per Internet

1%

5%

Aturat

Buscar feina per Internet

74%

11%

Tasques llar

Buscar feina per Internet

21%

8%

Ocupat

Buscar feina per Internet

24%

17%

Estudiant

Buscar feina per Internet

40%

12%

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Relació d’usos administratius.

Font: MWCapital

Jubilat

Gestions bancàries

50%

50%

28%

Aturat

Gestions bancàries

50%

66%

48%

Tasques llar

Gestions bancàries

49%

49%

32%

Ocupat

Gestions bancàries

74%

66%

46%

Estudiant

Gestions bancàries

48%

64%

34%

Buscar informació a webs AA.PP

Realitzar un tràmit amb l’AA.PP

Buscar informació a webs AA.PP

Realitzar un tràmit amb l’AA.PP

Buscar informació a webs AA.PP

Realitzar un tràmit amb l’AA.PP

Buscar informació a webs AA.PP

Realitzar un tràmit amb l’AA.PP

Buscar informació a webs AA.PP

Realitzar un tràmit amb l’AA.PP

55


Els usos d’Internet més comuns entre els

ciutadans amb diferent situació d’ocupació

són llegir notícies d’actualitat a Internet i

consultar el correu electrònic (més del 75%

en tots els casos) i participar en moviments

socials, associatius o veïnals (al voltant del

20% en qualsevol dels col·lectius).

Jubilats i treballadors de la llar, els que

gestionen la seva activitat digital de

forma menys segura

Els jubilats (43%) i els treballadors de la

llar (38%) són els col·lectius que més fan

servir una mateixa contrasenya per a tots

els serveis que utilitzen a Internet. Són

precisament aquests mateixos col·lectius

a més a més del d’aturats els que canvien

amb menor freqüència les seves claus

d’accés per a operar a la xarxa: un 67% dels

jubilats, un 64% dels treballadors de la llar

i un 61% dels aturats no canvien mai les

seves contrasenyes.

Entre els diferents col·lectius definits

segons la situació d’ocupació no s’observen

diferències remarcables pel que fa al

comportament a l’hora de publicar

informació a la xarxa. En tots els casos,

aproximadament un terç ho fa de manera

oberta mentre que dos terceres parts

apliquen restriccions d’accés als continguts

que comparteixen a Internet.

Usos economia col·laborativa per

ocupació. Font: MWCapital

Freqüència de canvi de contrasenyes

segons ocupació. Font: MWCapital

Comportament en la publicació a les

xarxes socials segons ocupació.

Font: MWCapital

Jubilat

Participar en moviments socials

22%

4%

Aturat

Participar en moviments socials

22%

11%

Tasques llar

Participar en moviments socials

17%

6%

Ocupat

Participar en moviments socials

28%

11%

Estudiant

Participar en moviments socials

24%

15%

Compartir béns sense retribució

Compartir béns sense retribució

Compartir béns sense retribució

Compartir béns sense retribució

Compartir béns sense retribució

Jubilat

Mai

67%

20%

11%

Amb menor freqüència

Aturat

Mai

61%

23%

16%

Tasques llar

Mai

64%

21%

14%

Ocupat

Mai

50%

30%

20%

Estudiant

Una

Mai

vegada casa sis mesos

53%

33%

15%

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Amb menor freqüència

Una vegada casa sis mesos

Jubilat

Restringeixo l’accés

53%

29%

Aturat

Restringeixo l’accés

56%

34%

Tasques llar

Restringeixo l’accés

59%

28%

Ocupat

Restringeixo l’accés

63%

28%

Estudiant

Restringeixo l’accés

62%

35%

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Una vegada casa sis mesos

56 Resultats


El nivell educatiu és determinant a

l’hora d’accedir a internet, fer-ne un ús

útil, relacionar-se amb l’administració i

realitzar activitats econòmiques

Tenir un baix nivell educatiu significa

disposar de menys accés a Internet des

de la llar i també des del telèfon mòbil

respecte la població amb nivell educatiu

educatiu mig o alt.

El nivell d’estudis dels ciutadans influeix

de manera significativa en els usos

administratius i transaccionals de la xarxa.

Tenir un nivell d’estudis baix significa

relacionar-se menys amb l’administració

a través d’Internet, fer menys gestions

bancàries des de la xarxa, fer menys

compres online i formar-se menys

mitjançant internet.

Igualment, tenir un baix nivell educatiu

també significa connectar-se de manera

menys segura i assumir més riscos a

l’hora d’utilitzar la xarxa.

L’EDUCACIÓ

Tenir un nivell d’estudis baix es sinònim

d’estar menys connectat a Internet

La connexió a Internet depèn del nivell

educatiu. Entorn a un 90% de les

persones amb un nivell educatiu alt

disposa d’Internet a la seva llar i al seu

telèfon mòbil, mentre que en el cas de

les persones amb un nivell educatiu mitjà

aquest percentatge es situa en un 80% o

per sobre.

Les diferències més importants es donen

en el col·lectiu amb un baix nivell educatiu:

només un 63% té la seva llar connectada a

Internet i un 57% disposa de connexió a la

xarxa en el seu telèfon intel·ligent.

Accés a Internet segons nivell educatiu.

Font: MWCapital

Nivell d’estudis Baix

Tenen Smartphone amb Internet

57%

63%

Nivell d’estudis Mitjà

Tenen Smartphone amb Internet

80%

87%

Nivell d’estudis Alt

Tenen Smartphone amb Internet

88%

94%

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

La principal causa de no disposar de

connexió a Internet a la llar entre les

persones amb un baix nivell educatiu és la

manca d’interès o necessitat percebuda.

No obstant, més d’un terç de les persones

amb un nivell educatiu baix o mitjà que

no tenen Internet a casa es connecten a la

xarxa a través d’altres mitjans.

El nivell d’estudis també determina la

freqüència d’ús de la xarxa. Mentre que

quasi la totalitat de les persones que tenen

un nivell d’estudis mitjà o alt s’ha connectat

en els darrers tres mesos, només set de

cada deu persones amb un baix nivell

educatiu ha accedit a Internet en aquest

període.

Motius principals de no disposar d’Internet

a la llar segons nivell educatiu. Font:

MWCapital

Nivell d’estudis Baix

No ens cal, no fem servir Internet

50%

24%

Nivell d’estudis Mitjà

No ens cal, no fem servir Internet

25%

24%

Nivell d’estudis Alt

No ens cal, no fem servir Internet

21%

15%

Motius econòmics

Motius econòmics

Motius econòmics

Darrera vegada que s’ha fet servit Internet segons nivell d’ educació. Font: MWCapital

Alt Mitjà Baix

Avui o ahir 97% 89% 62%

En la darrera setmana 1% 4% 6%

Fa entre dues i quatre setmanes 0% 1% 2%

No faig servir mai Internet 1% 3% 25%

57


Principals usos socials segons nivell d’estudis. Font: MWCapital

Alt Mitjà Baix

Usos socials

Consultar el correu electrònic 98% 89% 74%

Utilitzar sistemes de videotrucada 59% 44% 46%

Utilitzar les xarxes socials 77% 75% 70%

Publicar continguts en webs o blogs 36% 27% 23%

Crear webs o blogs 14% 7% 6%

Llegir notícies d’ actualitat a Internet 93% 85% 71%

Principals usos administratius per nivell d’estudis. Font: MWCapital

Alt Mitjà Baix

Usos administratius

Buscar informació a webs d’ admin públiques 77% 60% 41%

Realitzar un tràmit amb l’ administració 54% 40% 21%

Consultar comptes bancaris o gestions bancàries 84% 61% 31%

Usos relacionats amb la salut

Demanar cita al metge 42% 34% 23%

Buscar informació relacionada amb la salut 67% 59% 49%

Nombre de contrasenyes que utilitza a Internet segons el nivell educatiu. Font: MWCapital

Alt Mitjà Baix

Una, la mateixa a tot arreu 16% 28% 42%

Unes quantes 63% 48% 33%

Una diferent per a cada cosa 20% 21% 18%

Pel que fa als dispositius d’accés a Internet,

el nivell educatiu no influeix a l’hora de

disposar de connexió a través del telèfon

mòbil. Ara bé, l’ús de l’ordinador portàtil i

la tauleta creix a mesura que és més alt el

nivell educatiu. Amb un nivell d’estudis alt

el 71% de la població fa servir l’ordinador

portàtil i el 42% la tauleta, mentre que

amb un baix nivell d’estudis aquests

percentatges baixen fins al 22% i el 24%

respectivament.

A més alt nivell d’estudis major ús social

i comunicatiu d’Internet, especialment

del correu electrònic i el consum

d’informació d’actualitat

Quant als usos d’Internet hi ha diferències

importants segons el nivell educatiu dels

ciutadans de Barcelona. Pel que fa als

usos socials i comunicatius de la xarxa, les

persones amb un nivell educatiu alt i mitjà

realitzen més activitats relacionades amb

la comunicació i la informació personal: un

98% de les persones amb nivell educatiu

alt utilitza el correu electrònic, mentre

que només és un 74% entre les que tenen

un baix nivell educatiu. Igualment, un

94% de les persones amb un alt nivell

educatiu llegeix notícies d’actualitat a

Internet, mentre que en el cas de les

persones amb baix nivell d’estudis aquest

percentatge és del 71%. No s’observen

diferències importants en usos com la

videoconferència (al voltant del 50% en

qualsevol nivells d’estudis) o la participació

a les xarxes socials (entre el 71% i el 77%).

La relació dels ciutadans amb

l’administració a través d’Internet ve

determinada pel nivell d’estudis. A més

alt nivell educatiu major interacció amb

l’administració a través de la xarxa

En relació als usos administratius de la

xarxa, la correlació també és total entre el

nivell d’estudis dels ciutadans i els nivells

de relació amb l’administració pública i la

gestió de les finances a través d’Internet.

Pel que fa a les gestions bancàries, el 85%

dels ciutadans amb un alt nivell d’estudis

fa servir la xarxa amb aquest propòsit

mentre que només ho fa una de cada

tres persones en el cas de les que tenen

un baix nivell d’estudis. Igualment passa

a l’hora de buscar informació a webs de

l’administració pública: quasi vuit de cada

deu persones amb un alt nivell educatiu

realitzen aquesta activitat, per quatre de

cada deu entre les que tenen un baix nivell

d’estudis.

58 Resultats


Al voltant dels usos transaccionals

(compra, venda i lloguer a través d’Internet)

s’observa la mateixa pauta: a major nivell

educatiu més duen a terme aquest tipus

d’activitats. La diferència més significativa

es produeix en la compra mitjançant

Internet: set de cada deu persones amb

alt nivell educatiu compren a través de la

xarxa, per una de cada dos persones amb

un nivell educatiu mitjà, i un de cada tres

amb un baix nivell educatiu.

Quan es tracta de buscar feina a través

d’Internet no existeixen diferències

significatives segons el nivell educatiu de

la població (entre el 25 i el 31% en tots els

casos), però sí que apareixen diferències a

l’hora de realitzar cursos de formació a la

xarxa.

Els que més nivell d’estudis tenen utilitzen

més la xarxa per formar-se: un 20% de

les persones amb alt nivell educatiu ho fa

mentre que entre els ciutadans amb un

baix nivell educatiu només ho fa un 5%.

A l’hora de participar mitjançant Internet

en moviments socials, associatius o

veïnals també influeix el nivell educatiu

de la ciutadania. Quant més alt és el nivell

d’estudis, més es participa: un 32% de les

persones amb alt nivell educatiu ho fa, per

un 14% entre els ciutadans amb baix nivell

formatiu. En canvi, el nivell educatiu no és

una variable determinant quan es tracta de

compartir a la xarxa sense cap retribució:

al voltant del 10% en qualsevol dels nivells

d’educació.

A més nivell educatiu, millor gestió de la

seguretat a Internet

El nivell educatiu s’observa també respecte

dels comportaments que tenen a veure

amb la seguretat a la xarxa. Un 42% de les

persones amb baix nivell educatiu fa servir

la mateixa contrasenya sempre i gairebé

set de cada deu no la canvien mai. Per

contra, només el 16% de les persones amb

alt nivell educatiu utilitza sempre la mateixa

contrasenya i un 45% no la canvia mai.

En la mateixa línia, quant més alt és el nivell

d’estudis dels ciutadans més precaucions

posen en pràctica a l’hora de compartir

continguts a través d’internet. A major

nivell d’estudis es restringeix més l’accés

a la informació que es publica a la xarxa

i menys es comparteixen continguts de

forma totalment pública.

Principals dispositius de connexió segons

nivell d’estudis. Font: MWCapital

Usos transaccionals segons el nivell

educatiu.Font: MWCapital

Usos de formació i treball segons nivell

educatiu.Font: MWCapital

Nivell d’estudis Baix

Ordinador portàtil

22%

24%

89%

Nivell d’estudis Mitjà

Ordinador portàtil

54%

31%

89%

Nivell d’estudis Alt

Ordinador portàtil

71%

42%

90%

Tauleta

Mòbil

Tauleta

Mòbil

Tauleta

Mòbil

Nivell d’estudis Baix

Llogar alguna cosa

9%

14%

32%

Nivell d’estudis Mitjà

Llogar alguna cosa

12%

18%

49%

Comprar alguna cosa

Nivell d’estudis Alt

Llogar alguna cosa

19%

19%

Vendre alguna cosa

Comprar Comprar alguna cosa alguna cosa

70%

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Vendre alguna cosa

Comprar alguna cosa

Nivell d’estudis Baix

Buscar feina per Internet

27%

5%

Nivell d’estudis Mitjà

Buscar feina per Internet

31%

11%

Nivell d’estudis Alt

Buscar feina per Internet

25%

20%

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Fer curs de formació

Comportaments en la publicació a les

xarxes socials segons nivell educatiu.

Font: MWCapital

Nivell d’estudis Baix

Restringeixo l’accés

55%

37%

Nivell d’estudis Mitjà

Restringeixo l’accés

61%

30%

Nivell d’estudis Alt

Restringeixo l’accés

64%

25%

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

59


Ser ciutadà estranger a Barcelona

significa disposar menys d’Internet a

la llar i connectar-se més a través de

sistemes alternatius

Els ciutadans estrangers de Barcelona

disposen menys d’accessos propis a

Internet que els de nacionalitat espanyola,

tant a la llar com al telèfon mòbil.

Els motius econòmics són la principal

barrera d’accés a Internet des de la llar

per als estrangers, mentre que per als

ciutadans espanyols ho és la manca de

necessitat percebuda.

Els estrangers utilitzen més sistemes

de videotrucada i participen més a les

xarxes socials que els espanyols, en canvi

aquests lideren els usos transaccionals,

administratius, relacionats amb la salut i

d’economia col·laborativa.

LA NACIONALITAT

Els estrangers es connecten menys a

Internet a la llar o través del telèfon

mòbil intel·ligent, però busquen altres

alternatives per connectar-se

Els ciutadans estrangers de Barcelona

disposen menys d’accessos propis a

Internet que els de nacionalitat espanyola,

tant des de la llar (un 76% dels estrangers

per un 86% dels espanyols) com a través

del telèfon mòbil (un 72% dels estrangers

té smartphone amb tarifa de dades per un

78% dels espanyols).

També existeixen diferències significatives

quant als motius pels quals no es disposa

de connexió a Internet des de la llar: per al

37% dels estrangers la principal barrera és

econòmica mentre que per als ciutadans

espanyols ho és en un 17% dels casos.

El 30% dels estrangers sense connexió a

la llar accedeix a Internet a través d’altres

punts de connexió, mentre que en el cas

dels ciutadans amb nacionalitat espanyola

només és el cas del 22% de la població

sense connexió a la llar. Entre els ciutadans

espanyols que no tenen connexió a casa

gairebé la meitat argumenta que és perquè

no fan servir Internet mentre que en el cas

dels ciutadans amb nacionalitat estrangera

aquest motiu afecta el 14% dels que no

tenen connexió a la llar.

La principal raó dels ciutadans espanyols

per no tenir Internet a la llar és la manca

de necessitat percebuda mentre que en el

cas dels ciutadans estrangers els motius

són de caire econòmic

Els ciutadans espanyols superen els de

nacionalitat estrangera en l’ús d’Internet

a través de la tauleta i ordinador portàtil,

però els ciutadans estrangers es

connecten a través de l’smartphone en

major proporció que els de nacionalitat

espanyola.

Quant a la freqüència d’ús, gairebé tots

els ciutadans estrangers s’han connectat a

Internet en els darrers tres mesos (un 94%),

per un 90% dels que tenen la nacionalitat

espanyola.

Els estrangers utilitzen més sistemes

de videotrucada i participen més a les

xarxes socials, els espanyols lideren els

usos transaccionals, administratius,

relacionats amb la salut i l’economia

col·laborativa

Els ciutadans estrangers utilitzen molt més

Internet per realitzar videotrucades que

els de nacionalitat espanyola, així com per

buscar feina o per comunicar-se a través de

les xarxes socials. En canvi, els ciutadans

espanyols fan servir la xarxa més que els

estrangers per fer gestions bancàries,

demanar cita al metge o participar en

moviments socials.

No hi ha diferències de comportament

entre espanyols i estrangers a l’hora de

gestionar la seguretat a Internet

Respecte els comportaments relacionats

amb la seguretat a Internet, no s’aprecien

diferències significatives en funció de

la nacionalitat dels ciutadans. Prop de

la meitat dels ciutadans estrangers

i una mica més de la meitat dels de

nacionalitat espanyola disposen de

més d’una contrasenya per accedir als

diferents serveis a Internet. Igualment, en

ambdós casos és semblant la proporció de

ciutadans que no canvia mai les seves clau

d’accés: el 49% dels estrangers pel 56%

dels espanyols.

Pel que fa a la privacitat a la xarxa, el

comportament d’espanyols i estrangers

també és molt similar i no s’aprecien

diferències en funció de la nacionalitat a

l’hora de publicar informació en obert a

la xarxa o aplicar restriccions d’accés als

continguts que es comparteixen.

60 Resultats


Accés a Internet segons nacionalitat.

Font: MWCapital

Motius pels quals no disposa de connexió

d’Internet a la llar. Font: MWCapital

Principals dispositius de connexió per

nacionalita. Font: MWCapital

Estrangers

Tenen Smartphone amb Internet

72%

76%

Espanyols

Tenen Smartphone amb Internet

78%

86%

Viuen a llars connectades

Viuen a llars connectades

Estrangers

No fa servir Internet

14%

30%

37%

Espanyols

No fa servir Internet

48%

22%

17%

Es connecta en altres punts

Motius econòmics

Es connecta en altres punts

Motius econòmics

Estrangers

Ordinador portàtil

55%

25%

91%

Espanyols

Ordinador portàtil

59%

36%

89%

Tauleta

Mòbil

Tauleta

Mòbil

Nombre de contrasenyes que fa servir

a Internet segons nacionalitat. Font:

MWCapital

Estrangers

Una diferent per a cada cosa

23%

46%

28%

Espanyols

Una diferent per a cada cosa

19%

52%

26%

Unes quantes

Una, la mateixa a tot arreu

Unes quantes

Una, la mateixa a tot arreu

Comportaments respecte a la publicació

de continguts en xarxes socials segons

nacionalitat. Font: MWCapital

Estrangers

62%

31%

Espanyols

61%

29%

Publico de manera oberta

Publico de manera oberta

Principals usos socials segons nacionalitat. Font: MWCapital

Espanyols

Estrangers

Usos socials

Consultar el correu electrònic 98% 87%

Utilitzar sistemes de videotrucada 44% 74%

Utilitzar les xarxes socials 72% 84%

Publicar continguts en webs o blogs 30% 30%

Crear webs o blogs 9% 11%

Llegir notícies d’ actualitat a Internet 86% 84%

61


Tot i que la penetració d’Internet a

Barcelona és molt elevada, encara

s’observen notables diferències

en l’accés i l’ús de la xarxa entre

determinats grans barris

Entre el gran barri amb major penetració

d’Internet a la llar (Les Corts) i el que

en té menys (Torre Baró) hi ha 34 punts

percentuals de diferència. Entre el primer

gran barri amb ciutadans amb internet al

mòbil (Dreta de l’Eixample) i el gran barri

amb menys internet mòbil (Torre Baró) hi

ha 39 punts de diferencial.

Hi ha grans barris que mostren grans

diferències entre els usos que els

ciutadans fan d’Internet. El Gòtic destaca

per l’ús social de la xarxa per sobre de

la resta de grans barris, així com la Vila

Olímpica ho fa pels usos transaccionals i

administratius, el Raval per la recerca de

feina a través d’Internet, i la Vila de Gràcia

pels usos administratius i els vinculats a

l’economia col·laborativa.

ELS GRANS BARRIS

Hi ha diferències importants entre grans

barris pel que fa a la penetració d’Internet

a la llar i a l’accés a la xarxa des del

telèfon mòbil.

Existeixen diferències molt rellevants entre

els diferents grans barris de Barcelona

(Veure Annex. Taula 3. Detall de grans

barris i barris de la ciutat de Barcelona )

pel que fa a la connexió dels ciutadans

a Internet. Quasi bé la totalitat dels

ciutadans dels barris de Les Corts (96%),

la Bonanova (96%) i Sant Gervasi-Galvany

(95%) disposen d’Internet a la seva llar.

En contrast amb això set de cada deu

tenen connexió a casa a Canyelles i la

Barceloneta, i sis de cada deu a Torre Baró.

Pel que fa al tipus de connexió, també

s’observen grans diferències entre grans

barris. Mentre que el Raval (70%), Fort

Pienc (58%) i Les Corts (55%) lideren l’ADSL

/ VDSL / SDSL com a tipus de connexió

més utilitzat a la llar, els grans barris de

Sant Martí (72%), el Besòs (68%) i la Vall

d’Hebron (64%) encapçalen l’accés a través

de fibra òptica.

Quant a l’accés a internet a través del

telèfon mòbil, superen àmpliament la

mitjana de la Barcelona (78%) els grans

barris de la Dreta de l’Eixample i Sant

Gervasi-Galvany (ambdós amb un 94%) i la

Vila Olímpica (93%).

Per contra, els grans barris on els ciutadans

tenen menys telèfons mòbils amb connexió

a Internet són Sant Antoni (62%), Raval

(61%) i Torre Baró (amb un 55%).

Respecte a la connexió a la xarxa en els

darrers tres mesos també s’aprecien

diferències entre grans barris. El Carmel

(81%), la Marina (83%) i la Barceloneta

(84%) són els grans barris amb el menor

percentatge de ciutadans que s’han

connectat a Internet en els darrers tres

mesos.

Per contra, gairebé la totalitat dels

habitants de la Dreta de l’Eixample (99%),

l’Antiga Esquerra de l’Eixample (98%) i

de Sant Gervasi-Bonanova (97%) s’han

connectat a Internet en aquest període.

Respecte el tipus de dispositiu utilitzat per

connectar-se a la xarxa, el telèfon mòbil és

el més utilitzat en tots els grans barris tot i

que existeixen diferències d’entre el 30 i el

40% entre els grans barris amb més i amb

menys accés a Internet des del mòbil.

També s’aprecien diferències més

importants en l’ús de la tauleta i l’ordinador

portàtil. Els grans barris on s’utilitza més la

tauleta són Sant Gervasi-Galvany (65%), el

Besòs (62%) i la Dreta de l’Eixample (49%).

En canvi, els grans barris on els ciutadans

utilitzen menys aquest dispositiu són

Vilapicina (20%), la Sagrera (18%) i el Raval

(18%).

Pel que fa a l’ordinador portàtil, és

interessant veure que grans barris amb

una composició sociodemogràfica

i socioeconòmica tan diferent com

Pedralbes i El Raval s’equiparen en l’ús

d’aquest dispositiu (ambdós amb un 72%).

Per sobre, Sant Gervasi-Galvany (83%) i

Sant Gervasi-Bonanova (74%) són els grans

barris amb més ús de l’ordinador portàtil

per accedir a Internet i, per sota, Canyelles

(39%), Sant Martí (38%) i Vall d’Hebron

(35%) els que menys ús en registren.

Alguns usos d’internet es troben

polaritzats entre grans barris

Els usos socials d’Internet mostren

importants diferències entre grans barris,

especialment pel que fa a la participació

a les xarxes socials, la realització de

videotrucades i el consum de notícies. Els

grans barris del Gòtic (86%), Poble Sec

(83%) i el Carmel (83%) són els que més

han utilitzat les xarxes socials en els darrers

tres mesos. En contrast amb això al gran

barri de les Corts només un 43% dels seus

ciutadans han utilitzat les xarxes socials en

aquest període.

62 Resultats


Població amb Internet a la llar segons gran

barri. Font: MWCapital

Ciutadans amb Internet al mòbil segons

gran barri. Font: MWCapital

Connexió a Internet els darrers tres mesos

segons gran barri. Font: MWCapital

Les Corts

Dreta de l’Eixample

Dreta de l’Eixample

96%

Bonanova i El Putxet

94%

Sant Gervasi-Galvany

99%

Antiga Esquerra de l’Eixample

96%

Sant Gervasi-Galvany

94%

Vila Olímpica

98%

Sant Gervasi-Bonanova

95%

Canyelles

93%

Sant Antoni

97%

La Barceloneta

70%

Barceloneta

62%

Raval

84%

La Marina

70%

Torre Baró

61%

Torre Baró

83%

El Carmel

62%

84%

Mitjana

55%

78%

Mitjana

81%

85%

Mitjana

Ús de telèfon mòbil segons gran barri.

Font: MWCapital

Ús de tauleta segons gran barri.

Font: MWCapital

Ús d’ ordinador portàtil segons gran barri.

Font: MWCapital

Sant Gervasi-Galvany

Sant Gervasi-Galvany

Sant Gervasi-Galvany

97%

Dreta de l’Eixample

65%

El Besós

83%

Sant Gervasi-Bonanova

95%

Sant Gervasi-Bonanova

62%

Dreta de l’Eixample

74%

Pedralbes

94%

El Raval

49%

Vilapicina

72%

El Raval

62%

Vallcarca-El Coll

20%

La Sagrera

72%

Canyelles

61%

55%

90%

La Font de la Guatlla

Mitjana

18%

18%

34%

El Raval

Mitjana

39%

38%

35%

58%

Sant Martí

Vall d’Hebron

Mitjana

Ús de xarxes socials segons gran barri.

Font: MWCapital

Ús de sistemes de videotrucada segons

gran barri. Font: MWCapital

Gòtic

Sant Pere i Santa Caterina

86%

Poble Sec

74%

Gòtic

83%

Carmel i Can Baró

74%

Sarrià, Tres Torres i Vallvidrera

83%

Clot i Camp de l’Arpa

68%

Vall d’Hebron

68%

Sant Antoni

37%

Trinitat Vella

68%

Les Corts

35%

Guineueta

43%

75%

Mitjana

32%

50%

Mitjana

63


Lectura de notícies per Internet segons

gran barri. Font: MWCapital

Gestions bancàries per Internet segons

gran barri. Font: MWCapital

Demanar cita al metge segons gran barri.

Font: MWCapital

Clot i Camp de l’Arpa

Vila de Gràcia

Clot i Camp de l’Arpa

96%

Fort Pienc

80%

Vila Olímpica

52%

Font i Font de la Guattlla

93%

Sant Gervasi-Bonanova

79%

Sarrià

44%

Poblenou i Diagonal Mar

93%

Sant Antoni

76%

Guineueta

44%

Barceloneta

71%

Trinitat Vella

45%

Canyelles

23%

Barris de la Vall d’Hebron

71%

Les corts

40%

Torre Baró

20%

Gòtic

62%

85%

Mitjana

40%

64″%

Mitjana

19%

35%

Mitjana

Compres per Internet segons gran barri.

Font: MWCapital

70%

66%

66%

37%

36%

30%

53%

Pedralbes

Vila Olímpica

Sarrià

Les Corts

Canyelles

Tore Baró

Mitjana

Recerca de feina segons gran barri.

Font: MWCapital

43%

38%

38%

19%

18%

16%

28%

El Raval

Fort Pienc

Besós

Sant Martí

Dreta de l’Eixample

Sant Gervasi-Bonanova

Mitjana

Participació en moviments socials,

associatius i veïnals segons gran barri.

Font: MWCapital

43%

38%

35%

19%

18%

16%

26%

Vila de Gràcia

Horta i La Font d’en Fargues

Vallcarca

Torre Baró

Sant Martí

Guineueta-Verneda

Mitjana

Compartir béns i serveis sense retribució

econòmica segons gran barri. Font:

18%

17%

16%

5%

5%

4%

11%

Vila de Gràcia

Sant Gervasi-Galvany

Sant Antoni

Camp d’en Grassot

Guinardó

Dreta de l’Eixample

Mitjana

Utilització d’ una contrasenya a la xarxa

segons gran barri. Font: MWCapital

43%

41%

41%

17%

16%

16%

26%

Torre Baró

Canyelles

Trinitat Vella

Sant Gervasi-Galvany

Dreta de l’Eixample

Antiga Esquerra de l’Eixample

Mitjana

Publicació de continguts en obert a les

xarxes socials segons gran barri. Font:

MWCapital

45%

44%

43%

20%

19%

14%

29%

Besós

Vilapicina

Poble Sec

Font de la Guatlla

Fort Pienc

La Nova Esquerra de l’Eixample

Mitjana

64 Resultats


En el cas de la realització de videotrucades

a través d’Internet, el grans barris que més

utilitzen aquest servei són Sant Pere (74%),

el Gòtic (74%) i Sarrià (68%). Els que menys,

la Vall d’Hebron (37%), Trinitat Vella (35%) i

la Guineueta (32%).

Pel que fa a la lectura de notícies per

Internet, els grans barris que més

s’informen a través de la xarxa són Clot i

Camp de l’Arpa (96%), Fort Pienc (93%) i

Sant Gervasi-Bonanova (93%). Per contra,

els grans barris de Sant Antoni (71%),

Trinitat Vella (71%) i Les Corts (62%) són els

que consumeixen menys notícies a través

d’Internet.

Quant als usos administratius d’Internet, hi

ha fins a 40 punts de diferència entre els

grans barris on es realitzen més gestions

bancàries per Internet i els que menys. Els

grans barris de la Vila de Gràcia (80%), la

Vila Olímpica (79%) i Sarrià (76%) són els

que més realitzen gestions bancàries a

través de la xarxa. En canvi, la Guineueta

(45%), Canyelles (40%) i Torre Baró (40%),

són els grans barris on els ciutadans menys

realitzen aquesta activitat.

En relació als usos de la xarxa relacionats

amb la salut hi ha més de 30 punts de

diferencial entre el primer i l’últim gran

barri a a l’hora de fer servir Internet per

demanar cita al metge. El Clot i Camp de

l’Arpa (53%), la Font de la Guatlla (44%) i

Poblenou (44%) són els grans barris on més

estesa està aquesta activitat, mentre que la

Barceloneta (23%), la Vall d’Hebron (20%) i

el Gòtic (19%) són els grans barris on menys

ciutadans l’han dut a terme.

En les activitats transaccionals (compra,

venda i lloguer per Internet), s’observen

importants diferències entre grans barris,

sobretot pel que fa a la compra a través

de la xarxa. Pedralbes (70,2%), La Vila

Olímpica (66%) i Sarrià (66%) són els grans

barris on els ciutadans més han comprat

per Internet en els darrers tres mesos. En

canvi, menys del 40% de la població a Les

Corts (37%), Canyelles (36%) i Torre Baró

(30%) ha realitzat compres online en el

mateix període.

Pel que fa a l’ús d’Internet per a formarse

o buscar feina, destaquen sobretot

les diferències a l’hora de fer cerca de

feina a través de la xarxa. Destaca el Raval

(43%) com a primer gran barri on els seus

ciutadans busquen feina a través d’Internet,

seguit del Fort Pienc i el Besòs (ambdós

amb el 38%). En canvi, els grans barris de

Sant Martí (19%), la Dreta de l’Eixample

(18%) i Sant Gervasi-Bonanova (16%) són els

grans barris amb menys ciutadans dedicats

a aquesta activitat per Internet.

Destaca la diferència entre grans barris a

l’hora de participar en moviments socials

o veïnals. El gran barri de la Vila de Gràcia

és on més ciutadans han participat en els

darrers tres mesos en moviments socials,

associatius i veïnals a través d’Internet

(un 43%), seguit d’Horta (38%) i Vallcarca

(35%). En canvi, els grans barris de Torre

Baró i Sant Martí (amb un 17%) i el de la

Guineueta (16%) és a on s’ha registrat

aquesta activitat en menor proporció

durant el mateix període.

Pel que fa a compartir béns sense

retribució econòmica a través d’Internet,

la Vila de Gràcia torna a ser el gran barri

on més ciutadans porten a terme aquesta

activitat (18%), seguit de Sant Gervasi-

Galvany (17%) i Sant Antoni (16%). Camp

d’en Grassot, Gràcia Nova i el Guinardó

(5%) i la Dreta de l’Eixample (4%) són els

grans barris on menys es realitzen aquesta

pràctica.

L’ús segur de la xarxa també va per grans

barris

Els diferents comportaments entre grans

barris queda reflectit també a través

dels usos relacionats amb la seguretat a

Internet. Els ciutadans dels grans barris de

Torre Baró (43%), Canyelles (41%) i Trinitat

Vella (41%) són els que en major mesura

només utilitzen una contrasenya per a tots

els serveis a la xarxa.

En canvi, Sant Gervasi-Galvany (17%), la

Dreta de l’Eixample i l’Antiga Esquerra

de l’Eixample (amb un 16%) són els

grans barris amb menys proporció de

ciutadans que utilitzen sempre la mateixa

contrasenya.

Finalment, també apareixen diferències

remarcables entre grans barris en relació

a la publicació de continguts a la xarxa.

El Besòs (45%), Vilapicina (44%) i el Poble

Sec (43%) són els grans barris amb major

proporció de ciutadans que comparteixen

informació a Internet de forma totalment

oberta, mentre que Font de la Guatlla (20%)

Fort Pienc (19%) i La Nova esquerra de

l’Eixample (14%) són els grans barris on els

ciutadans comparteixen menys continguts

de manera pública a la xarxa.

65


DIAGRAMES RESUM DE LES VARIABLES

Gènere

Perfil d’usuari

Nacionalitat

Renda

Ocupació

Nivell d’estudis

66 Resultats


67


5.3 RESULTATS SEGONS EL NIVELL DE RENDA DEL BARRI

El tercer apartat de resultats s’estructura de la manera següent:

▬▬

Anàlisis de la distribució dels perfils digitals segons als barris segons el nivell de renda de

Barcelona.

▬▬

Comparació sobre l’accés, ús i seguretat d’Internet entre el nivell de renda dels barris.

▬▬

Avaluació de la influència de les variables de gènere, edat, nivell educatiu i ocupació en els

barris segons el seu nivell de renda.

La digitalització dels ciutadans

augmenta a mesura que s’incrementa el

nivell de renda del barri on viuen

El nivell de renda dels barris és

determinant per explicar els perfils

digitals a la ciutat de Barcelona. A major

renda del barri, més gran és el grau de

digitalització dels ciutadans que hi viuen.

Quasi bé una de cada dos persones

residents en barris de renda alta té un

perfil avançat. En la resta de barris, el

perfil majoritari és l’intermedi: al voltant

d’un de cada tres barcelonins d’aquests

barris té aquest tipus de perfil.

Els barris amb un nivell de renda més

baix són els que concentren els perfils

menys digitalitzats: el bàsic, l’esporàdic i

aquelles persones que no es connecten

mai a Internet.

ELS PERFILS DIGITALS SEGONS EL NIVELL

DE RENDA DEL BARRI

Els perfils digitals es concentren de manera

diferenciada segons el nivell de renda dels

barris de Barcelona.

El perfil avançat es concentra en els

barris de renda alta i mitjana-alta

A mesura que augmenta el nivell de renda

del barri, també s’incrementa la proporció

de perfils digitals avançats. És el perfil

majoritari en barris amb un nivell de renda

alta, on quasi bé un de cada dos ciutadans

responen al perfil avançat (un 45%).

Seguidament, trobem el perfil intermedi

(amb un 37%), el bàsic (amb un 11%) i

l’esporàdic (amb un 2%). Només un 4% dels

ciutadans en els barris de renda alta no es

connecta a la xarxa.

Tipologia de perfils digitals en els barris de

renda alta. Font: MWCapital

45%

37%

11%

2%

4%

Usuari avançat

Usuari intermedi

Usuari bàsic

Usuari esporàdic

No es connecta

El perfil avançat dels barris de renda alta

es caracteritza perquè quasi la meitat

dels homes (46%) i les dones (45%) tenen

aquest perfil.

Més de la meitat de les persones entre 16 i

44 anys i de 55 a 64 anys responen al perfil

avançat. La proporció elevada en tots els

trams d’edat de perfil avançat es redueix

dràsticament en aquells que tenen entre

65 i 74 anys, els quals tenen un perfil més

intermedi (35%) i bàsic (30%) que avançat

(18%).

El perfil d’usuari avançat en els barris de

renda alta respon igualment a persones de

nacionalitat espanyola i estrangera (el 45%

en ambdós casos).

Més d’una de cada dues persones amb un

alt nivell educatiu en els barris de renda

alt tenen un perfil digital avançat, pel 36%

amb un nivell educatiu mitjà i un 26% amb

nivell educatiu baix.

Finalment, una mica més de la meitat

d’ocupats (53%) i d’estudiants (51%) són

usuaris avançats, pel 35% dels que es

dediquen a tasques de la llar, el 31%

d’aturats i el 23% de jubilats.

68 Resultats


Distribució del perfil avançat en funció del

nivell de renda de barri

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

A mesura que augmenta

el nivell de renda del barri,

també s’incrementa la

proporció de perfils digitals

avançats

En els barris de renda mitjana-alta, un de

cada tres ciutadans té un perfil avançat (és

el segon tipus de barri amb més presència

d’aquest tipus d’usuari).

Tipologia de perfils digitals en els barris de

renda mitjana-alta. Font: MWCapital

33%

39%

19%

3%

6%

Usuari avançat

Usuari intermedi

Usuari bàsic

Usuari esporàdic

No es connecta

A diferència del perfil avançat en els

barris de renda alta, en els barris de renda

mitjana-alta els homes (amb un 36%) hi

tenen una presència més important que les

dones (un 30%).

Respecte l’edat, quasi bé una de cada

dues persones d’entre 35 i 44 anys respon

a aquest tipus de perfil, seguit de les

persones entre 16 i 24 anys (39%) i les

persones entre 45 i 54 anys (34%).

Entre les persones amb nacionalitat

espanyola, més d’un terç (34%) té perfil

avançat, per un 26% dels estrangers.

Quant a nivell d’estudis, gairebé la meitat

dels que tenen un alt nivell educatiu (46%)

són usuaris avançats, per un 26% amb un

nivell d’estudis mitjà i un 12% amb baix

nivell educatiu.

Per últim, l’ocupació també és una variable

important per explicar aquesta tipologia

d’usuaris. Un 40% dels ocupats i un 34%

dels estudiants residents en barris amb

nivell de renda mitjana-alta són avançats,

per un 23% dels aturats, un 19% dels que es

dediquen a tasques de la llar i un 17% dels

jubilats.

En els barris de renda alta

quasi bé un de cada dos

ciutadans tenen un perfil

digital avançat. En els barris

de renda mitjana-alta, és

avançat un de cada tres.

Presència del perfil avançat segons

l’ocupació en barris de nivell de renda

mitjana - alta. Font: MWCapital

40%

34%

23%

19%

17%

Ocupat

Estudiant

Aturat

Tasques de la llar

Jubilat

69


El perfil intermedi el trobem en els barris

de nivell de renda mitjana i mitjana-baixa

El perfil digital intermedi és el majoritari en

els barris de renda mitjana-alta, mitjana,

mitjana-baixa i baixa (es concentra entre

un 30% i un 40% en tots els barris). A

continuació analitzarem el perfil d’usuari

intermedi en els barris on l’usuari intermedi

té una presència molt similar (un de cada

tres ciutadans): els barris de renda mitjana i

els barris de renda mitjana-baixa.

Tipologia de perfils digitals en els barris de

renda alta. Font: MWCapital

Usuari avançat

Renda Mitjana

32%

28%

Usuari intermedi

Renda Mitjana

33%

34%

Usuari bàsic

Renda Mitjana

20%

23%

Usuari esporàdic

Renda Mitjana

5%

4%

No es connecta

Renda Mitjana

10%

11%

Renda mitjana - baixa

Renda mitjana - baixa

Renda mitjana - baixa

Renda mitjana - baixa

Renda mitjana - baixas

No s’aprecien diferències significatives

en el gènere respecte el perfil intermedi

dels barris de renda mitjana: un 33% de les

dones i un 32% dels homes té aquest tipus

de perfil.

Quasi bé una de cada dos persones entre

25 i 34 anys (un 46%) és usuari intermedi,

seguit dels que tenen entre 16 i 24 anys

(38%) i els que tenen entre 35 i 44 anys

(34%).

Quant a la nacionalitat, un 38% dels

estrangers residents en barris de renda

mitjana són usuaris intermedis pel 31% de

nacionalitat espanyola.

El 38% dels barcelonins amb estudis alts

provinents d’aquests barris tenen un perfil

digital intermedi, pel 33% dels que tenen

un nivell d’estudis mitjà i un 23% dels que

disposen d’un baix nivell educatiu.

Per últim, un 43% dels estudiants d’aquests

barris responen a l’usuari intermedi, per un

41% d’aturats, un 35% d’ocupats, un 36%

dels que es dediquen a tasques de la llar i

un 16% de jubilats.

Per últim, un 43% dels estudiants d’aquests

barris responen a l’usuari intermedi, per un

41% d’aturats, un 35% d’ocupats, un 36%

dels que es dediquen a tasques de la llar i

un 16% de jubilats.

Quasi bé un de cada dos joves d’aquests

barris (un 45%) són usuaris intermedis per

un 40% dels que tenen de 35 a 44 anys.

Respecte la nacionalitat, un 35% dels que

tenen la nacionalitat espanyola disposen

d’aquest perfil, per un 31% d’estrangers.

Quatre de cada deu dels ciutadans que

tenen un nivell d’estudis mitjà (39%) i alt

(38%) que viuen en barris de renda mitjanabaixa

són usuaris intermedis, per un 23%

dels que tenen un baix nivell d’estudis.

Finalment, entre els aturats un 42% són

usuaris intermedis, la mateixa proporció

que els estudiants, seguit dels ocupats

(36%), els que treballen en tasques de la

llar (33%) i els jubilats (19%).

Distribució del perfil intermedi en funció

del nivell de renda de barri

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

El perfil digital intermedi és

el majoritari en els barris de

renda mitjana-alta, mitjana,

mitjana-baixa i baixa .

70 Resultats


El perfil bàsic, l’esporàdic i l’usuari que no

es connecta es localitzen en els barris de

renda baixa

Els barris de renda baixa són els barris

amb una major proporció d’usuaris bàsics

(26%), esporàdics (7%) i d’usuaris que no es

connecten a Internet (12%).

L’usuari bàsic en els barris de renda baixa

es caracteritza perquè poc més d’un de

cada quatre homes (26%) i dones (27%)

disposa d’aquest perfil.

Entre el tram d’edat de 55 a 64 anys i el

de 25 a 34 anys, un 31% respon aquest

tipus de perfil, seguit amb un 29% de les

persones entre 45 i 54 anys.

Un 39% dels estrangers residents en

barris de renda baixa és usuari bàsic, un

percentatge força més elevat que els que

tenen nacionalitat espanyola (24%).

Una de cada tres persones amb un nivell

educatiu baix (30%) i mitjà (29%) són

usuaris bàsics, per tan sols un 13% amb un

nivell educatiu alt.

En els barris de renda baixa, el perfil bàsic

és el majoritari entre els que es dediquen a

tasques de la llar (38%) i els aturats (36%).

Els segueixen els ocupats (27%), els jubilats

(18%) i els estudiants (17%).

Els barris de renda baixa són

els barris amb una major

proporció d’usuaris bàsics,

esporàdics i d’usuaris que no

es connecten a Internet.

L’usuari esporàdic és el minoritari, però és

en els barris amb baix nivell de renda on

té major presència. En aquests barris un

8% de les dones i un 6% dels homes tenen

aquest tipus de perfil.

És un tipus de perfil més comú en edats

més avançades: el 17% dels que tenen

entre 55 i 64 anys són usuaris esporàdics,

pel 10% dels que tenen entre 65 i 74 anys.

Per contra, és quasi bé inexistent en els

trams d’edat de 16 a 24 anys (1%) i entre els

que tenen entre 25 i 34 anys (2%).

Respecte la nacionalitat no s’aprecien

diferències importants (un 8% de

nacionalitat estrangera és usuari esporàdic,

per un 7% dels que tenen nacionalitat

espanyola).

Existeix una correlació clara entre el nivell

d’estudis i l’usuari més esporàdic. Un 12%

dels que tenen un nivell d’estudis baix

respon al perfil digital esporàdic, per un 5%

amb un nivell mitjà d’estudis i un 2% amb

alt nivell educatiu.

Finalment, és entre els que es dediquen a

tasques de la llar (14%) i entre els jubilats

(10%) on més es concentra l’usuari

esporàdic, seguit dels aturats (8%) i els

ocupats (6%).

Distribució del perfil bàsic en funció del

nivell de renda de barri

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

Perfils d’usuari bàsic, esporàdic i usuari que no es connecta segons nivell de renda del

barri. Font: MWCapital

Baixa Mitjana-baixa Mitjana Mitjana-alta Alta

Usuari bàsic 26% 23% 20% 19% 11%

Usuari esporàdic 7% 4% 5% 3% 2%

No és usuari 12% 11% 10% 6% 4%

71


Pel que fa al perfil que no utilitza la xarxa,

homes i dones dels barris de renda baixa

responen a aquesta tipologia en una

proporció similar (12%).

Existeix una dada molt significativa quant a

l’edat: el 53% de les persones entre 65 i 74

anys no són usuaris d’Internet, seguit dels

que tenen entre 55 i 64 anys (14%) i els de

45 a 54 anys (9%). Fins als 44 anys, aquest

tipus de perfil és pràcticament inexistent.

Quant a la nacionalitat, un 13% dels que

tenen la nacionalitat espanyola i un 8% dels

estrangers no fan ús d’Internet.

El 27% dels que tenen un baix nivell

educatiu en els barris de renda baixa

responen a aquest tipus de perfil per un

4% dels que tenen un nivell de renda mitjà.

En nivells de renda alt aquest perfil és

inexistent.

Per últim respecte l’ocupació, entre els

jubilats un 44% no és usuari d’Internet, pel

26% dels que es dediquen a tasques de

la llar, un 8% d’aturats i un 4% d’ocupats.

Entre estudiants no existeix aquest perfil.

Distribució del perfil esporàdic en funció

del nivell de renda de barri

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

Distribució del perfil que no utilitza Internet

en funció del nivell de renda de barri

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

72 Resultats


El nivell de renda del barri importa

a l’hora d’explicar diferències en la

connexió, ús i seguretat d’Internet.

Quant més alt és el nivell de renda dels

barris més alt és el nivell de connexió a la

xarxa, sobretot des de la llar. La connexió

des del mòbil no depèn del nivell de

renda del barri.

Els barris de renda alta lideren els usos

administratius i transaccionals de la

xarxa; els barris de renda mitja i mitjanaalta

encapçalen els usos formatius i

d’economia col·laborativa; i els barris de

renda mitjana-baixa i baixa és on es fa

servir més la xarxa per a buscar feina i

demanar cita al metge.

A major nivell de renda dels barris millor

gestió de la seguretat i de la privacitat a

Internet per part dels ciutadans.

ACCÉS I ÚS D’INTERNET SEGONS EL

NIVELL DE RENDA DELS BARRIS

Quant més alt és el nivell de renda dels

barris més alt és el nivell de connexió a la

xarxa, sobretot des de la llar. La connexió

des del mòbil no depèn del nivell de renda

del barri

Tot i que els nivells generals d’accés a

la xarxa són globalment alts a la ciutat

de Barcelona, s’observen diferències

en la penetració d’Internet a la llar

entre els barris de renda alta i els barris

de renda baixa properes als 20 punts

percentuals. Disposar d’internet a la llar

està directament relacionat amb el nivell

de renda del barri. En canvi, els nivells de

connexió a la xarxa des del telèfon mòbil

són similars (entre el 75 i el 80%) en tots

els barris independentment del nivell de

renda, excepte en els barris de renda alta,

on la penetració supera el 90%.

Entre els ciutadans que no disposen de

connexió a Internet a la llar destaquen els

motius econòmics en els barris de renda

baixa (26%) i de renda mitjana-baixa (un

25%), mentre que en els barris de renda

mitjana (26%) i mitjana-alta (29) el principal

motiu és connectar-se a internet a través

de sistemes alternatius

La freqüència en l’ús d’Internet dels

ciutadans s’incrementa a mesura que

s’incrementa el nivell de renda del barri on

viuen. En els barris de renda baixa un 88%

dels ciutadans han accedit a la xarxa en els

darrers tres mesos, un 89% en els barris de

renda mitjana-baixa i mitjana, un 94% en

els barris de renda mitjana-alta i un 96% en

ells barris de renda alta.

També s’observen diferències entre els

barris amb diferent nivell de renda pel que

fa al tipus de dispositius que fan servir

els ciutadans per connectar-se a Internet.

A major renda del barri més s’utilitza la

tauleta o l’ordinador portàtil: el 50% dels

residents en els barris de renda alta utilitza

la tauleta, pel 20% dels ciutadans dels

barris de renda baixa; d’altra banda, el 70%

dels residents en els barris de renda alta

utilitza l’ordinador portàtil, pel 45% dels

ciutadans dels barris de renda baixa.

Accés a Internet segons el nivell de renda

del barri. Font: MWCapital

RFD Alta

Viuen a llars connectades

94%

91%

RFD Mitjana - alta

Viuen a llars connectades

90%

80%

RFD Mitjana

Viuen a llars connectades

83%

75%

RFD Mitjana - baixa

Viuen a llars connectades

81%

74%

RFD Baixa

Viuen a llars connectades

76%

79%

Connexió a Internet en els darrers tres

mesos segons el nivell de renda del barri.

Font: MWCapital

88%

89%

89%

94%

96%

Tenen Smartphone amb internet

Tenen Smartphone amb internet

Tenen Smartphone amb internet

Tenen Smartphone amb internet

Tenen Smartphone amb internet

RFD Baixa

RFD Mitjana - baixa

RFD Mitjana

RFD Mitjana - alta

RFD alta

73


Els barris de renda alta lideren els usos

administratius i transaccionals de la xarxa;

els barris de renda mitja i mitjana-alta

encapçalen els usos formatius i d’economia

col·laborativa; i els barris de renda

mitjana-baixa i baixa és on es fa servir

més la xarxa per buscar feina i demanar

cita al metge

En els usos socials de la xarxa les

diferències entre barris amb diferent nivell

de renda es produeixen sobretot en l’ús

del correu electrònic, la realització de

videotrucades, i el consum d’informació

d’actualitat a través Internet. En els barris

de renda alta es realitza aquest tipus

d’activitat molt per sobre del que es fa en

els barris de renda baixa.

En canvi, no existeixen gaires diferències

en la participació a les xarxes socials en

funció del nivell de renda del barri on es

viu.

Els usos d’Internet relacionats amb la salut

els lideren els barris amb un nivell de renda

baix i mitjà-baix. És en aquests barris on

més s’utilitza la xarxa per a demanar cita al

metge.

La cerca d’informació a la xarxa sobre

qüestions de salut, d’altra banda,

és una pràctica generalment estesa

independentment del nivell de renda del

barri.

Quant als usos administratius de la xarxa,

els que tenen a veure amb realitzar

gestions bancàries o relacionar-se amb

l’administració, s’observa que a major

nivell de renda del barri més alta és la

participació dels ciutadans en aquest tipus

d’activitat, sobretot en el referent a realitzar

consultes i gestions bancàries a través

d’Internet.

Pel que fa als usos transaccionals a la

xarxa, mentre que les persones residents

en barris de renda alta compren (63%)

i lloguen (19%) per Internet en major

proporció que les persones que viuen

en barris de renda baixa (45% i 10%

respectivament), són les persones que

viuen en barris de renda mitjana les que

més venen a través d’Internet (un 20%).

Usos socials segons el nivell de renda del barri

Baixa

Mitjana

Utilitzar sistemes de videotrucada 38% 49% 53% 53% 58%

Utilitzar les xarxes socials 75% 75% 76% 70% 75%

Llegir notícies d’ actualitat a Internet 79% 86% 86% 84% 92%

Consultar el correu electrònic 82% 90% 91% 89% 96%

Usos administratius i relacionats amb la salut segons el nivell de renda del barri

Baixa

Mitjana

Mitjanabaixa

Mitjanaalta

Mitjanabaixa

Mitjanaalta

Demanar cita al metge 36% 38% 33% 35% 32%

Realitzar un tràmit amb l‘admin. 38% 42% 41% 43% 44%

Realitzar gestions bancàries 49% 63% 63% 70% 74%

Buscar informació a webs d’AA.PP. 57% 63% 64% 64% 68%

Buscar informació sobre la salut 59% 60% 62% 60% 62%

Usos transaccionals segons el nivell de

renda del barri. Font: MWCapital

RDF Alta

Comprar

63%

15%

19%

RDF Mitjana - alta

Comprar

56%

19%

16%

RDF Mitjana

Comprar

56%

20%

16%

RDF Mitjana - baixa

Comprar

51%

18%

12%

RDF Baixa

Comprar

45%

14%

10%

Vendre

Llogar

Vendre

Llogar

Vendre

Llogar

Vendre

Llogar

Vendre

Llogar

Alta

Alta

74 Resultats


Usos de formació i treball segons nivell de

renda del barri. Font: MWCapital

RFD Alta

Buscar feina

19%

12%

RFD Mitjana - alta

Buscar feina

27%

18%

RFD Mitjana

Buscar feina

27%

15%

RFD Mitjana - baixa

Buscar feina

31%

12%

RFD Baixa

Buscar feina

31%

12%

Rebre formació

Rebre formació

Rebre formació

Rebre formació

Rebre formació

Usos de contrasenyes a Internet segons el

nivell de renda del barri. Font: MWCapital

RFD Baixa

Una contrassenya per tot arreu

37%

62%

RFD Mitjana - baixa

Una contrassenya per tot arreu

27%

57%

RFD Mitjana

Una contrassenya per tot arreu

25%

52%

RFD Mitjana - alta

Una contrassenya per tot arreu

22%

43%

RFD Alta

Una contrassenya per tot arreu

20%

53%

No canvia mai la contrasenya

No canvia mai la contrasenya

No canvia mai la contrasenya

No canvia mai la contrasenya

No canvia mai la contrasenya

Tot i que als barris de renda alta és on més

s’utilitza internet per comprar i per llogar,

és als barris de renda mitjana on més es fa

servir internet per vendre béns.

En relació als usos per formació i treball de

la xarxa, si bé formar-se a través d’Internet

està estès de forma similar en tots els

barris és en els de renda mitjana i mitjanaalta

on s’observa un major ús de la xarxa

per a realitzar cursos de formació. En canvi,

la cerca de feina és una pràctica que cobra

importància a mesura que baixa el nivell de

renda del barri.

Finalment, pel que fa als usos relacionats

amb l’economia col·laborativa, no

apareixen diferències significatives en

funció del nivell de renda dels barris a

l’hora de compartir béns sense retribució

econòmica. En canvi, sí que s’observa

que la participació en moviments socials,

associatius o veïnals augmenta a partir de

nivells de renda mitjana-baixa dels barris.

A major nivell de renda dels barris millor

gestió de la seguretat i de la privacitat a

Internet per part dels ciutadans

Usos d’economia col·laborativa segons el nivell de renda del barri. Font: MWCapital

Baixa

Mitjana

Mitjanabaixa

Mitjanaalta

Compartir béns sense retribució econòmica 10% 10% 10% 12% 9%

Participar en moviments socials, associatius 19% 26% 26% 29% 25%

Alta

La gestió de la seguretat a Internet mostra

diferències entre els barris de renda baixa

i els barris de renda alta. Els ciutadans

residents en barris de renda baixa són

els que utilitzen una mateixa contrasenya

per a tots els serveis d’Internet i els que

menys renoven les seves claus d’accés

en una proporció més gran. A mesura

que augmenta el nivell de renda del

barri tendeix a disminuir el percentatge

de ciutadans que presenten aquests

comportaments.

Quant al comportament a l’hora de

publicar informació a la xarxa no apareixen

diferències remarcables entre els ciutadans

en funció del nivell de renda del barri: al

voltant del 60% dels ciutadans restringeix

l’accés als continguts que comparteix a

Internet independentment del nivell de

renda del barri on resideix.

75


L’escletxa digital apareix amb força en

els barris de renda baixa si el ciutadà

té entre 65 i 74 anys, un baix nivell

educatiu i es dedica a tasques de la llar

o és aturat

Els diferents nivells de renda dels barris

de Barcelona amplifiquen o disminueixen

l’escletxa digital vinculada a l’edat, el

gènere, l’educació i l’ocupació.

A nivell de gènere, l’escletxa digital es

dóna en els barris de renda baixa, on

les dones realitzen menys activitats per

Internet que els homes.

Respecte l’edat, l’escletxa digital apareix

amb força en l’accés i usos d’Internet de

les persones entre 65 i 74 anys residents

en barris de renda baixa.

El nivell educatiu afecta de manera

important l’accés i usos d’Internet dels

ciutadans de barris de renda baixa,

mitjana-baixa, mitjana i mitjana-alta, però

perd força en els barris amb un alt nivell

de renda.

Finalment, l’ocupació condiciona també

l’accés a Internet dels ciutadans ubicats

en barris de renda baixa. Es donen

diferències molt significatives en els

usos de les persones que es dediquen a

tasques de la llar i els aturats dels barris

de renda alta i baixa.

LES DIFERÈNCIES D’EDAT, GÈNERE,

EDUCACIÓ I OCUPACIÓ EN ELS BARRIS

SEGONS EL NIVELL DE RENDA

EL GÈNERE

En

Una

termes

contrassenya

globals, no

per

existeixen

tot arreu

diferències

significatives de gènere en la connexió a

Internet dels ciutadans de Barcelona. Quan

fem l’anàlisi en funció del nivell de renda

dels barris, a major renda més connexió

a la

Una

llar

contrassenya

o a través del

per

telèfon

tot arreu

intel·ligent,

però en proporcions similars pel que fa a

homes i dones, independentment del nivell

de renda del barri.


Una

que

contrassenya

s’observen diferències

per tot arreu

més

rellevants respecte els usos d’Internet en

els darrers tres mesos. Els homes dels

barris de renda baixa realitzen certes

activitats per Internet en major proporció

que

Una

les

contrassenya

dones, comparat

per tot

amb

arreu

els barris de

la resta de nivells de renda. Activitats com

l’ús del correu electrònic o de sistemes de

videotrucada, llegir notícies d’actualitat

a través de la xarxa, buscar informació a

webs

Una

d’administracions

contrassenya per

públiques

tot arreu

o llogar

alguna cosa per Internet les realitzen els

homes de forma majoritària respecte les

dones.

L’escletxa de gènere es dóna

en els barris de renda baixa,

on els homes duen a terme

més activitats que les dones.

Connexió d’Internet a la llar segons el nivell

de renda del barri i el gènere.

Font: MWCapital

RFD Baixa

Homes

74%

77%

76%

RFD Mitjana - baixa

Homes

81%

82%

81%

RFD Mitjana

Homes

82%

83%

83%

RFD Mitjana - alta

Homes

90%

90%

90%

RFD Alta

Homes

91%

96%

94%

Dones

Mitjana

Dones

Mitjana

Dones

Mitjana

Dones

Mitjana

Dones

Mitjana

Usos d’Internet entre homes i dones en barris de nivell de renda baix. Font: MWCapital

Home

Dona

Consultar el correu electrònic 87% 78%

Utilitzar sistemes de videotrucada 43% 34%

Llegir notícies d’actualitat 84% 74%

Buscar informació a webs d’AA.PP. 62% 53%

Llogar alguna cosa per Internet 15% 4%

76 Resultats


L’EDAT

A diferència del gènere, l’edat sí que és

important en l’accés a Internet segons el

nivell de renda del barri. En els barris de

renda alta existeixen poques diferències

en l’accés a la llar a Internet entre els que

tenen entre 16 i 24 anys i els que en tenen

entre 65 i 74 (un 100% dels primers tenen

connexió a Internet dins la llar, per un 88%

dels últims).

Els resultats en els barris de renda mitjanaalta

són similars. En canvi en els barris

de renda baixa, si bé els que tenen entre

16 i 24 anys tenen quasi bé tots connexió

d’Internet a la llar (un 93%), en els trams

d’edat entre 64 i 75 anys, només el 60%

disposa d’aquest servei.

Per tant, s’observen diferències molt

importants respecte la connexió de la llar

a Internet entre les persones d’edat més

avançada dels barris de renda alta i les dels

barris de renda baixa.

S’observa la mateixa pauta en els telèfons

mòbils intel·ligents connectats a la xarxa.

Remarcar que les persones de 64 a 75 anys

residents en barris de renda alta es troben

molt més connectades a la xarxa a través

de l’smparthpone (més de tres de cada

quatre) que en els barris amb un nivell de

renda inferior.

Tots els joves d’entre 16 i 24 anys,

independentment del nivell de renda del

barri, s’han connectat a Internet en els

darrers tres mesos. Les diferències entre

els barris amb diferent nivell de renda

apareixen, altre cop, en la franja d’edat més

avançada. Un 87% de les persones entre

64 i 75 anys residents en barris de nivell

de renda alta s’han connectat a la xarxa en

els últims tres mesos, una xifra que quasi

multiplica per dos la de les persones de la

mateixa franja d’edat (un 47%) que viuen

en barris de renda baixa. La manca de

digitalització de les persones de 65 a 74

anys que viuen en barris de renda baixa

també s’observa en determinats usos

d’Internet. Un 56% de persones entre 65

i 74 anys dels barris de renda baixa han

utilitzat el correu electrònic en els darrers

tres mesos; per contra, un 90% dels que

viuen en barris de renda alta l’han utilitzat.

Connexió d’Internet a la llar de diferents

trams d’edat en funció del nivell de renda

dels barris. Font: MWCapital

De 16 a 24 anys

RFD Baixa

De 16 a 24 anys

90%

47%

De 16 a 24 anys

RFD Mitjana - baixa

De 16 a 24 anys

93%

60%

De 16 a 24 anys

RFD Mitjana

De 16 a 24 anys

96%

64%

De 16 a 24 anys

RFD Mitjana - alta

De 16 a 24 anys

98%

86%

De 16 a 24 anys

RFD Alta

De 16 a 24 anys

100%

88%

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

Connexió d’Internet al smartphone de

diferents trams d’edat en funció del nivell

de renda dels barris. Font: MWCapital

RFD Baixa

De 16 a 24 anys

89%

43%

RFD Mitjana - baixa

De 16 a 24 anys

89%

39%

RFD Mitjana

De 16 a 24 anys

88%

42%

RFD Mitjana - alta

De 16 a 24 anys

95%

54%

RFD Alta

De 16 a 24 anys

97%

77%

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

De 65 a 74 anys

77


La manca de digitalització de les

persones de 65 a 74 anys que viuen en

barris de renda baixa també s’observa en

determinats usos d’Internet. Un 56% de

persones entre 65 i 74 anys dels barris

de renda baixa han utilitzat el correu

electrònic en els darrers tres mesos; per

contra, un 90% dels que viuen en barris de

renda alta l’han utilitzat.

Un exemple significatiu de la influència del

nivell de renda dels barris són les gestions

bancàries en aquest tram d’edat. Mentre

que només un 24% dels que tenen entre

65 i 74 anys residents en barris de renda

baixa ha realitzat gestions bancàries en els

darrers tres mesos, un 57% dels que viuen

en barris de renda alta han realitzat aquesta

activitat.

Existeix una important

escletxa digital en el tram

d’edat entre 65 i 74 anys en

funció de si es viu en un barri

amb un nivell de renda baix o

alt.

Buscar feina

Diferència d’usos d’Internet entre les

persones de 65 a 74 anys segons el nivell

de renda del barri. Font: MWCapital

Buscar feina

RFD Alta

Buscar feina

90%

57%

Buscar feina

RFD Mitjana - alta

Buscar feina

86%

55%

Buscar feina

RFD Mitjana

Buscar feina

79%

44%

Buscar feina

RFD Mitjana - baixa

Buscar feina

72%

42%

RFD Baixa

Buscar feina

57%

24%

Consultar correu electrònic

Consultar correu electrònic

Consultar correu electrònic

Consultar correu electrònic

Consultar correu electrònic

L’EDUCACIÓ

Tenir una educació alta, mitjana o baixa

influeix a l’hora d’explicar la connexió a

Internet en els barris amb diferents nivells

de renda. El nivell educatiu però, perd

força en els barris de renda elevada, on

les diferències educatives no importen

tant a l’hora de connectar-se a Internet.

En aquests barris, un 97% de les persones

amb un alt nivell educatiu tenen la llar

connectada a Internet, per un 83% amb un

baix nivell educatiu. En canvi, en els barris

de renda baixa un 94% dels que tenen un

alt nivell educatiu disposen de connexió

a Internet a la seva llar, per un 60% de

ciutadans amb baix nivell educatiu.

Connexió a Internet a la llar en funció del

nivell educatiu i el nivell de renda dels

barris. Font: MWCapital

RFD Baixa

Nivell educatiu baix

60%

82%

94%

RFD Mitjana - baixa

Nivell educatiu baix

61%

86%

92%

RFD Mitjana

Nivell educatiu baix

59%

87%

95%

RFD Mitjana - alta

Nivell educatiu baix

74%

89%

96%

RFD Alta

Nivell educatiu baix

83%

93%

97%

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

La pèrdua de força del nivell educatiu

als barris de renda alta també s’observa

en la connexió a la xarxa a través dels

smartphones. Un 94% de les persones amb

alt nivell educatiu residents en barris de

renda baixa disposen d’aquest servei, pel

63% dels que tenen un baix nivell educatiu.

Per contra, en els barris de renda alta, un

94% dels que tenen un alt nivell educatiu

tenen connexió a Internet en el seu telèfon

intel·ligent, per un 77% dels que tenen baix

nivell educatiu.

Connexió d’Internet al telèfon mòbil

intel·ligent en funció del nivell educatiu i el

nivell de renda dels barris. Font: MWCapital

RFD Baixa

Nivell educatiu baix

63%

88%

94%

RFD Mitjana - baixa

Nivell educatiu baix

55%

77%

86%

RFD Mitjana

Nivell educatiu baix

49%

79%

87%

RFD Mitjana - alta

Nivell educatiu baix

53%

79%

88%

RFD Alta

Nivell educatiu baix

77%

89%

94%

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

78 Resultats


El nivell educatiu provoca una

escletxa digital important en

tots els barris, però perd força

en els barris amb un alt nivell

de renda.

Pel que fa als usos d’Internet en els darrers

tres mesos es continua observant que un

alt nivell educatiu significa realitzar més

activitats a la xarxa; però en els barris amb

alt nivell de renda l’educació no és tan

determinant en el grau de digitalització de

les persones.

Aquest fet es pot observar en tres usos

d’Internet:

▬▬

▬▬

La lectura de notícies d’actualitat a

Internet. En els barris de renda baixa

un 95% de persones amb un alt nivell

educatiu ha llegit notícies d’actualitat

a la xarxa, per un 64% dels que

tenen nivell educatiu baix. Aquesta

diferència contrasta amb la poca

diferència que existeix en els barris de

renda alta: un 93% dels ciutadans amb

alt nivell educatiu ha llegit notícies

d’actualitat a Internet per un 85% dels

que tenen baix nivell educatiu.

La recerca d’informació a webs

d’administracions públiques. En els

barris de renda baixa, les persones

amb alt nivell educatiu (80%) doblen

les persones amb baix nivell educatiu

(38%) que han buscat informació a

webs d’administracions públiques.

En canvi, en els barris de renda alta,

aquestes diferències no són tan

importants (el 72% de les persones

amb alt nivell educatiu i un 50% de

les que tenen baix nivell educatiu han

buscat en webs d’administracions

públiques.

▬▬

Les xarxes socials. En els barris amb

un nivell de renda baix, són els que

tenen un nivell educatiu més alt (81%)

els que més utilitzen les xarxes socials.

En canvi, en els barris amb un alt nivell

de renda, les persones amb un nivell

educatiu baix i mitjà (78% cadascun)

realitzen amb més assiduïtat aquesta

activitat.

La pèrdua de rellevància del nivell educatiu

en els barris de renda alta també s’observa

en la connexió a la xarxa a través dels

smartphones. Un 94% de les persones amb

alt nivell educatiu residents en barris de

renda baixa disposen d’aquest servei, pel

63% dels que tenen un baix nivell educatiu.

Per contra, en els barris de renda alta, un

94% dels que tenen un alt nivell educatiu

tenen connexió a Internet en el seu telèfon

intel·ligent, per un 77% dels que tenen baix

nivell educatiu.

Ús de les xarxes socials en els darrers tres

mesos en funció del nivell educatiu i del

nivell de renda del barri. Font: MWCapital

RFD Baixa

Nivell educatiu baix

68%

77%

81%

RFD Mitjana - baixa

Nivell educatiu baix

74%

72%

77%

RFD Mitjana

Nivell educatiu baix

65%

79%

78%

RFD Mitjana - alta

Nivell educatiu baix

59%

67%

76%

RFD Alta

Nivell educatiu baix

78%

78%

72%

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

Nivell educatiu mitjà

Nivell educatiu alt

79


Connexió d’Internet a la llar en funció de

l’ocupació i el nivell de renda del barri.

Font: MWCapital

RFD Baixa

Estudiant

86%

84%

67%

67%

56%

RFD Alta

Estudiant

100%

94%

95%

96%

88%

Ocupat

Aturat

Tasques de la llar

Jubilat

Ocupat

Aturat

Tasques de la llar

Jubilat

Connexió d’Internet al telèfon mòbil

intel·ligent en funció de l’ocupació i el nivell

de renda dels barris. Font: MWCapital

RFD Baixa

Estudiant

83%

91%

77%

52%

54%

Ocupat

Aturat

Tasques de la llar

Jubilat

L’OCUPACIÓ

L’ocupació és més determinant en l’accés i

ús d’Internet en els barris amb el nivell de

renda més baixa.

No hi ha diferències molt importants en

la connexió de la llar a Internet entre

ocupats (94%), aturats (94%), jubilats

(88%), estudiants (100%) i persones que es

dediquen a tasques de la llar (96%) en els

barris de renda alta. En canvi, en els barris

de renda baixa, aquestes diferències són

més acusades. Els estudiants d’aquests

barris són els que més disposen d’Internet

a la llar (86%), mentre que els jubilats (56%)

els que menys.

El mateix patró es repeteix en el cas dels

telèfons mòbils intel·ligents amb connexió

a la xarxa. El 91% dels ocupats residents en

barris amb un nivell de renda baixa tenen

smartphone amb Internet, un percentatge

molt similar als ocupats dels barris amb

alt nivell de renda (93%). En canvi, es

produeixen diferències molt grans en les

persones que es dediquen a tasques de

la llar en els barris de renda alta (el 91%

d’elles disposa de telèfon mòbil intel·ligent

amb connexió a Internet) i els que viuen en

barris de renda baixa (on només un 52%) té

smartphone amb tarifa de dades).

RFD Alta

Estudiant

96%

94%

87%

91%

76%

Ocupat

Aturat

Tasques de la llar

Jubilat

80 Resultats


En l’accés a Internet,

l’escletxa ocupacional és molt

significativa en barris amb un

nivell de renda baix.

En els usos d’Internet es segueixen

observant diferències respecte l’ocupació

i el nivell de renda del barri. Els estudiants,

que són el perfil més digitalitzat, són

els que presenten menys diferències

segons el nivell de renda del barri, però

tot i així existeixen diferències d’usos

d’Internet que són indicatius de l’estructura

socioeconòmica del barri. Les diferències

més grans apareixen en les persones que

realitzen tasques de la llar i en els aturats

que viuen en barris de renda baixa i alta.

Els estudiants ubicats en barris de

renda alta, degut a les característiques

socioeconòmiques d’aquests barris, venen

menys coses (24%), busquen menys feina

(28%) i demanen menys cita al metge

per Internet (19%) que els estudiants que

viuen en barris de renda baixa. En canvi, es

mantenen més informats (un 98%) que els

seus homòlegs residents en barris de renda

baixa (78%).

Les persones que es dediquen a tasques

de la llar dels barris de renda alta utilitzen

molt més el correu electrònic, realitzen

més gestions bancàries, compren més

per Internet i duen a terme moltes més

videotrucades per Internet que els seus

homòlegs que viuen en els barris de

renda més baixa. Un 99% de les persones

dedicades a tasques de la llar dels barris

de renda alta han fet servir el correu

electrònic, un 81% ha comprat alguna cosa

per Internet, un 68% ha utilitzat sistemes

de videotrucada per trucar per Internet i

un 66% ha realitzat gestions bancàries en

els darreres tres mesos. Per contra, en els

barris de renda baixa, els ciutadans que es

dediquen a tasques de la llar han fet servir

el correu electrònic (48%), han comprat per

Internet (29%), han realitzat videotrucades

(22%) i han realitzat gestions bancàries

(17%) en proporcions molt menors.

El nivell de renda del barri fa

que els usos d’Internet de les

persones que es dediquen

a tasques de la llar siguin

contraposats.

Pel que fa als aturats, també s’observen

diferències importants en funció del nivell

de renda del barri. Els aturats residents en

barris amb un alt nivell de renda busquen

informació a webs d’administracions

públiques (84%), busquen informació a

Internet relacionada amb la salut (75%)

i publiquen continguts en webs o blogs

(34%) en major grau que els aturats

residents en barris de renda baixa.

Usos d’Internet per part de les persones

que es dediquen a tasques de la llar

en funció del nivell de renda del barri.

Font: MWCapital

RFD Baixa

Consultar el correu electrònic

48%

29%

22%

17%

RFD Alta

Consultar el correu electrònic

99%

81%

68%

66%

Comprar per internet

Utilitzar sistemes de videotrucada

Realitzar gestions bancàries

Comprar per internet

Utilitzar sistemes de videotrucada

Realitzar gestions bancàries

Usos d’Internet per part dels estudiants en funció del nivell de renda del barri.

Font: MWCapital

RFD Baixa RFD Alta

Vendre alguna cosa 54% 24%

Buscar feina 43% 28%

Demanar cita al metge 35% 19%

Llegir notícies d’actualitat 78% 98%

Usos d’Internet per part dels aturats en funció del nivell de renda del barri. Font: MWCapital

RFD Baixa RFD Alta

Buscar informació a webs d’AA.PP. 53% 84%

Buscar informació relacionada amb la salut 61% 75%

Publicar continguts en webs o blogs 12% 34%

81


PERFILS DIGITALS PER GRAN BARRI I PER RENDA

De 0 a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 40%

Més del 40%

Divisió de Gran Barri Perfil avançat Perfil Intermedi

Divisió per Renda Familiar Perfil avançat Perfil Intermedi

Barris de Renda Baixa (RFD1)

29 Vilapicina, Porta, el Turó de la

Peira i Can Peguera

30 La Guineueta, Verdun i la

Prosperitat

31 Canyelles, les Roquetes i la

Trinitat Nova

32 Torre Baró, Ciutat Meridiana i

Vallbona

33 La Trinitat Vella, Baró de Viver i el

Bon Pastor

Barris de Renda Mitjana-Baixa (RFD2)

1 El Raval

3 La Barceloneta

11 El Poble Sec

12 La Marina

13 La Font de la Guatlla, Hostafrancs,

i la Bordeta

14 Sants i Sants-Badal

25 El Guinardó

26 El Carmel i Can Baró

27 Els Barris de la Vall d’Hebron

28 Horta i la Font d’en Fargues

34 Sant Andreu

35 La Sagrera, el Congrés i Navas

36 El Clot i el Camp de l’Arpa

39 El Besòs, el Maresme i Provençals

40 Sant Martí, la Verneda i la Pau


Perfil Bàsic Perfil Esporàdic Perfil No usuari

Perfil Bàsic Perfil Esporàdic Perfil No usuari

Barris de Renda Mitjana (RFD3)

2 El Barri Gòtic

4 Sant Pere, Santa Caterina i la

Ribera

5 El Fort Pienc

6 La Sagrada Família

9 La Nova Esquerra de l’Eixample

10 Sant Antoni

22 Vallcarca, el Coll i la Salut

24 El Camp d’en Grassot i Gràcia

Nova

Barris de Renda Mitjana-Alta (RFD4)

8 L’Antiga Esquerra de l’Eixample

15 Les Corts

16 La Maternitat i Sant Ramon

23 La Vila de Gràcia

37 El Parc, la Llacuna i la Vila

Olímpica

38 El Poblenou i Diagonal Mar

Barris de Renda Alta (RFD5)

7 La Dreta de l’Eixample

17 Pedralbes

19 Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera

20 Sant Gervasi-la Bonanova i el

Putxet

21 Sant Gervasi-Galvany


84


6. BALANÇ

La posició de Barcelona

Les dades obtingudes en aquest estudi

permeten conèixer la posició de Barcelona

respecte Catalunya, Espanya i Europa pel que

fa a l’accés i els usos dels ciutadans a Internet.


6. BALANÇ

Una ciutadania cada cop més digital

Els ciutadans de Barcelona es troben per

sobre de la mitjana europea, espanyola i

catalana en quan a connectivitat, capital

humà i ús d’Internet.

Aquest fet dóna compte de la profunditat

de la penetració digital en la població

de Barcelona, afectant de manera

transversal tota la societat. Tot i

així, encara hi ha marge per acabar

d’intensificar esforços perquè la inclusió

digital sigui total i per reduir les barreres

d’accés, ús i capacitació digital dels

barcelonins i barcelonines.

CONCLUSIONS GLOBALS

Els ciutadans de Barcelona, capdavanters

en l’accés i ús digital

A continuació es mostren els resultats de la

ciutat de Barcelona comparats amb altres

fonts d’informació disponible a Catalunya,

Espanya i la Unió Europea.

El Digital Economy and Society Index

(DESI) ens permet comparar els resultats

dels ciutadans de Barcelona amb els de

Catalunya, Espanya i la Unió Europea en

base a tres eixos d’anàlisi:

Connectivitat

Connectivitat

▬▬

▬▬

Els ciutadans de Barcelona que tenen

smartphone amb tarifa de dades són

el 76% de la població, una xifra força

superior al 67% del conjunt de la Unió

Europea l’any 2014 que proporciona el

DESI de 2015 1 .

A Barcelona un 84% dels enquestats

tenen la seva llar connectada a

Internet. A la Unió Europea l’any 2014

hi havia un 81% de llars connectades,

però els països capdavanters com

Luxemburg, Països Baixos i Islàndia

ja en tenen un 96%, seguits de

Dinamarca i Noruega amb un 93%. 2 .

Capital humà

Serveis

públics

digitals

Integració

Tecnologia

Digital

Digital

Economy and

Society Index

DESI

Ús

d’Internet

Capital

humà

▬▬

L’ús regular d’Internet (persones que

s’han connectat almenys un cop a la

setmana a Internet) dels ciutadans

de Barcelona és del 89%, una xifra

que supera àmpliament les de la Unió

Europea (75%), Espanya (71%) segons

dades d’Eurostat de 2014. Aquesta

xifra situa Barcelona a la banda alta

de la Unió Europea, juntament amb

Regne Unit (89%), Finlàndia (90%),

Suècia (91%) i Països Baixos (91%).

86 Bala


Percentatge de persones que es connecten

a Internet almenys un cop a la setmana.

Font: MWCapital

Luxemburg

(1) Font: Observatori de la Societat de la Informació i

la Modernització de Galícia (2015). Lloc web: http://

www.osimga.gal/es/actualidade/noticias/20150301_

agenda.html

(2) La brecha digital en España, UGT, 2015 (Eurostat

2014). Lloc web: http://www.ugt.es/Publicaciones/

BRECHADIGITAL_WEB.pdf

(3) Font: La brecha digital en España, UGT, 2015

(Eurostat 2014). Lloc web: http://www.ugt.es/

Publicaciones/BRECHADIGITAL_WEB.pdf

(4) Font: Digital Agenda Scoreboard 2015: Most targets

reached, time has come to lift digital borders, 2015.

Lloc web: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

en/news/digital-agenda-scoreboard-2015-mosttargets-reached-time-has-come-lift-digital-borders

(5) Eurostat 2015 i Institut d’Estadística de Catalunya

(Idescat).

▬▬

En la mateixa línia, a Barcelona tan

sols el 7,8% dels seus ciutadans no

han utilitzat mai Internet, percentatge

que suposa la meitat en relació a la

població de la Unió Europea (16,4%) i

Catalunya (15,6%), i molt per sota del

19% de la població espanyola (dades

de 2015 segons l’INE). Un altre cop,

Barcelona es situa a la part mitjana

alta de la classificació europea, en

consonància amb països com Suïssa

(8%), Finlàndia, Suècia o el Regne Unit

(6%) 3 .

Ús d’Internet

93%

92%

91%

91%

90%

89%

89%

82%

82%

Dinamarca

Països Baixos

Suècia

Finlàndia

Regne Unit

Barcelona

Bèlgica

Alemanya

Estònia

▬▬

▬▬

A Barcelona un 64% dels usuaris a

Internet utilitza la banca en línia, una

xifra superior a la de la Unió Europea

l’any 2014 (57%) 4 .

Respecte la compra en línia, quasi bé

la meitat dels ciutadans de Barcelona

(48,6%) ha fet ús d’aquesta activitat

per Internet, situant-se per sobre de la

Unió Europea (43%), Catalunya (39%) i

Espanya (32%) 5 .

82%

80%

77%

76%

76%

76%

75%

França

Àustria

República Txeca

Irlanda

Eslovàquia

UE-28

Hongria

75%

Letònia

72%

Espanya

71%

Malta

70%

Lituània

69%

Eslovènia

68%

Polònia

63%

Portugal

61%

Grècia

59%

Itàlia

59%

Bulgària

54%

Romania

48%

87


Població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos a la UE .

Font: Eurostat (2014) i MWCapital.

Les dades de la ciutat de Barcelona són de gener de 2016

Homes Dones Escletxa de gènere

Luxemburg 96% 94% 2%

Dinamarca 96% 96% 0%

Països Baixos 94% 92% 2%

Suècia 94% 91% 3%

Finlàndia 93% 91% 2%

Regne Unit 92% 90% 2%

Barcelona* 91% 90% 1%

Alemanya 89% 84% 5%

Bèlgica 86% 84% 2%

França 85% 82% 3%

Àustria 85% 77% 8%

Estònia 85% 84% 1%

República Txeca 82% 78% 4%

Eslovàquia 81% 79% 2%

UE-28 80% 76% 4%

Irlanda 78% 81% 3%

Espanya 78% 74% 4%

Hongria 78% 75% 3%

Letònia 76% 76% 0%

Malta 75% 72% 3%

Croàcia 72% 66% 6%

Lituània 72% 72% 0%

Eslovènia 71% 72% 1%

Xipre 71% 68% 3%

Portugal 69% 61% 8%

Polònia 67% 66% 1%

Itàlia 66% 58% 8%

Grècia 65% 61% 4%

Bulgària 57% 54% 3%

Romania 56% 52% 4%

CONCLUSIONS PER CATEGORIA

El gènere

Ser home o dona no és un fet determinant

a l’hora d’adoptar les noves tecnologies a la

ciutat de Barcelona.

Barcelona es situa al nivell dels països

nòrdics respecte la inexistència d’aquesta

escletxa digital i l’elevat ús d’Internet per

part d’ambdós sexes. Entre els homes

(91%) i les dones (90%) de la ciutat de

Barcelona només hi ha un punt percentual

de diferència respecte el darrer cop de

connexió a Internet en els darrers tres

mesos.

La paritat entre gèneres és, per tant,

quasi absoluta. Aquesta xifra rebaixa el

diferencial de dos punts entre homes

i dones de països capdavanters com

Luxemburg, Finlàndia, Països Baixos o

Regne Unit. Barcelona també supera la

mitjana de la Unió Europea i les dades

d’Espanya, on trobem quatre punts de

diferència a favor de l’home en la utilització

d’Internet.

Barcelona se situa entre els

països més capdavanters

d’Europa a l’haver aconseguit

la paritat entre sexes en la

utilització d’Internet.

Barcelona, per tant, ha aconseguit la

igualtat entre homes i dones en l’adopció

de les noves tecnologies i la utilització

d’Internet, i situar-se entre els països

capdavanters d’Europa en la utilització

d’Internet.

88 Bala


L’edat

La penetració d’Internet a la ciutadania

de Barcelona ha assolit un alt grau de

transversalitat entre els diferents grups

d’edat. Només en el tram comprès entre

els 65 i 74 anys, l’edat és determinant en

l’accés a Internet. És en aquest grup d’edat

on l’accés a Internet no és tan massiu com

a la resta: un 66% té la llar connectada a

Internet i un 47% disposa de smartphone

amb connexió a la xarxa.

Barcelona, amb el 35% de les persones

entre 65 i 74 anys que mai han utilitzat

Internet, es situa en setena posició a nivell

europeu. Només Finlàndia (25%), Regne

Unit (20%), Suècia (16%), Luxemburg

(15%), Països Baixos (15%) i Dinamarca

(13%) superen a Barcelona en aquest

índex. Barcelona es situa clarament per

sota de la mitjana de la Unió Europea

(49%) i d’Espanya (66%) en la manca d’ús

d’Internet per part de les persones entre 65

i 74 anys.

L’escletxa d’edat es manifesta també

segons el nombre de dispositius utilitzats

per connectar-se a Internet: a major edat

menys dispositius s’utilitzen. Tot i així el

mòbil és el dispositiu per excel·lència per

connectar-se a la xarxa, més de set de cada

deu barcelonins l’utilitzen amb aquesta

finalitat.

En relació als usos d’Internet, s’observen

diferències segons el cicle vital de les

persones. Els mil·lenials (de 16 a 34 anys)

lideren l’ús de les xarxes socials (més del

90%), mentre que les persones majors de

45 anys lideren la petició de cita al metge

per Internet (al voltant d’un 40% d’ells ha

realitzat aquesta activitat en els darrers tres

mesos).

Per la seva banda, els usos transaccionals

i d’economia col·laborativa estan

protagonitzats per les persones d’entre 25

i 44 anys. En quant als usos de caràcter

administratiu com ara realitzar gestions

amb l’administració o buscar informació

a webs d’administracions públiques el

segment d’edat entre 25 i 44 anys és el que

realitza en major grau aquestes activitats.

Barcelona se situa al

capdavant d’Europa respecte

la utilització d’Internet per

part de les persones d’entre

65 i 74 anys.

Altres activitats com ara l’ús del correu

electrònic o la lectura de notícies

d’actualitat a Internet mostren poques

diferències entre els diferents trams d’edat:

més de tres de cada quatre persones han

realitzat aquestes activitats en els darrers

tres mesos.

L’edat també influeix en la percepció de

la seguretat a la xarxa. A mesura que

augmenta l’edat s’utilitza més una mateixa

contrasenya per accedir a tot arreu i també

més possibilitats hi ha que aquesta no és

canviï mai.

Percentatge de ciutadans entre 65 i 74 anys

que mai han utilitzat Internet.

Font: Eurostat (2015) i MWCapital.

Les dades de la ciutat de Barcelona són de

gener de 2016

13%

15%

15%

16%

20%

25%

35%

37%

37%

38%

44%

48%

48%

49%

55%

59%

60%

62%

62%

65%

66%

68%

71%

72%

72%

73%

77%

81%

86%

Dinamarca

Països Baixos

Luxemburg

Suècia

Regne Unit

Finlàndia

Barcelona

França

Estònia

Alemanya

Bèlgica

República Txeca

Àustria

UE-28

Irlanda

Letònia

Eslovàquia

Malta

Hongria

Eslovènia

Espanya

Portugal

Itàlia

Croàcia

Xipre

Lituània

Romania

Bulgària

Grècia

89


Percentatge de ciutadans amb un nivell

educatiu baix que mai han utilitzat Internet.

Font: Eurostat (2015) i MWCapital.

Les dades de la ciutat de Barcelona són de

gener de 2016

4%

5%

11%

12%

13%

17%

23%

24%

25%

26%

29%

29%

35%

36%

38%

39%

41%

43%

44%

46%

46%

48%

49%

49%

50%

59%

60%

61%

65%

68%

Luxemburg

Dinamarca

Països Baixos

Suècia

Finlàndia

Alemanya

Estònia

República Txeca

Barcelona

França

Regne Unit

Bèlgica

Eslovàquia

UE-28

Àustria

Letònia

Espanya

Irlanda

Malta

Lituània

Portugal

Polònia

Eslovènia

Itàlia

Hongria

Xipre

Romania

Croàcia

Grècia

Bulgària

L’educació

L’educació és una variable important per

a explicar les diferències d’accés i ús

d’Internet. Aquesta escletxa digital es

produeix sobretot en les persones que

tenen un baix nivell educatiu. Un 57% de les

persones amb baix nivell educatiu tenen la

llar connectada a Internet, per un 87% de

les que tenen un nivell educatiu mitjà o un

94% amb un alt nivell educatiu.

Tot i així, Barcelona presenta un resultat per

sobre de la mitjana europea i espanyola. A

Espanya un 39% dels ciutadans amb baix

nivell educatiu no utilitza Internet, mentre

que a la Unió Europea aquest percentatge

es redueix al 36%. A Barcelona, una de

cada quatre persones amb un nivell

educatiu baix no es connecta a Internet.

Aquesta dada situa la ciutat en la part

mitjana-alta de la classificació europea,

encara amb marge de millora respecte els

països capdavanters.

Un baix nivell educatiu també significa un

menor ús de dispositius per a connectarse

a Internet com la tauleta o l’ordinador

portàtil. El mòbil, en canvi, és utilitzat

àmpliament per tots els segments

educatius (un 90% l’utilitza per connectarse

a la xarxa).

Respecte els usos, no apareixen

diferències importants quan es tracta

d’activitats més socials com utilitzar

sistemes de videotrucada a través de la

xarxa o participar a les xarxes socials.

En canvi, tenir un baix nivell educatiu

està correlacionat amb realitzar en

menor mesura activitats com llegir

notícies d’actualitat, realitzar tràmits amb

l’administració, realitzar gestions bancàries,

comprar, vendre o llogar alguna cosa per

Internet o realitzar cursos de formació a

través de la xarxa.

L’escletxa formativa és

determinant en l’accés i la

utilització d’Internet. En

aquest aspecte Barcelona es

situa a la part mitjana-alta a

nivell europeu.

Els ciutadans amb un nivell educatiu més

baix prenen menys precaucions a la xarxa:

són el col·lectiu que en major mesura

utilitza sempre una mateixa contrasenya

per a tots els serveis, que no canvia mai

les seves claus d’accés i que publica a les

xarxes socials amb menys restriccions.

90 Bala


L’ocupació

L’ocupació és una variable important per a

explicar l’accés a Internet, però sobretot és

una variable que influeix en els usos i les

activitats que cada col·lectiu porta a terme

a la xarxa. Els jubilats (68%) i aturats (77%)

són els col·lectius amb menys connexió a

Internet a la llar.

En línia amb els resultats per edat, gènere

o educació, Barcelona està ben situada

dins del panorama europeu quan parlem

de l’accés a Internet segons la situació

d’ocupació. Més d’un 90% dels aturats a

Barcelona han accedit a Internet durant la

darrera setmana, fet que situa a Barcelona

a la part alta de la classificació europea.

Només Dinamarca (95%), Regne Unit

(94%), Països Baixos (94%), Suècia (93%)

i Finlàndia (92%) superen Barcelona. La

ciutat comtal es troba força per sobre de la

mitjana europea (75%) i d’Espanya (73%) en

aquest indicador.

És en els usos d’Internet on s’aprecien

les diferències més importants entre

col·lectius. Mentre que els estudiants

lideren els usos més socials (utilitzar

les xarxes socials o o sistemes de

videotrucada), els jubilats són els que

més demanen cita al metge a través de la

xarxa, i els ocupats són els que realitzen

més gestions bancàries. Per la seva banda

els aturats són el col·lectiu que busca més

feina per Internet.

Per tant, s’observa que cada col·lectiu, en

base a les seves necessitats vitals, realitza

activitats força diferenciades de la resta.

Tan sols en aquelles activitats que no es

troben tan relacionades amb un col·lectiu

específic, com llegir notícies per Internet

o consultar el correu electrònic, no es

produeixen diferències significatives entre

els diferents estats ocupacionals.

L’escletxa ocupacional es

manifesta, sobretot, en els

usos d’Internet. Barcelona

es posiciona al capdavant

d’Europa pel que fa a l’ús

d’Internet per part dels

aturats.

Respecte la gestió de la seguretat a

Internet, els jubilats i les persones que

es dediquen a tasques de la llar són els

col·lectius que prenen menys precaucions

en l’ús de la xarxa, ja que utilitzen sempre

la mateixa contrasenya i mai la canvien.

Respecte la gestió de la seguretat a

Internet, els jubilats i les persones que

es dediquen a tasques de la llar són els

col·lectius que prenen menys precaucions

en l’ús de la xarxa, ja que utilitzen sempre

la mateixa contrasenya i mai la canvien.

Percentatge d’aturats que han accedit

almenys un cop a la setmana a Internet

Font: Eurostat (2015) i MWCapital.

Les dades de la ciutat de Barcelona són de

gener de 2016

95%

94%

94%

93%

92%

91%

90%

84%

83%

82%

78%

76%

75%

75%

74%

73%

71%

71%

69%

65%

65%

62%

62%

61%

60%

57%

54%

37%

Malta

79%

Xipre

79%

Dinamarca

Regne Unit

Països Baixos

Suècia

Finlàndia

Barcelona

Luxemburg

Àustria

França

Estònia

Bèlgica

Alemanya

Eslovàquia

Espanya

Irlanda

UE-28

Eslovènia

Grècia

República Txeca

Letònia

Itàlia

Croàcia

Portugal

Hongria

Romania

Polònia

Lituània

Bulgària

91


Percentatge de llars sense cobertura de

banda ampla (2014)

Font: INE (2014) i MWCapital. Les dades

de la ciutat de Barcelona són de gener de

9,1%

7,5%

5,8%

5,1%

4,4%

4,2%

4,1%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

2,4%

2,2%

2,0%

2,0%

1,7%

1,6%

0,7%

0,2%

0,0%

Navarra

País Basc

Extremadura

Murcia

Madrid

Barcelona

Ceuta

Percentatge de ciutadans que declara que

no pot connectar la seva llar a Internet per

manca de disponibilitat del servei de banda

ampla fixa. Font: MWCapital.

3.9%

1.6%

1.6%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

Cantabria

Melilla

Castella La Manxa

Galícia

Illes Balears

Catalunya

La Rioja

Canàries

Total Espanya

Astúries

Castella i Lleó

C. Valenciana

Aragó

Andalusia

Torre Baró

N.E. de l’Eixample

Carmel

Sant antoni

Vallcarca

Fort Pienc

Vall d’Hebron

Els grans barris

Els resultats d’accés i usos d’Internet per

grans barris han fet palesa l’existència de

l’escletxa territorial a la ciutat de Barcelona.

Entre grans barris existeixen diferències

de fins a 34 punts en quan a la connexió

d’Internet a la llar (Les Corts 96%, Torre

Baró 62%), o fins a quasi 40 punts entre

els ciutadans dels grans barris de la dreta

de l’Eixample (94%) i de Torre Baró (55%) a

l’hora de connectar-se a la xarxa a través

de telèfons mòbils intel·ligents. Aquestes

diferències es mantenen també en els usos

d’Internet.

Les diferencies sociodemogràfiques dels

grans barris (composició de la població i

nivell d’estudis) i les econòmiques (nivell de

renda del gran barri i ocupació) expliquen

aquestes diferències tan acusades.

Com es pot observar en el gràfic,

existeix un percentatge molt exigu dels

enquestats (un 0,2%) que declara que no

pot connectar la seva llar a Internet per

manca de disponibilitat del servei de banda

ampla fixa. D’aquesta manera, la ciutat

de Barcelona es situa molt per sota de la

mitjana catalana (4,2%) i espanyola (3,1%)

respecte a aquest àmbit.

La cobertura de banda ampla

a les llars és gairebé total

a la ciutat de Barcelona. El

percentatge de ciutadans que

declara no poder connectar la

seva llar a Internet per manca

de disponibilitat del servei

de banda ampla fixa es situa

molt per sota de la mitjana

espanyola i catalana.

Ara bé, si analitzem aquestes dades

per grans barris trobem que el 3,9%

dels ciutadans de Torre Baró, l’1,6% dels

residents a la Nova Esquerra de l’Eixample

i del Carmel, i el 0,8% dels barcelonins

ubicats a Sant Antoni, Vallcarca, Fort

Pienc i la Vall d’Hebron declara que no pot

connectar la seva llar a Internet per manca

de disponibilitat del servei de banda ampla

fixa. Tot i així, tots aquests grans barris es

troben per sota de la mitjana de Catalunya

(4,2%).

Per tant, si bé Barcelona en termes

globals s’està posicionant com una ciutat

caracteritzada per una alta connectivitat

i la creixent utilització d’Internet de les

persones que hi viuen, també és cert que

existeix una polarització entre grans barris

que no pot passar desapercebuda.

CONCLUSIONS SEGONS EL NIVELL DE

RENDA DELS BARRIS

El nivell de renda dels barris és una variable

molt rellevant que explica diferències

d’accés i ús a Internet entre els ciutadans

de Barcelona.

El perfil d’usuari intermedi és el

predominant a excepció dels barris de

renda alta, on predomina l’usuari avançat

A excepció dels barris de renda alta, el

perfil digital majoritari és l’usuari intermedi

(entre tres i quatre persones de cada

deu responen aquest perfil). Aquest fet

exemplifica l’ús transversal de les noves

tecnologies per part dels ciutadans,

que cada cop utilitzen més dispositius i

realitzen més usos a la xarxa. En els barris

de renda alta el perfil digital més comú és

l’avançat (quasi un de cada dos ciutadans

té aquest perfil), que es connecta amb més

dispositius i realitza més activitats que el

perfil intermedi. El perfil bàsic, esporàdic i

els ciutadans no connectats a Internet es

concentren en els barris amb renda més

baixa de Barcelona.

Existeixen diferències en l’accés a

Internet en funció del nivell de renda del

barri

L’informe ‘L’Escletxa Digital a Espanya’

(2015) de la UGT 6 posa de relleu la

importància de la renda per explicar que

els usuaris freqüents d’Internet creixen a

mesura que augmenta la renda, o que en

rendes baixes les raons econòmiques que

actuen com a barrera en l’accés a Internet

i als dispositius són majors que en les

rendes altes.

El present informe no analitza el nivell de

renda de les persones, sinó els barris de

Barcelona en funció del nivell de renda,

però es poden extreure conclusions

similars. Els barris amb una renda més

elevada tenen la llar connectada a Internet

(94%) en proporcions més elevades que les

llars amb renda baixa (76%).

92 Bala


Igualment, el percentatge d’usuaris a

Internet en els darrers tres mesos és més

alt als barris de renda alta (96%) que als de

renda baixa (88%). S’observen diferències,

tot i així l’accés a Internet a tots els barris

és força elevat.

On s’observen diferències més importants

segons el nivell de renda dels barris és en

els usos d’Internet, sobretot en aquells de

caire més transaccional (compra i lloguer)

i els de caire econòmic, com realitzar

gestions bancàries. En aquestes activitats

les diferències socioeconòmiques entre

barris prenen importància i determinen un

comportament diferenciat entre ells: els

ciutadans de barris de renda alta compren,

lloguen i realitzen gestions bancàries per

Internet en major mesura que els que viuen

en barris de renda baixa.

Les escletxes de gènere i edat afecten

els barris de renda baixa. Les escletxes

d’educció i ocupació influeixen arreu

excepte als barris de renda alta

En introduir altres variables com el gènere,

l’edat, el nivell educatiu o l’ocupació en

la comparativa segons el nivell de renda

dels barris, s’observa com apareixen certes

escletxes digitals entre els ciutadans

d’aquests barris.

A diferència de la resta de barris, en els

barris de renda baixa el gènere i l’edat

són escletxes digitals importants. En

aquests barris, l’accés a Internet no

depèn del gènere, però sí que existeix

un perfil marcadament més masculí a

l’hora de realitzar certes activitats per

Internet (consultar el correu electrònic,

realitzar videotrucades, llegir notícies

d’actualitat, buscar informació a webs

d’administracions públiques o llogar alguna

cosa per Internet).

Per la seva banda, l’escletxa d’edat es dona

tant en l’accés com en els usos d’Internet.

En els barris de renda baixa tenir entre 65

i 74 anys significa un accés molt menor a

Internet a través de la llar (47%) respecte

els seus homòlegs que viuen en barris de

renda alta (88%).

Aquesta pauta també s’observa en certs

usos d’Internet: el 24% de les persones

entre 65 i 74 anys dels barris de renda

baixa realitzen gestions bancàries per

Internet, mentre que en els barris de renda

alta aquest percentatge s’eleva fins al 57%.

En els barris de renda baixa

l’escletxa de gènere i d’edat

és més important que en els

barris amb nivells de renda

més alts.

En funció del nivell de renda dels barris

s’observen diferències significatives segons

el nivell educatiu i l’ocupació. L’escletxa

formativa i ocupacional apareix en tots

els barris, a excepció dels barris de renda

alta. En aquests barris no és determinant

tenir un nivell educatiu alt, mitjà o baix; així

com tampoc ser ocupat, estudiant, aturat,

jubilat o dedicar-se a tasques de la llar.

Tenir un alt nivell educatiu significa tenir

connexió d’Internet al smartphone en la

mateixa proporció en els barris de renda

baixa i renda alta (un 94%). En canvi, les

persones amb un baix nivell educatiu

disposen d’aquest servei en major grau en

els barris de renda alta (77%) que en els

barris de renda baixa (63%).

Pel que fa als usos també es segueix una

pauta similar. En la lectura de notícies

d’actualitat a Internet més del 90% de

persones amb alt nivell educatiu han

realitzat aquesta activitat en els darrers tres

mesos en els barris de renda alta i baixa;

en canvi, les persones amb baix nivell

educatiu dels barris de renda baixa només

un 64% declara haver realitzat aquesta

activitat, per un 85% en els barris de renda

alta.

L’educació i l’ocupació creen

escletxes digitals en tots els

barris, menys en els que tenen

una renda alta.

Finalment, l’ocupació mostra un

comportament similar que el nivell

educatiu. Mentre que més del 90% de les

persones que es dediquen a tasques de

la llar en els barris de renda alta tenen la

llar connectada a Internet, només dos de

cada tres dels que viuen en barris de renda

baixa disposen d’aquest servei. En els usos

d’Internet aquesta polarització es repeteix:

mentre que un 29% de les persones que es

dediquen a tasques de la llar en els barris

de renda baixa han comprat per Internet en

els últims tres mesos, un 81% dels situats

en barris de renda alta han realitzat aquesta

activitat.

Ciutadans entre 65 i 74 anys amb Internet

a la llar segons el nivell de renda del barri.

Font: MWCapital.

47%

88%

Accés a Internet segons el nivell de renda

del barri. Font: MWCapital.

RFD Baixa

Viuen a llars connectades

76%

79

RFD Alta

Viuen a llars connectades

94%

91%

RDF Baixa

RDF Alta

Tenen Smartphone amb internet

Tenen Smartphone amb internet

(6) Font: La brecha digital en España, UGT, 2015

(Eurostat 2014). Lloc web: http://www.ugt.es/

93


94


7. CONSIDERACIONS

Una proposta al món

Barcelona aporta les seves dades i una

metodologia a fi que les ciutats, i no només

els països o les regions, puguin avaluar i

millorar l’accés i els usos de Internet dels seus

ciutadans.


07. CONSIDERACIONS FINALS

Les ciutats no poden defugir la responsabilitat en garantir

l’accés a la xarxa de la seva ciutadania i vetllar per la seva

capacitació digital.

UNA EINA PER MILLORAR LA CIUTAT

Les ciutats no poden defugir la

responsabilitat en garantir l’accés a la

xarxa de la seva ciutadania i vetllar per la

seva capacitació digital, doncs d’això en

depèn el seu desenvolupament social i

professional. Cal doncs un mecanisme que

permeti avaluar de manera objectiva el

progrés d’aquesta tasca, amb prou detall

com per acompanyar la presa de decisions

i la priorització dels esforços.

Una primera lectura de les dades aportades

en aquest estudi mostren que els resultats

de Barcelona són excepcionals comparats

amb els de Catalunya, Espanya i Europa,

però l’anàlisi en detall no dóna peu a

l’autocomplaença, i mostra diferències

rellevants entre barris sobre tot en funció

del seu nivell de renda, que s’agreuja quan

es combina amb factors d’edat, ocupació i

nivell d’educació.

La ciutat de Barcelona ha de treballar en

millorar la situació dels barris de renda

baixa pel que fa a la seva relació amb

Internet, i les dades aportades en aquest

estudi evidencien que el principal repte

no està a les infraestructures sinó en les

persones. Cal educar, acompanyar i donar

suport, sobre tot a la gent gran.

Per poder afrontar aquests reptes i

acompanyar la presa de decisions i els

plans d’acció, caldrà revisar el sistema

d’indicadors que s’ha emprat fins ara. En

ciutats tant connectades com Barcelona

es fa necessari que el concepte d’escletxa

digital es revisi, orientant-lo més a usos

que a connectivitat, i que entri a un major

nivell de detall socioeconòmic.

EMPODERAR LA CIUTADANIA

L’estudi aporta informació detallada

segmentada per múltiples criteris, tant

geogràfics com socioeconòmics, que

ha de ser la base que faci possibles

múltiples anàlisis. El fet que totes les

dades estiguin disponibles (http://www.

mobileworldcapital.com/escletxa-digital)

ha de permetre i afavorir que tots aquells

interessats (grups de recerca, moviments

veïnals, col·lectius, etc.) puguin capbussars’hi,

arribar a les seves pròpies conclusions

i formular les seves propostes.

Una primera lectura ja anima a treballar els

aspectes de consciència en la privacitat i la

seguretat, o promoure certs usos com ara

la participació o el consum d’informació.

Però el resultat més evident és que la

ciutat demana diferents plans de treball i

que el criteri ja no és el gènere o el tipus

d’infraestructura, sinó el barri, i en concret

el nivell de renda dels barris.

Aquestes dades que ara s’eleven a públic

han de permetre que els diferents actors

que treballen a la ciutat puguin argumentar

i documentar les seves reflexions, ser més

precisos en les seves propostes, i que es

pugui avaluar i objectivar el progrés en el

temps.

UNA PROPOSTA A D’ALTRES CIUTATS

Fins ara aquesta mena d’estudis es

treballaven a nivell de continent, país o

regió, i aquest informe és un esforç per

aconseguir precisió a nivell de ciutat, i

oferir una base sòlida tant pel que fa a

metodologia com a detall quantitatiu

que permeti mesurar l’evolució i establir

comparacions.

Mesurar l’escletxa digital a les ciutats era

una necessitat, i Barcelona ofereix aquest

estudi i les seves dades a totes les ciutats

que comparteixin aquesta visió. Poder

disposar d’aquestes dades i compartirles

entre ciutats ha de permetre poder

avaluar amb més criteri les situacions,

poder discriminar si són específiques

o compartides, comparar les diferents

evolucions en el temps, i contrastar si

diferents plans d’acció obtenen diferents

resultats.

De la mateixa manera que els països i les

regions comparteixen criteris d’avaluació

per a orientar les seves agendes digitals, i

poder comparar-se, recolzar-se i aprendre,

les ciutats necessiten un mecanisme

d’anàlisi similar, i aquest document pretén

ser una aportació i una proposta.

96 Consideracions


97


98


ANNEX

Atributs que defineixen els cinc perfils

d’usuari d’Internet a la ciutat de Barcelona,

i detall del qüestionari emprat en l’enquesta

que sustenta aquest informe.

Enquesta i dades tabulades.

99


TAULA 1. CARACTERITZACIÓ DELS PERFILS D’USUARI I NO USUARI D’INTERNET A LA CIUTAT DE BARCELONA

Perfil Sexe Edat Nacionalitat Nivell

d’estudis

Ocupació

Gran Barri segons

RFD

Gran Barri

Avançat Home – 31,2% 16-24 – 44,2% Espanyola – 31,9% Alt – 47,1% Ocupat – 38,5% Alta – 45,4% 1. Sant Gervasi – Galvany

(55,1%)

Dona – 30,4% 25-34 – 34,7% Estrangera –

25,9%

Mitjà – 26,9% Aturat – 17,5% Mitjana – alta –

33%

2. Dreta de l’Eixample

(50,4%)

35-44 – Baix – 12,9% Jubilat – 11% Mitjana – 31,6% 3. Nova Esquerra

45-54 – 33,7% Tasques llar – 17,4% Mitjana – baixa –

27,5%

55-64 – 22,5% Estudiant – 44,6% Baixa – 23,5%

65-74 – 9,9%

de l’Eixample (48,4%)

Intermedi Home – 35,8% 16-24 – 41,7% Espanyola – 34,7% Alt – 37,6% Ocupat – 35,9% Alta – 37,4% 1. Sarrià, Tres Torres i

Vallvidrera (49,2%)

Dona – 33,7% 25-34 – 43,6% Estrangera –

34,5%

Mitjà – 38,9% Aturat – 41,6% Mitjana – alta –

38,9%

2. Les Corts (46,9%)

35-44 – 37,3% Baix – 23,3% Jubilat – 22,9% Mitjana – 32,6% 3. Vila de Gràcia (45,3%)

45-54 – 32,3% Tasques llar – 31,5% Mitjana – baixa –

34,3%

55-64 – 31,9% Estudiant – 43,6% Baixa – 31,3%

65-74 – 19,1%

Bàsic Home – 20,6% 16-24 – 13,8% Espanyola – 18,7% Alt – 12,4% Ocupat – 18,5% Alta – 11,3% 1. Sagrera, Congrés i

Navas (38%)

Dona – 21% 25-34 – 18,7% Estrangera –

29,9%

Mitjà –24,8 % Aturat – 31,8% Mitjana – alta –

19,2%

2. Trinitat Vella, Baró de

Viver i Bon Pastor (33,6)

35-44 – Baix – 26,6% Jubilat – 22,9% Mitjana – 20% 3. Sant Antoni (28,1%)

45-54 – 23% Tasques llar –

30,8%

Mitjana – baixa –

23%

55-64 – 24,6% Estudiant – 11,9% Baixa – 26,2%

65-74 – 22,7%

4. Vall d’Hebron (28,1%)

Esporàdic Home – 3,7% 16-24 – 0,3% Espanyola – 4,3 % Alt – 1,4% Ocupat – 3,6% Alta – 1,9% 1. Sant Antoni (9,4%)

Dona – 4,7% 25-34 – 1,7% Estrangera – 3,7% Mitjà – 4,2% Aturat – 3,2% Mitjana – alta –

3,4%

2. Canyelles, Roquetes i

Trinitat Nova (8,6%)

35-44 – 3,4% Baix – 8,5% Jubilat – 8,3% Mitjana – 5,2% 3. Vilapicina, Porta, el

Turó de la Peira i Can

Peguera (7,8%)

45-54 – 4,3% Tasques llar – 6,7 % Mitjana – baixa

– 4%

55-64 – 7,3% Estudiant – 0% Baixa – 6,9%

65-74 – 8,7%

No és

usuari

Home – 8,7% 16-24 – 0% Espanyola – 10,3% Alt – 1,5% Ocupat – 3,4% Alta – 3,8% 1. Carmel i Can Baró

(19,5%)

Dona – 10,3% 25-34 – 1,4% Estrangera – 6% Mitjà – 4,2% Aturat – 6% Mitjana – alta

–5,6%

2. La Marina (17,2%)

35-44 – 2,2% Baix – 28,7% Jubilat – 34,8% Mitjana – 10,6% 3. Sant Andreu (17,1%)

45-54 – 6,7% Tasques llar – 13,5% Mitjana – baixa –

11,2%

55-64 – 13,8% Estudiant – 0% Baixa – 12,2%

65-74 – 39,6%

100 Annex


TAULA 2. CATEGORITZACIÓ D’ USOS DELS USUARIS QUAN ES CONNECTEN A TRAVÉS D’ INTERNET.

P4. USOS SOCIALS

Utilitzar el correu electrònic

Realitzar trucades de telèfon per Internet (Skype o similars)

Utilitzar les xarxes socials

Publicar en continguts en webs o blogs

Crear webs o blogs

Llegir notícies d’ actualitat a Internet

P5. USOS REACIONATS AMB LA SAUT

Buscar informació relacionada amb la salut

Demanar cita al metge

P5. USOS ADMINISTRATIUS

Buscar informació a webs d’ admin pùbliques

Consultar comptes bancaris o gestions bancàries

Realitzar un tràmit amb l’ administració

P5. USOS TRANSACCIONALS

Comprar alguna cosa per Internet

Vendre alguna cosa per Internet

Llogar alguna cosa per Internet

P5. USOS FORMACIÓ I TREBALL

Fer curs de formació

Buscar feina per Internet

P5. USOS ECONOMIA COL.LABORATIVA

Compartir béns sense retribució econòmica

Participar a través d’Internet en moviments socials, associatius o veïnals

101


TAULA 3. DETALL DE GRANS BARRIS I BARRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

GRAN BARRI

BARRI

1 el Raval 1 el Raval

2 el Barri Gòtic 2 el Barri Gòtic

3 la Barceloneta 3 la Barceloneta

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

5 el Fort Pienc 5 el Fort Pienc

6 la Sagrada Família 6 la Sagrada Família

7 la Dreta de l’Eixample 7 la Dreta de l’Eixample

8 l’Antiga Esquerra de l’Eixample 8 l’Antiga Esquerra de l’Eixample

9 la Nova Esquerra de l’Eixample 9 la Nova Esquerra de l’Eixample

10 Sant Antoni 10 Sant Antoni

11 el Poble Sec 11 el Poble Sec

12 la Marina

12 la Marina del Prat Vermell

13 la Marina de Port

13

la Font de la Guatlla, Hostafrancs i la

Bordeta

14 Sants i Sants-Badal

14 la Font de la Guatlla

15 Hostafrancs

16 la Bordeta

17 Sants - Badal

18 Sants

15 les Corts 19 les Corts

16 la Maternitat i Sant Ramon 20 la Maternitat i Sant Ramon

17 Pedralbes 21 Pedralbes

19 Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera

20 Sant Gervasi-la Bonanova i el Putxet

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

23 Sarrià

24 les Tres Torres

25 Sant Gervasi - la Bonanova

27 el Putxet i el Farró

21 Sant Gervasi-Galvany 26 Sant Gervasi - Galvany

22 Vallcarca, el Coll i la Salut

28 Vallcarca i els Penitents

29 el Coll

30 la Salut

23 la Vila de Gràcia 31 la Vila de Gràcia

24 el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 32 el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

25 el Guinardó

26 el Carmel i Can Baró

27 els Barris de la Vall d’Hebron

33 el Baix Guinardó

35 el Guinardó

34 Can Baró

37 el Carmel

38 la Teixonera

39 Sant Genís dels Agudells

40 Montbau

41 la Vall d’Hebron

42 la Clota

28 Horta i la Font d’en Fargues

36 la Font d’en Fargues

43 Horta

102 Annex


29

GRAN BARRI

Vilapicina, Porta, el Turó de la Peira i Can

Peguera

30 la Guineueta, Verdun i la Prosperitat

31 Canyelles, les Roquetes i la Trinitat Nova

32 Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona

33

la Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon

Pastor

BARRI

44 Vilapicina i la Torre Llobeta

45 Porta

46 el Turó de la Peira

47 Can Peguera

48 la Guineueta

51 Verdun

52 la Prosperitat

49 Canyelles

50 les Roquetes

53 la Trinitat Nova

54 Torre Baró

55 Ciutat Meridiana

56 Vallbona

57 la Trinitat Vella

58 Baró de Viver

59 el Bon Pastor

34 Sant Andreu 60 Sant Andreu

35 la Sagrera, el Congrés i Navas

36 el Clot i el Camp de l’Arpa

37 el Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica

38 el Poblenou i Diagonal Mar

39 el Besòs, el Maresme i Provençals

40 Sant Martí, la Verneda i la Pau

61 la Sagrera

62 el Congrés i els Indians

63 Navas

64 el Camp de l’Arpa del Clot

65 el Clot

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou

67 la Vila Olímpica del Poblenou

68 el Poblenou

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

70 el Besòs i el Maresme

71 Provençals del Poblenou

72 Sant Martí de Provençals

73 la Verneda i la Pau

103


QÜESTIONARI DE L’ENQUESTA

L’ESCLETXA DIGITAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

Qüestionari. Gener de 2016

_______________________________________________________________________________________________________

Bon dia / Bona tarda. Em dic xxxxx i treballo per GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública. Estem realitzant una

enquesta per conèixer els hàbits dels ciutadans de Barcelona. Em podria contestar unes preguntes? Serà breu. Moltes gràcies

per la seva col·laboració.

_______________________________________________________________________________________________________

PREGUNTES DE FILTRE

F1. VOSTÈ VIU I ESTÀ EMPADRONAT A LA CIUTAT DE BARCELONA?

Sí ................................................................. 1

No ................................................................ 2 (Rebutjar l’entrevistat)

PERFIL D’USUARI

P1. LA SEVA LLAR ESTÀ CONECTADA A INTERNET?

Entrevistador: Parlem de connexions fixes a la llar, no de connexions mòbils (smartphone, tauleta, etc.)

Sí ................................................................. 1

No ................................................................ 2

(NO LLEGIR) No sap .................................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ............................ 99

P1.-A. -Si P1=1- A TRAVÉS DE QUIN TIPUS DE CONNEXIÓ? -Llegir opcions-

ADSL / VDSL / SDSL .......................... 1

Fibra òptica ....................................... 2

Híbrid de fibra i coaxial (HFC)............. 3

Altres sistemes (anotar)..................... 95

(NO LLEGIR) No sap......................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ................. 99

P1.-B. -Si P1=2- PER QUIN MOTIU NO ESTÀ CONNECTADA? -Espontània. No llegir opcions-

No arriba la fibra ni l’ADSL/VDSL/SDSL // No arriba internet ..... 1

No ens podem permetre la connexió ........................................ 2

No ens podem permetre els dispositius .................................... 3

No ens cal, ja fem servir internet a través del mòbil / tauleta ..... 4

No ens cal, ja fem servir internet des d’altres llocs .................... 5

No ens cal, no fem servir internet ............................................. 6

Altres respostes (anotar) ........................................................ 95

No sap .................................................................................. 98

No contesta ........................................................................... 99

P2. I VOSTÈ PERSONALMENT DISPOSA DE SMARTPHONE (TELÈFON MÒBIL INTEL·LIGENT)?

Sí ................................................................. 1

No ................................................................ 2

(NO LLEGIR) No sap .................................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ............................ 99

P2.-A. -Si P2=1- I TÉ CONTRACTADA UNA TARIFA DE DADES PER AL SEU SMARTPHONE?

Sí ...................................................... 1

No ..................................................... 2

(NO LLEGIR) No sap......................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ................. 99

P2.-B. -Si P2A=2- PER QUIN MOTIU? -Espontània. No llegir opcions-

No m’ho puc permetre ............................................................. 1

No cal, amb el wifi ja en tinc prou ............................................. 2

No cal, no necessito internet al mòbil ....................................... 3

No hi ha cobertura mòbil de dades a casa meva ....................... 4

Altres respostes (anotar) ........................................................ 95

No sap .................................................................................. 98

No contesta ........................................................................... 99

104 Annex


P3. QUAN HA ESTAT LA DARRERA VEGADA QUE HA FET SERVIR INTERNET? -Llegir opcions-

Avui o ahir .................................................... 1

En la darrera setmana ................................... 2

Fa entre dues i quatre setmanes .................... 3

Fa més d’un mes i menys de 3 mesos ............ 4

Fa més de tres mesos i menys d’un any ......... 5 Passar a ID7

Fa més d’un any ........................................... 6 Passar a ID7

No faig servir mai internet .............................. 7 Passar a ID7

(NO LLEGIR) No sap .................................... 98 Passar a ID7

(NO LLEGIR) No contesta ............................ 99 Passar a ID7

ÚS D’INTERNET

-Només pels que han fet servir internet en els darrers tres mesos (P3=1o2o3o4)-

P4. EM PODRIA DIR TOTS ELS DISPOSITIUS A TRAVÉS DELS QUALS S’HI CONNECTA HABITUALMENT? ALGUN MÉS?

ALGUN MÉS? -Espontània. No llegir opcions. Multiresposta. Insistir-

Mòbil ............................................................ 1

Tauleta ......................................................... 2

Ordinador portàtil .......................................... 3

Ordinador de sobretaula de la llar .................. 4

Ordinador de sobretaula de la feina................ 5 Només mostrar si ID6=1

Ordinador de sobretaula del centre d’estudis .. 6 Només mostrar si ID6=5

Videoconsola ................................................ 7

Altres dispositius (anotar) ............................. 95

No sap ......................................................... 98

No contesta ................................................. 99

P5. EN ELS ÚLTIMS TRES MESOS PER MOTIUS PARTICULARS VOSTÈ... -Rotar ítems-

P5.-A. HA FET SERVIR EL CORREU ELECTRÒNIC?

P5.-B. HA REALITZAT TRUCADES DE TELÈFON PER INTERNET (SKYPE O SIMILARS)?

P5.-C. HA FET SERVIR ALGUNA XARXA SOCIAL (COM FACEBOOK, TWITTER O SIMILARS)?

P5.-D. HA PUBLICAT CONTINGUTS EN WEBS O BLOGS?

P5.-E. HA CREAT UNA WEB O UN BLOG?

P5.-F. HA LLEGIT NOTÍCIES D’ACTUALITAT A INTERNET?

Sí ....................................... 1

P5.-G. HA BUSCAT INFORMACIÓ A WEBS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?

P5.-H. HA BUSCAT A INTERNET INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA SALUT?

No ...................................... 2

(NO LLEGIR) No sap ......... 98

(NO LLEGIR) No contesta .. 99

P5.-I. HA COMPRAT ALGUNA COSA PER INTERNET?

P5.-J. HA VENUT ALGUNA COSA PER INTERNET?

P5.-K. HA CONSULTAT COMPTES BANCARIS O HA FET GESTIONS BANCÀRIES PER INTERNET?

P5.-L. HA FET ALGUN CURS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA PER INTERNET?

P5.-M. HA LLOGAT ALGUNA COSA PER INTERNET?

P5.-N. HA BUSCAT FEINA PER INTERNET?

P5.-O. HA DEMANAT CITA AL METGE PER INTERNET?

P5.-P. HA REALITZAT UN TRAMIT AMB L’ADMINISTRACIÓ PER INTERNET?

P5.-Q. HA COMPARTIT BÉNS O SERVEIS PER INTERNET SENSE RETRIBUCIÓ ECONÓMICA?

P5.-R. HA PARTICIPAT A TRAVÉS D’INTERNET EN MOVIMENTS SOCIALS, ASSOCIATIUS O VEÏNALS?

DADES D’IDENTIFICACIÓ

-Per tothom-

ID1. BARRI

ID2. GRAN BARRI

ID3. SEXE

Home ........................................................... 1

Dona ............................................................ 2

ID4. EDAT -Anotar edat exacta i codificar-

De 16 a 24 anys ............................................ 1

De 25 a 34 anys ............................................ 2

De 35 a 44 anys ............................................ 3

De 45 a 54 anys ............................................ 4

De 55 a 64 anys ............................................ 5

De 65 a 74 anys ............................................ 6

ID5. NACIONALITAT

Espanyola ..................................................... 1

Espanyola + una altra .................................... 2

Estrangera (anotar) ....................................... 3

ID6. OCUPACIÓ

Ocupat/da ..................................................... 1

Aturat/da ...................................................... 2

Jubilat / Pensionista ...................................... 3

Tasques de la llar (no remunerades)............... 4

Estudiant ...................................................... 5

(NO LLEGIR) No contesta ............................. 9

ID7. QUIN ÉS EL SEU NIVELL D’ESTUDIS OFICIALS ACABATS?

Sense estudis obligatoris acabats ............................................1

Obligatoris (Primària, EGB, ESO) .............................................2

Postobligatoris (Batxillerat, PREU, BUP, COU) .........................3

Postobligatoris professionals (Comerç, FP1 i FP2, Mòduls) .......4

Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) ..................................5

No contesta ............................................................................9

P6. QUANTES CONTRASSENYES FA SERVIR VOSTÈ A INTERNET? -Llegir opcions-

Una, la mateixa a tot arreu............................. 1

Unes quantes ................................................ 2

Una diferent per a cada cosa ......................... 3

(NO LLEGIR) No faig servir cap contrasenya .. 4 Passar a P8

(NO LLEGIR) No sap .................................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ............................ 99

P7. CADA QUANT CANVIA VOSTÈ AQUESTES CONTRASSENYES? -Llegir opcions-

Almenys una vegada cada sis mesos ............. 1

Amb menor freqüència .................................. 2

Mai ............................................................... 3

(NO LLEGIR) No sap .................................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ............................ 99

P8. -Si P5C=1- QUAN VOSTÈ PUBLICA COSES A LES XARXES SOCIALS...? -Llegir opcions-

Ho fa de manera totalment oberta ....................................................... 1

Restringeix l’accés només a algunes persones ................................... 2

(NO LLEGIR) No publico mai res a les xarxes socials .......................... 3

(NO LLEGIR) No sap ......................................................................... 98

(NO LLEGIR) No contesta ................................................................. 99

105


RESULTATS TOTALS

TOTALS

SEXE

EDAT NACIONALITAT NIVELL D'ESTUDIS OCUPACIÓ TIPOLOGIA D'ÚS

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(


107

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(140)

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant

Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Raval

Gòtic

Barceloneta

Sant Pere

La Ribera

Santa Caterina

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

86,4 81,4 66,4 85,6 75,6 62,7 86,9 94,2 53 88,8 76,6 67,6 78,8 95,1 66 100 98,5 94 74,6 63 26,1 75,7 81,2 82,9 90,2 93,9 73,2 86,7 77,7 93,2 94,4 87,3 84,2 75 83,9 83,7 73,4 72,7 70,3 75

13,6 18,5 33,6 14,4 24,4 37,3 13,1 5,8 47 11,2 23,4 32,4 20,9 4,9 34 0 1,5 6 25,4 37 73,8 24,1 18,8 17,1 9,8 6,1 26,8 13,3 22,3 6,8 5,6 12,7 15,8 25 16,1 16,3 26,6 27,3 29,7 25

0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0

813 638 448 3473 714 745 1754 1686 1 2546 425 601 194 420 1 467 1054 1631 777 133 124 436 1767 756 656 571 245 722 447 235 413 330 430 375 383 607 116 38 34 57

44,9 44 32,4 42,6 47,6 39,2 43,5 45,4 0 45,2 47,5 36 41,5 40,2 100 38 41 46,3 45,4 42,8 37,6 41,9 39,6 48,8 50 42 59,1 48,2 37,6 53 39,2 51,3 41,5 42 41,6 34,5 70,2 52,7 42,2 51

50,5 49,8 55,3 52,3 43,8 48,8 51,2 51,4 100 51,1 47,3 53,4 46,8 51,4 0 61,4 56 50,5 44 39,1 28,1 51,5 54,1 47,3 43,7 53,3 38,4 46,2 54,4 42,6 57,1 42,6 52,1 52 48,9 62,1 28,7 45,2 53,3 44,8

0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0 0,3 0 0,6 0,9 0 0 0 0,7 0,2 0,1 0 0,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0 0,4 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0 0,5 0 0 0 0

0,6 0,5 0 0,3 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,7 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,5 0 0,3 0 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0 0

3,5 5,4 11,7 4,5 7,7 11,8 4,6 2,5 0 3 4,6 9,8 10,8 8,4 0 0,5 2 2,8 9,8 18 33,6 6 5,8 3,4 5,8 3,6 2,4 4,4 7,3 4,4 2,9 5,8 6 6,1 8,6 2,9 1,1 2,2 4,4 4,2

128 145 227 583 230 443 266 103 1 322 130 288 51 21 1 0 16 104 264 78 350 139 410 155 71 37 89 110 128 17 24 48 81 123 73 118 42 14 14 19

0,5 1,6 0,4 1,3 0,9 0,9 1,7 1,4 0 2 0,8 0,6 0,7 0 0 0 0 5 1,2 0,4 0,3 1,2 0,6 3,5 0 0 0 4,1 0 0 0 1,8 3,3 1,4 0 0 0 0 0 0

32,6 13,2 5 14,7 33,2 20,8 21,7 11,5 0 19,5 41,7 8,5 27 27,6 100 0 25,5 19,2 28,3 20,6 13,3 24 20,6 15,2 22 12,7 26,1 13,1 25,4 6,7 10,5 21,7 14,6 23 25,5 15,9 29,4 14,3 13,2 37,5

1,5 0,4 0,4 0,9 1,6 1,9 0,2 0 0 0,8 2,7 0,3 3,2 0 0 0 2,3 0 2,1 0,5 0,8 0 1,7 0,9 0,8 0 4,1 0,9 2,1 3,4 0 0 1,2 0 0 0 5,9 2,9 5,3 0

17 15,5 2,6 12,9 16,3 9 18,8 22,2 0 23 13,6 5,6 7 5,7 0 0 30,5 25,9 26,1 9,8 1,2 15,9 13,6 14,8 9,7 12,9 15,7 11,4 17,7 25,9 4,2 18,6 16,2 16 9,1 8 8,8 20 31,6 15,6

14,8 4,9 3,5 8,7 13,6 6,2 15 14 0 17,3 7 3,2 11,6 7,3 0 0 7,8 20,2 14,1 17,4 2,5 5,5 9,8 11,4 18,8 7,3 12,4 8,1 10 3,1 4,5 6,1 5,4 5,7 12,8 20 5,9 28,6 2,6 21,9

19 51 78,6 47,6 14,1 49,8 25,1 21,2 100 19,3 12,4 72,3 38,2 18,8 0 0 8,6 4,6 10,3 32,4 71,7 34,3 39,7 41,5 25,8 45,1 30,5 42,8 35,8 37,8 58,3 36,8 36,7 34 48,7 37,5 32,4 28,6 42,1 18,8

1,8 5,3 7 4,7 1,1 4,9 1,6 3,8 0 1,6 2,6 6,5 0 11,7 0 0 0 1,2 1,2 3,6 6,4 7,3 2,6 3,4 3 3,7 1,8 4,1 1,2 8 4,5 3,6 8,2 8,3 0 0,9 2,9 0 2,6 0

4,8 1,8 0 2,2 4,6 1,2 4,7 5,5 0 3,7 5,2 0,9 0 11,6 0 0 7,5 4,1 3,4 7,6 0,9 5,8 2,3 1,6 4,7 0 1,4 3,3 3,1 0 0 2,6 3,9 6 0,8 2 2,9 0 0 0

3,6 2,5 1,2 2,2 5,6 2,2 2,1 9,6 0 5,5 3,7 0,4 1,4 6,4 0 0 11,5 7,5 5,6 1,3 0 1 2,8 2,9 5,3 11,3 0,7 6,4 3,1 10,1 12,7 0 2,3 1,1 0 5 0 0 0 3,1

1,5 1,1 0 1,2 2,3 0,8 2,2 3,2 0 1,6 4 0 3,9 0 0 0 0 1,2 1,6 1,3 1,7 2,1 2,2 0 0,8 0 0 0 0 3,4 0 0 4,7 2,3 0 4,4 0 0 0 0

0 0,2 0 1,6 0,8 0,4 2,9 1,4 0 1,8 2,3 0 3,2 1,9 0 0 6,2 5,9 1,4 0 0 0,5 0,6 0,9 5,5 7,1 1,6 1,9 0,8 1,6 5,3 0 0 0,6 0 3,6 0 5,7 0 3,1

2,2 1,9 1,3 2 2,5 1,2 2,6 5,2 0 2,5 2,2 1,6 1,3 5,8 0 0 0 3,9 2,9 2,8 1 1,8 2,3 2 3,5 0 4,5 2 0,9 0 0 6,9 1,9 1,6 3 0,9 8,8 0 2,6 0

0,7 0,6 0 0,1 2,4 0,8 0,8 0 0 0,9 0,8 0 2,4 3,2 0 0 0 0 1,6 0,9 0,2 0,2 0,6 2 0 0 0 2 0 0 0 1,8 1,7 0,3 0 0,9 0 0 0 0

0 0 0 0 1,1 0 0,6 1 0 0,4 0,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0,1 1,3 0 0,2 0,6 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 2,9 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

86,1 77 54,2 84 86,7 67,7 87,4 92,5 53 91,2 83,8 59,3 77,5 96,9 100 99,7 98,5 95,8 77,4 73,8 17,4 86,5 82,2 81,3 86,7 93,4 79,5 85 82,8 87,3 93,2 85 85 87 77,9 83,6 82,8 73,4 83,6 74,2

13,8 23 45,8 16 13,3 32,3 12,5 7,5 47 8,8 16,2 40,7 22,5 3,1 0 0,3 1,5 4,2 22,6 26,2 82,6 13,5 17,8 18,7 13,3 6,6 20,5 15 17,2 12,7 6,8 15 14,8 13 22,1 16,4 17,2 26,6 16,4 25,8

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

811 603 365 3408 818 805 1766 1656 1 2615 465 527 190 427 2 466 1055 1662 805 156 83 499 1789 742 631 568 266 708 476 220 408 321 434 433 355 606 130 39 41 56

92,1 90,3 87,2 93,8 83,3 83,6 91,9 95,6 100 94,5 85,2 86,6 85,8 91 100 99,2 96,4 93,7 83,2 86,5 43,3 91,8 89,8 92,2 92 96,9 82 93,2 86,9 95,7 96,3 90,2 93,2 92 90,8 94,1 73,6 89,4 91,6 89,5

7,2 8,6 10,5 5,5 16,4 15,1 7,5 4 0 5 14,2 11,6 13,5 9 0 0,4 3,3 5,7 15,9 12,1 51,8 8,1 9,4 6,5 7,4 3,1 17,9 5,9 11,8 4,3 3,7 8 5,9 8,3 8,2 5,8 26,4 10,6 7,5 10,5

0,7 1,1 2,3 0,7 0,3 1,3 0,6 0,3 0 0,5 0,6 1,9 0,6 0 0 0,3 0,2 0,6 1 1,4 4,9 0,1 0,8 1,3 0,6 0 0,1 1 1,4 0 0 1,8 0,9 0 1 0,1 0 0 0,9 0

59 52 38 187 134 122 132 67 0 130 66 61 26 38 0 2 35 94 128 19 43 40 168 48 47 17 47 42 56 9 15 26 26 36 29 35 34 4 3 6

29,9 11,1 12,3 15,2 21,7 17,8 19,2 15,6 0 12,3 32 12,6 27,6 14,8 0 0 6,4 13,6 21,8 24,2 23,4 30,5 18,9 5,8 17,6 13,4 19,2 7,9 17,4 11,9 8,6 9,8 21,2 34 24,2 16,1 21,4 0 37,5 10

25,5 35 24,6 37,5 38,7 33,8 43,3 35 0 47,7 36,6 23,9 34,5 31,9 0 80,3 48,9 40,7 43,8 37,8 3,6 28,9 42,1 40,3 27,9 40,1 31,5 29,6 59,5 42 39,5 21,5 37,2 27 41,9 40,8 17,9 90 12,5 80

31,1 41,6 51,9 33,2 16 32,7 20,8 24,1 0 21,5 17 50,2 22,2 20,9 0 19,7 9,9 20,8 23,2 21,9 61,3 24,8 22,5 33,7 29,7 31,3 17 37,8 20,4 24,7 36,2 45,8 22,3 21 29,2 20,1 17,9 10 50 0

0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,9 0 3,3 2,5 7,4 3,3 3,3 9,4 0 5,4 2,6 5,1 0 7,3 0 0 10,3 4,3 4,6 5,9 0 1,7 3,3 9,3 8,6 0 3,8 7,2 0 6,2 0 8,3 0 1,9 4,7 14,6 3,6 0 0 10

0 7,9 4,9 3,2 0 4,3 0,6 0 0 1,2 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 8,3 10,3 4,7 0,9 5,3 0 0 0 6,2 2,7 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0

4,4 2,4 0 4 3,4 1,9 4,9 4,8 0 7,1 3,1 0 0 1,8 0 0 3,6 9,2 1,3 1,8 0 5,1 2,7 2 6,6 7,4 2,6 2,3 0 6,2 8,6 9,8 9,1 5,7 0 3 3,6 0 0 0

0 0 3,1 2 4,3 2,6 2,1 5,2 0 0,9 6,8 1 2,3 6,7 0 0 0,8 5,8 2,4 0 1,4 0,8 3,2 0 7,4 1,5 5,2 2,5 0 9,1 0 4,9 6,5 0,9 0 5,4 7,1 0 0 0

1,2 2 0 2,4 8 3,6 5,2 6 0 3,3 1,9 0 13,4 16,6 0 0 20,3 4,7 2,9 0 0 3,5 6,4 2 2,2 6,3 20,7 4,7 0 0 7,2 0 3,8 3,9 0 0 28,6 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

88,6 78,1 51,5 85 87,1 62,1 89,2 96,6 53 93 86,4 55,9 78,1 98,3 100 99,8 99,6 98,3 85,6 66,9 0 84,3 83,3 83,3 88,6 93,2 85,8 85,6 79,8 85,2 92,7 88,6 83,6 84 82,5 87,3 89,8 80,5 82,8 82,8

3,2 5,5 6,7 3,3 4,6 6,3 3,9 1,4 0 2,3 5 7,2 5,9 1,5 0 0,2 0,3 1,7 10,4 17,5 0 2,2 3,7 4,4 4 2,5 2,1 4,5 5,8 7,3 2,2 1,9 4,2 1,9 3,3 2,5 0 4,7 0 6,2

1 1,9 1,2 0,9 1,3 1,7 0,9 0,5 0 0,8 1,7 1,2 1,6 0,3 0 0 0,1 0 2,9 8,1 0 0,8 1 1,3 0,9 0,5 1,1 1,3 1,1 1,1 0,2 1 0,5 0,8 0,8 1,4 0,8 0,8 0,8 2,3

0,6 0,7 1,1 0,5 1,1 1,2 0,7 0,1 0 0,5 0,8 0,9 0,9 0 0 0 0 0 1,2 7,5 0 0,5 0,7 0,3 0,9 0 1 0,3 1,3 0,2 0 0 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 3,9 0 0

0,9 0,9 0,9 0,5 0,7 1 0,6 0,2 0 0,4 0,6 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0,5 0,6 0,8 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,5 1,2 1,8 0,6 0,3 0,2 0 0,8 0 0

0,7 1,8 3,8 1,2 0,9 2,3 1,1 0,4 0 0,4 1 4,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 12 0,6 1,5 1,4 0,8 0,6 0,8 0,9 1,5 1 0,8 1,6 1,1 0,6 3 0,6 0 0,8 2,3 1,6

4,8 11,1 34,9 8,6 4,2 25,1 3,5 0,9 47 2,6 4,4 29,5 11,3 0 0 0 0 0 0 0 81,7 11,1 9,2 8,2 4,3 2,8 9 6,8 10,3 4,6 3,5 5,4 8,1 11 9,4 7,3 8,6 8,6 14,1 7

0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

879 676 407 3638 887 848 1913 1763 1 2769 521 580 212 441 2 467 1071 1735 1041 212 0 506 1933 815 686 585 301 763 506 237 417 346 455 437 398 666 144 47 41 69

87,6 83,5 71,9 88,9 91,1 88,6 89,1 90,1 100 92 85,2 76,1 86,9 96,6 100 98,5 98,9 95,3 68,3 76 0 92,5 87,8 88,9 88,3 93,8 86,2 89,7 86,6 88,6 94 86,2 91,5 94 81,9 91,6 82,9 88,7 93,5 87,2

35,3 29,8 24,2 35,7 25,3 23,8 30,7 41,6 0 36,5 25,5 26,7 35,6 33,6 34 86,6 63,4 19,6 8 8,1 0 22,2 31,1 34 35,8 49,3 24,9 38,7 30 33,7 49,9 35,6 32,1 23 24,9 37 17,9 28,7 39,3 28,2

55 50,9 50,2 59,1 54,5 41 54,4 70,5 0 60,3 49,7 48,1 43,1 75,1 66 93,6 78,3 61 24,6 20 0 45,1 53,5 60,4 67 71,3 63,7 60,8 50,1 68,3 74,4 67 52,4 45 46,9 60 71,8 56,5 56,1 56,4

34,8 31,2 34,7 31,6 13,2 21,9 29,1 29,7 100 28,4 18,9 33,2 28,1 29,3 32 69 35,5 22,5 14,8 8,2 0 24,5 28,9 28,3 28,4 27 13,7 29,5 30 31,3 25,9 26 32,2 25 23,3 34,2 9,4 19,1 14 18,8

18,7 16,5 1,1 14,5 11,6 2,1 10 24 0 22,8 0 0 0 0 0 47,6 22,3 6,6 4,2 5,8 0 11,2 13,1 16,4 16 13,5 20 17,7 11,5 19,6 6,9 12,2 9,1 12 10,5 18,9 22,2 20 8,4 22,2

0 0 0 1,3 1,7 2,7 1,6 0,5 0 0 0 0 0 14,4 0 5,6 2,5 0,4 0,4 0 0 3,5 1,2 1,8 0,5 0,8 3,3 1,1 0,4 0,7 0 1 0,8 3,9 0,8 2,1 2,6 4,3 0 6

1,4 0,4 0,2 3,8 2,4 4,7 4 2,5 0 3,1 3,1 0,3 0,5 12,4 0 19,2 4,4 1,2 0,3 0,5 0 2,5 3,9 3,5 1,1 6,4 1,3 3,6 4,9 2 7,3 2,9 3,2 2,3 2,7 3,7 0,9 0 6,5 0

0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0,5 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,4 1 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3

2,6 1,2 0,4 2,3 2,6 1,7 2,1 3 0 2,6 2,6 1,4 2 2,4 0 12,2 3,4 0,6 0,3 0,6 0 2,1 1,8 2,5 1,9 4,8 1,4 4 0,8 0,8 3,2 2,9 2,4 2,4 1,7 2,2 0,9 0 2,8 2,6

1,3 1,2 0,4 0,6 1,7 1,4 0,8 0,6 0 0,5 2,4 1 1,2 0,7 0 0,3 0,5 0,7 1,4 1,9 0 2,2 0,8 0,8 0,5 0 4,7 0,3 0,3 0,5 0 0,5 0,4 2,6 0,3 0,3 7,7 1,7 0,9 2,6

0,6 0,7 0,3 0,3 4,1 2,5 1 0,4 0 0,9 3,1 0,5 0,4 0,9 0 0,1 0,2 1,1 2 3 0 1,3 1,2 1,7 0,7 0 3,1 0,6 2,1 0,1 0 0,7 0,5 1,4 0,9 1,4 0,9 7 0 6,8

0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2 1,1 0 0,3 0,2 0,1 0 0 1,1 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 1,7 1,7 0 0

0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0 0,3 0 0,2 0,2 0 0,7 0 0 1,2 0 0 0 1,3 0 0,1 0,2 0,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0,9 0 0 0

0,1 0 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0,4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0

88,9 85 77,7 90,5 87,2 74,4 89,4 97,7 100 91,9 88,1 79,1 79,1 98,3 66 100 99,4 96 80,5 14,5 0 82,1 89,8 90,5 89,4 96,2 90,5 91,4 88,2 82,4 97,3 95,1 92,2 83 85,6 89,6 94 87,8 86,9 87,2

11,1 15 22,2 9,5 12,8 25,5 10,6 2,3 0 8,1 11,9 20,8 20,9 1,7 34 0 0,6 4 19,4 85,5 0 17,7 10,2 9,5 10,6 3,8 9,5 8,6 11,8 17,6 2,7 4,9 7,8 17 14,4 10,4 6 12,2 13,1 12,8

0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

40,2 37,2 29,2 44,3 74,5 46,4 44,4 58,5 0 51,2 49,3 31,4 45,5 72,7 34 71,1 61,6 50,3 37,8 7,4 0 37,9 49 52,8 53 58,3 65,5 51,1 51,5 43,1 60,9 50,7 47 38 40 53,1 62,4 73,9 51,4 74,4

59,7 62,6 70,8 55,5 25,5 53,4 55,5 41,5 100 48,7 50,7 68,6 54,5 27 66 28,9 38,4 49,5 62,1 92,6 0 62,1 50,9 47,2 46,8 41,7 34,1 48,9 48,5 56,9 39,1 48,9 53 62 60 46,7 36,8 26,1 48,6 25,6

0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,9 0 0 0

0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0

66,9 56 40,7 72,3 83,9 70,4 74,7 76,5 0 76,7 78,2 44,7 71,3 98,1 100 91,8 84,9 79,2 61,2 12,9 0 75,4 75,2 76,3 70,4 74,5 78,9 76 74,7 56,6 74,2 78,4 77,8 76 73,5 73 77,8 86,1 79,4 76,1

33,1 44 59,3 27,7 16,1 29,6 25,3 23,5 100 23,3 21,8 55,3 28,7 1,9 0 8,2 15,1 20,8 38,8 87,1 0 24,6 24,8 23,7 29,6 25,5 21,1 24 25,3 43,4 25,8 21,6 22,2 24 26,5 27 22,2 13,9 20,6 23,9

21,1 16,2 9 29,6 29,5 23,2 27 35,5 0 31,9 25,9 11,1 13,1 51,8 34 51,4 36,6 31,8 14,9 0 0 24 30,9 28,3 30,9 30,2 34,4 26,9 30,4 27,4 32,4 36,3 34,1 24 28,7 26,2 37,6 36,5 25,2 31,6

78,8 83,8 90,7 70,3 70,4 76,6 73 64,5 100 68,1 74,1 88,6 86,9 48,2 66 48,6 63,4 68,1 85 100 0 75,7 69 71,6 69,1 69,8 65,2 73,1 69,6 72,6 67,6 63,5 65,9 76 71 73,8 61,5 63,5 74,8 68,4

0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,9 0 0 0

6,8 4,9 3,1 8,9 10,8 5,9 6,8 13,5 0 10,3 8 3,3 4,6 14,2 0 16,6 11,2 10 4,6 0 0 7,2 9,1 8,7 11 10,2 8,3 8,2 8,8 13,5 11,1 12,3 10,6 6,2 9 7,9 9,4 9,6 8,4 5,1

93,2 94,9 96,9 91,1 89 94 93,2 86,5 100 89,6 92 96,7 95,4 85,8 100 83,4 88,8 90 95,3 100 0 92,7 90,8 91,3 89 89,8 91,7 91,8 90,8 86,5 88,9 87,7 89,4 94 91 92,1 90,6 90,4 91,6 94,9

0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

84,5 79,5 75,3 85,6 84,4 70,8 84,6 93,4 0 87,5 83,4 75,8 75,3 92,2 34 97,3 96,3 91 73,7 15,5 0 78,6 85,8 85,5 83,6 91,8 84,4 87,4 85,4 74,4 91,9 89,4 84,2 80 81,6 88 88,9 85,2 74,8 80,3

15,5 20,5 24,7 14,4 15,6 29,1 15,4 6,6 100 12,5 16,6 24,2 24,7 7,8 66 2,7 3,7 9 26,3 84,5 0 21,4 14,2 14,4 16,4 8,2 15,6 12,6 14,6 25,6 8,1 10,3 15,8 20 18,4 12 11,1 14,8 25,2 19,7

0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

66,4 56,5 45,1 64,2 59,2 40,8 60,3 77,2 0 66,3 66,3 50,4 48,6 64,1 34 87,2 78 68,7 40,7 1,4 0 57,1 62,6 64,4 64 67,7 62 63,5 58,9 57,7 69,1 70,3 66,2 58 61,4 63,7 65,8 60,9 55,1 59

33,5 43,3 54,5 35,6 40,7 59 39,4 22,7 100 33,5 33,6 49,3 51,4 35,6 66 12,5 21,7 31,2 59,2 98,1 0 42,8 37,1 35,3 36 32,1 37,2 36,3 41,1 42,3 30,6 29,7 33,8 42 38,6 35,8 32,5 39,1 44,9 41

0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0,3 0,1 0 0,2 0,8 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,4 1,7 0 0 0

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,5 52,5 48,2 60,7 57,9 49,2 58,7 67 0 60,8 62,3 51,7 59,4 65 32 78,2 69,2 63,9 47,9 3,8 0 58,6 59,3 61,7 59,9 62,2 58,6 62,6 53,6 52,8 63,7 62,5 62,8 60 59,5 61 65,8 51,3 51,4 53

39,5 47,5 51,8 39,2 41,9 50,7 41,1 33 100 39,1 37,7 48,3 40,6 34,4 68 21,8 30,4 36,1 52 96,2 0 41,2 40,6 38,3 39,7 37,8 41,2 37,4 46,4 47,2 36,3 36,7 37,2 40 40 39 34,2 48,7 47,7 47

0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,6 0 0 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0,7 0 0 0,5 0 0 0 0,9 0

55,1 36,6 28,5 54,7 49 32 48,5 69,5 100 60,7 43 31,6 37,7 57,8 66 89,8 72,9 55,4 24,7 2,4 0 44,6 51,3 55,7 55,9 62,9 53,4 57,3 48,2 48,3 63 57,8 53,1 46 47,3 56,3 56,4 53,9 43 53

44,7 63,2 71,5 45,2 50,9 68 51,5 30,3 0 39,2 56,8 68,4 62,3 42,1 34 10,2 26,9 44,4 75,3 97,6 0 55,3 48,5 44,3 43,8 37,1 46,6 42,4 51,8 51,4 37 42,2 46,7 54 52,6 43,5 43,6 46,1 57 47

0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0 0,4 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0

15,3 6,4 5 17,9 17 13,9 18,1 19,3 0 20,3 18,6 5,5 10,1 20,9 32 31,8 24,1 18,1 7,9 0,5 0 13,8 18,2 19,6 19,1 15,4 16,4 18,6 17,8 19,6 15,7 19,1 18,7 14 13,7 21,4 14,5 17,4 17,8 18,8

84,7 93,6 95 82 82,9 85,8 81,9 80,7 100 79,7 81,4 94,5 89,9 78,8 68 68,2 75,9 81,8 92 99,5 0 86,2 81,7 80,4 80,7 84,6 83,6 81,4 82 80,4 84,3 80,6 81,3 86 86,3 78,6 85,5 82,6 82,2 81,2

0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

66,9 56,3 46 65,9 56,6 30,8 60,6 84 0 73,6 49,8 49,7 48,5 48,1 34 88,3 83,4 70,1 35,8 2,8 0 48,6 63,3 63,4 70,3 73,6 60,3 67,5 58,2 60,4 73,3 72,1 67,9 47 62,2 67,1 65 58,3 59,8 52,1

33 43,6 53,9 34 43,4 69,2 39,4 15,9 100 26,4 50,2 50,2 51,5 51,9 66 11,7 16,6 29,9 64 97,2 0 51,4 36,7 36,3 29,6 26,4 39,7 32,3 41,8 39,6 26,7 27,6 32,1 53 37,8 32,8 35 41,7 40,2 47,9

0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0

11,7 9,5 4,6 13,6 13 5,4 11,1 19,9 0 16,5 10,9 4,8 7,5 11,6 34 26,4 18,2 13,2 5,7 1,4 0 11,8 12 15,3 17,6 12,2 16,1 14,5 11,2 17 12,5 16,5 11,6 12 9,3 15,5 17,1 12,2 11,2 19,7

88,2 90,5 95,4 86,4 87 94,6 88,8 80,1 100 83,5 88,9 95,2 92,5 88,4 66 73,6 81,7 86,8 94,3 98,6 0 88,2 88 84,7 82,3 87,8 83,9 85,4 88,8 83 87,5 83,5 88,4 88 90,7 84,5 82,9 87,8 88,8 80,3

0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,2 10,1 8,2 13,9 14,8 8,5 11,9 19,1 0 16,2 9,5 7,3 11,8 16 0 31 19,1 14 4,2 0 0 9,5 12,3 15,8 15,9 18,9 17,4 14,1 10,1 16,6 20,5 17,8 12,7 9 8,5 16,3 19,7 16,5 12,1 16,2

86,8 89,9 91,8 86,1 85,1 91,4 88,1 80,9 100 83,8 90,5 92,7 88,2 83,7 100 69 80,9 86 95,7 100 0 90,5 87,6 84,2 83,9 81,1 82,6 85,9 89,7 83,4 79,5 81,9 87,3 91 91,5 83,7 80,3 83,5 87,9 83,8

0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

24,1 13,7 0 25,2 39,7 27,1 31 25,3 0 23,7 73,6 1,4 21 40,1 0 29,4 27,2 32,4 26,4 1,3 0 30,6 31,2 26,5 27,1 18,7 34,2 24,9 32,8 25,4 18,7 27,4 32,4 31 27,9 27,3 42,7 28,7 23,4 26,5

75,9 86,1 100 74,8 60,3 72,9 68,9 74,7 100 76,3 26,4 98,6 79 59,9 100 70,6 72,8 67,6 73,5 98,7 0 69,4 68,8 73,5 72,9 81,3 65,8 75,1 67,2 74,6 81,3 72,6 67,6 69 72,1 72,5 57,3 71,3 76,6 73,5

0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0

38,7 36,8 37,5 37,5 26,9 23,2 34,4 42,4 0 37,3 33,7 38,3 31,9 23,1 34 50,6 45,9 35 25,2 2,4 0 36 37,6 32,6 35,1 32,1 26,9 33,7 37 35,8 32,7 31,7 34,9 36 38,2 41,6 28,2 19,1 23,4 31,6

61,3 63 62,5 62,4 73,1 76,7 65,5 57,6 100 62,6 66,3 61,7 67,7 76,7 66 49,4 54,1 64,9 74,6 97,6 0 64 62,4 67,2 64,9 67,9 73,1 66,2 63 64,2 67,3 68,1 64,9 64 61,8 58,4 71,8 80,9 76,6 68,4

0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0

45,6 39,1 23,3 42,6 39,4 21,1 39,8 54,4 0 45,8 48,3 28,2 32,2 33,6 34 65,5 53,6 43,3 25,4 2,1 0 38,1 42,4 40,8 43,1 44,3 39,9 38,8 41,6 40,3 46,2 45,7 42,3 38 44,2 44 38,5 39,1 38,3 44,4

54,1 60,9 76,4 57,2 60,5 78,6 60,1 45,5 100 54,1 51,6 71,6 67,2 65,8 66 34,3 46,3 56,4 74,6 97,9 0 61,7 57,4 59,2 56,5 55,7 59,7 61,2 58,2 59,7 53,8 53,6 57,2 62 55,8 56 60,7 60,9 61,7 55,6

0,3 0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 0 0,4 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0,9 0 0 0

7,5 5,9 4,5 10 12,2 8,4 10,1 11,8 0 11,2 11,2 4,3 5,8 15 34 17,7 13,3 11,2 5,1 0 0 10 10,4 10,3 12,3 8,9 11,5 9,1 12,9 11,1 10,6 12,6 8,3 9,8 9,4 10,8 11,1 13 10,3 12

92,5 93,5 94,9 89,7 87,2 91,6 89,6 87,7 100 88,5 88,2 95,3 94,2 84,8 66 82 86,5 88,4 94,6 100 0 90 89 89,3 87,6 91,1 88,4 90,7 85,5 88,9 89,4 86,9 91,7 90 90,6 89 88,9 87 88,8 88

0 0,6 0,6 0,2 0,6 0 0,3 0,5 0 0,3 0,6 0,4 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0 0,1 0,3 1,6 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0,9 0

24,1 25,8 20,7 26,8 20,7 14 25 31,8 0 27,9 22 22 17,4 24,3 0 42,8 31 27,3 14,5 0,5 0 18,5 26,1 26,3 29,1 25 30,8 25,5 22 22,2 24,6 33,5 29,1 18 26,9 25,3 34,2 27,8 20,6 31,6

75,4 74,2 79 73,1 78,7 85,5 74,8 68 100 71,9 77,6 77,8 82,1 75,5 100 56,8 68,8 72,6 85,1 98,9 0 81 73,4 73,7 70,9 75 68,8 74,5 76,7 77,8 75,4 66,5 70,5 81 73,1 74,7 65 72,2 79,4 68,4

0,5 0 0 0,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0 0,5 0,3 0 0,4 0,2 0,1 0,4 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0,4 0 1,3 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,9 0 0 0

0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0

26,7 38,9 45,6 25,6 27,6 42,1 27,9 16,2 0 21,7 34,7 43,2 37,9 14,7 0 11,8 12,7 21,9 47,3 53,6 0 37,2 26,9 25 21,5 20 25,2 21,3 30,3 21,8 21,1 23 24,7 37 29,9 26,2 19,7 28,7 38,3 26,5

48,1 41,5 32,6 52,3 45,7 32,9 48,4 62,5 0 55,3 41,8 34,6 37 63 66 67,1 66,8 54,1 31,7 4,2 0 37 50,2 48,9 55,5 63,4 55,6 52,1 40,2 49,1 63,1 55,4 51,8 37 48,9 56,2 59 58,3 44,9 53

21,7 15,7 12,3 19,3 23,2 18,4 21,1 19,8 100 21 20,7 14,4 17,8 22 34 20 20,2 23,3 17,1 8,3 0 22,2 19,1 23 21,7 15,8 15,2 24,6 25,1 28,3 15,2 19,4 19,9 22 18,3 13,9 18,8 8,7 9,3 15,4

2,7 3,7 8,5 2,2 3,3 5,9 2,3 0,7 0 1,3 2,8 7,2 6,8 0 0 0 0 0,3 3,3 31,9 0 3,3 3,1 2,5 1,3 0,4 3,4 1,8 3,8 0,8 0 1,2 2,7 3,7 2,5 2,9 1,7 4,3 5,6 5,1

0,2 0,1 0,7 0,2 0 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 1,9 0 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0

0,7 0,1 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0,7 0 0,6 0 0,3 0 0 0 1 0,2 0,3 0,5 0 0 0 0,5 0,6 0 0,4 0,7 0,2 0,2 0 0,6 1 0,8 0 0,4 0,2 0,9 0 1,9 0

855 651 373 3559 858 798 1868 1751 1 2732 507 538 198 441 2 467 1071 1730 1006 144 0 489 1874 794 677 582 290 749 487 235 417 341 443 ### 388 647 141 45 38 65

18,5 16,7 8,1 17,1 18,3 10,7 17,3 20,5 0 19,8 15,5 10,7 13,8 14,5 0 23,3 19 18,5 12,3 8 0 13,7 15,6 19,2 24,1 15,9 11,8 20,9 15,7 38,3 14,4 14,7 15,1 13 19,2 16,1 7,8 20,9 7,9 16,2

25,9 22,3 20,2 26,3 32,2 21,6 24,1 33,8 0 29,2 23,1 20,4 21,3 32,8 66 35,3 34,2 27,9 18,9 7,2 0 24,2 25,5 27,3 32,3 31 31 29,2 24,8 28,5 30,2 39,1 28,1 24 23,3 22,2 38,3 15,5 32,7 25,2

54,3 59,8 70,1 55,6 48,7 66,8 57,7 44,8 100 50 61 67,1 64,3 52,5 34 40,3 46,6 52,9 67,1 82,7 0 61,8 57,5 52,4 43,4 52,7 55,8 49,2 58,6 33 54,8 45 55,7 63 55,5 60,7 52,2 62,7 56,4 58,6

0,7 0,7 0,9 0,4 0,3 0,7 0,5 0,2 0 0,3 0,3 1,3 0 0,2 0 0 0,1 0,3 1 0 0 0 0,8 0,2 0,1 0 0,3 0 0,6 0,2 0 0,2 0,8 0 1,6 0,4 0 0,9 1 0

0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 0 0,7 0 0,5 0,5 0 0 1 0,2 0,4 0,7 2,1 0 0,3 0,6 0,9 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0 0,6 1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 0 2 0

588 379 166 2632 744 597 1430 1350 0 2123 407 259 151 433 2 429 909 1375 637 27 0 382 1454 622 483 436 237 580 378 134 309 271 354 333 293 487 112 41 32 53

33,2 34,3 30,5 29 30,6 36,9 30 25,4 0 27,6 33,8 29,1 28,1 34,5 0 28,9 28,1 28,8 33 19,3 0 32 31,1 24,9 28 29,1 36,9 23,4 28,9 27,7 29,2 28,8 27,5 32 31,3 32 38,5 30,3 37,6 38,2

53,5 48,4 49,5 60,7 62,4 55,2 60,7 64,2 0 62,9 56,2 52,7 59,4 62,4 100 60,8 64 62,5 54,9 40,7 0 61,8 59,8 62,5 62,8 61 51,5 66,6 58,9 66,8 62,5 57,7 62,8 61 63,7 57,4 53,8 49,5 43,5 52,8

12,7 16,6 19,2 9,8 6 7,1 9 9,8 0 8,9 9,5 17,7 11,4 3,1 0 9,6 7,5 8,2 11,4 31,8 0 4,8 8,4 12,5 8,8 9,8 10,8 9,6 11,4 5,4 8,2 13,1 8,7 4,8 4,5 10,4 6,6 20,2 16,5 9

0,6 0,7 0,8 0,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0 0,6 0,4 0,5 0,9 0 0 0,5 0,4 0,4 0,6 7 0 1,3 0,6 0,1 0,4 0 0,8 0,4 0,5 0 0 0,3 0,8 1,5 0,5 0,2 1,1 0 2,4 0

0,1 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 1,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

6,1 4,7 3,9 4,4 16,6 6,7 5,6 7,9 0 6,4 10,3 4,4 9,1 7,3 0 5,9 6,8 6,4 7,2 6,7 7 0 9,5 14 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

15,8 17,1 16,5 16,1 19 13,7 15,9 19,4 0 17,1 12,5 16,6 16,2 19,2 0 20,7 17,5 16,1 15,5 18,1 14,6 0 0 62,1 18 22,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,4 11,7 10,6 11,2 13 14,7 13,1 7,5 53 11,8 12,1 10,8 11,9 10,1 0 10,1 8,5 11,8 13,3 11,8 14,5 0 26,4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,6 5,7 6,4 5,4 3,3 3 6,2 5,1 0 5,1 3,9 5,4 6,4 4,6 0 3,2 5,6 6 5 3,3 3,2 0 0 0 29,9 5,7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,2 9,2 9,5 9,4 5,8 4 6,6 14,4 0 9,4 4,2 8,6 8,6 11,1 0 11,2 13,1 10,1 4,1 3,2 4,4 0 0 0 0 72 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 7,4 7,4 7,7 6,7 4,9 6,3 10,7 0 7,9 7 8 5,6 6,5 0 7,4 7,9 8,7 6,2 5,6 6,8 0 0 23,9 22 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

EDAT GRANS BARRIS SEGONS RFD DISTRICTE

NACIONALITAT NIVELL D'ESTUDIS OCUPACIÓ TIPOLOGIA D'ÚS

TOTALS

SEXE

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(


108 Annex

TOTALS

SEXE

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(140)

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant

Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Raval

Gòtic

Barceloneta

Sant Pere

La Ribera

Santa Caterina

Fort Pienc

Sagrada Família

Dreta Eixample

Antiga Esquerra

de l'Eixample

Nova Esquerra de

l'Eixample

Sant Antoni

Poble Sec

La Marina

Bordeta

Hostafrancs

Font de la Guatlla

Sants

Sants-Badal

Les Corts

Maternitat

Sant Ramon

Pedralbes

Sarrià

Tres Torres

Vallvidrera

El Putxet

Sant Gervasi-

Bonanova

Sant Gervasi-

Galvany

El Coll

La Salut

Vallcarca

Vila de Gràcia

Gràcia Nova

Camp d'en

Grassot

Guinardó

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

82,9 90,2 93,9 73,2 86,7 77,7 93,2 94,4 87,3 84,2 75 83,9 83,7 73,4 72,7 70,3 75 82,8 78,7 93 92,9 86,9 86,7 74,2 73,4 87,5 75,2 96,1 88,3 91,4 92,2 96,1 94,5 86,7 89,1 85,2 88,4

17,1 9,8 6,1 26,8 13,3 22,3 6,8 5,6 12,7 15,8 25 16,1 16,3 26,6 27,3 29,7 25 17,2 21,3 7 7,1 13,1 13,3 25,8 26,6 12,5 24,8 3,9 11,7 8,6 7,8 3,9 5,5 13,3 10,9 14,8 11,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

756 656 571 245 722 447 235 413 330 430 375 383 607 116 38 34 57 83 128 126 122 159 104 96 71 124 155 138 66 32 123 159 132 97 142 90 168

48,8 50 42 59,1 48,2 37,6 53 39,2 51,3 41,5 42 41,6 34,5 70,2 52,7 42,2 51 57,5 45 49,2 47,5 42,5 53,2 35,8 29,8 42,9 38,1 55,3 49,6 50,4 35,6 46,3 33,9 45 54,4 53,2 43,9

47,3 43,7 53,3 38,4 46,2 54,4 42,6 57,1 42,6 52,1 52 48,9 62,1 28,7 45,2 53,3 44,8 40,6 51 41,7 43,2 53,1 43,2 54,7 60,6 52,7 52,6 43,1 38,1 49,6 56,8 52 63,6 45,9 37,7 46,8 50

0,4 0,3 0,6 0 0,4 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0 0,5 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,7 0,9 0 0 0

0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,5 0 0,3 0 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 0,9 1,1 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

3,4 5,8 3,6 2,4 4,4 7,3 4,4 2,9 5,8 6 6,1 8,6 2,9 1,1 2,2 4,4 4,2 0,9 4 6,7 7,6 3,5 2,7 8,4 9,6 2,7 9,3 1,6 12,4 0 6,8 1,6 0,8 8,1 7,9 0 6,

155 71 37 89 110 128 17 24 48 81 123 73 118 42 14 14 19 17 35 9 9 24 16 33 26 18 51 6 9 3 10 6 8 15 18 16 22

3,5 0 0 0 4,1 0 0 0 1,8 3,3 1,4 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 11,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0

15,2 22 12,7 26,1 13,1 25,4 6,7 10,5 21,7 14,6 23 25,5 15,9 29,4 14,3 13,2 37,5 0 14,8 22,2 22,2 5,9 23,5 15,2 29,4 31,3 28,1 0 13,3 0 0 40 0 5,9 35,7 21,1 33,3

0,9 0,8 0 4,1 0,9 2,1 3,4 0 0 1,2 0 0 0 5,9 2,9 5,3 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 6,3 3,1 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0

14,8 9,7 12,9 15,7 11,4 17,7 25,9 4,2 18,6 16,2 16 9,1 8 8,8 20 31,6 15,6 4,5 7,4 22,2 11,1 17,6 11,8 33,3 8,8 25 9,4 20 20 54,5 10 0 0 29,4 7,1 21,1 26,

11,4 18,8 7,3 12,4 8,1 10 3,1 4,5 6,1 5,4 5,7 12,8 20 5,9 28,6 2,6 21,9 22,7 7,4 11,1 0 5,9 0 3 5,9 12,5 15,6 0 0 18,2 0 0 14,3 5,9 7,1 5,3 0

41,5 25,8 45,1 30,5 42,8 35,8 37,8 58,3 36,8 36,7 34 48,7 37,5 32,4 28,6 42,1 18,8 68,2 40,7 22,2 11,1 52,9 35,3 45,5 44,1 18,8 31,2 60 33,3 9,1 60 40 71,4 35,3 28,6 47,4 13,3

3,4 3 3,7 1,8 4,1 1,2 8 4,5 3,6 8,2 8,3 0 0,9 2,9 0 2,6 0 0 7,4 0 11,1 0 5,9 0 5,9 0 0 20 0 9,1 0 0 14,3 11,8 0 0 20

1,6 4,7 0 1,4 3,3 3,1 0 0 2,6 3,9 6 0,8 2 2,9 0 0 0 0 7,4 0 11,1 0 0 0 2,9 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 6,

2,9 5,3 11,3 0,7 6,4 3,1 10,1 12,7 0 2,3 1,1 0 5 0 0 0 3,1 0 7,4 11,1 22,2 5,9 0 0 2,9 0 6,2 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0

0 0,8 0 0 0 0 3,4 0 0 4,7 2,3 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0

0,9 5,5 7,1 1,6 1,9 0,8 1,6 5,3 0 0 0,6 0 3,6 0 5,7 0 3,1 0 0 11,1 11,1 0 0 3 0 0 0 0 0 9,1 0 20 0 0 0 0 0

2 3,5 0 4,5 2 0,9 0 0 6,9 1,9 1,6 3 0,9 8,8 0 2,6 0 0 3,7 0 0 0 5,9 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 5,3 0

2 0 0 0 2 0 0 0 1,8 1,7 0,3 0 0,9 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0

0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

81,3 86,7 93,4 79,5 85 82,8 87,3 93,2 85 85 87 77,9 83,6 82,8 73,4 83,6 74,2 80,5 85 95,3 89,8 86,2 70,3 75,8 86,7 82,8 85,3 85,9 89,8 87,5 92,2 93 94,5 80,5 84,4 90,6 89,

18,7 13,3 6,6 20,5 15 17,2 12,7 6,8 15 14,8 13 22,1 16,4 17,2 26,6 16,4 25,8 19,5 15 4,7 10,2 13,8 29,7 24,2 13,3 17,2 14,7 14,1 10,2 12,5 7,8 7 5,5 19,5 15,6 9,4 10,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742 631 568 266 708 476 220 408 321 434 433 355 606 130 39 41 56 80 138 129 117 158 85 98 84 118 176 123 67 30 123 154 132 90 135 96 169

92,2 92 96,9 82 93,2 86,9 95,7 96,3 90,2 93,2 92 90,8 94,1 73,6 89,4 91,6 89,5 97,1 88 98,4 90,4 96,4 87,8 91,8 87,4 85,8 84,5 96,4 93 99,1 94,9 95 99,2 94,2 86,1 92,2 93,9

6,5 7,4 3,1 17,9 5,9 11,8 4,3 3,7 8 5,9 8,3 8,2 5,8 26,4 10,6 7,5 10,5 2,9 12 1,6 7 1,8 11,1 6,2 12,6 10,4 15,5 3,6 7 0,9 5,1 5 0,8 4,9 13,9 2,6 5,2

1,3 0,6 0 0,1 1 1,4 0 0 1,8 0,9 0 1 0,1 0 0 0,9 0 0 0 0 2,6 1,8 1,1 2,1 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,2 0,9

48 47 17 47 42 56 9 15 26 26 36 29 35 34 4 3 6 2 17 2 8 3 9 6 11 12 27 4 5 0 6 8 1 4 19 2 9

5,8 17,6 13,4 19,2 7,9 17,4 11,9 8,6 9,8 21,2 34 24,2 16,1 21,4 0 37,5 10 0 7,7 50 0 0 10 0 21,4 9,1 23,5 25 0 0 0 16,7 0 0 13,3 0 0

40,3 27,9 40,1 31,5 29,6 59,5 42 39,5 21,5 37,2 27 41,9 40,8 17,9 90 12,5 80 33,3 30,8 50 25 50 20 83,3 42,9 63,6 58,8 75 12,5 0 33,3 50 0 40 20 0 83,3

33,7 29,7 31,3 17 37,8 20,4 24,7 36,2 45,8 22,3 21 29,2 20,1 17,9 10 50 0 0 38,5 0 50 50 40 16,7 21,4 27,3 17,6 0 50 0 66,7 16,7 0 40 40 100 16,

1,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,3 8,6 0 3,8 7,2 0 6,2 0 8,3 0 1,9 4,7 14,6 3,6 0 0 10 33,3 7,7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 20 6,7 0 0

5,3 0 0 0 6,2 2,7 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6,6 7,4 2,6 2,3 0 6,2 8,6 9,8 9,1 5,7 0 3 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12,5 0 0 16,7 0 0 13,3 0 0

0 7,4 1,5 5,2 2,5 0 9,1 0 4,9 6,5 0,9 0 5,4 7,1 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 12,5 100 0 0 0 0 6,7 0 0

2 2,2 6,3 20,7 4,7 0 0 7,2 0 3,8 3,9 0 0 28,6 0 0 0 0 0 0 12,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

83,3 88,6 93,2 85,8 85,6 79,8 85,2 92,7 88,6 83,6 84 82,5 87,3 89,8 80,5 82,8 82,8 81,3 77,2 94,6 90,6 90 78,1 77,3 74,2 86,7 79,1 82 87,5 93,7 88,3 96,1 93 86,7 90,6 87,5 89,

4,4 4 2,5 2,1 4,5 5,8 7,3 2,2 1,9 4,2 1,9 3,3 2,5 0 4,7 0 6,2 2,3 7,9 3,1 4,7 1,5 7,8 6,2 6,2 4,7 6,2 10,9 2,3 3,1 3,1 0,8 3,1 2,3 0,8 3,1 4,

1,3 0,9 0,5 1,1 1,3 1,1 1,1 0,2 1 0,5 0,8 0,8 1,4 0,8 0,8 0,8 2,3 3,9 1,6 1,6 0,8 0 0,8 0,8 0 1,6 1,6 1,6 0,8 0 0,8 0 0 1,6 0,8 0,8 0

0,3 0,9 0 1 0,3 1,3 0,2 0 0 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 3,9 0 0 0,8 0 0 1,6 0 0 0,8 2,3 0,8 1,6 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0

0,8 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,5 1,2 1,8 0,6 0,3 0,2 0 0,8 0 0 0,8 0,8 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 1,6 0 0,8 0,8 0 0,8 0,8 2,3 0,8

1,4 0,8 0,6 0,8 0,9 1,5 1 0,8 1,6 1,1 0,6 3 0,6 0 0,8 2,3 1,6 0,8 0,8 0 0 1,5 2,3 3,1 0,8 1,6 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 1,6 0,8 0

8,2 4,3 2,8 9 6,8 10,3 4,6 3,5 5,4 8,1 11 9,4 7,3 8,6 8,6 14,1 7 10,2 11 0,8 2,4 6,2 10,9 11,7 15,6 4,7 10,9 4,7 5,5 2,3 6,2 1,6 3,1 6,2 4,7 5,5 5,4

0,1 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

815 686 585 301 763 506 237 417 346 455 437 398 666 144 47 41 69 88 141 134 128 168 104 110 81 133 182 136 68 33 123 160 134 101 148 97 178

88,9 88,3 93,8 86,2 89,7 86,6 88,6 94 86,2 91,5 94 81,9 91,6 82,9 88,7 93,5 87,2 89,4 89,1 94,5 84,7 91,6 87,4 83,5 93,4 80 90,4 89,3 87,2 88,7 91,5 93,5 96,7 82,8 83,9 93,2 93,4

34 35,8 49,3 24,9 38,7 30 33,7 49,9 35,6 32,1 23 24,9 37 17,9 28,7 39,3 28,2 35,4 29,1 49,2 39,5 43,7 31,5 28,4 27,4 28,3 33,3 31,4 34,2 41,9 36,4 47,6 65 33,6 39 32,5 31,4

60,4 67 71,3 63,7 60,8 50,1 68,3 74,4 67 52,4 45 46,9 60 71,8 56,5 56,1 56,4 58,4 51,8 61,7 66,1 68,1 55,9 61,5 44,3 46,7 48,2 67,8 67,5 71,8 65,3 74,2 82,9 67,2 68,6 64,1 55,4

28,3 28,4 27 13,7 29,5 30 31,3 25,9 26 32,2 25 23,3 34,2 9,4 19,1 14 18,8 21,2 25,5 29,7 31,5 34,5 31,5 25,7 28,3 35 29,8 33,9 26,5 30,6 23,7 31,5 21,1 25,9 17,8 38,5 30,6

16,4 16 13,5 20 17,7 11,5 19,6 6,9 12,2 9,1 12 10,5 18,9 22,2 20 8,4 22,2 10,6 1,8 32,8 6,5 29,4 20,7 15,6 0 22,5 6,1 25,6 8,5 17,7 11 8,9 0,8 6,9 11 19,7 14,9

1,8 0,5 0,8 3,3 1,1 0,4 0,7 0 1 0,8 3,9 0,8 2,1 2,6 4,3 0 6 0 0 2,3 0 0,8 3,6 0,9 0 0,8 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 3,4 1,

3,5 1,1 6,4 1,3 3,6 4,9 2 7,3 2,9 3,2 2,3 2,7 3,7 0,9 0 6,5 0 0,9 4,5 4,7 0 5,9 3,6 4,6 5,7 4,2 5,3 0,8 4,3 2,4 1,7 8,1 11,4 2,6 1,7 5,1 3,3

0,4 0 0,4 1 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 4 0,8 0 0 0 0 0 0

2,5 1,9 4,8 1,4 4 0,8 0,8 3,2 2,9 2,4 2,4 1,7 2,2 0,9 0 2,8 2,6 0,9 3,6 10,2 2,4 4,2 0,9 0 1,9 0,8 0,9 0,8 0 2,4 0,8 6,5 1,6 1,7 3,4 3,4 3,3

0,8 0,5 0 4,7 0,3 0,3 0,5 0 0,5 0,4 2,6 0,3 0,3 7,7 1,7 0,9 2,6 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0

1,7 0,7 0 3,1 0,6 2,1 0,1 0 0,7 0,5 1,4 0,9 1,4 0,9 7 0 6,8 0,9 0,9 0 0,8 0,8 0 2,8 2,8 1,7 1,8 0 0 0,8 0 0 0 0,9 0 1,7 0,8

0,1 0 0 1,1 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,8

0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90,5 89,4 96,2 90,5 91,4 88,2 82,4 97,3 95,1 92,2 83 85,6 89,6 94 87,8 86,9 87,2 95,6 87,3 93 96 93,3 82,9 89 88,7 89,2 86,8 71,9 96,6 96 96,6 97,6 97,6 94,8 96,6 93,2 95,9

9,5 10,6 3,8 9,5 8,6 11,8 17,6 2,7 4,9 7,8 17 14,4 10,4 6 12,2 13,1 12,8 4,4 12,7 7 4 6,7 17,1 11 11,3 10,8 13,2 28,1 3,4 4 3,4 2,4 2,4 5,2 3,4 6,8 4,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52,8 53 58,3 65,5 51,1 51,5 43,1 60,9 50,7 47 38 40 53,1 62,4 73,9 51,4 74,4 46,9 62,7 47,7 60,5 45,4 41,4 48,6 58,5 40,8 57,9 37,2 42,7 67,7 67,8 55,6 61 49,1 54,2 47 57

47,2 46,8 41,7 34,1 48,9 48,5 56,9 39,1 48,9 53 62 60 46,7 36,8 26,1 48,6 25,6 53,1 37,3 52,3 39,5 54,6 58,6 51,4 41,5 59,2 42,1 62,8 57,3 32,3 32,2 44,4 39 50,9 44,9 53 43

0 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76,3 70,4 74,5 78,9 76 74,7 56,6 74,2 78,4 77,8 76 73,5 73 77,8 86,1 79,4 76,1 82,3 75,5 75 78,2 77,3 67,6 82,6 77,4 71,7 71,1 43 74,4 75,8 72 73,4 77,2 79,3 82,2 71,8 78,5

23,7 29,6 25,5 21,1 24 25,3 43,4 25,8 21,6 22,2 24 26,5 27 22,2 13,9 20,6 23,9 17,7 24,5 25 21,8 22,7 32,4 17,4 22,6 28,3 28,9 57 25,6 24,2 28 26,6 22,8 20,7 17,8 28,2 21,5

28,3 30,9 30,2 34,4 26,9 30,4 27,4 32,4 36,3 34,1 24 28,7 26,2 37,6 36,5 25,2 31,6 23 28,2 23,4 27,4 31,1 25,2 31,2 42,5 25,8 28,1 28,1 24,8 29,8 38,1 35,5 23,6 31 49,2 22,2 33,9

71,6 69,1 69,8 65,2 73,1 69,6 72,6 67,6 63,5 65,9 76 71 73,8 61,5 63,5 74,8 68,4 77 71,8 76,6 72,6 68,9 74,8 68,8 57,5 74,2 71,9 71,9 75,2 70,2 61,9 64,5 76,4 68,1 50,8 77,8 66,

0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

8,7 11 10,2 8,3 8,2 8,8 13,5 11,1 12,3 10,6 6,2 9 7,9 9,4 9,6 8,4 5,1 8 5,5 7 11,3 5,9 13,5 14,7 10,4 6,7 6,1 14,9 12 11,3 10,2 8,9 14,6 14,7 12,7 9,4 13,2

91,3 89 89,8 91,7 91,8 90,8 86,5 88,9 87,7 89,4 94 91 92,1 90,6 90,4 91,6 94,9 92 94,5 93 88,7 94,1 86,5 83,5 89,6 93,3 93,9 85,1 88 88,7 89,8 91,1 85,4 85,3 87,3 90,6 86,8

0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,5 83,6 91,8 84,4 87,4 85,4 74,4 91,9 89,4 84,2 80 81,6 88 88,9 85,2 74,8 80,3 92,9 84,5 92,2 89,5 91,6 71,2 87,2 79,2 89,2 84,2 62 91,5 90,3 90,7 92,7 91,9 91,4 92,4 82,9 87,6

14,4 16,4 8,2 15,6 12,6 14,6 25,6 8,1 10,3 15,8 20 18,4 12 11,1 14,8 25,2 19,7 7,1 15,5 7,8 10,5 8,4 28,8 12,8 20,8 10,8 15,8 38 8,5 9,7 9,3 7,3 8,1 7,8 7,6 17,1 12,4

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

64,4 64 67,7 62 63,5 58,9 57,7 69,1 70,3 66,2 58 61,4 63,7 65,8 60,9 55,1 59 53,1 58,2 64,8 66,1 77,3 52,3 57,8 55,7 69,2 53,5 49,6 71,8 62,1 65,3 78,2 61,8 77,6 67,8 66,7 67,8

35,3 36 32,1 37,2 36,3 41,1 42,3 30,6 29,7 33,8 42 38,6 35,8 32,5 39,1 44,9 41 46 41,8 35,2 33,9 22,7 46,8 42,2 44,3 30,8 46,5 50,4 28,2 37,9 33,9 21,8 38,2 22,4 32,2 33,3 32,

0,1 0 0,2 0,8 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61,7 59,9 62,2 58,6 62,6 53,6 52,8 63,7 62,5 62,8 60 59,5 61 65,8 51,3 51,4 53 63,7 67,3 57,8 64,5 64,7 55,9 56 60,4 52,5 50 43,8 66,7 61,3 64,4 62,1 65 61,2 61,9 65 71,

38,3 39,7 37,8 41,2 37,4 46,4 47,2 36,3 36,7 37,2 40 40 39 34,2 48,7 47,7 47 36,3 32,7 42,2 35,5 35,3 44,1 44 39,6 47,5 50 56,2 33,3 38,7 35,6 37,9 35 38,8 36,4 35 28,9

0 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0,7 0 0 0,5 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0

55,7 55,9 62,9 53,4 57,3 48,2 48,3 63 57,8 53,1 46 47,3 56,3 56,4 53,9 43 53 56,6 59,1 60,9 57,3 60,5 45,9 41,3 50 51,7 49,1 37,2 59,8 70,2 66,1 58,9 65 55,2 61 55,6 53,

44,3 43,8 37,1 46,6 42,4 51,8 51,4 37 42,2 46,7 54 52,6 43,5 43,6 46,1 57 47 43,4 40,9 39,1 41,1 39,5 54,1 58,7 50 48,3 50,9 62,8 39,3 29,8 33,9 41,1 35 44,8 39 44,4 46,3

0 0,4 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0

19,6 19,1 15,4 16,4 18,6 17,8 19,6 15,7 19,1 18,7 14 13,7 21,4 14,5 17,4 17,8 18,8 15,9 20 13,3 18,5 23,5 18 17,4 20,8 22,5 13,2 20,7 17,1 20,2 14,4 16,1 16,3 23,3 18,6 15,4 21,5

80,4 80,7 84,6 83,6 81,4 82 80,4 84,3 80,6 81,3 86 86,3 78,6 85,5 82,6 82,2 81,2 84,1 80 86,7 81,5 76,5 82 81,7 79,2 77,5 86,8 79,3 82,9 79,8 85,6 83,9 83,7 76,7 80,5 84,6 78,5

0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

63,4 70,3 73,6 60,3 67,5 58,2 60,4 73,3 72,1 67,9 47 62,2 67,1 65 58,3 59,8 52,1 69 57,3 75 72,6 72,3 56,8 55 60,4 68,3 51,8 50,4 75,2 71 76,3 72,6 71,5 67,2 79,7 65,8 74,4

36,3 29,6 26,4 39,7 32,3 41,8 39,6 26,7 27,6 32,1 53 37,8 32,8 35 41,7 40,2 47,9 31 42,7 25 27,4 26,9 43,2 45 39,6 31,7 48,2 49,6 24,8 29 23,7 27,4 28,5 31,9 20,3 34,2 25,6

0,3 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

15,3 17,6 12,2 16,1 14,5 11,2 17 12,5 16,5 11,6 12 9,3 15,5 17,1 12,2 11,2 19,7 17,7 8,2 10,9 14,5 17,6 19,8 12,8 12,3 12,5 8,8 22,3 8,5 12,9 13,6 11,3 13 18,1 19,5 10,3 14

84,7 82,3 87,8 83,9 85,4 88,8 83 87,5 83,5 88,4 88 90,7 84,5 82,9 87,8 88,8 80,3 82,3 91,8 89,1 84,7 82,4 80,2 87,2 87,7 87,5 91,2 77,7 91,5 87,1 86,4 88,7 87 81,9 80,5 89,7 86

0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,8 15,9 18,9 17,4 14,1 10,1 16,6 20,5 17,8 12,7 9 8,5 16,3 19,7 16,5 12,1 16,2 18,6 9,1 14,8 8,9 18,5 15,3 13,8 6,6 10,8 8,8 18,2 13,7 16,1 18,6 18,5 24,4 15,5 18,6 18,8 13,2

84,2 83,9 81,1 82,6 85,9 89,7 83,4 79,5 81,9 87,3 91 91,5 83,7 80,3 83,5 87,9 83,8 81,4 90,9 85,2 91,1 81,5 84,7 85,3 93,4 89,2 91,2 81,8 86,3 83,9 81,4 81,5 75,6 84,5 80,5 81,2 86,8

0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

26,5 27,1 18,7 34,2 24,9 32,8 25,4 18,7 27,4 32,4 31 27,9 27,3 42,7 28,7 23,4 26,5 38,1 24,5 18 28,2 21 25,2 30,3 36,8 34,2 31,6 26,4 25,6 21 20,3 16,1 20,3 31 27,1 23,9 38

73,5 72,9 81,3 65,8 75,1 67,2 74,6 81,3 72,6 67,6 69 72,1 72,5 57,3 71,3 76,6 73,5 61,9 75,5 82 71,8 79 74,8 69,7 63,2 65,8 68,4 73,6 74,4 79 79,7 83,9 79,7 69 72,9 76,1 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32,6 35,1 32,1 26,9 33,7 37 35,8 32,7 31,7 34,9 36 38,2 41,6 28,2 19,1 23,4 31,6 35,4 27,3 31,3 33,1 40,3 34,2 26,6 37,7 44,2 37,7 38 35 28,2 33,1 34,7 30,1 28,4 32,2 34,2 39,

67,2 64,9 67,9 73,1 66,2 63 64,2 67,3 68,1 64,9 64 61,8 58,4 71,8 80,9 76,6 68,4 64,6 72,7 68,7 66,9 59,7 64,9 73,4 62,3 55,8 62,3 62 65 71,8 66,9 65,3 69,9 70,7 67,8 65,8 60,3

0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

40,8 43,1 44,3 39,9 38,8 41,6 40,3 46,2 45,7 42,3 38 44,2 44 38,5 39,1 38,3 44,4 37,2 31,8 39,8 41,1 42 40,5 40,4 40,6 40 43,9 33,9 53,8 38,7 44,1 43,5 51,2 51,7 44,1 41,9 48,8

59,2 56,5 55,7 59,7 61,2 58,2 59,7 53,8 53,6 57,2 62 55,8 56 60,7 60,9 61,7 55,6 62,8 68,2 60,2 58,9 58 59,5 59,6 59,4 59,2 56,1 66,1 46,2 61,3 55,9 56,5 48,8 48,3 54,2 58,1 50,4

0 0,4 0 0,4 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0,8

10,3 12,3 8,9 11,5 9,1 12,9 11,1 10,6 12,6 8,3 9,8 9,4 10,8 11,1 13 10,3 12 6,2 5,5 3,9 8,9 13,4 16,2 10,1 15,1 10 15,8 14 6,8 8,1 6,8 8,1 17,1 12,1 17,8 5,1 5

89,3 87,6 91,1 88,4 90,7 85,5 88,9 89,4 86,9 91,7 90 90,6 89 88,9 87 88,8 88 93,8 94,5 96,1 90,3 86,6 82,9 89 84,9 85,8 83,3 86 93,2 91,9 93,2 91,9 82,9 87,1 82,2 94 95

0,3 0,2 0 0,1 0,3 1,6 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0,9 0,9 0 4,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0

26,3 29,1 25 30,8 25,5 22 22,2 24,6 33,5 29,1 18 26,9 25,3 34,2 27,8 20,6 31,6 23 20,9 25 27,4 31,1 23,4 22,9 18,9 18,3 25,4 20,7 21,4 29,8 31,4 21 22,8 35,3 42,4 17,9 31,4

73,7 70,9 75 68,8 74,5 76,7 77,8 75,4 66,5 70,5 81 73,1 74,7 65 72,2 79,4 68,4 77 79,1 75 72,6 68,9 76,6 76,1 81,1 77,5 74,6 79,3 78,6 70,2 68,6 79 77,2 64,7 57,6 82,1 68,6

0 0 0 0,4 0 1,3 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 21,5 20 25,2 21,3 30,3 21,8 21,1 23 24,7 37 29,9 26,2 19,7 28,7 38,3 26,5 18,6 18,2 16,4 16,1 28,6 28,8 34,9 26,4 30,8 28,9 20,7 23,9 21,8 20,3 25 17,1 25,9 18,6 26,5 22,3

48,9 55,5 63,4 55,6 52,1 40,2 49,1 63,1 55,4 51,8 37 48,9 56,2 59 58,3 44,9 53 50,4 30,9 65,6 61,3 57,1 45 39,4 33 53,3 34,2 43,8 55,6 57,3 47,5 65,3 74,8 58,6 59,3 46,2 54,5

23 21,7 15,8 15,2 24,6 25,1 28,3 15,2 19,4 19,9 22 18,3 13,9 18,8 8,7 9,3 15,4 28,3 45,5 16,4 21,8 13,4 25,2 17,4 33 11,7 36 34,7 19,7 20,2 32,2 8,9 7,3 12,9 22 22,2 19,8

2,5 1,3 0,4 3,4 1,8 3,8 0,8 0 1,2 2,7 3,7 2,5 2,9 1,7 4,3 5,6 5,1 2,7 5,5 1,6 0,8 0 0,9 6,4 7,5 3,3 0,9 0,8 0,9 0,8 0 0 0 1,7 0 2,6 2,5

0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,6 0 0,4 0,7 0,2 0,2 0 0,6 1 0,8 0 0,4 0,2 0,9 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0,9 0 2,6 0,8

794 677 582 290 749 487 235 417 341 443 ### 388 647 141 45 38 65 86 133 132 127 168 103 103 74 129 181 134 67 33 123 160 134 99 148 95 173

19,2 24,1 15,9 11,8 20,9 15,7 38,3 14,4 14,7 15,1 13 19,2 16,1 7,8 20,9 7,9 16,2 15,5 16,3 19 17,9 19,3 40 14,7 20,4 12,1 16,8 53,3 16,4 22 15,3 12,1 16,3 13,2 17,8 11,4 13,6

27,3 32,3 31 31 29,2 24,8 28,5 30,2 39,1 28,1 24 23,3 22,2 38,3 15,5 32,7 25,2 32,7 15,4 34,1 37,4 30,3 26,4 29,4 19,4 31,9 19,5 29,2 26,7 29,3 29,7 26,6 35 33,3 44,9 36 32,

52,4 43,4 52,7 55,8 49,2 58,6 33 54,8 45 55,7 63 55,5 60,7 52,2 62,7 56,4 58,6 51,8 67,3 46,8 43,9 49,6 32,7 52,9 60,2 55,2 63,7 17,5 56 48,8 55,1 59,7 48,8 52,6 37,3 49,1 53,4

0,2 0,1 0 0,3 0 0,6 0,2 0 0,2 0,8 0 1,6 0,4 0 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8

0,9 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0 0,6 1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 0 2 0 0 1 0 0,8 0,8 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0,9 0 2,6 0

622 483 436 237 580 378 134 309 271 354 333 293 487 112 41 32 53 73 106 101 100 130 70 91 62 95 130 58 50 25 88 117 104 80 121 70 140

24,9 28 29,1 36,9 23,4 28,9 27,7 29,2 28,8 27,5 32 31,3 32 38,5 30,3 37,6 38,2 19,4 24,1 29,2 25,8 14,1 32 43,3 23,2 19,8 28,4 26,9 28,7 27,7 24,7 29,7 32,6 31,5 29,9 23,8 21,

62,5 62,8 61 51,5 66,6 58,9 66,8 62,5 57,7 62,8 61 63,7 57,4 53,8 49,5 43,5 52,8 63,4 71,1 56,3 69,1 78,3 53,3 47,8 67,1 68,6 55,6 71,2 64,4 61,7 72,9 61,5 54,7 59,8 62,9 46,4 74,

12,5 8,8 9,8 10,8 9,6 11,4 5,4 8,2 13,1 8,7 4,8 4,5 10,4 6,6 20,2 16,5 9 17,2 4,8 14,6 3,1 7,6 14,7 5,6 9,8 11,6 16 1,9 6,9 10,6 2,4 8,8 12,6 7,6 7,2 29,8 4,2

0,1 0,4 0 0,8 0,4 0,5 0 0 0,3 0,8 1,5 0,5 0,2 1,1 0 2,4 0 0 0 0 2,1 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0

0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

14 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62,1 18 22,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29,9 5,7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 72 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0

23,9 22 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

GRANS BARRIS SEGONS RFD

DISTRICTE


GRAN BARRI

Sant Gervasi-

Galvany

El Coll

La Salut

Vallcarca

Vila de Gràcia

Gràcia Nova

Camp d'en

Grassot

Guinardó

Carmel

Can Baró

Barris de la Vall

d'Hebron

Horta

La Font d'en

Fargues

Porta

Vilapicina

El Turó de la

Peira

Can Peguera

Verdun

Guineueta

Prosperitat

Canyelles

Roquetes

Trinitat Nova

Vallbona

Torre Baró

Ciutat Meridiana

Bon Pastor

Trinitat Vella

Baró de Viver

Sant Andreu

Navas

Sagrera

Congrés

Clot

Camp de l'Arpa

Parc

Llacuna

Vila Olímpica

Poblenou

Diagonal Mar

Besòs

Maresme

Provençals

La Pau

Verneda

Sant Martí

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

94,5 86,7 89,1 85,2 88,4 78,1 75 91,4 79,1 76,6 70,3 61,7 79,7 80,6 88,4 86,8 92,2 82,8 82,8 77,5

5,5 13,3 10,9 14,8 11,6 21,9 25 8,6 20,9 23,4 28,9 38,3 20,3 19,4 11,6 13,2 7,8 17,2 17,2 22,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 97 142 90 168 98 65 99 160 123 65 27 61 142 179 180 71 118 110 128

33,9 45 54,4 53,2 43,9 42 29,2 45,3 41,2 46,9 31,1 44,3 44,1 35,6 45,6 35,7 37,3 49,1 31,1 21

63,6 45,9 37,7 46,8 50 49 64,6 50,4 50 49 61,1 50,6 51 57,7 41,2 63,4 58,5 46,2 67,9 72

1,7 0,9 0 0 0 0 1 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0,9 0

0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,3 0 0 1,8 0 0 0 0 0

0,8 8,1 7,9 0 6,1 9 5,2 3,4 8,8 4,1 4,4 3,8 4,9 6,7 11,4 0,9 3,4 3,8 0 7

8 15 18 16 22 27 22 9 42 38 27 17 16 34 24 27 6 24 23 37

0 5,9 0 0 0 7,1 3,1 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5,9 35,7 21,1 33,3 0 12,5 18,2 25,9 3,3 32,4 42,9 34,6 16 33,3 17,6 30 18,2 0 20,7

0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29,4 7,1 21,1 26,7 10,7 15,6 9,1 11,1 20 21,6 10,2 15,4 8 6,7 0 30 0 0 20,7

14,3 5,9 7,1 5,3 0 7,1 3,1 18,2 7,4 6,7 5,4 0 3,8 12 20 23,5 0 50 4,5 10,3

71,4 35,3 28,6 47,4 13,3 53,6 46,9 18,2 48,1 30 29,7 12,2 38,5 64 33,3 41,2 10 22,7 50 41,4

14,3 11,8 0 0 20 0 6,3 9,1 3,7 20 2,7 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

0 0 7,1 0 6,7 3,6 3,1 0 3,7 10 2,7 8,2 3,8 0 0 0 0 4,5 0 3,4

0 0 0 0 0 3,6 0 9,1 0 0 2,7 4,1 0 0 0 17,6 0 0 4,5 0

0 0 0 0 0 10,7 0 9,1 0 6,7 0 2 0 0 0 0 0 0 22,7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 30 4,5 0 3,4

0 0 14,3 5,3 0 0 3,1 9,1 0 3,3 0 4,1 3,8 0 6,7 0 0 0 4,5 0

0 5,9 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

94,5 80,5 84,4 90,6 89,1 79,7 83,6 85,2 88,4 87,5 80,5 88,3 85,9 78,3 74,4 80,6 97,7 79,7 88,3 80,6

5,5 19,5 15,6 9,4 10,9 19,5 16,4 14,8 11,6 12,5 19,5 11,7 14,1 21,7 25,6 19,4 2,3 20,3 11,7 19,4

0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 90 135 96 169 100 73 93 179 141 74 38 66 138 151 167 75 113 118 133

99,2 94,2 86,1 92,2 93,9 96,1 86 94,5 97,4 93,8 89,3 61,9 92,7 90,1 90,6 95,2 95,2 93,1 93,8 93,3

0,8 4,9 13,9 2,6 5,2 2,9 12,1 5,5 2,6 6,2 10,7 38,1 6,4 8,9 8,3 4,8 4 6,9 6,2 6,7

0 1 0 5,2 0,9 1 1,9 0 0 0 0 0 0,9 1 1 0 0,8 0 0 0

1 4 19 2 9 3 9 5 5 9 8 15 4 12 13 8 3 8 7 9

0 0 13,3 0 0 0 23,1 66,7 33,3 28,6 9,1 51,2 0 44,4 12,5 0 80 28,6 14,3 0

0 40 20 0 83,3 0 15,4 16,7 0 71,4 27,3 9,3 42,9 33,3 50 60 0 42,9 14,3 57,1

0 40 40 100 16,7 0 38,5 16,7 33,3 0 54,5 11,6 57,1 11,1 37,5 20 0 0 57,1 14,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 11,1 0 20 0 28,6 0 14,3

0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13,3 0 0 33,3 15,4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14,3 0

0 0 6,7 0 0 33,3 7,7 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 20 0 0 14,3

100 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 9,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

93 86,7 90,6 87,5 89,1 75,8 82 84,4 86 85,2 78,1 85,2 85,2 79,1 84,5 88,4 97,7 86,7 85,9 82,9

3,1 2,3 0,8 3,1 4,7 3,1 2,3 6,3 0,8 1,6 3,9 4,7 3,9 2,3 3,9 2,3 0 3,1 4,7 1,6

0 1,6 0,8 0,8 0 0 0 2,3 1,6 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0,8 3,9

0 0 0 0 0 1,6 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0 0,8 2,3 0,8 0

0 0,8 0,8 2,3 0,8 5,5 0,8 0 0,8 0,8 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0,8

0,8 2,3 1,6 0,8 0 3,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0 2,3 4,7 0,8 1,6 0 0 0,8

3,1 6,2 4,7 5,5 5,4 10,9 13,3 5,5 9,3 11,7 16,4 9,4 9,4 14 5,4 7,8 0 7 7,8 10,1

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 101 148 97 178 101 74 102 181 140 77 39 70 147 182 190 76 132 123 146

96,7 82,8 83,9 93,2 93,4 94,2 89,9 86,7 94,8 94,6 91,6 92,2 83,6 89,7 75 89 97,6 90,8 97,5 87,7

65 33,6 39 32,5 31,4 32 22,9 40 20 28,8 18,7 22,6 18,1 36,4 18,1 32,2 41,3 31,1 61,9 25,4

82,9 67,2 68,6 64,1 55,4 59,2 34,9 53,3 41,7 50,5 39,3 47 48,3 47,7 45,7 63,6 60,3 68,9 71,2 37,7

21,1 25,9 17,8 38,5 30,6 31,1 24,8 41,7 24,3 29,7 23,4 11,3 23,3 23,4 23,3 39,8 29,4 31,9 23,7 40,4

0,8 6,9 11 19,7 14,9 1 7,3 8,3 15,7 11,7 4,7 7,8 7,8 5,6 15,5 34,7 6,3 30,3 1,7 8,8

0 0 0 3,4 1,7 0 0,9 0 3,5 6,3 0 5,2 0,9 1,9 0 5,1 0 2,5 0,8 0

11,4 2,6 1,7 5,1 3,3 3,9 2,8 2,5 0 2,7 7,5 1,7 3,4 4,7 0,9 1,7 1,6 0 11 4,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,6 1,7 3,4 3,4 3,3 1,9 1,8 1,7 2,6 2,7 1,9 1,7 0 4,7 0 1,7 3,2 0,8 0 5,3

0 0,9 0 0,9 0 0 0 1,7 0,9 0 1,9 20,9 0 0,9 0 0 0 1,7 0 0

0 0,9 0 1,7 0,8 0 0,9 0 0,9 0,9 2,8 2,6 0,9 0 1,7 0,8 0,8 2,5 0,8 1,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

0 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,7 0

97,6 94,8 96,6 93,2 95,9 89,3 88,1 91,7 86,1 84,7 72 84,3 76,7 86 88,8 94,1 92,9 87,4 92,4 81,6

2,4 5,2 3,4 6,8 4,1 10,7 11,9 8,3 13,9 15,3 27,1 15,7 23,3 14 11,2 5,9 7,1 12,6 7,6 18,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 49,1 54,2 47 57 39,8 36,7 44,2 41,7 32,4 42,1 37,4 34,5 43 39,7 59,3 59,5 62,2 40,7 43,9

39 50,9 44,9 53 43 60,2 63,3 55,8 58,3 67,6 57,9 62,6 65,5 57 60,3 39,8 40,5 37,8 59,3 56,1

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

77,2 79,3 82,2 71,8 78,5 82,5 72,5 75,8 79,1 77,5 68,2 74,8 69,8 77,6 71,6 67,8 81 69,7 78 74,6

22,8 20,7 17,8 28,2 21,5 17,5 27,5 24,2 20,9 22,5 31,8 25,2 30,2 22,4 28,4 32,2 19 30,3 22 25,4

23,6 31 49,2 22,2 33,9 36,9 24,8 38,3 25,2 18 35,5 21,7 21,6 27,1 32,8 36,4 31,7 19,3 19,5 21,9

76,4 68,1 50,8 77,8 66,1 63,1 75,2 61,7 74,8 82 64,5 78,3 76,7 72,9 67,2 63,6 68,3 80,7 80,5 78,1

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0

14,6 14,7 12,7 9,4 13,2 6,8 3,7 15 8,7 2,7 7,5 5,2 12,9 6,5 9,5 11 11,1 4,2 9,3 4,4

85,4 85,3 87,3 90,6 86,8 93,2 96,3 85 91,3 97,3 91,6 94,8 87,1 93,5 90,5 89 88,9 95,8 90,7 95,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,9 91,4 92,4 82,9 87,6 80,6 80,7 84,2 81,7 79,3 78,5 76,5 70,7 83,2 84,5 95,8 90,5 82,4 88,1 81,6

8,1 7,8 7,6 17,1 12,4 19,4 19,3 15,8 18,3 20,7 21,5 23,5 29,3 16,8 15,5 4,2 9,5 17,6 11,9 18,4

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61,8 77,6 67,8 66,7 67,8 70,9 58,7 64,2 64,3 55 51,4 53,9 50,9 64,5 62,9 70,3 75,4 62,2 55,9 57

38,2 22,4 32,2 33,3 32,2 29,1 41,3 35,8 35,7 45 48,6 45,2 49,1 35,5 37,1 28,8 24,6 37,8 44,1 42,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 61,2 61,9 65 71,1 58,3 49,5 62,5 60,9 61,3 56,1 54,8 52,6 61,7 60,3 60,2 67,5 62,2 58,5 59,6

35 38,8 36,4 35 28,9 41,7 50,5 37,5 39,1 38,7 43,9 45,2 46,6 38,3 38,8 39,8 32,5 37,8 41,5 40,4

0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0

65 55,2 61 55,6 53,7 54,4 53,2 50,8 44,3 56,8 36,4 29,6 37,9 50,5 48,3 57,6 66,7 59,7 55,1 47,4

35 44,8 39 44,4 46,3 45,6 46,8 48,3 55,7 43,2 63,6 69,6 61,2 49,5 51,7 42,4 33,3 40,3 44,9 51,8

0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9

16,3 23,3 18,6 15,4 21,5 17,5 16,5 16,7 12,2 17,1 16,8 8,7 11,2 15,9 12,9 21,2 21,4 18,5 29,7 17,5

83,7 76,7 80,5 84,6 78,5 82,5 83,5 83,3 87,8 82,9 83,2 91,3 88,8 84,1 87,1 78,8 78,6 81,5 70,3 82,5

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71,5 67,2 79,7 65,8 74,4 60,2 62,4 68,3 53,9 45 40,2 40 56 65,4 62,1 76,3 79,4 70,6 52,5 57,9

28,5 31,9 20,3 34,2 25,6 39,8 37,6 31,7 46,1 55 59,8 60 44 34,6 37,9 23,7 19,8 29,4 47,5 42,1

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0

13 18,1 19,5 10,3 14 6,8 11 12,5 11,3 16,2 6,5 7 12,9 7,5 9,5 17,8 12,7 21 17,8 7

87 81,9 80,5 89,7 86 93,2 89 87,5 88,7 83,8 93,5 93 87,1 92,5 90,5 82,2 87,3 79 82,2 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,4 15,5 18,6 18,8 13,2 15,5 6,4 13,3 6,1 14,4 7,5 6,1 12,9 8,4 6,9 16,9 23 14,3 22 8,8

75,6 84,5 80,5 81,2 86,8 84,5 93,6 86,7 93,9 85,6 92,5 93,9 87,1 91,6 93,1 83,1 77 85,7 78 91,2

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,3 31 27,1 23,9 38 32 27,5 26,7 32,2 30,6 27,1 36,5 26,7 29 27,6 26,3 27 27,7 38,1 19,3

79,7 69 72,9 76,1 62 68 72,5 73,3 67,8 69,4 72,9 63,5 73,3 71 72,4 72,9 73 72,3 61,9 80,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

30,1 28,4 32,2 34,2 39,7 34 20,2 38,3 36,5 36,9 36,4 33 33,6 37,4 40,5 52,5 23,8 43,7 39 36,8

69,9 70,7 67,8 65,8 60,3 65 79,8 61,7 63,5 63,1 63,6 67 66,4 62,6 59,5 47,5 76,2 56,3 61 63,2

0 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,2 51,7 44,1 41,9 48,8 37,9 40,4 36,7 42,6 32,4 37,4 36,5 39,7 46,7 44 48,3 50,8 43,7 44,1 35,1

48,8 48,3 54,2 58,1 50,4 62,1 59,6 62,5 57,4 67,6 62,6 61,7 60,3 53,3 56 51,7 49,2 56,3 55,9 64,9

0 0 1,7 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0

17,1 12,1 17,8 5,1 5 13,6 5,5 10,8 10,4 6,3 15,9 7,8 11,2 8,4 9,5 10,2 12,7 10,1 12,7 9,6

82,9 87,1 82,2 94 95 86,4 94,5 89,2 89,6 93,7 84,1 92,2 88,8 91,6 90,5 89 87,3 89,9 87,3 90,4

0 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

22,8 35,3 42,4 17,9 31,4 23,3 20,2 37,5 20 16,2 17,8 17,4 20,7 28 28,4 32,2 30,2 27,7 19,5 16,7

77,2 64,7 57,6 82,1 68,6 75,7 79,8 61,7 80 82 82,2 82,6 79,3 72 71,6 67,8 69,8 72,3 80,5 83,3

0 0 0 0 0 1 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,1 25,9 18,6 26,5 22,3 19,4 33,9 27,5 37,4 31,5 41,1 42,6 40,5 29,9 25,9 26,3 24,6 27,7 21,2 29,8

74,8 58,6 59,3 46,2 54,5 55,3 43,1 50 36,5 43,2 28 39,1 34,5 52,3 51,7 57,6 51,6 59,7 64,4 46,5

7,3 12,9 22 22,2 19,8 21,4 20,2 18,3 22,6 18,9 29 15,7 24,1 16,8 17,2 14,4 22,2 8,4 8,5 18,4

0 1,7 0 2,6 2,5 3,9 0,9 3,3 3,5 6,3 0 2,6 0,9 0,9 4,3 0,8 0,8 4,2 3,4 5,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 0

0,8 0,9 0 2,6 0,8 0 1,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0

134 99 148 95 173 97 73 99 174 131 77 38 69 145 174 188 75 127 119 138

16,3 13,2 17,8 11,4 13,6 15,2 16,7 16,4 15,3 9,6 15 10,7 17,4 16 22,5 16,2 15,2 15,8 22,8 11,1

35 33,3 44,9 36 32,2 28,3 30,6 19 25,2 19,2 24,3 28,6 28,7 21,7 22,5 22,2 25,6 22,8 23,7 18,5

48,8 52,6 37,3 49,1 53,4 56,6 49,1 63,8 59,5 71,2 58,9 60,7 53,9 61,3 51,4 60,7 59,2 61,4 50,9 69,4

0 0 0 0,9 0,8 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,9 2,7 0 0 0 0,9 0,9

0 0,9 0 2,6 0 0 0,9 0,9 0 0 1,9 0 0 0 0,9 0,9 0 0 1,8 0

104 80 121 70 140 83 54 77 143 108 53 29 49 114 130 129 61 92 96 109

32,6 31,5 29,9 23,8 21,1 31,8 31,6 31,9 44 23,3 19,2 32,6 29,6 26,5 36,1 31,3 25,5 30,1 44,6 27,1

54,7 59,8 62,9 46,4 74,7 55,3 48,1 59,3 52,7 69,8 69,9 55,8 65,4 71,1 56,6 60 66,7 47 51,1 63,5

12,6 7,6 7,2 29,8 4,2 12,9 13,9 8,8 3,3 4,7 6,8 9,3 4,9 1,2 7,2 8,8 7,8 22,9 3,3 9,4

0 1,1 0 0 0 0 5,1 0 0 2,3 4,1 1,2 0 1,2 0 0 0 0 1,1 0

0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109


110 Annex

TOTALS

SEXE

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(


111

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(140)

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant

Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Raval

Gòtic

Barceloneta

Sant Pere

La Ribera

Santa Caterina

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

86,4 81,4 66,4 85,6 75,6 62,7 86,9 94,2 53 88,8 76,6 67,6 78,8 95,1 66 100 98,5 94 74,6 63 26,1 75,7 81,2 82,9 90,2 93,9 73,2 86,7 77,7 93,2 94,4 87,3 84,2 75 83,9 83,7 73,4 72,7 70,3 75

13,6 18,5 33,6 14,4 24,4 37,3 13,1 5,8 47 11,2 23,4 32,4 20,9 4,9 34 0 1,5 6 25,4 37 73,8 24,1 18,8 17,1 9,8 6,1 26,8 13,3 22,3 6,8 5,6 12,7 15,8 25 16,1 16,3 26,6 27,3 29,7 25

0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0

813 638 448 3473 714 745 1754 1686 1 2546 425 601 194 420 1 467 1054 1631 777 133 124 436 1767 756 656 571 245 722 447 235 413 330 430 375 383 607 116 38 34 57

44,9 44 32,4 42,6 47,6 39,2 43,5 45,4 0 45,2 47,5 36 41,5 40,2 100 38 41 46,3 45,4 42,8 37,6 41,9 39,6 48,8 50 42 59,1 48,2 37,6 53 39,2 51,3 41,5 42 41,6 34,5 70,2 52,7 42,2 51

50,5 49,8 55,3 52,3 43,8 48,8 51,2 51,4 100 51,1 47,3 53,4 46,8 51,4 0 61,4 56 50,5 44 39,1 28,1 51,5 54,1 47,3 43,7 53,3 38,4 46,2 54,4 42,6 57,1 42,6 52,1 52 48,9 62,1 28,7 45,2 53,3 44,8

0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0 0,3 0 0,6 0,9 0 0 0 0,7 0,2 0,1 0 0,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0 0,4 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0 0,5 0 0 0 0

0,6 0,5 0 0,3 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,7 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,5 0 0,3 0 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0 0

3,5 5,4 11,7 4,5 7,7 11,8 4,6 2,5 0 3 4,6 9,8 10,8 8,4 0 0,5 2 2,8 9,8 18 33,6 6 5,8 3,4 5,8 3,6 2,4 4,4 7,3 4,4 2,9 5,8 6 6,1 8,6 2,9 1,1 2,2 4,4 4,2

128 145 227 583 230 443 266 103 1 322 130 288 51 21 1 0 16 104 264 78 350 139 410 155 71 37 89 110 128 17 24 48 81 123 73 118 42 14 14 19

0,5 1,6 0,4 1,3 0,9 0,9 1,7 1,4 0 2 0,8 0,6 0,7 0 0 0 0 5 1,2 0,4 0,3 1,2 0,6 3,5 0 0 0 4,1 0 0 0 1,8 3,3 1,4 0 0 0 0 0 0

32,6 13,2 5 14,7 33,2 20,8 21,7 11,5 0 19,5 41,7 8,5 27 27,6 100 0 25,5 19,2 28,3 20,6 13,3 24 20,6 15,2 22 12,7 26,1 13,1 25,4 6,7 10,5 21,7 14,6 23 25,5 15,9 29,4 14,3 13,2 37,5

1,5 0,4 0,4 0,9 1,6 1,9 0,2 0 0 0,8 2,7 0,3 3,2 0 0 0 2,3 0 2,1 0,5 0,8 0 1,7 0,9 0,8 0 4,1 0,9 2,1 3,4 0 0 1,2 0 0 0 5,9 2,9 5,3 0

17 15,5 2,6 12,9 16,3 9 18,8 22,2 0 23 13,6 5,6 7 5,7 0 0 30,5 25,9 26,1 9,8 1,2 15,9 13,6 14,8 9,7 12,9 15,7 11,4 17,7 25,9 4,2 18,6 16,2 16 9,1 8 8,8 20 31,6 15,6

14,8 4,9 3,5 8,7 13,6 6,2 15 14 0 17,3 7 3,2 11,6 7,3 0 0 7,8 20,2 14,1 17,4 2,5 5,5 9,8 11,4 18,8 7,3 12,4 8,1 10 3,1 4,5 6,1 5,4 5,7 12,8 20 5,9 28,6 2,6 21,9

19 51 78,6 47,6 14,1 49,8 25,1 21,2 100 19,3 12,4 72,3 38,2 18,8 0 0 8,6 4,6 10,3 32,4 71,7 34,3 39,7 41,5 25,8 45,1 30,5 42,8 35,8 37,8 58,3 36,8 36,7 34 48,7 37,5 32,4 28,6 42,1 18,8

1,8 5,3 7 4,7 1,1 4,9 1,6 3,8 0 1,6 2,6 6,5 0 11,7 0 0 0 1,2 1,2 3,6 6,4 7,3 2,6 3,4 3 3,7 1,8 4,1 1,2 8 4,5 3,6 8,2 8,3 0 0,9 2,9 0 2,6 0

4,8 1,8 0 2,2 4,6 1,2 4,7 5,5 0 3,7 5,2 0,9 0 11,6 0 0 7,5 4,1 3,4 7,6 0,9 5,8 2,3 1,6 4,7 0 1,4 3,3 3,1 0 0 2,6 3,9 6 0,8 2 2,9 0 0 0

3,6 2,5 1,2 2,2 5,6 2,2 2,1 9,6 0 5,5 3,7 0,4 1,4 6,4 0 0 11,5 7,5 5,6 1,3 0 1 2,8 2,9 5,3 11,3 0,7 6,4 3,1 10,1 12,7 0 2,3 1,1 0 5 0 0 0 3,1

1,5 1,1 0 1,2 2,3 0,8 2,2 3,2 0 1,6 4 0 3,9 0 0 0 0 1,2 1,6 1,3 1,7 2,1 2,2 0 0,8 0 0 0 0 3,4 0 0 4,7 2,3 0 4,4 0 0 0 0

0 0,2 0 1,6 0,8 0,4 2,9 1,4 0 1,8 2,3 0 3,2 1,9 0 0 6,2 5,9 1,4 0 0 0,5 0,6 0,9 5,5 7,1 1,6 1,9 0,8 1,6 5,3 0 0 0,6 0 3,6 0 5,7 0 3,1

2,2 1,9 1,3 2 2,5 1,2 2,6 5,2 0 2,5 2,2 1,6 1,3 5,8 0 0 0 3,9 2,9 2,8 1 1,8 2,3 2 3,5 0 4,5 2 0,9 0 0 6,9 1,9 1,6 3 0,9 8,8 0 2,6 0

0,7 0,6 0 0,1 2,4 0,8 0,8 0 0 0,9 0,8 0 2,4 3,2 0 0 0 0 1,6 0,9 0,2 0,2 0,6 2 0 0 0 2 0 0 0 1,8 1,7 0,3 0 0,9 0 0 0 0

0 0 0 0 1,1 0 0,6 1 0 0,4 0,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0,1 1,3 0 0,2 0,6 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 2,9 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

86,1 77 54,2 84 86,7 67,7 87,4 92,5 53 91,2 83,8 59,3 77,5 96,9 100 99,7 98,5 95,8 77,4 73,8 17,4 86,5 82,2 81,3 86,7 93,4 79,5 85 82,8 87,3 93,2 85 85 87 77,9 83,6 82,8 73,4 83,6 74,2

13,8 23 45,8 16 13,3 32,3 12,5 7,5 47 8,8 16,2 40,7 22,5 3,1 0 0,3 1,5 4,2 22,6 26,2 82,6 13,5 17,8 18,7 13,3 6,6 20,5 15 17,2 12,7 6,8 15 14,8 13 22,1 16,4 17,2 26,6 16,4 25,8

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

811 603 365 3408 818 805 1766 1656 1 2615 465 527 190 427 2 466 1055 1662 805 156 83 499 1789 742 631 568 266 708 476 220 408 321 434 433 355 606 130 39 41 56

92,1 90,3 87,2 93,8 83,3 83,6 91,9 95,6 100 94,5 85,2 86,6 85,8 91 100 99,2 96,4 93,7 83,2 86,5 43,3 91,8 89,8 92,2 92 96,9 82 93,2 86,9 95,7 96,3 90,2 93,2 92 90,8 94,1 73,6 89,4 91,6 89,5

7,2 8,6 10,5 5,5 16,4 15,1 7,5 4 0 5 14,2 11,6 13,5 9 0 0,4 3,3 5,7 15,9 12,1 51,8 8,1 9,4 6,5 7,4 3,1 17,9 5,9 11,8 4,3 3,7 8 5,9 8,3 8,2 5,8 26,4 10,6 7,5 10,5

0,7 1,1 2,3 0,7 0,3 1,3 0,6 0,3 0 0,5 0,6 1,9 0,6 0 0 0,3 0,2 0,6 1 1,4 4,9 0,1 0,8 1,3 0,6 0 0,1 1 1,4 0 0 1,8 0,9 0 1 0,1 0 0 0,9 0

59 52 38 187 134 122 132 67 0 130 66 61 26 38 0 2 35 94 128 19 43 40 168 48 47 17 47 42 56 9 15 26 26 36 29 35 34 4 3 6

29,9 11,1 12,3 15,2 21,7 17,8 19,2 15,6 0 12,3 32 12,6 27,6 14,8 0 0 6,4 13,6 21,8 24,2 23,4 30,5 18,9 5,8 17,6 13,4 19,2 7,9 17,4 11,9 8,6 9,8 21,2 34 24,2 16,1 21,4 0 37,5 10

25,5 35 24,6 37,5 38,7 33,8 43,3 35 0 47,7 36,6 23,9 34,5 31,9 0 80,3 48,9 40,7 43,8 37,8 3,6 28,9 42,1 40,3 27,9 40,1 31,5 29,6 59,5 42 39,5 21,5 37,2 27 41,9 40,8 17,9 90 12,5 80

31,1 41,6 51,9 33,2 16 32,7 20,8 24,1 0 21,5 17 50,2 22,2 20,9 0 19,7 9,9 20,8 23,2 21,9 61,3 24,8 22,5 33,7 29,7 31,3 17 37,8 20,4 24,7 36,2 45,8 22,3 21 29,2 20,1 17,9 10 50 0

0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,9 0 3,3 2,5 7,4 3,3 3,3 9,4 0 5,4 2,6 5,1 0 7,3 0 0 10,3 4,3 4,6 5,9 0 1,7 3,3 9,3 8,6 0 3,8 7,2 0 6,2 0 8,3 0 1,9 4,7 14,6 3,6 0 0 10

0 7,9 4,9 3,2 0 4,3 0,6 0 0 1,2 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 8,3 10,3 4,7 0,9 5,3 0 0 0 6,2 2,7 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0

4,4 2,4 0 4 3,4 1,9 4,9 4,8 0 7,1 3,1 0 0 1,8 0 0 3,6 9,2 1,3 1,8 0 5,1 2,7 2 6,6 7,4 2,6 2,3 0 6,2 8,6 9,8 9,1 5,7 0 3 3,6 0 0 0

0 0 3,1 2 4,3 2,6 2,1 5,2 0 0,9 6,8 1 2,3 6,7 0 0 0,8 5,8 2,4 0 1,4 0,8 3,2 0 7,4 1,5 5,2 2,5 0 9,1 0 4,9 6,5 0,9 0 5,4 7,1 0 0 0

1,2 2 0 2,4 8 3,6 5,2 6 0 3,3 1,9 0 13,4 16,6 0 0 20,3 4,7 2,9 0 0 3,5 6,4 2 2,2 6,3 20,7 4,7 0 0 7,2 0 3,8 3,9 0 0 28,6 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

88,6 78,1 51,5 85 87,1 62,1 89,2 96,6 53 93 86,4 55,9 78,1 98,3 100 99,8 99,6 98,3 85,6 66,9 0 84,3 83,3 83,3 88,6 93,2 85,8 85,6 79,8 85,2 92,7 88,6 83,6 84 82,5 87,3 89,8 80,5 82,8 82,8

3,2 5,5 6,7 3,3 4,6 6,3 3,9 1,4 0 2,3 5 7,2 5,9 1,5 0 0,2 0,3 1,7 10,4 17,5 0 2,2 3,7 4,4 4 2,5 2,1 4,5 5,8 7,3 2,2 1,9 4,2 1,9 3,3 2,5 0 4,7 0 6,2

1 1,9 1,2 0,9 1,3 1,7 0,9 0,5 0 0,8 1,7 1,2 1,6 0,3 0 0 0,1 0 2,9 8,1 0 0,8 1 1,3 0,9 0,5 1,1 1,3 1,1 1,1 0,2 1 0,5 0,8 0,8 1,4 0,8 0,8 0,8 2,3

0,6 0,7 1,1 0,5 1,1 1,2 0,7 0,1 0 0,5 0,8 0,9 0,9 0 0 0 0 0 1,2 7,5 0 0,5 0,7 0,3 0,9 0 1 0,3 1,3 0,2 0 0 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 3,9 0 0

0,9 0,9 0,9 0,5 0,7 1 0,6 0,2 0 0,4 0,6 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0,5 0,6 0,8 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,5 1,2 1,8 0,6 0,3 0,2 0 0,8 0 0

0,7 1,8 3,8 1,2 0,9 2,3 1,1 0,4 0 0,4 1 4,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 12 0,6 1,5 1,4 0,8 0,6 0,8 0,9 1,5 1 0,8 1,6 1,1 0,6 3 0,6 0 0,8 2,3 1,6

4,8 11,1 34,9 8,6 4,2 25,1 3,5 0,9 47 2,6 4,4 29,5 11,3 0 0 0 0 0 0 0 81,7 11,1 9,2 8,2 4,3 2,8 9 6,8 10,3 4,6 3,5 5,4 8,1 11 9,4 7,3 8,6 8,6 14,1 7

0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

879 676 407 3638 887 848 1913 1763 1 2769 521 580 212 441 2 467 1071 1735 1041 212 0 506 1933 815 686 585 301 763 506 237 417 346 455 437 398 666 144 47 41 69

87,6 83,5 71,9 88,9 91,1 88,6 89,1 90,1 100 92 85,2 76,1 86,9 96,6 100 98,5 98,9 95,3 68,3 76 0 92,5 87,8 88,9 88,3 93,8 86,2 89,7 86,6 88,6 94 86,2 91,5 94 81,9 91,6 82,9 88,7 93,5 87,2

35,3 29,8 24,2 35,7 25,3 23,8 30,7 41,6 0 36,5 25,5 26,7 35,6 33,6 34 86,6 63,4 19,6 8 8,1 0 22,2 31,1 34 35,8 49,3 24,9 38,7 30 33,7 49,9 35,6 32,1 23 24,9 37 17,9 28,7 39,3 28,2

55 50,9 50,2 59,1 54,5 41 54,4 70,5 0 60,3 49,7 48,1 43,1 75,1 66 93,6 78,3 61 24,6 20 0 45,1 53,5 60,4 67 71,3 63,7 60,8 50,1 68,3 74,4 67 52,4 45 46,9 60 71,8 56,5 56,1 56,4

34,8 31,2 34,7 31,6 13,2 21,9 29,1 29,7 100 28,4 18,9 33,2 28,1 29,3 32 69 35,5 22,5 14,8 8,2 0 24,5 28,9 28,3 28,4 27 13,7 29,5 30 31,3 25,9 26 32,2 25 23,3 34,2 9,4 19,1 14 18,8

18,7 16,5 1,1 14,5 11,6 2,1 10 24 0 22,8 0 0 0 0 0 47,6 22,3 6,6 4,2 5,8 0 11,2 13,1 16,4 16 13,5 20 17,7 11,5 19,6 6,9 12,2 9,1 12 10,5 18,9 22,2 20 8,4 22,2

0 0 0 1,3 1,7 2,7 1,6 0,5 0 0 0 0 0 14,4 0 5,6 2,5 0,4 0,4 0 0 3,5 1,2 1,8 0,5 0,8 3,3 1,1 0,4 0,7 0 1 0,8 3,9 0,8 2,1 2,6 4,3 0 6

1,4 0,4 0,2 3,8 2,4 4,7 4 2,5 0 3,1 3,1 0,3 0,5 12,4 0 19,2 4,4 1,2 0,3 0,5 0 2,5 3,9 3,5 1,1 6,4 1,3 3,6 4,9 2 7,3 2,9 3,2 2,3 2,7 3,7 0,9 0 6,5 0

0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0,5 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,4 1 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3

2,6 1,2 0,4 2,3 2,6 1,7 2,1 3 0 2,6 2,6 1,4 2 2,4 0 12,2 3,4 0,6 0,3 0,6 0 2,1 1,8 2,5 1,9 4,8 1,4 4 0,8 0,8 3,2 2,9 2,4 2,4 1,7 2,2 0,9 0 2,8 2,6

1,3 1,2 0,4 0,6 1,7 1,4 0,8 0,6 0 0,5 2,4 1 1,2 0,7 0 0,3 0,5 0,7 1,4 1,9 0 2,2 0,8 0,8 0,5 0 4,7 0,3 0,3 0,5 0 0,5 0,4 2,6 0,3 0,3 7,7 1,7 0,9 2,6

0,6 0,7 0,3 0,3 4,1 2,5 1 0,4 0 0,9 3,1 0,5 0,4 0,9 0 0,1 0,2 1,1 2 3 0 1,3 1,2 1,7 0,7 0 3,1 0,6 2,1 0,1 0 0,7 0,5 1,4 0,9 1,4 0,9 7 0 6,8

0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2 1,1 0 0,3 0,2 0,1 0 0 1,1 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 1,7 1,7 0 0

0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0 0,3 0 0,2 0,2 0 0,7 0 0 1,2 0 0 0 1,3 0 0,1 0,2 0,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0,9 0 0 0

0,1 0 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0,4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0

88,9 85 77,7 90,5 87,2 74,4 89,4 97,7 100 91,9 88,1 79,1 79,1 98,3 66 100 99,4 96 80,5 14,5 0 82,1 89,8 90,5 89,4 96,2 90,5 91,4 88,2 82,4 97,3 95,1 92,2 83 85,6 89,6 94 87,8 86,9 87,2

11,1 15 22,2 9,5 12,8 25,5 10,6 2,3 0 8,1 11,9 20,8 20,9 1,7 34 0 0,6 4 19,4 85,5 0 17,7 10,2 9,5 10,6 3,8 9,5 8,6 11,8 17,6 2,7 4,9 7,8 17 14,4 10,4 6 12,2 13,1 12,8

0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

40,2 37,2 29,2 44,3 74,5 46,4 44,4 58,5 0 51,2 49,3 31,4 45,5 72,7 34 71,1 61,6 50,3 37,8 7,4 0 37,9 49 52,8 53 58,3 65,5 51,1 51,5 43,1 60,9 50,7 47 38 40 53,1 62,4 73,9 51,4 74,4

59,7 62,6 70,8 55,5 25,5 53,4 55,5 41,5 100 48,7 50,7 68,6 54,5 27 66 28,9 38,4 49,5 62,1 92,6 0 62,1 50,9 47,2 46,8 41,7 34,1 48,9 48,5 56,9 39,1 48,9 53 62 60 46,7 36,8 26,1 48,6 25,6

0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,9 0 0 0

0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0

66,9 56 40,7 72,3 83,9 70,4 74,7 76,5 0 76,7 78,2 44,7 71,3 98,1 100 91,8 84,9 79,2 61,2 12,9 0 75,4 75,2 76,3 70,4 74,5 78,9 76 74,7 56,6 74,2 78,4 77,8 76 73,5 73 77,8 86,1 79,4 76,1

33,1 44 59,3 27,7 16,1 29,6 25,3 23,5 100 23,3 21,8 55,3 28,7 1,9 0 8,2 15,1 20,8 38,8 87,1 0 24,6 24,8 23,7 29,6 25,5 21,1 24 25,3 43,4 25,8 21,6 22,2 24 26,5 27 22,2 13,9 20,6 23,9

21,1 16,2 9 29,6 29,5 23,2 27 35,5 0 31,9 25,9 11,1 13,1 51,8 34 51,4 36,6 31,8 14,9 0 0 24 30,9 28,3 30,9 30,2 34,4 26,9 30,4 27,4 32,4 36,3 34,1 24 28,7 26,2 37,6 36,5 25,2 31,6

78,8 83,8 90,7 70,3 70,4 76,6 73 64,5 100 68,1 74,1 88,6 86,9 48,2 66 48,6 63,4 68,1 85 100 0 75,7 69 71,6 69,1 69,8 65,2 73,1 69,6 72,6 67,6 63,5 65,9 76 71 73,8 61,5 63,5 74,8 68,4

0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,9 0 0 0

6,8 4,9 3,1 8,9 10,8 5,9 6,8 13,5 0 10,3 8 3,3 4,6 14,2 0 16,6 11,2 10 4,6 0 0 7,2 9,1 8,7 11 10,2 8,3 8,2 8,8 13,5 11,1 12,3 10,6 6,2 9 7,9 9,4 9,6 8,4 5,1

93,2 94,9 96,9 91,1 89 94 93,2 86,5 100 89,6 92 96,7 95,4 85,8 100 83,4 88,8 90 95,3 100 0 92,7 90,8 91,3 89 89,8 91,7 91,8 90,8 86,5 88,9 87,7 89,4 94 91 92,1 90,6 90,4 91,6 94,9

0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

84,5 79,5 75,3 85,6 84,4 70,8 84,6 93,4 0 87,5 83,4 75,8 75,3 92,2 34 97,3 96,3 91 73,7 15,5 0 78,6 85,8 85,5 83,6 91,8 84,4 87,4 85,4 74,4 91,9 89,4 84,2 80 81,6 88 88,9 85,2 74,8 80,3

15,5 20,5 24,7 14,4 15,6 29,1 15,4 6,6 100 12,5 16,6 24,2 24,7 7,8 66 2,7 3,7 9 26,3 84,5 0 21,4 14,2 14,4 16,4 8,2 15,6 12,6 14,6 25,6 8,1 10,3 15,8 20 18,4 12 11,1 14,8 25,2 19,7

0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

66,4 56,5 45,1 64,2 59,2 40,8 60,3 77,2 0 66,3 66,3 50,4 48,6 64,1 34 87,2 78 68,7 40,7 1,4 0 57,1 62,6 64,4 64 67,7 62 63,5 58,9 57,7 69,1 70,3 66,2 58 61,4 63,7 65,8 60,9 55,1 59

33,5 43,3 54,5 35,6 40,7 59 39,4 22,7 100 33,5 33,6 49,3 51,4 35,6 66 12,5 21,7 31,2 59,2 98,1 0 42,8 37,1 35,3 36 32,1 37,2 36,3 41,1 42,3 30,6 29,7 33,8 42 38,6 35,8 32,5 39,1 44,9 41

0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0,3 0,1 0 0,2 0,8 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,4 1,7 0 0 0

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,5 52,5 48,2 60,7 57,9 49,2 58,7 67 0 60,8 62,3 51,7 59,4 65 32 78,2 69,2 63,9 47,9 3,8 0 58,6 59,3 61,7 59,9 62,2 58,6 62,6 53,6 52,8 63,7 62,5 62,8 60 59,5 61 65,8 51,3 51,4 53

39,5 47,5 51,8 39,2 41,9 50,7 41,1 33 100 39,1 37,7 48,3 40,6 34,4 68 21,8 30,4 36,1 52 96,2 0 41,2 40,6 38,3 39,7 37,8 41,2 37,4 46,4 47,2 36,3 36,7 37,2 40 40 39 34,2 48,7 47,7 47

0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,6 0 0 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0,7 0 0 0,5 0 0 0 0,9 0

55,1 36,6 28,5 54,7 49 32 48,5 69,5 100 60,7 43 31,6 37,7 57,8 66 89,8 72,9 55,4 24,7 2,4 0 44,6 51,3 55,7 55,9 62,9 53,4 57,3 48,2 48,3 63 57,8 53,1 46 47,3 56,3 56,4 53,9 43 53

44,7 63,2 71,5 45,2 50,9 68 51,5 30,3 0 39,2 56,8 68,4 62,3 42,1 34 10,2 26,9 44,4 75,3 97,6 0 55,3 48,5 44,3 43,8 37,1 46,6 42,4 51,8 51,4 37 42,2 46,7 54 52,6 43,5 43,6 46,1 57 47

0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0 0,4 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0

15,3 6,4 5 17,9 17 13,9 18,1 19,3 0 20,3 18,6 5,5 10,1 20,9 32 31,8 24,1 18,1 7,9 0,5 0 13,8 18,2 19,6 19,1 15,4 16,4 18,6 17,8 19,6 15,7 19,1 18,7 14 13,7 21,4 14,5 17,4 17,8 18,8

84,7 93,6 95 82 82,9 85,8 81,9 80,7 100 79,7 81,4 94,5 89,9 78,8 68 68,2 75,9 81,8 92 99,5 0 86,2 81,7 80,4 80,7 84,6 83,6 81,4 82 80,4 84,3 80,6 81,3 86 86,3 78,6 85,5 82,6 82,2 81,2

0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

66,9 56,3 46 65,9 56,6 30,8 60,6 84 0 73,6 49,8 49,7 48,5 48,1 34 88,3 83,4 70,1 35,8 2,8 0 48,6 63,3 63,4 70,3 73,6 60,3 67,5 58,2 60,4 73,3 72,1 67,9 47 62,2 67,1 65 58,3 59,8 52,1

33 43,6 53,9 34 43,4 69,2 39,4 15,9 100 26,4 50,2 50,2 51,5 51,9 66 11,7 16,6 29,9 64 97,2 0 51,4 36,7 36,3 29,6 26,4 39,7 32,3 41,8 39,6 26,7 27,6 32,1 53 37,8 32,8 35 41,7 40,2 47,9

0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0

11,7 9,5 4,6 13,6 13 5,4 11,1 19,9 0 16,5 10,9 4,8 7,5 11,6 34 26,4 18,2 13,2 5,7 1,4 0 11,8 12 15,3 17,6 12,2 16,1 14,5 11,2 17 12,5 16,5 11,6 12 9,3 15,5 17,1 12,2 11,2 19,7

88,2 90,5 95,4 86,4 87 94,6 88,8 80,1 100 83,5 88,9 95,2 92,5 88,4 66 73,6 81,7 86,8 94,3 98,6 0 88,2 88 84,7 82,3 87,8 83,9 85,4 88,8 83 87,5 83,5 88,4 88 90,7 84,5 82,9 87,8 88,8 80,3

0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,2 10,1 8,2 13,9 14,8 8,5 11,9 19,1 0 16,2 9,5 7,3 11,8 16 0 31 19,1 14 4,2 0 0 9,5 12,3 15,8 15,9 18,9 17,4 14,1 10,1 16,6 20,5 17,8 12,7 9 8,5 16,3 19,7 16,5 12,1 16,2

86,8 89,9 91,8 86,1 85,1 91,4 88,1 80,9 100 83,8 90,5 92,7 88,2 83,7 100 69 80,9 86 95,7 100 0 90,5 87,6 84,2 83,9 81,1 82,6 85,9 89,7 83,4 79,5 81,9 87,3 91 91,5 83,7 80,3 83,5 87,9 83,8

0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0

24,1 13,7 0 25,2 39,7 27,1 31 25,3 0 23,7 73,6 1,4 21 40,1 0 29,4 27,2 32,4 26,4 1,3 0 30,6 31,2 26,5 27,1 18,7 34,2 24,9 32,8 25,4 18,7 27,4 32,4 31 27,9 27,3 42,7 28,7 23,4 26,5

75,9 86,1 100 74,8 60,3 72,9 68,9 74,7 100 76,3 26,4 98,6 79 59,9 100 70,6 72,8 67,6 73,5 98,7 0 69,4 68,8 73,5 72,9 81,3 65,8 75,1 67,2 74,6 81,3 72,6 67,6 69 72,1 72,5 57,3 71,3 76,6 73,5

0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0

38,7 36,8 37,5 37,5 26,9 23,2 34,4 42,4 0 37,3 33,7 38,3 31,9 23,1 34 50,6 45,9 35 25,2 2,4 0 36 37,6 32,6 35,1 32,1 26,9 33,7 37 35,8 32,7 31,7 34,9 36 38,2 41,6 28,2 19,1 23,4 31,6

61,3 63 62,5 62,4 73,1 76,7 65,5 57,6 100 62,6 66,3 61,7 67,7 76,7 66 49,4 54,1 64,9 74,6 97,6 0 64 62,4 67,2 64,9 67,9 73,1 66,2 63 64,2 67,3 68,1 64,9 64 61,8 58,4 71,8 80,9 76,6 68,4

0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0

45,6 39,1 23,3 42,6 39,4 21,1 39,8 54,4 0 45,8 48,3 28,2 32,2 33,6 34 65,5 53,6 43,3 25,4 2,1 0 38,1 42,4 40,8 43,1 44,3 39,9 38,8 41,6 40,3 46,2 45,7 42,3 38 44,2 44 38,5 39,1 38,3 44,4

54,1 60,9 76,4 57,2 60,5 78,6 60,1 45,5 100 54,1 51,6 71,6 67,2 65,8 66 34,3 46,3 56,4 74,6 97,9 0 61,7 57,4 59,2 56,5 55,7 59,7 61,2 58,2 59,7 53,8 53,6 57,2 62 55,8 56 60,7 60,9 61,7 55,6

0,3 0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 0 0,4 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0,9 0 0 0

7,5 5,9 4,5 10 12,2 8,4 10,1 11,8 0 11,2 11,2 4,3 5,8 15 34 17,7 13,3 11,2 5,1 0 0 10 10,4 10,3 12,3 8,9 11,5 9,1 12,9 11,1 10,6 12,6 8,3 9,8 9,4 10,8 11,1 13 10,3 12

92,5 93,5 94,9 89,7 87,2 91,6 89,6 87,7 100 88,5 88,2 95,3 94,2 84,8 66 82 86,5 88,4 94,6 100 0 90 89 89,3 87,6 91,1 88,4 90,7 85,5 88,9 89,4 86,9 91,7 90 90,6 89 88,9 87 88,8 88

0 0,6 0,6 0,2 0,6 0 0,3 0,5 0 0,3 0,6 0,4 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0 0,1 0,3 1,6 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0,9 0

24,1 25,8 20,7 26,8 20,7 14 25 31,8 0 27,9 22 22 17,4 24,3 0 42,8 31 27,3 14,5 0,5 0 18,5 26,1 26,3 29,1 25 30,8 25,5 22 22,2 24,6 33,5 29,1 18 26,9 25,3 34,2 27,8 20,6 31,6

75,4 74,2 79 73,1 78,7 85,5 74,8 68 100 71,9 77,6 77,8 82,1 75,5 100 56,8 68,8 72,6 85,1 98,9 0 81 73,4 73,7 70,9 75 68,8 74,5 76,7 77,8 75,4 66,5 70,5 81 73,1 74,7 65 72,2 79,4 68,4

0,5 0 0 0,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0 0,5 0,3 0 0,4 0,2 0,1 0,4 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0,4 0 1,3 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,9 0 0 0

0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0

26,7 38,9 45,6 25,6 27,6 42,1 27,9 16,2 0 21,7 34,7 43,2 37,9 14,7 0 11,8 12,7 21,9 47,3 53,6 0 37,2 26,9 25 21,5 20 25,2 21,3 30,3 21,8 21,1 23 24,7 37 29,9 26,2 19,7 28,7 38,3 26,5

48,1 41,5 32,6 52,3 45,7 32,9 48,4 62,5 0 55,3 41,8 34,6 37 63 66 67,1 66,8 54,1 31,7 4,2 0 37 50,2 48,9 55,5 63,4 55,6 52,1 40,2 49,1 63,1 55,4 51,8 37 48,9 56,2 59 58,3 44,9 53

21,7 15,7 12,3 19,3 23,2 18,4 21,1 19,8 100 21 20,7 14,4 17,8 22 34 20 20,2 23,3 17,1 8,3 0 22,2 19,1 23 21,7 15,8 15,2 24,6 25,1 28,3 15,2 19,4 19,9 22 18,3 13,9 18,8 8,7 9,3 15,4

2,7 3,7 8,5 2,2 3,3 5,9 2,3 0,7 0 1,3 2,8 7,2 6,8 0 0 0 0 0,3 3,3 31,9 0 3,3 3,1 2,5 1,3 0,4 3,4 1,8 3,8 0,8 0 1,2 2,7 3,7 2,5 2,9 1,7 4,3 5,6 5,1

0,2 0,1 0,7 0,2 0 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 1,9 0 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0

0,7 0,1 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0,7 0 0,6 0 0,3 0 0 0 1 0,2 0,3 0,5 0 0 0 0,5 0,6 0 0,4 0,7 0,2 0,2 0 0,6 1 0,8 0 0,4 0,2 0,9 0 1,9 0

855 651 373 3559 858 798 1868 1751 1 2732 507 538 198 441 2 467 1071 1730 1006 144 0 489 1874 794 677 582 290 749 487 235 417 341 443 ### 388 647 141 45 38 65

18,5 16,7 8,1 17,1 18,3 10,7 17,3 20,5 0 19,8 15,5 10,7 13,8 14,5 0 23,3 19 18,5 12,3 8 0 13,7 15,6 19,2 24,1 15,9 11,8 20,9 15,7 38,3 14,4 14,7 15,1 13 19,2 16,1 7,8 20,9 7,9 16,2

25,9 22,3 20,2 26,3 32,2 21,6 24,1 33,8 0 29,2 23,1 20,4 21,3 32,8 66 35,3 34,2 27,9 18,9 7,2 0 24,2 25,5 27,3 32,3 31 31 29,2 24,8 28,5 30,2 39,1 28,1 24 23,3 22,2 38,3 15,5 32,7 25,2

54,3 59,8 70,1 55,6 48,7 66,8 57,7 44,8 100 50 61 67,1 64,3 52,5 34 40,3 46,6 52,9 67,1 82,7 0 61,8 57,5 52,4 43,4 52,7 55,8 49,2 58,6 33 54,8 45 55,7 63 55,5 60,7 52,2 62,7 56,4 58,6

0,7 0,7 0,9 0,4 0,3 0,7 0,5 0,2 0 0,3 0,3 1,3 0 0,2 0 0 0,1 0,3 1 0 0 0 0,8 0,2 0,1 0 0,3 0 0,6 0,2 0 0,2 0,8 0 1,6 0,4 0 0,9 1 0

0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 0 0,7 0 0,5 0,5 0 0 1 0,2 0,4 0,7 2,1 0 0,3 0,6 0,9 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0 0,6 1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 0 2 0

588 379 166 2632 744 597 1430 1350 0 2123 407 259 151 433 2 429 909 1375 637 27 0 382 1454 622 483 436 237 580 378 134 309 271 354 333 293 487 112 41 32 53

33,2 34,3 30,5 29 30,6 36,9 30 25,4 0 27,6 33,8 29,1 28,1 34,5 0 28,9 28,1 28,8 33 19,3 0 32 31,1 24,9 28 29,1 36,9 23,4 28,9 27,7 29,2 28,8 27,5 32 31,3 32 38,5 30,3 37,6 38,2

53,5 48,4 49,5 60,7 62,4 55,2 60,7 64,2 0 62,9 56,2 52,7 59,4 62,4 100 60,8 64 62,5 54,9 40,7 0 61,8 59,8 62,5 62,8 61 51,5 66,6 58,9 66,8 62,5 57,7 62,8 61 63,7 57,4 53,8 49,5 43,5 52,8

12,7 16,6 19,2 9,8 6 7,1 9 9,8 0 8,9 9,5 17,7 11,4 3,1 0 9,6 7,5 8,2 11,4 31,8 0 4,8 8,4 12,5 8,8 9,8 10,8 9,6 11,4 5,4 8,2 13,1 8,7 4,8 4,5 10,4 6,6 20,2 16,5 9

0,6 0,7 0,8 0,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0 0,6 0,4 0,5 0,9 0 0 0,5 0,4 0,4 0,6 7 0 1,3 0,6 0,1 0,4 0 0,8 0,4 0,5 0 0 0,3 0,8 1,5 0,5 0,2 1,1 0 2,4 0

0,1 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 1,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0

941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2177 912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76

6,1 4,7 3,9 4,4 16,6 6,7 5,6 7,9 0 6,4 10,3 4,4 9,1 7,3 0 5,9 6,8 6,4 7,2 6,7 7 0 9,5 14 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

15,8 17,1 16,5 16,1 19 13,7 15,9 19,4 0 17,1 12,5 16,6 16,2 19,2 0 20,7 17,5 16,1 15,5 18,1 14,6 0 0 62,1 18 22,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,4 11,7 10,6 11,2 13 14,7 13,1 7,5 53 11,8 12,1 10,8 11,9 10,1 0 10,1 8,5 11,8 13,3 11,8 14,5 0 26,4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,6 5,7 6,4 5,4 3,3 3 6,2 5,1 0 5,1 3,9 5,4 6,4 4,6 0 3,2 5,6 6 5 3,3 3,2 0 0 0 29,9 5,7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,2 9,2 9,5 9,4 5,8 4 6,6 14,4 0 9,4 4,2 8,6 8,6 11,1 0 11,2 13,1 10,1 4,1 3,2 4,4 0 0 0 0 72 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,1 7,4 7,4 7,7 6,7 4,9 6,3 10,7 0 7,9 7 8 5,6 6,5 0 7,4 7,9 8,7 6,2 5,6 6,8 0 0 23,9 22 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

EDAT GRANS BARRIS SEGONS RFD DISTRICTE

NACIONALITAT NIVELL D'ESTUDIS OCUPACIÓ TIPOLOGIA D'ÚS

TOTALS

SEXE

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(


112 Annex

TOTALS

SEXE

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

RFD

baixa

(140)

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant

Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Raval

Gòtic

Barceloneta

Sant Pere

La Ribera

Santa Caterina

Fort Pienc

Sagrada Família

Dreta Eixample

Antiga Esquerra

de l'Eixample

Nova Esquerra de

l'Eixample

Sant Antoni

Poble Sec

La Marina

Bordeta

Hostafrancs

Font de la Guatlla

Sants

Sants-Badal

Les Corts

Maternitat

Sant Ramon

Pedralbes

Sarrià

Tres Torres

Vallvidrera

El Putxet

Sant Gervasi-

Bonanova

Sant Gervasi-

Galvany

El Coll

La Salut

Vallcarca

Vila de Gràcia

Gràcia Nova

Camp d'en

Grassot

Guinardó

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

82,9 90,2 93,9 73,2 86,7 77,7 93,2 94,4 87,3 84,2 75 83,9 83,7 73,4 72,7 70,3 75 82,8 78,7 93 92,9 86,9 86,7 74,2 73,4 87,5 75,2 96,1 88,3 91,4 92,2 96,1 94,5 86,7 89,1 85,2 88,4

17,1 9,8 6,1 26,8 13,3 22,3 6,8 5,6 12,7 15,8 25 16,1 16,3 26,6 27,3 29,7 25 17,2 21,3 7 7,1 13,1 13,3 25,8 26,6 12,5 24,8 3,9 11,7 8,6 7,8 3,9 5,5 13,3 10,9 14,8 11,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

756 656 571 245 722 447 235 413 330 430 375 383 607 116 38 34 57 83 128 126 122 159 104 96 71 124 155 138 66 32 123 159 132 97 142 90 168

48,8 50 42 59,1 48,2 37,6 53 39,2 51,3 41,5 42 41,6 34,5 70,2 52,7 42,2 51 57,5 45 49,2 47,5 42,5 53,2 35,8 29,8 42,9 38,1 55,3 49,6 50,4 35,6 46,3 33,9 45 54,4 53,2 43,9

47,3 43,7 53,3 38,4 46,2 54,4 42,6 57,1 42,6 52,1 52 48,9 62,1 28,7 45,2 53,3 44,8 40,6 51 41,7 43,2 53,1 43,2 54,7 60,6 52,7 52,6 43,1 38,1 49,6 56,8 52 63,6 45,9 37,7 46,8 50

0,4 0,3 0,6 0 0,4 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0 0,5 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,7 0,9 0 0 0

0,1 0,3 0,6 0 0,7 0,5 0 0,3 0 0,2 0,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 0,9 1,1 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

3,4 5,8 3,6 2,4 4,4 7,3 4,4 2,9 5,8 6 6,1 8,6 2,9 1,1 2,2 4,4 4,2 0,9 4 6,7 7,6 3,5 2,7 8,4 9,6 2,7 9,3 1,6 12,4 0 6,8 1,6 0,8 8,1 7,9 0 6,1

155 71 37 89 110 128 17 24 48 81 123 73 118 42 14 14 19 17 35 9 9 24 16 33 26 18 51 6 9 3 10 6 8 15 18 16 22

3,5 0 0 0 4,1 0 0 0 1,8 3,3 1,4 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 11,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0

15,2 22 12,7 26,1 13,1 25,4 6,7 10,5 21,7 14,6 23 25,5 15,9 29,4 14,3 13,2 37,5 0 14,8 22,2 22,2 5,9 23,5 15,2 29,4 31,3 28,1 0 13,3 0 0 40 0 5,9 35,7 21,1 33,3

0,9 0,8 0 4,1 0,9 2,1 3,4 0 0 1,2 0 0 0 5,9 2,9 5,3 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 6,3 3,1 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0

14,8 9,7 12,9 15,7 11,4 17,7 25,9 4,2 18,6 16,2 16 9,1 8 8,8 20 31,6 15,6 4,5 7,4 22,2 11,1 17,6 11,8 33,3 8,8 25 9,4 20 20 54,5 10 0 0 29,4 7,1 21,1 26,7

11,4 18,8 7,3 12,4 8,1 10 3,1 4,5 6,1 5,4 5,7 12,8 20 5,9 28,6 2,6 21,9 22,7 7,4 11,1 0 5,9 0 3 5,9 12,5 15,6 0 0 18,2 0 0 14,3 5,9 7,1 5,3 0

41,5 25,8 45,1 30,5 42,8 35,8 37,8 58,3 36,8 36,7 34 48,7 37,5 32,4 28,6 42,1 18,8 68,2 40,7 22,2 11,1 52,9 35,3 45,5 44,1 18,8 31,2 60 33,3 9,1 60 40 71,4 35,3 28,6 47,4 13,3

3,4 3 3,7 1,8 4,1 1,2 8 4,5 3,6 8,2 8,3 0 0,9 2,9 0 2,6 0 0 7,4 0 11,1 0 5,9 0 5,9 0 0 20 0 9,1 0 0 14,3 11,8 0 0 20

1,6 4,7 0 1,4 3,3 3,1 0 0 2,6 3,9 6 0,8 2 2,9 0 0 0 0 7,4 0 11,1 0 0 0 2,9 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 6,7

2,9 5,3 11,3 0,7 6,4 3,1 10,1 12,7 0 2,3 1,1 0 5 0 0 0 3,1 0 7,4 11,1 22,2 5,9 0 0 2,9 0 6,2 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0

0 0,8 0 0 0 0 3,4 0 0 4,7 2,3 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0

0,9 5,5 7,1 1,6 1,9 0,8 1,6 5,3 0 0 0,6 0 3,6 0 5,7 0 3,1 0 0 11,1 11,1 0 0 3 0 0 0 0 0 9,1 0 20 0 0 0 0 0

2 3,5 0 4,5 2 0,9 0 0 6,9 1,9 1,6 3 0,9 8,8 0 2,6 0 0 3,7 0 0 0 5,9 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 5,3 0

2 0 0 0 2 0 0 0 1,8 1,7 0,3 0 0,9 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0

0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

81,3 86,7 93,4 79,5 85 82,8 87,3 93,2 85 85 87 77,9 83,6 82,8 73,4 83,6 74,2 80,5 85 95,3 89,8 86,2 70,3 75,8 86,7 82,8 85,3 85,9 89,8 87,5 92,2 93 94,5 80,5 84,4 90,6 89,

18,7 13,3 6,6 20,5 15 17,2 12,7 6,8 15 14,8 13 22,1 16,4 17,2 26,6 16,4 25,8 19,5 15 4,7 10,2 13,8 29,7 24,2 13,3 17,2 14,7 14,1 10,2 12,5 7,8 7 5,5 19,5 15,6 9,4 10,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742 631 568 266 708 476 220 408 321 434 433 355 606 130 39 41 56 80 138 129 117 158 85 98 84 118 176 123 67 30 123 154 132 90 135 96 169

92,2 92 96,9 82 93,2 86,9 95,7 96,3 90,2 93,2 92 90,8 94,1 73,6 89,4 91,6 89,5 97,1 88 98,4 90,4 96,4 87,8 91,8 87,4 85,8 84,5 96,4 93 99,1 94,9 95 99,2 94,2 86,1 92,2 93,9

6,5 7,4 3,1 17,9 5,9 11,8 4,3 3,7 8 5,9 8,3 8,2 5,8 26,4 10,6 7,5 10,5 2,9 12 1,6 7 1,8 11,1 6,2 12,6 10,4 15,5 3,6 7 0,9 5,1 5 0,8 4,9 13,9 2,6 5,2

1,3 0,6 0 0,1 1 1,4 0 0 1,8 0,9 0 1 0,1 0 0 0,9 0 0 0 0 2,6 1,8 1,1 2,1 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,2 0,9

48 47 17 47 42 56 9 15 26 26 36 29 35 34 4 3 6 2 17 2 8 3 9 6 11 12 27 4 5 0 6 8 1 4 19 2 9

5,8 17,6 13,4 19,2 7,9 17,4 11,9 8,6 9,8 21,2 34 24,2 16,1 21,4 0 37,5 10 0 7,7 50 0 0 10 0 21,4 9,1 23,5 25 0 0 0 16,7 0 0 13,3 0 0

40,3 27,9 40,1 31,5 29,6 59,5 42 39,5 21,5 37,2 27 41,9 40,8 17,9 90 12,5 80 33,3 30,8 50 25 50 20 83,3 42,9 63,6 58,8 75 12,5 0 33,3 50 0 40 20 0 83,3

33,7 29,7 31,3 17 37,8 20,4 24,7 36,2 45,8 22,3 21 29,2 20,1 17,9 10 50 0 0 38,5 0 50 50 40 16,7 21,4 27,3 17,6 0 50 0 66,7 16,7 0 40 40 100 16,7

1,6 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,3 8,6 0 3,8 7,2 0 6,2 0 8,3 0 1,9 4,7 14,6 3,6 0 0 10 33,3 7,7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 20 6,7 0 0

5,3 0 0 0 6,2 2,7 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6,6 7,4 2,6 2,3 0 6,2 8,6 9,8 9,1 5,7 0 3 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12,5 0 0 16,7 0 0 13,3 0 0

0 7,4 1,5 5,2 2,5 0 9,1 0 4,9 6,5 0,9 0 5,4 7,1 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 12,5 100 0 0 0 0 6,7 0 0

2 2,2 6,3 20,7 4,7 0 0 7,2 0 3,8 3,9 0 0 28,6 0 0 0 0 0 0 12,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

83,3 88,6 93,2 85,8 85,6 79,8 85,2 92,7 88,6 83,6 84 82,5 87,3 89,8 80,5 82,8 82,8 81,3 77,2 94,6 90,6 90 78,1 77,3 74,2 86,7 79,1 82 87,5 93,7 88,3 96,1 93 86,7 90,6 87,5 89,

4,4 4 2,5 2,1 4,5 5,8 7,3 2,2 1,9 4,2 1,9 3,3 2,5 0 4,7 0 6,2 2,3 7,9 3,1 4,7 1,5 7,8 6,2 6,2 4,7 6,2 10,9 2,3 3,1 3,1 0,8 3,1 2,3 0,8 3,1 4,7

1,3 0,9 0,5 1,1 1,3 1,1 1,1 0,2 1 0,5 0,8 0,8 1,4 0,8 0,8 0,8 2,3 3,9 1,6 1,6 0,8 0 0,8 0,8 0 1,6 1,6 1,6 0,8 0 0,8 0 0 1,6 0,8 0,8 0

0,3 0,9 0 1 0,3 1,3 0,2 0 0 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 3,9 0 0 0,8 0 0 1,6 0 0 0,8 2,3 0,8 1,6 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0

0,8 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,5 1,2 1,8 0,6 0,3 0,2 0 0,8 0 0 0,8 0,8 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 1,6 0 0,8 0,8 0 0,8 0,8 2,3 0,8

1,4 0,8 0,6 0,8 0,9 1,5 1 0,8 1,6 1,1 0,6 3 0,6 0 0,8 2,3 1,6 0,8 0,8 0 0 1,5 2,3 3,1 0,8 1,6 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 1,6 0,8 0

8,2 4,3 2,8 9 6,8 10,3 4,6 3,5 5,4 8,1 11 9,4 7,3 8,6 8,6 14,1 7 10,2 11 0,8 2,4 6,2 10,9 11,7 15,6 4,7 10,9 4,7 5,5 2,3 6,2 1,6 3,1 6,2 4,7 5,5 5,4

0,1 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

815 686 585 301 763 506 237 417 346 455 437 398 666 144 47 41 69 88 141 134 128 168 104 110 81 133 182 136 68 33 123 160 134 101 148 97 178

88,9 88,3 93,8 86,2 89,7 86,6 88,6 94 86,2 91,5 94 81,9 91,6 82,9 88,7 93,5 87,2 89,4 89,1 94,5 84,7 91,6 87,4 83,5 93,4 80 90,4 89,3 87,2 88,7 91,5 93,5 96,7 82,8 83,9 93,2 93,4

34 35,8 49,3 24,9 38,7 30 33,7 49,9 35,6 32,1 23 24,9 37 17,9 28,7 39,3 28,2 35,4 29,1 49,2 39,5 43,7 31,5 28,4 27,4 28,3 33,3 31,4 34,2 41,9 36,4 47,6 65 33,6 39 32,5 31,4

60,4 67 71,3 63,7 60,8 50,1 68,3 74,4 67 52,4 45 46,9 60 71,8 56,5 56,1 56,4 58,4 51,8 61,7 66,1 68,1 55,9 61,5 44,3 46,7 48,2 67,8 67,5 71,8 65,3 74,2 82,9 67,2 68,6 64,1 55,4

28,3 28,4 27 13,7 29,5 30 31,3 25,9 26 32,2 25 23,3 34,2 9,4 19,1 14 18,8 21,2 25,5 29,7 31,5 34,5 31,5 25,7 28,3 35 29,8 33,9 26,5 30,6 23,7 31,5 21,1 25,9 17,8 38,5 30,6

16,4 16 13,5 20 17,7 11,5 19,6 6,9 12,2 9,1 12 10,5 18,9 22,2 20 8,4 22,2 10,6 1,8 32,8 6,5 29,4 20,7 15,6 0 22,5 6,1 25,6 8,5 17,7 11 8,9 0,8 6,9 11 19,7 14,9

1,8 0,5 0,8 3,3 1,1 0,4 0,7 0 1 0,8 3,9 0,8 2,1 2,6 4,3 0 6 0 0 2,3 0 0,8 3,6 0,9 0 0,8 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 3,4 1,7

3,5 1,1 6,4 1,3 3,6 4,9 2 7,3 2,9 3,2 2,3 2,7 3,7 0,9 0 6,5 0 0,9 4,5 4,7 0 5,9 3,6 4,6 5,7 4,2 5,3 0,8 4,3 2,4 1,7 8,1 11,4 2,6 1,7 5,1 3,3

0,4 0 0,4 1 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 4 0,8 0 0 0 0 0 0

2,5 1,9 4,8 1,4 4 0,8 0,8 3,2 2,9 2,4 2,4 1,7 2,2 0,9 0 2,8 2,6 0,9 3,6 10,2 2,4 4,2 0,9 0 1,9 0,8 0,9 0,8 0 2,4 0,8 6,5 1,6 1,7 3,4 3,4 3,3

0,8 0,5 0 4,7 0,3 0,3 0,5 0 0,5 0,4 2,6 0,3 0,3 7,7 1,7 0,9 2,6 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0

1,7 0,7 0 3,1 0,6 2,1 0,1 0 0,7 0,5 1,4 0,9 1,4 0,9 7 0 6,8 0,9 0,9 0 0,8 0,8 0 2,8 2,8 1,7 1,8 0 0 0,8 0 0 0 0,9 0 1,7 0,8

0,1 0 0 1,1 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,2 0,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,8

0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90,5 89,4 96,2 90,5 91,4 88,2 82,4 97,3 95,1 92,2 83 85,6 89,6 94 87,8 86,9 87,2 95,6 87,3 93 96 93,3 82,9 89 88,7 89,2 86,8 71,9 96,6 96 96,6 97,6 97,6 94,8 96,6 93,2 95,9

9,5 10,6 3,8 9,5 8,6 11,8 17,6 2,7 4,9 7,8 17 14,4 10,4 6 12,2 13,1 12,8 4,4 12,7 7 4 6,7 17,1 11 11,3 10,8 13,2 28,1 3,4 4 3,4 2,4 2,4 5,2 3,4 6,8 4,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52,8 53 58,3 65,5 51,1 51,5 43,1 60,9 50,7 47 38 40 53,1 62,4 73,9 51,4 74,4 46,9 62,7 47,7 60,5 45,4 41,4 48,6 58,5 40,8 57,9 37,2 42,7 67,7 67,8 55,6 61 49,1 54,2 47 57

47,2 46,8 41,7 34,1 48,9 48,5 56,9 39,1 48,9 53 62 60 46,7 36,8 26,1 48,6 25,6 53,1 37,3 52,3 39,5 54,6 58,6 51,4 41,5 59,2 42,1 62,8 57,3 32,3 32,2 44,4 39 50,9 44,9 53 43

0 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76,3 70,4 74,5 78,9 76 74,7 56,6 74,2 78,4 77,8 76 73,5 73 77,8 86,1 79,4 76,1 82,3 75,5 75 78,2 77,3 67,6 82,6 77,4 71,7 71,1 43 74,4 75,8 72 73,4 77,2 79,3 82,2 71,8 78,5

23,7 29,6 25,5 21,1 24 25,3 43,4 25,8 21,6 22,2 24 26,5 27 22,2 13,9 20,6 23,9 17,7 24,5 25 21,8 22,7 32,4 17,4 22,6 28,3 28,9 57 25,6 24,2 28 26,6 22,8 20,7 17,8 28,2 21,5

28,3 30,9 30,2 34,4 26,9 30,4 27,4 32,4 36,3 34,1 24 28,7 26,2 37,6 36,5 25,2 31,6 23 28,2 23,4 27,4 31,1 25,2 31,2 42,5 25,8 28,1 28,1 24,8 29,8 38,1 35,5 23,6 31 49,2 22,2 33,9

71,6 69,1 69,8 65,2 73,1 69,6 72,6 67,6 63,5 65,9 76 71 73,8 61,5 63,5 74,8 68,4 77 71,8 76,6 72,6 68,9 74,8 68,8 57,5 74,2 71,9 71,9 75,2 70,2 61,9 64,5 76,4 68,1 50,8 77,8 66,

0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

8,7 11 10,2 8,3 8,2 8,8 13,5 11,1 12,3 10,6 6,2 9 7,9 9,4 9,6 8,4 5,1 8 5,5 7 11,3 5,9 13,5 14,7 10,4 6,7 6,1 14,9 12 11,3 10,2 8,9 14,6 14,7 12,7 9,4 13,2

91,3 89 89,8 91,7 91,8 90,8 86,5 88,9 87,7 89,4 94 91 92,1 90,6 90,4 91,6 94,9 92 94,5 93 88,7 94,1 86,5 83,5 89,6 93,3 93,9 85,1 88 88,7 89,8 91,1 85,4 85,3 87,3 90,6 86,8

0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,5 83,6 91,8 84,4 87,4 85,4 74,4 91,9 89,4 84,2 80 81,6 88 88,9 85,2 74,8 80,3 92,9 84,5 92,2 89,5 91,6 71,2 87,2 79,2 89,2 84,2 62 91,5 90,3 90,7 92,7 91,9 91,4 92,4 82,9 87,6

14,4 16,4 8,2 15,6 12,6 14,6 25,6 8,1 10,3 15,8 20 18,4 12 11,1 14,8 25,2 19,7 7,1 15,5 7,8 10,5 8,4 28,8 12,8 20,8 10,8 15,8 38 8,5 9,7 9,3 7,3 8,1 7,8 7,6 17,1 12,4

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

64,4 64 67,7 62 63,5 58,9 57,7 69,1 70,3 66,2 58 61,4 63,7 65,8 60,9 55,1 59 53,1 58,2 64,8 66,1 77,3 52,3 57,8 55,7 69,2 53,5 49,6 71,8 62,1 65,3 78,2 61,8 77,6 67,8 66,7 67,8

35,3 36 32,1 37,2 36,3 41,1 42,3 30,6 29,7 33,8 42 38,6 35,8 32,5 39,1 44,9 41 46 41,8 35,2 33,9 22,7 46,8 42,2 44,3 30,8 46,5 50,4 28,2 37,9 33,9 21,8 38,2 22,4 32,2 33,3 32,2

0,1 0 0,2 0,8 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61,7 59,9 62,2 58,6 62,6 53,6 52,8 63,7 62,5 62,8 60 59,5 61 65,8 51,3 51,4 53 63,7 67,3 57,8 64,5 64,7 55,9 56 60,4 52,5 50 43,8 66,7 61,3 64,4 62,1 65 61,2 61,9 65 71,

38,3 39,7 37,8 41,2 37,4 46,4 47,2 36,3 36,7 37,2 40 40 39 34,2 48,7 47,7 47 36,3 32,7 42,2 35,5 35,3 44,1 44 39,6 47,5 50 56,2 33,3 38,7 35,6 37,9 35 38,8 36,4 35 28,9

0 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0,7 0 0 0,5 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0

55,7 55,9 62,9 53,4 57,3 48,2 48,3 63 57,8 53,1 46 47,3 56,3 56,4 53,9 43 53 56,6 59,1 60,9 57,3 60,5 45,9 41,3 50 51,7 49,1 37,2 59,8 70,2 66,1 58,9 65 55,2 61 55,6 53,7

44,3 43,8 37,1 46,6 42,4 51,8 51,4 37 42,2 46,7 54 52,6 43,5 43,6 46,1 57 47 43,4 40,9 39,1 41,1 39,5 54,1 58,7 50 48,3 50,9 62,8 39,3 29,8 33,9 41,1 35 44,8 39 44,4 46,3

0 0,4 0 0 0,3 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0

19,6 19,1 15,4 16,4 18,6 17,8 19,6 15,7 19,1 18,7 14 13,7 21,4 14,5 17,4 17,8 18,8 15,9 20 13,3 18,5 23,5 18 17,4 20,8 22,5 13,2 20,7 17,1 20,2 14,4 16,1 16,3 23,3 18,6 15,4 21,5

80,4 80,7 84,6 83,6 81,4 82 80,4 84,3 80,6 81,3 86 86,3 78,6 85,5 82,6 82,2 81,2 84,1 80 86,7 81,5 76,5 82 81,7 79,2 77,5 86,8 79,3 82,9 79,8 85,6 83,9 83,7 76,7 80,5 84,6 78,5

0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

63,4 70,3 73,6 60,3 67,5 58,2 60,4 73,3 72,1 67,9 47 62,2 67,1 65 58,3 59,8 52,1 69 57,3 75 72,6 72,3 56,8 55 60,4 68,3 51,8 50,4 75,2 71 76,3 72,6 71,5 67,2 79,7 65,8 74,4

36,3 29,6 26,4 39,7 32,3 41,8 39,6 26,7 27,6 32,1 53 37,8 32,8 35 41,7 40,2 47,9 31 42,7 25 27,4 26,9 43,2 45 39,6 31,7 48,2 49,6 24,8 29 23,7 27,4 28,5 31,9 20,3 34,2 25,6

0,3 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

15,3 17,6 12,2 16,1 14,5 11,2 17 12,5 16,5 11,6 12 9,3 15,5 17,1 12,2 11,2 19,7 17,7 8,2 10,9 14,5 17,6 19,8 12,8 12,3 12,5 8,8 22,3 8,5 12,9 13,6 11,3 13 18,1 19,5 10,3 14

84,7 82,3 87,8 83,9 85,4 88,8 83 87,5 83,5 88,4 88 90,7 84,5 82,9 87,8 88,8 80,3 82,3 91,8 89,1 84,7 82,4 80,2 87,2 87,7 87,5 91,2 77,7 91,5 87,1 86,4 88,7 87 81,9 80,5 89,7 86

0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,8 15,9 18,9 17,4 14,1 10,1 16,6 20,5 17,8 12,7 9 8,5 16,3 19,7 16,5 12,1 16,2 18,6 9,1 14,8 8,9 18,5 15,3 13,8 6,6 10,8 8,8 18,2 13,7 16,1 18,6 18,5 24,4 15,5 18,6 18,8 13,2

84,2 83,9 81,1 82,6 85,9 89,7 83,4 79,5 81,9 87,3 91 91,5 83,7 80,3 83,5 87,9 83,8 81,4 90,9 85,2 91,1 81,5 84,7 85,3 93,4 89,2 91,2 81,8 86,3 83,9 81,4 81,5 75,6 84,5 80,5 81,2 86,8

0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0

26,5 27,1 18,7 34,2 24,9 32,8 25,4 18,7 27,4 32,4 31 27,9 27,3 42,7 28,7 23,4 26,5 38,1 24,5 18 28,2 21 25,2 30,3 36,8 34,2 31,6 26,4 25,6 21 20,3 16,1 20,3 31 27,1 23,9 38

73,5 72,9 81,3 65,8 75,1 67,2 74,6 81,3 72,6 67,6 69 72,1 72,5 57,3 71,3 76,6 73,5 61,9 75,5 82 71,8 79 74,8 69,7 63,2 65,8 68,4 73,6 74,4 79 79,7 83,9 79,7 69 72,9 76,1 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32,6 35,1 32,1 26,9 33,7 37 35,8 32,7 31,7 34,9 36 38,2 41,6 28,2 19,1 23,4 31,6 35,4 27,3 31,3 33,1 40,3 34,2 26,6 37,7 44,2 37,7 38 35 28,2 33,1 34,7 30,1 28,4 32,2 34,2 39,

67,2 64,9 67,9 73,1 66,2 63 64,2 67,3 68,1 64,9 64 61,8 58,4 71,8 80,9 76,6 68,4 64,6 72,7 68,7 66,9 59,7 64,9 73,4 62,3 55,8 62,3 62 65 71,8 66,9 65,3 69,9 70,7 67,8 65,8 60,3

0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

40,8 43,1 44,3 39,9 38,8 41,6 40,3 46,2 45,7 42,3 38 44,2 44 38,5 39,1 38,3 44,4 37,2 31,8 39,8 41,1 42 40,5 40,4 40,6 40 43,9 33,9 53,8 38,7 44,1 43,5 51,2 51,7 44,1 41,9 48,8

59,2 56,5 55,7 59,7 61,2 58,2 59,7 53,8 53,6 57,2 62 55,8 56 60,7 60,9 61,7 55,6 62,8 68,2 60,2 58,9 58 59,5 59,6 59,4 59,2 56,1 66,1 46,2 61,3 55,9 56,5 48,8 48,3 54,2 58,1 50,4

0 0,4 0 0,4 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0,8

10,3 12,3 8,9 11,5 9,1 12,9 11,1 10,6 12,6 8,3 9,8 9,4 10,8 11,1 13 10,3 12 6,2 5,5 3,9 8,9 13,4 16,2 10,1 15,1 10 15,8 14 6,8 8,1 6,8 8,1 17,1 12,1 17,8 5,1 5

89,3 87,6 91,1 88,4 90,7 85,5 88,9 89,4 86,9 91,7 90 90,6 89 88,9 87 88,8 88 93,8 94,5 96,1 90,3 86,6 82,9 89 84,9 85,8 83,3 86 93,2 91,9 93,2 91,9 82,9 87,1 82,2 94 95

0,3 0,2 0 0,1 0,3 1,6 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0,9 0,9 0 4,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0

26,3 29,1 25 30,8 25,5 22 22,2 24,6 33,5 29,1 18 26,9 25,3 34,2 27,8 20,6 31,6 23 20,9 25 27,4 31,1 23,4 22,9 18,9 18,3 25,4 20,7 21,4 29,8 31,4 21 22,8 35,3 42,4 17,9 31,4

73,7 70,9 75 68,8 74,5 76,7 77,8 75,4 66,5 70,5 81 73,1 74,7 65 72,2 79,4 68,4 77 79,1 75 72,6 68,9 76,6 76,1 81,1 77,5 74,6 79,3 78,6 70,2 68,6 79 77,2 64,7 57,6 82,1 68,6

0 0 0 0,4 0 1,3 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 21,5 20 25,2 21,3 30,3 21,8 21,1 23 24,7 37 29,9 26,2 19,7 28,7 38,3 26,5 18,6 18,2 16,4 16,1 28,6 28,8 34,9 26,4 30,8 28,9 20,7 23,9 21,8 20,3 25 17,1 25,9 18,6 26,5 22,3

48,9 55,5 63,4 55,6 52,1 40,2 49,1 63,1 55,4 51,8 37 48,9 56,2 59 58,3 44,9 53 50,4 30,9 65,6 61,3 57,1 45 39,4 33 53,3 34,2 43,8 55,6 57,3 47,5 65,3 74,8 58,6 59,3 46,2 54,5

23 21,7 15,8 15,2 24,6 25,1 28,3 15,2 19,4 19,9 22 18,3 13,9 18,8 8,7 9,3 15,4 28,3 45,5 16,4 21,8 13,4 25,2 17,4 33 11,7 36 34,7 19,7 20,2 32,2 8,9 7,3 12,9 22 22,2 19,8

2,5 1,3 0,4 3,4 1,8 3,8 0,8 0 1,2 2,7 3,7 2,5 2,9 1,7 4,3 5,6 5,1 2,7 5,5 1,6 0,8 0 0,9 6,4 7,5 3,3 0,9 0,8 0,9 0,8 0 0 0 1,7 0 2,6 2,5

0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,6 0 0,4 0,7 0,2 0,2 0 0,6 1 0,8 0 0,4 0,2 0,9 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0,9 0 2,6 0,8

794 677 582 290 749 487 235 417 341 443 ### 388 647 141 45 38 65 86 133 132 127 168 103 103 74 129 181 134 67 33 123 160 134 99 148 95 173

19,2 24,1 15,9 11,8 20,9 15,7 38,3 14,4 14,7 15,1 13 19,2 16,1 7,8 20,9 7,9 16,2 15,5 16,3 19 17,9 19,3 40 14,7 20,4 12,1 16,8 53,3 16,4 22 15,3 12,1 16,3 13,2 17,8 11,4 13,6

27,3 32,3 31 31 29,2 24,8 28,5 30,2 39,1 28,1 24 23,3 22,2 38,3 15,5 32,7 25,2 32,7 15,4 34,1 37,4 30,3 26,4 29,4 19,4 31,9 19,5 29,2 26,7 29,3 29,7 26,6 35 33,3 44,9 36 32,

52,4 43,4 52,7 55,8 49,2 58,6 33 54,8 45 55,7 63 55,5 60,7 52,2 62,7 56,4 58,6 51,8 67,3 46,8 43,9 49,6 32,7 52,9 60,2 55,2 63,7 17,5 56 48,8 55,1 59,7 48,8 52,6 37,3 49,1 53,4

0,2 0,1 0 0,3 0 0,6 0,2 0 0,2 0,8 0 1,6 0,4 0 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8

0,9 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0 0,6 1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 0 2 0 0 1 0 0,8 0,8 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0,9 0 2,6 0

622 483 436 237 580 378 134 309 271 354 333 293 487 112 41 32 53 73 106 101 100 130 70 91 62 95 130 58 50 25 88 117 104 80 121 70 140

24,9 28 29,1 36,9 23,4 28,9 27,7 29,2 28,8 27,5 32 31,3 32 38,5 30,3 37,6 38,2 19,4 24,1 29,2 25,8 14,1 32 43,3 23,2 19,8 28,4 26,9 28,7 27,7 24,7 29,7 32,6 31,5 29,9 23,8 21,

62,5 62,8 61 51,5 66,6 58,9 66,8 62,5 57,7 62,8 61 63,7 57,4 53,8 49,5 43,5 52,8 63,4 71,1 56,3 69,1 78,3 53,3 47,8 67,1 68,6 55,6 71,2 64,4 61,7 72,9 61,5 54,7 59,8 62,9 46,4 74,

12,5 8,8 9,8 10,8 9,6 11,4 5,4 8,2 13,1 8,7 4,8 4,5 10,4 6,6 20,2 16,5 9 17,2 4,8 14,6 3,1 7,6 14,7 5,6 9,8 11,6 16 1,9 6,9 10,6 2,4 8,8 12,6 7,6 7,2 29,8 4,

0,1 0,4 0 0,8 0,4 0,5 0 0 0,3 0,8 1,5 0,5 0,2 1,1 0 2,4 0 0 0 0 2,1 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0

0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

14 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62,1 18 22,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29,9 5,7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 72 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0

23,9 22 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

GRANS BARRIS SEGONS RFD DISTRICTE

VEÏNALS?

Sí 25,6 24,1 27 23 30,2 25,7 24,1 25,8 20,7 26,8 20,7 14 25 31,8 0 27,9 22 22 17,4 24,3 0 42,8 31 27,3 14,5 0,5 0 18,5

No 74,2 75,6 72,8 76,8 69,6 74 75,4 74,2 79 73,1 78,7 85,5 74,8 68 100 71,9 77,6 77,8 82,1 75,5 100 56,8 68,8 72,6 85,1 98,9 0 81

No sap 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0 0 0,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0 0,5 0,3 0 0,4 0,2 0,1 0,4 0 0 0,2

No contesta 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2

P6. QUANTES CONTRASENYES FA SERVIR VOSTÈ A INTERNET?

Una, la mateixa a tot arreu 26 23,7 28,2 17,4 18,8 20,5 26,7 38,9 45,6 25,6 27,6 42,1 27,9 16,2 0 21,7 34,7 43,2 37,9 14,7 0 11,8 12,7 21,9 47,3 53,6 0 37,2

Unes quantes 51 51,6 50,4 62 57,2 55,3 48,1 41,5 32,6 52,3 45,7 32,9 48,4 62,5 0 55,3 41,8 34,6 37 63 66 67,1 66,8 54,1 31,7 4,2 0 37

Una diferent per a cada cosa 20,1 21,9 18,4 20,3 22,4 22,5 21,7 15,7 12,3 19,3 23,2 18,4 21,1 19,8 100 21 20,7 14,4 17,8 22 34 20 20,2 23,3 17,1 8,3 0 22,2

No faig servir cap contrasenya 2,4 2,1 2,6 0 1,2 1,2 2,7 3,7 8,5 2,2 3,3 5,9 2,3 0,7 0 1,3 2,8 7,2 6,8 0 0 0 0 0,3 3,3 31,9 0 3,3

No sap 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,7 0,2 0 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 1,9 0 0,3

No contesta 0,4 0,5 0,3 0 0,3 0,5 0,7 0,1 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0,7 0 0,6 0 0,3 0 0 0 1 0,2 0,3 0,5 0 0 0

Base Fa servir contrasenyes 4418 2157 2260 533 921 1085 855 651 373 3559 858 798 1868 1751 1 2732 507 538 198 441 2 467 1071 1730 1006 144 0 489 1

P7. CADA QUANT CANVIA VOSTÈ AQUESTES CONTRASENYES?

Almenys una vegada cada sis mesos 17,4 19 15,9 12,8 19,3 20,7 18,5 16,7 8,1 17,1 18,3 10,7 17,3 20,5 0 19,8 15,5 10,7 13,8 14,5 0 23,3 19 18,5 12,3 8 0 13,7

Amb menor freqüència 27,5 28,7 26,3 28,9 31,6 30,1 25,9 22,3 20,2 26,3 32,2 21,6 24,1 33,8 0 29,2 23,1 20,4 21,3 32,8 66 35,3 34,2 27,9 18,9 7,2 0 24,2

Mai 54,2 51,1 57,3 57,7 48,4 48,7 54,3 59,8 70,1 55,6 48,7 66,8 57,7 44,8 100 50 61 67,1 64,3 52,5 34 40,3 46,6 52,9 67,1 82,7 0 61,8

No sap 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,9 0,4 0,3 0,7 0,5 0,2 0 0,3 0,3 1,3 0 0,2 0 0 0,1 0,3 1 0 0 0

No contesta 0,5 0,8 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 0 0,7 0 0,5 0,5 0 0 1 0,2 0,4 0,7 2,1 0 0,3

Base Ha fet servir alguna xarxa social 3376 1623 1753 518 837 889 588 379 166 2632 744 597 1430 1350 0 2123 407 259 151 433 2 429 909 1375 637 27 0 382 1

P8. QUAN VOSTÈ PUBLICA COSES A LES XARXES SOCIALS...

Ho fa de manera totalment oberta 29,4 37,9 21,4 29,9 25,4 27,8 33,2 34,3 30,5 29 30,6 36,9 30 25,4 0 27,6 33,8 29,1 28,1 34,5 0 28,9 28,1 28,8 33 19,3 0 32

Restringeix l'accés només a algunes persones 61,1 52 69,5 67 69,5 62,3 53,5 48,4 49,5 60,7 62,4 55,2 60,7 64,2 0 62,9 56,2 52,7 59,4 62,4 100 60,8 64 62,5 54,9 40,7 0 61,8

No publico mai res a les xarxes socials 9 9,4 8,6 2,8 4,5 9,3 12,7 16,6 19,2 9,8 6 7,1 9 9,8 0 8,9 9,5 17,7 11,4 3,1 0 9,6 7,5 8,2 11,4 31,8 0 4,8

No sap 0,5 0,6 0,5 0,1 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 0,8 0,7 0,4 0,5 0 0,6 0,4 0,5 0,9 0 0 0,5 0,4 0,4 0,6 7 0 1,3

No contesta 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 1,2 0 0,1

Base Total 5000 2414 2586 533 945 1122 941 784 674 4056 944 1190 2020 1790 1 2868 554 889 246 441 2 467 1071 1735 1041 212 475 576 2

ID1. DISTRICTE

Ciutat Vella 6,7 7,5 5,9 6,7 9,8 7,6 6,1 4,7 3,9 4,4 16,6 6,7 5,6 7,9 0 6,4 10,3 4,4 9,1 7,3 0 5,9 6,8 6,4 7,2 6,7 7 0

Eixample 16,6 16,2 17 15,9 18,1 16,2 15,8 17,1 16,5 16,1 19 13,7 15,9 19,4 0 17,1 12,5 16,6 16,2 19,2 0 20,7 17,5 16,1 15,5 18,1 14,6 0

Sants-Montjuïc 11,5 11,7 11,3 11,2 12,4 11,4 11,4 11,7 10,6 11,2 13 14,7 13,1 7,5 53 11,8 12,1 10,8 11,9 10,1 0 10,1 8,5 11,8 13,3 11,8 14,5 0

Les Corts 5 4,9 5,2 5,3 4,6 4,4 4,6 5,7 6,4 5,4 3,3 3 6,2 5,1 0 5,1 3,9 5,4 6,4 4,6 0 3,2 5,6 6 5 3,3 3,2 0

Sarrià-Sant Gervasi 8,8 8,4 9,1 10,9 7,5 7,7 9,2 9,2 9,5 9,4 5,8 4 6,6 14,4 0 9,4 4,2 8,6 8,6 11,1 0 11,2 13,1 10,1 4,1 3,2 4,4 0

Gràcia 7,6 7,2 7,8 6,6 8,3 8 7,1 7,4 7,4 7,7 6,7 4,9 6,3 10,7 0 7,9 7 8 5,6 6,5 0 7,4 7,9 8,7 6,2 5,6 6,8 0

Horta-Guinardó 10,2 10,1 10,3 10 9,2 10,1 10,7 10,4 11,3 10,8 7,6 10,3 11,9 8,2 47 10,2 10,5 11,2 10,9 7,8 32 7,8 9,6 11,5 9,2 9,4 11,8 0

Nou Barris 10 9,9 10 10,6 8,8 9,9 10,5 9,6 11 10,2 9 15,6 10,3 5,9 0 9,1 13,9 10,5 7,4 10,8 68 6,5 9,1 8,5 12 17,4 13,3 86,7

Sant Andreu 9,1 9,2 9,1 9 8 9,3 9,5 9,3 9,8 9,9 5,9 11 9,5 7,4 0 8,3 10,5 10,6 9,5 9,4 0 5,6 4,8 9 14 9,1 12,2 13,3

Sant Martí 14,5 14,7 14,3 14 13,3 15,3 15,2 15 13,8 14,8 13,1 16 14,6 13,4 0 14,8 15,1 13,9 14,3 13,2 0 21,5 17,1 12 13,6 15,4 12,3 0

ID2. GRAN BARRI

El Raval 3,1 3,7 2,6 3,5 4,4 3,7 3 2 1,6 1,9 8,6 1,9 2,3 4,9 0 3 5,3 1,7 3,5 4,5 0 1,8 3,1 3,7 3,3 1,7 2,8 0

El Barri Gòtic 1 1,2 0,9 1 1,6 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 2,6 1,3 1 0,9 0 1 1,3 0,7 1,5 1,2 0 1,3 1 0,9 1,3 0,6 1,1 0

La Barceloneta 1 1 0,9 0,9 1,4 1 0,8 0,8 0,7 0,8 1,8 1,5 0,9 0,7 0 0,9 1,4 1 1,2 0,5 0 0,6 1,1 0,7 1 1,6 1,7 0

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1,5 1,6 1,4 1,3 2,3 1,7 1,3 1,1 1 1 3,6 2,1 1,3 1,4 0 1,5 2,2 1 2,9 1,1 0 2,1 1,6 1,1 1,6 2,8 1,4 0

El Fort Pienc 2 1,9 2,1 1,9 2,2 1,9 1,9 2 2 1,9 2,4 1,8 2 2 0 2,1 1,5 1,8 2,9 1,8 0 1,3 1,6 2,4 2 1,1 2,5 0

La Sagrada Família 3,3 3 3,5 2,9 3,3 3,3 3,1 3,4 3,4 3,2 3,7 3,8 3,7 2,4 0 3,3 1,8 4,2 3,6 2,9 0 1,1 2,6 3,5 3,4 4,8 4,6 0

La Dreta de l'Eixample 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,7 2,5 2,9 2,5 2,6 3,3 1,8 1,5 4,7 0 2,9 2,3 2,6 1,7 2,6 0 7,6 3 2,4 1,9 2 0,2 0

L'Antiga Esquerra de l'Eixample 2,6 2,6 2,7 2,5 3,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 3,1 1,5 2,1 3,9 0 2,5 2,6 2,3 1,3 4,9 0 2 3,3 3 2,7 1,5 0,7 0

La Nova Esquerra de l'Eixample 3,7 3,6 3,7 3,7 4 3,3 3,4 4 3,8 3,7 3,6 2,3 3,8 4,4 0 3,8 2,5 3,5 5,2 3,8 0 6,6 5,4 2,8 2,2 3,3 3,3 0

Sant Antoni 2,4 2,5 2,4 2,1 2,7 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 3 2,6 2,7 1,9 0 2,6 1,7 2,2 1,5 3,2 0 2 1,6 1,9 3,3 5,3 3,4 0

El Poble Sec 2,6 2,7 2,5 2,3 3,2 2,9 2,6 2,2 1,9 2,1 4,5 3,3 2,6 2,1 0 3 3,1 1,6 2,1 1,8 0 2,8 2 2,2 3,1 2,4 4 0

La Marina 1,9 2 1,9 2,3 1,7 1,9 2,2 1,9 1,8 2 1,6 3,2 2,2 0,8 53 1,9 1,9 1,9 2,8 1,7 0 0,8 1,3 2,1 2 2,5 3,5 0

La Font de la Guatlla, Hostafrancs, i la Bordeta 2,8 2,9 2,8 2,7 3,1 2,7 2,7 3,1 2,8 2,8 2,8 2,1 3,7 2,4 0 2,7 3 2,9 3,2 3,3 0 3,1 2,5 2,9 3,4 3,1 1,9 0

Sants i Sants-Badal 4,1 4,2 4,1 3,9 4,4 4 3,9 4,5 4 4,1 4,1 6,2 4,7 2,1 0 4,2 4 4,5 3,9 3,3 0 3,4 2,7 4,6 4,8 3,8 5,1 0

Les Corts 2,9 2,8 2,9 2,9 2,6 2,5 2,6 3,3 3,7 3,1 1,8 2 4 2,2 0 3 2,2 2,8 4,6 2 0 1,2 2,6 3,9 2,9 2,1 1,7 0

La Maternitat i Sant Ramon 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,7 1,9 1,6 0,9 0,8 1,8 1,6 0 1,5 1,2 1,8 0,7 1,6 0 0,7 2 1,5 1,5 0,8 1,3 0

Pedralbes 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 1,3 0 0,6 0,5 0,8 1,1 1 0 1,2 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0

Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera 2,7 2,6 2,7 3,5 2,1 2,4 2,9 2,8 2,8 2,9 1,8 1,7 1,8 4,3 0 2,8 1,3 2,3 3 3,8 0 2,4 2,3 3,8 1,7 1,5 2,2 0

Sant Gervasi-la Bonanova i el Putxet 3,3 3,2 3,4 3,9 3 3 3,3 3,5 3,6 3,6 2,2 1,5 3 4,8 0 3,3 1,9 4,1 2,1 4,1 0 3,9 5,7 3,7 1,4 1,2 1,1 0

Sant Gervasi-Galvany 2,8 2,6 3 3,5 2,4 2,3 3 2,9 3,1 3 1,8 0,7 1,8 5,2 0 3,2 1 2,2 3,5 3,2 0 4,9 5,1 2,6 1 0,5 1,1 0

Vallcarca, el Coll i la Salut 2,2 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,5 2,4 1,6 2 1,9 2,7 0 2,3 1,9 2,6 1,4 1,8 0 1,3 2,4 2,6 1,9 2,1 2,2 0

La Vila de Gràcia 3,2 3,1 3,3 2,6 4,1 3,7 2,9 2,7 2,6 3,1 3,6 0,9 2,5 5,4 0 3,5 3,2 2,8 1,5 2,8 0 2,4 3,3 4,2 2,5 1,2 2,6 0

El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2,1 2,1 2,2 1,9 2,1 2,1 2 2,3 2,3 2,3 1,6 1,9 1,9 2,6 0 2 1,9 2,5 2,7 1,9 0 3,7 2,2 1,9 1,8 2,4 1,9 0

El Guinardó 3,8 3,7 3,9 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,1 2,3 4,3 4,2 0 4 4,2 3,8 3 2 0 3,5 4,8 4,1 3,2 2,8 2,5 0

El Carmel i Can Baró 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,5 2,8 2,7 1,9 4 3,1 0,8 0 2,4 2,5 2,8 4,4 1,8 0 1,3 2,1 2,8 1,8 2,8 5,2 0

Els Barris de la Vall d'Hebron 1,7 1,7 1,7 1,8 1,5 1,7 2 1,6 1,9 1,8 1,4 2,2 2 1,1 47 1,6 1,3 2,1 2,5 1,7 32 0,6 0,6 2 2,4 2,2 2,7 0

Horta i la Font d'en Fargues 2,2 2,1 2,2 2,2 1,8 2 2,3 2,3 2,6 2,4 1,2 1,7 2,5 2,1 0 2,1 2,5 2,5 1 2,3 0 2,5 2,1 2,6 1,8 1,6 1,4 0

Vilapicina, Porta, el Turó de la Peira i Can Peguera 4,1 4 4,1 4,1 3,5 4,1 4,3 4 4,4 4,1 3,7 5 4 3,5 0 3,9 5,7 4,1 1,9 4,3 0 2 3,5 4,1 4,5 7,4 4,6 35,1

La Guineueta, Verdun i la Prosperitat 3,2 3,2 3,3 3,3 2,8 3,1 3,3 3,1 3,9 3,4 2,4 4,8 3,9 1,5 0 2,9 4,3 3,3 3,1 3,7 0 3,2 3,5 2,1 3,9 4,8 4,5 28

Canyelles, les Roquetes i la Trinitat Nova 1,8 1,9 1,8 2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 4,3 1,5 0,6 0 1,6 2,6 2,3 1,2 1,5 68 0,8 1,3 1,5 2,5 3,7 3,2 16

Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona 0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 1,2 1,5 1 0,3 0 0,7 1,3 0,9 1,2 1,4 0 0,4 0,8 0,8 1,1 1,4 0,9 7,6

La Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor 1,5 1,6 1,4 1,8 1,4 1,8 1,7 1,2 1,2 1,5 1,7 3,4 1,4 0,4 0 1,5 1,7 1,5 1,7 1,4 0 0,6 0,4 1,9 2,5 1,4 1,5 13,3

Sant Andreu 3,5 3,6 3,5 3,1 2,9 3,8 3,6 3,8 3,9 4 1,5 4,8 3,7 2,4 0 3,3 3,7 4,3 3,3 3,1 0 2,6 3,1 3 4,1 3,2 6,3 0

La Sagrera, el Congrés i Navas 4,1 4 4,1 4,1 3,7 3,8 4,2 4,2 4,7 4,3 2,8 2,8 4,4 4,6 0 3,4 5,1 4,8 4,5 5 0 2,4 1,3 4,1 7,4 4,5 4,3 0

El Clot i el Camp de l'Arpa 4,2 4,1 4,2 3,9 3,9 4,2 4,1 4,5 4,3 4,3 3,6 3,4 4,5 4,3 0 4,3 3,8 3,8 5,2 4 0 8,6 5,1 3,1 3,6 2,3 3,7 0

El Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,3 1,5 1,7 0,6 1,7 2 0 1,7 1,3 1,5 0,5 1,5 0 1,8 2,1 1,6 1,3 1,4 0,3 0

El Poblenou i Diagonal Mar 2,8 2,9 2,8 2,3 2,6 3,8 3,2 2,4 2,1 2,8 2,8 2,6 3 2,8 0 2,9 3,4 2,9 2,3 2 0 5,7 3,1 2,1 2,5 4,7 2,1 0

El Besòs, el Maresme i Provençals 2,7 2,8 2,5 2,9 2,6 2,7 2,9 2,8 2 2,6 3 4,1 2,4 2 0 2,6 3,2 1,8 4,2 3,1 0 3,8 4,1 2 1,7 3,9 2,2 0

Sant Martí, la Verneda i la Pau 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 3,2 3,4 3,6 4 3,6 2 5,4 3 2,2 0 3,3 3,5 4 2,1 2,6 0 1,6 2,7 3,2 4,6 3 4 0

ID3. SEXE

Home 48,3 100 0 51,2 49,3 50,5 48,2 45,9 43,7 46,9 54,4 50,8 49,1 45,7 53 50,9 53,7 48,4 0 50,8 100 53,1 47,1 49,8 47,8 42,3 44,2 48,5

Dona 51,7 0 100 48,8 50,7 49,5 51,8 54,1 56,3 53,1 45,6 49,2 50,9 54,3 47 49,1 46,3 51,6 100 49,2 0 46,9 52,9 50,2 52,2 57,7 55,8 51,5

ID4. EDAT

De 16 a 24 anys 10,7 11,3 10,1 100 0 0 0 0 0 11 9,1 17,3 13,5 3,1 0 4,3 5,7 0 1,2 85,1 32 17,3 14,4 12,8 7 0,8 0 11,5

De 25 a 34 anys 18,9 19,3 18,5 0 100 0 0 0 0 14,8 36,6 14,4 16,7 24,4 0 25,3 22 0,3 15,3 13,1 0 20,5 21,7 23,7 17 7,4 2,8 16,8

De 35 a 44 anys 22,4 23,5 21,5 0 0 100 0 0 0 20,2 32,1 13,8 21,3 29,5 0 30,3 31,5 2,5 20,1 1,5 34 30,2 25,5 24,1 21,9 17,9 5,1 22,8

De 45 a 54 anys 18,8 18,8 18,9 0 0 0 100 0 0 19,8 14,8 12,8 21,2 20,1 53 24,4 24,2 4 28,7 0,3 0 23,8 19,3 17,5 20,8 19,1 13,2 19,9

De 55 a 64 anys 15,7 14,9 16,4 0 0 0 0 100 0 17,8 6,4 16,7 17 13,5 0 15,1 16,6 22,2 25,1 0 34 7,4 13,3 14,4 18,5 26,9 22,7 14,8

De 65 a 74 anys 13,5 12,2 14,7 0 0 0 0 0 100 16,4 1 25,1 10,2 9,4 47 0,7 0 70,9 9,6 0 0 0,9 5,8 7,4 14,7 27,8 56,2 14,3

ID5. NACIONALITAT

Espanyola 77,1 74,6 79,5 78,6 59,4 67,8 80,8 89,3 97,1 95,1 0 76,8 78,2 76,1 100 74,3 68,3 96,7 69,1 71,5 66 81,7 78,4 77,1 69,1 80 86,2 77,9

Espanyola + una altra 4 4,2 3,8 5,2 4,1 5,1 4,4 3,1 1,5 4,9 0 4 4,6 3,4 0 4,4 5,2 1,3 3,9 5 0 4,3 4,9 4,1 3,8 3,3 2 4,7

Estrangera 18,9 21,3 16,6 16,2 36,5 27 14,8 7,7 1,5 0 100 19,2 17,2 20,6 0 21,2 26,5 2 27 23,5 34 14 16,7 18,8 27,1 16,7 11,9 17,4

ID6. OCUPACIÓ

Ocupat/ada 57,3 60,5 54,4 22,9 76,7 77,4 74,3 55,2 2,9 55,7 64,5 35,3 55,8 73,7 53 100 0 0 0 0 0 77,1 69,4 59,4 51,1 48,8 20,7 53

Aturat/ada 11,1 12,3 9,9 6 12,9 15,6 14,3 11,7 0 10 15,6 11,4 14,6 6,9 0 0 100 0 0 0 0 4,7 7 13,3 16,9 8,5 7 15,1

Jubilat / Pensionista 17,8 17,8 17,8 0 0,3 2 3,8 25,2 93,6 21,5 1,9 31,2 14,7 12,3 47 0 0 100 0 0 0 1,9 8,3 11,7 19,6 34,9 65,3 18,4

Tasques de la llar (no remunerades) 4,9 0 9,5 0,6 4 4,4 7,5 7,9 3,5 4,4 7 6,8 5 3,5 0 0 0 0 100 0 0 1,7 3,3 4,5 7,3 7,7 7 3,9

Estudiant 8,8 9,3 8,4 70,4 6,1 0,6 0,1 0 0 8,3 11 15,2 9,8 3,5 0 0 0 0 0 100 0 14,6 12 11,1 5 0 0 9,3

No contesta 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0,1 0 0,1 0 0 0,2

ID7. QUIN ÉS EL SEU NIVELL D'ESTUDIS OFICIALS ACABATS?

Sense estudis obligatoris acabats 1,8 1,8 1,7 3,2 1,3 0,5 0,9 0,7 5,7 1,7 2,2 7,4 0 0 0 0,8 0,8 4,8 2 3,3 0 0,4 0,1 1,1 1,5 4,7 8,8 2,4

Obligatoris 22 23,2 20,9 35,3 16,9 14,1 15,2 24,6 38,5 22 22 92,6 0 0 0 13,9 23,7 36,9 31 37,7 66 8,2 10,5 14,9 28,9 43,3 63,1 36,8

Postobligatoris 21,8 22,9 20,8 34,8 19 18,4 21,9 26,4 15,7 20,6 27,1 0 54 0 0 20,4 25,3 17,6 20,5 35,9 34 21,7 18,6 23,8 26 22,1 13 19,6

Postobligatoris professionals 18,6 18,2 18,9 16,4 16,7 20 23,6 17,4 15 20,6 9,7 0 46 0 0 18,9 28 15,8 20,8 8,8 0 12,4 17,3 21,5 22,1 17,9 9,5 21,5

Universitaris 35,8 33,9 37,6 10,3 46,2 47 38,2 30,9 25 35 39 0 0 100 0 46 22,2 24,8 25,8 14,4 0 57,3 53,6 38,8 21,4 12,1 5,5 19,7

No contesta 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 100 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0

TIPOLOGIA D'ÚS

Hiperconnectat 9,3 10,3 8,5 15,2 10,1 12,6 11,8 4,4 0,6 9,9 6,9 3,4 7,9 15 0 12,6 4 1 3,2 15,5 0 100 0 0 0 0 0 5,8

Avançat 21,4 20,9 21,9 29 24,6 24,3 21,9 18,1 9,3 22 19 9,5 19 32,1 0 25,9 13,5 10 14,2 29,1 34 0 100 0 0 0 0 17,7

Intermedi 34,7 35,8 33,7 41,7 43,6 37,3 32,3 31,9 19,1 34,7 34,5 23,3 38,9 37,6 0 35,9 41,6 22,9 31,5 43,6 32 0 0 100 0 0 0 31,3

Bàsic 20,8 20,6 21 13,8 18,7 20,4 23 24,6 22,7 18,7 29,9 26,6 24,8 12,4 53 18,5 31,8 22,9 30,8 11,9 34 0 0 0 100 0 0 26,2

Esporàdic 4,2 3,7 4,7 0,3 1,7 3,4 4,3 7,3 8,7 4,3 3,7 8,5 4,2 1,4 0 3,6 3,2 8,3 6,7 0 0 0 0 0 0 100 0 6,9

No connectat 9,5 8,7 10,3 0 1,4 2,2 6,7 13,8 39,6 10,3 6 28,7 5,3 1,5 47 3,4 6 34,8 13,5 0 0 0 0 0 0 0 100 12,2

GRANS BARRIS SEGONS RFD

RFD baixa 11,5 11,6 11,5 12,4 10,2 11,7 12,2 10,9 12,2 11,7 10,6 19 11,7 6,3 0 10,7 15,7 11,9 9,1 12,2 68 7,1 9,5 10,4 14,5 18,8 14,8 100

RFD mitjana baixa 43,5 44,4 42,7 42,7 43,2 43,9 44,1 43,8 43 43,5 43,9 48,9 46,2 37 100 42,8 48,6 43,4 46,9 40,6 32 39,4 38,7 43,1 48 41,5 51,4 0

RFD mitjana 18,2 18 18,4 16,9 20,4 18,1 17,3 18,1 17,9 17,4 22 17,8 18,4 18,4 0 18,6 15 18,6 21,7 17,6 0 19,6 18,4 17,1 17,5 22,4 20,3 0

RFD mitjana alta 14,5 14,3 14,8 13,4 15,3 15,3 14,1 14,3 14,1 14,7 13,8 8,3 15,2 17,9 0 15,1 13,8 14,1 10,8 14,9 0 13,8 16,3 16,3 13,4 11,7 8,6 0

RFD alta 12,2 11,7 12,6 14,5 10,9 11 12,3 12,9 12,8 12,7 9,7 6 8,5 20,4 0 12,9 7 12 11,4 14,7 0 20,1 17,1 13,1 6,6 5,6 4,9 0

26,3 29,1 25 30,8 25,5 22 22,2 24,6 33,5 29,1 18 26,9 25,3 34,2 27,8 20,6 31,6 23 20,9 25 27,4 31,1 23,4 22,9 18,9 18,3 25,4 20,7 21,4 29,8 31,4 21 22,8 35,3 42,4 17,9 31,4

73,7 70,9 75 68,8 74,5 76,7 77,8 75,4 66,5 70,5 81 73,1 74,7 65 72,2 79,4 68,4 77 79,1 75 72,6 68,9 76,6 76,1 81,1 77,5 74,6 79,3 78,6 70,2 68,6 79 77,2 64,7 57,6 82,1 68,6

0 0 0 0,4 0 1,3 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 21,5 20 25,2 21,3 30,3 21,8 21,1 23 24,7 37 29,9 26,2 19,7 28,7 38,3 26,5 18,6 18,2 16,4 16,1 28,6 28,8 34,9 26,4 30,8 28,9 20,7 23,9 21,8 20,3 25 17,1 25,9 18,6 26,5 22,3

48,9 55,5 63,4 55,6 52,1 40,2 49,1 63,1 55,4 51,8 37 48,9 56,2 59 58,3 44,9 53 50,4 30,9 65,6 61,3 57,1 45 39,4 33 53,3 34,2 43,8 55,6 57,3 47,5 65,3 74,8 58,6 59,3 46,2 54,5

23 21,7 15,8 15,2 24,6 25,1 28,3 15,2 19,4 19,9 22 18,3 13,9 18,8 8,7 9,3 15,4 28,3 45,5 16,4 21,8 13,4 25,2 17,4 33 11,7 36 34,7 19,7 20,2 32,2 8,9 7,3 12,9 22 22,2 19,8

2,5 1,3 0,4 3,4 1,8 3,8 0,8 0 1,2 2,7 3,7 2,5 2,9 1,7 4,3 5,6 5,1 2,7 5,5 1,6 0,8 0 0,9 6,4 7,5 3,3 0,9 0,8 0,9 0,8 0 0 0 1,7 0 2,6 2,5

0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,6 0 0,4 0,7 0,2 0,2 0 0,6 1 0,8 0 0,4 0,2 0,9 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0,9 0 2,6 0,8

794 677 582 290 749 487 235 417 341 443 ### 388 647 141 45 38 65 86 133 132 127 168 103 103 74 129 181 134 67 33 123 160 134 99 148 95 173

19,2 24,1 15,9 11,8 20,9 15,7 38,3 14,4 14,7 15,1 13 19,2 16,1 7,8 20,9 7,9 16,2 15,5 16,3 19 17,9 19,3 40 14,7 20,4 12,1 16,8 53,3 16,4 22 15,3 12,1 16,3 13,2 17,8 11,4 13,6

27,3 32,3 31 31 29,2 24,8 28,5 30,2 39,1 28,1 24 23,3 22,2 38,3 15,5 32,7 25,2 32,7 15,4 34,1 37,4 30,3 26,4 29,4 19,4 31,9 19,5 29,2 26,7 29,3 29,7 26,6 35 33,3 44,9 36 32,2

52,4 43,4 52,7 55,8 49,2 58,6 33 54,8 45 55,7 63 55,5 60,7 52,2 62,7 56,4 58,6 51,8 67,3 46,8 43,9 49,6 32,7 52,9 60,2 55,2 63,7 17,5 56 48,8 55,1 59,7 48,8 52,6 37,3 49,1 53,4

0,2 0,1 0 0,3 0 0,6 0,2 0 0,2 0,8 0 1,6 0,4 0 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8

0,9 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0 0,6 1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 0 2 0 0 1 0 0,8 0,8 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0,9 0 2,6 0

622 483 436 237 580 378 134 309 271 354 333 293 487 112 41 32 53 73 106 101 100 130 70 91 62 95 130 58 50 25 88 117 104 80 121 70 140

24,9 28 29,1 36,9 23,4 28,9 27,7 29,2 28,8 27,5 32 31,3 32 38,5 30,3 37,6 38,2 19,4 24,1 29,2 25,8 14,1 32 43,3 23,2 19,8 28,4 26,9 28,7 27,7 24,7 29,7 32,6 31,5 29,9 23,8 21,1

62,5 62,8 61 51,5 66,6 58,9 66,8 62,5 57,7 62,8 61 63,7 57,4 53,8 49,5 43,5 52,8 63,4 71,1 56,3 69,1 78,3 53,3 47,8 67,1 68,6 55,6 71,2 64,4 61,7 72,9 61,5 54,7 59,8 62,9 46,4 74,7

12,5 8,8 9,8 10,8 9,6 11,4 5,4 8,2 13,1 8,7 4,8 4,5 10,4 6,6 20,2 16,5 9 17,2 4,8 14,6 3,1 7,6 14,7 5,6 9,8 11,6 16 1,9 6,9 10,6 2,4 8,8 12,6 7,6 7,2 29,8 4,2

0,1 0,4 0 0,8 0,4 0,5 0 0 0,3 0,8 1,5 0,5 0,2 1,1 0 2,4 0 0 0 0 2,1 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0

0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 727 608 334 832 575 252 438 378 511 ### 456 725 157 52 49 76 100 163 135 131 183 120 129 97 142 206 143 74 35 133 165 140 111 160 106 190

14 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62,1 18 22,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29,9 5,7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 72 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0

23,9 22 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 47,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,8 0 0 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,3 0 0 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,8 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 22,3 0 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 0 0 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,1 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,2 0 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19,7 0 0 0 0 56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10,2 0 0 0 0 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5,7 0 0 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21,9 0 0 0 0 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

0 0 27,2 0 0 0 0 37,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

0 0 23 0 0 0 0 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

12,2 0 0 0 0 0 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

0 22 0 0 0 0 0 0 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

11,7 0 0 0 0 0 0 0 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,7 47,5 46,4 54,5 47,1 49,2 46,9 46,1 46,3 47,8 48 48,6 49,1 57 53,9 51,6 51,6 46,9 44,9 47,3 47,2 47,7 49,2 50,8 49,2 48,4 48,8 46,9 46,9 46,9 46,9 46,1 45,3 46,1 46,1 46,9 47,3

52,3 52,5 53,6 45,5 52,9 50,8 53,1 53,9 53,7 52,2 52 51,4 50,9 43 46,1 48,4 48,4 53,1 55,1 52,7 52,8 52,3 50,8 49,2 50,8 51,6 51,2 53,1 53,1 53,1 53,1 53,9 54,7 53,9 53,9 53,1 52,7

9,9 9,8 12,7 10,7 10,2 10,3 11,1 13,2 9,3 10,4 11 10,5 10,3 11,7 10,2 10,2 9,4 10,2 9,4 10,9 10,2 10,8 9,4 9,4 12,5 10,2 10,1 10,9 10,2 14,1 14,1 12,5 13,3 10,2 8,6 9,4 10,1

21,1 19,9 17 27,7 20,6 20,3 17,3 16,2 20,8 17 17 16,5 17,4 26,6 29,7 27,3 28,9 21,1 18,9 20,2 22 20,8 21,1 23,4 16,4 20,3 20,2 17,2 18,8 14,8 14,8 17,2 16,4 18 24,2 18,8 17,8

22,3 23,6 20,3 25,6 21,9 22,3 19,4 19,8 23,8 22,1 22 22,9 23,7 26,6 24,2 23,4 25,8 21,9 22,8 22,5 22 20 22,7 25 21,9 21,1 21,7 19,5 19,5 18,7 20,3 20,3 18,7 22,7 25,8 21,9 22,5

17,8 18,3 19,1 17,1 17,9 18,6 17,2 19,7 17,6 19,7 20 19,7 19,7 18 16,4 16,4 16,4 18 18,1 17,1 18,1 17,7 18,8 18,7 21,1 18 17,8 17,2 16,4 18,7 20,3 18,7 20,3 18 17,2 18 19,4

15,6 15,4 16,6 10,9 16,1 16 17,9 16,4 15,3 15,9 15 15,9 16,2 10,2 11,7 12,5 10,9 15,6 16,5 17,1 15 16,9 14,8 13,3 15,6 17,2 17,1 18 18 17,2 16,4 16,4 16,4 16,4 13,3 17,2 16,3

13,2 13 14,2 8 13,3 12,4 17,1 14,6 13,2 14,8 15 14,4 12,8 7 7,8 10,2 8,6 13,3 14,2 12,4 12,6 13,8 13,3 10,2 12,5 13,3 13,2 17,2 17,2 16,4 14,1 14,8 14,8 14,8 10,9 14,8 14

71,8 79,7 82,4 46,8 73 72,3 85,1 85,7 80,4 82,1 78 84,5 81,3 41,4 48,4 62,5 46,9 74,2 67,7 72,9 71,7 76,2 75,8 55,5 79,7 80,5 73,6 87,5 83,6 78,1 85,9 85,9 85,2 82,8 78,1 81,3 81,4

5,5 2,3 2,5 6,3 5,4 6,4 2,6 1,8 2,8 3,8 5,1 3,2 1,7 7 4,7 2,3 8,6 3,1 11 3,9 6,3 5,4 0,8 11,7 4,7 0,8 7,8 0,8 4,7 5,5 1,6 1,6 2,3 3,9 0,8 4,7 3,1

22,7 17,9 15,1 46,8 21,6 21,3 12,4 12,5 16,8 14 17 12,3 17 51,6 46,9 35,2 44,5 22,7 21,3 23,3 22 18,5 23,4 32,8 15,6 18,7 18,6 11,7 11,7 16,4 12,5 12,5 12,5 13,3 21,1 14,1 15,5

58,4 59,6 60,8 54,9 58,9 58,8 58,2 61,3 59,7 57 52 52,3 58,4 53,9 57 53,9 56,2 60,2 57,5 62 54,3 59,2 60,9 65,6 57 54,7 58,1 60,2 57,8 50,8 60,9 57,8 65,6 59,4 63,3 54,7 61,2

9,1 10,5 6,4 17 8,3 11,6 8,6 5,3 10,3 11,4 16 12,8 11,6 18,8 13,3 16,4 16,4 8,6 6,3 9,3 11 7,7 7,8 13,3 10,9 11,7 10,9 8,6 8,6 8,6 5,5 6,2 3,9 9,4 10,9 10,2 12,4

18,2 17,2 17,5 11,8 17,8 16,8 19 17,5 18,8 19,5 19 20,6 17,1 9,4 12,5 18,7 11,7 16,4 22,8 17,1 15,7 16,9 16,4 10,9 17,2 18 19,4 17,2 21,9 20,3 15,6 21,9 14,1 21,1 15,6 21,1 17,8

5,8 3,6 4,6 6,7 4,8 5,1 6,2 4,8 3,7 5,2 3,6 5,1 4,8 5,5 7 6,2 9,4 7 5,5 3,1 2,4 6,9 3,1 3,9 7 5,5 4,7 7,8 2,3 7,8 5,5 3,1 6,2 3,1 2,3 6,3 3,9

8,5 9 10,7 9,6 10,2 7,7 8 11,2 7,6 6,7 9,6 9,1 8 12,5 10,2 4,7 6,2 7,8 7,9 8,5 16,5 9,2 11,7 6,2 7,8 10,2 7 6,2 9,4 12,5 12,5 10,9 10,2 7 7,8 7,8 4,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,2 0,3 0,2 5 1,4 1,7 0,2 0 1,3 2,7 2,6 0,9 1,9 4,7 2,3 5,5 7 3,1 1,6 0,8 0 1,5 1,6 1,6 2,3 3,9 0 0 0,8 0 0 0 0 3,1 0,8 0 0

21 13,4 11,6 19 18,2 28,8 13,8 10,9 14,1 21,3 35 27,9 24,4 9,4 27,3 30,5 25,8 18,7 26 14,7 13,4 13,1 24,2 28,9 36,7 13,3 35,7 16,4 11,7 7,8 15,6 10,9 6,2 18,7 6,3 21,1 14,7

23,3 24,8 18,4 16,1 24,8 20,8 34,4 18,4 15 25,7 20 23,2 20,8 11,7 24,2 18,7 18 24,2 28,3 18,6 22 26,2 28,1 20,3 19,5 24,2 19,4 43 25,8 17,2 18,7 21,9 14,1 17,2 14,1 14,1 22,5

17,5 17,4 9,9 17,7 13,9 25,2 15,4 12 18,8 21,2 22 18,9 19,8 18 15,6 19,5 17,2 17,2 17,3 3,9 11 16,2 17,2 19,5 25,8 28,1 26,4 13,3 23,4 7 7,8 14,8 12,5 17,2 18 21,9 23,3

36 44,2 60 42,3 41,8 23,4 36,1 58,7 50,8 28,9 21 29,1 33 56,3 30,5 25,8 32 36,7 26,8 62 53,5 43,1 28,9 29,7 14,8 30,5 18,6 27,3 38,3 68 57,8 52,3 67,2 43,7 60,9 43 39,5

0


113

Sant Gervasi-

Galvany

El Coll

La Salut

Vallcarca

Vila de Gràcia

Gràcia Nova

Camp d'en

Grassot

Guinardó

Carmel

Can Baró

Barris de la Vall

d'Hebron

Horta

La Font d'en

Fargues

Porta

Vilapicina

El Turó de la

Peira

Can Peguera

Verdun

Guineueta

Prosperitat

Canyelles

Roquetes

Trinitat Nova

Vallbona

Torre Baró

Ciutat Meridiana

Bon Pastor

Trinitat Vella

Baró de Viver

Sant Andreu

Navas

Sagrera

Congrés

Clot

Camp de l'Arpa

Parc

Llacuna

Vila Olímpica

Poblenou

Diagonal Mar

Besòs

Maresme

Provençals

La Pau

Verneda

Sant Martí

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

94,5 86,7 89,1 85,2 88,4 78,1 75 91,4 79,1 76,6 70,3 61,7 79,7 80,6 88,4 86,8 92,2 82,8 82,8 77,5

5,5 13,3 10,9 14,8 11,6 21,9 25 8,6 20,9 23,4 28,9 38,3 20,3 19,4 11,6 13,2 7,8 17,2 17,2 22,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 97 142 90 168 98 65 99 160 123 65 27 61 142 179 180 71 118 110 128

33,9 45 54,4 53,2 43,9 42 29,2 45,3 41,2 46,9 31,1 44,3 44,1 35,6 45,6 35,7 37,3 49,1 31,1 21

63,6 45,9 37,7 46,8 50 49 64,6 50,4 50 49 61,1 50,6 51 57,7 41,2 63,4 58,5 46,2 67,9 72

1,7 0,9 0 0 0 0 1 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0,9 0

0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,3 0 0 1,8 0 0 0 0 0

0,8 8,1 7,9 0 6,1 9 5,2 3,4 8,8 4,1 4,4 3,8 4,9 6,7 11,4 0,9 3,4 3,8 0 7

8 15 18 16 22 27 22 9 42 38 27 17 16 34 24 27 6 24 23 37

0 5,9 0 0 0 7,1 3,1 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5,9 35,7 21,1 33,3 0 12,5 18,2 25,9 3,3 32,4 42,9 34,6 16 33,3 17,6 30 18,2 0 20,7

0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29,4 7,1 21,1 26,7 10,7 15,6 9,1 11,1 20 21,6 10,2 15,4 8 6,7 0 30 0 0 20,7

14,3 5,9 7,1 5,3 0 7,1 3,1 18,2 7,4 6,7 5,4 0 3,8 12 20 23,5 0 50 4,5 10,3

71,4 35,3 28,6 47,4 13,3 53,6 46,9 18,2 48,1 30 29,7 12,2 38,5 64 33,3 41,2 10 22,7 50 41,4

14,3 11,8 0 0 20 0 6,3 9,1 3,7 20 2,7 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

0 0 7,1 0 6,7 3,6 3,1 0 3,7 10 2,7 8,2 3,8 0 0 0 0 4,5 0 3,4

0 0 0 0 0 3,6 0 9,1 0 0 2,7 4,1 0 0 0 17,6 0 0 4,5 0

0 0 0 0 0 10,7 0 9,1 0 6,7 0 2 0 0 0 0 0 0 22,7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 30 4,5 0 3,4

0 0 14,3 5,3 0 0 3,1 9,1 0 3,3 0 4,1 3,8 0 6,7 0 0 0 4,5 0

0 5,9 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4,5 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

94,5 80,5 84,4 90,6 89,1 79,7 83,6 85,2 88,4 87,5 80,5 88,3 85,9 78,3 74,4 80,6 97,7 79,7 88,3 80,6

5,5 19,5 15,6 9,4 10,9 19,5 16,4 14,8 11,6 12,5 19,5 11,7 14,1 21,7 25,6 19,4 2,3 20,3 11,7 19,4

0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 90 135 96 169 100 73 93 179 141 74 38 66 138 151 167 75 113 118 133

99,2 94,2 86,1 92,2 93,9 96,1 86 94,5 97,4 93,8 89,3 61,9 92,7 90,1 90,6 95,2 95,2 93,1 93,8 93,3

0,8 4,9 13,9 2,6 5,2 2,9 12,1 5,5 2,6 6,2 10,7 38,1 6,4 8,9 8,3 4,8 4 6,9 6,2 6,7

0 1 0 5,2 0,9 1 1,9 0 0 0 0 0 0,9 1 1 0 0,8 0 0 0

1 4 19 2 9 3 9 5 5 9 8 15 4 12 13 8 3 8 7 9

0 0 13,3 0 0 0 23,1 66,7 33,3 28,6 9,1 51,2 0 44,4 12,5 0 80 28,6 14,3 0

0 40 20 0 83,3 0 15,4 16,7 0 71,4 27,3 9,3 42,9 33,3 50 60 0 42,9 14,3 57,1

0 40 40 100 16,7 0 38,5 16,7 33,3 0 54,5 11,6 57,1 11,1 37,5 20 0 0 57,1 14,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 11,1 0 20 0 28,6 0 14,3

0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13,3 0 0 33,3 15,4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14,3 0

0 0 6,7 0 0 33,3 7,7 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 20 0 0 14,3

100 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 9,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

93 86,7 90,6 87,5 89,1 75,8 82 84,4 86 85,2 78,1 85,2 85,2 79,1 84,5 88,4 97,7 86,7 85,9 82,9

3,1 2,3 0,8 3,1 4,7 3,1 2,3 6,3 0,8 1,6 3,9 4,7 3,9 2,3 3,9 2,3 0 3,1 4,7 1,6

0 1,6 0,8 0,8 0 0 0 2,3 1,6 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0,8 3,9

0 0 0 0 0 1,6 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0 0,8 2,3 0,8 0

0 0,8 0,8 2,3 0,8 5,5 0,8 0 0,8 0,8 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0,8

0,8 2,3 1,6 0,8 0 3,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0,8 0 2,3 4,7 0,8 1,6 0 0 0,8

3,1 6,2 4,7 5,5 5,4 10,9 13,3 5,5 9,3 11,7 16,4 9,4 9,4 14 5,4 7,8 0 7 7,8 10,1

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 101 148 97 178 101 74 102 181 140 77 39 70 147 182 190 76 132 123 146

96,7 82,8 83,9 93,2 93,4 94,2 89,9 86,7 94,8 94,6 91,6 92,2 83,6 89,7 75 89 97,6 90,8 97,5 87,7

65 33,6 39 32,5 31,4 32 22,9 40 20 28,8 18,7 22,6 18,1 36,4 18,1 32,2 41,3 31,1 61,9 25,4

82,9 67,2 68,6 64,1 55,4 59,2 34,9 53,3 41,7 50,5 39,3 47 48,3 47,7 45,7 63,6 60,3 68,9 71,2 37,7

21,1 25,9 17,8 38,5 30,6 31,1 24,8 41,7 24,3 29,7 23,4 11,3 23,3 23,4 23,3 39,8 29,4 31,9 23,7 40,4

0,8 6,9 11 19,7 14,9 1 7,3 8,3 15,7 11,7 4,7 7,8 7,8 5,6 15,5 34,7 6,3 30,3 1,7 8,8

0 0 0 3,4 1,7 0 0,9 0 3,5 6,3 0 5,2 0,9 1,9 0 5,1 0 2,5 0,8 0

11,4 2,6 1,7 5,1 3,3 3,9 2,8 2,5 0 2,7 7,5 1,7 3,4 4,7 0,9 1,7 1,6 0 11 4,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,6 1,7 3,4 3,4 3,3 1,9 1,8 1,7 2,6 2,7 1,9 1,7 0 4,7 0 1,7 3,2 0,8 0 5,3

0 0,9 0 0,9 0 0 0 1,7 0,9 0 1,9 20,9 0 0,9 0 0 0 1,7 0 0

0 0,9 0 1,7 0,8 0 0,9 0 0,9 0,9 2,8 2,6 0,9 0 1,7 0,8 0,8 2,5 0,8 1,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

0 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,7 0

97,6 94,8 96,6 93,2 95,9 89,3 88,1 91,7 86,1 84,7 72 84,3 76,7 86 88,8 94,1 92,9 87,4 92,4 81,6

2,4 5,2 3,4 6,8 4,1 10,7 11,9 8,3 13,9 15,3 27,1 15,7 23,3 14 11,2 5,9 7,1 12,6 7,6 18,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 49,1 54,2 47 57 39,8 36,7 44,2 41,7 32,4 42,1 37,4 34,5 43 39,7 59,3 59,5 62,2 40,7 43,9

39 50,9 44,9 53 43 60,2 63,3 55,8 58,3 67,6 57,9 62,6 65,5 57 60,3 39,8 40,5 37,8 59,3 56,1

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

77,2 79,3 82,2 71,8 78,5 82,5 72,5 75,8 79,1 77,5 68,2 74,8 69,8 77,6 71,6 67,8 81 69,7 78 74,6

22,8 20,7 17,8 28,2 21,5 17,5 27,5 24,2 20,9 22,5 31,8 25,2 30,2 22,4 28,4 32,2 19 30,3 22 25,4

23,6 31 49,2 22,2 33,9 36,9 24,8 38,3 25,2 18 35,5 21,7 21,6 27,1 32,8 36,4 31,7 19,3 19,5 21,9

76,4 68,1 50,8 77,8 66,1 63,1 75,2 61,7 74,8 82 64,5 78,3 76,7 72,9 67,2 63,6 68,3 80,7 80,5 78,1

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0

14,6 14,7 12,7 9,4 13,2 6,8 3,7 15 8,7 2,7 7,5 5,2 12,9 6,5 9,5 11 11,1 4,2 9,3 4,4

85,4 85,3 87,3 90,6 86,8 93,2 96,3 85 91,3 97,3 91,6 94,8 87,1 93,5 90,5 89 88,9 95,8 90,7 95,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,9 91,4 92,4 82,9 87,6 80,6 80,7 84,2 81,7 79,3 78,5 76,5 70,7 83,2 84,5 95,8 90,5 82,4 88,1 81,6

8,1 7,8 7,6 17,1 12,4 19,4 19,3 15,8 18,3 20,7 21,5 23,5 29,3 16,8 15,5 4,2 9,5 17,6 11,9 18,4

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61,8 77,6 67,8 66,7 67,8 70,9 58,7 64,2 64,3 55 51,4 53,9 50,9 64,5 62,9 70,3 75,4 62,2 55,9 57

38,2 22,4 32,2 33,3 32,2 29,1 41,3 35,8 35,7 45 48,6 45,2 49,1 35,5 37,1 28,8 24,6 37,8 44,1 42,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 61,2 61,9 65 71,1 58,3 49,5 62,5 60,9 61,3 56,1 54,8 52,6 61,7 60,3 60,2 67,5 62,2 58,5 59,6

35 38,8 36,4 35 28,9 41,7 50,5 37,5 39,1 38,7 43,9 45,2 46,6 38,3 38,8 39,8 32,5 37,8 41,5 40,4

0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0

65 55,2 61 55,6 53,7 54,4 53,2 50,8 44,3 56,8 36,4 29,6 37,9 50,5 48,3 57,6 66,7 59,7 55,1 47,4

35 44,8 39 44,4 46,3 45,6 46,8 48,3 55,7 43,2 63,6 69,6 61,2 49,5 51,7 42,4 33,3 40,3 44,9 51,8

0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9

16,3 23,3 18,6 15,4 21,5 17,5 16,5 16,7 12,2 17,1 16,8 8,7 11,2 15,9 12,9 21,2 21,4 18,5 29,7 17,5

83,7 76,7 80,5 84,6 78,5 82,5 83,5 83,3 87,8 82,9 83,2 91,3 88,8 84,1 87,1 78,8 78,6 81,5 70,3 82,5

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71,5 67,2 79,7 65,8 74,4 60,2 62,4 68,3 53,9 45 40,2 40 56 65,4 62,1 76,3 79,4 70,6 52,5 57,9

28,5 31,9 20,3 34,2 25,6 39,8 37,6 31,7 46,1 55 59,8 60 44 34,6 37,9 23,7 19,8 29,4 47,5 42,1

0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0

13 18,1 19,5 10,3 14 6,8 11 12,5 11,3 16,2 6,5 7 12,9 7,5 9,5 17,8 12,7 21 17,8 7

87 81,9 80,5 89,7 86 93,2 89 87,5 88,7 83,8 93,5 93 87,1 92,5 90,5 82,2 87,3 79 82,2 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,4 15,5 18,6 18,8 13,2 15,5 6,4 13,3 6,1 14,4 7,5 6,1 12,9 8,4 6,9 16,9 23 14,3 22 8,8

75,6 84,5 80,5 81,2 86,8 84,5 93,6 86,7 93,9 85,6 92,5 93,9 87,1 91,6 93,1 83,1 77 85,7 78 91,2

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,3 31 27,1 23,9 38 32 27,5 26,7 32,2 30,6 27,1 36,5 26,7 29 27,6 26,3 27 27,7 38,1 19,3

79,7 69 72,9 76,1 62 68 72,5 73,3 67,8 69,4 72,9 63,5 73,3 71 72,4 72,9 73 72,3 61,9 80,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

30,1 28,4 32,2 34,2 39,7 34 20,2 38,3 36,5 36,9 36,4 33 33,6 37,4 40,5 52,5 23,8 43,7 39 36,8

69,9 70,7 67,8 65,8 60,3 65 79,8 61,7 63,5 63,1 63,6 67 66,4 62,6 59,5 47,5 76,2 56,3 61 63,2

0 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,2 51,7 44,1 41,9 48,8 37,9 40,4 36,7 42,6 32,4 37,4 36,5 39,7 46,7 44 48,3 50,8 43,7 44,1 35,1

48,8 48,3 54,2 58,1 50,4 62,1 59,6 62,5 57,4 67,6 62,6 61,7 60,3 53,3 56 51,7 49,2 56,3 55,9 64,9

0 0 1,7 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0

17,1 12,1 17,8 5,1 5 13,6 5,5 10,8 10,4 6,3 15,9 7,8 11,2 8,4 9,5 10,2 12,7 10,1 12,7 9,6

82,9 87,1 82,2 94 95 86,4 94,5 89,2 89,6 93,7 84,1 92,2 88,8 91,6 90,5 89 87,3 89,9 87,3 90,4

0 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

22,8 35,3 42,4 17,9 31,4 23,3 20,2 37,5 20 16,2 17,8 17,4 20,7 28 28,4 32,2 30,2 27,7 19,5 16,7

77,2 64,7 57,6 82,1 68,6 75,7 79,8 61,7 80 82 82,2 82,6 79,3 72 71,6 67,8 69,8 72,3 80,5 83,3

0 0 0 0 0 1 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,1 25,9 18,6 26,5 22,3 19,4 33,9 27,5 37,4 31,5 41,1 42,6 40,5 29,9 25,9 26,3 24,6 27,7 21,2 29,8

74,8 58,6 59,3 46,2 54,5 55,3 43,1 50 36,5 43,2 28 39,1 34,5 52,3 51,7 57,6 51,6 59,7 64,4 46,5

7,3 12,9 22 22,2 19,8 21,4 20,2 18,3 22,6 18,9 29 15,7 24,1 16,8 17,2 14,4 22,2 8,4 8,5 18,4

0 1,7 0 2,6 2,5 3,9 0,9 3,3 3,5 6,3 0 2,6 0,9 0,9 4,3 0,8 0,8 4,2 3,4 5,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 0

0,8 0,9 0 2,6 0,8 0 1,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0

134 99 148 95 173 97 73 99 174 131 77 38 69 145 174 188 75 127 119 138

16,3 13,2 17,8 11,4 13,6 15,2 16,7 16,4 15,3 9,6 15 10,7 17,4 16 22,5 16,2 15,2 15,8 22,8 11,1

35 33,3 44,9 36 32,2 28,3 30,6 19 25,2 19,2 24,3 28,6 28,7 21,7 22,5 22,2 25,6 22,8 23,7 18,5

48,8 52,6 37,3 49,1 53,4 56,6 49,1 63,8 59,5 71,2 58,9 60,7 53,9 61,3 51,4 60,7 59,2 61,4 50,9 69,4

0 0 0 0,9 0,8 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,9 2,7 0 0 0 0,9 0,9

0 0,9 0 2,6 0 0 0,9 0,9 0 0 1,9 0 0 0 0,9 0,9 0 0 1,8 0

104 80 121 70 140 83 54 77 143 108 53 29 49 114 130 129 61 92 96 109

32,6 31,5 29,9 23,8 21,1 31,8 31,6 31,9 44 23,3 19,2 32,6 29,6 26,5 36,1 31,3 25,5 30,1 44,6 27,1

54,7 59,8 62,9 46,4 74,7 55,3 48,1 59,3 52,7 69,8 69,9 55,8 65,4 71,1 56,6 60 66,7 47 51,1 63,5

12,6 7,6 7,2 29,8 4,2 12,9 13,9 8,8 3,3 4,7 6,8 9,3 4,9 1,2 7,2 8,8 7,8 22,9 3,3 9,4

0 1,1 0 0 0 0 5,1 0 0 2,3 4,1 1,2 0 1,2 0 0 0 0 1,1 0

0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAN BARRI

22,8 35,3 42,4 17,9 31,4 23,3 20,2 37,5 20 16,2 17,8 17,4 20,7 28 28,4 32,2 30,2 27,7 19,5 16,7

77,2 64,7 57,6 82,1 68,6 75,7 79,8 61,7 80 82 82,2 82,6 79,3 72 71,6 67,8 69,8 72,3 80,5 83,3

0 0 0 0 0 1 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,1 25,9 18,6 26,5 22,3 19,4 33,9 27,5 37,4 31,5 41,1 42,6 40,5 29,9 25,9 26,3 24,6 27,7 21,2 29,8

74,8 58,6 59,3 46,2 54,5 55,3 43,1 50 36,5 43,2 28 39,1 34,5 52,3 51,7 57,6 51,6 59,7 64,4 46,5

7,3 12,9 22 22,2 19,8 21,4 20,2 18,3 22,6 18,9 29 15,7 24,1 16,8 17,2 14,4 22,2 8,4 8,5 18,4

0 1,7 0 2,6 2,5 3,9 0,9 3,3 3,5 6,3 0 2,6 0,9 0,9 4,3 0,8 0,8 4,2 3,4 5,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 0

0,8 0,9 0 2,6 0,8 0 1,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0

134 99 148 95 173 97 73 99 174 131 77 38 69 145 174 188 75 127 119 138

16,3 13,2 17,8 11,4 13,6 15,2 16,7 16,4 15,3 9,6 15 10,7 17,4 16 22,5 16,2 15,2 15,8 22,8 11,1

35 33,3 44,9 36 32,2 28,3 30,6 19 25,2 19,2 24,3 28,6 28,7 21,7 22,5 22,2 25,6 22,8 23,7 18,5

48,8 52,6 37,3 49,1 53,4 56,6 49,1 63,8 59,5 71,2 58,9 60,7 53,9 61,3 51,4 60,7 59,2 61,4 50,9 69,4

0 0 0 0,9 0,8 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,9 2,7 0 0 0 0,9 0,9

0 0,9 0 2,6 0 0 0,9 0,9 0 0 1,9 0 0 0 0,9 0,9 0 0 1,8 0

104 80 121 70 140 83 54 77 143 108 53 29 49 114 130 129 61 92 96 109

32,6 31,5 29,9 23,8 21,1 31,8 31,6 31,9 44 23,3 19,2 32,6 29,6 26,5 36,1 31,3 25,5 30,1 44,6 27,1

54,7 59,8 62,9 46,4 74,7 55,3 48,1 59,3 52,7 69,8 69,9 55,8 65,4 71,1 56,6 60 66,7 47 51,1 63,5

12,6 7,6 7,2 29,8 4,2 12,9 13,9 8,8 3,3 4,7 6,8 9,3 4,9 1,2 7,2 8,8 7,8 22,9 3,3 9,4

0 1,1 0 0 0 0 5,1 0 0 2,3 4,1 1,2 0 1,2 0 0 0 0 1,1 0

0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0

140 111 160 106 190 125 87 109 203 161 92 44 77 177 203 208 77 142 133 165

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

45,3 46,1 46,1 46,9 47,3 48,4 48,4 47,7 47,3 47,7 49,2 50,8 51,6 48,8 47,3 48,1 49,2 49,2 51,6 48,1

54,7 53,9 53,9 53,1 52,7 51,6 51,6 52,3 52,7 52,3 50,8 49,2 48,4 51,2 52,7 51,9 50,8 50,8 48,4 51,9

13,3 10,2 8,6 9,4 10,1 10,2 10,9 10,9 10,9 10,9 11,7 14,1 12,5 9,3 10,9 10,1 11,7 8,6 11,7 10,1

16,4 18 24,2 18,8 17,8 17,2 16,4 15,6 16,3 16,4 17,2 18,7 17,2 15,5 17,1 17,8 18 17,2 18,7 15,5

18,7 22,7 25,8 21,9 22,5 22,7 21,9 21,1 22,5 21,9 21,9 24,2 25,8 24 20,9 22,5 21,9 29,7 22,7 21,7

20,3 18 17,2 18 19,4 19,5 21,1 19,5 20,2 19,5 19,5 18,7 21,1 19,4 19,4 18,6 19,5 21,1 20,3 19,4

16,4 16,4 13,3 17,2 16,3 15,6 14,8 16,4 15,5 14,8 16,4 11,7 12,5 17,1 16,3 17,1 17,2 13,3 16,4 17,1

14,8 14,8 10,9 14,8 14 14,8 14,8 16,4 14,7 16,4 13,3 12,5 10,9 14,7 15,5 14 11,7 10,2 10,2 16,3

85,2 82,8 78,1 81,3 81,4 82 78,1 86,7 79,8 78,9 78,9 64,1 77,3 86,8 85,3 83,7 75,8 81,2 78,9 82,9

2,3 3,9 0,8 4,7 3,1 3,9 6,2 3,1 3,1 7 3,9 9,4 2,3 5,4 1,6 0 3,9 0 0 5,4

12,5 13,3 21,1 14,1 15,5 14,1 15,6 10,2 17,1 14,1 17,2 26,6 20,3 7,8 13,2 16,3 20,3 18,7 21,1 11,6

65,6 59,4 63,3 54,7 61,2 54,7 53,1 55,5 55 52,3 50,8 43,7 57 54,3 48,8 58,9 63,3 58,6 57 56,6

3,9 9,4 10,9 10,2 12,4 10,9 8,6 12,5 15,5 14,8 15,6 17,2 12,5 11,6 14 10,1 9,4 13,3 13,3 11,6

14,1 21,1 15,6 21,1 17,8 19,5 21,9 20,3 17,8 18 21,9 18 17,2 21,7 20,9 16,3 17,2 18 11,7 21,7

6,2 3,1 2,3 6,3 3,9 8,6 7 2,3 2,3 4,7 3,1 7 5,5 4,7 5,4 6,2 1,6 3,9 7,8 3,1

10,2 7 7,8 7,8 4,7 6,2 8,6 9,4 9,3 10,2 7 14,1 7,8 7,8 10,9 8,5 8,6 6,2 10,2 7

0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3,1 0,8 0 0 5,5 3,1 3,9 0 4,7 4,7 2,3 1,6 0,8 0,8 0 0 0 4,7 4,7

6,2 18,7 6,3 21,1 14,7 32,8 27,3 14,8 29,5 30,5 50,8 38,3 51,6 31,8 15,5 19,4 8,6 21,9 32 34,1

14,1 17,2 14,1 14,1 22,5 23,4 32 28,9 20,9 19,5 17,2 22,7 17,2 24,8 24 27,9 25 20,3 11,7 17,8

12,5 17,2 18 21,9 23,3 26,6 13,3 18 18,6 28,9 14,8 24,2 20,3 17,8 19,4 15,5 19,5 22,7 24,2 19,4

67,2 43,7 60,9 43 39,5 11,7 23,4 34,4 31 16,4 12,5 12,5 9,4 24,8 40,3 37,2 46,9 35,2 27,3 24

0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,4 5,5 7 16,4 8,5 4,7 3,1 10,9 4,7 9,4 3,9 4,7 3,9 7 5,4 19,4 10,9 18,7 13,3 4,7

39,1 22,7 21,9 22,7 27,1 18 7,8 20,3 18,6 23,4 14,8 18,7 6,3 18,6 7 26,4 28,9 23,4 32,8 17,8

32 40,6 45,3 30,5 37,2 38,3 40,6 42,2 34,9 22,7 28,1 32,8 43 29,5 34,9 25,6 36,7 25,8 26,6 33,3

7,8 18 16,4 17,2 17,8 14,8 28,1 17,2 23,3 25 28,1 26,6 33,6 24 38 17,8 18 18 13,3 28,7

0,8 3,9 1,6 4,7 3,1 4,7 5,5 3,1 7,8 6,3 8,6 7 3,9 3,9 4,7 2,3 3,9 7 6,2 3,9

3,9 9,4 7,8 8,6 6,2 19,5 14,8 6,3 10,9 13,3 16,4 10,2 9,4 17,1 10,1 8,5 1,6 7 7,8 11,6

0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


RESULTAT ENQUESTA PER BARRIS DE RENDA BAIXA

TOTAL

SEXE EDAT NACIONALITAT NIVELL D'ESTUDIS OCUPACIÓ

TIPOLOGIA D'ÚS

% Verticals ponderats

Home

Dona

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Espanyola

Estrangera

Baix

Mitjà

Alt

NC

Ocupat

Aturat

Jubilat

Pensionista

Tasques

de la llar

Estudiant

NC

Hiper-connectat

Avançat

Intermedi

Bàsic

Esporàdic

No connectat

Base Total 576 280 297 66 97 131 115 85 82 476 100 226 237 113 306 87 106 22 54 1 33 102 180 151 40 70

P1. LA SEVA LLAR ESTÀ CONNECTADA A INTERNET?

Sí 75,7 73,9 77,4 88,5 74,6 84,8 81,3 73,7 46,8 78,9 60,8 60,1 81,8 94,3 84 67 56,2 66,6 86,1 50 100 98,1 87,3 69,5 62,4 22,9

No 24,1 26,1 22,3 11,5 25,4 15,2 18,7 25,4 53,2 21 39,2 39,6 18,2 5,7 16 33 43,8 30,2 13,9 50 0 1,9 12,7 30,5 37,6 76

No contesta 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,8 0 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 1

Base Llar connectada 436 207 230 59 72 111 93 63 39 376 61 136 194 107 257 58 60 15 46 1 33 100 157 105 25 16

P1-A. A TRAVÉS DE QUIN TIPUS DE CONNEXIÓ?

ADSL / VDSL / SDSL 41,9 40,6 43,1 44,5 48,7 43,6 44,6 39,1 18,6 40,1 53,4 36,4 44,4 44,5 42 44,6 36,8 36,8 45,2 100 38,9 41,1 42,5 45,4 44 21,3

Fibra òptica 51,5 54,5 48,9 50,6 47,6 53,8 49,3 55,9 52,3 54,4 34,2 52,4 49,7 53,7 53,5 52 47,6 41,6 49,2 0 60 55,6 54,6 44,5 42,2 38,2

Híbrid de fibra i coaxial (HFC) 0,5 0,3 0,6 0 0 0,6 0,8 0 1,9 0,6 0 0 1,1 0 0,3 0 1,2 4,8 0 0 0 1,4 0,5 0 0 0

Altres sistemes 0,1 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

No sap 6 4,4 7,4 4,9 3,6 1,7 5,4 5 27,3 4,9 12,4 11,2 4,8 1,5 4 3,4 14,4 16,8 5,7 0 0 1,9 2,4 10 13,8 40,5

Base Llar no connectada 139 73 66 8 25 20 21 22 44 100 39 90 43 6 49 29 47 7 7 1 0 2 23 46 15 53

P1-B. PER QUIN MOTIU NO ESTÀ CONNECTADA?

No arriba la fibra ni l'ADSL/VDSL/SDSL // No arriba internet 1,2 0,5 2,1 0 2,8 1,7 3,2 0 0 1,4 0,9 1,1 1,6 0 0,7 3,6 0 5 0 0 0 0 5,9 0 2,3 0

No ens podem permetre la connexió 24 24,5 23,5 52,6 17,3 38,3 54,4 18,2 4,4 20,4 33,3 22,4 26,5 29,5 19,7 47,6 10,3 10 53,2 100 0 100 25,7 31,2 17,6 16,2

No ens cal, ja fem servir internet a través del mòbil/tauleta 15,9 16 15,8 4,5 14,8 26,4 26,9 32,7 0 14 20,7 12,1 23,8 16,4 33,8 14,2 1,3 8,9 4,5 0 0 0 27,6 32,8 4,8 0

No ens cal, ja fem servir internet des d'altres llocs 5,5 9,6 1,1 7,9 23,8 0 0 0 2,9 3,8 9,8 2,9 11,9 0 9,1 6,9 2,7 0 0 0 0 0 16,8 6,8 4,8 0

No ens cal, no fem servir internet 34,3 28,4 40,8 0 20,1 3 14 23,8 77,6 42,3 14,1 44,1 15,4 24,2 15,4 6,7 70 60,4 20,9 0 0 0 9,5 7,3 34,7 69,4

No ens interessa 7,3 12,2 1,9 0 0 6,3 0 18 11,5 10,2 0 11,4 0 0 4,7 8,8 11,5 0 0 0 0 0 0 2,7 18,9 11,4

La persona que pren la decisió a la llar no vol 5,8 3,5 8,3 16,6 10,4 11,6 1,6 7,2 0 2,9 13 1,8 14,1 5,2 9,3 6,7 0,7 0 16,8 0 0 0 6,1 10,9 8,4 0,6

És temporal / Posarem internet aviat 1 0,9 1,1 9,5 2,8 0 0 0 0 0,7 1,7 0,8 0,8 5,2 0,7 0 0 10,6 4,5 0 0 0 1,5 2,3 0 0

Per estalviar / És car 2,1 2,2 1,9 0 5,1 8 0 0 0 1,6 3,2 0,4 2,9 19,4 3,3 4,4 0 0 0 0 0 0 5,5 0,7 0 2,4

Agafem wifi del veí 0,5 0 1,1 0 2,9 0 0 0 0 0,7 0 0,8 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0

Altres respostes 1,8 1,8 1,9 0 0 4,7 0 0 3,7 1,6 2,4 1,8 2,2 0 1,2 1,2 3,4 0 0 0 0 0 1,5 2 8,4 0

No sap 0,2 0 0,5 4,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,7 0 0

No contesta 0,2 0,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0

Base Total 576 280 297 66 97 131 115 85 82 476 100 226 237 113 306 87 106 22 54 1 33 102 180 151 40 70

P2. I VOSTÈ PERSONALMENT DISPOSA DE SMARTPHONE (TELÈFON MÒBIL INTEL·LIGENT)?

Sí 86,5 85,7 87,3 99,5 97,2 95,9 88,6 82,6 49,9 85,4 91,9 73,2 93,9 97,6 95,1 87,2 58,2 71,7 98,7 100 100 98,8 98,1 91,5 87,7 21,2

No 13,5 14,3 12,7 0,5 2,8 4,1 11,4 17,4 50,1 14,6 8,1 26,8 6,1 2,4 4,9 12,8 41,8 28,3 1,3 0 0 1,2 1,9 8,5 12,3 78,8

Base Disposa de smartphone 499 240 259 66 94 126 102 70 41 407 92 165 222 111 291 76 62 16 53 1 33 101 177 138 35 15

P2-A. I TÉ CONTRACTADA UNA TARIFA DE DADES PER AL SEU SMARTPHONE?

Sí 91,8 90,9 92,6 89,2 90,2 95,3 88,8 97,3 87 93,6 83,9 86,2 93,8 96,1 95,3 87,9 91,8 72,1 84,2 100 96,2 94,8 95,2 90,6 86,9 44,1

No 8,1 9,1 7,1 10,8 9,1 4,7 11,2 2,7 13 6,3 16,1 13,5 6,2 3,9 4,5 12,1 8,2 27,9 15,8 0 3,8 5,2 4,8 9,4 13,1 51,8

No sap 0,1 0 0,2 0 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Base No té contractada tarifa de dades 40 22 19 7 9 6 11 2 5 25 15 22 14 4 13 9 5 4 8 0 1 5 8 13 5 8

P2-B. PER QUIN MOTIU?

No m'ho puc permetre 30,5 20,3 42,5 33,5 38,6 17,8 34,9 0 29,3 27,2 36,2 25,5 43,2 15,9 10,6 39,8 37,5 58,5 32,5 0 0 19,3 44 25,5 30,6 36,7

No cal, amb el wifi ja en tinc prou 28,9 37,5 18,7 16,9 35,5 53,7 27,4 17,8 13,5 30,1 26,8 25,7 28,6 46,3 35,2 41,6 14,1 28,1 14,3 0 100 47,7 16,5 40 27,6 0

No cal, no necessito internet al mòbil 24,8 31,2 17,3 40 14 5,7 25,4 0 50,8 27,1 20,9 34,1 13 14 29,1 0 41,7 13,4 41,1 0 0 26,5 11,1 24 0 58,9

No vull lligar-me a una companyia / Prepagament 1,7 1,6 1,8 0 4 5,7 0 0 0 0 4,6 0 5 0 2,6 3,7 0 0 0 0 0 0 4 2,6 0 0

No ho sé fer servir 4,7 0 10,3 0 0 0 0 82,2 6,4 7,5 0 8,6 0 0 11,9 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 34,4 4,4

Per estalviar / És car 5,1 6,3 3,7 4,8 7,9 5,7 6 0 0 4 6,9 6,1 0 15,9 2,6 11,2 0 0 8,1 0 0 0 12 5,3 7,4 0

Altres respostes 0,8 1,6 0 0 0 5,7 0 0 0 0 2,3 0 2,5 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

No sap 3,5 1,6 5,7 4,8 0 5,7 6,3 0 0 4,2 2,3 0 7,7 7,9 8 0 0 0 4,1 0 0 6,4 8,5 2,6 0 0

Base Total 576 280 297 66 97 131 115 85 82 476 100 226 237 113 306 87 106 22 54 1 33 102 180 151 40 70

P3. QUAN HA ESTAT LA DARRERA VEGADA QUE HA FET SERVIR INTERNET?

Avui o ahir 84,3 84 84,7 99,5 93,6 96,8 88,9 78,4 41,2 83,4 88,6 68 93,4 98 93,8 87,5 49,2 74,3 98,7 100 100 100 98,2 93,9 81 0

En la darrera setmana 2,2 2,7 1,7 0,5 3,8 1,9 1,6 2,5 2,6 2 3,1 3,3 1,9 0,6 1,8 2,2 4,3 0 1,3 0 0 0 1,5 4,7 7,5 0

Fa entre dues i quatre setmanes 0,8 0,2 1,3 0 0 0 0 5,2 0 0,9 0 1 0,3 1,4 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0,3 1 5,8 0

Fa més d'un mes i menys de 3 mesos 0,5 0,8 0,2 0 0 0 0,5 0 2,8 0,6 0 0,6 0,7 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0,4 5,8 0

Fa més de tres mesos i menys d'un any 0,5 0 1 0 1,3 0 1,4 0 0 0 2,8 0 1,2 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Fa més d'un any 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0 0,4 3,4 0,7 0 1,3 0,1 0 0,1 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5

No faig servir mai internet 11,1 11,8 10,5 0 1,2 1,3 7,6 13,4 50 12,3 5,5 25,9 2,4 0 3,3 7 39,6 25,7 0 0 0 0 0 0 0 91,4

Base Ha fet servir internet en els darrers 3 mesos 506 245 261 66 94 130 104 73 38 414 92 165 228 113 295 79 60 17 54 1 33 102 180 151 40 0

P4. EM PODRIA DIR TOTS ELS DISPOSITIUS A TRAVÉS DELS QUALS S'HI CONNECTA

HABITUALMENT?

Mòbil 92,5 90,3 94,6 97,8 97,1 94,5 89,2 89,9 79,4 91,8 95,8 89,3 94,1 94 93,4 92 85,2 92,8 96 100 96,2 98,2 97,8 83,2 85,9 0

Tauleta 22,2 20,7 23,5 30,9 13,8 25,4 28,4 16,9 10,1 24 13,9 15,5 21,4 33,5 22,7 16,4 15,2 40,2 29,1 50 75,9 51,8 13,7 6 0,9 0

Ordinador portàtil 45,1 45,8 44,4 63,8 42,1 51,7 45,2 22,4 40,5 48,3 30,4 35,8 47 54,6 45,8 36,9 37 36,3 64,6 50 85 66,7 56,3 16 15,4 0

Ordinador de sobretaula de la llar 24,5 26,7 22,5 28,8 16,4 21,7 30,8 28,1 23 28,6 6,4 21,1 22,1 34,5 25,3 19,2 25,2 15,8 30,9 0 71,5 44,4 20,6 10,1 6,6 0

Ordinador de sobretaula de la feina 11,2 8,8 13,5 1,1 10,6 14,9 18,4 10 0 12,4 5,9 1,7 10,2 27,1 19,2 0 0 0 0 0 40,4 23,8 7,8 2,9 1,7 0

Ordinador de sobretaula del centre d'estudis 3,5 3,6 3,4 23,9 2 0 0 0 0 3,7 2,8 4,8 4,3 0 0 0 0 0 33 0 25,7 6,2 1,1 0,6 0 0

Videoconsola 2,5 3,2 1,8 8,7 5,3 1,5 0 0 0 2,8 1,2 5 1,6 0,5 2,1 1,7 0 0 9,3 0 11,8 8 0,3 0 0 0

Smart TV 2,1 2,2 2 0,5 2 4,1 0,7 3,1 0 1,5 4,8 1,4 2,1 3,1 1,3 7,5 1,2 0 0 0 10,8 5,8 0,4 0 0,9 0

Ordinador de la biblioteca 2,2 2,6 1,8 2,9 2,5 1,6 2,6 2,4 0,9 1,4 5,8 2,4 2,7 0,9 0,8 4,8 1,8 8,2 4,8 0 2 3,5 2,5 1,4 0,9 0

Ordinador del locutori 1,3 2 0,7 2,4 2,5 1,3 0,3 1 0 0,4 5,3 2,5 1,1 0 0,7 2,9 0 0 4,3 0 0 1,5 2,2 0,7 0 0

Ordinador d'altres llocs 0,3 0,1 0,5 0,5 0 0 0,7 0 1,9 0,3 0,4 1,1 0 0 0 0,9 1,2 0 0,6 0 0 0 0,6 0 1,8 0

Altres dispositius 0,1 0,3 0 0 0 0,6 0 0 0 0,2 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0

P5-A. EN ELS ÚLTIMS TRES MESOS PER MOTIUS PARTICULARS VOSTÈ... HA FET SERVIR EL

CORREU ELECTRÒNIC?

Sí 82,1 86,5 78 96,2 90,1 86,5 82,5 64,4 56,5 83,6 75,5 67,5 84,5 98,6 84,4 78,8 70,6 48,2 98,7 50 100 99 92,2 74,6 6,8 0

No 17,7 13,5 21,7 3,8 9,9 13,5 17,5 35,6 41,6 16,2 24,5 32,1 15,5 1,4 15,6 21,2 28,2 51,8 1,3 50 0 1 7,8 24,9 93,2 0

No sap 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 1,9 0,2 0 0,4 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0

P5-B. HA REALITZAT TRUCADES DE TELÈFON PER INTERNET (SKYPE O SIMILARS)?

Sí 37,9 42,4 33,7 65,4 53 33,1 22,5 30 26,4 33,5 57,7 38,9 35,8 40,7 35,1 35,4 24,9 21,5 75,8 50 55,5 48 38,2 35,4 4,8 0

No 62,1 57,6 66,3 34,6 47 66,9 77,5 70 73,6 66,5 42,3 61,1 64,2 59,3 64,9 64,6 75,1 78,5 24,2 50 44,5 52 61,8 64,6 95,2 0

P5-C. HA FET SERVIR ALGUNA XARXA SOCIAL (COM FACEBOOK, TWITTER O SIMILARS)?

Sí 75,4 73,8 76,9 95,1 89,4 80,1 63,7 61,6 49,7 73,2 85,1 68,2 77,6 81,3 74,6 80 57,3 67,9 94,6 100 92 87,4 77,9 77,1 13 0

No 24,6 26,2 23,1 4,9 10,6 19,9 36,3 38,4 50,3 26,8 14,9 31,8 22,4 18,7 25,4 20 42,7 32,1 5,4 0 8 12,6 22,1 22,9 87 0

P5-D. HA PUBLICAT CONTINGUTS EN WEBS O BLOGS?

Sí 24 24,7 23,4 48,4 31,5 22,4 18,1 9,9 11,9 25,7 16,5 19 25 29,3 25 12 15,3 10,7 49,5 50 48,2 37,2 26,3 13,4 0 0

No 75,7 74,8 76,6 51,6 67,8 77,6 81,3 90,1 88,1 74 83,5 80,3 75 70,7 74,8 88 83,7 89,3 50,5 50 51,8 62,8 73,3 86,3 100 0

No sap 0,2 0,5 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0,2 0 1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0

P5-E. HA CREAT UNA WEB O UN BLOG?

Sí 7,2 7,5 6,9 19,6 5,8 6,5 5,1 5,7 0 7,7 4,8 6,5 5,5 11,6 7 2,9 2,2 4,3 21 0 11,7 10,4 7,1 5,9 0 0

No 92,7 92,2 93,1 80,4 94,2 93,5 94,9 93,4 100 92,1 95,2 93,5 94,5 87,8 92,8 97,1 97,8 95,7 79 100 88,3 89,6 92,5 94,1 100 0

No sap 0,1 0,3 0 0 0 0 0 1 0 0,2 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0

P5-F. HA LLEGIT NOTÍCIES D'ACTUALITAT A INTERNET?

Sí 78,6 83,7 73,8 77,8 88 78,3 80,9 70,1 68,5 79,1 76,8 63,9 81,4 94,6 80,8 79,9 71,1 65,5 78,1 50 87,7 95 89,5 71,4 7,6 0

No 21,4 16,3 26,2 22,2 12 21,7 19,1 29,9 31,5 20,9 23,2 36,1 18,6 5,4 19,2 20,1 28,9 34,5 21,9 50 12,3 5 10,5 28,6 92,4 0

P5-G. HA BUSCAT INFORMACIÓ A WEBS D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?

Sí 57,1 61,9 52,6 63,8 56,9 62,5 66,6 38,3 38,2 58,3 51,9 37,9 59,5 80,3 58,6 53,3 51,9 27,3 69,9 50 90,2 81,4 65 39 0 0

No 42,8 38,1 47,2 36,2 43,1 37,3 33,4 61,7 61,8 41,6 48,1 61,9 40,5 19,7 41,4 46,2 48,1 72,7 30,1 50 9,8 18,6 34,8 61 100 0

No sap 0,1 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0

P5-H. HA BUSCAT A INTERNET INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA SALUT?

Sí 58,6 55,9 61,2 67 65,4 63,5 56,2 44,3 45,2 60,4 50,5 48,5 60,8 69 57,5 61,1 59 30,9 70,7 0 77,9 72,7 70,1 46,5 0 0

No 41,2 43,9 38,8 33 34,6 36,1 43,8 55,7 54,8 39,4 49,5 51,1 39,2 31 42,3 38,9 41 69,1 29,3 100 22,1 27,3 29,9 53,1 100 0

No sap 0,1 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0

P5-I. HA COMPRAT ALGUNA COSA PER INTERNET?

Sí 44,6 47,4 41,9 51,9 50,4 48,1 51,7 28,1 17,4 47,9 29,4 26,2 47,3 65,7 52,2 25,7 27,9 28,7 53,6 50 98 75,5 43,6 24,7 0 0

No 55,3 52,4 58 47,6 49,6 51,9 48,3 71,1 82,6 51,9 70,2 73,5 52,6 34,3 47,6 74,3 72,1 71,3 45,7 50 2 24,1 56,1 75,3 100 0

No sap 0,2 0,2 0,1 0,5 0 0 0 0,8 0 0,1 0,4 0,4 0,1 0 0,2 0 0 0 0,6 0 0 0,3 0,3 0 0 0

P5-J. HA VENUT ALGUNA COSA PER INTERNET?

Sí 13,8 15,1 12,7 20,9 15,7 17,4 14,7 3 3,4 14,6 10,2 14,8 12,6 15 17 7,3 3,2 0 22,8 0 43,4 19,6 11,2 10,2 0 0

No 86,2 84,9 87,3 79,1 84,3 82,6 85,3 97 96,6 85,4 89,8 85,2 87,4 85 83 92,7 96,8 100 77,2 100 56,6 80,4 88,8 89,8 100 0

P5-K. HA CONSULTAT COMPTES BANCARIS O HA FET GESTIONS BANCÀRIES PER INTERNET?

Sí 48,6 51,5 45,9 35,7 64,8 54,5 57,1 29,4 24,2 51,8 34,1 24,6 51,4 77,8 59,5 28,1 43 17,3 34,7 50 60,7 77,2 59,6 25,5 2,4 0

No 51,4 48,5 54,1 64,3 35,2 45,5 42,9 70,6 75,8 48,2 65,9 75,4 48,6 22,2 40,5 71,9 57 82,7 65,3 50 39,3 22,8 40,4 74,5 97,6 0

P5-L. HA FET ALGUN CURS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA PER INTERNET?

Sí 11,8 12,2 11,5 7,3 20,8 14,7 7,8 9 4,1 11,6 12,9 6,4 11,1 21,2 14,3 8,7 4,8 3,6 11,9 50 23,3 17,6 13 7,1 0 0

No 88,2 87,8 88,5 92,7 79,2 85,3 92,2 91 95,9 88,4 87,1 93,6 88,9 78,8 85,7 91,3 95,2 96,4 88,1 50 76,7 82,4 87 92,9 100 0

P5-M. HA LLOGAT ALGUNA COSA PER INTERNET?

Sí 9,5 15,4 4 15,7 5,9 14,2 10,4 3,4 1,6 10,7 4,2 8,4 9,6 11 11,9 1,5 4 0 17,7 0 26,5 13,4 10,6 4,4 0 0

No 90,5 84,6 96 84,3 94,1 85,8 89,6 96,6 98,4 89,3 95,8 91,6 90,4 89 88,1 98,5 96 100 82,3 100 73,5 86,6 89,4 95,6 100 0

P5-N. HA BUSCAT FEINA PER INTERNET?

Sí 30,6 29,4 31,7 47,7 44,6 38,3 16,7 19,1 0 28 42,1 28,8 30,2 33,8 24,2 69,7 5,2 8,4 43,4 0 54 31,1 37 25,4 0 0

No 69,4 70,6 68,3 52,3 55,4 61,7 83,3 80,9 100 72 57,9 71,2 69,8 66,2 75,8 30,3 94,8 91,6 56,6 100 46 68,9 63 74,6 100 0

P5-O. HA DEMANAT CITA AL METGE PER INTERNET?

Sí 36 35 36,9 33,9 37,2 37,9 44,8 24,1 28,6 39 22,1 26,3 37,9 46,2 37,4 30,1 38,8 31,2 34,5 50 62,6 46,8 43,3 23,5 0 0

No 64 65 63,1 66,1 62,8 62,1 55,2 75,9 71,4 61 77,9 73,7 62,1 53,8 62,6 69,9 61,2 68,8 65,5 50 37,4 53,2 56,7 76,5 100 0

P5-P. HA REALITZAT UN TRÀMIT AMB L'ADMINISTRACIÓ PER INTERNET?

Sí 38,1 42,5 34 31,6 38,9 48,6 43,3 28,3 16,6 39 34 24,7 41,6 50,6 40,1 47,6 27,9 14 31,9 50 67,3 42,7 44 31,6 0 0

No 61,7 57,5 65,7 68,4 61,1 50,8 56,7 71,7 83,4 60,8 66 75,1 58,2 49,4 59,9 51,9 72,1 83,9 68,1 50 32,7 57 55,8 68,4 100 0

No sap 0,1 0 0,3 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0 0 0,4 0 2 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0

P5-Q. HA COMPARTIT BÉNS O SERVEIS PER INTERNET SENSE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA?

Sí 10 10,9 9,2 13,9 12,3 11,1 8,8 4,4 8,2 9,6 11,9 6,7 13,3 8,1 10,5 7,7 5,3 10 14,8 50 25 14 12,9 3,3 0 0

No 90 89,1 90,8 86,1 87,7 88,9 91,2 95,6 91,8 90,4 88,1 93,3 86,7 91,9 89,5 92,3 94,7 90 85,2 50 75 86 87,1 96,7 100 0

P5-R. HA PARTICIPAT A TRAVÉS D'INTERNET EN MOVIMENTS SOCIALS, ASSOCIATIUS O

VEÏNALS?

Sí 18,5 17,8 19,1 17,7 16,2 19 22,2 19,6 11,6 19,8 12,7 9,6 21,5 25,3 20,5 19,8 13,9 2 16,6 0 32,6 23,4 20,5 14,5 0 0

No 81 82,2 79,9 82,3 83,8 81 76,6 80,4 85,1 79,6 87,3 89,6 78,5 73,5 79,1 80,2 84 98 83,4 100 67,4 75,4 79,5 85,5 96,8 0

No sap 0,2 0 0,5 0 0 0 1,2 0 0 0,3 0 0 0 1,1 0,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0

No contesta 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 3,3 0,3 0 0,8 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0

P6. QUANTES CONTRASENYES FA SERVIR VOSTÈ A INTERNET?

Una, la mateixa a tot arreu 37,2 34 40,2 23,2 30,6 31,3 39,8 58,3 50 35,9 43,1 48 40,3 15,2 32,6 59 38,9 58,5 22,3 0 24,1 12,6 33,2 56,4 56,5 0

Unes quantes 37 37,9 36,1 48,6 38,1 37,6 44,3 20 25,1 39,9 23,9 25,2 35,1 58 41,7 14,8 32,8 20,8 53,5 50 61,3 63,4 37,1 23,2 0,9 0

Una diferent per a cada cosa 22,2 26,7 18,1 28,2 30,7 30,1 11,9 14,7 6,9 20,4 30,6 19,4 22 26,8 23,5 23,8 16,8 3,6 24,2 50 14,6 24 29,6 18,9 3,3 0

No faig servir cap contrasenya 3,3 1,4 5,1 0 0,6 1 3,4 6 18 3,5 2,4 6,5 2,6 0 1,7 2,4 11,6 17,2 0 0 0 0 0,2 1,5 35,7 0

No sap 0,3 0 0,6 0 0 0 0,7 1 0 0,3 0 0,9 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0

Base Fa servir contrasenyes 489 242 248 66 94 128 101 69 31 400 90 154 222 113 290 78 53 14 54 1 33 102 180 148 26 0

P7. CADA QUANT CANVIA VOSTÈ AQUESTES CONTRASENYES?

Almenys una vegada cada sis mesos 13,7 13 14,3 5,3 11,6 15,4 22 12,3 6,5 13,9 12,8 6,5 13 24,7 15,9 9,1 15,9 13,5 6,5 0 11,6 16,2 17,7 9,3 2,7 0

Amb menor freqüència 24,2 27,3 21,2 29 31,4 28,2 17,2 15,6 17,8 22,6 31,6 22,2 24,3 26,9 26,3 16,3 13 24 34,6 50 31,7 27,4 24,8 22,5 8 0

Mai 61,8 59,7 63,9 65,6 57 56,3 60,8 70 75,7 63,2 55,6 70,9 62,4 48,4 57,3 74,6 71 62,5 58,9 50 56,8 56,4 57,5 67,6 86,6 0

No contesta 0,3 0 0,6 0 0 0 0 2,1 0 0,4 0 0,5 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,8 0

Base Ha fet servir alguna xarxa social 382 181 201 63 84 104 67 45 19 303 78 112 177 92 220 64 34 11 51 1 31 89 140 116 5 0

P8. QUAN VOSTÈ PUBLICA COSES A LES XARXES SOCIALS...

Ho fa de manera totalment oberta 32 35,5 28,8 43,1 20 27,1 31,9 42,3 50,7 32,9 28,5 36,1 31,8 27,3 27,1 31 37,5 20,2 54,1 0 36,2 26,7 29,5 39,3 0 0

Restringeix l'accés només a algunes persones 61,8 56,5 66,5 53,3 75,3 65,9 61 50,6 37,1 61,1 64,5 54,1 64,1 66,6 68,8 58,8 49,8 62,9 42,1 100 56,2 68,9 64,1 55,2 56,5 0

No publico mai res a les xarxes socials 4,8 5,6 4,2 3,6 2,4 5,6 6,1 7,1 5,6 4,9 4,5 7,8 3,5 3,9 2,8 9 9,1 13,9 3,8 0 7,6 2,2 5,1 4,4 36,9 0

No sap 1,3 2,4 0,4 0 2,4 1,4 0,5 0 6,6 1 2,5 1,8 0,6 2,1 1,4 1,1 3,7 0 0 0 0 2,2 1,3 1,1 0 0

No contesta 0,1 0 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6,6 0

Base Total 576 280 297 66 97 131 115 85 82 476 100 226 237 113 306 87 106 22 54 1 33 102 180 151 40 70

ID1. DISTRICTE

Nou Barris 86,7 85,8 87,5 85,5 86,3 84,9 85,9 88,7 89,8 87,1 84,4 81,9 87,8 93,7 85,7 88,9 87,6 81,3 88,9 100 91 95,3 81,7 82,9 92,5 89,7

Sant Andreu 13,3 14,2 12,5 14,5 13,7 15,1 14,1 11,3 10,2 12,9 15,6 18,1 12,2 6,3 14,3 11,1 12,4 18,7 11,1 0 9 4,7 18,3 17,1 7,5 10,3

ID2. GRAN BARRI

Vilapicina, Porta, el Turó de la Peira i Can Peguera 35,1 34,2 36 33,2 34,1 34,7 35,6 36,9 36,2 35,3 34,5 26,4 33,8 55,4 36,5 36,2 34 21 35 0 28,4 36,9 39,2 31,3 39,5 31,3

La Guineueta, Verdun i la Prosperitat 28 27,5 28,5 26,7 27,4 26,9 27,5 28,1 32,1 29,1 22,6 25,1 33 23,3 27,6 27,6 27,3 33,7 30,4 0 45,6 37 20,3 26,8 25,4 30,5

Canyelles, les Roquetes i la Trinitat Nova 16 16,2 15,8 16,3 16,4 15,4 15,7 17,8 14,9 16 15,8 22,6 12,5 10,2 15,3 16,6 19 12,9 12 100 10,8 13,4 14,4 17,2 19,9 21,6

Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona 7,6 7,9 7,2 9,3 8,4 8 7,1 6 6,6 6,7 11,5 7,8 8,6 4,8 6,2 8,6 7,4 13,7 11,4 0 6,1 8 7,9 7,7 7,7 6,3

La Trinitat Vella, Baró de Viver i el Bon Pastor 13,3 14,2 12,5 14,5 13,7 15,1 14,1 11,3 10,2 12,9 15,6 18,1 12,2 6,3 14,3 11,1 12,4 18,7 11,1 0 9 4,7 18,3 17,1 7,5 10,3

ID3. SEXE

Home 48,5 100 0 51,5 49,5 50 49,4 46,8 43,3 45,9 61,1 56,6 44,9 40 49 51,1 50,4 0 56,6 100 41,3 53,4 49,8 47,4 39,3 49,2

Dona 51,5 0 100 48,5 50,5 50 50,6 53,2 56,7 54,1 38,9 43,4 55,1 60 51 48,9 49,6 100 43,4 0 58,7 46,6 50,2 52,6 60,7 50,8

ID4. EDAT

De 16 a 24 anys 11,5 12,2 10,8 100 0 0 0 0 0 11,5 11,3 16,6 10,5 3,4 5 1,8 0 10,6 87,2 0 33,5 19,7 11,4 9,1 1,8 0

De 25 a 34 anys 16,8 17,1 16,4 0 100 0 0 0 0 12,9 35,3 10,9 20,5 20,7 24,1 17,2 0,7 1,5 12,8 0 5 19,7 22,7 19,8 4,2 3,5

De 35 a 44 anys 22,8 23,5 22,1 0 0 100 0 0 0 20,8 32,2 14,7 23 38,4 30,1 37,5 4,8 4,2 0 50 40,5 24,2 28,7 21,9 17,1 2,4

De 45 a 54 anys 19,9 20,3 19,6 0 0 0 100 0 0 21,1 14 14,6 21,9 26,2 26,3 21,8 8,2 30,3 0 0 21 27,4 15,9 21,7 20,4 14,6

De 55 a 64 anys 14,8 14,2 15,3 0 0 0 0 100 0 16,5 6,6 15,8 18,1 5,9 14,5 21,8 16,1 18,5 0 50 0 6,8 14,2 17,6 35,8 16,8

De 65 a 74 anys 14,3 12,7 15,8 0 0 0 0 0 100 17,2 0,6 27,5 6 5,3 0 0 70,2 34,8 0 0 0 2,2 7,1 10 20,7 62,7

ID5. NACIONALITAT

114 Annex

Espanyola 77,9 73 82,5 69,2 58,2 72,2 82 89,5 99,3 94,3 0 81,8 73,7 78,8 75,4 71,7 96,2 90,1 61,6 50 87,5 78 76,3 72,9 79,9 87

Espanyola + una altra 4,7 5,1 4,4 13,6 5,3 3,2 5,7 2,7 0 5,7 0 3,5 4,8 7 4,2 4,9 1,5 0 15,6 0 9,6 8,1 6,8 1,5 0,9 1

Estrangera 17,4 21,9 13,1 17,1 36,6 24,6 12,2 7,7 0,7 0 100 14,7 21,5 14,2 20,3 23,5 2,4 9,9 22,8 50 2,8 13,9 16,9 25,6 19,3 11,9

ID6. OCUPACIÓ

Ocupat/ada 53 53,6 52,5 23,1 76,4 70 70 52 0 51,1 62 33,7 59,2 78,6 100 0 0 0 0 0 59 66,7 58,4 54,7 49,5 15,1

Aturat/ada 15,1 15,9 14,3 2,3 15,4 24,8 16,5 22,2 0 14 20,3 16,9 15,9 9,6 0 100 0 0 0 0 11,6 9,7 15,4 20,7 16,9 10,4


115

No 90 89,1 90,8 86,1 87,7 88,9 91,2 95,6 91,8 90,4 88,1 93,3 86,7 91,9 89,5 92,3 94,7 90 85,2 50 75 86 87,1 96,7 100 0

P5-R. HA PARTICIPAT A TRAVÉS D'INTERNET EN MOVIMENTS SOCIALS, ASSOCIATIUS O

VEÏNALS?

Sí 18,5 17,8 19,1 17,7 16,2 19 22,2 19,6 11,6 19,8 12,7 9,6 21,5 25,3 20,5 19,8 13,9 2 16,6 0 32,6 23,4 20,5 14,5 0 0

No 81 82,2 79,9 82,3 83,8 81 76,6 80,4 85,1 79,6 87,3 89,6 78,5 73,5 79,1 80,2 84 98 83,4 100 67,4 75,4 79,5 85,5 96,8 0

No sap 0,2 0 0,5 0 0 0 1,2 0 0 0,3 0 0 0 1,1 0,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0

No contesta 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 3,3 0,3 0 0,8 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0

P6. QUANTES CONTRASENYES FA SERVIR VOSTÈ A INTERNET?

Una, la mateixa a tot arreu 37,2 34 40,2 23,2 30,6 31,3 39,8 58,3 50 35,9 43,1 48 40,3 15,2 32,6 59 38,9 58,5 22,3 0 24,1 12,6 33,2 56,4 56,5 0

Unes quantes 37 37,9 36,1 48,6 38,1 37,6 44,3 20 25,1 39,9 23,9 25,2 35,1 58 41,7 14,8 32,8 20,8 53,5 50 61,3 63,4 37,1 23,2 0,9 0

Una diferent per a cada cosa 22,2 26,7 18,1 28,2 30,7 30,1 11,9 14,7 6,9 20,4 30,6 19,4 22 26,8 23,5 23,8 16,8 3,6 24,2 50 14,6 24 29,6 18,9 3,3 0

No faig servir cap contrasenya 3,3 1,4 5,1 0 0,6 1 3,4 6 18 3,5 2,4 6,5 2,6 0 1,7 2,4 11,6 17,2 0 0 0 0 0,2 1,5 35,7 0

No sap 0,3 0 0,6 0 0 0 0,7 1 0 0,3 0 0,9 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0

Base Fa servir contrasenyes 489 242 248 66 94 128 101 69 31 400 90 154 222 113 290 78 53 14 54 1 33 102 180 148 26 0

P7. CADA QUANT CANVIA VOSTÈ AQUESTES CONTRASENYES?

Almenys una vegada cada sis mesos 13,7 13 14,3 5,3 11,6 15,4 22 12,3 6,5 13,9 12,8 6,5 13 24,7 15,9 9,1 15,9 13,5 6,5 0 11,6 16,2 17,7 9,3 2,7 0

Amb menor freqüència 24,2 27,3 21,2 29 31,4 28,2 17,2 15,6 17,8 22,6 31,6 22,2 24,3 26,9 26,3 16,3 13 24 34,6 50 31,7 27,4 24,8 22,5 8 0

Mai 61,8 59,7 63,9 65,6 57 56,3 60,8 70 75,7 63,2 55,6 70,9 62,4 48,4 57,3 74,6 71 62,5 58,9 50 56,8 56,4 57,5 67,6 86,6 0

No contesta 0,3 0 0,6 0 0 0 0 2,1 0 0,4 0 0,5 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,8 0

Base Ha fet servir alguna xarxa social 382 181 201 63 84 104 67 45 19 303 78 112 177 92 220 64 34 11 51 1 31 89 140 116 5 0

P8. QUAN VOSTÈ PUBLICA COSES A LES XARXES SOCIALS...

Ho fa de manera totalment oberta 32 35,5 28,8 43,1 20 27,1 31,9 42,3 50,7 32,9 28,5 36,1 31,8 27,3 27,1 31 37,5 20,2 54,1 0 36,2 26,7 29,5 39,3 0 0

Restringeix l'accés només a algunes persones 61,8 56,5 66,5 53,3 75,3 65,9 61 50,6 37,1 61,1 64,5 54,1 64,1 66,6 68,8 58,8 49,8 62,9 42,1 100 56,2 68,9 64,1 55,2 56,5 0

No publico mai res a les xarxes socials 4,8 5,6 4,2 3,6 2,4 5,6 6,1 7,1 5,6 4,9 4,5 7,8 3,5 3,9 2,8 9 9,1 13,9 3,8 0 7,6 2,2 5,1 4,4 36,9 0

No sap 1,3 2,4 0,4 0 2,4 1,4 0,5 0 6,6 1 2,5 1,8 0,6 2,1 1,4 1,1 3,7 0 0 0 0 2,2 1,3 1,1 0 0

No contesta 0,1 0 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0