04.03.2017 Views

Guia d'Estalvi Energètic de Lliçà de Vall

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

laveu·<br />

a lliçà <strong>de</strong> vall,<br />

compromesos<br />

amb el medi ambient<br />

guia·<br />

d’estalvi<br />

energètic


laveu·<br />

consells per estalviar<br />

energia a casa<br />

amb la llum<br />

· Aprofitar la llum natural i mantenir persianes i cortines<br />

obertes perquè <strong>de</strong>ixin passar la llum<br />

· No <strong>de</strong>ixar llums encesos inútilment<br />

· Pintar sostres i parets amb colors clars per donar sensació <strong>de</strong><br />

lluminositat<br />

· Il·luminar cada habitació amb la intensitat a<strong>de</strong>quada<br />

· Mantenir bombetes i pantalles netes per a més lluminositat<br />

· Substituir bombetes incan<strong>de</strong>scents i halògenes per bombetes<br />

<strong>de</strong> baix consum (fluorescents compactes, leds...)<br />

· Col·locar <strong>de</strong>tectors <strong>de</strong> presència en zones comunes, el<br />

vestíbul o el garatge, perquè els llums s’encenguin i s’apaguin<br />

automàticament<br />

a la cuina<br />

· Evitar corrents d’aire (es refre<strong>de</strong>n els recipients i s’incrementa<br />

el consum)<br />

· Fer servir olles a pressió (permeten una cocció amb menys<br />

temps) i/o cuinar al vapor i amb l’aigua justa<br />

· Tapar olles, cassoles i paelles per estalviar un 20-30%<br />

d’energia. Reduir la potència quan bulli l’aigua<br />

· Mantenir els cremadors nets en una cuina <strong>de</strong> gas i controlar<br />

que la flama sigui blava i uniforme<br />

· Escollir recipients a<strong>de</strong>quats per la placa elèctrica i mantenirla<br />

neta. Desconnectar la vitroceràmica uns 10 minuts abans <strong>de</strong><br />

finalitzar la cocció<br />

· Desconnectar l’interruptor d’alimentació <strong>de</strong> les plaques<br />

d’inducció sempre que no s’utilitzi durant un temps llarg<br />

amb l’aigua calenta<br />

· Regular la temperatura d’escalfor a l’hivern (55 0 ) i baixar-la a l’estiu<br />

· Programar i <strong>de</strong>sconnectar els acumuladors elèctrics en<br />

perío<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vacances o els caps <strong>de</strong> setmana<br />

· Usar cal<strong>de</strong>res <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsació i/o panells d’energia solar tèrmica<br />

· Tancar les aixetes quan no siguin necessàries<br />

· Utilitzar aigua freda sempre que es pugui<br />

· Usar aixetes <strong>de</strong> monocomandament amb termòstat a la dutxa<br />

· Col·locar airejadors a les aixetes<br />

· Revisar i reparar les aixetes si tenen pèrdues<br />

· Dutxar-se en comptes <strong>de</strong> banyar-se estalvia aigua i llum


amb la calefacció<br />

i l’aire condicionat<br />

· Instal·lar termòstats o rellotges programables per regular la<br />

temperatura a les habitacions<br />

· Apagar o baixar la temperatura <strong>de</strong> les habitacions que no<br />

s’utilitzen<br />

· Realitzar un manteniment a<strong>de</strong>quat i revisió <strong>de</strong>ls equips <strong>de</strong><br />

climatització. Purgar els radiadors un cop l’any<br />

· La ubicació òptima <strong>de</strong>ls radiadors és a sota <strong>de</strong> les finestres i<br />

no convé tapar-los amb mobles<br />

· Apagar la calefacció a la nit per reduir el consum<br />

· Temperatura interior a l’estiu: 26 graus<br />

· Temperatura interior a l’hivern: 21 graus<br />

· És recomanable una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> gas equipada amb encenedor<br />

electrònic i elements <strong>de</strong> regulació<br />

· Cal que els aparells <strong>de</strong> refrigeració estiguin instal·lats on no<br />

toqui el sol i on hi hagi bona circulació <strong>de</strong> l’aire<br />

· Revisar les estufes <strong>de</strong> butà periòdicament i ventilar l’estança<br />

cada dues hores<br />

· Les cal<strong>de</strong>res <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsació són més eficients i segures<br />

· Substituir les vàlvules per unes <strong>de</strong> termostàtiques o per<br />

termòstats que regulin la temperatura<br />

· Prioritzar engegar la bomba <strong>de</strong> calor, abans que els radiadors<br />

elèctrics, els convectors o els <strong>de</strong> fil radiant<br />

· Fer ús <strong>de</strong> la manta elèctrica durant una o dues hores (baix<br />

consum).<br />

· Un ventilador, preferentment <strong>de</strong> sostre, pot ser suficient pel<br />

confort a<strong>de</strong>quat<br />

· Deixar entrar la màxima radiació solar a l’hivern permet<br />

estalviar calefacció i a l’estiu, impedir el pas <strong>de</strong>l sol estalvia<br />

aire condicionat<br />

· Utilitzar doble vidre en portes i finestres permet estalviar<br />

consum energètic i redueix contaminació acústica<br />

· Ventilar les habitacions durant 10 minuts tot apagant la<br />

calefacció i/o l’aire condicionat<br />

· Portar la roba a<strong>de</strong>quada a cada època <strong>de</strong> l’any per estar per casa<br />

· Beure o menjar calent ajuda a baixar la temperatura corporal i<br />

disminueix la sensació <strong>de</strong> calor<br />

laveu·<br />

a l’hora <strong>de</strong> comprar o llogar un habitatge<br />

· Contractar la potència necessària segons el grau<br />

d’electrificació <strong>de</strong> la llar<br />

· Fixar-se en el nivell d’eficiència energètica <strong>de</strong> l’habitatge a<br />

l’hora <strong>de</strong> comprar o llogar<br />

· Observar l’orientació (millor sud), l’aïllament i la font<br />

principal d’energia (elèctrica, gas natural...)


laveu·<br />

amb els electrodomèstics<br />

· Escollir els electrodomèstics mirant l’etiqueta energètica<br />

· Evitar <strong>de</strong>ixar els electrodomèstics en mo<strong>de</strong> ‘stand by’. Amb<br />

una regleta que tingui interruptor es pot interrompre el consum<br />

· Desconnectar els aparells elèctrics si s’està dies fora <strong>de</strong> casa<br />

· Valorar la utilitat real <strong>de</strong>ls petits electrodomèstics<br />

· Reparar electrodomèstics és més ecològic que comprar-ne <strong>de</strong> nous<br />

· Quan es renovi un aparell, cal consi<strong>de</strong>rar si l’energia que<br />

consumeix pot compensar el fet que sigui més car<br />

· Desconnectar els carregadors <strong>de</strong> mòbil, portàtils o tauletes<br />

quan no estiguin carregant<br />

la rentadora, l’assecadora i el rentaplats<br />

· Seleccionar el programa més a<strong>de</strong>quat i no fer-los servir buits<br />

o sobrecarregats<br />

· Evitar rentar amb altes temperatures (el 90% <strong>de</strong>l consum<br />

prové d’escalfar aigua)<br />

· Sempre que es pugui, es recomana rentar amb aigua freda<br />

· Valorar la doble entrada d’aigua (freda-calenta)<br />

· Centrifugar la roba al màxim a la rentadora abans <strong>de</strong> posar-la<br />

a l’assecadora<br />

· El sol i l’aire és la millor manera d’assecar la roba<br />

· Dosificar bé el <strong>de</strong>tergent. Evitar els que contenen fosfats<br />

· Mantenir els aparells en bon estat (neteja <strong>de</strong> filtres, nivells <strong>de</strong><br />

sal i abrillantador...)<br />

· Utilitzar temporitzadors (quan l’energia és més econòmica)<br />

la nevera<br />

· El consum <strong>de</strong>pen <strong>de</strong>l lloc on s’ubica: cal una bona circulació<br />

d’aire pel darrere i allunyar-la <strong>de</strong> focus <strong>de</strong> calor i radiacions solars<br />

· Convé revisar les gomes un cop l’any<br />

· Es recomana regular la temperatura entorn els 4 o 5 graus.<br />

· Cal col·locar els aliments a la zona més idònia <strong>de</strong> la nevera:<br />

Zona superior: la més freda, per a carns i peixos<br />

Zona inferior: la més temperada, per a fruites i verdures<br />

Porta: la menys freda, per a begu<strong>de</strong>s, melmela<strong>de</strong>s,<br />

mantega, ous...<br />

· Deixar refredar els aliments abans <strong>de</strong> guardar-los a la nevera<br />

· Descongelar els aliments a la nevera<br />

· Cal evitar <strong>de</strong>ixar la porta oberta massa temps<br />

· Descongelar el congelador quan el gruix sigui superior als 3 mm<br />

el forn i el microones<br />

· Els forns <strong>de</strong> convecció afavoreixen la distribució <strong>de</strong> la calor i<br />

es cuina amb menys temps (són més eficients)<br />

· Procurar no obrir el forn innecessàriament: perd part <strong>de</strong><br />

l’energia acumulada a dins<br />

· Aprofitar al màxim la capacitat <strong>de</strong>l forn cuinant<br />

simultàniament el major nombre d’aliments<br />

· Sempre que es pugui, fer servir el microones, ja que és més<br />

eficient que el forn


consells per estalviar<br />

energia quan ens movem<br />

laveu·<br />

· Sempre que sigui possible, utilitzar en els <strong>de</strong>splaçaments<br />

sistemes alternatius al vehicle privat (transport públic, bicicleta,<br />

a peu...) i en cas que calgui fer servir el cotxe, fer-ho <strong>de</strong><br />

la manera més eficient possible, ja sigui compartint el vehicle<br />

amb altres persones o bé realitzant una conducció eficient<br />

la conducció eficient<br />

Principals regles <strong>de</strong> la conducció eficient<br />

· Mantenir la velocitat <strong>de</strong> circulació el més uniforme possible<br />

· Circular a velocitats mo<strong>de</strong>ra<strong>de</strong>s<br />

· Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la<br />

part baixa <strong>de</strong> l’interval <strong>de</strong> revolucions <strong>de</strong> per màxim (marxes<br />

llargues)<br />

· Realitzar els canvis <strong>de</strong> marxa a la zona <strong>de</strong> parell màxim <strong>de</strong><br />

revolucions <strong>de</strong>l motor<br />

· En caixes automàtiques, procurar que la caixa sincronitzi la<br />

marxa més llarga possible a través <strong>de</strong> la utilització <strong>de</strong>l pedal<br />

accelerador<br />

· Evitar consums <strong>de</strong>l ralentí innecessaris<br />

· Cal conduir sempre amb anticipació i previsió<br />

Què aporta la conducció eficient?<br />

· Estalvi mitjà <strong>de</strong> combustible superior al 15%<br />

· Estalvi econòmic (tant l’associat als costos <strong>de</strong> carburant, com<br />

als <strong>de</strong> manteniment)<br />

· Reducció <strong>de</strong> les emissions <strong>de</strong> CO2 i <strong>de</strong> contaminació<br />

atmosfèrica<br />

· Millora <strong>de</strong>l confort i disminució <strong>de</strong> l’estrès en la conducció<br />

· Augment <strong>de</strong> la seguretat (disminució <strong>de</strong> riscos i d’acci<strong>de</strong>nts)


laveu·<br />

guia·<br />

d’estalvi<br />

energètic<br />

És una publicació <strong>de</strong>:<br />

Amb la col·laboració <strong>de</strong>:<br />

Trobareu informació relacionada i ampliada a www.llissa<strong>de</strong>vall.cat<br />

Fonts d’informació: Institut Català d’Energia, Diputació <strong>de</strong> Barcelona,<br />

<strong>Guia</strong> per estalviar energia a casa (Ajuntament <strong>de</strong> Sant Boi <strong>de</strong> Llobregat, 2014)<br />

<strong>Guia</strong> d’estalvi energètic domèstic (Ajuntament <strong>de</strong> Cornellà <strong>de</strong> Llobregat, 2013)<br />

Foto <strong>de</strong> portada: jannoon028 / Freepik // Icones: Freepik Imprès en paper reciclat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!