04.03.2017 Views

Guia d'Estalvi Energètic de Lliçà de Vall

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

laveu·

a lliçà de vall,

compromesos

amb el medi ambient

guia·

d’estalvi

energètic


laveu·

consells per estalviar

energia a casa

amb la llum

· Aprofitar la llum natural i mantenir persianes i cortines

obertes perquè deixin passar la llum

· No deixar llums encesos inútilment

· Pintar sostres i parets amb colors clars per donar sensació de

lluminositat

· Il·luminar cada habitació amb la intensitat adequada

· Mantenir bombetes i pantalles netes per a més lluminositat

· Substituir bombetes incandescents i halògenes per bombetes

de baix consum (fluorescents compactes, leds...)

· Col·locar detectors de presència en zones comunes, el

vestíbul o el garatge, perquè els llums s’encenguin i s’apaguin

automàticament

a la cuina

· Evitar corrents d’aire (es refreden els recipients i s’incrementa

el consum)

· Fer servir olles a pressió (permeten una cocció amb menys

temps) i/o cuinar al vapor i amb l’aigua justa

· Tapar olles, cassoles i paelles per estalviar un 20-30%

d’energia. Reduir la potència quan bulli l’aigua

· Mantenir els cremadors nets en una cuina de gas i controlar

que la flama sigui blava i uniforme

· Escollir recipients adequats per la placa elèctrica i mantenirla

neta. Desconnectar la vitroceràmica uns 10 minuts abans de

finalitzar la cocció

· Desconnectar l’interruptor d’alimentació de les plaques

d’inducció sempre que no s’utilitzi durant un temps llarg

amb l’aigua calenta

· Regular la temperatura d’escalfor a l’hivern (55 0 ) i baixar-la a l’estiu

· Programar i desconnectar els acumuladors elèctrics en

períodes de vacances o els caps de setmana

· Usar calderes de condensació i/o panells d’energia solar tèrmica

· Tancar les aixetes quan no siguin necessàries

· Utilitzar aigua freda sempre que es pugui

· Usar aixetes de monocomandament amb termòstat a la dutxa

· Col·locar airejadors a les aixetes

· Revisar i reparar les aixetes si tenen pèrdues

· Dutxar-se en comptes de banyar-se estalvia aigua i llum


amb la calefacció

i l’aire condicionat

· Instal·lar termòstats o rellotges programables per regular la

temperatura a les habitacions

· Apagar o baixar la temperatura de les habitacions que no

s’utilitzen

· Realitzar un manteniment adequat i revisió dels equips de

climatització. Purgar els radiadors un cop l’any

· La ubicació òptima dels radiadors és a sota de les finestres i

no convé tapar-los amb mobles

· Apagar la calefacció a la nit per reduir el consum

· Temperatura interior a l’estiu: 26 graus

· Temperatura interior a l’hivern: 21 graus

· És recomanable una caldera de gas equipada amb encenedor

electrònic i elements de regulació

· Cal que els aparells de refrigeració estiguin instal·lats on no

toqui el sol i on hi hagi bona circulació de l’aire

· Revisar les estufes de butà periòdicament i ventilar l’estança

cada dues hores

· Les calderes de condensació són més eficients i segures

· Substituir les vàlvules per unes de termostàtiques o per

termòstats que regulin la temperatura

· Prioritzar engegar la bomba de calor, abans que els radiadors

elèctrics, els convectors o els de fil radiant

· Fer ús de la manta elèctrica durant una o dues hores (baix

consum).

· Un ventilador, preferentment de sostre, pot ser suficient pel

confort adequat

· Deixar entrar la màxima radiació solar a l’hivern permet

estalviar calefacció i a l’estiu, impedir el pas del sol estalvia

aire condicionat

· Utilitzar doble vidre en portes i finestres permet estalviar

consum energètic i redueix contaminació acústica

· Ventilar les habitacions durant 10 minuts tot apagant la

calefacció i/o l’aire condicionat

· Portar la roba adequada a cada època de l’any per estar per casa

· Beure o menjar calent ajuda a baixar la temperatura corporal i

disminueix la sensació de calor

laveu·

a l’hora de comprar o llogar un habitatge

· Contractar la potència necessària segons el grau

d’electrificació de la llar

· Fixar-se en el nivell d’eficiència energètica de l’habitatge a

l’hora de comprar o llogar

· Observar l’orientació (millor sud), l’aïllament i la font

principal d’energia (elèctrica, gas natural...)


laveu·

amb els electrodomèstics

· Escollir els electrodomèstics mirant l’etiqueta energètica

· Evitar deixar els electrodomèstics en mode ‘stand by’. Amb

una regleta que tingui interruptor es pot interrompre el consum

· Desconnectar els aparells elèctrics si s’està dies fora de casa

· Valorar la utilitat real dels petits electrodomèstics

· Reparar electrodomèstics és més ecològic que comprar-ne de nous

· Quan es renovi un aparell, cal considerar si l’energia que

consumeix pot compensar el fet que sigui més car

· Desconnectar els carregadors de mòbil, portàtils o tauletes

quan no estiguin carregant

la rentadora, l’assecadora i el rentaplats

· Seleccionar el programa més adequat i no fer-los servir buits

o sobrecarregats

· Evitar rentar amb altes temperatures (el 90% del consum

prové d’escalfar aigua)

· Sempre que es pugui, es recomana rentar amb aigua freda

· Valorar la doble entrada d’aigua (freda-calenta)

· Centrifugar la roba al màxim a la rentadora abans de posar-la

a l’assecadora

· El sol i l’aire és la millor manera d’assecar la roba

· Dosificar bé el detergent. Evitar els que contenen fosfats

· Mantenir els aparells en bon estat (neteja de filtres, nivells de

sal i abrillantador...)

· Utilitzar temporitzadors (quan l’energia és més econòmica)

la nevera

· El consum depen del lloc on s’ubica: cal una bona circulació

d’aire pel darrere i allunyar-la de focus de calor i radiacions solars

· Convé revisar les gomes un cop l’any

· Es recomana regular la temperatura entorn els 4 o 5 graus.

· Cal col·locar els aliments a la zona més idònia de la nevera:

Zona superior: la més freda, per a carns i peixos

Zona inferior: la més temperada, per a fruites i verdures

Porta: la menys freda, per a begudes, melmelades,

mantega, ous...

· Deixar refredar els aliments abans de guardar-los a la nevera

· Descongelar els aliments a la nevera

· Cal evitar deixar la porta oberta massa temps

· Descongelar el congelador quan el gruix sigui superior als 3 mm

el forn i el microones

· Els forns de convecció afavoreixen la distribució de la calor i

es cuina amb menys temps (són més eficients)

· Procurar no obrir el forn innecessàriament: perd part de

l’energia acumulada a dins

· Aprofitar al màxim la capacitat del forn cuinant

simultàniament el major nombre d’aliments

· Sempre que es pugui, fer servir el microones, ja que és més

eficient que el forn


consells per estalviar

energia quan ens movem

laveu·

· Sempre que sigui possible, utilitzar en els desplaçaments

sistemes alternatius al vehicle privat (transport públic, bicicleta,

a peu...) i en cas que calgui fer servir el cotxe, fer-ho de

la manera més eficient possible, ja sigui compartint el vehicle

amb altres persones o bé realitzant una conducció eficient

la conducció eficient

Principals regles de la conducció eficient

· Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible

· Circular a velocitats moderades

· Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la

part baixa de l’interval de revolucions de per màxim (marxes

llargues)

· Realitzar els canvis de marxa a la zona de parell màxim de

revolucions del motor

· En caixes automàtiques, procurar que la caixa sincronitzi la

marxa més llarga possible a través de la utilització del pedal

accelerador

· Evitar consums del ralentí innecessaris

· Cal conduir sempre amb anticipació i previsió

Què aporta la conducció eficient?

· Estalvi mitjà de combustible superior al 15%

· Estalvi econòmic (tant l’associat als costos de carburant, com

als de manteniment)

· Reducció de les emissions de CO2 i de contaminació

atmosfèrica

· Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció

· Augment de la seguretat (disminució de riscos i d’accidents)


laveu·

guia·

d’estalvi

energètic

És una publicació de:

Amb la col·laboració de:

Trobareu informació relacionada i ampliada a www.llissadevall.cat

Fonts d’informació: Institut Català d’Energia, Diputació de Barcelona,

Guia per estalviar energia a casa (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 2014)

Guia d’estalvi energètic domèstic (Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2013)

Foto de portada: jannoon028 / Freepik // Icones: Freepik Imprès en paper reciclat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!