13.04.2017 Views

proyecto 25 0 02

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


IN7

c- r1YINIì+Jr

ir ~. 4-,.

r[F

'

td

LL '.,r } ~•K yf 1 / L —ys,_

,A/i

~5 Yy

)ci

I . ? ' F

x

4

'no

~L~ . / ~r'+

flit i:

olitIV4:11li7'... `...• -

Y4 i r~7,r F

~,

r~~,l

+~ h 4 Tr

,:ii •

lti

1

1

•~r -}.4~

y1 . R r +~ tal 1, ,

+F1

i

: 1

yr Y / ~ y,

N

~4h

el

M ❑ NAT A

REVUO

JARO ,- FEHR-CARO DE 1glo ',; UM- -'

EHHAVO

Respondo ní.n. Maistro.—Le Kadiz'a karnavalo. - imikc-ki}.—La audaluzia

virina.—.lîrt}~iil~cs, — ut~n ~j. .

11)


GAZETO ^ANDALUZIA°

ESPERANTA

Monata revuo, organo de la grupoj de Cadiz kaj ghia regiono

f,

ABONPREZO

F 0 C F UNU JAIqO

Eu Hispannjo. . . 3

Eu Freradlando . . 3.50

i'TOJ. SM.

1.20

1.40

ANONCPREZO

FOR IINU NtJrv1I 1 O

112 pago . . . . 10 4

E 114 » . 5 9

118 » . 2.50 1

lalkaraj anoncoj por korespondado, 0.50 pesetojn (2 Spescent.ojn).

La Redakcia Komitato reservas al si la rajton korekti, akepti att malakcepti

la manuskriptojn.

"LA MALGRANDAJ INDUSTRIOJ"

2.a AGUADA---(CADIZ)

Fabriko de fluidaj koloroj, por industrioj; ellaboritaj per plej puraj

materialoj, kaj je malalta prezo.

Oni preparas la sekvantajn kolorojn:

•Ideala,• (ziiika), Bonega (albajada), Ferrilina (feroksida), Griza, Alka,

Okra. Nigra, Blua, Verda, k. e.

Oni vendas ilin, po galonoj, de malsamaj pezoj, laiì la koloro.

Estas precipe rekomendinda la nomita Ferrilina. pro tio ke gi tafigas

por iisakpentraĵo sur fero, kalkoŝtono kaj ligno; kaj pro sia belega koloro.

6-i kovras duoble ol minio, kaj kostas malmulte; rezultante po kvarono de

gia valoro.

Ne konfuzu in kun la rugteroj.

Oni vendas ilin, de la Fabriko (2." Aguada.—Cadiz); ĉe la Deponejo en

San Fernando (Cadiz), strato Glorieta, 7; kaj de la drogvendejo de R. E. Casal,

Strato Aranda, 2 kaj 4 (Cadiz).

N I VENDAS

plen

kolekton de la hispana belega

ilustrita an revuo Blando y Negro de la

jaro 1891" gis la nuna (19 volumoju) dek el ili luksa binditaj.— I~CIalalta

prezo.—Oe la administracio de Gazeto Andaluzia, oni donos ĉiujn dazirotajn

sciigojn.


c

Gazeto tQ

Re poldo de nia Ariajstro

Nia atltestimata M.ajstro.la- nlpensint❑

de la lingvo internacia Esperanto,

B.° L. Zamenhof.'. respondas

Ia sendon de nia G-Azr•r[a per 11ostkarto

diranta la 1enoa:

R Varsovio 31-1-10.•-• Karaj Sinjuroj:

La untran numeron de via

GAZETO ANtiAcUZi.•1, mi ricevis kun

plezuro kaj dank.. 111i deziras al la

GAZETO aiikcesotl, laboradon kaj

longan vivon.—Via, L. Zrrmpo.hof.»

Azia

Respuesta da nuestro Maestra

IV nestro a.ltatnen te.est.itnado Maestro,

el inventor de la lengua interna

iunal, Dr. L. Zamenhof, responde

Li la. remesa de .wiestr tt GAZJ TO

per una t.arjeta, quo dice lo sinuiente:

ecfiarsuvia 31-1-10.--• Qusrides seitores:

El primer nliuioro de su GA -

ZETCi ?iNI1A TJZI:7, he reoibiclu eon

gusto y agradec-ituiento. Yo deseo

fi la GACETA óxit n}, trrabaje cont:iunado

y larga vida. -Suyo, L. Zam,enhof.2.

LA KADIn`A KARNAVALU

Ne prat en datrt.e eai i knnknrantn

kun lin de Nizo i ek Venezio, la

karnavalo estas unu el niaj plej rimarkindaj

popirlfestej, kvankam_

moderltigita . oirlli7,Tr aIita multe da

t.ic, kin gi estis en la epoko de la

falnkonata Tin Kiaa.iijita.s (i). La

e.,-olncia InarSrr kiun la progreslef;e

komunikas al ui, eFtas necesegta, e6

per la malplej uovemnloj; kaj alveuis

la tago kiam plej respektegindaj

traadicioj ttt.gi ;a€s pro fremdaj

•elnment:oj, ricevaute de ili la furtikeoon

kaj la smkoal kiaj ilin rejunigas:

ni, kiYl lium da. aliaj landoj,

prenas e1 alipart r, multe da bona

io, kion gi posedas: sed. diference,

ke Ili ne kopias gin laiisklave, kiel

EL CARNAVAL GADITANU

Sin qua pretenda ser rival del de

Niza lai. de Venecia, el Carnav-al es

una do nuestras rods notables fiestas

popnlares, si idea modernizada,

eon mucho todavia de lo clue fuz en

la época del celebarrimo Tin (7raau-

/Mos. La maroha evolutiva quo la

ley del progreso nos imprime, es de

rigor attil pamn lo; menus etuaantes

de Io nuevo; y es Ilegado el dia en.

quo las tradiciomes mas vauertt.udas

se morlifican a virturl de elementc's

extrafios, recibioudo de elks el vigor

y la savia quo las rejuvenace:

nosotros. corno l-ant.us of•ros pueblos,

toanamos ile otra parte muche de lo

buono [li-te pi?see, tuas con la difereuc.ia.

de .lac um Iu copiamos servil1_ut:aitK

coni nzoli s, sint, (lrte 10

i, ii) Pupola cig uiu , el :a krjnienzu de la

.1xtxacentjaro. titq nomita prCdiaj Maigrasai 1 y 1

tibir}j (hispaiie, ~~iiifj,~J.

at.,nt. ~tani Os - lo i n ertamos en Iu

nuest-ru, dtiadole carda de nat~ura-


Gazeto Andaluzia

simi.oj, c aa ci tic akceptas nin kaj

niu innkulas en la nia, donante

aI ni naciaurajton, adoptarite gin,

kaj faraitte ke i astri partoprenauto

pri nia karakt;criza idiosiuk.razio,

kin ne povas kcufnzi i kun in alia.

Tin c:i okazas jo la Kadis`ta karnavain:

al la malnovaj maski.taroj,

se ,,,ni kse, privat e organizit:aj, sekvis

la belegaj kaj laelviclaj kabaikadoj,

oficialo kreita,j; eble dar, kiel

!ni rimarkas de a,iita;t jare, tin i

lezi„ prohijtinclolo y haeiLindoIo particil3e

de ruestra t ipica idiosincrasia,

Tie no puede comfundirse con

niuguua otra. Esto ocurrc con el

Carnival gaditano: ri las antiguas

mascaradas, de organizaci6n puramente

privada, han sucedido las

osplénclidas y vistosas cabalgatas,

de creacidn oficial; gniza portine„

count se nota desde bane atios, List a

siesta pierde cada dia interès, y

ac.abaria• luny pronto por desapare-

feste perdas rriutage giara intereson, iÌ ccr sin la proteccitin del Municipiokaj

tirus tre btitlkati malapere, tiu Poro sobre tedo elfo, durarti siam.

pro ektata de la 13-ildo. Soci mal- pre el buon humor, la alegria y algran

aio ĉio, dauros iiiam la. bonhu- ' Mazara qua es cardcter• de aste pŭemcaro,

lin gajan o kaj bruego, kiuj blo noble y seno de corazótt, flue en

estas karaktero de tilt ci.i lonautaro, estas expansiones tan terribles painoltla

kaj 1ti,.,rs;ittie kin en tiuj I ra otros, Inanillesta una cultura

pansioj, tiel timiurlaa j pri aliaj, mont- verdader&tnent.e envicliablo, entretrta.s

vere cnviindan kulturecnn, al gado d si propio, fraternizando eusi

metu rorlasit a, fratil ante inter tre si, siempre respetuoso con las

si, chain re pektoma pot. la direkt closes direatoras, y sobre Lodo garangnloj,

kaj precipe gentila por la laute con las mujeres, con osa gavirinoj,

per tiu neut.iloco, kiu es- lanteria clue nos es en el mando letas

alci legenda tela mondo. Kadi- geudaria. Cddiz, la capital espaiioz`o,

la hispana defurbo plej bona la. (pie mds y mejor importa del eximport.a.;ita

el fromlancio, pro ti ko tranjero, por ser el primer puerto

estas unua albordighaveno, estas de arribada, es tambiéu la, ciudad

ankiìtt la urbo plej bone konservau- quo conserva major cl cardcter ostaa

la hispanau karakteron, foruiita palbol, formado por i a.n varias razas

peti tie! malsimilaj a linilnilitrasoj de conquistadores conio han pasado

kiuj trapasis Hi,epai.mjou, et kiaj la por Espansa, de la qua lns drahcs,

arabi+•j, niaj apudaj najbaroj, estis uuest.ros inmediatos veci.uos, inermi

plej rnalavara.j. Plie, IAL baleno do lns nntis generosos. Ademms, la hertiia

kliluato, do tin tiel blua cielo rnosuraa de su clima, do use cielo

kaj do tiu tiel lar.mega sube, prua- tan azul y de ecc sol tau ardionto,

-edonias al ;•i neartiiikajn rarmojn: le prestito naturales encantos: pur


Gazeto Andaluzia

pro iin Th diz`o auas ttttmouda,n eso O icliz goza fama mu n.diaal; pur

fanton; pro tio est is, estas kaj estos oso ha sido, es y serd la oudiciarla

la avidata perk) de la Atlantika perla del Atldittiiii.

Oceano.

Hay sine estar on Ù,i,diz eu el primer

dia de Carnaval. liesde hora

Oni devas 6eesti- Hadiz`o,ii, on la

unua karnavaltago. Do tre- frua mateuhoro,

la animeco etendigas 6e tiende por toile su contorno: no hay

bien temprano. lc'i anituaei6n se eS-

ia koutur;,: ne estas strata kie uni callo donde no se eonozea, la fiesta

ne konas la solenigata li feston. Kaj clue se celebra.

- _ precipe, la stratoj iieha ((Lai a), Y sobre todo, las ealles Attain,

Kolumela, San k-Francisl,a, arto- CJolumela, San Francisco, arterias

f rioj sangplena,j per vivo, elbordi- plet.dricas de vida, rebosan gente

F ' ails pro popolamaso,Preta por a nu- dispuesta ii divertirse, y ii

' zit'i, gui kaj ridi, kaj por drinki reir y ii beber cxx i«.s rfr mauz«;rilla

, rlaseto ta da man,zanil u Ia regiinn- el vino (Iola tierra, eseanciadu con

vino. tiel mal pare elt.rinkat-a ke una prodigalida.d cine asusta, en

• tie ektimigas, eu kiu It'll el la ne- eualquiera de las itica,lculables i a-

.J

kalkulebla j vinvende jo j, kiu ju bornas quo se ltallaai ai paso.

r ; . trovas proksime.

Je la tagmezo, la ato.nditaka.val-

__ kado, eliranta el la Parke «Genoves»'a,

traira,s la Sankt-Àutonjati

r,. placon, kie pli ol du-mil personoj

sin prenas kaj sia ekmovas por

vidi. A-ntuiio, la tri detnono,l, verda

la nona, ru,;a.j la du alia•j, rajdan-

1 aj po unu azeno ju: poste, la gran-

`^ degulfiguroj.,senmezuraj, moustra.j,

kiuj kvazaií eìidaritioj faras la

honŭrgardadon; kaj post ili marf>ati

la ka.legc,j, belegaj, mircgiganIaj,

_ plenaj je belaj lunuliuit, surportàntaj

alegoriaju kostnmo,ju.kaj lati

• adekvataj pnzoj. itaturimiligas jen

E la kvin mundpartoju .(sur kvarme•

tra globuso), jam la diversajn Statojn,

kiu iliaj reslaektivaj si.andardoj,

jen la plej ka!•akt eriza jn regio-

Al medic dia, la eslierada cabalgata,

clue sale del Parclat' Geuovés,

atraviesa la Plaza, de San Antonio.

donde mis de dos roil personas se

€Ŭ1lrietan v se reballen por ver1.a,

Delante los ires demouios, verde el

prinz.ero, grana I:is tures dkas,

tadus en sendos burros; luego, les

gigantp105, l:im'ine;. monstrunksos.

tine, a guisa de gendarmes, bacea

lti guardia de limier; -y tras (Ales

desfilau Ias carrozas, utagnifieas.

deslumbradoras. boons de hei.iu ,-

sas juve!ics quo, eon triijes alogSkie.Qs

3. po ,t uras adecuadas, simlaulize.a

ya las cuneo pari es del muudo

(sobre au globo terrf,quioi de tads

de ci neo metros de didmetre t, va

los diversos Estados, con sus banderas

respeot.ivas, ya las rds tipi-


Gazeto Andaluzia

nojn el la planedo, Hinujon, Sapa- cas rogiones del planeta, la China,

nujon, Abisonujon, jen la novajn el Jap6a, la Abisinia, ya las moelpensajojn

kaj plej famkonataju dernas invencioues y xuis famosas

konstruajojn, ekzemple la turon construceiones, coma la Torre Eif-

Eiffel='on, kiu estas prezentata do fel, reprosentada por respetable

de respektinda noblapatrino je dek matrona de diez met•ros, dentro de

metroj longe, interno de kiu iras, la cual va, asoniado . una cntuo

ok>nontrante de tiun kvazaìí fenes- vent:ana, en un repl.iegue del vesti_

treto en vestrefaldajo, bela knabo, do, un precioso muchacho, correckorekte

lal etiketa vestita, salutan- lamente de, etiqueta., quo saluda finta

senese ha publikon; jen, fine' cesantomente al ptiblico, ya, en fin,

niajn popolajn eminentulojn, Don unestros personajes popnlaras, don

Kilioton kaj Sandon, ĉe la ĉefloko; Quijote y Sandro, ti la. cabeza; y

kaj post tiel longa probasio, la pri- I tras de tan larga proĉesión, las eavata;j

kaleoj, pentrindaj kaj riĉaj, x-rozas partietZlares, pintorescas y

ĉiuj konkurantaj per gracieco, ori- ricas, todas compitiondo en gracia,.

ginaleco kaj sprit.ecŭ. originalidad y donosura.

Nokte, kian brilas la eksterordi- De nuche, citando luce el aluui-

»ara lnmaro, ha strato Ancha kaj la brado extraordinario, la calle Auplacoj

Sankt-Antonja kaj Mina, s'aj- cha y las plazas de San Antonio y

nas brilegajoj. La knabinoj ekbata- ~' Mina, parecen dscuas de oro. Las

ladas kun la junuloj, kiuj sin jetas

t.rosnfiĉe serpentinas (se,pentbiloju)

kaj konfettis (payeretojn), la animeco

kaj axnasbruo pligra.ndigas kaj

daiiras gis la fruniateno; ĉio estas

festo kaj gajeco; eĉ t•agi.ge, ne estas

malofte trovi iun maskigitiuon eliranta

el la bale, kiu preterpasaute

nin salutas, per la trokonata aaclia.ìi,

ĉar vi min ne konas; al kiu ni povas

preskan î i am respondi: dank'al

Dio.

Vere, tiuj konatigoj n.e kutimas

havi bonajn rezult.atojn .

J. (+A1iZON.

muchachas entablan Iucha renidí i

ma con los jóvenes, que los arrojan'

con profusion serpentinas y confettis;

la animación y el bullicio erecen

y durati hasta la madragada;

lodo es fiesta y alegria; aim ya al

atnanecer, no es extraii.o eucontrarse

d alguna enmasearada que sale

del baile, que al pacar nos saluda

con el cnusabido radios, que no we

conocesl, à lo quo podemos contestar

casi siempre: Gracias a Dios.

En verdad, estos conocimientos

no suelen toner muy buenos-resultados.

J. GARZON.


AN4I.KECO

Gazeto Andaluzia

AN/I I STAD

Amikeco estas la alplenigo de I

fizika amo, de patra ani kaj la hazo

de societemo. Tin c.i korinklino.

duan° enilaska kaj duon e. momvela,

malebligas he geedzeco. till dia

amikecu, disligign, kio] c±e la. bestoj,

post la faro de idakrea kunigo,

kaj %i estas la devono t_le tin vasta

refo da societaj ilitoirilutuj, kiaj

jell fermas nian fellcr,ll, jen nian

mal.feliĉan, kai estas la plozuro au

turuiento de nia tuta Kiam

tin ci sentrl estas subtila, nia korinklino

estas pli Ruste ekkono, ol

amikeco.

Amo preskali îiam estas kulto

sen religia, sed amikeco preskaì.i

diam estas religio sen knitn. Tial

auiantoj estas pli idolservantoj, ol

kreda.ntoj, tiel kiel amikoj esi as

pli kredantaj, al irlclservautoj.

Amo valas la korpon kaj amikeco

Ia animon. Tiu estas tute objekto

kaj tin ĉi estas tute snbjekto.

Amikeco est as amo, kiu no koiuuniki;a.s

per la sentoj.

Tiel fervora estas aulo, ke ;i

preskaii ĉiam aspiras ke plensangeco

gi n mort igu, sed amikeco estas

tiel senagiteua. ke i presLui

Ĉiam aspiras morti de maljuneco.

Amikeco estas mistikismu dc

amo. Se estus kreskajo nomita

«amo=, gia flora devas nanuiĝi

«amikeco=.

El liispana lingvo tradukis.

VICENTE INGLAnA.

La aim stad es el [xn i pieiiiorlf o

ciel amor fisica, del arnor pa.ternal,y

la base de la. socia.bilidad.Est.a afeeci6n

, medio innata y medio vol

ria, itupide que los matrimouios,

eras a.mistades divilias, sedis net van ,

coma en los animales,despuús de verilic.adu

el acto de lrt. generacicín, y

es el origeu de esa espaciosa red

de relaciones sociales >lue ora con.stituyen

nuestra fulicidad, ora nuestra

desgracia, y quo son el placer o

el tormento de teda nuostra, vida.

Cuando oste selitimieuta es tenue,

nuestras afeeciones Intís bien son

can ocimientos que amistades.

El am or casi si em pre es un culto

sin religion, pero la amistad es casi

siempre una roligiOn sin culto. Por

eso los aniantes son mas idOlatras

que croyentes, asi conio los amigos

sat mOs creyentes quo idélat.ras:

El amor quiere cl cuerpo y la

amistad el alma. Aquél es todo objeto

y Osta es todo sujeto.

La amistad es un amor clue na

se comunica par los seutidos.

El amor es tan fervicnte clue casi

siempre aspira O. que lo mate una

plétora; pero la amistad es tan calmesa

quo casi siempre aspira ĉl. marirse

do vejez.

La amistad es el misticismo del

amor. Si hubiese una plani,a que se

llamas° «amor», su liar deberia llamarse

«amistad=.

1iAMAN DE CAMPOA11OR.


Gazeto Andauaila

La andaluzia virino

Nenio pli justa o] remernoro par

nta adoriuda virino. Kaj nenio pli

taiiga ol iuternacia revuo por enfermi

gin, ear 7i estas defega noto

per kin oni llln konas tie la mondo.

La andaluzia virino. ekster IIispanlando

(kaj ed entiuj regionoj el

i estas legend(); la realeco superas

tiin, kn. iudigante kaj valorigante

àiajn virtojn.

Por fromdulo,la auda.luziatiiooestas

virino ensordanta, varmigri garda,

vohiptlipa, je delikata kaj incita

figura, havanta korin klieou

pri la dauzado kaj kant ado, diam

plengaja; altira, bela, rapidaga

kreitajo, nenio plie.

Kaj tio estus eble kolora noto,

sed ne justa. La andaluzia virino

estas tio tit); kaj ankatí, par nia

bonsorto, resttmo da superegaj kvalitoj.

Kasema pro temperamento

kaj edukado, la kaŝas preskati mistika

vivo en kin si kreskas, gajuigas

Sin pri dastemeco kaj mildet~a,

kiom :Si perdas pri decideco kaj sociala

3nalembaraso. Oe la ternura

batalado por la pano, en la novaj

societoj, eble Si estas pli malforta

ol ŝiaj kolegiuoj. Ĉe la neesprirnebla.j

bejxnamemoj, ŝi ne havas konkuranton.

Obeema filino, ainema

edzino, kaj amegema patrino, neniu

kiel Si por fari amneston, je la

loko en kiu ŝi sin gastas

Eterna, lando, por la andaluzia

virino; idea esta,ĵo, estimata juvelo

de la tero de Mario Sauktega.

E. LLAMAS

La mujer andaluza

Nada mas justo quo un reeuerdo

nuestra adorable mujer. Ir nada

mas adecuado (pie una revista internacional

para recogerlo, ya cine

ella es la. principalisima nota par

que se nos colloco en el orbe,

La mujer andaluza, fuera de Espri,iia

~y hasta en algunas regiones

de ella) es una leyenda: la realidad

la supera, digniticàiidola y avalorando

sus virtudes.

• Para el extraujero, la andalnza

es la mujer faseinant e, de mirar

ciilida~, de lai,bios volupt.uosos, de

forums grà.ciles d incitantos, amiga

do la danza, del canto, llena de alegria

siempre; una criatura a.tra,yento,

linda, aturdida, pero nada mils.

Y esto sera quizai una nota de color,

pero no de justicia. La mujer

andaluza, es todo oso y ademàs pur

uuest.ra fortuna e.s un resumen de

relevantes cualidades. Recatadapor

temperament° y par educación,'la

vida recogida, casi mistica en quo

se desarrolla, la bace ganar en pudnr

y dulzura lo quo pierde eu decisióu

y deseuvoltura, social. En la

terrible lucha par el pan de las sociedades

modernas, quizds sea mas

ddbil quo sus compafieras do otras

na.ciunes. En las ternuras inefables

del hogar, no tiene rival. Hija docil,

esposa amarne, madre amorosisima;

uadie como ella para convertir

on nido de amores el sitio en

que se aloja.

;Loor eterno a la. mujer andaluza,,

sec ideal, joyel pror.in.do de la

tierra de Maria Sautisima!

E. LLAMAS.


Gazeto Andalusia

i~.

I rorliicio

Novaj Sukcesoj Sinjoro Fritz

Stephan, la agema sekretario do La

`Nova Leipziga Esp.(1'Llpo.kaj redaktoro

de 'La Esperantisto» sukcesis

interesi la grandan «Verband

Deutsc:her Haaudlung sghi]fen» (Li

go de germallaj kome.rehelpa.uto.],

_ h.500 membroj) tiel pro Esperanto,

ke ;i úium.mate publiki;as en sia

organo 4Kaufuziinnische lil .iter»

- : 1,Komereistaj Folioj) parton de Esperanto-gramatiko

de Sro. Stephan.

La: &Jaurnal far Buohbinclerei»

(Juraalo pro librf)biodado) ankaa

klarigis preta titasemajne represi

rtlbrikon en Esperanto, kies redatktadon

i aalkau transdouis al nia

i brava kamarado. •Imitinda laboradrl!

*

La. IJ';peruntu Stennf]ra. fio t-ciste

mu Roller)gajnas kiam nulllenum-

- brajn amojn pro sia facileco kaj

praktikeco kaj esperoble balclaìí

fondinos kelkaj grupaj de R.ollera-

- iroj. Kiel 'imitate disseudas Sro.

Heinrich Roller on Berliu N. 39,

Feenstr. 11lornlibron. de sia sistomo

pur .50 Sm. liaj petas scudi

al li adreson de la avoj do sia sistemo

el ĉiuj terparto.

C:r6 riiva

!Nztet,a~ e;cito. !—El senor Fritz

Stephan, activo Secretario del nuevo

Grupo Esperantista de Leipzig,

v redactor de QL' Esperant.i.ston ha

consegnido interesara la Gran L iga

r_le A uxi liaies de Cumorciu i8. I0[)

mielnbrin , A. favor del Esperanto,

clue me nsalmeute publica en so 6rgarlo

aHojus meruantilosr, parto de

la U-ramatica, del Esperanto, por

S° Stephan. El ,Diario para la

Encuadernacicin» también se ha

manifestado dispuesto tl impriinir

sc,malmente una firma en Esperanto,

cuya redaccida ha encome.ndado

li. nuostro valiente eamarada.

iLa,bor digna de ser imitala!

La Estenogra fi a Esperanta (sistema.

Roller) gana siompre numerosos

paartidaarios. pur su facilidad

y practicabilidad, sieIido de esperar

inc pronto se funciardn alganos

grupos partidarius de Roller.

Sogdn se sabe, el Sr. Heinrich Roller,

en Berlin. ntim. 39, Fennstr,

14, reparti) libros de onseilanza dc)

su sistema pur 0'50 Sm, y pide clue -

se le remit-an direccioues de los

adictos a su sistema, do todas las

partes de la tierra.

Unna Iiunyreso Iatterna.cia de la

Afttotilì.uj E perantistoj.--1)e la 30

Marto gis 3 Aprilo okazos en Parizo,

sub prezideco do S' Rieharson,

la. 1a Kongreso int.ernaciaa de la

Katolikoj Esperant ist aj. Tin liongreso

estus untta, kin uzos oficiale

kt.j ekr•1,11o.ivt Esperantun pur

speciala celo. Rapurt.c.aj pri la situacio

d❑ 1'katolicismo pri .la, nnuiLto

Primer Congreso Inteaniacional

cl4 ?us e.cperttnti tus. catabi.co4.-- Desde

el 30 de ll'Iurzo hasi.e A brit i en-

Llr~ Ingar en Paris, bajo la presidencia

del Sr. Richardson, el primer

eungreso illt ernrcional de los

Catúlic',s Esperantistas. i


Gazeto Andaluzja

dle diuj laist.anoj en unnSa.Jbro;

Tri súcialaj dernanduj est us farita

do diverslat:tdanuj. Lia A11 a IVtu te

Monsei"toro Amett.e , arkicpislfupu

de Paris, kaj Mons Baudrillard

reetoro de la Katolika Uriiversilato,

afable metas je la dispouo de la

kungresanoj la kunveneje ln tie la,

Ia.sfituu.t Cat I..oli jue.

?dulie da kaatulikaj hispanaj Espera.ut.istoj,

potas ke la dtut K m-

greso okazu en Seville, dum la

Sankta-Semajno de 1911'.

(7.0 sia enorals. kunsido de la 23a

en la juspasint.a ,l auuaa•ru la «Esperantistaa

Grupo l nrdi.tva» (Ambrosio

de Morales, •1. de la Komerca.

Ĉ:aaru},r+0, rrulrri• la sel;vrrrir,r.n K o-

mita.tou: Prezidanto, S° Pablo Linares.—Viepr•ezidanto,

Miguel Peraz

Aleurta.—Kasisto. -Laiireatio de

Tapia.—Sakroi,ario, Krist ei,o Rodriguez

Apa:ricia. — Viesekretrt.ri.-

no-bibliotekisl:ine, Fino Latira, de

Tapia.--❑eedonantoj, Fray Buenaventura

de. N4.jar, Sraj Antonio lzgrxierde,

Enrikv Y illegas kaj Antonio

de. '.Foro.

La 19' de Februaro S" 31. Pfil.ez

Alcerta I" Latitenauto do la Rogimento

de la lii,eĝinu, malfermos

kurson de la Circ.tllo de Ia Amistad»,

poi la membroj de tin. di Societe,

plej grava kinbo e1 la urba.

=La Grupo Esperantista donis al

=Circnlo de la Amistarl» abonojn

pri la =Suncr llispana., Espera.uto»

kaj .T,ingvo lnt.erncuia•:

anka.ii disdonos defeda•jn Ii.isilr3jn

al le larna.ntoj de S" Aluurta.

S" Casio Vilar Garcia. ,prcrf'esuroi

de frauea lingvo de la i-errer.daa

kaj '1'ekrrika Institut,e en Sevilla,

konrerrcis mallongigan kurson de

acerca de la sittiacitirr ldel catoici.sme,

respoctn de Ia unidad de t.ndos

ins cristiaano:r en nu redil, referent;es

it demandas saciales, serain hechos

por individuos de. difereutes

paises Su Eminencia ISlouseilor

inette, Arzubispo de Paris, y Bundrillr-ud

Rector de la. Universidad

Catdlica, arna,blemente pone L la •

dispasicidn de les cungres.ista•s ol

saldn de juntaastlul Iustitato(ct..tdiico.

Muchos espcerantistas catdlicos

espaiaoles pideri que e1 2' emigres()

tenga lugar en Sevillat, durante la

Somalia. Santa de. 1911.

En su Junta general del 23 del

prdxime pasado Ener°, el Grupe

I'1sper.•a3.ritrssta de C3rdaba Ambr, sin

del Morales, I; en la Caimara, de

Cumet oii'l, ha Iionibradct la. sioniente

Cuuiisidu: Presidente, Sr. Pablo

Linares. -Vinepresidente, illiguel

Pt?rez Alcorta.---Clajoro, Laureano

de Tapia. - Secretario, Cristeto Rodriguez

A panic ie.--Vicesecrel ari a-

l~i.l~li :rl ea:ariat., Srte. Laura de Ta-

'lda VI-wales, Frey Buenaventura

dc Nrjar, S.res. Antonio lzquierdo.

l+lrrrialr~c~ íllegas y Autonio do

Toro.

El 19 de lfedrero. el Sr. M. Pdrez

Alcorru., Primer Tenieut.e del

Regimient;.a do lit Rein.a alnirai un

curse eti el. Cireulo do la Atuista•d,

para. Ins mieinbros de t st.e Sociedad,

el mils importante. Club de la

pntlaieidn --E I Grupo Esl:Fera.ntista.

dir_' al Circulo de la Aniistad susla

«Snuo Hispaua. EsperasI]tS1

ti'

i.erua Siat~:

tatril ilea rel naves c.Ce.tee .

ai lcs alumnus del Sr. Alcorta.

El Sr. C'asi.s "il,+r i--aieiaa, I.a-of'esnr

de francrs en e1 institute (le-


Esperanto, per dek lecionoj, klarigataj

ĉe la «Sociedad de Amigos

del Pais» de (Societo

de Amikoj do la

Lando), la11ade

ĉi tiu manata.

La 27 an de la ,juspasinta Januaro

okazis la baptiĝo de la lasta filo

de nia kara samideano S° Jozefo

0-arzon, prezidanto de la Sankt-

Ferdinanda Grupo. Òe paroda preĝejo

do di tin urbo kunvenis, pro

tin, granda numero da esperantistoj,

entenate iuj, veniutaj de la

ĉefurbo (Kadiz'o), inter aliaj, S°

Rodrigo de la Peiia, Vicdelegito de

U. E-A, reprezentanta la Kadizan

esperantistaron. Je akordoj de la

belega himno «T;' Esperon, majstre

ludita sur la orgeno de S° Gabiola,

la pastro S° Franzon, kiu ankaii

apartenas al la nomita Grupo, efoktivigis

la religian ceremo.nion,

impanante al la juskonvertito la

nomojn Franoisko de Asis'o,Teodoi

io, Esperanto. S° Garzon, poste

regalis la multenombrajn amikojn

kiuj kuŭvenis en sian hejmon par

lin gratuli, per mala vara Inanget,ajo;

kaj ili toast.is por la bonfarto

kaj longvivo de la nova samideano.

Sinjoro Karl Schwartz fondinto

de aVarietea Esperantiŝta Ligo=

arang's en la Pariza varietea teatro

«Folies-Bergéres' parodon esperante.

Inter la publiko estis kelkaj

espeiantistoj, kuij helpis la celon

de S ro Schwartz disvastigi esperanton

per tiu rimedo.

Prosej LA UNION, F. Fontecba,4.—Cadiz

Gazeto Andaluzia

floral y Tècnico, eu Sevilla, ha empezado

un curso abreviado de Esperanto

en dioz lecciones, quo son

explicadas en la «Sociedad de Amigos

del Pais', dosdo el II. de este

Ines.

EI dia 27 del recien pasado Enero

tnvo lugar el bautizo del ultimo

hijo de nuestro querido cornpaíiero

Sr. Josef G-arzón, Presidente del

Grupo de San Fernando. En la

iglesia parroquial de esta eindad,

se reunieron, cori oste motivo, gran

mimero deesperantistas, incluso alguiles

quo vinieron de la capital

(Cadiz), entre otros el Sr. Rodrigo

de la Periti, Vicdelegado de U. E-A,

quo representaba a los esperantistas

ce Cadiz. A los acordes del hermosn

hirnno Lu, Esperanza magistralmente

interpretado al organo

por el Sr. Gabiola, el sacerdote senor

Franzón, ta.mbién pertenecierite

al menciouado Grupo, realiz6 la

ceremonia religiosa, impourendo ;t,l

neifito los nombros de Francisco

de Asis, Teodosio, Esperanto. El

Sr. Garzón obsequici luego a los

numerosos amigos quo concurrieron

a su domicilio para felicitarle,

con uu expléndidu refrigerio; brindàudose

par la salad y larga vida

del nuevo cnnpailero.

El Sr. Carlos Schwartz, fundador

do la crEsperantista Liga de Variedades',

preparo on el teatro de

variedades de Paris «Folios Berĝéres',

una parodia en esperanto.

Entra el ptíblico había algunos esperantistas

quo ayudaron el proposito

del Sr. Schwartz, de propagar

el esperanto por ose media.

Imp LA UNION, F. Fontecba, 4—CAdiz


GAZETO "ANDAL_UZIA"

ESPERANTA

Monata revuo, organo de la grupoj de Cadiz kaj ghia ;regiono

AHONPREZO

AT.QONCPREZC

p 0 R. NI' TA. F. 0

PO 1...• IINU NL'\1ERO

Poi. SM.

I'TcU SM.

li 112 pago . . . 10 4

En Hispailujo. . . ti 1 90 114 „ . 2

En FremdIaudo . . 3.50 1.40 II7 118 P . . ?.50 1

Ma.lkaraj anoncoj por korespondado, 0.50 peset.ojn (2 Spescentujn).

La. R.edatkciaa Komitato reservas al si la rajton korekti, akepti an malakoepti

la manuskriptojn

ANTISEPSA SAPO

i) E

Noe D.''° UAJJLEO 0 eauoa

}X

Plej bona. el r:iuj nunkonataj antisepzajoj pro sia utileco, ŝpareco

kaj senriskeco.

( i resanigas kaj antaitgardas pri skavio, herpeso, prurigo, harfalado,

skariai ino, variolo, morbilo, oftalmio , blenoragio , kaj ĉia ive-parazita

malsano de baiito kaj mukmembranoj.

Asepsas hirurgian, ortopedian, kaj hartondan ilojn, bandajojl,, same

kiel diuju tlzotajaj de malsanuloj pro komuuikeblaj mikroinfektaj malsanoj.

Oeuerala tenejo: Ĝe l'aìitorn; SAN FERNANDO (CADIZ)

Prezo: 0,75 pstn. ziu peceto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!