Views
1 year ago

proyecto 25 0 08

proyecto 25 0

azeto REDAKCIO -_-k-"-- DINENTAN` O: J. GARZON 1 UIz Cefaj kuialaUoraiitoj: E. Cano, f. Camas, 1?. Codoania, J. D. Coronado, C. Escobés, E. Gonzeilez Escandón, J. Tledley-Trace, I'. Tnglada, P. Linares, A. Lopez Villa nrreva, E. Llamas, M. Pere, R. de la Pena, A. .Roca, G. Ruiz, E. ~'.l , , lari a del M. Terrones, Ai. Terrones. 1: Jaro. Augusto de 1910.n Nu mero 8.4 EN 1-4A V O: Andaluzio ---La Kapitano Veneno (Dai►rigo). —Kroniko. Crbnica.—Humorajhoj. - Anoncoj. La turmeutant.a laulerego de. la literaturaj turistoj ne povis Steli al nia patrujo giaju ĉarmoju. Dumas, dicante 1.e 1 Afriko homencas do la Pirineoj pro tio ice li kredis insulti iispanujon , amindumis An daluzion. Eu Hispa!Ìuju. kaj pli ol en Hispannlu en A.ndii]uzio estas multo el Afriko: la varino, la ameinu, la persona kural o, la potouoanta kaj hela floraro. Claudiano, en sia lafida,ĵo al Serena'o, montras tiel la plej sudan regionon el Hispanujo: noktigas la tago sin banas en giajn ondojn la laca i n ta j a.strnj; • riĉa pro ĉevaloj, produkt:ora pro paŝtherboj, sntiĉega pro multehosta.j metaloj, fruktodona per virtaj • priucipoj, la centjaroj 5uldas al gi Andalucia La sana rnortificaute de los turistas literarios no ha podido robar nnestro suolo sus on cantos. Dumas, al decir lue el Africa enlpezaba en los Pirineos, oreyeudo injnriar. à Espana, piropeó a Andalucia. En Espana, y {tue en Espana en Andalucia, hay tuueho de Africa: el calor, la pasiòn, el valor personal, la flora •domnivadora y esplendente. Olaudiano, en su elogio a Serena, indica así la región ma's meridional de Espana: «Al declinar el dia se banan en sus oudas los astros fatigados; rica cu caballos, fértil en pastas, aabundante en preciosos inetales, feconda on principios virtuosos, los siglos lo deben à Trojano y la progenie de los Elios.'

Riverego #112 - Société québécoise d'espéranto
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.1 Mb)
11:25 Proyecto cero en Sandía, Alcachofa Coliflor - IVIA
Esperanto (Julio-aŭgusto 2013) - Ĉina Radio Internacia
ŝirin ebadi - La Esperanta Gazetejo
Kelkaj pensoj pri la fervojoj kaj de Esperanto kiel fervoja ... - Eventoj
4-a trimestro 2012 : 80-jaraj leteroj - Centre Culturel Espéranto ...
estis la pseŭdonimo de - Federação Espírita Brasileira
Malgranda Bolivia Antologio (Pequeña Antología Boliviana) - andes
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 4.0 Mb)
GAZETO ANDALUZIA n-ro 100
Esenco kaj Estonteco de la Ideo - 世界语学习