18.09.2017 Views

Fes un tast de les revistes Infància. Infancia i Perspectiva Escolar Septembre 2018

Et proposem que llegeixis una tria d'articles publicats als darrers números de l'any de les revistes Infància, Infancia i Perespectiva Escolar.

Et proposem que llegeixis una tria d'articles publicats als darrers números de l'any de les revistes Infància, Infancia i Perespectiva Escolar.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

infancia_català_2017.indd 6 19/12/16 10:


S<br />

EDITORIAL<br />

Setembre 2017: <strong>un</strong>a perspectiva (escolar)<br />

MONOGRÀFIC<br />

L’ensenyament <strong>de</strong> la política<br />

Passem <strong>de</strong> Montesquieu? Repensar l’ensenyament <strong>de</strong> la política a l’escola. Joan Pagès<br />

Educació política i mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació. Antoni Santisteban Fernán<strong>de</strong>z<br />

Entrevista al doctor Pere Vilanova. Joan Pagès<br />

Cartes a <strong>un</strong>a nena refugiada: ensenyar ciències socials per llegir i escriure el món.<br />

Breo Tosar Bacarizo<br />

Projecte Murs. Per què se separen <strong>les</strong> persones? Marta Baqué<br />

Una seqüència sobre política i eleccions a la matèria <strong>de</strong> Ciències Socials <strong>de</strong> tercer d’ESO.<br />

Josep Ortega i Jordi Nomen<br />

Joves, política i formes <strong>de</strong> governar-nos. Agnès Boixa<strong>de</strong>r i Corominas<br />

L’educació per a la ciutadania global com a base <strong>de</strong> l’educació política: sí! Però... Edda Sant<br />

PersPectiva escolar recomana<br />

2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

6<br />

12<br />

17<br />

21<br />

26<br />

34<br />

41<br />

49<br />

54<br />

ESCOLA<br />

Prendre partit. Teresa Pietx Colom, Montse Barniol López i Anna Riera Pijoan<br />

De la classe <strong>de</strong> ciències a la ciutadania expandida. Comprendre, <strong>de</strong>cidir i actuar.<br />

Jordi Domènech-Casal<br />

MIRADES<br />

Premi a la creativitat. Elena Montiel<br />

Octubre 17. Antoni Tort<br />

RESSENYES I NOVETATS<br />

Educar en verd. Jordi Feu Gelis<br />

Aprensenyar. Josep Callís Franco<br />

Novetats. Biblioteca Rosa Sensat<br />

56<br />

56<br />

63<br />

68<br />

68<br />

71<br />

74<br />

74<br />

76<br />

78<br />

Elena Noguera, Joan Pagès. DIRECTOR: Xavier Besalú. DIRECTOR ADJUNT: Joan Portell. COORDINADORA: Mercè Marlès. DISSENY


Editorial<br />

SETEMBRE 2017:<br />

UNA PERSPECTIVA (ESCOLAR)<br />

3<br />

EE DITORIAL<br />

setembre-octubre ´17<br />

395<br />

Afirmen veus autoritza<strong>de</strong>s que a Catal<strong>un</strong>ya estem a <strong>les</strong><br />

portes d’<strong>un</strong>a tercera primavera pedagògica (<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la<br />

viscuda al primer terç <strong>de</strong>l segle xx, que seria la primera, i<br />

<strong>de</strong> l’agombolada entorn <strong>de</strong> l’Escola <strong>de</strong> Mestres Rosa Sensat<br />

durant el franquisme), protagonitzada per centres <strong>de</strong> nova<br />

creació o amb projectes educatius singulars i li<strong>de</strong>ratges<br />

forts, que ha eclosionat arran <strong>de</strong>l projecte d’Escola Nova<br />

21 i <strong>de</strong> Xarxes per al Canvi, però també per la presència<br />

plenament consolidada <strong>de</strong> la Xarxa d’Educació Lliure<br />

<strong>de</strong> Catal<strong>un</strong>ya o l’impacte <strong>de</strong> l’Horitzó 2020 <strong>de</strong> Jesuïtes<br />

Educació. Tot plegat ha contribuït a crear <strong>un</strong> imaginari<br />

col·lectiu favorable a la innovació i al canvi (sense més<br />

matisos) que fa que els centres que no s’hi ap<strong>un</strong>ten semblin<br />

quedar en la marginalitat o l’antigor i que moltes famílies<br />

es <strong>de</strong>leixin per ap<strong>un</strong>tar els seus fills en aquells que més<br />

han aparegut als mitjans.<br />

No és pas aquest el lloc per dibuixar <strong>un</strong>a cartografia <strong>de</strong> la<br />

innovació pedagògica que or<strong>de</strong>ni tota aquesta efervescència,<br />

però sí que ens sembla oportú aportar alg<strong>un</strong>s criteris,<br />

alg<strong>un</strong>es certeses i alg<strong>un</strong>s interrogants per –amb tota la<br />

modèstia– fer <strong>un</strong>a mica <strong>de</strong> llum i ajudar a <strong>de</strong>striar el gra <strong>de</strong><br />

la palla, el màrqueting <strong>de</strong> la coherència i la consistència,<br />

la fe <strong>de</strong> la ciència i <strong>de</strong> la justícia.<br />

Hi ha <strong>un</strong>es pedagogies amb fonaments sòlids. Són pedagogies<br />

<strong>de</strong> l’essència, que tenen clar el mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> persona<br />

que volen ajudar a formar, que s’adhereixen sense embuts<br />

a <strong>un</strong>s referents vitals clars, que atorguen <strong>un</strong> sentit a la<br />

seva acció i aposten per radicalitzar, avui més que mai, els<br />

valors f<strong>un</strong>dacionals <strong>de</strong> l’escola pública: l’emancipació <strong>de</strong><br />

l’individu, fer-lo capaç <strong>de</strong> pensar críticament, <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir<br />

per si mateix, <strong>de</strong> fer-se responsable <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves <strong>de</strong>cisions<br />

i accions, capaç <strong>de</strong> viure amb els altres i –a través <strong>de</strong>l<br />

diàleg, la negociació i la <strong>de</strong>mocràcia– <strong>de</strong>fensar-se <strong>de</strong>l mal,<br />

treballar pel bé comú i procurar ser feliç. Seria el cas, per<br />

posar <strong>un</strong> exemple emblemàtic, <strong>de</strong> la pedagogia Freinet:<br />

<strong>un</strong>a pulsió ètica i política diàfana; primacia <strong>de</strong> l’activitat<br />

i l’autonomia <strong>de</strong> l’aprenent; creació d’<strong>un</strong><br />

medi educatiu càlid i <strong>de</strong> treball; ús sense<br />

restriccions <strong>de</strong> <strong>les</strong> tecnologies disponib<strong>les</strong>;<br />

eclecticisme metodològic, i la cooperació<br />

com a valor i com a instrument.<br />

Hi ha <strong>un</strong>es pedagogies que podríem anomenar<br />

càndi<strong>de</strong>s –pel Càndid <strong>de</strong> Voltaire–,<br />

que fan <strong>un</strong>a pedagogia i <strong>un</strong>a escola fora<br />

<strong>de</strong>l món, com si els condicionaments<br />

socioeconòmics i culturals no comptessin.<br />

Una escola amb reg<strong>les</strong> pròpies, on el<br />

que prima és el <strong>de</strong>sig i <strong>les</strong> emocions <strong>de</strong>ls<br />

individus, on es ren<strong>un</strong>cia a la intervenció<br />

pedagògica explícita i directa per fer-ho <strong>de</strong><br />

manera invisible i aparentment innòcua, on<br />

sembla que l’únic que compta és la família,<br />

els vinc<strong>les</strong> personals i el <strong>de</strong>senvolupament<br />

interior <strong>de</strong>ls infants, sense mai entrar en<br />

conflicte amb l’entorn i amb la realitat.<br />

Potser l’exemple més paradigmàtic <strong>de</strong>l<br />

que volem expressar el trobaríem en la<br />

pedagogia sistèmica: ciència o pseudociència?<br />

Un nou <strong>de</strong>terminisme genetista o <strong>un</strong><br />

reconeixement explícit <strong>de</strong>l paper educador<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> famílies? Pedagogia per a creients i<br />

convençuts o al servei <strong>de</strong> tothom?<br />

El tercer bloc <strong>de</strong> pedagogies <strong>les</strong> podríem<br />

qualificar <strong>de</strong> populistes en el sentit que<br />

inclouen gairebé tot el que avui resulta<br />

atractiu, el que sembla políticament i pedagògicament<br />

correcte, el que els mitjans<br />

i l’opinió pública volen sentir, sigui cert o<br />

fals, sigui contrastat o no, i en el sentit que<br />

estableixen <strong>un</strong>a línia divisòria clara entre<br />

<strong>les</strong> pedagogies actuals i <strong>les</strong> <strong>de</strong>l passat, entre<br />

els centres que innoven i tots els altres.<br />

Treball per projectes, competències per a<br />

la vida, posar l’alumne al centre, tenir en<br />

compte <strong>les</strong> emocions, connectivitat horitzontal,<br />

treball globalitzat i interdisciplinari,<br />

creativitat, au<strong>les</strong> obertes, pensament crític,<br />

aprenentatge basat en problemes,<br />

treball cooperatiu, intel·ligències múltip<strong>les</strong>,<br />

neurociència, dispositius digitals,<br />

autoavaluació, coavaluació, excel·lència,<br />

qualitat <strong>de</strong>ls resultats, flexibilitat... Són<br />

pedagogies que fan ban<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> la seva<br />

capacitat d’adaptació als nous temps, <strong>de</strong><br />

la seva focalització en la metodologia, en<br />

sintonia amb els temps líquids que vivim,<br />

i que s’alineen sense complexos amb <strong>les</strong><br />

prioritats dicta<strong>de</strong>s per organismes com<br />

l’OCDE: la planificació, l’aprenentatge i<br />

l’avaluació per competències, <strong>un</strong>a fixació<br />

per l’avaluació estandarditzada <strong>de</strong> l’alumnat,<br />

<strong>un</strong>a potenciació <strong>de</strong> l’autonomia <strong>de</strong>ls<br />

centres i <strong>de</strong> <strong>les</strong> direccions escolars, i <strong>un</strong>a<br />

personalització <strong>de</strong> l’aprenentatge...<br />

Som conscients que aquesta és <strong>un</strong>a mirada<br />

discutible, simplificada i controvertida,<br />

però podria ser <strong>un</strong> bon p<strong>un</strong>t <strong>de</strong> partida per a<br />

<strong>un</strong> <strong>de</strong>bat més aprof<strong>un</strong>dit, més fonamentat,<br />

més científic, socialment i políticament<br />

compromès, més plural i diversificat. Nosaltres<br />

–i <strong>de</strong>sitjaríem que els nostres lectors<br />

també– hi estem disposats.<br />

Bon curs 2017-<strong>2018</strong>!


4<br />

Monogràfic<br />

L’ENSENYAMENT DE LA POLÍTICA<br />

5<br />

MMONOGRÀFIC<br />

setembre-octubre ´17<br />

395<br />

En la introducció que fa Apple (2015) com a editor a The Political Classroom<br />

es preg<strong>un</strong>ta si, enmig <strong>de</strong>ls conflictes i <strong>de</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>sigualtats que caracteritzen<br />

el món en l’actualitat, <strong>les</strong> esco<strong>les</strong> po<strong>de</strong>n ser part <strong>de</strong>l procés pel qual <strong>les</strong><br />

societats es tornen més <strong>de</strong>mocràtiques, més respectuoses amb la gent, més<br />

receptives i més compromeses amb la igualtat. La resposta és clara. Per<br />

Apple és fonamental la implicació <strong>de</strong> <strong>les</strong> esco<strong>les</strong> en la construcció d’<strong>un</strong>a<br />

prof<strong>un</strong>da cultura <strong>de</strong>mocràtica, encara que no amaga <strong>les</strong> dificultats d’aquesta<br />

tasca, ja que <strong>les</strong> esco<strong>les</strong> no viuen aïlla<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls problemes <strong>de</strong>l món.<br />

Probablement el principal problema que tenim avui els que creiem, com<br />

Apple, que és fonamental implicar <strong>les</strong> esco<strong>les</strong> en la construcció d’<strong>un</strong>a prof<strong>un</strong>da<br />

cultura <strong>de</strong>mocràtica consisteix a <strong>de</strong>finir, a posar-nos d’acord sobre què<br />

entenem per cultura <strong>de</strong>mocràtica i com es tradueix en accions educatives<br />

tant <strong>de</strong> natura<strong>les</strong>a convivencial com curricular. És a dir, què hem <strong>de</strong> fer a<br />

<strong>les</strong> esco<strong>les</strong> per aprendre a governar-nos <strong>de</strong>mocràticament, per aprendre a<br />

gestionar la nostra polis? I què hem d’ensenyar <strong>de</strong> política perquè l’alumnat<br />

<strong>de</strong>l segle xxi s’ubiqui en el seu món i participi críticament i <strong>de</strong> manera<br />

creativa en la construcció <strong>de</strong>l seu futur? A aquestes preg<strong>un</strong>tes volem donar<br />

resposta en els treballs d’aquest monogràfic.<br />

El primer treball, «Passem <strong>de</strong> Montesquieu? Repensar l’ensenyament <strong>de</strong><br />

la política a l’escola», <strong>de</strong> Joan Pagès, planteja la importància <strong>de</strong> la formació<br />

política <strong>de</strong> la ciutadania per ubicar-se en el món i ser protagonista <strong>de</strong>l<br />

seu futur. Basa part <strong>de</strong> la seva proposta en <strong>les</strong> vint competències per a la<br />

formació d’<strong>un</strong>a cultura <strong>de</strong>mocràtica <strong>de</strong>l Consell d’Europa i en la necessitat<br />

<strong>de</strong> comparar la <strong>de</strong>mocràcia amb altres sistemes socials i polítics <strong>de</strong>l passat<br />

i <strong>de</strong>l present.<br />

Antoni Santisteban analitza en «Educació política i mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació»<br />

<strong>les</strong> relacions entre els mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació i la formació política.<br />

Santisteban <strong>de</strong>staca la importància <strong>de</strong> formar en el pensament crític per<br />

<strong>de</strong>stapar <strong>les</strong> manipulacions a què se sotmet la ciutadania, i ho exemplifica<br />

amb la necessitat d’aprendre a construir contrarelats per fer front <strong>de</strong> manera<br />

<strong>de</strong>mocràtica i racional al discurs <strong>de</strong> l’odi, cada dia més present als mitjans.<br />

En el tercer article Joan Pagès conversa amb Pere Vilanova, catedràtic <strong>de</strong><br />

Ciència Política <strong>de</strong> la Universitat <strong>de</strong> Barcelona, sobre la política i el seu ensenyament,<br />

en <strong>un</strong>a conversa, en <strong>un</strong> mes <strong>de</strong> j<strong>un</strong>y molt calorós, que va quedar<br />

curta malgrat la intensitat i la <strong>de</strong>nsitat <strong>de</strong> <strong>les</strong> parau<strong>les</strong> <strong>de</strong> Pere Vilanova.<br />

Els exemp<strong>les</strong> sobre com repensar l’educació política a l’ensenyament<br />

constitueixen la part central d’aquest monogràfic. Els treballs <strong>de</strong><br />

Breo Tosar i <strong>de</strong> Marta Baqué són <strong>de</strong> primària. Breo Tosar –«Cartes a<br />

<strong>un</strong>a nena refugiada: ensenyar ciències socials per llegir i escriure el<br />

món»– presenta els resultats d’<strong>un</strong>a recerca sobre la literacitat crítica<br />

a partir <strong>de</strong> <strong>les</strong> activitats fetes amb alumnes <strong>de</strong> sisè <strong>de</strong> cinc esco<strong>les</strong>.<br />

L’objecte d’estudi: la problemàtica <strong>de</strong>ls i <strong>de</strong> <strong>les</strong> refugia<strong>de</strong>s. Marta<br />

Baqué relata la seva experiència –«Projecte Murs. Per què se separen<br />

<strong>les</strong> persones?»– amb alumnes <strong>de</strong> cinquè <strong>de</strong> primària, i assenyala els<br />

diferents passos <strong>de</strong> la feina feta, que consi<strong>de</strong>ra que és <strong>un</strong> excel·lent<br />

exemple per relacionar l’escola amb el món que l’envolta i els seus<br />

problemes.<br />

Josep Ortega i Jordi Nomen presenten <strong>un</strong>a experiència a l’ESO amb<br />

«Una seqüència sobre política i eleccions a la matèria <strong>de</strong> Ciències<br />

Socials <strong>de</strong> tercer d’ESO». Consi<strong>de</strong>ren positiu el seu <strong>de</strong>senvolupament,<br />

ja que permet que l’alumnat entengui la dinàmica política <strong>de</strong> Catal<strong>un</strong>ya<br />

i Espanya i els ajuda a relacionar la participació política amb l’escolar.<br />

Agnès Boixa<strong>de</strong>r, per la seva part, reflexiona a «Joves, política i formes<br />

<strong>de</strong> governar-nos» sobre el pensament polític <strong>de</strong> l’alumnat <strong>de</strong> segon <strong>de</strong><br />

Batxillerat <strong>de</strong>l seu centre. Descriu el seu interès per la política, <strong>de</strong>staca<br />

el <strong>de</strong>sconeixement que tenen d’alg<strong>un</strong>es <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves característiques<br />

i caracteritza <strong>les</strong> opcions que consi<strong>de</strong>ren millors per governar-se.<br />

El monogràfic es tanca amb <strong>un</strong> treball d’Edda Sant –«L’educació per<br />

a la ciutadania global com a base <strong>de</strong> l’educació política: sí! Però...»–,<br />

on l’autora relata la seva experiència a l’ensenyament sec<strong>un</strong>dari i<br />

<strong>un</strong>iversitari sobre l’educació per a la ciutadania com a educació política<br />

i posa l’èmfasi en alg<strong>un</strong>s <strong>de</strong>ls problemes <strong>de</strong>l seu ensenyament.<br />

Suggereix que la formació política hauria <strong>de</strong> consistir més a <strong>de</strong>batre<br />

que no a educar sobre la ciutadania global.<br />

Apple, Michael W. (2015). «Series editor introduction». A: Diana E.<br />

Hess i Paula McAvoy. The Political Classroom. Evi<strong>de</strong>nce and Ethics<br />

in Democratic Education. New York: Routledge, xiii-xvi.<br />

Joan Pagès<br />

Coordinador <strong>de</strong>l Monogràfic


7<br />

L’article planteja la necessitat <strong>de</strong> revisar l’ensenyament <strong>de</strong> la política per convertir la ciutadania<br />

en l’autèntica protagonista <strong>de</strong>l futur <strong>de</strong> la polis. Aborda <strong>les</strong> seves finalitats i alg<strong>un</strong>s<br />

<strong>de</strong>ls problemes <strong>de</strong>l seu ensenyament i <strong>de</strong>l seu aprenentatge, sobretot els que es vinculen<br />

al pes <strong>de</strong> <strong>les</strong> raons i <strong>de</strong> <strong>les</strong> emocions, i presenta la proposta <strong>de</strong>l Consell d’Europa sobre<br />

vint competències per al <strong>de</strong>senvolupament d’<strong>un</strong>a cultura política <strong>de</strong>mocràtica com <strong>un</strong>a<br />

possible alternativa per repensar i ensenyar la política a l’escola <strong>de</strong>l segle xxi.<br />

Passem <strong>de</strong> Montesquieu? Repensar<br />

l’ensenyament <strong>de</strong> la política a l’escola<br />

JOAN PAGÈS<br />

Professor <strong>de</strong> Didàctica <strong>de</strong> <strong>les</strong> Ciències Socials<br />

Universitat Autònoma <strong>de</strong> Barcelona<br />

«La política és important per al <strong>de</strong>senvolupament<br />

humà perquè <strong>les</strong> persones <strong>de</strong><br />

tot el món volem ser lliures per <strong>de</strong>terminar<br />

el nostre <strong>de</strong>stí, expressar <strong>les</strong> nostres<br />

opinions i participar en <strong>les</strong> <strong>de</strong>cisions que<br />

donen forma a <strong>les</strong> nostres vi<strong>de</strong>s. Aquestes<br />

capacitats són tan importants per al<br />

<strong>de</strong>senvolupament humà –per ampliar <strong>les</strong><br />

opcions <strong>de</strong> <strong>les</strong> persones– com saber llegir<br />

o tenir bona salut.»<br />

Programa <strong>de</strong> <strong>les</strong> Nacions Uni<strong>de</strong>s per al Desenvolupament<br />

(PNUD) (2002). Informe sobre el<br />

<strong>de</strong>senvolupament humà. L’aprof<strong>un</strong>diment <strong>de</strong><br />

la <strong>de</strong>mocràcia en <strong>un</strong> món fragmentat.<br />

L’ensenyament <strong>de</strong> la política a l’escola no<br />

ha tingut mai gaire bona premsa. Sovint<br />

s’ha relegat a <strong>un</strong> estudi històric centrat en<br />

l’evolució política i ha anat acompanyat<br />

d’<strong>un</strong> cert adoctrinament relacionat amb<br />

els valors predominants en cada moment<br />

històric i amb els fets polítics consi<strong>de</strong>rats<br />

més rellevants per a la creació <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

i<strong>de</strong>ntitats nacionals. S’ha i<strong>de</strong>ntificat el<br />

coneixement polític amb el f<strong>un</strong>cionament<br />

<strong>de</strong> l’Estat, el sistema electoral, l’estudi <strong>de</strong><br />

<strong>les</strong> lleis i poca cosa més, quasi sempre poc<br />

relacionada amb els problemes <strong>de</strong> la vida.<br />

Els conflictes, els problemes i, en <strong>de</strong>finitiva,<br />

la situació política actual en totes <strong>les</strong><br />

esca<strong>les</strong> possib<strong>les</strong>, <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la m<strong>un</strong>dial fins<br />

a la local, han tornat a posar la política<br />

al centre <strong>de</strong> <strong>les</strong> preocupacions d’amplis<br />

sectors socials. Els problemes <strong>de</strong> tota<br />

mena que esquitxen arreu l’anomenada<br />

classe política fan dubtar la ciutadania <strong>de</strong><br />

l’eficàcia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia. Però el rebrot<br />

<strong>de</strong>ls integrismes, <strong>de</strong>ls populismes, <strong>de</strong>l<br />

paternalisme polític, <strong>de</strong>ls nacionalismes,<br />

<strong>de</strong> la manipulació i<strong>de</strong>ològica, j<strong>un</strong>tament<br />

amb la pervivència <strong>de</strong> conflictes armats<br />

i <strong>de</strong>l terrorisme i <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves seqüe<strong>les</strong>,<br />

obliguen a repensar la <strong>de</strong>mocràcia com a<br />

forma <strong>de</strong> convivència i d’organització <strong>de</strong><br />

la vida <strong>de</strong> la polis i a prendre <strong>de</strong>cisions<br />

sobre el que s’ha d’ensenyar i el que ha<br />

d’aprendre l’alumnat <strong>de</strong> política a l’escola.<br />

Avui l’ensenyament <strong>de</strong> la política s’hauria<br />

<strong>de</strong> centrar a formar els habitants <strong>de</strong> la<br />

polis, els ciutadans i <strong>les</strong> ciutadanes, com<br />

a principals protagonistes <strong>de</strong> la política,<br />

perquè <strong>de</strong>senvolupin <strong>les</strong> seves competències<br />

ciutadanes, siguin agents actius <strong>de</strong><br />

la vida <strong>de</strong> la polis i aprenguin a prendre<br />

<strong>de</strong>cisions <strong>de</strong>mocràtiques centra<strong>de</strong>s en el<br />

bé comú i la justícia social. La política no<br />

hauria <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar-se només en mans <strong>de</strong>ls i<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> electes. Participar políticament ja<br />

no consisteix a votar cada x temps, sinó<br />

a comprometre’t diàriament amb el món,<br />

amb la societat, amb la com<strong>un</strong>itat. Totes i<br />

cadasc<strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>cisions que ens afecten<br />

<strong>de</strong>penen <strong>de</strong> la política. Per aquesta raó<br />

«participar en <strong>les</strong> <strong>de</strong>cisions que donen<br />

forma a la vida» és fonamental si volem <strong>un</strong>a<br />

ciutadania lletrada i sàvia i que gau<strong>de</strong>ixi <strong>de</strong><br />

bons serveis –d’<strong>un</strong> bon sistema educatiu<br />

i sanitari, per exemple– que vetllin per la<br />

seva salut física i intel·lectual.<br />

Per què ensenyar i aprendre política a<br />

l’escola? Quins són els problemes <strong>de</strong>l seu<br />

ensenyament?<br />

La finalitat darrera <strong>de</strong> l’ensenyament <strong>de</strong><br />

la política ha <strong>de</strong> consistir a reivindicar el<br />

protagonisme <strong>de</strong> la ciutadania en <strong>les</strong> <strong>de</strong>cisions<br />

que afecten el seu present i el seu<br />

futur. Per aquesta raó és imprescindible<br />

sensibilitzar els i <strong>les</strong> estudiants en els valors<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia com a sistema social i<br />

polític, sense amagar-ne els p<strong>un</strong>ts forts i<br />

tampoc <strong>les</strong> feb<strong>les</strong>es o els dèficits.<br />

Ensenyar i aprendre política és apropiar-se<br />

d’<strong>un</strong>s sabers sobre el po<strong>de</strong>r i el seu f<strong>un</strong>cionament<br />

avui i en el passat, però també<br />

d’<strong>un</strong>es habilitats i <strong>un</strong>es competències sobre<br />

la gestió <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r en tots els àmbits <strong>de</strong> la<br />

vida i sobre els mecanismes <strong>de</strong> <strong>de</strong>liberació,<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisió, d’acció i <strong>de</strong> gestió <strong>de</strong>mocràtica<br />

<strong>de</strong> la convivència. I, òbviament, d’<strong>un</strong> compromís<br />

i d’<strong>un</strong>a ètica <strong>de</strong>mocràtica. El f<strong>un</strong>cionament<br />

social i polític d’<strong>un</strong>a societat<br />

serà més <strong>de</strong>mocràtic a mesura que la<br />

ciutadania s’apo<strong>de</strong>ri <strong>de</strong>ls sabers i <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

competències i <strong>les</strong> exerceixi en tots els<br />

àmbits que l’afecten.<br />

Aquest aprenentatge s’ha d’iniciar a l’escola<br />

a través d’<strong>un</strong> rigorós i <strong>de</strong>mocràtic plantejament<br />

<strong>de</strong>ls sabers que s’han d’ensenyar<br />

MMONOGRÀFIC<br />

setembre-octubre ´17<br />

395<br />

© Car<strong>les</strong> Molist. Biblioteca M<strong>un</strong>icipal <strong>de</strong> Manlleu BBVA


8<br />

© Car<strong>les</strong> Molist. Biblioteca M<strong>un</strong>icipal <strong>de</strong> Manlleu BBVA<br />

i <strong>de</strong> <strong>les</strong> reg<strong>les</strong> que regulen la convivència<br />

<strong>de</strong>mocràtica a l’aula i al centre, en primer<br />

lloc, però també en tots els àmbits <strong>de</strong><br />

vida <strong>de</strong> l’alumnat, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls més propers<br />

fins als que els ubiquen en <strong>un</strong> món globalitzat.<br />

El <strong>de</strong>senvolupament d’<strong>un</strong>a cultura<br />

política <strong>de</strong>mocràtica en l’alumnat serà la<br />

conseqüència <strong>de</strong> comprendre <strong>les</strong> interaccions<br />

que es produeixen en la societat, els<br />

problemes i conflictes que generen i <strong>les</strong><br />

seves vies <strong>de</strong> solució a través <strong>de</strong>l diàleg i<br />

<strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat racional i pacífic.<br />

La política <strong>de</strong>mocràtica es fonamenta en<br />

la diversitat i el pluralisme existent en <strong>les</strong><br />

societats. Per aquesta raó es creen <strong>un</strong>es<br />

reg<strong>les</strong>, <strong>un</strong>es lleis que han <strong>de</strong> presidir <strong>les</strong><br />

relacions entre concepcions diferents <strong>de</strong><br />

la vida, <strong>de</strong>l passat, <strong>de</strong>l present i <strong>de</strong>l futur.<br />

Sovint, però, els sentiments i <strong>les</strong> emocions<br />

impe<strong>de</strong>ixen <strong>un</strong> <strong>de</strong>bat racional i pacífic davant<br />

la discrepància i dificulten la recerca<br />

<strong>de</strong> solucions pacífiques i consensua<strong>de</strong>s. En<br />

la política el contrast entre la raó i l’emoció<br />

fa que, a vega<strong>de</strong>s, la raó <strong>de</strong> la força<br />

s’imposi a la força <strong>de</strong> la raó. Per això és<br />

convenient recórrer a la història i ensenyar<br />

a l’alumnat que, malgrat <strong>les</strong> insuficiències<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia, ara per ara és el millor<br />

sistema que ha trobat la ciutadania per<br />

organitzar la convivència social i política.<br />

Per aquesta raó, també, cal aprof<strong>un</strong>dir-hi<br />

i acostar-la a la ciutadania, treure-la <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

institucions on massa sovint l’han tancat<br />

<strong>les</strong> persones que han fet <strong>de</strong> la política la<br />

seva professió.<br />

“AVUI L’ENSENYAMENT DE LA<br />

POLÍTICA S’HAURIA DE CENTRAR<br />

A FORMAR ELS HABITANTS DE<br />

LA POLIS, ELS CIUTADANS I LES<br />

CIUTADANES”<br />

Probablement el pes <strong>de</strong> <strong>les</strong> emocions en la<br />

presa <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisions polítiques <strong>de</strong> la ciutadania<br />

–i els i <strong>les</strong> nostres alumnes han <strong>de</strong> ser<br />

consi<strong>de</strong>rats ja ciutadans i ciutadanes– és<br />

<strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> raons que explica <strong>les</strong> dificultats<br />

<strong>de</strong> l’ensenyament <strong>de</strong> la política. Darrere<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> concepcions polítiques <strong>de</strong> partits,<br />

col·lectius o grups <strong>de</strong> tota mena, i també<br />

<strong>de</strong>ls ciutadans i <strong>de</strong> <strong>les</strong> ciutadanes, hi ha<br />

<strong>un</strong>a <strong>de</strong>terminada manera d’entendre el<br />

món, el passat i, sobretot, el present i el<br />

futur. Som fills d’<strong>un</strong> passat, però el que <strong>de</strong>termina<br />

el nostre present és el futur que<br />

volem construir. En la concepció <strong>de</strong>l món<br />

que <strong>de</strong>fensem, directament o a través <strong>de</strong>ls<br />

i <strong>de</strong> <strong>les</strong> electes, <strong>les</strong> raons massa sovint han<br />

<strong>de</strong>ixat i <strong>de</strong>ixen pas a <strong>les</strong> emocions. I, com<br />

és sabut, <strong>les</strong> emocions releguen <strong>les</strong> raons<br />

a <strong>un</strong> segon o a <strong>un</strong> tercer lloc. A l’escola<br />

cal fer emergir <strong>les</strong> representacions sobre<br />

la política que té l’alumnat per ajudar-lo<br />

a <strong>de</strong>scobrir els seus orígens, perquè <strong>les</strong><br />

analitzi i <strong>les</strong> valori, <strong>les</strong> contrasti amb altres<br />

i <strong>les</strong> canviï si ho consi<strong>de</strong>ra pertinent.<br />

En qualsevol cas, <strong>les</strong> emocions <strong>de</strong> l’alumnat<br />

no són l’únic problema, ni ho han <strong>de</strong> ser<br />

necessàriament. També el professorat té<br />

emocions i representacions. I, a vega<strong>de</strong>s,<br />

no té la formació suficient per fer front a<br />

l’estudi <strong>de</strong> problemes i conflictes <strong>de</strong> natura<strong>les</strong>a<br />

política. En política hi ha <strong>un</strong> ric i<br />

complex món <strong>de</strong> teories i conceptes creats<br />

per ajudar a comprendre i a interpretar els<br />

problemes i els conflictes <strong>de</strong> la humanitat.<br />

La majoria d’aquests conceptes són molt<br />

Valors<br />

– Valorització <strong>de</strong> la dignitat humana i <strong>de</strong>ls drets <strong>de</strong><br />

l’home<br />

– Valorització <strong>de</strong> la diversitat cultural<br />

– Valorització <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia, <strong>de</strong> la justícia, <strong>de</strong><br />

l’equitat, <strong>de</strong> la igualtat i <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong> dret<br />

Aptituds<br />

– Aprenentatge en autonomia<br />

– Capacitats d’anàlisi i <strong>de</strong> reflexió crítica<br />

– Escoltar i observar<br />

– Empatia<br />

– Flexibilitat i adaptabilitat<br />

– Aptituds lingüístiques, com<strong>un</strong>icatives i plurilingües<br />

– Cooperació<br />

– Resolució <strong>de</strong> problemes<br />

abstractes, i no és fàcil ni ensenyar-los ni<br />

aprendre’ls. Pensem en conceptes com<br />

po<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>mocràcia o classe social, per citar<br />

només tres exemp<strong>les</strong> que il·lustren <strong>les</strong><br />

dificultats <strong>de</strong>l seu ensenyament. O pensem<br />

en la complexitat <strong>de</strong>ls sistemes polítics que<br />

existeixen en <strong>un</strong>a <strong>de</strong>mocràcia, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls<br />

po<strong>de</strong>rs locals fins a, en el cas europeu, la<br />

Unió Europea, i <strong>les</strong> seves relacions.<br />

Malgrat aquests problemes, l’alumnat<br />

<strong>de</strong> qualsevol etapa pot aprendre política<br />

i pot utilitzar els seus coneixements per<br />

situar-se en el seu món i prendre <strong>de</strong>cisions<br />

<strong>de</strong>mocràtiques.<br />

Què s’ha d’ensenyar i què han d’aprendre els<br />

ciutadans i <strong>les</strong> ciutadanes per <strong>de</strong>senvolupar<br />

<strong>un</strong>a cultura política <strong>de</strong>mocràtica?<br />

Hi ha moltes propostes i molt interessants<br />

per ensenyar política <strong>de</strong>mocràtica<br />

a l’escola. No existeix, però, la proposta<br />

que es pugui generalitzar sense més a<br />

qualsevol realitat. En la meva opinió, <strong>un</strong>a<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> propostes més potents és l’aprovada<br />

recentment pel Consell d’Europa<br />

(2016), Competències per <strong>un</strong>a cultura<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia. El mo<strong>de</strong>l es basa en<br />

vint competències organitza<strong>de</strong>s en quatre<br />

àmbits (p. 7):<br />

Actituds<br />

– Obertura a l’alteritat cultural i a <strong>les</strong> conviccions,<br />

visions <strong>de</strong>l món i pràctiques diferents<br />

– Respecte<br />

– Esperit cívic<br />

– Responsabilitats<br />

– Sentiment d’eficàcia personal<br />

– Tolerància <strong>de</strong> l’ambigüitat<br />

Coneixement i comprensió crítica<br />

– Coneixement i comprensió crítica d’<strong>un</strong> mateix<br />

– Coneixement i comprensió crítica <strong>de</strong> la llengua i <strong>de</strong><br />

la com<strong>un</strong>icació<br />

– Coneixement i comprensió crítica <strong>de</strong>l món: política,<br />

dret, drets <strong>de</strong> l’home, cultura i cultures, religions,<br />

història, mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació, economies, medi<br />

ambient, <strong>de</strong>senvolupament durador<br />

9<br />

MMONOGRÀFIC<br />

setembre-octubre ´17<br />

395


© Car<strong>les</strong> Molist. Biblioteca M<strong>un</strong>icipal <strong>de</strong> Manlleu BBVA<br />

Com es pot comprovar, l’àmbit «Coneixement<br />

i comprensió crítica» inclou en el<br />

tercer p<strong>un</strong>t <strong>un</strong>a «àmplia i complexa gamma<br />

<strong>de</strong> coneixements i percepcions crítics en<br />

diversos camps» (p. 11) que són clau per<br />

<strong>de</strong>senvolupar la cultura <strong>de</strong>mocràtica <strong>de</strong> la<br />

ciutadania <strong>de</strong>l segle xxi i per po<strong>de</strong>r intervenir<br />

en la resolució <strong>de</strong>ls problemes i <strong>de</strong>ls<br />

conflictes polítics i socials que es generin.<br />

raona<strong>de</strong>s que els fessin protagonistes<br />

conscients <strong>de</strong>l futur d’<strong>un</strong> món culturalment<br />

divers i <strong>de</strong>mocràticament inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt<br />

com el que els ha tocat viure.<br />

Per altra banda, l’ensenyament <strong>de</strong> <strong>les</strong> ciències<br />

socials, <strong>de</strong> la geografia i <strong>de</strong> la història<br />

ha <strong>de</strong> permetre assolir els coneixements<br />

proposats pel Consell d’Europa en l’àmbit<br />

<strong>de</strong>l coneixement i la comprensió crítica.<br />

La història, per exemple, ha <strong>de</strong> permetre<br />

ensenyar a <strong>les</strong> generacions joves <strong>les</strong> diferències<br />

entre la política <strong>de</strong>mocràtica i<br />

altres sistemes d’organització social i <strong>de</strong><br />

control <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r com ara la teocràcia, els<br />

règims autoritaris, els po<strong>de</strong>rs hereditaris,<br />

<strong>les</strong> monarquies absolutes, o l’anarquia. La<br />

curta història <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia contrasta<br />

amb la d’aquells sistemes polítics autoritaris<br />

que han aconseguit fer perdurar <strong>un</strong>es<br />

<strong>de</strong>termina<strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> control que fins<br />

i tot han contaminat la <strong>de</strong>mocràcia i que<br />

han negat la dignitat humana. Convertir<br />

<strong>les</strong> persones en ciutadans i ciutadanes ha<br />

estat <strong>un</strong>a llarga lluita en contra d’aquells<br />

que <strong>les</strong> consi<strong>de</strong>raven súbdites, quasi coses<br />

o esclaves que es podien comprar i vendre<br />

o <strong>de</strong> <strong>les</strong> quals es podia disposar segons el<br />

que volguessin els seus propietaris.<br />

La <strong>de</strong>mocràcia, el seu sistema polític,<br />

social, i<strong>de</strong>ològic i filosòfic s’ha <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />

comparar amb altres sistemes polítics <strong>de</strong>l<br />

present i <strong>de</strong>l passat a partir <strong>de</strong> situacions<br />

concretes, <strong>de</strong> problemes reals, que afecten<br />

la vida <strong>de</strong> <strong>les</strong> persones. Reivindicar la<br />

necessitat <strong>de</strong> reforçar l’ensenyament <strong>de</strong><br />

la política <strong>de</strong>mocràtica, <strong>de</strong> tornar-la als i<br />

a <strong>les</strong> habitants <strong>de</strong> la polis perquè puguin<br />

<strong>de</strong>cidir lliurement el seu futur i el futur <strong>de</strong>l<br />

món vol dir oferir <strong>les</strong> eines perquè els i <strong>les</strong><br />

estudiants d’avui puguin, si ho consi<strong>de</strong>ren<br />

convenient, construir <strong>un</strong> altre món. Per<br />

Sie<strong>de</strong> (2013, 28 i 29), el repte <strong>de</strong> l’educació<br />

política emancipadora ha <strong>de</strong> ser «tematitzar<br />

el po<strong>de</strong>r, analitzar <strong>les</strong> seves modalitats<br />

i efectes, <strong>de</strong>svetllar la seva historicitat i<br />

<strong>les</strong> seves estabilitats relatives, interrogar<br />

sobre <strong>les</strong> seves condicions <strong>de</strong> canvi», i ha<br />

d’incloure «la crítica i el qüestionament<br />

[...] i la construcció argumentativa d’horitzons<br />

cap als quals avançar i criteris per<br />

a la seva marxa». Aquest és el repte que<br />

<strong>un</strong> futur millor i diferent protagonitzat pels<br />

habitants <strong>de</strong> la polis planteja a l’ensenyament,<br />

a l’escola i al professorat <strong>de</strong> totes<br />

<strong>les</strong> etapes educatives.<br />

Per saber-ne més<br />

Conseil <strong>de</strong> l’EuroPe (2016). Compétences<br />

pour <strong>un</strong>e culture <strong>de</strong> la démocratie.<br />

Vivre ensemble sur <strong>un</strong> pied<br />

d’égalité dans <strong>de</strong>s sociétés démocratiques<br />

et culturellement diverses.<br />

Synthèse. Strasbourg: Conseil <strong>de</strong><br />

l’Europe. Disponible a: https://edoc.<br />

coe.int/fr/education-la-citoyennetdmocratique/7026-competencespour-<strong>un</strong>e-culture-<strong>de</strong>-la-<strong>de</strong>mocratievivre-ensemble-sur-<strong>un</strong>-pied-<strong>de</strong>galitedans-<strong>de</strong>s-societes-<strong>de</strong>mocratiqueset-culturellement-diverses-synthese.<br />

html [últim accés: febrer 2017].<br />

Hess, Diane E. (2009). Controversy in<br />

the classroom. The <strong>de</strong>mocratic power<br />

of discussion. New York: Routledge.<br />

Sie<strong>de</strong>, Isabelino A. (2013). «La f<strong>un</strong>ción<br />

política <strong>de</strong> la escuela en busca <strong>de</strong> <strong>un</strong><br />

espacio en el currículum». A: SchuJman,<br />

Gustavo; Sie<strong>de</strong>, Isabelino A. (comp.)<br />

(2013). Ciudadanía para armar. Aportes<br />

para la formación ética y política.<br />

Buenos Aires: Aique, p. 15-37.<br />

11<br />

MMONOGRÀFIC<br />

setembre-octubre ´17<br />

395<br />

La selecció i seqüència d’aquestes vint<br />

competències i la seva interrelació en casos<br />

i en projectes concrets <strong>de</strong>s d’<strong>un</strong>a concepció<br />

reflexiva <strong>de</strong> la pràctica docent i <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

treball cooperatiu als centres educatius<br />

hauria <strong>de</strong> fer possible que aquest mo<strong>de</strong>l<br />

teòric <strong>de</strong>senvolupi coneixements «per als<br />

aprenents que volen participar eficaçment<br />

en <strong>un</strong>a cultura <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia i viure<br />

conj<strong>un</strong>tament en pau en societats <strong>de</strong>mocràtiques<br />

multiculturals» (p. 5).<br />

L’ús d’es<strong>de</strong>veniments i <strong>de</strong> problemes actuals,<br />

l’estudi <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves causes històriques<br />

i <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves conseqüències, <strong>de</strong><br />

manera aprof<strong>un</strong>dida i a<strong>de</strong>quada als diferents<br />

cursos i etapes educatives, hauria<br />

<strong>de</strong> permetre als i a <strong>les</strong> estudiants prendre<br />

<strong>de</strong>cisions informa<strong>de</strong>s, argumenta<strong>de</strong>s i<br />

L’ensenyament d’<strong>un</strong>a història política<br />

i d’<strong>un</strong>s continguts centrats en l’aparell<br />

polític, en el sistema electoral, en la<br />

constitució o en la divisió <strong>de</strong> po<strong>de</strong>rs no<br />

ha aconseguit comprometre la ciutadania<br />

a tenir <strong>un</strong>a participació activa en la vida<br />

<strong>de</strong> la polis més enllà <strong>de</strong>l vot cada quatre<br />

anys. Aquesta concepció <strong>de</strong> l’ensenyament<br />

<strong>de</strong> la política, que es podria exemplificar<br />

en el fet <strong>de</strong> saber-se <strong>de</strong> memòria <strong>les</strong><br />

aportacions <strong>de</strong> Montesquieu en relació<br />

amb la divisió <strong>de</strong> po<strong>de</strong>rs, ha donat pas<br />

a <strong>un</strong>a nova concepció centrada a atorgar<br />

protagonisme a la ciutadania a partir <strong>de</strong><br />

l’estudi <strong>de</strong> problemes, <strong>de</strong> la discussió i <strong>de</strong><br />

la <strong>de</strong>liberació, <strong>de</strong> l’acció. Per Diana Hess<br />

(2009), <strong>les</strong> discussions polítiques són <strong>un</strong>a<br />

part essencial <strong>de</strong> l’aprenentatge <strong>de</strong> la vida<br />

<strong>de</strong>mocràtica.<br />

© Car<strong>les</strong> Molist. Biblioteca M<strong>un</strong>icipal <strong>de</strong> Manlleu BBVA


editorial<br />

La necessitat <strong>de</strong> canvi, <strong>un</strong> <strong>de</strong>sig compartit<br />

Davant la possibilitat d’escoltar <strong>les</strong> veus <strong>de</strong> tots els<br />

mestres a l’Escola d’Estiu <strong>de</strong> Rosa Sensat 2017<br />

escrivim l’editorial amb <strong>les</strong> parau<strong>les</strong> <strong>de</strong> tots els professionals<br />

que van intervenir en el Tema General.<br />

(Trobareu el text íntegre <strong>de</strong> <strong>les</strong> conclusions <strong>de</strong> la<br />

52a Escola d’Estiu a http://www2.rosasensat.org/<br />

fi<strong>les</strong>/ conclusions_escola_ estiu_2017-1.pdf)<br />

«El canvi educatiu, potser no és inevitable, però és<br />

necessari. Ha <strong>de</strong> partir <strong>de</strong> cada realitat, perquè cada<br />

escola creï els contextos i <strong>les</strong> oport<strong>un</strong>itats alineats amb<br />

<strong>un</strong> propòsit educatiu ferm i compartit, per aconseguir<br />

persones més lliures i més competents que construeixin<br />

<strong>un</strong> futur amb oport<strong>un</strong>itats per a tothom.<br />

Perquè l’escola ha <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r donar resposta al canvi<br />

social, intentant crear <strong>un</strong>a societat més igualitària i<br />

crítica, tot tenint en compte que l’escola no ho pot<br />

fer, ni ho ha <strong>de</strong> fer sola. Necessitem aquest canvi per<br />

afrontar <strong>un</strong> futur comú que sigui millor per a tots.<br />

<strong>Infància</strong> en Xarxa Els infants <strong>de</strong> tres anys <strong>de</strong> parvulari, amb bolquers o sense? 2<br />

Plana oberta (en) el nom <strong>de</strong>ls pares Angaleta Bosch 6<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 anys La intervenció psicomotriu. Una perspectiva per als infants Carme López, Carolina Nieva, Dolors Rovira, Elena Sarri, Josep Rota,<br />

Maria Teresa Mas, Sara Manchado, Teresa Godall, Pia Ivanco 8<br />

Escola 0-3 El sentit <strong>de</strong>l caos Equip <strong>de</strong> l'E. B. M. Sant Nicolau 11<br />

Més enllà <strong>de</strong> <strong>les</strong> parets <strong>de</strong> l'escola Equip educatiu <strong>de</strong> l'E. B. M. El Petit Lledoner 15<br />

Bones pensa<strong>de</strong>s La natura com a inspiració Angaleta Bosch 19<br />

Escola 3-6 L'escola: espais per habitar i temps per viure Maite Pujol 20<br />

Tinc <strong>un</strong> pla: en<strong>de</strong>rrocar l'escola, però no <strong>les</strong> golfes Rosa Vázquez Recio 25<br />

L’entrevista Conversa amb Lorenzo Tarducci Carmen García Velasco 29<br />

Infant i salut<br />

Per què els infants <strong>de</strong> 0 a 3 anys sembla que badin per tot?<br />

Aprenen realment alg<strong>un</strong>a cosa a aquestes edats? David Bueno 33<br />

El conte La pràctica nocturnal <strong>de</strong> llegir i explicar històries Roser Ros 39<br />

Llibres a mans La ciutat vista <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls llibres Roser Ros 41<br />

Informacions 42<br />

sumari<br />

Constatem que el canvi educatiu genera il·lusió i<br />

esperança, tant a l’educació infantil i primària com<br />

a l’educació sec<strong>un</strong>dària: hem arribat a la conclusió<br />

que <strong>les</strong> coses no po<strong>de</strong>n continuar com fins ara, i<br />

ens cal reflexionar i revisar per què fem el que fem<br />

o per què volem introduir canvis. Aquests canvis<br />

tenen sentit si es fan en prof<strong>un</strong>ditat i amb rigor,<br />

amb <strong>un</strong>a finalitat clara, que pensi quina és la f<strong>un</strong>ció<br />

<strong>de</strong> l’escola ara, tot entenent el canvi educatiu<br />

com <strong>un</strong>a forma <strong>de</strong> millorar la societat present i<br />

futura. I és per això que ens hem <strong>de</strong> preg<strong>un</strong>tar quina<br />

és la societat que volem construir.<br />

[...]<br />

»L’objectiu final <strong>de</strong> l’educació és, o ha <strong>de</strong> ser, ajudar<br />

a formar persones que sàpiguen créixer en<br />

benestar i dignitat. És per això que qualsevol canvi<br />

té com a finalitat afavorir <strong>les</strong> experiències d’aprenentatge,<br />

i fer que els infants i joves en siguin els<br />

infancia_català_2017.indd 6 19/12/16 10:16<br />

protagonistes actius, per aprendre a conviure, per<br />

generar motivació i ser feliç. En <strong>un</strong>a societat plena<br />

<strong>de</strong> diversitat, conflictes i reptes, el canvi és necessari<br />

per aconseguir infants actius, crítics, curiosos,<br />

compromesos i sans, que puguin créixer en dignitat<br />

i resoldre els conflictes col·lectius.<br />

[...]<br />

»El canvi educatiu s’ha <strong>de</strong> propiciar <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls<br />

equips <strong>de</strong> mestres, i compartit amb <strong>les</strong> famílies, que<br />

hi han <strong>de</strong> participar <strong>de</strong> manera activa. La creació<br />

d’<strong>un</strong>a escola equitativa, inclusiva i connectada al<br />

món present, ha d’anar dirigida a millorar la societat<br />

i a construir el futur que volem.<br />

»Pensem que amb implicació, compromís,<br />

il·lusió, i recursos es pot afrontar qualsevol repte.»<br />

52a Escola d’Estiu <strong>de</strong> Rosa Sensat<br />

Barcelona, 10 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2017<br />

Blogs, llibres i més 46<br />

setembre octubre 2017<br />

1


editorial<br />

218 in-fàn-ci-a<br />

La necessitat <strong>de</strong> canvi, <strong>un</strong> <strong>de</strong>sig compartit<br />

Davant la possibilitat d’escoltar <strong>les</strong> veus <strong>de</strong> tots els<br />

mestres a l’Escola d’Estiu <strong>de</strong> Rosa Sensat 2017<br />

escrivim l’editorial amb <strong>les</strong> parau<strong>les</strong> <strong>de</strong> tots els professionals<br />

que van intervenir en el Tema General.<br />

(Trobareu el text íntegre <strong>de</strong> <strong>les</strong> conclusions <strong>de</strong> la<br />

52a Escola d’Estiu a http://www2.rosasensat.org/<br />

fi<strong>les</strong>/ conclusions_escola_ estiu_2017-1.pdf)<br />

«El canvi educatiu, potser no és inevitable, però és<br />

necessari. Ha <strong>de</strong> partir <strong>de</strong> cada realitat, perquè cada<br />

escola creï els contextos i <strong>les</strong> oport<strong>un</strong>itats alineats amb<br />

<strong>un</strong> propòsit educatiu ferm i compartit, per aconseguir<br />

persones més lliures i més competents que construeixin<br />

<strong>un</strong> futur amb oport<strong>un</strong>itats per a tothom.<br />

Perquè l’escola ha <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r donar resposta al canvi<br />

social, intentant crear <strong>un</strong>a societat més igualitària i<br />

crítica, tot tenint en compte que l’escola no ho pot<br />

fer, ni ho ha <strong>de</strong> fer sola. Necessitem aquest canvi per<br />

afrontar <strong>un</strong> futur comú que sigui millor per a tots.<br />

<strong>Infància</strong> en Xarxa Els infants <strong>de</strong> tres anys <strong>de</strong> parvulari, amb bolquers o sense? 2<br />

Plana oberta (en) el nom <strong>de</strong>ls pares Angaleta Bosch 6<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 anys La intervenció psicomotriu. Una perspectiva per als infants Carme López, Carolina Nieva, Dolors Rovira, Elena Sarri, Josep Rota,<br />

Maria Teresa Mas, Sara Manchado, Teresa Godall, Pia Ivanco 8<br />

Escola 0-3 El sentit <strong>de</strong>l caos Equip <strong>de</strong> l'E. B. M. Sant Nicolau 11<br />

Més enllà <strong>de</strong> <strong>les</strong> parets <strong>de</strong> l'escola Equip educatiu <strong>de</strong> l'E. B. M. El Petit Lledoner 15<br />

Bones pensa<strong>de</strong>s La natura com a inspiració Angaleta Bosch 19<br />

Escola 3-6 L'escola: espais per habitar i temps per viure Maite Pujol 20<br />

Tinc <strong>un</strong> pla: en<strong>de</strong>rrocar l'escola, però no <strong>les</strong> golfes Rosa Vázquez Recio 25<br />

L’entrevista Conversa amb Lorenzo Tarducci Carmen García Velasco 29<br />

Infant i salut<br />

Per què els infants <strong>de</strong> 0 a 3 anys sembla que badin per tot?<br />

Aprenen realment alg<strong>un</strong>a cosa a aquestes edats? David Bueno 33<br />

El conte La pràctica nocturnal <strong>de</strong> llegir i explicar històries Roser Ros 39<br />

Llibres a mans La ciutat vista <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls llibres Roser Ros 41<br />

Informacions 42<br />

sumari<br />

Constatem que el canvi educatiu genera il·lusió i<br />

esperança, tant a l’educació infantil i primària com<br />

a l’educació sec<strong>un</strong>dària: hem arribat a la conclusió<br />

que <strong>les</strong> coses no po<strong>de</strong>n continuar com fins ara, i<br />

ens cal reflexionar i revisar per què fem el que fem<br />

o per què volem introduir canvis. Aquests canvis<br />

tenen sentit si es fan en prof<strong>un</strong>ditat i amb rigor,<br />

amb <strong>un</strong>a finalitat clara, que pensi quina és la f<strong>un</strong>ció<br />

<strong>de</strong> l’escola ara, tot entenent el canvi educatiu<br />

com <strong>un</strong>a forma <strong>de</strong> millorar la societat present i<br />

futura. I és per això que ens hem <strong>de</strong> preg<strong>un</strong>tar quina<br />

és la societat que volem construir.<br />

[...]<br />

»L’objectiu final <strong>de</strong> l’educació és, o ha <strong>de</strong> ser, ajudar<br />

a formar persones que sàpiguen créixer en<br />

benestar i dignitat. És per això que qualsevol canvi<br />

té com a finalitat afavorir <strong>les</strong> experiències d’aprenentatge,<br />

i fer que els infants i joves en siguin els<br />

protagonistes actius, per aprendre a conviure, per<br />

generar motivació i ser feliç. En <strong>un</strong>a societat plena<br />

<strong>de</strong> diversitat, conflictes i reptes, el canvi és necessari<br />

per aconseguir infants actius, crítics, curiosos,<br />

compromesos i sans, que puguin créixer en dignitat<br />

i resoldre els conflictes col·lectius.<br />

[...]<br />

»El canvi educatiu s’ha <strong>de</strong> propiciar <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls<br />

equips <strong>de</strong> mestres, i compartit amb <strong>les</strong> famílies, que<br />

hi han <strong>de</strong> participar <strong>de</strong> manera activa. La creació<br />

d’<strong>un</strong>a escola equitativa, inclusiva i connectada al<br />

món present, ha d’anar dirigida a millorar la societat<br />

i a construir el futur que volem.<br />

»Pensem que amb implicació, compromís,<br />

il·lusió, i recursos es pot afrontar qualsevol repte.»<br />

52a Escola d’Estiu <strong>de</strong> Rosa Sensat<br />

Barcelona, 10 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2017<br />

Blogs, llibres i més 46<br />

setembre octubre 2017<br />

1


escola 0-3<br />

El sentit <strong>de</strong>l caos<br />

Equip <strong>de</strong> l’E. B. M. Sant Nicolau<br />

218 in-fàn-ci-a<br />

Tradicionalment, en el moment <strong>de</strong> començar el<br />

curs, <strong>les</strong> persones que es fan càrrec <strong>de</strong> «crear»<br />

i preparar els espais per als infants que acompanyaran<br />

al llarg <strong>de</strong>l curs posen en marxa <strong>les</strong><br />

estratègies apreses respecte d’aspectes que<br />

<strong>les</strong> po<strong>de</strong>n ajudar a a<strong>de</strong>quar els espais i els<br />

materials a <strong>les</strong> «suposa<strong>de</strong>s» característiques<br />

evolutives i <strong>les</strong> necessitats que, a priori, tenen<br />

els infants <strong>de</strong> la franja d’edat assignada. És a<br />

dir, es creen espais d’acord amb <strong>les</strong> creences<br />

generalitza<strong>de</strong>s, que sovint poc tenen a veure<br />

amb la individualitat real <strong>de</strong> cada <strong>un</strong> <strong>de</strong>ls<br />

infants que formaran aquell grup. Una vegada<br />

comença el curs i els infants habiten aquell<br />

espai preparat pels adults, en <strong>un</strong> moment o<br />

altre, es comencen a <strong>de</strong>tectar situacions –apatia,<br />

augment <strong>de</strong>ls conflictes…– que ens porten<br />

a pensar que l’espai i els materials ja no interessen<br />

als infants. Automàticament es posen<br />

en marxa <strong>un</strong>a sèrie <strong>de</strong> canvis i transformacions<br />

als espais, buscant bàsicament la novetat i la<br />

diferència respecte <strong>de</strong>l que hi havia abans. On<br />

és la reflexió en tot aquest procés?<br />

setembre octubre 2017<br />

11


escola 0-3<br />

setembre octubre 2017<br />

12<br />

L’experiència que presentem exemplifica <strong>un</strong><br />

procés <strong>de</strong> treball i <strong>de</strong> reflexió <strong>de</strong> l’equip <strong>de</strong> la<br />

nostra llar, a partir <strong>de</strong>l qual, partint <strong>de</strong> l’observació<br />

<strong>de</strong> la pròpia realitat, po<strong>de</strong>r interpretar<br />

quines són <strong>les</strong> necessitats reals <strong>de</strong>ls infants per<br />

disposar d’<strong>un</strong>s criteris que possibilitin oferirlos<br />

reptes que els ajudin a avançar en el seu<br />

moment <strong>de</strong> maduració. Alhora, ens permet<br />

entendre millor la realitat <strong>de</strong>l joc <strong>de</strong>ls infants i<br />

conèixer a fons a cada <strong>un</strong> d’ells, i i<strong>de</strong>ntificar<br />

quins són els seus interessos reals.<br />

El context es situa durant els mesos <strong>de</strong> gener<br />

i febrer <strong>de</strong>l curs 2015-2016, en el grup <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

«Abraça<strong>de</strong>s», amb tretze infants d’1 a 2 anys<br />

nascuts durant el primer semestre <strong>de</strong> l’any.<br />

Passat el primer trimestre, la persona tutora<br />

tenia la sensació que, en general, els infants no<br />

jugaven a res, sinó que ho llençaven tot a terra<br />

sense cap tipus <strong>de</strong> joc concret. Li va assaltar,<br />

llavors, la necessitat <strong>de</strong> canviar l’espai i els<br />

materials perquè «alg<strong>un</strong>a cosa no f<strong>un</strong>cionava».<br />

Una sensació amb què sovint ens trobem amb<br />

grups d’infants d’aquesta franja d’edat. Però<br />

què és el que en realitat estava passant? Com<br />

podíem entendre millor el tipus <strong>de</strong> joc que<br />

feien els infants, per po<strong>de</strong>r-lo valorar d’<strong>un</strong>a forma<br />

més objectiva i real? Quines modificacions<br />

calia fer a l’espai per donar resposta a la i<strong>de</strong>ntitat<br />

i la diversitat <strong>de</strong> cada <strong>un</strong> <strong>de</strong>ls infants? Quin<br />

significat s’amagava darrere <strong>de</strong> l’aparent caos<br />

que percebia l’adult? Quina era la i<strong>de</strong>ntitat <strong>de</strong>l<br />

caos: la <strong>de</strong> confusió i <strong>de</strong>sordre complet?<br />

L’equip <strong>de</strong> treball que va portar a terme aquesta<br />

experiència estava format per tres persones –la<br />

tutora, la persona <strong>de</strong> suport i el director <strong>de</strong> la<br />

llar–. Es re<strong>un</strong>ien <strong>un</strong> dia a la setmana per dissenyar<br />

i interpretar els diferents moments <strong>de</strong>l<br />

procés. El <strong>de</strong>sconcert <strong>de</strong> <strong>les</strong> persones <strong>de</strong> l’equip<br />

<strong>de</strong> treball i la incertesa <strong>de</strong> saber com gestionaríem<br />

aquest procés <strong>de</strong> reflexió era evi<strong>de</strong>nt,<br />

però la il·lusió per iniciar <strong>un</strong> procés <strong>de</strong> comprensió<br />

<strong>de</strong> la nostra realitat i, en <strong>de</strong>finitiva, <strong>de</strong>ls<br />

infants i <strong>de</strong>l seu joc, ens animava a continuar.<br />

En aquest p<strong>un</strong>t, vam iniciar <strong>un</strong> procés <strong>de</strong><br />

reflexió a partir <strong>de</strong>l qual <strong>de</strong>finir la i<strong>de</strong>ntitat i els<br />

in-fàn-ci-a 218


escola 0-3<br />

De <strong>les</strong> sessions <strong>de</strong> treball en què visionàvem<br />

els ví<strong>de</strong>os i en què vam fer el buidatge <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

observacions porta<strong>de</strong>s a terme, vam po<strong>de</strong>r interpretar<br />

molts aspectes d’<strong>un</strong> gran interès, que van<br />

obrir <strong>de</strong>bats que es van traslladar a tot el claustre.<br />

El recull d’aquestes reflexions el po<strong>de</strong>m<br />

plantejar en dos blocs:<br />

218 in-fàn-ci-a<br />

significats <strong>de</strong>ls diferents espais i materials presents<br />

a l’espai en aquell moment (què oferim?,<br />

com està disposat?), plantejant-nos hipòtesis<br />

sobre el que feien els infants en els diferents<br />

espais, <strong>de</strong>batent quin era el paper <strong>de</strong> l’adult en<br />

aquells moments <strong>de</strong> joc habitual i concretant<br />

quins aspectes volíem observar. Així com construint<br />

<strong>les</strong> eines necessàries per recollir <strong>les</strong> observacions.<br />

Posteriorment vam planificar el procés d’observació<br />

i documentació:<br />

• Observació d’<strong>un</strong> petit grup a l’espai referent<br />

amb gravació i posterior visionat i <strong>de</strong>bat entre<br />

el grup <strong>de</strong> treball.<br />

• Observació i gravació en el moment d’entrada<br />

<strong>de</strong> tot el grup i posterior visionat i <strong>de</strong>bat<br />

entre el grup <strong>de</strong> treball.<br />

• Observacions setmanals <strong>de</strong> dos infants durant<br />

<strong>un</strong> mes.<br />

Les dificultats van aparèixer <strong>de</strong> forma immediata,<br />

sobretot a l’hora <strong>de</strong> recollir <strong>les</strong> observacions,<br />

ja que no estàvem acostumats a fer-ho. A poc a<br />

poc ens vam fer més conscients <strong>de</strong> la importància<br />

<strong>de</strong> centrar la nostra atenció ens aspectes o<br />

infants més concrets, i això va implicar reconstruir<br />

l’eina dissenyada inicialment per recollir<br />

<strong>les</strong> observacions, per tal d’ajustar-la a la i<strong>de</strong>ntitat<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> reflexions que havien sorgit.<br />

• Reflexions sobre els espais i materials <strong>de</strong><br />

l’espai d’Abraça<strong>de</strong>s:<br />

• Els cistells amb molts materials no els cri<strong>de</strong>n<br />

l’atenció.<br />

• Els materials <strong>de</strong> precisió no els generen dificultat<br />

i per tant, tampoc interès.<br />

• Si l’espai <strong>de</strong> construccions no està preparat,<br />

no hi van.<br />

• Els agrada l’espai per amagar-se en companyia<br />

d’altres.<br />

• Necessiten més opcions per interaccionar<br />

amb tot el cos.<br />

• Els cri<strong>de</strong>n l’atenció <strong>les</strong> cartelleres (fulls <strong>de</strong>l diari<br />

<strong>de</strong> vida <strong>de</strong>l grup que es pengen tres cops<br />

per setmana, on es recullen <strong>les</strong> vivències <strong>de</strong>ls<br />

infants a la llar).<br />

• A l’espai <strong>de</strong> joc simbòlic, caldria afegir-hi<br />

materials per tal que tinguessin més possibilitats<br />

<strong>de</strong> joc.<br />

• El panell <strong>de</strong> l’espai <strong>de</strong> disfresses podria incorporar<br />

noves possibilitats <strong>de</strong> joc amb els miralls<br />

i tenir els materials disposats <strong>de</strong> forma més<br />

clara i no tot en el cistell.<br />

Reflexions sobre el paper <strong>de</strong> l’adult:<br />

• Hem trobat sentit i significat en el caos, remarcant<br />

la necessitat d’observar els processos.<br />

setembre octubre 2017<br />

13


escola 0-3<br />

• Entenem el trasllat <strong>de</strong>ls objectes com <strong>un</strong>a forma<br />

natural <strong>de</strong> relacionar-s’hi.<br />

• Es pren consciència <strong>de</strong> la necessitat d’interactuar<br />

amb els infants fugint <strong>de</strong> la postura<br />

passiva.<br />

• Part <strong>de</strong>l nostre paper consisteix a reubicar els<br />

materials per tornar a crear «interès».<br />

• S’inclou l’observació d’<strong>un</strong>a forma sistemàtica<br />

com a eina per conèixer els infants i entendre<br />

els seus jocs i <strong>les</strong> seves accions.<br />

setembre octubre 2017<br />

14<br />

A partir d’aquest moment, i prenent com a p<strong>un</strong>t<br />

<strong>de</strong> partida <strong>les</strong> interpretacions i reflexions, vam<br />

iniciar <strong>un</strong> procés on imaginar possibilitats <strong>de</strong><br />

canvi en l’espai <strong>de</strong>l grup:<br />

• Incorporació <strong>de</strong> nous materials que requereixin<br />

més precisió.<br />

• Eliminar o reduir els cistells com a contenidors<br />

per guardar els materials.<br />

• Reduir la quantitat <strong>de</strong> material petit (peces <strong>de</strong><br />

construcció).<br />

• Deixar l’espai <strong>de</strong> construcció sempre m<strong>un</strong>tat<br />

i amb la tarima per <strong>de</strong>limitar-ne l’ús.<br />

• Disposar els calaixos grans que potenciïn la<br />

possibilitat d’amagar-se i trobar-se afegint la<br />

rampa com <strong>un</strong> element <strong>de</strong> moviment.<br />

• Baixar <strong>les</strong> cartelleres a la seva alçada.<br />

I finalment vam passar a l’acció: modificant<br />

espais, creant nous materials, ressituant tot el<br />

que ja existia, i fent noves observacions per comprovar<br />

el resultat <strong>de</strong>ls canvis portats a terme.<br />

Paral·lelament vam construir aquest procés<br />

obrint-lo a la resta <strong>de</strong> l’equip en re<strong>un</strong>ions <strong>de</strong><br />

claustre per tal que fos <strong>un</strong> procés viscut per tots<br />

i que es pogués enriquir amb els p<strong>un</strong>ts <strong>de</strong> vista<br />

<strong>de</strong> cada <strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> persones que en formem part,<br />

contribuint d’<strong>un</strong>a forma participativa a crear el<br />

nostre veritable projecte d’escola, ja que per a<br />

tots els membres <strong>de</strong>l nostre equip el caos té <strong>un</strong><br />

nou significat, <strong>un</strong>a i<strong>de</strong>ntitat pròpia lligada al<br />

concepte d’infant. Un equip que creix i es reinventa<br />

acompanyant els infants.<br />

•<br />

Equip <strong>de</strong> l’E. B. M. Sant Nicolau<br />

<strong>de</strong> Sant Andreu <strong>de</strong> Llavaneres.<br />

in-fàn-ci-a 218


editorial<br />

165 in-fan-cia<br />

16<br />

La acogida <strong>de</strong> la diversidad<br />

en la escuela y la as<strong>un</strong>ción<br />

<strong>de</strong>l reto<br />

Después <strong>de</strong> la pausa <strong>de</strong>l verano, <strong>de</strong> nuevo nos<br />

reencontramos todos con la escuela. Conversamos<br />

acerca <strong>de</strong> las aventuras <strong>de</strong> julio y agosto,<br />

sobre cómo han cambiado los niños y las niñas<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la última vez que nos vimos… En cierta<br />

manera construimos ese puente temporal que<br />

nos vuelve a <strong>un</strong>ir para continuar este curso la<br />

aventura <strong>de</strong> educar.<br />

En este inicio los niños y las niñas más pequeños<br />

comienzan <strong>un</strong>a experiencia que necesita <strong>de</strong><br />

mucha sensibilidad y <strong>de</strong> <strong>un</strong> saber hacer muy<br />

experto y cuidadoso por parte <strong>de</strong> las educadoras,<br />

tanto en el trato al niño como a la familia,<br />

que precisa seguridad y confianza.<br />

Pensemos en la importancia <strong>de</strong> los lugares<br />

humanizados y en la importancia <strong>de</strong> acercarnos<br />

en la escuela al concepto <strong>de</strong> hogar. Seguramente,<br />

<strong>un</strong> ambiente que guar<strong>de</strong> la armonía entre los<br />

espacios, los tiempos –no cronológicos– y las<br />

relaciones nos permite crear en los pequeños y<br />

en las familias <strong>un</strong>a representación <strong>de</strong> lo que es<br />

la educación infantil f<strong>un</strong>damentada en la escucha,<br />

el respeto, la alegría y la confianza.<br />

El verano siempre es tiempo <strong>de</strong> reflexión para<br />

la generación <strong>de</strong> retos y proyectos persona<strong>les</strong> y<br />

profesiona<strong>les</strong>, y tratándose <strong>de</strong> la educación<br />

infantil está implícito proponérselos e intentar<br />

alcanzarlos. Pero volvamos al inicio: el soporte<br />

<strong>de</strong> la infancia está en la cali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l trato al niño,<br />

a la familia y a sus circ<strong>un</strong>stancias, a flor <strong>de</strong> piel,<br />

AF_infancia_castellà_2017_166.indd 6 20/12/16 10:08<br />

vivido por todas las personas en los primeros<br />

compases <strong>de</strong> septiembre.<br />

Cui<strong>de</strong>mos la acogida y las relaciones en la<br />

escuela no solo en septiembre, y mantengamos<br />

el compromiso <strong>de</strong> seguir formándonos y<br />

compartiendo para construir <strong>un</strong>a educación<br />

infantil que no pase <strong>de</strong>sapercibida, que conciba<br />

a los niños y a las niñas como personas capaces<br />

y con <strong>de</strong>recho a participar en la vida cotidiana.<br />

Todo este marco <strong>de</strong> buenas prácticas e intenciones<br />

ha <strong>de</strong> comprometer a los responsab<strong>les</strong><br />

<strong>de</strong> las políticas educativas (que, más que cuidar,<br />

maltratan a la infancia) a dar otro rumbo<br />

a las políticas educativas, sobre todo en el ciclo<br />

<strong>de</strong> 0 a 3 años.<br />

Bienvenidas y bienvenidos a la escuela en<br />

este curso que se inicia. A la criatura que inicia<br />

su transcurrir en la aventura, a la que recibimos<br />

<strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l verano, a la familia que forma<br />

parte inseparable <strong>de</strong>l significado <strong>de</strong> la educación<br />

infantil. Bienvenidas todas las educadoras<br />

y educadores que siguen comprometidos con<br />

la infancia y con construir <strong>un</strong>a sociedad y <strong>un</strong>a<br />

escuela mejor. Un <strong>de</strong>seo necesario.<br />

septiembre octubre 2017<br />

1<br />

Página abierta Centenario <strong>de</strong>l nacimiento <strong>de</strong> Gloria Fuertes Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> <strong>Infancia</strong> <strong>de</strong> Madrid 2<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 años Reconfiguración <strong>de</strong> las relaciones entre niños y adultos María Carmen Silveira 5<br />

Escuela 0-3 El juego no se escon<strong>de</strong> Olga Meng y José Manuel Osoro 9<br />

Gol<strong>de</strong>n5. Experiencia en <strong>un</strong>a escuela infantil María José Lera 15<br />

Qué vemos, cómo lo contamos Así no es, así no son Carmen Soto Valenzuela 22<br />

Una responsabilidad, <strong>un</strong> placer Xarxa Territorial d'Educació Infantil a Catal<strong>un</strong>ya 24<br />

Escuela 3-6 ¿Hacemos <strong>un</strong> teatro? La representación como estrategia Konsue Salinas Ramos 26<br />

para introducir la educación para el <strong>de</strong>sarrollo en clase<br />

El juego Argiñe Gurtubai 32<br />

<strong>Infancia</strong> y sociedad La naturaleza es nuestra clase en Ekog<strong>un</strong>ea Naiara Elorriaga 36<br />

¿A qué jugamos? El libro <strong>de</strong> los juegos (y II) Juan Pedro Martínez Soriano 40<br />

Informaciones 41<br />

Libros al alcance <strong>de</strong> los niños<br />

sumario<br />

45<br />

Mediateca 46


editorial<br />

165 in-fan-cia<br />

La acogida <strong>de</strong> la diversidad<br />

en la escuela y la as<strong>un</strong>ción<br />

<strong>de</strong>l reto<br />

Después <strong>de</strong> la pausa <strong>de</strong>l verano, <strong>de</strong> nuevo nos<br />

reencontramos todos con la escuela. Conversamos<br />

acerca <strong>de</strong> las aventuras <strong>de</strong> julio y agosto,<br />

sobre cómo han cambiado los niños y las niñas<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la última vez que nos vimos… En cierta<br />

manera construimos ese puente temporal que<br />

nos vuelve a <strong>un</strong>ir para continuar este curso la<br />

aventura <strong>de</strong> educar.<br />

En este inicio los niños y las niñas más pequeños<br />

comienzan <strong>un</strong>a experiencia que necesita <strong>de</strong><br />

mucha sensibilidad y <strong>de</strong> <strong>un</strong> saber hacer muy<br />

experto y cuidadoso por parte <strong>de</strong> las educadoras,<br />

tanto en el trato al niño como a la familia,<br />

que precisa seguridad y confianza.<br />

Pensemos en la importancia <strong>de</strong> los lugares<br />

humanizados y en la importancia <strong>de</strong> acercarnos<br />

en la escuela al concepto <strong>de</strong> hogar. Seguramente,<br />

<strong>un</strong> ambiente que guar<strong>de</strong> la armonía entre los<br />

espacios, los tiempos –no cronológicos– y las<br />

relaciones nos permite crear en los pequeños y<br />

en las familias <strong>un</strong>a representación <strong>de</strong> lo que es<br />

la educación infantil f<strong>un</strong>damentada en la escucha,<br />

el respeto, la alegría y la confianza.<br />

El verano siempre es tiempo <strong>de</strong> reflexión para<br />

la generación <strong>de</strong> retos y proyectos persona<strong>les</strong> y<br />

profesiona<strong>les</strong>, y tratándose <strong>de</strong> la educación<br />

infantil está implícito proponérselos e intentar<br />

alcanzarlos. Pero volvamos al inicio: el soporte<br />

<strong>de</strong> la infancia está en la cali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l trato al niño,<br />

a la familia y a sus circ<strong>un</strong>stancias, a flor <strong>de</strong> piel,<br />

vivido por todas las personas en los primeros<br />

compases <strong>de</strong> septiembre.<br />

Cui<strong>de</strong>mos la acogida y las relaciones en la<br />

escuela no solo en septiembre, y mantengamos<br />

el compromiso <strong>de</strong> seguir formándonos y<br />

compartiendo para construir <strong>un</strong>a educación<br />

infantil que no pase <strong>de</strong>sapercibida, que conciba<br />

a los niños y a las niñas como personas capaces<br />

y con <strong>de</strong>recho a participar en la vida cotidiana.<br />

Todo este marco <strong>de</strong> buenas prácticas e intenciones<br />

ha <strong>de</strong> comprometer a los responsab<strong>les</strong><br />

<strong>de</strong> las políticas educativas (que, más que cuidar,<br />

maltratan a la infancia) a dar otro rumbo<br />

a las políticas educativas, sobre todo en el ciclo<br />

<strong>de</strong> 0 a 3 años.<br />

Bienvenidas y bienvenidos a la escuela en<br />

este curso que se inicia. A la criatura que inicia<br />

su transcurrir en la aventura, a la que recibimos<br />

<strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l verano, a la familia que forma<br />

parte inseparable <strong>de</strong>l significado <strong>de</strong> la educación<br />

infantil. Bienvenidas todas las educadoras<br />

y educadores que siguen comprometidos con<br />

la infancia y con construir <strong>un</strong>a sociedad y <strong>un</strong>a<br />

escuela mejor. Un <strong>de</strong>seo necesario.<br />

septiembre octubre 2017<br />

1<br />

Página abierta Centenario <strong>de</strong>l nacimiento <strong>de</strong> Gloria Fuertes Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> <strong>Infancia</strong> <strong>de</strong> Madrid 2<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 años Reconfiguración <strong>de</strong> las relaciones entre niños y adultos María Carmen Silveira 5<br />

Escuela 0-3 El juego no se escon<strong>de</strong> Olga Meng y José Manuel Osoro 9<br />

Gol<strong>de</strong>n5. Experiencia en <strong>un</strong>a escuela infantil María José Lera 15<br />

Qué vemos, cómo lo contamos Así no es, así no son Carmen Soto Valenzuela 22<br />

Una responsabilidad, <strong>un</strong> placer Xarxa Territorial d'Educació Infantil a Catal<strong>un</strong>ya 24<br />

Escuela 3-6 ¿Hacemos <strong>un</strong> teatro? La representación como estrategia Konsue Salinas Ramos 26<br />

para introducir la educación para el <strong>de</strong>sarrollo en clase<br />

El juego Argiñe Gurtubai 32<br />

<strong>Infancia</strong> y sociedad La naturaleza es nuestra clase en Ekog<strong>un</strong>ea Naiara Elorriaga 36<br />

¿A qué jugamos? El libro <strong>de</strong> los juegos (y II) Juan Pedro Martínez Soriano 40<br />

Informaciones 41<br />

Libros al alcance <strong>de</strong> los niños<br />

sumario<br />

45<br />

Mediateca 46


infancia y sociedad<br />

septiembre octubre 2017<br />

36<br />

La naturaleza es nuestra clase<br />

en Ekog<strong>un</strong>ea<br />

Naiara Elorriaga<br />

Los beneficios que la naturaleza aporta son<br />

infinitos, y cualquier persona que tenga la oport<strong>un</strong>idad<br />

<strong>de</strong> pasar tiempo con niñas y niños en<br />

<strong>un</strong> medio natural, o que haya tenido el privilegio<br />

<strong>de</strong> crecer jugando en ella, lo pue<strong>de</strong> corroborar.<br />

Muchas investigaciones <strong>de</strong>muestran que<br />

estar en contacto con la naturaleza ayuda no<br />

solo al <strong>de</strong>sarrollo cognitivo, sino también a su<br />

autonomía, autoestima y m<strong>un</strong>do emocional.<br />

En <strong>un</strong> día <strong>de</strong> viento cualquiera<br />

Hoy hace <strong>un</strong> día <strong>un</strong> poco ventoso. Los árbo<strong>les</strong><br />

bailan produciendo ese sonido característico<br />

con las hojas, y a este se le suma el silbido <strong>de</strong>l<br />

viento, que al viento le gusta silbar y cuando<br />

viene se pasa el día silbando. Y nos encanta,<br />

porque es <strong>un</strong> sonido que nos relaja. Y más aún<br />

si te quedas quieta y la hierba te hace cosquillitas.<br />

En días así nos cuesta menos concentrarnos<br />

y nos recorre <strong>un</strong>a irrefrenable necesidad <strong>de</strong><br />

hacer volar las cosas, <strong>de</strong> subirnos a los árbo<strong>les</strong><br />

para sentir el viento más fuerte y que se nos<br />

revuelva el pelo, <strong>de</strong> componer música al son<br />

<strong>de</strong>l viento y com<strong>un</strong>icarnos con él, <strong>de</strong> bailar…<br />

Y siempre nos fijamos en que hay muchos pájaros<br />

que creemos que se aprovechan <strong>de</strong>l viento<br />

in-fan-cia 165


infancia y sociedad<br />

165 in-fan-cia<br />

septiembre octubre 2017<br />

37


infancia y sociedad<br />

septiembre octubre 2017<br />

38<br />

para volar, los muy vagos. La verdad es que<br />

hemos <strong>de</strong>cidido que haríamos lo mismo si<br />

pudiésemos. Todos menos Amaia, a quien no<br />

le gustan las alturas, y claro, por eso no tiene<br />

ningún interés en volar, que se sube <strong>de</strong>masiado<br />

alto. Siempre intentamos <strong>de</strong>scubrir qué<br />

pájaros son e imaginarnos cómo serán sus vidas<br />

<strong>de</strong> pájaro. ¿Cómo harán para realizar viajes tan<br />

largos y no per<strong>de</strong>rse, y no cansarse, y no chocarse<br />

entre ellos? ¡Con lo j<strong>un</strong>titos que van!<br />

La necesidad <strong>de</strong> contacto con la naturaleza<br />

El modo <strong>de</strong> vida actual nos aleja <strong>de</strong> la naturaleza.<br />

Tanto es así que, según los datos <strong>de</strong><br />

Unesco <strong>de</strong>tallados en el informe anual 2008-<br />

2009, cerca <strong>de</strong>l 50 % <strong>de</strong> la población resi<strong>de</strong> en<br />

ciuda<strong>de</strong>s, porcentaje que está previsto que<br />

alcance el 60 % en dos décadas.<br />

Esto tiene efectos muy negativos en nuestro<br />

bienestar. De hecho, diferentes autores como<br />

Richard Louv, el cof<strong>un</strong>dador <strong>de</strong> la red Children<br />

& Nature Network, hablan ya <strong>de</strong>l <strong>de</strong>nominado<br />

«trastorno por déficit <strong>de</strong> naturaleza», relacionando<br />

la falta <strong>de</strong> contacto con la naturaleza con<br />

afecciones muy habitua<strong>les</strong>, sobre todo entre los<br />

más pequeños, como son: la ansiedad, el estrés,<br />

los <strong>de</strong>sór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> atención, las alergias y problemas<br />

respiratorios, la obesidad, la disminución<br />

<strong>de</strong> la curiosidad y la creatividad, etcétera<br />

(Nature Deficit Disor<strong>de</strong>r; Louv, 2008).<br />

Los beneficios que la naturaleza nos aporta,<br />

en cambio, son infinitos, y cualquier persona<br />

que tenga la oport<strong>un</strong>idad <strong>de</strong> pasar tiempo con<br />

niñas y niños en <strong>un</strong> medio natural, o que haya<br />

tenido el privilegio <strong>de</strong> crecer jugando en ella, lo<br />

pue<strong>de</strong> corroborar. Pero, a<strong>de</strong>más, muchas investigaciones<br />

<strong>de</strong>muestran que estar en contacto con<br />

la naturaleza ayuda no solo al <strong>de</strong>sarrollo cognitivo,<br />

sino también a su autonomía, autoestima y<br />

m<strong>un</strong>do emocional. Como afirma Heike Freire,<br />

autora <strong>de</strong>l libro Educar en ver<strong>de</strong>, los niños y las<br />

niñas que pasan tiempo <strong>de</strong> calidad en la naturaleza<br />

están más relajados y menos estresados o<br />

ansiosos, tienen <strong>un</strong> mayor <strong>de</strong>sarrollo verbal y<br />

social, son más creativos, asumen mejor los límites,<br />

tienen mayor empatía, son más resolutivos,<br />

y <strong>de</strong>sarrollan más la inteligencia abstracta.<br />

A<strong>de</strong>más, al contrario <strong>de</strong> lo que se cree, las niñas<br />

y los niños que están más tiempo al aire libre<br />

tien<strong>de</strong>n a enfermarse con menor frecuencia<br />

(incluso con climas más adversos que el nuestro,<br />

como en el norte <strong>de</strong> Europa, por ejemplo).<br />

Así, la naturaleza permite la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong>l<br />

proceso <strong>de</strong> aprendizaje a cada individuo. A<br />

gran<strong>de</strong>s rasgos, subrayaríamos que existen<br />

mi<strong>les</strong> <strong>de</strong> retos <strong>de</strong> diferente índole y dificultad<br />

al alcance <strong>de</strong> cualquier pequeño en todo<br />

momento. Por poner <strong>un</strong> ejemplo, Ane, <strong>de</strong> 4<br />

años, pue<strong>de</strong> subir a <strong>un</strong> roble cuya primera<br />

rama está alta, pero Jon, <strong>de</strong> 5 años, sube a <strong>un</strong><br />

haya joven <strong>de</strong> ramas bajitas. A<strong>de</strong>más, el motor<br />

<strong>de</strong> aprendizaje surge <strong>de</strong>l propio interés <strong>de</strong> la<br />

persona, ya que la naturaleza es <strong>un</strong> espacio<br />

extremadamente diverso en el que ocurren<br />

cosas y lleno <strong>de</strong> misterios que <strong>de</strong>scubrir.<br />

Ekog<strong>un</strong>ea y el proyecto Basoeskola<br />

Kutxa Ekog<strong>un</strong>ea es <strong>un</strong> ecoparque situado en<br />

Donostia cuya misión es exten<strong>de</strong>r la cultura<br />

ecológica en nuestro entorno, facilitando a las<br />

personas dar el paso <strong>de</strong> la concienciación<br />

ambiental a la acción.<br />

Para lograrlo creemos en la educación y en<br />

impulsar procesos en alianza con los diferentes<br />

agentes <strong>de</strong> la com<strong>un</strong>idad educativa.<br />

Creemos que el respeto por la naturaleza se<br />

apren<strong>de</strong> sobre todo facilitando experiencias<br />

vita<strong>les</strong> que se <strong>de</strong>n en el medio natural y que<br />

nos <strong>de</strong>jan marcados para toda la vida.<br />

Creemos en educar en la naturaleza y con la<br />

naturaleza. Creemos que vivir la naturaleza<br />

nos lleva a amarla y por tanto a preservarla. Y<br />

creemos que la naturaleza es el contexto idóneo<br />

para que se produzca <strong>un</strong> aprendizaje significativo,<br />

ya que es <strong>un</strong> entorno complejo,<br />

cambiante, diverso.<br />

Por ello comenzamos, hace ya veinte años, a<br />

realizar activida<strong>de</strong>s guiadas con niños y niñas<br />

<strong>de</strong> diferentes eda<strong>de</strong>s en contacto directo con la<br />

naturaleza y <strong>de</strong> manera muy práctica. Los<br />

pequeños vienen a Ekog<strong>un</strong>ea y disfrutamos<br />

durante <strong>un</strong> día <strong>de</strong> las huertas, <strong>de</strong>l bosque, <strong>de</strong>l<br />

río, <strong>de</strong> las pra<strong>de</strong>ras y <strong>de</strong> los anima<strong>les</strong> que<br />

encontramos aquí. Durante este periodo, a<br />

pesar <strong>de</strong> ser solo <strong>de</strong> horas, ya se ven pequeños<br />

cambios en ellos. Los beneficios <strong>de</strong>l contacto<br />

con la naturaleza no solo han sido probados<br />

por la com<strong>un</strong>idad científica, sino que son<br />

patentes tanto para las personas que trabajamos<br />

día a día en este medio con escolares como<br />

para los maestros que nos acompañan durante<br />

<strong>un</strong> día <strong>de</strong> visita concreto.<br />

Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> que las activida<strong>de</strong>s<br />

que realizamos son muy satisfactorias, a través<br />

<strong>de</strong> los años nos hemos dado cuenta <strong>de</strong> que este<br />

contacto con la naturaleza <strong>de</strong>be alargarse en el<br />

tiempo: cuanto más prolongada y continua es<br />

esa experiencia, mayores beneficios reporta en<br />

in-fan-cia 165


infancia y sociedad<br />

165 in-fan-cia<br />

todos los sentidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista<br />

social, emocional, espiritual, mental y físico.<br />

De esta valoración surge el proyecto<br />

Basoeskola, que consiste en salir <strong>de</strong> la clase<br />

convencional para aprovechar el propio espacio<br />

natural como espacio <strong>de</strong> aprendizaje. Pero<br />

n<strong>un</strong>ca planteado solo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista<br />

<strong>de</strong>l currículo, sino <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong><br />

vista holístico don<strong>de</strong> se facilita el aprendizaje<br />

en y con la naturaleza, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>un</strong> enfoque <strong>de</strong>l<br />

ser integral, en el que a<strong>de</strong>más la educación<br />

ambiental pasa <strong>de</strong> ser <strong>un</strong>a disciplina transversal<br />

a ser troncal. Este proyecto va dirigido a los<br />

niños y las niñas <strong>de</strong>l seg<strong>un</strong>do ciclo <strong>de</strong><br />

Educación Infantil, y la metodología principal<br />

consiste en el juego libre.<br />

Siendo fie<strong>les</strong> a la misión <strong>de</strong> Ekog<strong>un</strong>ea, Basoeskola<br />

<strong>de</strong>be integrarse en el sistema educativo<br />

reglado <strong>de</strong> la Com<strong>un</strong>idad Autónoma <strong>de</strong>l País<br />

Vasco, con el fin <strong>de</strong> que sea accesible para toda<br />

la sociedad. Por ello hemos contactado con la<br />

Administración (Innovación Educativa e<br />

Ingurugela-Ceida) y hemos comenzado<br />

a trabajar en estrecha colaboración<br />

con el centro público Amara<br />

Berri y Langile Ikastola con la intención<br />

<strong>de</strong> pilotar esta metodología en<br />

el mismo Ekog<strong>un</strong>ea. Así, hemos configurado<br />

<strong>un</strong> comité técnico en el que<br />

se están trabajando, entre otros,<br />

temas como la programación <strong>de</strong> <strong>un</strong><br />

grupo al aire libre, las necesida<strong>de</strong>s<br />

arquitectónicas <strong>de</strong>l refugio que instalaremos<br />

en Ekog<strong>un</strong>ea y cómo solventar<br />

cuestiones <strong>de</strong> normativa y f<strong>un</strong>cionamiento<br />

que nos afectan, ya que no<br />

es <strong>un</strong>a escuela convencional.<br />

Nuestra labor, por tanto, se resume<br />

en otorgar el <strong>de</strong>recho a la infancia<br />

<strong>de</strong> salir <strong>de</strong> clase y disfrutar <strong>de</strong> la naturaleza<br />

el mayor tiempo posible, en <strong>un</strong><br />

entorno seguro y en com<strong>un</strong>idad, para<br />

sentirse parte <strong>de</strong> ella. Para ello solo<br />

necesitamos imitar a esas aves que<br />

vemos en el cielo en este día <strong>de</strong> viento,<br />

que tienen la capacidad <strong>de</strong> dirigirse<br />

<strong>de</strong> forma muy precisa a <strong>un</strong> <strong>de</strong>stino<br />

concreto. Viajan en grupo y han <strong>de</strong>sarrollado <strong>un</strong><br />

sistema <strong>de</strong> navegación muy eficiente, necesario<br />

para realizar vuelos <strong>de</strong> largo recorrido, como el<br />

nuestro.<br />

•<br />

Más información<br />

www.ekog<strong>un</strong>ea.eus<br />

www.hezk<strong>un</strong>tza.ekog<strong>un</strong>ea.eus<br />

Naiara Elorriaga, responsable<br />

<strong>de</strong> Educación, Kutxa Ekog<strong>un</strong>ea.<br />

septiembre octubre 2017<br />

39


PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

revista in-f<br />

o<br />

ista bimestral <strong>de</strong> la As<br />

revista in-fan-cia<br />

Maestros Ros<br />

eció en 1990 con vol<strong>un</strong>t<br />

reflexión<br />

p<strong>un</strong>to <strong>de</strong><br />

en torno a la educació<br />

entre los docentes<br />

entre los docentes <strong>de</strong> toda España<br />

revista in-fan-cia<br />

Suscripción<br />

Revista bimestral <strong>de</strong> la Asociación<br />

<strong>de</strong> Maestros Rosa Sensat<br />

que apareció en 1990 con vol<strong>un</strong>tad <strong>de</strong> constituir<br />

Revista bimestral <strong>de</strong> la Asociación<br />

Suscripción<br />

<strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Maestros reflexión y<br />

Rosa Sensat <strong>de</strong>bate<br />

en torno a la educación <strong>de</strong> 0 a 6 años<br />

que apareció en 1990 con vol<strong>un</strong>tad <strong>de</strong> constituir<br />

entre los docentes <strong>de</strong> toda España<br />

<strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> reflexión y <strong>de</strong>bate<br />

en torno a la educación <strong>de</strong> 0 a 6 años<br />

entre los docentes <strong>de</strong> toda España<br />

Suscripción<br />

Suscripción<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

Suscripción


nº19<br />

latinoamericana<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

ABRIL 2017<br />

in-fan-cia<br />

sumario<br />

La fuerza <strong>de</strong> los más pequeños<br />

Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> España<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

De la dictadura a la política <strong>de</strong>mocrática <strong>de</strong> la educación<br />

Peter Moss<br />

¿Dos m<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para po<strong>de</strong>r avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

María Carmen Silveira Barbosa<br />

Anna Tardos<br />

Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> España<br />

La j<strong>un</strong>gla <strong>de</strong> asfalto<br />

Equipo Xamfrà<br />

Pensando <strong>de</strong> nuevo<br />

Penny Ritscher<br />

¿Por qué <strong>un</strong>a escuela infantil <strong>de</strong> 0 a 6 años?<br />

Juan Pedro Martínez<br />

Musicalidad, <strong>un</strong>a forma <strong>de</strong> encontrarnos<br />

Alejandra Goldfarb<br />

Las potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la infancia<br />

Carla Rinaldi<br />

Celebrando a Enriqueta<br />

Elizabet Ivaldi<br />

Construcción <strong>de</strong> aprendizajes<br />

Cecilia Zarauz Chavez<br />

>


nº19<br />

latinoamericana<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

ABRIL 2017<br />

in-fan-cia<br />

editorial<br />

La fuerza <strong>de</strong> los más pequeños<br />

sumario<br />

Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> España<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que esta es <strong>un</strong>a<br />

revista más <strong>de</strong> las que hace años se<br />

editan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Rosa Sensat.<br />

Pero… lo es y no lo es.<br />

Lo es porque en todas ellas el<br />

foco <strong>de</strong>l trabajo, <strong>de</strong>l escuchar,<br />

<strong>de</strong>l preg<strong>un</strong>tar, <strong>de</strong>l <strong>de</strong>batir ha sido<br />

siempre la infancia <strong>de</strong> 0 a 6 años,<br />

combinando diferentes aspectos<br />

<strong>de</strong> las prácticas y teorías que nos<br />

prece<strong>de</strong>n con las nuevas, sobre la<br />

educación en estas primeras eda<strong>de</strong>s.<br />

Pero, no lo es porque hay <strong>un</strong>a<br />

cuestión <strong>de</strong> fondo que queremos<br />

compartir con vosotros, y que <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

nuestro p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista es relevante y podría pasar<br />

inadvertida, cuando precisamente nuestro <strong>de</strong>seo es<br />

que sea visible.<br />

Una <strong>de</strong> las características <strong>de</strong> la revista <strong>Infancia</strong><br />

<strong>de</strong> Rosa Sensat ha sido y es viajar. Para conocer<br />

realida<strong>de</strong>s muy diversas, <strong>de</strong> Europa, <strong>de</strong> las Américas e<br />

incluso <strong>de</strong> alg<strong>un</strong>os países <strong>de</strong> oriente.<br />

Estas visitas <strong>de</strong> estudio, nos han permitido conocer<br />

alg<strong>un</strong>as prácticas y teorías pedagógicas muy diversas a<br />

las nuestra, y otras muy igua<strong>les</strong>. Sobre todo las teorías<br />

que se proponen influir en las prácticas.<br />

>


nº19<br />

latinoamericana<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

in-fan-cia<br />

editorial<br />

La fuerza <strong>de</strong> los más pequeños<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Estos viajes, han sido <strong>un</strong>a oport<strong>un</strong>idad <strong>de</strong> conocer<br />

a personas comprometidas que a diario luchan para<br />

transformar y renovar su realidad educativa <strong>de</strong> los más<br />

pequeños, en sus pueblos, ciuda<strong>de</strong>s y países, y al igual<br />

que nosotras no siempre lo consiguen.<br />

Esta relación, profesional y humana ha tejido <strong>un</strong>a<br />

amplia red <strong>de</strong> complicida<strong>de</strong>s, en <strong>un</strong> ir y venir continuo<br />

<strong>de</strong> intercambios <strong>de</strong> experiencias, cocimientos y <strong>de</strong><br />

dudas sobre lo que está pasando en la educación<br />

<strong>de</strong> los más pequeños <strong>de</strong> seis años. Un ir y venir que<br />

difícilmente se recogerá en libros <strong>de</strong> historia <strong>de</strong> la<br />

educación, cuando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> nuestro p<strong>un</strong>to <strong>de</strong> vista, es<br />

lo que realmente hace historia. Una historia invisible o<br />

invisibilizada, como la <strong>de</strong> muchas mujeres, como la <strong>de</strong><br />

muchos pueblos, Es la historia <strong>de</strong>l que vive y convive<br />

con la realidad cotidiana y cercana.<br />

Lo cierto es que respetando a todas las personas e<br />

instituciones <strong>de</strong> muchos lugares <strong>de</strong> nuestro planeta,<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> Rosa Sensat pensamos que el motor, el <strong>de</strong>l gran<br />

cambio, el impulso renovador <strong>de</strong> la educación infantil,<br />

pedagógica, social y política lo aportara América Latina.<br />

La renovación pedagógica en las primeras eda<strong>de</strong>s en<br />

muchos países <strong>de</strong> América Latina, viene <strong>de</strong> muy lejos,<br />

tanto o más que la <strong>de</strong> Europa, Con <strong>un</strong>a diferencia<br />

f<strong>un</strong>damental, que en la vieja Europa han sido<br />

experiencias valiosas pero con pequeña influencia y en<br />

Latinoamérica han sido acciones <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

fina<strong>les</strong> <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />

Todos sabemos cómo las dictaduras <strong>de</strong>struyen el<br />

bien más preciado, la educación. Por lo tanto hay<br />

que empezar <strong>de</strong> nuevo, pero sabiendo que lo que <strong>un</strong><br />

día habíamos tenido en algún espacio <strong>de</strong> la memoria<br />

colectiva, se mantiene.<br />

Es ese pasado, que se hace patente en el presente.<br />

Hay que acabar con las prácticas colonizadoras<br />

<strong>de</strong> Europa. En Europa necesitamos dialogar con<br />

Latinoamérica y con otros pueblos <strong>de</strong>l m<strong>un</strong>do para<br />

apren<strong>de</strong>r a través <strong>de</strong>l dialogo.<br />

Esta es la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> fondo, el dialogo entre Europa y<br />

América Latina. Porque consi<strong>de</strong>ramos que solo el<br />

pensamiento compartido <strong>de</strong> igual a igual, nos permitirá<br />

apren<strong>de</strong>r los <strong>un</strong>os <strong>de</strong> los otros. Un dialogo que podrá<br />

dar la fuerza necesaria para combatir al adversario<br />

común. El pensamiento neoliberal.<br />

El pensamiento único, el que nos arruina<br />

económicamente, que como todo totalitarismo<br />

impone <strong>un</strong>a educación al servicio <strong>de</strong> la sumisión y <strong>de</strong>l<br />

mercado. Un pensamiento que en educación infantil,<br />

se propone aprovechar las potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />

niños en estas primeras eda<strong>de</strong>s, para robar<strong>les</strong> lo más<br />

preciado, LA INFANCIA.<br />

>


nº19<br />

latinoamericana<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

in-fan-cia<br />

editorial<br />

La fuerza <strong>de</strong> los más pequeños<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Con postulados seudo científicos que solo valoran el<br />

futuro para anular el presente. Son directrices invisib<strong>les</strong><br />

para la sociedad en general y también para nosotros<br />

como educadores. Las vemos recogidas en leyes y<br />

practicas idénticas en todas partes,<br />

impuestas por El Banco M<strong>un</strong>dial y<br />

el Fondo Monetario Internacional,<br />

igual que generan crisis económicas<br />

y socia<strong>les</strong>, imponen <strong>un</strong> mo<strong>de</strong>lo<br />

único <strong>de</strong> educación <strong>un</strong>iforme.<br />

Por todo ello necesitamos el<br />

diálogo, para apren<strong>de</strong>r <strong>un</strong>os <strong>de</strong><br />

otros, pero también para hacer<br />

frente común en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la<br />

infancia. Una infancia fuerte y<br />

capaz, que conocemos bien,<br />

porque tenemos la suerte <strong>de</strong> estar<br />

cada día a su lado y <strong>de</strong>scubrir sus<br />

infinitas capacida<strong>de</strong>s, modos <strong>de</strong><br />

pensar, <strong>de</strong> hacer y <strong>de</strong> expresar.<br />

Somos gente que ni coloniza, ni<br />

creemos en recetas mágicas y<br />

<strong>un</strong>iformadoras. Somos <strong>de</strong>fensores<br />

<strong>de</strong> la diversidad como <strong>un</strong> tesoro a<br />

<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r, y trabajar con la libertad<br />

que ofrece el diálogo para encontrar<br />

la inspiración.<br />

Consejo <strong>de</strong> redacción <strong>de</strong> España<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

MARÍA CARMEN SILVEIRA BARBOSA<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Este número <strong>de</strong> la revista que cuenta con el fantástico<br />

titulo “La fuerza <strong>de</strong> los más pequeños”. Sí, que son<br />

muy fuertes estos niños y niñas pequeñas. Hay <strong>un</strong><br />

poeta brasileño, llamado Manuel <strong>de</strong> Barros que dice:<br />

“Con certeza, la libertad y la poesía se apren<strong>de</strong> con<br />

los niños”.<br />

De verdad, lo que nos <strong>un</strong>e, a personas <strong>de</strong><br />

lugares tan distantes, y con diferentes caminos<br />

<strong>de</strong> formación y experiencias <strong>de</strong> vida y trabajo es,<br />

sin duda, la confianza que tenemos <strong>de</strong> que los<br />

niños pequeños tienen <strong>un</strong>a gran capacidad, <strong>de</strong><br />

que necesitan ser respetados y <strong>de</strong> que nosotros,<br />

la generación que <strong>les</strong> prece<strong>de</strong>, tenemos el<br />

compromiso <strong>de</strong> ofrecer <strong>un</strong>a educación, que <strong>les</strong><br />

posibilite apren<strong>de</strong>r a constituir relaciones, a convivir,<br />

a “vivir j<strong>un</strong>tos”, a favor <strong>de</strong>l bien común. En <strong>un</strong><br />

pequeño cuento, el narrador africano, Mia Couto,<br />

enseñó que el papel <strong>de</strong> los más viejos es hacer la<br />

transmisión. “El abuelo enseñó los lugares<br />

secretos <strong>de</strong> su infancia, las grutas j<strong>un</strong>to al rio,<br />

correr atrás <strong>de</strong> las mariposas, adivinar huellas <strong>de</strong><br />

bichos.El pequeño, sin saber, se introduce en los<br />

amplios territorios <strong>de</strong> la infancia. Pero, no es solo<br />

enseñar el m<strong>un</strong>do, es necesario establecer <strong>un</strong>a<br />

relación que siempre sea bidirecconal.<br />

Una cierta tar<strong>de</strong>, el abuelo hizo <strong>un</strong>a visita a la casa<br />

<strong>de</strong> sus hijos, se sentó en la sala y or<strong>de</strong>nó que el<br />

nieto se fuera. Le gustaría hablar, a solas, con los<br />

padres <strong>de</strong> lo niño. Y el viejo dijo: criancice es como<br />

amor, no se hace sola. Hace falta que los padres<br />

sean hijos, se j<strong>un</strong>ten con el pequeño. Hace falta<br />

que acepten <strong>de</strong>snudarse <strong>de</strong> la edad, <strong>de</strong>sobe<strong>de</strong>cer<br />

al tiempo, esquivarse <strong>de</strong>l cuerpo y <strong>de</strong>l juicio.<br />

Mia Couto<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Me gustaría tratar <strong>de</strong> este tema como si fuera <strong>un</strong><br />

cuento, <strong>un</strong> relato pues sin duda creo que esta es la<br />

mejor manera <strong>de</strong> acercarse a él. Los seres humanos,<br />

en distintas culturas, siempre han creado historias<br />

acerca <strong>de</strong>l m<strong>un</strong>do, <strong>de</strong>l pasado, presente y <strong>de</strong>l futuro y<br />

<strong>de</strong> cómo relacionarse con los pequeños.<br />

En las culturas amerindias, hay muchas historias<br />

acerca <strong>de</strong>l futuro: como el m<strong>un</strong>do empezó y también<br />

como se va a terminar, y volver a empezar. Pues,<br />

siempre es posible retornar y reiniciar. Esta no es<br />

ni la primera ni será la última vez que los humanos<br />

empiezan algo nuevo en el m<strong>un</strong>do, pues el m<strong>un</strong>do<br />

siempre ha estado aquí y todo se f<strong>un</strong>da y reinicia.<br />

En muchas <strong>de</strong> las cosmologías indígenas brasileñas se<br />

dice, por ejemplo: “A<strong>un</strong> no había nada, pero ya habían<br />

las personas” en la cultura YAWANAWA o “Cuando<br />

el cielo a<strong>un</strong> estaba muy cerca <strong>de</strong> la tierra, no había<br />

nada en el m<strong>un</strong>do, solo gente y tortugas” en la cultura<br />

AIKEWARA. Vean que el problema actual es que la<br />

distinción entre los humanos y los no humanos, no<br />

dice nada respecto a los nativos <strong>de</strong> mi continente.<br />

Pero, hacer <strong>un</strong>a presentación requiere <strong>de</strong>l narrador<br />

ciertos requisitos <strong>de</strong> propiedad lingüística, <strong>de</strong><br />

estructura, <strong>de</strong> fluencia que soy incapaz <strong>de</strong> formular en<br />

castellano. Así, sólo traigo, en este texto <strong>de</strong> prof<strong>un</strong>da<br />

oralidad, alg<strong>un</strong>as i<strong>de</strong>as para empezar.<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? ¿M<strong>un</strong>do?<br />

Para educar a los niños pequeños es necesario tener<br />

<strong>un</strong>a visión sobre el futuro <strong>de</strong>l m<strong>un</strong>do. ¿Pues lo mismo<br />

que se educa en el presente es preciso pensar con<br />

visión <strong>de</strong> futuro, respondiendo: ¿Para qué m<strong>un</strong>do?<br />

Hubo <strong>un</strong> tiempo en que era muy fácil tener esta visión<br />

<strong>de</strong> futuro pues el m<strong>un</strong>do cambiaba poco y con gran<br />

lentitud. Todo parecía muy tranquilo. Pero hoy, como<br />

dice Zygm<strong>un</strong>t Bauman, y otros tantos pensadores que<br />

lo prece<strong>de</strong>n, todo se convierte en líquido. Estamos<br />

viviendo en <strong>un</strong> momento “entre” <strong>un</strong> período que<br />

termina y <strong>un</strong>o nuevo que está por venir. Y este futuro<br />

nuevo, es <strong>de</strong>sconocido y en consecuencia incierto.<br />

Este espacio temporal, que llamamos “entre”, no<br />

es confortable, en él no se encuentran respuestas.<br />

Al contrario, es <strong>un</strong> periodo lleno <strong>de</strong> preg<strong>un</strong>tas, <strong>de</strong><br />

invitaciones para pensar, para crear, para imaginar,<br />

para formularse nuevas preg<strong>un</strong>tas. Lo que por <strong>un</strong><br />

lado pue<strong>de</strong> parecer positivo, <strong>un</strong> reto, <strong>un</strong>a invitación<br />

a reflexionar, por otro es algo que causa inquietud<br />

existencial y más cuando se trabaja, se convive, en el<br />

proceso <strong>de</strong> educar niños y niñas pequeños.<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

Volvamos….a los m<strong>un</strong>dos….<br />

Los cosmólogos consi<strong>de</strong>ran, hasta hoy, que existe<br />

<strong>un</strong> UNIverso, pero en educación, en cultura, en<br />

sociología se hace imprescindible consi<strong>de</strong>rar hoy<br />

MULTIversos. ¿Y Cuántos m<strong>un</strong>dos TENEMOS EN este<br />

m<strong>un</strong>do? Según ellos, son muchos m<strong>un</strong>dos <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>de</strong> cada m<strong>un</strong>do. Cada <strong>un</strong>o <strong>de</strong> nosotros tiene en si<br />

muchos m<strong>un</strong>dos. Nuestras i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s cada vez se<br />

multiplican, se recomponen, con otras. Y esto tiene<br />

relación con la infancia y la escuela… Una <strong>de</strong> las<br />

gran<strong>de</strong>s cuestiones relativas al futuro <strong>de</strong>l m<strong>un</strong>do, que<br />

es efectivamente <strong>de</strong> actualidad, es la posibilidad, <strong>de</strong><br />

que el m<strong>un</strong>do se acabe. La cuestión ecológica rompe<br />

con nuestra estructura binaria <strong>de</strong> pensar la sociedad:<br />

• Local - Global<br />

• Norte - Sur<br />

• Naturaleza – Cultura<br />

• Humanos – no humanos<br />

Si… los m<strong>un</strong>dos son muchos, pero el planeta es<br />

solo <strong>un</strong>o. Y la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la crisis ambiental, con la<br />

presencia <strong>de</strong> la posibilidad <strong>de</strong>l fin <strong>de</strong>l m<strong>un</strong>do, pone<br />

en cuestión la actitud “optimismo humanista” en que<br />

vivimos. Y nos coloca, como ciudadanos y maestros,<br />

en situación <strong>de</strong> pensar que la naturaleza y el medio<br />

ambiente son <strong>de</strong>masiado importantes para que se<br />

consi<strong>de</strong>re <strong>un</strong> tema propio <strong>de</strong> científicos y políticos. Es<br />

<strong>un</strong>a cuestión que nos incumbe a toda la ciudadanía y<br />

se hace necesario que pasemos a la acción.<br />

Generalmente, frente a este tema tenemos dos<br />

posiciones extremas:<br />

• Una <strong>de</strong> exuberancia maniaca (economía política <strong>de</strong><br />

aceleración) que dice que con la técnica, gestión <strong>de</strong><br />

recursos o con más capitalismo, todo se regulará.<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

• Otras que <strong>de</strong>fien<strong>de</strong>n <strong>un</strong>a ecología política <strong>de</strong><br />

la ralentización, <strong>de</strong> la hesitación, <strong>de</strong> la atención,<br />

<strong>de</strong> abrir espacios <strong>de</strong> discusión con todos. En<br />

educación, también se dan las dos posibilida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> organización <strong>de</strong> procesos y instituciones<br />

educaciona<strong>les</strong>:<br />

• Una educación lenta, atenta a las personas, a<br />

los procesos, con tranquilidad y creyendo en las<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> toda la infancia.<br />

• Una educación homogeneizadora, <strong>de</strong> lo inmediato,<br />

<strong>de</strong> respuestas evaluab<strong>les</strong>, <strong>de</strong> eficiencia, éxito, <strong>de</strong><br />

competitividad, <strong>de</strong> segregación <strong>de</strong> las niñas y los<br />

niños.<br />

¿Por qué sen<strong>de</strong>ros andar en educación?<br />

Los blancos solo nos tratan como ignorantes<br />

porqué somos gente diferente <strong>de</strong> ellos.<br />

Pero su pensamiento es corto y oscuro;<br />

no consiguen ir más allá y elevarse,<br />

porqué ellos quieren ignorar la muerte (…)<br />

Los blancos no sueñan lejos como nosotros.<br />

Ellos duermen mucho,<br />

pero solo sueñan consigo<br />

mismo.<br />

David Kopenawa, cultura Yanomami<br />

El periodo geológico en que estamos es llamado por<br />

muchos <strong>de</strong> Antropóceno y pue<strong>de</strong> ayudar a encontrar<br />

otros caminos para el futuro. Es <strong>un</strong> momento don<strong>de</strong><br />

se coloca a los seres humanos en <strong>un</strong> sitio menos<br />

central en la historia <strong>de</strong>l planeta. Como dicen los<br />

pueblos andinos en su célebre lema cosmopolítico:<br />

vivir bien, no mejor. No es necesario siempre crecer,<br />

progresar, evaluar.<br />

Pero estas palabras no son solamente dichas por los<br />

actores <strong>de</strong>l sur. También científicos <strong>de</strong>l norte como,<br />

Br<strong>un</strong>o Latour hablan <strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> los “terrenos<br />

<strong>de</strong> explorar la cuestión <strong>de</strong> sus límites” o Isabelle<br />

Stengers que dice que para resistir a la barbarie que<br />

viene es necesario “civilizar las prácticas mo<strong>de</strong>rnas” y<br />

“ralentizar”, disminuir. Esto contribuye a hacer énfasis<br />

en este artículo, que es más necesario disminuir la<br />

velocidad que llegar más rápido.<br />

Ashis Nandy, investigador indiano, al hablar sobre<br />

el lenguaje <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo, dice que existen muchas<br />

versiones que hablan <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo económico: como<br />

<strong>un</strong> único <strong>de</strong>stino social; como <strong>un</strong>a visión crítica, o<br />

como <strong>un</strong>a visión alternativa. Pero el autor hace la<br />

<strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> que en estos tiempos es necesario ir más<br />

allá <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo económico, pues este siempre es<br />

incompatible con la justicia social, con los <strong>de</strong>rechos<br />

<strong>de</strong> las personas y con la sobrevivencia cultural <strong>de</strong><br />

los grupos “minoritarios”. Siempre hay víctimas <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>sarrollo, esta es <strong>un</strong>a palabra, <strong>un</strong> concepto que a<strong>un</strong><br />

que parezca ser emancipador y <strong>de</strong>mocrático, siempre<br />

tiene a su lado el autoritarismo, el control “científico”<br />

y el control <strong>de</strong> la “seguridad” <strong>de</strong> las poblaciones,<br />

pues produce mas y mas <strong>de</strong>sheredados, <strong>de</strong>salojados,<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

marginalizados. Este<br />

<strong>de</strong>sarrollo es incompatible<br />

con ciertas tradiciones<br />

cultura<strong>les</strong> y, en general,<br />

en momentos <strong>de</strong> tensión<br />

no son ellas que tienen la<br />

prioridad. Las ecologías<br />

<strong>de</strong> conocimientos más<br />

antiguas son abandonadas<br />

en <strong>de</strong>trimento a las<br />

nuevas tecnologías. La<br />

ciencia, al servicio <strong>de</strong> la<br />

tecnocracia se convirtió en<br />

el principio organizador y<br />

el patrón último y único <strong>de</strong>l<br />

conocimiento. Se vive en<br />

<strong>un</strong> m<strong>un</strong>do, conforme Ashis Nandy, <strong>de</strong> instrumentos,<br />

instrumentalizadas e instrumentación.<br />

Vivimos en <strong>un</strong> m<strong>un</strong>do, que parece único, pues<br />

constituyo <strong>un</strong>a lógica <strong>de</strong> colonización. Para Walter<br />

Mignolo la colonización se pue<strong>de</strong> contemplar en<br />

tres aspectos: la colonización <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r (economía<br />

y política); la colonización <strong>de</strong>l saber (epistémico,<br />

filosófico, científico, y la relación <strong>de</strong> lenguas y<br />

conocimiento); y colonización <strong>de</strong>l ser (subjetividad,<br />

control <strong>de</strong> la sexualidad, <strong>de</strong>l genero, <strong>de</strong> los<br />

sentimientos, <strong>de</strong> las emociones, <strong>de</strong> los ro<strong>les</strong>, le las<br />

etnias, las creencias).<br />

Esta colonización, se sustenta en la prioridad <strong>de</strong> los<br />

humanos sobre la naturaleza viva y no humana, <strong>de</strong> lo<br />

impersonal sobre el personal, lo experimental sobre<br />

la experiencia, lo productivo sobre lo expresivo. En<br />

<strong>un</strong> m<strong>un</strong>do así, los niños y niñas se quedan con poca<br />

experiencia entre generaciones, con pocas historias y<br />

cuentos, lo que <strong>les</strong> <strong>de</strong>ja con falta <strong>de</strong> sentido sobre la<br />

vida.<br />

>


nº19<br />

REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT<br />

ABRIL 2017<br />

latinoamericana<br />

in-fan-cia<br />

tema<br />

¿Dos M<strong>un</strong>dos? Un m<strong>un</strong>do para avanzar j<strong>un</strong>tos<br />

Edita Redacción Coordinación Consejos Apoyos<br />

sumario<br />

editorial<br />

tema<br />

entrevista<br />

cultura y<br />

expresión<br />

experiencias<br />

reflexiones<br />

pedagógicas<br />

historia <strong>de</strong> la<br />

educación<br />

los 100<br />

lenguajes<br />

<strong>de</strong> la infancia<br />

La dimensión <strong>de</strong> la alteridad <strong>de</strong> los bebes y <strong>de</strong> las<br />

niñas y niños pequeños en los modos <strong>de</strong> participar <strong>de</strong><br />

la vida común esta expresa en la potencia (y también<br />

por la vulnerabilidad) <strong>de</strong> los mismos en interactuar<br />

y apren<strong>de</strong>r a dar significado a la convivencia en las<br />

diferentes practicas <strong>de</strong> la vida cotidiana con gestos<br />

y actos <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icación, <strong>de</strong> interpretación, <strong>de</strong><br />

narración y <strong>de</strong> expresión, los cua<strong>les</strong>, justamente,<br />

f<strong>un</strong>dan la condición misma <strong>de</strong> esa participación y<br />

<strong>de</strong> la vida común. Los humanos no nacen sabiendo<br />

soñar, imaginar, percibir, actuar y pensar. Apren<strong>de</strong>n<br />

con los otros a ser capaces <strong>de</strong> interpretar, elegir y<br />

tomar <strong>de</strong>cisiones. La complejidad <strong>de</strong> la edad impone<br />

no retroce<strong>de</strong>r frente a la potencialidad <strong>de</strong> los más<br />

pequeños al comenzar a construir sus acciones en el<br />

m<strong>un</strong>do.<br />

Pensar la educación <strong>de</strong> las niñas y niños<br />

pequeños para enfrentar la complexidad <strong>de</strong> la vida<br />

contemporánea exige profesiona<strong>les</strong> que reciban <strong>un</strong>a<br />

formación sustentada en principios <strong>de</strong>mocráticos,<br />

con metodologías que incluyan la presencia y<br />

la participación <strong>de</strong> los niños. Un pensamiento<br />

pedagógico constantemente reflexionado, exigente,<br />

comprometido, implicado. Un pensamiento<br />

pedagógico en reflexión continua, exigente,<br />

comprometido e implicado. Que contribuya a la<br />

libertad y la poesía. Que los mayores se <strong>un</strong>an a los<br />

pequeños. Un m<strong>un</strong>do con muchos m<strong>un</strong>dos. Don<strong>de</strong><br />

diversidad y pluralidad sean comprendidas como<br />

potencia positiva, no como problema. Un m<strong>un</strong>do<br />

<strong>de</strong>scolonizado.<br />

Esta <strong>de</strong>cisión y este <strong>de</strong>scubrimiento exige esfuerzo<br />

<strong>de</strong> creación y <strong>de</strong> invención <strong>de</strong> aquellas y <strong>de</strong> aquellos<br />

que conviven cada día con bebes, con las niñas<br />

y niños pequeños en la Escuela Infantil, esto es,<br />

exige intencionalidad pedagógica en reencontrar el<br />

m<strong>un</strong>do en lo lúdico, <strong>de</strong> sus encuentros con los niños,<br />

pues es generador <strong>de</strong>l gesto creador que permite a<br />

<strong>un</strong> grupo inventarse. El gesto creador para elegir y<br />

tomar <strong>de</strong>cisiones exige <strong>un</strong> proyecto pedagógico que<br />

<strong>de</strong>vuelva el espacio público <strong>de</strong> la escuela en <strong>un</strong> lugar<br />

<strong>de</strong> encuentro, <strong>un</strong> laboratorio <strong>de</strong> colaboración en el<br />

sentido <strong>de</strong> la responsabilidad docente con la tarea <strong>de</strong><br />

compartir <strong>un</strong> m<strong>un</strong>do común con seres humanos y no<br />

humanos, con la naturaleza y la cultura. Descolonizar<br />

la educación <strong>de</strong> la infancia es la posibilidad <strong>de</strong> tener<br />

otras maneras <strong>de</strong> pensar y hacer el m<strong>un</strong>do y así hacer<br />

posible posible el futuro.<br />

MARÍA CARMEN SILVEIRA BARBOSA<br />

Pedagoga, doctora en Educación por la Universidad<br />

Estatal <strong>de</strong> Campinas , Brasil.<br />

>


UN TAST<br />

DE LES NOSTRES<br />

REVISTES<br />

setembre-octubre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!