13.11.2017 Views

Fes un tast de les revistes Infància, Infancia i Perspectiva Escolar Novembre 2017

Et proposem que llegeixis una tria d'articles de les revistes Infància, Infancia i Perspectiva Escolar de novembre i desembre de 2017.

Et proposem que llegeixis una tria d'articles de les revistes Infància, Infancia i Perspectiva Escolar de novembre i desembre de 2017.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PUBLICACIÓ DE ROSA SENSAT<br />

Núm. 396 - <strong>Novembre</strong> / Desembre <strong>2017</strong><br />

ESCOLAR<br />

CATALUNYA-AMÈRICA LLATINA,<br />

UN VIATGE D’ANADA I TORNADA<br />

• Per a què serveixen <strong>les</strong> auditories pedagògiques?<br />

• L’escola nova <strong>de</strong> Santiniketon <strong>de</strong> Tagore


UN TAST<br />

DE LES NOSTRES<br />

REVISTES<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre


CONSELL DE REDACCIÓ: Xavier Becerra, Emma Bosch, Josep Callís, Leo Carbonell, Antoni Domènech, Àngel Domingo, Elena No-<br />

SS U M<br />

CATALUNYA-AMÈRICA LLATINA,<br />

UN VIATGE D’ANADA I TORNADA<br />

EDITORIAL<br />

Els atemptats<br />

2<br />

2<br />

MONOGRÀFIC<br />

Catal<strong>un</strong>ya-Amèrica Llatina, <strong>un</strong> viatge d’anada i tornada<br />

Una persistent influència fructífera d’anada i tornada. Joan Surroca<br />

Mestres catalans a Llatinoamèrica. Salomó Marquès<br />

Mestres <strong>de</strong> Mestres i el seu mestratge <strong>un</strong>iversal. Autoria compartida<br />

Cataniques, agermanats per l’alfabetització. Sebas Parra<br />

Amics i amigues <strong>de</strong> Nueva Esperanza. Dolors Freixenet<br />

Arbúcies i Palacagüina, <strong>un</strong> cas <strong>de</strong> cooperació i d’educació compartida. M. Antònia Benavent i Jordi Pujadas<br />

Agermanament <strong>de</strong>l Pla <strong>de</strong> l’Estany amb com<strong>un</strong>itats <strong>de</strong> Morazán (El Salvador).<br />

Mariona Callís i Josep Callís<br />

PersPectiva escolar recomana<br />

ESCOLA<br />

Begu<strong>de</strong>s ensucra<strong>de</strong>s i obesitat. Albert Pedro, Aina Solà i Mercè Valero<br />

Per a què serveixen <strong>les</strong> auditories pedagògiques? Toni Casserras<br />

MIRADES<br />

La Choumicha arriba a l’Espai Nadó. Elena Montiel<br />

Caminant pel món: orfes, somniadors i alumnes. Antoni Tort<br />

L’escola nova <strong>de</strong> Santiniketon <strong>de</strong> Tagore. José Paz<br />

RESSENYES I NOVETATS<br />

Familia, escuela y com<strong>un</strong>idad en las socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l siglo XXI. Xavier Besalú<br />

La mestra. Salomó Marquès<br />

Novetats. Biblioteca Rosa Sensat<br />

4<br />

4<br />

6<br />

12<br />

20<br />

34<br />

39<br />

45<br />

52<br />

58<br />

60<br />

60<br />

64<br />

67<br />

67<br />

70<br />

72<br />

76<br />

76<br />

78<br />

80


Editorial<br />

ELS ATEMPTATS<br />

3<br />

EE DITORIAL<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396<br />

Consternats, afligits, <strong>de</strong>sconcertats, incrèduls encara, i<br />

amoïnats, dos mesos <strong>de</strong>sprés, pels atemptats <strong>de</strong> Barcelona<br />

i Cambrils, necessitem temps per a la comprensió i la<br />

reflexió, per encarar el present i el futur <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la nostra<br />

feina d’educadors.<br />

Són temps crítics, moments en què trontollen no només<br />

els eixos d’<strong>un</strong>a economia <strong>de</strong> mercat que havia <strong>de</strong> portar el<br />

benestar per a tothom i que, en la pràctica, ha empobrit<br />

molta gent i ha engrandit fins a límits escandalosos <strong>les</strong> <strong>de</strong>sigualtats.<br />

Estan en crisi també els fonaments polítics d’<strong>un</strong>es<br />

<strong>de</strong>mocràcies cada dia que passa més fràgils i incapaces,<br />

i <strong>les</strong> bases ètiques que ens ajudaven a treballar plegats<br />

per evitar el mal i per negociar, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l reconeixement i el<br />

diàleg, quin és el millor camí per viure en llibertat i en pau<br />

amb els humans, amb la natura i amb nosaltres mateixos.<br />

La maldat no és pas <strong>un</strong>a qualitat inherent a <strong>un</strong>es persones<br />

concretes, sinó que tots hi estem exposats, perquè els homes<br />

i <strong>les</strong> dones som essencialment vulnerab<strong>les</strong>, prof<strong>un</strong>dament<br />

ambigus i fàcilment mal·leab<strong>les</strong>, condicionats com estem<br />

per <strong>les</strong> situacions que vivim, pels factors <strong>de</strong>l nostre entorn<br />

que conformen el nostre estil <strong>de</strong> vida i la nostra consciència.<br />

La solució, doncs, difícilment la trobarem en la <strong>de</strong>tecció,<br />

correcció o expulsió <strong>de</strong>ls dolents, sinó preparant a<strong>de</strong>quadament<br />

infants i joves per enfortir la seva subjectivitat, la seva<br />

capacitat <strong>de</strong> raonament, la seva in<strong>de</strong>pendència personal<br />

i la seva responsabilitat, perquè ningú és esclau <strong>de</strong> cap<br />

circumstància per dura i persistent que sigui.<br />

Hem parlat poc <strong>de</strong> <strong>les</strong> víctimes, obsessionats com hem estat<br />

per trobar <strong>les</strong> arrels <strong>de</strong>l mal, per esbrinar com <strong>un</strong>s joves<br />

instruïts en <strong>les</strong> nostres esco<strong>les</strong> i, aparentment almenys,<br />

ben integrats, han pogut preparar i dur a terme <strong>un</strong>a barbaritat<br />

com aquesta. Però el record i la compassió per totes i<br />

cadasc<strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> víctimes i <strong>de</strong> <strong>les</strong> seves famílies no hauria<br />

<strong>de</strong> caure en l’oblit. Aquest record ens fa avinent que la vida<br />

és contingent, imprevisible, <strong>un</strong> autèntic regal que val la<br />

pena esprémer amb intensitat i sentit. I ens esperona a fer<br />

costat als qui n’han sortit mutilats o els qui han vist tr<strong>un</strong>cat<br />

inesperadament el seu projecte <strong>de</strong> vida com<br />

a fills, com a companys, com a pares, com a<br />

amics… Perquè <strong>de</strong> víctimes <strong>de</strong>sgraciadament<br />

cada dia se’n fabriquen: a <strong>les</strong> carreteres, a<br />

<strong>les</strong> llars —la violència domèstica—, a <strong>les</strong><br />

guerres, per més ll<strong>un</strong>yanes que ens semblin.<br />

Aquests dies hem <strong>de</strong>scobert també els<br />

límits <strong>de</strong> l’escola i <strong>de</strong>l sistema educatiu<br />

en general. Perquè la vida <strong>de</strong>ls infants i<br />

joves té molt més recorregut i amplitud:<br />

tant la família com els companys, tant el<br />

lleure com <strong>les</strong> possibilitats i mancances <strong>de</strong>l<br />

seu entorn real i virtual, pesen i compten.<br />

I aquesta <strong>de</strong>scoberta no ha <strong>de</strong> rebaixar<br />

pas el nostre compromís, ni el valor <strong>de</strong> la<br />

nostra feina, però sí que ha <strong>de</strong> foragitar<br />

tant la culpabilització com el victimisme.<br />

L’educació no <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser <strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

dimensions <strong>de</strong> <strong>les</strong> polítiques socials per<br />

construir societats més <strong>de</strong> bon viure, més<br />

cohesiona<strong>de</strong>s i més equitatives. Posar totes<br />

<strong>les</strong> esperances en l’escola és <strong>un</strong>a política<br />

equivocada que cal corregir <strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>les</strong><br />

administracions públiques i <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l tercer<br />

sector, perquè aquí no estem parlant ni <strong>de</strong><br />

consum, ni <strong>de</strong> lucre, sinó <strong>de</strong> drets.<br />

Cada dia que passa es fa més i més gran<br />

l’escletxa generacional entre pares i fills,<br />

a causa, almenys en part, <strong>de</strong> la cultura<br />

<strong>de</strong>l mòbil, que ho ha trastocat tot, també<br />

<strong>les</strong> formes tradicionals <strong>de</strong> transmissió,<br />

<strong>de</strong> socialització i control que formaven<br />

part <strong>de</strong> <strong>les</strong> responsabilitats atribuï<strong>de</strong>s a<br />

la família, i <strong>les</strong> relacions interpersonals,<br />

permanentment activa<strong>de</strong>s, sovint anònimes<br />

o emmascara<strong>de</strong>s, i gairebé sempre<br />

apressa<strong>de</strong>s i immediates. Uns pares que<br />

viuen amb angoixa aquest distanciament;<br />

<strong>un</strong>s ado<strong>les</strong>cents i joves que necessiten<br />

aquests vinc<strong>les</strong> per fer-se grans i per fer<br />

front a <strong>les</strong> seduccions banals i a <strong>les</strong> cri<strong>de</strong>s<br />

interessa<strong>de</strong>s que els arriben <strong>de</strong> tot arreu.<br />

No hi ha <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>itat musulmana, com no<br />

hi ha <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>itat catòlica, que actuï sempre<br />

en f<strong>un</strong>ció d’aquesta etiqueta parcial i reduccionista.<br />

Tampoc no és a<strong>de</strong>quat veure l’islam<br />

com <strong>un</strong> bloc monolític i estàtic, radicalment<br />

diferent <strong>de</strong>l cristianisme, primitiu, irracional,<br />

sexista i violent. Però és evi<strong>de</strong>nt que la religió<br />

—encara que sigui <strong>un</strong>a perversió d’aquesta<br />

religió— hi juga <strong>un</strong> paper, en aquests atemptats.<br />

Quants imams no prediquen l’islam<br />

dominant a l’Aràbia Saudita, que dictamina,<br />

per exemple, la mort d’homosexuals i adúlters,<br />

la prohibició <strong>de</strong> tenir amics cristians?<br />

Ens cal evitar <strong>de</strong> totes totes els efectes<br />

perversos <strong>de</strong> l’atemptat. Els educadors no<br />

ens hem <strong>de</strong> convertir en policies, col·locant<br />

<strong>un</strong>a mirada <strong>de</strong> sospita sobre tot l’alumnat<br />

<strong>de</strong> religió musulmana, sinó que ens hem<br />

d’esforçar a conèixer-los, hem <strong>de</strong> dialogar<br />

i hem d’escoltar per tal d’orientar-los i corregir-los,<br />

si cal. Hem posat el focus en <strong>les</strong><br />

polítiques d’acollida, però potser ens hem<br />

oblidat <strong>de</strong> <strong>les</strong> polítiques d’interculturalitat.<br />

Hem <strong>de</strong> revisar el nostre currículum, la gramàtica<br />

escolar, els dispositius específics <strong>de</strong><br />

què disposem i els recursos i materials que<br />

fem servir, sovint tenyits inconscientment<br />

d’assimilacionisme i <strong>de</strong> supremacisme.<br />

Potser no podrem evitar <strong>un</strong>a altra <strong>de</strong>sgràcia<br />

com aquesta, perquè tot no és a <strong>les</strong> nostres<br />

mans, però sí que haurem treballat en la<br />

bona direcció per aconseguir-ho.


4<br />

Monogràfic<br />

CATALUNYA-AMÈRICA LLATINA,<br />

UN VIATGE D'ANADA I TORNADA<br />

5<br />

MMONOGRÀFIC<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396<br />

Aquest monogràfic vol fer presents els forts lligams existents a casa nostra<br />

amb Amèrica Llatina i a la inversa, i com han ajudat a millorar <strong>les</strong> concepcions<br />

educatives en ambdues realitats; per això el seu títol és «Catal<strong>un</strong>ya-Amèrica<br />

Llatina,<strong>un</strong> viatge d’anada i tornada».<br />

Ha estat especialment al llarg d’aquests últims setanta-cinc anys que <strong>les</strong><br />

interrelacions han es<strong>de</strong>vingut ponts <strong>de</strong> transformació i d’intercanvi que han<br />

incidit en tots els àmbits, i <strong>de</strong> manera fonamental, en el cultural i l’educatiu.<br />

Quan els refugiats catalans que fugen <strong>de</strong> la repressió franquista arriben a<br />

<strong>un</strong>a gran quantitat <strong>de</strong> països llatinoamericans, <strong>un</strong> bon grapat d’ells i el<strong>les</strong><br />

són persones provinents <strong>de</strong> l’educació.<br />

L’experiència republicana que porten a <strong>les</strong> seves espatl<strong>les</strong> i en la seva ment<br />

la posaran al servei <strong>de</strong>ls respectius països acollidors i ajudaran a potenciar<br />

l’obertura conceptual i i<strong>de</strong>ològica <strong>de</strong> l’educació. Posteriorment, <strong>les</strong> múltip<strong>les</strong><br />

revoltes que esclaten arreu d’Amèrica Llatina per <strong>de</strong>stronar <strong>les</strong> dictadures<br />

militars imperants portaran a prof<strong>un</strong>ds replantejaments polítics, i entre<br />

aquests, els educatius, que ens arribaran, en viatge <strong>de</strong> tornada, <strong>de</strong> mans <strong>de</strong><br />

pensadors i pedagogs avui reconeguts <strong>un</strong>iversalment, i <strong>les</strong> seves propostes<br />

arrelaran prof<strong>un</strong>dament a casa nostra i es<strong>de</strong>vindran mo<strong>de</strong>ls i marcs teòrics<br />

<strong>de</strong> reflexió.<br />

L’article <strong>de</strong> Joan Surroca ens planteja la cara i la creu <strong>de</strong>l procés <strong>de</strong> cooperació<br />

i d’intercanvi per tal <strong>de</strong> veure com cal entomar-la perquè sigui enriquidora per<br />

a totes <strong>les</strong> parts. En Mon Marquès, com a memòria històrica, ens fa present<br />

com incidiren alg<strong>un</strong>s mestres catalans a diferents països llatinoamericans i<br />

com la seva acció ajudà a l’obertura educativa. En el camp <strong>de</strong> la cooperació<br />

educativa, en Sebas Parra ens presenta l’aportació feta en el camp educatiu<br />

a Nicaragua en el procés d’alfabetització. Xavier Besalú, Natàlia Zaro, Car<strong>les</strong><br />

Perellada, Sebas Parra i Jaume Botey ens apropen, respectivament, a conèixer<br />

<strong>un</strong>a mica Paulo Freire, Eduardo Galeano, Mauricio i Rebeca Wild, Orlando<br />

Pineda i Miquel Soler, pedagogs <strong>de</strong> primer nivell a qui <strong>de</strong>vem molt i a qui<br />

cal conèixer en prof<strong>un</strong>ditat perquè són exemp<strong>les</strong> que ens obliguen a trans-<br />

formar concepcions i consciències. D’altra<br />

banda es <strong>de</strong>tallen experiències educatives<br />

porta<strong>de</strong>s a terme com a accions d’agermanament,<br />

com la feta <strong>de</strong>s d’Arbúcies amb<br />

Palacagüina (Nicaragua), que <strong>de</strong>talla en<br />

Jordi Pujadas; o la Dolors Freixenet, que<br />

explica la feta <strong>de</strong>s <strong>de</strong> poblacions <strong>de</strong>l Baix<br />

Llobregat amb la com<strong>un</strong>itat <strong>de</strong> Nueva<br />

Esperanza d’El Salvador, o la Mariona i en<br />

Josep Callís, que expliquen la <strong>de</strong>l Pla <strong>de</strong><br />

l’Estany amb la com<strong>un</strong>itat Seg<strong>un</strong>do Montes<br />

i altres poblacions <strong>de</strong>l nord <strong>de</strong> Morazán<br />

(El Salvador) o la Col·laboració amb <strong>les</strong><br />

Campanyes d’Alfabetització <strong>de</strong> Nicaragua,<br />

que glosa Sebas Parra.<br />

De segur que la lectura ens farà pensar en<br />

la necessitat que tot procés educatiu, fins<br />

i tot el més simple dins <strong>de</strong> l’aula, genera,<br />

per ser efectiu, viatges d’anada i tornada.<br />

Que aquest viatge us sigui profitós!


L’exili <strong>de</strong> mestres republicans cap a Amèrica, el 1939, va provocar en els països d’acollida<br />

<strong>un</strong>a notable millora en <strong>de</strong>terminats sectors educatius. Bona part <strong>de</strong>ls mestres, homes i<br />

dones que van a l’exili (gairebé <strong>un</strong> 12% <strong>de</strong>ls que treballaven a Catal<strong>un</strong>ya) formaven part<br />

<strong>de</strong> l’avantguarda pedagògica. Marxen a l’exili i s’emporten el mo<strong>de</strong>l d’escola (laica, coeducativa,<br />

amb ensenyament actiu, mitjançant l’observació i l’experimentació, científica, etc.)<br />

que havien practicat durant els anys republicans.<br />

Mestres catalans a Llatinoamèrica<br />

SALOMÓ MARQUÈS<br />

Professor d’Història <strong>de</strong> l’Educació<br />

Universitat <strong>de</strong> Girona<br />

L’exili <strong>de</strong> mestres republicans el 1939 va<br />

representar la marxa d’<strong>un</strong> estil d’educació<br />

que es resumeix en l’expressió «Nosaltres<br />

els ensenyàvem a pensar, no pas a emmagatzemar»<br />

que em va dir, fa <strong>un</strong>s quants<br />

anys, <strong>un</strong>a mestra exiliada a Tijuana. Expressió<br />

que continua tenint vali<strong>de</strong>sa avui<br />

dia. Bona part d’aquells homes i dones<br />

que sortiren <strong>de</strong> Catal<strong>un</strong>ya encalçats per<br />

<strong>les</strong> tropes rebels a la República continuaran<br />

ensenyant als països d’acollida amb<br />

el mateix esperit que ho havien fet aquí<br />

durant els anys republicans.<br />

I ho faran amb <strong>un</strong> ventall d’aportacions<br />

variat. A Mèxic, treballant a <strong>les</strong> esco<strong>les</strong><br />

crea<strong>de</strong>s a la capital fe<strong>de</strong>ral pel Govern <strong>de</strong><br />

la República a l’exili; en alg<strong>un</strong>es ciutats<br />

fora <strong>de</strong> la capital fe<strong>de</strong>ral, a través <strong>de</strong>l Patronato<br />

Cervantes, que ajudava a la creació<br />

d’esco<strong>les</strong>; o en experiències educatives<br />

personals.<br />

El país americà que acull més mestres<br />

és Mèxic, que els obre <strong>les</strong> portes <strong>de</strong> bat<br />

a bat. Veneçuela és el segon. A tots els<br />

altres països hi ha constància documental<br />

<strong>de</strong> mestres exiliats treballant en diferents<br />

camps <strong>de</strong> l’educació.<br />

Mèxic<br />

El govern <strong>de</strong> la República a l’exili crea, a<br />

la capital <strong>de</strong> l’Estat, l’Instituto Luis Vives,<br />

el Colegio Madrid, l’Aca<strong>de</strong>mia Hispanomexicana<br />

i l’Instituto Hispano-mexicano<br />

Ruiz <strong>de</strong> Alarcón. En aquests centres, hi<br />

ensenyen Mo<strong>de</strong>st Bargalló, Marcel Santaló,<br />

Alfons Boix, Enriqueta Ortega, Josefina<br />

Roure, Teresa Vilasetrú, Estrella Cortics,<br />

Pilar Santiago, Josefina Oliva, Elvira Godàs i<br />

molts més. En aquests centres on treballen<br />

els mestres exiliats la majoria <strong>de</strong>ls alumnes<br />

són fills <strong>de</strong> republicans exiliats.<br />

El full informatiu <strong>de</strong> l’Instituto Luis Vives<br />

explica amb aquestes parau<strong>les</strong> el clima<br />

pedagògic d’aquests centres:<br />

Importa estructurar el pensamiento como<br />

órgano <strong>de</strong> la ciencia y <strong>de</strong> la libre investigación<br />

personal. No son sabios o atletas lo que correspon<strong>de</strong><br />

a la escuela producir, sino hombres<br />

capaces <strong>de</strong> serlo, si su vocación lo reclama<br />

o sus necesida<strong>de</strong>s lo exigen. Esta formación<br />

supone <strong>un</strong> trabajo intelectual intenso y riguroso,<br />

el juego corporal al aire libre, el trato<br />

largo y frecuente con la naturaleza y el arte,<br />

la íntima convivencia y la cooperación en<br />

<strong>un</strong> ambiente <strong>de</strong> amplia tolerancia humana,<br />

<strong>de</strong> relación familiar, <strong>de</strong> mútuo abandono<br />

y confianza, <strong>de</strong> íntima y constante acción<br />

personal entre alumnos y maestros.<br />

Textos semblants es po<strong>de</strong>n trobar en publicacions<br />

pedagògiques <strong>de</strong> la República.<br />

Traspua l’estil <strong>de</strong> la Institución Libre <strong>de</strong> la<br />

Enseñanza, <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> l’Escola Activa,<br />

<strong>de</strong>ls discursos i documents <strong>de</strong>ls governs<br />

republicans i <strong>de</strong> la Generalitat.<br />

I l’estil d’ensenyar <strong>de</strong>ls mestres en aquestes<br />

esco<strong>les</strong>, com és? Martí Soler em parlava<br />

<strong>de</strong> la seva mestra, Josefina Oliva, dient:<br />

13<br />

MMONOGRÀFIC<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396<br />

Alg<strong>un</strong>s mestres arribaran a Amèrica el<br />

1939; d’altres, més tard, en sortir <strong>de</strong> la<br />

presó franquista o en no po<strong>de</strong>r resistir el<br />

nou clima sociopolític <strong>de</strong> la dictadura.<br />

Alg<strong>un</strong>s treballaran a diferents països abans<br />

d’establir-se <strong>de</strong>finitivament. En el cas <strong>de</strong>ls<br />

que van arribar primer a la República Dominicana,<br />

ben aviat van haver d’anar-se’n<br />

perquè havien caigut en mans <strong>de</strong>l dictador<br />

Trujillo.<br />

El mestre Josep Mascot a l'escola, a Texcoco, prop <strong>de</strong> la capital <strong>de</strong> l'Estat.


Portada <strong>de</strong>l Colegio Ruiz <strong>de</strong> Alarcón que va dirigir el mestre Josep Mascort.<br />

Era <strong>un</strong>a dona extraordinària. Ens ensenyava<br />

geografia humana. Recordo haver treballat<br />

durant <strong>un</strong> o dos mesos <strong>un</strong> mapa d’Amèrica<br />

on es marcaven els llocs <strong>de</strong> totes <strong>les</strong><br />

activitats humanes d’Amèrica… també<br />

vaig fer <strong>un</strong> treball sobre Mèxic, <strong>de</strong> tot el<br />

que passava al país. A mi em semblava<br />

exhaustiu. Ens feia treballar <strong>de</strong> valent,<br />

estudiar <strong>un</strong> tema i presentar-lo a classe i<br />

respondre <strong>les</strong> preg<strong>un</strong>tes <strong>de</strong>ls companys…<br />

per tant, ensenyament actiu.<br />

A més d’aquests centres a la capital fe<strong>de</strong>ral,<br />

el Govern <strong>de</strong> la República va crear el<br />

Patronato Cervantes, el qual va ajudar a<br />

la creació <strong>de</strong> col·legis a diferents ciutats,<br />

tots amb el nom <strong>de</strong> Colegio Cervantes. A<br />

Córdoba, Torreón, Tampico, Tapachula,<br />

Mérida, etc., mestres exiliats continuen<br />

ensenyant amb el mateix estil i entusiasme<br />

que ho han fet a Catal<strong>un</strong>ya. Els germans<br />

Bargés, tres mestres gironins establerts a<br />

Córdoba (Veracruz), m’escrivien els seus<br />

records i em <strong>de</strong>ien:<br />

Encara trobem molts alumnes pel carrer<br />

que ens recor<strong>de</strong>n i és que hem estat mestres<br />

diferents <strong>de</strong>ls d’aquí. Jo els <strong>de</strong>ia: Us<br />

heu d’interessar per la premsa <strong>de</strong> Mèxic,<br />

saber el que passa a Mèxic, quines relacions<br />

té Mèxic amb el món. I els altres mestres<br />

arribaven: Bé, anem a dictar la lliçó: bla,<br />

bla, bla. Jo sempre al voltant <strong>de</strong> la lliçó<br />

que explicava, sempre tenia alg<strong>un</strong>a novetat<br />

per explicar.<br />

Antics alumnes m’explicaven com eren<br />

<strong>les</strong> classes <strong>de</strong>ls Bargés: feien projeccions<br />

a l’aula, l’any 1949! Al pati feien <strong>un</strong><br />

relleu <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong> Veracruz amb sorra;<br />

estudiaven geografia llegint el diari, que<br />

informava <strong>de</strong>l viatge que el presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

Mèxic estava fent per països d’Europa, etc.<br />

Encara avui f<strong>un</strong>ciona el Colegio Cervantes<br />

a Torreón (Cuahuila) dirigit pels germans<br />

Mén<strong>de</strong>z Vigatà, nets <strong>de</strong>l mestre lleidatà<br />

Josep Vigatà. Aquest col·legis, a diferència<br />

<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> la capital <strong>de</strong> l’Estat, eren molt més<br />

interclassistes, perquè hi anaven força<br />

més nois i noies mexicans i alg<strong>un</strong>s indis<br />

que no podien pagar la quota. La majoria,<br />

a diferència <strong>de</strong> Mèxic DF, no eren fills <strong>de</strong><br />

republicans exiliats.<br />

Un tercer grup <strong>de</strong> mestres present a Mèxic<br />

el configuren els freinetistes, que creen<br />

<strong>les</strong> seves pròpies esco<strong>les</strong>. La presència<br />

<strong>de</strong> mestres seguidors <strong>de</strong> Freinet és molt<br />

notable en l’exili americà. Més <strong>de</strong> la meitat<br />

<strong>de</strong>l grup Batec (mestres seguidors <strong>de</strong><br />

Freinet, estimulats i animats per l’inspector<br />

Herminio Almendros) marxen a l’exili! S’hi<br />

<strong>de</strong>staquen tres noms propis.<br />

Patricio Redondo arriba a Mèxic el 1940<br />

<strong>de</strong>sprés d’<strong>un</strong>a fracassada estada a Santo<br />

Domingo. Establert a San Andrés Tuxtla (Veracruz),<br />

fa escola a l’aire lliure i, més tard,<br />

crea la seva pròpia escola que f<strong>un</strong>ciona fins<br />

a la seva mort el 1967. L’historiador J. L.<br />

Abellán, parlant <strong>de</strong> l’exili mexicà i <strong>de</strong> Redondo,<br />

escriu: «Se le consi<strong>de</strong>ra en México<br />

como f<strong>un</strong>dador <strong>de</strong> las llamadas escuelas<br />

activas, <strong>un</strong>a <strong>de</strong> las cua<strong>les</strong>, en la capital<br />

<strong>de</strong> la República, lleva su nombre. Gracias<br />

a Redondo, San Andrés Tuxtla irradió a<br />

todo el país y al extranjero nuevos estilos<br />

pedagógicos <strong>de</strong> fuerte arraigo».<br />

Pocs anys <strong>de</strong>sprés arriba Ramon Costa Jou,<br />

proce<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Santo Domingo (1940-1943)<br />

i <strong>de</strong> Cuba (1943-1945). Tornarà a l’illa<br />

a l’època <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>l Castro (1960-1967).<br />

Durant la seva primera etapa mexicana<br />

és cap <strong>de</strong>l sector pedagògic <strong>de</strong>l Centre<br />

Psicopedagògic d’Orientació, conegut amb<br />

el nom <strong>de</strong> «la Casa sin Rejas» (<strong>un</strong>a escola<br />

primària per a infants amb pocs recursos<br />

econòmics). La seva feina consisteix a<br />

«<strong>de</strong>mostrar en la práctica la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong><br />

los métodos activos en la enseñanza,<br />

entre ellos, la técnica Freinet». En la<br />

seva segona estada a la capital mexicana<br />

treballa d’assessor pedagògic <strong>de</strong> l’escola<br />

Emilio Abreu i col·labora en diferents organismes<br />

<strong>de</strong> l’Estat: Secretaria d’Educació,<br />

Consell Nacional <strong>de</strong> Ciència i Tecnologia,<br />

la UNAM; a més, publica llibres <strong>de</strong> marcat<br />

to educatiu.<br />

José <strong>de</strong> Tapia arriba a Mèxic el 1948, proce<strong>de</strong>nt<br />

<strong>de</strong> França i convidat per Redondo.<br />

Inicialment treballa a l’Institut Indigenista<br />

en <strong>un</strong> programa d’alfabetització basat en<br />

el mèto<strong>de</strong> Freinet; <strong>de</strong>sprés ho farà en <strong>un</strong>a<br />

escola rural. El 1964, f<strong>un</strong>da l’escola privada<br />

Manuel Bartolomé Cossio, <strong>un</strong> centre<br />

que f<strong>un</strong>ciona a partir <strong>de</strong>l diari <strong>de</strong> classe,<br />

l’assemblea, la confecció <strong>de</strong> llibres, <strong>les</strong> conferències<br />

que fan els pares i els mateixos<br />

nois, els tallers que f<strong>un</strong>cionen a la tarda,<br />

el diari mural, els qua<strong>de</strong>rns <strong>de</strong> geometria,<br />

<strong>les</strong> visites i sorti<strong>de</strong>s fora <strong>de</strong> l’escola, etc.,<br />

és a dir, aplicant aquel<strong>les</strong> metodologies<br />

que ja havia practicat a Catal<strong>un</strong>ya abans<br />

d’anar a l’exili.<br />

L'escut <strong>de</strong>l Colegio Cervantes, a la ciutat <strong>de</strong> Córdoba<br />

(Veracruz) creat pels germans Bargés Barba.<br />

Un altre nom propi que mereix ser <strong>de</strong>stacat<br />

per la seves aportacions és el <strong>de</strong> Maria<br />

Solà <strong>de</strong> Sellarés. A El Salvador havia dirigit<br />

l’única Escola Normal per a noies a<br />

la capital. També va treballar en el camp<br />

<strong>de</strong> la cultura indígena. Posteriorment va<br />

anar a Guatemala i el 1954 s’estableix a<br />

Mèxic on, a més d’ensenyar en diferents<br />

<strong>un</strong>iversitats, es <strong>de</strong>dica a publicar <strong>les</strong> seves<br />

obres pedagògiques i a difondre la pedagogia<br />

Waldorf i el pensament pedagògic <strong>de</strong><br />

Rudolf Steiner. Des <strong>de</strong> Mèxic els treballs<br />

sobre Waldorf i Steiner es difonen per altres<br />

països <strong>de</strong>svetllant l’interès <strong>de</strong>ls sectors<br />

renovadors <strong>de</strong> l’educació. Maria Solà és,<br />

sens dubte, la difusora d’aquesta nova<br />

proposta educativa i escolar.<br />

Veneçuela<br />

A Caracas, on van a parar força exiliats,<br />

alg<strong>un</strong>s mestres hi f<strong>un</strong><strong>de</strong>n els seus propis<br />

col·legis. A diferència <strong>de</strong>l que passa a Mè-<br />

15<br />

MMONOGRÀFIC<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396


El professorat <strong>de</strong>l Colegio Cervantes a Córdoba (Veracruz).<br />

xic, on aquestes iniciatives tenen l’ajuda<br />

econòmica <strong>de</strong>l govern republicà a l’exili,<br />

als altres països <strong>les</strong> iniciatives i <strong>les</strong> aju<strong>de</strong>s<br />

econòmiques són priva<strong>de</strong>s. L’Instituto-<br />

Escuela la Florida el crea Bartomeu Oliver<br />

el 1940. Pensador i home <strong>de</strong> prof<strong>un</strong><strong>de</strong>s<br />

conviccions pedagògiques, orienta el centre<br />

entorn <strong>de</strong> <strong>les</strong> i<strong>de</strong>es <strong>de</strong> la Institución<br />

Libre <strong>de</strong> Enseñanza. Aquestes són l’eix<br />

<strong>de</strong> l’educació que s’imparteix al centre<br />

on treballaran <strong>un</strong>a bona colla <strong>de</strong> mestres<br />

exiliats, alg<strong>un</strong>s <strong>de</strong>ls quals, amb el pas <strong>de</strong>l<br />

temps, crearan <strong>les</strong> seves pròpies esco<strong>les</strong>.<br />

L’Instituto Montessori San Jorge el crea el<br />

matrimoni format per Joan Gols i Mercè<br />

Cavagliani el 1940. L’ensenyament actiu<br />

i renovador és l’eix <strong>de</strong> l’educació d’aquest<br />

col·legi, que acollirà a <strong>les</strong> seves au<strong>les</strong> fills<br />

<strong>de</strong> catalans exiliats.<br />

El Colegio América el patrocinen <strong>un</strong> grup<br />

<strong>de</strong> famílies <strong>de</strong> la burgesia catalana i el<br />

posen en mans <strong>de</strong> mestres exiliats. En<br />

aquest col·legi, hi treballen Maria Gili,<br />

Joan Abadies, Tomàs Bartrolí, Harmonia<br />

Dalmau, Josep Pellisa, etc. També Luis<br />

Leal, que posteriorment crea el seu propi<br />

col·legi. Aquest asturià va ser director <strong>de</strong><br />

l’Escola Normal <strong>de</strong> Girona durant els anys<br />

<strong>de</strong> guerra. Pedagògicament, el centre tenia<br />

<strong>un</strong>a orientació horaciana i feia seu el lema<br />

d’Horaci «Educar gaudint».<br />

També s’incorpora al centre Raimon Torroja<br />

quan arriba a Caracas, el 1948, <strong>de</strong>sprés<br />

d’haver estat <strong>de</strong>purat i passar dos anys<br />

a la presó i no po<strong>de</strong>r aguantar el clima<br />

sociopolític <strong>de</strong> l’Espanya franquista. L’esperaven<br />

companys mestres amb els braços<br />

oberts. Torroja és <strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> personalitats<br />

pedagògiques <strong>de</strong>staca<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Catal<strong>un</strong>ya<br />

republicana. Havia treballat al Colegio<br />

Cervantes <strong>de</strong> Madrid, <strong>un</strong> centre experimental.<br />

Becat per la J<strong>un</strong>ta <strong>de</strong> Ampliación<br />

<strong>de</strong> Estudios viatjà per Europa visitant <strong>les</strong><br />

anomena<strong>de</strong>s «esco<strong>les</strong> noves». El 1933,<br />

passà a dirigir l’Escola Annexa a la Normal<br />

<strong>de</strong> la Generalitat; imparteix cursos a <strong>les</strong><br />

Esco<strong>les</strong> d’Estiu i al Seminari <strong>de</strong> Pedagogia<br />

<strong>de</strong> la Universitat <strong>de</strong> Barcelona, etc. Al<br />

mateix temps va publicant llibres escolars i<br />

educatius. Al Colegio América, <strong>de</strong> tradició<br />

republicana i laica, amb <strong>un</strong> ensenyament<br />

d’alta qualitat científica amb metodologies<br />

actives, hi serà vicedirector.<br />

Joan Campà i Claverol és <strong>un</strong> mestre d’i<strong>de</strong>ologia<br />

i militància anarquista. A Catal<strong>un</strong>ya<br />

va ser educat en <strong>un</strong>a escola racionalista.<br />

Va treballar a l’escola Ferrer i Guàrdia, <strong>de</strong><br />

Terrassa. Una escola activa i respectuosa<br />

amb els infants, amb classes a l’aire lliure,<br />

amb excursions, correspondència escolar,<br />

etc. Aquest estil <strong>de</strong> mestre és el que aplica<br />

a <strong>les</strong> esco<strong>les</strong> on treballa a Veneçuela. El<br />

1938, en plena guerra, va substituir Puig<br />

Elías en la ponència <strong>de</strong> l’ensenyament primari<br />

en el CENU (Consell <strong>de</strong> l’Escola Nova<br />

Unificada). Després <strong>de</strong> treballar a diferents<br />

esco<strong>les</strong> a Caracas crea, j<strong>un</strong>tament amb la<br />

seva filla, el 1956, l’Instituto Einstein. Les<br />

bases educatives <strong>de</strong>l centre són la tolerància,<br />

la cientificitat i el respecte a l’infant. A<br />

diferència d’altres mestres, que continuen<br />

mantenint-se republicans i antifranquistes<br />

però no militen en partits, Campà continua<br />

actiu en la lluita contra la dictadura <strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

la seva militància a la CNT i participant en<br />

congressos internacionals.<br />

“LA PRESÈNCIA POSITIVA DELS<br />

MESTRES REPUBLICANS EXILIATS<br />

EN TERRES AMERICANES COMPORTÀ<br />

UNA MILLORA ESCOLAR AMB<br />

L’APLICACIÓ DE LES METODOLOGIES<br />

QUE AQUESTS I AQUESTES MESTRES<br />

HAVIEN FET SERVIR A L’ESCOLA<br />

A CATALUNYA DURANT ELS ANYS<br />

REPUBLICANS”<br />

A Maracaibo el matrimoni Barrull-Zavala,<br />

ell català i ella basca, mestres tots dos,<br />

treballen en diferents àmbits educatius:<br />

en el camp <strong>de</strong> la formació inicial <strong>de</strong>ls<br />

mestres, més tard amb infants abandonats<br />

i, finalment, creant el seu propi centre, el<br />

Colegio Cervantes, <strong>de</strong>stinat a educar <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l jardí d’infància fins a l’entrada a la <strong>un</strong>iversitat.<br />

Defensors acèrrims <strong>de</strong> l’educació<br />

<strong>de</strong>mocràtica treballen sense parar perquè la<br />

cultura no sigui <strong>un</strong> privilegi <strong>de</strong> <strong>les</strong> classes<br />

benestants, proposen la <strong>de</strong>mocratització<br />

<strong>de</strong> l’ensenyament en tots els graus. A<br />

més, proposen <strong>un</strong>a millora econòmica <strong>de</strong>l<br />

professorat com a primer pas per a la dignificació<br />

docent; insisteixen en la necessitat<br />

<strong>de</strong> crear esco<strong>les</strong> d’adults a <strong>les</strong> ciutats i<br />

al camp per aconseguir l’alfabetització<br />

<strong>de</strong>l poble. Proposen incorporar l’escola<br />

veneçolana al moviment internacional <strong>de</strong><br />

l’Escola Activa, l’establiment <strong>de</strong>l Servei<br />

d’Higiene <strong>Escolar</strong>, etc.<br />

Cuba<br />

Herminio Almendros, l’inspector que va<br />

ser <strong>un</strong>a peça fonamental en el naixement i<br />

consolidació <strong>de</strong>l moviment freinetista entre<br />

el magisteri lleidatà, animant-lo i engrescant-lo<br />

a practicar la metodologia Freinet,<br />

arriba a Cuba <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> ser acollit a França<br />

pel mateix Freinet. Aquesta personalitat <strong>de</strong><br />

primer ordre en el camp educatiu treballa<br />

en el camp <strong>de</strong> l’ensenyament tan bon p<strong>un</strong>t<br />

arriba a Cuba. Primer durant el govern <strong>de</strong><br />

Batista, amb el qual no ho tindrà fàcil per<br />

<strong>les</strong> seves i<strong>de</strong>es pedagògiques i polítiques.<br />

A més <strong>de</strong> treballar a diferents centres,<br />

publica <strong>un</strong>a bona colla <strong>de</strong> llibres escolars.<br />

Amb el triomf <strong>de</strong> la revolució castrista collabora<br />

activament amb el nou govern i té<br />

diferents càrrecs <strong>de</strong> responsabilitat, sempre<br />

relacionats amb l’educació. Així és nomenat<br />

director general d’Educación Rural;<br />

director <strong>de</strong> l’Editorial Juvenil; <strong>de</strong>legat <strong>de</strong> la<br />

Dirección <strong>de</strong> Enseñanza Media <strong>de</strong>l Ministerio<br />

<strong>de</strong> Fuerzas Armadas Revolucionarias;<br />

assessor <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Educación per<br />

a la formació <strong>de</strong> mestres, etc.<br />

17<br />

MMONOGRÀFIC<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396


Ramon Costa Jou, <strong>un</strong> altre mestre freinetista,<br />

arriba a Cuba <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la República<br />

Dominicana fugint <strong>de</strong> la dictadura <strong>de</strong><br />

Trujillo. Al cap d’<strong>un</strong> parell d’anys se’n<br />

va a Mèxic i torna temporalment a Cuba<br />

convidat pel govern revolucionari cubà el<br />

1960. Exerceix <strong>de</strong> professor <strong>de</strong> Teoria <strong>de</strong><br />

l’Educació i és el cap <strong>de</strong>l Departament <strong>de</strong><br />

Pedagogia <strong>de</strong> la Universitat <strong>de</strong> l’Havana <strong>de</strong>l<br />

1961 al 1967, any en què torna a Mèxic<br />

per raons <strong>de</strong> salut. Resumeix l’objectiu <strong>de</strong>l<br />

seu treball amb aquestes parau<strong>les</strong>: «formar<br />

maestros y profesores <strong>de</strong> acuerdo con las<br />

necesida<strong>de</strong>s surgidas a raíz <strong>de</strong>l tri<strong>un</strong>fo<br />

<strong>de</strong> la revolución […] Se trataba <strong>de</strong> hacer<br />

<strong>un</strong> maestro nuevo que tuviera en cuenta<br />

esencialmente las condiciones peculiares<br />

<strong>de</strong> cada niño, <strong>de</strong> cada alumno, en f<strong>un</strong>ción<br />

<strong>de</strong>l medio social», <strong>un</strong> resum molt clar <strong>de</strong><br />

la pedagogia freinetiana.<br />

que hem escrit n’hi ha prou per fer-nos <strong>un</strong>a<br />

i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la presència positiva <strong>de</strong>ls mestres<br />

republicans exiliats en terres americanes.<br />

Una presència que portà <strong>un</strong>a millora escolar<br />

amb l’aplicació <strong>de</strong> <strong>les</strong> metodologies<br />

que aquests i aquestes mestres havien<br />

fet servir a l’escola a Catal<strong>un</strong>ya durant els<br />

anys republicans —i també abans i amb<br />

la inculcació <strong>de</strong>ls valors <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocràcia,<br />

solidaritat, etc.— que s’inculcaven a <strong>les</strong><br />

esco<strong>les</strong> <strong>de</strong>l nostre país abans <strong>de</strong> la dictadura<br />

franquista.<br />

Una dictadura que, pel que fa a l’escola,<br />

va representar <strong>un</strong>a enorme reculada i<br />

l’establiment d’<strong>un</strong>a escola basada en la<br />

por, la resignació, el silenci i <strong>les</strong> bases<br />

i<strong>de</strong>ològiques <strong>de</strong>l nacionalcatolicisme. El<br />

que va ser riquesa per a <strong>un</strong>s va comportar<br />

pobresa per a d’altres.<br />

19<br />

MMONOGRÀFIC<br />

novembre-<strong>de</strong>sembre´17<br />

396<br />

Xile<br />

Dolors Piera, <strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> f<strong>un</strong>dadores <strong>de</strong> la<br />

Cooperativa <strong>de</strong> la Tècnica Freinet, arriba<br />

a Xile proce<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la República Dominicana.<br />

Treballa en l’ensenyament privat i<br />

durant <strong>un</strong>s anys és assessora al Ministeri<br />

d’Educació per a l’elaboració <strong>de</strong> programes<br />

educatius. L’esperit i <strong>les</strong> metodologies renovadores<br />

que havia practicat intensament<br />

a Catal<strong>un</strong>ya continua aplicant-<strong>les</strong> a <strong>les</strong> esco<strong>les</strong><br />

on treballa a Santiago <strong>de</strong> Xile. Primer<br />

en <strong>un</strong>a escola per a nens difícils; més tard<br />

en <strong>un</strong>a escola pilot privada <strong>de</strong> jueus, Balik;<br />

<strong>de</strong>sprés, a l’escola An<strong>de</strong>rsen, on aplica <strong>les</strong><br />

metodologies freinetianes. El seu treball a<br />

favor d’<strong>un</strong>a educació activa amb <strong>un</strong> marcat<br />

to social el comparteix amb l’activitat pública<br />

<strong>de</strong> marcat to social —no obli<strong>de</strong>m que<br />

va ser <strong>un</strong>a <strong>de</strong> <strong>les</strong> f<strong>un</strong>dadores <strong>de</strong>l PSUC—,<br />

i igualment es compromet socialment tal<br />

com havia fet anteriorment i organitza el I<br />

Congreso <strong>de</strong> Mujeres <strong>de</strong> Santiago.<br />

Per acabar<br />

Classe <strong>de</strong> música i dansa <strong>de</strong>ls nois i noies <strong>de</strong> l'Instituto Montessori San Jorge, f<strong>un</strong>dat a Caracas pel mestre<br />

Joan Gols Soler.<br />

Podríem continuar aquesta relació d’esco<strong>les</strong><br />

i mestres ampliant-la. Però amb el


Llars <strong>de</strong> criança<br />

sumari<br />

Els infants són ciutadans <strong>de</strong> ple dret <strong>de</strong>s que neixen.<br />

Aquesta afirmació ens porta a pensar que la<br />

societat ha <strong>de</strong> vetllar perquè tinguin <strong>les</strong> condicions<br />

més favorab<strong>les</strong> per satisfer <strong>les</strong> seves necessitats, tant<br />

físiques com emocionals i intel·lectuals.<br />

Per això ens preocupen dues qüestions que tenen<br />

la petita infància com a protagonista i que, per diferents<br />

raons, sovint apareixen als mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació.<br />

Una és la repetició constant <strong>de</strong> la necessitat<br />

d’invertir en el 0-3 i l’altra, la publicació <strong>de</strong> l’acord<br />

<strong>de</strong> Govern <strong>de</strong>l 13 <strong>de</strong> j<strong>un</strong>y on s’an<strong>un</strong>ciava textualment<br />

que «el Govern ha iniciat els tràmits per a<br />

l’elaboració d’<strong>un</strong> nou <strong>de</strong>cret que regularà els serveis<br />

<strong>de</strong> criança a la llar per a la petita infància».<br />

Hi estem d’acord: s’ha d’invertir molt més en<br />

serveis d’atenció a la petita infància, però potser<br />

no estem tan d’acord amb la i<strong>de</strong>a que s’hi ha d’invertir<br />

per solucionar problemes<br />

futurs. No hem<br />

après res en tots aquests<br />

anys que ens hem cansat <strong>de</strong> sentir que els infants<br />

<strong>de</strong>s que neixen són capaços, competents, i que la<br />

infància és <strong>un</strong> valor en si mateixa? Tornarem als<br />

temps en els quals els infants eren vistos amb els<br />

ulls <strong>de</strong>l <strong>de</strong>mà? Francament crèiem que ja érem en<br />

<strong>un</strong>a altra pantalla. És evi<strong>de</strong>nt que s’ha d’invertir<br />

en el 0-3, és evi<strong>de</strong>nt que hi ha d’haver <strong>un</strong>a oferta<br />

més àmplia <strong>de</strong> serveis que tinguin en compte <strong>les</strong><br />

característiques <strong>de</strong>ls infants d’aquesta edat, amb<br />

professionals altament preparats i en espais on trobin<br />

resposta a <strong>les</strong> seves necessitats. S’ha d’invertir<br />

en el 0-3 perquè el compromís <strong>de</strong> la societat és<br />

vetllar pels seus drets inalienab<strong>les</strong>. A més, també,<br />

perquè és <strong>un</strong>a inversió <strong>de</strong> futur, però aquest no ha<br />

<strong>de</strong> ser en cap cas l’argument.<br />

Tenim a l’horitzó <strong>un</strong> nou <strong>de</strong>cret que regularà <strong>les</strong><br />

llars <strong>de</strong> criança. És el que fan <strong>les</strong> administracions:<br />

regular situacions que es troben en <strong>un</strong> buit legal.<br />

Això està bé, però quan comencem a llegir els tres<br />

p<strong>un</strong>ts immediatament posteriors a l’encapçalament<br />

<strong>de</strong>l document mencionat, veiem per on aniran <strong>les</strong><br />

coses: <strong>les</strong> llars <strong>de</strong> criança seran <strong>un</strong> servei <strong>de</strong> conciliació<br />

familiar; la regulació donarà paraigua legal<br />

als treballadors, la qual cosa donarà seguretat a<br />

pares i infants; es regula perquè hi ha aproximadament<br />

dues-centes persones que fan <strong>de</strong> mares <strong>de</strong><br />

dia. Ni <strong>un</strong>a paraula sobre la importància <strong>de</strong> l’atenció<br />

als infants, <strong>de</strong>ls seus drets, <strong>de</strong> la necessitat <strong>de</strong><br />

fer <strong>un</strong>a reflexió sobre quins han <strong>de</strong> ser els serveis<br />

que atenguin infants i famílies. Evi<strong>de</strong>ntment, a<br />

mesura que avança el text, menciona condicions<br />

en relació amb <strong>les</strong> professionals, amb l’habitatge,<br />

la seguretat... Segur que no hi faltarà cap element<br />

legal, però és això el que necessita la petita infància?<br />

Necessiten <strong>un</strong>a regulació laboral? O necessiten<br />

que s’enforteixin i millorin els serveis públics<br />

d’atenció a la petita infància?<br />

<strong>Infància</strong> en Xarxa Com entenem la inclusió en l’educació infantil? 2<br />

Plana oberta Pas a pas i sempre cap endavant... Equip educatiu E. B. M. Pam i Pipa 3<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 anys Camins cap al disseny d'<strong>un</strong>s espais amab<strong>les</strong> i habitab<strong>les</strong> Jenny Silvente 10<br />

Escola 0-3 Menjar en braços Cecilia Orta 15<br />

Comencem a observar Mireia Bellapart 19<br />

Bones pensa<strong>de</strong>s La bel<strong>les</strong>a <strong>de</strong> l’art efímer. Pintant bassals Angaleta Bosch 22<br />

Escola 3-6 Aprehenent el món a infantil Ánge<strong>les</strong> Abelleira 24<br />

Descobrim el món <strong>de</strong> la Kveta Pacovská<br />

Cristina Àngel, Sandra Monfort, Miriam Comino,<br />

Luz Recio, Montse Colil<strong>les</strong> 29<br />

L’entrevista<br />

Conversa amb Søs Bayer<br />

«Jugar, com aprendre, només es pot fer si hi ha vol<strong>un</strong>tat» Pau Rodríguez 34<br />

Infant i societat Una perspectiva privilegiada Pilar Polo i Marcos Camarzana 37<br />

El conte Ap<strong>un</strong>ts sobre la mediació literària Roser Ros 42<br />

Llibres a mans La ciutat vista <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls llibres Roser Ros 45<br />

Informacions 46<br />

sumari<br />

Blogs, llibres i més 47


socials 216.qxd 24/10/<strong>2017</strong> 17:03 PÆgina 1<br />

editorial<br />

219 in-fàn-ci-a<br />

Llars <strong>de</strong> criança<br />

Els infants són ciutadans <strong>de</strong> ple dret <strong>de</strong>s que neixen.<br />

Aquesta afirmació ens porta a pensar que la<br />

societat ha <strong>de</strong> vetllar perquè tinguin <strong>les</strong> condicions<br />

més favorab<strong>les</strong> per satisfer <strong>les</strong> seves necessitats, tant<br />

físiques com emocionals i intel·lectuals.<br />

Per això ens preocupen dues qüestions que tenen<br />

la petita infància com a protagonista i que, per diferents<br />

raons, sovint apareixen als mitjans <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació.<br />

Una és la repetició constant <strong>de</strong> la necessitat<br />

d’invertir en el 0-3 i l’altra, la publicació <strong>de</strong> l’acord<br />

<strong>de</strong> Govern <strong>de</strong>l 13 <strong>de</strong> j<strong>un</strong>y on s’an<strong>un</strong>ciava textualment<br />

que «el Govern ha iniciat els tràmits per a<br />

l’elaboració d’<strong>un</strong> nou <strong>de</strong>cret que regularà els serveis<br />

<strong>de</strong> criança a la llar per a la petita infància».<br />

Hi estem d’acord: s’ha d’invertir molt més en<br />

serveis d’atenció a la petita infància, però potser<br />

no estem tan d’acord amb la i<strong>de</strong>a que s’hi ha d’invertir<br />

per solucionar problemes<br />

futurs. No hem<br />

après res en tots aquests<br />

anys que ens hem cansat <strong>de</strong> sentir que els infants<br />

<strong>de</strong>s que neixen són capaços, competents, i que la<br />

infància és <strong>un</strong> valor en si mateixa? Tornarem als<br />

temps en els quals els infants eren vistos amb els<br />

ulls <strong>de</strong>l <strong>de</strong>mà? Francament crèiem que ja érem en<br />

<strong>un</strong>a altra pantalla. És evi<strong>de</strong>nt que s’ha d’invertir<br />

en el 0-3, és evi<strong>de</strong>nt que hi ha d’haver <strong>un</strong>a oferta<br />

més àmplia <strong>de</strong> serveis que tinguin en compte <strong>les</strong><br />

característiques <strong>de</strong>ls infants d’aquesta edat, amb<br />

professionals altament preparats i en espais on trobin<br />

resposta a <strong>les</strong> seves necessitats. S’ha d’invertir<br />

en el 0-3 perquè el compromís <strong>de</strong> la societat és<br />

vetllar pels seus drets inalienab<strong>les</strong>. A més, també,<br />

perquè és <strong>un</strong>a inversió <strong>de</strong> futur, però aquest no ha<br />

<strong>de</strong> ser en cap cas l’argument.<br />

Tenim a l’horitzó <strong>un</strong> nou <strong>de</strong>cret que regularà <strong>les</strong><br />

llars <strong>de</strong> criança. És el que fan <strong>les</strong> administracions:<br />

regular situacions que es troben en <strong>un</strong> buit legal.<br />

Això està bé, però quan comencem a llegir els tres<br />

p<strong>un</strong>ts immediatament posteriors a l’encapçalament<br />

<strong>de</strong>l document mencionat, veiem per on aniran <strong>les</strong><br />

coses: <strong>les</strong> llars <strong>de</strong> criança seran <strong>un</strong> servei <strong>de</strong> conciliació<br />

familiar; la regulació donarà paraigua legal<br />

als treballadors, la qual cosa donarà seguretat a<br />

pares i infants; es regula perquè hi ha aproximadament<br />

dues-centes persones que fan <strong>de</strong> mares <strong>de</strong><br />

dia. Ni <strong>un</strong>a paraula sobre la importància <strong>de</strong> l’atenció<br />

als infants, <strong>de</strong>ls seus drets, <strong>de</strong> la necessitat <strong>de</strong><br />

fer <strong>un</strong>a reflexió sobre quins han <strong>de</strong> ser els serveis<br />

que atenguin infants i famílies. Evi<strong>de</strong>ntment, a<br />

mesura que avança el text, menciona condicions<br />

en relació amb <strong>les</strong> professionals, amb l’habitatge,<br />

la seguretat... Segur que no hi faltarà cap element<br />

legal, però és això el que necessita la petita infància?<br />

Necessiten <strong>un</strong>a regulació laboral? O necessiten<br />

que s’enforteixin i millorin els serveis públics<br />

d’atenció a la petita infància?<br />

<strong>Infància</strong> en Xarxa Com entenem la inclusió en l’educació infantil? 2<br />

novembre <strong>de</strong>sembre <strong>2017</strong><br />

1


el conte<br />

Ap<strong>un</strong>ts sobre<br />

la mediació literària<br />

novembre <strong>de</strong>sembre <strong>2017</strong><br />

42<br />

Una mare explicant <strong>un</strong>a rondalla al seu fill<br />

mentre l’ajuda a dormir. Un mestre oferint la<br />

recreació verbal d’<strong>un</strong> llibre àlbum molt estimat<br />

pel grup. Un infant recordant la proppassada<br />

vivència d’anar d’excursió. Una nena plantejant<br />

<strong>un</strong>a en<strong>de</strong>vinalla a <strong>un</strong> company. Un pare<br />

revivint <strong>un</strong>a aventi <strong>de</strong> la seva infància davant<br />

<strong>de</strong>ls seus fills. Cinc casos que exemplifiquen<br />

diversos actes <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació <strong>de</strong> paraula;<br />

però també situacions folklòriques diverses<br />

encamina<strong>de</strong>s a cercar proximitat com<strong>un</strong>icativa<br />

amb <strong>un</strong>a obra d’art verbal efímera.<br />

Roser Ros<br />

De la com<strong>un</strong>icació<br />

literària<br />

Quan estem en contacte<br />

directe i ens trobem<br />

volent resoldre<br />

alg<strong>un</strong>a situació difícil,<br />

<strong>de</strong>licada, o qui sap si<br />

conflictiva, ens trobem<br />

dins d’<strong>un</strong> tipus<br />

especial <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació<br />

anomenat folklore.<br />

Una modalitat relacionada amb <strong>un</strong>a més<br />

que evi<strong>de</strong>nt f<strong>un</strong>ció poètica i intenció estètica,<br />

característiques que li venen dona<strong>de</strong>s per la<br />

seva filiació literària i, per tant, artística.<br />

Per a Josep M. Pujol (citat per Oriol, C. i<br />

E. Samper, 2013) aquest tipus <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació<br />

ha estat i és part intrínseca <strong>de</strong> l’aprenentatge<br />

<strong>de</strong> <strong>les</strong> pautes culturals, familiars i socials<br />

<strong>de</strong> l’individu, així com <strong>de</strong> <strong>les</strong> diverses com<strong>un</strong>itats<br />

que conforma i comparteix amb els<br />

altres individus, al si <strong>de</strong> <strong>les</strong> quals s’educa i s’amara<br />

<strong>de</strong> cultura, compartint<br />

i fent ús <strong>de</strong>ls<br />

referents que la caracteritzen,<br />

però també<br />

creant-ne <strong>de</strong> nous .<br />

És clar que tots som<br />

convidats a dur a terme<br />

aquest acte <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icació.<br />

Però també és<br />

cert que reconeixem<br />

que, entre els amics,<br />

coneguts i saludats nostres, hi ha gent que té<br />

especialment <strong>de</strong>senvolupa<strong>de</strong>s <strong>un</strong>es habilitats<br />

que els fan idonis per amenitzar vetlla<strong>de</strong>s explicant<br />

acudits, o per difondre els mites <strong>de</strong> la terra<br />

o els costums i <strong>les</strong> creences d’<strong>un</strong>a com<strong>un</strong>itat, o<br />

escarnir-la, o per amplificar a través <strong>de</strong> <strong>les</strong> xarxes<br />

socials <strong>les</strong> qualitats d’<strong>un</strong> tal llibre o producte<br />

cultural. Quants pares, mares, germans grans<br />

o cosinalla, onc<strong>les</strong> i tietes, avis, veïnats són<br />

capaços d’encantar <strong>les</strong> orel<strong>les</strong> d’infants i joves?; i<br />

ja en <strong>un</strong> cercle més ampli <strong>de</strong> la com<strong>un</strong>itat social<br />

que freqüentem, alg<strong>un</strong>s professionals, educadors<br />

<strong>de</strong> moltes menes (monitors, pedagogs<br />

socials, mestres, bibliotecaris, animadors, etc.),<br />

practiquen la mediació literària, i alg<strong>un</strong>s d’ells<br />

ni tan sols són conscients d’estar <strong>de</strong>senvolupant<br />

aquesta tasca ni <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r que posseeixen. Però<br />

<strong>un</strong>a cosa és certa: a tothom que explica, se sàpiga<br />

o no mediador literari, coneixedor o no <strong>de</strong> la<br />

seva capacitat <strong>de</strong> seducció, li cal, tant sí com no,<br />

la presència d’altres individus disposats a <strong>de</strong>ixar-se<br />

dur per <strong>les</strong> seves habilitats i els seus sabers.<br />

Sense escolta no hi ha explicació que valgui. A<br />

tot emissor li cal, com a mínim, <strong>un</strong> receptor.<br />

Els individus que escolten, conscientment o<br />

no, es proporcionen a si mateixos <strong>un</strong> bitllet<br />

d’entrada al vast món <strong>de</strong> la literatura, sobretot<br />

si qui explica ho fa amb tremp artístic.<br />

Perquè...<br />

«¿Qué es la literatura, sino la expresión <strong>de</strong> estados <strong>de</strong><br />

ánimo a través <strong>de</strong>l vehículo <strong>de</strong>l símbolo y el inci<strong>de</strong>nte?<br />

¿Y acaso no hay estados <strong>de</strong> ánimo que necesitan <strong>de</strong>l<br />

in-fàn-ci-a 219


el conte<br />

219 in-fàn-ci-a<br />

novembre <strong>de</strong>sembre <strong>2017</strong><br />

43


el conte<br />

novembre <strong>de</strong>sembre <strong>2017</strong><br />

44<br />

Cielo, el Infierno, el Purgatorio y la tierra <strong>de</strong> las hadas<br />

para su expresión, más que <strong>de</strong> esta ruinosa Tierra?<br />

Mejor dicho, ¿acaso no hay estados <strong>de</strong> ánimo que no<br />

encontrarán expresión a menos que haya hombres que<br />

se atrevan a mezclar el Cielo, el Infierno, el Purgatorio<br />

y la tierra <strong>de</strong> las hadas, o incluso colocar cabezas <strong>de</strong> bestias<br />

en los cuerpos <strong>de</strong> los hombres, o introducir las<br />

almas <strong>de</strong> los hombres en el corazón <strong>de</strong> las rocas? Avancemos,<br />

narradores <strong>de</strong> historias, y atrapemos cualquier<br />

presa que el corazón anhele, y no tengamos miedo.<br />

Todo existe, todo es verdad y la tierra sólo es <strong>un</strong> poco<br />

<strong>de</strong> polvo bajo nuestros pies.»<br />

W. B. YEATS (2007, pàg. 12)<br />

De quan la literatura s’explica i s’escolta<br />

Sense menysprear la importància <strong>de</strong>l rol que<br />

juguen els iguals entre ells, els adults som <strong>un</strong>s<br />

magnífics introductors a la literatura per als<br />

infants i joves. En efecte, moguts per <strong>un</strong>es<br />

ganes irrefrenab<strong>les</strong> <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icar-nos i molt<br />

sovint donant resposta a la crida <strong>de</strong>ls infants,<br />

els adults ens afanyem a explicar-los contes o a<br />

llegir-los llibres o a interpretar-los-els. La situació<br />

dona peu a escoltar, mirar, llegir, compartir,<br />

explicar, inventar i també a dialogar. Tot<br />

plegat, maneres diverses <strong>de</strong> practicar la literatura<br />

sense cap altra vol<strong>un</strong>tat que passar-s’ho<br />

bé. Alg<strong>un</strong>s pares i mares <strong>de</strong> família practiquen<br />

aquest esport, aconsellats o induïts per l’escola,<br />

que els repeteix <strong>un</strong>a vegada i <strong>un</strong>a altra que<br />

fent això millorarà l’apetència lectora <strong>de</strong>ls seus<br />

fills i fil<strong>les</strong>. I fan bé, ja que, tot i que no és<br />

garantit al 100%, el que sí que és cert és que<br />

d’aquesta manera es reforcen llaços afectius<br />

irreversib<strong>les</strong> i, al mateix temps, es fan properes<br />

<strong>les</strong> aventures <strong>de</strong> personatges <strong>de</strong> ficció –o no–<br />

que passen a engrossir l’imaginari <strong>de</strong> qui escolta,<br />

sense oblidar que la lectura <strong>de</strong> bons textos<br />

enriqueix la parla d’<strong>un</strong> i altre.<br />

Entre els explicadors <strong>de</strong> contes actuals (als<br />

joves pares <strong>de</strong> família, s’hi afegeixen també<br />

força mestres o bibliotecaris), hi ha sovint la<br />

temença que, si no se segueix la versió «original»<br />

d’<strong>un</strong> <strong>de</strong>terminat conte «popular» (sobretot<br />

quan es fa <strong>de</strong> viva veu), no s’està «complint»<br />

amb la tradició; aquest dubte és fill <strong>de</strong><br />

la creença que existeix <strong>un</strong> «mo<strong>de</strong>l» pre<strong>de</strong>terminat<br />

al qual cal sotmetre’s, cosa que és ben<br />

ll<strong>un</strong>y <strong>de</strong> la realitat. En escollir la seva versió,<br />

el narrador intervé en persona i se’n fa intèrpret<br />

en la mesura que, <strong>de</strong> l’escenari que exposa,<br />

no n’existeix <strong>un</strong> mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong>finitivament fixat<br />

malgrat que els llibres ens puguin fer creure el<br />

contrari.<br />

Em sembla interessant aportar el testimoni<br />

<strong>de</strong>l filòsof i hel·lenista francès, l’estudiós Jean-<br />

Pierre Vernant (2000, 5-6), quan <strong>de</strong>scriu amb<br />

tota simplicitat els seus moments com a narrador<br />

casolà:<br />

Fa <strong>un</strong> quart <strong>de</strong> segle, quan el meu nét era <strong>un</strong><br />

nen i amb la meva dona i amb mi passava <strong>les</strong><br />

vacances, vam establir <strong>un</strong>a regla tan imperativa<br />

com la cura personal i l’hora <strong>de</strong>ls àpats.<br />

Cada vespre, quan era el moment <strong>de</strong> ficar<br />

Julien al llit, sentia que em cridava <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />

seva habitació amb <strong>un</strong>a certa impaciència:<br />

«Bavi, el conte, el conte!». A<strong>les</strong>hores m’asseia<br />

al seu costat i li explicava <strong>un</strong>a llegenda grega.<br />

Sense esforçar-m’hi gaire, triava alg<strong>un</strong>a cosa <strong>de</strong>l<br />

repertori <strong>de</strong> mites que em passava el temps<br />

analitzant, <strong>de</strong>corticant, comparant, interpretant,<br />

mirant <strong>de</strong> comprendre, i llavors ho transmetia<br />

com qui explica <strong>un</strong> conte <strong>de</strong> fa<strong>de</strong>s, sense<br />

cap altra preocupació que resseguir, al llarg <strong>de</strong><br />

la narració i d’<strong>un</strong>a p<strong>un</strong>ta a l’altra, el fil <strong>de</strong>l relat<br />

en tota la seva tensió dramàtica. Hi havia <strong>un</strong>a<br />

vegada... Julien semblava escoltar-se’ls tan content...<br />

Jo n’estava, també. Em feia molt feliç<br />

lliurar-li directament, <strong>de</strong> boca a orella, <strong>un</strong>a<br />

petita part d’aquest <strong>un</strong>ivers grec al qual em<br />

sento tan lligat i la supervivència <strong>de</strong>l qual, en<br />

el món d’avui i entre nosaltres, em sembla més<br />

necessària que mai.<br />

Amb el seu testimoniatge, Vernant exposa<br />

quin és l’esperit amb el qual convé encarar la<br />

necessària i, a la vegada, privilegiada tasca <strong>de</strong><br />

mediació literària entre <strong>un</strong> adult i <strong>un</strong> infant. •<br />

Bibliografia<br />

ORIOL, C. i E. SAMPER (ed.): Això era i no era. Obra<br />

folklòrica <strong>de</strong> Josep M. Pujol, Tarragona: Universitat<br />

Rovira Virgili, 2013.<br />

VERNANT, J. P.: L’<strong>un</strong>ivers, els déus, els homes,<br />

Barcelona: Empúries, 2000.<br />

YEATS, W. B.: El crepúsculo celta. Mito, fantasía y folclore,<br />

Barcelona: Obelisco, 2007.<br />

in-fàn-ci-a 219


166 in-fan-cia<br />

Escuela pública y <strong>de</strong> calidad<br />

La aparición <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> atención a la primera<br />

infancia con tinte alternativo está indicando, por<br />

<strong>un</strong>a parte, la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los<br />

<strong>de</strong> escuela diferentes a los ofertados en la actualidad,<br />

y por otra, la falta <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>res<br />

públicos a este sector.<br />

Des<strong>de</strong> que nacen, los niños y niñas son ciudadanos<br />

<strong>de</strong> pleno <strong>de</strong>recho, lo que conlleva que la sociedad<br />

<strong>de</strong>be protegerlos para que tengan las condiciones más<br />

favorab<strong>les</strong> y óptimas para satisfacer sus necesida<strong>de</strong>s,<br />

tanto las físicas como las emociona<strong>les</strong> e intelectua<strong>les</strong>.<br />

Por eso nos preocupa la casi nula inversión por parte<br />

<strong>de</strong> las autonomías en la pequeña infancia. No es<br />

<strong>de</strong> recibo, a estas alturas, plantearse qué <strong>de</strong>partamento<br />

o qué institución <strong>de</strong>be asumir esta competencia.<br />

sumario<br />

Si se <strong>de</strong>be incluir en las partidas <strong>de</strong> las arcas m<strong>un</strong>icipa<strong>les</strong><br />

o bien en las <strong>de</strong> las consejerías <strong>de</strong> educación o<br />

bien en las consejerías vinculadas a los as<strong>un</strong>tos socia<strong>les</strong>.<br />

Lo verda<strong>de</strong>ramente importante y primordial es<br />

darse cuenta y ser consciente <strong>de</strong> que la atención a la<br />

primera infancia es <strong>un</strong> servicio responsabilidad <strong>de</strong><br />

toda y para con toda la sociedad. No vale escudarse<br />

en estos <strong>de</strong>bates estéri<strong>les</strong> para no avanzar en la creación<br />

<strong>de</strong> servicios públicos y <strong>de</strong> calidad, con el compromiso<br />

social <strong>de</strong> ofrecer atención y educación en los<br />

años más vulnerab<strong>les</strong> y, a la vez, con <strong>un</strong> mayor <strong>de</strong>sarrollo<br />

integral <strong>de</strong> la vida <strong>de</strong> cualquier ciudadano.<br />

El vacío legal y la escasa posibilidad social <strong>de</strong> llegar<br />

a las administraciones llevan al abandono <strong>de</strong><br />

cada familia a su suerte, según sus recursos económicos<br />

y sus intereses profesiona<strong>les</strong>. Y esta <strong>de</strong>manda<br />

está animando la proliferación <strong>de</strong> proyectos bien<br />

intencionados pero que, en gran medida, carecen<br />

<strong>de</strong> financiación y formación suficiente.<br />

Des<strong>de</strong> estas líneas queremos, <strong>un</strong>a vez más, reivindicar<br />

la creación <strong>de</strong> servicios públicos para la primera<br />

infancia y exigir mo<strong>de</strong>los educativos en los que<br />

se prime el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s y el crecimiento<br />

global, social, <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icación y <strong>de</strong> autonomía.<br />

Porque estos servicios han <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar atrás su<br />

exclusivo mo<strong>de</strong>lo asistencial y <strong>de</strong> atención a los cuidados<br />

básicos, sin caer en los mo<strong>de</strong>los preescolares,<br />

para exigir contextos educativos que amplíen y<br />

diversifiquen las experiencias vividas en el contexto<br />

familiar, y que introduzcan a los niños y niñas en el<br />

<strong>un</strong>iverso cultural, en las costumbres y los valores <strong>de</strong><br />

la sociedad en la que viven.<br />

Los servicios y las escuelas públicas <strong>de</strong> calidad<br />

<strong>de</strong>ben ser como <strong>un</strong> andamio en el que el niño<br />

encuentra el apoyo necesario para po<strong>de</strong>r construirse.<br />

A su lado están los adultos atentos, que lo ayudan<br />

con sus enseñanzas a la vez que procuran por<br />

su autonomía, en <strong>un</strong> entorno rico en relaciones,<br />

oport<strong>un</strong>ida<strong>de</strong>s y retos.<br />

El problema no es la escuela. Sino lo que ofrece<br />

la escuela. Para lograr <strong>un</strong> cambio <strong>de</strong>bemos compren<strong>de</strong>r<br />

y conmovernos para, a partir <strong>de</strong> los argumentos<br />

esgrimidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estas alternativas educativas,<br />

dar respuestas a esas <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el propio<br />

sistema educativo; muchas <strong>de</strong> ellas se f<strong>un</strong>damentan<br />

en principios básicos <strong>de</strong>fendidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la revista<br />

INFANCIA y la Asociación <strong>de</strong> Maestros Rosa<br />

Sensat, como la escucha, la mirada, la ternura, la<br />

cali<strong>de</strong>z en las relaciones y la reivindicación <strong>de</strong> <strong>un</strong>a<br />

atención administrativa y social como la que realmente<br />

se merecen los niños y niñas.<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

1<br />

Página abierta (En) el nombre <strong>de</strong> los padres Angaleta Bosch 2<br />

Educar <strong>de</strong> 0 a 6 años Guía para el análisi y la evaluación <strong>de</strong> los espacios escolares Beatriz Trueba 4<br />

Escuela 0-3 Detal<strong>les</strong> invisib<strong>les</strong> Montse Riu y Marta Torras 11<br />

En la mesa, como los adultos Juanjo Quintela 17<br />

Qué vemos, cómo lo contamos Espiral y espiral Xarxa Territorial d'Educació Infantil a Catal<strong>un</strong>ya 20<br />

Escuela 3-6 El lenguaje <strong>de</strong>l alma Andrés Parada 22<br />

Descubriendo los petroglifos Ángela Mileti y Óscar Abilleira 29<br />

<strong>Infancia</strong> y salud ¡Salgamos al patio! Arene Ruiz 37<br />

¿A qué jugamos? El libro <strong>de</strong> los juegos (y III) 43<br />

Informaciones 44<br />

sumario<br />

Libros al alcance <strong>de</strong> los niños 45<br />

Mediateca 46


1 pagina abierta.qxd 23/10/<strong>2017</strong> 14:34 PÆgina 1<br />

editorial<br />

166 in-fan-cia<br />

Escuela pública y <strong>de</strong> calidad<br />

La aparición <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> atención a la primera<br />

infancia con tinte alternativo está indicando, por<br />

<strong>un</strong>a parte, la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> las familias <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los<br />

<strong>de</strong> escuela diferentes a los ofertados en la actualidad,<br />

y por otra, la falta <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> los po<strong>de</strong>res<br />

públicos a este sector.<br />

Des<strong>de</strong> que nacen, los niños y niñas son ciudadanos<br />

<strong>de</strong> pleno <strong>de</strong>recho, lo que conlleva que la sociedad<br />

<strong>de</strong>be protegerlos para que tengan las condiciones más<br />

favorab<strong>les</strong> y óptimas para satisfacer sus necesida<strong>de</strong>s,<br />

tanto las físicas como las emociona<strong>les</strong> e intelectua<strong>les</strong>.<br />

Por eso nos preocupa la casi nula inversión por parte<br />

<strong>de</strong> las autonomías en la pequeña infancia. No es<br />

<strong>de</strong> recibo, a estas alturas, plantearse qué <strong>de</strong>partamento<br />

o qué institución <strong>de</strong>be asumir esta competencia.<br />

Si se <strong>de</strong>be incluir en las partidas <strong>de</strong> las arcas m<strong>un</strong>icipa<strong>les</strong><br />

o bien en las <strong>de</strong> las consejerías <strong>de</strong> educación o<br />

bien en las consejerías vinculadas a los as<strong>un</strong>tos socia<strong>les</strong>.<br />

Lo verda<strong>de</strong>ramente importante y primordial es<br />

darse cuenta y ser consciente <strong>de</strong> que la atención a la<br />

primera infancia es <strong>un</strong> servicio responsabilidad <strong>de</strong><br />

toda y para con toda la sociedad. No vale escudarse<br />

en estos <strong>de</strong>bates estéri<strong>les</strong> para no avanzar en la creación<br />

<strong>de</strong> servicios públicos y <strong>de</strong> calidad, con el compromiso<br />

social <strong>de</strong> ofrecer atención y educación en los<br />

años más vulnerab<strong>les</strong> y, a la vez, con <strong>un</strong> mayor <strong>de</strong>sarrollo<br />

integral <strong>de</strong> la vida <strong>de</strong> cualquier ciudadano.<br />

El vacío legal y la escasa posibilidad social <strong>de</strong> llegar<br />

a las administraciones llevan al abandono <strong>de</strong><br />

cada familia a su suerte, según sus recursos económicos<br />

y sus intereses profesiona<strong>les</strong>. Y esta <strong>de</strong>manda<br />

está animando la proliferación <strong>de</strong> proyectos bien<br />

intencionados pero que, en gran medida, carecen<br />

<strong>de</strong> financiación y formación suficiente.<br />

Des<strong>de</strong> estas líneas queremos, <strong>un</strong>a vez más, reivindicar<br />

la creación <strong>de</strong> servicios públicos para la primera<br />

infancia y exigir mo<strong>de</strong>los educativos en los que<br />

se prime el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s y el crecimiento<br />

global, social, <strong>de</strong> com<strong>un</strong>icación y <strong>de</strong> autonomía.<br />

Porque estos servicios han <strong>de</strong> <strong>de</strong>jar atrás su<br />

exclusivo mo<strong>de</strong>lo asistencial y <strong>de</strong> atención a los cuidados<br />

básicos, sin caer en los mo<strong>de</strong>los preescolares,<br />

para exigir contextos educativos que amplíen y<br />

diversifiquen las experiencias vividas en el contexto<br />

familiar, y que introduzcan a los niños y niñas en el<br />

<strong>un</strong>iverso cultural, en las costumbres y los valores <strong>de</strong><br />

la sociedad en la que viven.<br />

Los servicios y las escuelas públicas <strong>de</strong> calidad<br />

<strong>de</strong>ben ser como <strong>un</strong> andamio en el que el niño<br />

encuentra el apoyo necesario para po<strong>de</strong>r construirse.<br />

A su lado están los adultos atentos, que lo ayudan<br />

con sus enseñanzas a la vez que procuran por<br />

su autonomía, en <strong>un</strong> entorno rico en relaciones,<br />

oport<strong>un</strong>ida<strong>de</strong>s y retos.<br />

El problema no es la escuela. Sino lo que ofrece<br />

la escuela. Para lograr <strong>un</strong> cambio <strong>de</strong>bemos compren<strong>de</strong>r<br />

y conmovernos para, a partir <strong>de</strong> los argumentos<br />

esgrimidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estas alternativas educativas,<br />

dar respuestas a esas <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el propio<br />

sistema educativo; muchas <strong>de</strong> ellas se f<strong>un</strong>damentan<br />

en principios básicos <strong>de</strong>fendidos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la revista<br />

INFANCIA y la Asociación <strong>de</strong> Maestros Rosa<br />

Sensat, como la escucha, la mirada, la ternura, la<br />

cali<strong>de</strong>z en las relaciones y la reivindicación <strong>de</strong> <strong>un</strong>a<br />

atención administrativa y social como la que realmente<br />

se merecen los niños y niñas.<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

1


infancia y salud<br />

¡Salgamos al patio!<br />

166 in-fan-cia<br />

Vivimos sumergidos<br />

en <strong>un</strong>a sociedad que<br />

sobreprotege a la infancia.<br />

Sin embargo, son<br />

muy escasas las ocasiones<br />

en las que los<br />

padres, las madres y los docentes nos paramos<br />

a reflexionar sobre las verda<strong>de</strong>ras necesida<strong>de</strong>s<br />

que tienen en esa etapa tan importante<br />

para su <strong>de</strong>sarrollo.<br />

En la sociedad actual, mayoritariamente<br />

urbanita y volcada en el consumo, es muy frecuente<br />

que los adultos dispongamos <strong>de</strong> muy<br />

poco tiempo libre para <strong>de</strong>dicar a los más<br />

pequeños, y por <strong>de</strong>sgracia, muy común que<br />

intentemos suplir esta carencia con todo tipo<br />

<strong>de</strong> objetos materia<strong>les</strong>. Así mismo, y tal y<br />

como reconoce la Asociación Americana <strong>de</strong><br />

Pediatría (APP), son excesivos los momentos<br />

que niños y niñas pasan frente a las pantallas<br />

In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> las condiciones meteorológicas<br />

a las que se tengan que enfrentar, es<br />

imprescindible que los niños y las niñas <strong>de</strong><br />

infantil respiren el aire <strong>de</strong> la calle, ya que <strong>les</strong><br />

ayuda a adquirir ciertas capacida<strong>de</strong>s físicas<br />

y cognitivas <strong>de</strong> <strong>un</strong>a manera mucho más natural<br />

que en las clases.<br />

Arene Ruiz<br />

–televisión, tabletas,<br />

or<strong>de</strong>nadores, móvi<strong>les</strong>,<br />

etcétera–. Es muy<br />

cómodo para los mayores,<br />

ya que se <strong>de</strong>sconectan,<br />

consiguen que las<br />

criaturas <strong>de</strong>jen <strong>de</strong> existir durante <strong>un</strong> rato,<br />

pero no <strong>de</strong>bemos <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista el elevado<br />

coste que supone, ya que se ven muy mermadas<br />

sus oport<strong>un</strong>ida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> interacción y <strong>de</strong><br />

aprendizaje. Consi<strong>de</strong>ro que es insuficiente el<br />

tiempo <strong>de</strong>l que disponen para jugar al aire<br />

libre.<br />

Llegados a este p<strong>un</strong>to, me gustaría que nos<br />

parásemos a pensar si, a través <strong>de</strong> nuestras actitu<strong>de</strong>s,<br />

estamos consiguiendo educar niñas y<br />

niños sanos y felices. Las experiencias vividas<br />

tanto personal como profesionalmente me<br />

hacen pensar que no, que no somos realmente<br />

conscientes <strong>de</strong> la importancia que tiene y <strong>de</strong><br />

los beneficios que reporta a las criaturas disponer<br />

diariamente <strong>de</strong> tiempo suficiente para disfrutar<br />

y jugar en el exterior. Justamente es esta<br />

falta <strong>de</strong> consciencia lo que me ha impulsado a<br />

escribir este artículo.<br />

Quiero comenzar poniendo <strong>de</strong> manifiesto<br />

cuá<strong>les</strong> son los principa<strong>les</strong> beneficios que<br />

obtienen los pequeños y las pequeñas <strong>de</strong><br />

jugar al aire libre. In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> las<br />

condiciones meteorológicas a las que se tengan<br />

que enfrentar, es imprescindible que los<br />

niños y las niñas <strong>de</strong> infantil respiren el aire<br />

<strong>de</strong> la calle, ya que <strong>les</strong> ayuda a adquirir ciertas<br />

capacida<strong>de</strong>s físicas y cognitivas <strong>de</strong> <strong>un</strong>a manera<br />

mucho más natural que en las clases. Una<br />

vez mencionados dichos beneficios, haré <strong>un</strong>as<br />

pequeñas propuestas para que los maestros<br />

reflexionen sobre cómo se pue<strong>de</strong> aumentar la<br />

calidad y la cantidad <strong>de</strong> los momentos en el<br />

exterior.<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

37


infancia y salud<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

38<br />

Principa<strong>les</strong> beneficios <strong>de</strong>l juego al aire libre<br />

en la etapa <strong>de</strong> infantil<br />

En mayor o menor grado, todos los padres,<br />

madres y maestros hemos experimentado el<br />

ma<strong>les</strong>tar y la tensión que se genera en los más<br />

pequeños y pequeñas ante las largas horas que<br />

estos pasan entre cuatro pare<strong>de</strong>s. Sin ser muchas<br />

veces conscientes <strong>de</strong> los beneficios que supone<br />

salir a la calle, frecuentemente hemos sentido la<br />

necesidad <strong>de</strong> hacerlo.<br />

Veamos más <strong>de</strong>tenidamente en qué medida<br />

jugar al aire libre contribuye a su <strong>de</strong>sarrollo:<br />

• Llevar <strong>un</strong>a vida más activa ayuda al <strong>de</strong>sarrollo<br />

<strong>de</strong> sus habilida<strong>de</strong>s motoras, <strong>de</strong> su<br />

motricidad gruesa y su motricidad fina.<br />

Está científicamente <strong>de</strong>mostrado que la<br />

práctica regular <strong>de</strong> la actividad física aporta<br />

oxígeno al cerebro, optimizando su f<strong>un</strong>cionamiento,<br />

a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> generar <strong>un</strong>a respuesta<br />

<strong>de</strong> los neurotransmisores noradrenalina y<br />

dopamina, que intervienen en los procesos<br />

atenciona<strong>les</strong>. A su vez, mejora el estado <strong>de</strong><br />

ánimo y reduce el estrés.<br />

• Se estimula su capacidad innata <strong>de</strong> observación<br />

y exploración. Debemos respetar la<br />

observación y el autoaprendizaje <strong>de</strong> las criaturas<br />

sin interrumpir sus procesos. Los<br />

pequeños son curiosos por naturaleza y por<br />

ello, en la medida <strong>de</strong> lo posible, <strong>de</strong>bemos<br />

ofrecer<strong>les</strong> entornos estimulantes y tiempo<br />

suficiente para que puedan <strong>de</strong>tenerse y<br />

observar.<br />

• Se estimula su imaginación y su creatividad.<br />

Al encontrarse en <strong>un</strong> entorno muy<br />

diferente al <strong>de</strong> los recintos cerrados, fomentamos<br />

que piensen <strong>de</strong> forma creativa; <strong>de</strong><br />

esta manera aumenta su curiosidad y se dispara<br />

su imaginación.<br />

• Supone <strong>un</strong>a ayuda para ganar confianza en<br />

sí mismos, ya que ayuda a los niños y a las<br />

niñas a <strong>de</strong>sarrollar sus capacida<strong>de</strong>s e ir venciendo<br />

sus miedos.<br />

• Mejora sus habilida<strong>de</strong>s socia<strong>les</strong>: los niños y<br />

las niñas socializan <strong>de</strong> <strong>un</strong>a manera natural,<br />

sin estar bajo la presencia <strong>de</strong> los adultos. El<br />

trato con sus semejantes hace que se vuelvan<br />

más autónomos y sociab<strong>les</strong>.<br />

• Les ayuda a relajarse.<br />

in-fan-cia 166


infancia y salud<br />

Dicho esto, parece razonable hacer <strong>un</strong>a pausa<br />

y pararnos a reflexionar qué po<strong>de</strong>mos hacer<br />

para intentar aumentar el tiempo que disfrutan<br />

<strong>de</strong>l aire libre y que dicho tiempo sea <strong>de</strong><br />

calidad, en <strong>un</strong> entorno que se a<strong>de</strong>cúe a sus<br />

necesida<strong>de</strong>s e intereses.<br />

166 in-fan-cia<br />

Pequeñas propuestas para centros<br />

educativos<br />

1. Propuestas para aumentar el tiempo<br />

que pasan al aire libre<br />

Aumentar la cantidad <strong>de</strong> recreos. Como sabemos,<br />

en el sistema educativo finlandés, el cual<br />

recibe las mejores calificaciones m<strong>un</strong>dia<strong>les</strong> en<br />

la encuesta internacional PISA sobre los mejores<br />

sistemas educativos <strong>de</strong> la OCDE, tienen<br />

menos horas lectivas que en otros países.<br />

Consi<strong>de</strong>ran que <strong>de</strong>ben jugar el mayor tiempo<br />

posible, para que puedan gozar <strong>de</strong> su<br />

infancia. Cada 45 minutos lectivos, disfrutan<br />

<strong>de</strong> 15 minutos <strong>de</strong> recreo. Eso supone <strong>un</strong>a<br />

media <strong>de</strong> 75 minutos <strong>de</strong> recreo al día, <strong>un</strong>os<br />

momentos que casi siempre pasan al aire<br />

libre, cua<strong>les</strong>quiera que sean las condiciones<br />

meteorológicas.<br />

En este momento, cabe traer a colación la<br />

metodología <strong>de</strong> las bosquescuelas, para las cua<strong>les</strong><br />

«no existe el mal tiempo, sino ropa ina<strong>de</strong>cuada».<br />

Esta metodología <strong>de</strong> larga trayectoria<br />

apuesta por potenciar la enseñanza al aire libre<br />

y en contacto con la naturaleza. La naturaleza<br />

es la clase, y el juego se consi<strong>de</strong>ra <strong>un</strong> método<br />

natural <strong>de</strong> aprendizaje.<br />

Este mo<strong>de</strong>lo educativo nació en Dinamarca<br />

en 1950 y se extendió y popularizó por<br />

Alemania. En ambos casos estamos hablando<br />

<strong>de</strong> climas bastante más duros que el nuestro,<br />

por lo que las condiciones meteorológicas no<br />

<strong>de</strong>berían ser impedimento para salir al patio.<br />

Sacar las clases a la calle. Siendo conscientes <strong>de</strong><br />

que a día <strong>de</strong> hoy son muy poquitos los niños y<br />

las niñas <strong>de</strong> Educación Infantil que pue<strong>de</strong>n<br />

acce<strong>de</strong>r a proyectos tan interesantes como el<br />

<strong>de</strong> las bosquescuelas, en la medida <strong>de</strong> lo posible<br />

<strong>de</strong>beríamos ten<strong>de</strong>r a trabajar los aspectos<br />

curriculares fuera <strong>de</strong> las clases.<br />

Se pue<strong>de</strong> acercar la naturaleza a la escuela,<br />

para po<strong>de</strong>r observarla y experimentarla <strong>de</strong> forma<br />

directa.<br />

Una muestra <strong>de</strong> ello, y <strong>un</strong>a opción mucho más<br />

asequible que la anteriormente mencionada,<br />

podrían ser los huertos escolares. Para el objetivo<br />

que perseguimos, que los niños pasen la<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

39


infancia y salud<br />

mayor parte <strong>de</strong>l tiempo fuera, adquiriendo conceptos<br />

curriculares <strong>de</strong> <strong>un</strong>a manera lo más natural<br />

posible, no es necesario contar con <strong>un</strong> gran<br />

terreno para poner <strong>un</strong> huerto, ni con muchos<br />

conocimientos <strong>de</strong> horticultura. Basta con contar<br />

con <strong>un</strong>os maestros motivados para enseñar a<br />

«cultivar matemáticas», ayudar a compren<strong>de</strong>r los<br />

ciclos <strong>de</strong> la vida, o para inculcar el respeto por la<br />

naturaleza, entre otros muchos aspectos.<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

40<br />

2. Propuestas para a<strong>de</strong>cuar el espacio exterior<br />

<strong>de</strong> los centros<br />

Contar con <strong>un</strong> patio adaptado a las necesida<strong>de</strong>s<br />

rea<strong>les</strong> <strong>de</strong> los niños y las niñas <strong>de</strong> Educación Infantil.<br />

Si atendiésemos a las necesida<strong>de</strong>s rea<strong>les</strong> <strong>de</strong> la<br />

infancia, los patios educativos <strong>de</strong>berían ser más<br />

vivencia<strong>les</strong>, <strong>de</strong> manera que los niños puedan<br />

apren<strong>de</strong>r experimentando y observando.<br />

Los espacios <strong>de</strong>ben ser planeados, analizados<br />

y evaluados <strong>de</strong> acuerdo a los intereses y necesida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> las criaturas.<br />

En palabras <strong>de</strong> Francesco Tonucci, afamado<br />

pensador, psicopedagogo y dibujante italiano,<br />

«el juego necesita variedad <strong>de</strong> entornos para<br />

hacerlo más rico». Des<strong>de</strong> <strong>un</strong>a perspectiva<br />

pedagógica, el patio <strong>de</strong>be proporcionar diferentes<br />

entornos para el libre esparcimiento.<br />

Antes <strong>de</strong> empezar a repensar el patio, <strong>de</strong>beríamos<br />

tener en cuenta los siguientes aspectos:<br />

• ¿Qué objetivos buscamos?<br />

• ¿Con qué características ambienta<strong>les</strong> y espacio<br />

físico contamos?<br />

• Introducir elementos natura<strong>les</strong>, teniendo en<br />

cuenta la normativa vigente y los criterios <strong>de</strong><br />

seguridad.<br />

Se pue<strong>de</strong>n crear varios espacios, ta<strong>les</strong> como:<br />

• Espacios para el movimiento: <strong>de</strong>snive<strong>les</strong>,<br />

pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> escalada, re<strong>de</strong>s, circuitos <strong>de</strong> troncos,<br />

montañas <strong>de</strong> neumáticos.<br />

• Areneros: tierra, arena, agua, utensilios para<br />

manipular e investigar.<br />

• Espacios para el juego simbólico: cocinitas,<br />

casitas, cabañas, tipis, barcos.<br />

• Huerto.<br />

A su vez, estaremos posibilitando que los<br />

pequeños dispongan <strong>de</strong> <strong>un</strong>a alternativa a los<br />

tradiciona<strong>les</strong> juegos competitivos, potenciando<br />

el juego, los aprendizajes y las relaciones<br />

positivas.<br />

in-fan-cia 166


infancia y salud<br />

166 in-fan-cia<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

41


infancia y salud<br />

noviembre diciembre <strong>2017</strong><br />

42<br />

Concluyendo…<br />

Tanto pediatras como psicólogos infanti<strong>les</strong><br />

hacen hincapié en la importancia <strong>de</strong> que niños<br />

y niñas pasen tiempo al aire libre, al menos<br />

<strong>un</strong>a hora al día en espacios abiertos, ya que<br />

está <strong>de</strong>mostrado que <strong>les</strong> ayuda a aumentar su<br />

bienestar físico y emocional. No necesitan<br />

gran<strong>de</strong>s cosas para crecer sanos y felices, basta<br />

con que los adultos –padres, madres y educadores–<br />

<strong>les</strong> proporcionemos el espacio y el clima<br />

a<strong>de</strong>cuados.<br />

Por todo ello, es importante que <strong>de</strong>mos al<br />

recreo la importancia que se merece, <strong>de</strong>stinándole<br />

el tiempo necesario y convirtiendo el<br />

patio en <strong>un</strong> espacio lo suficientemente estimulante.<br />

Son muchos los maestros que opinan que el<br />

recreo <strong>de</strong>bería ser parte <strong>de</strong>l currículo. No hemos<br />

<strong>de</strong> caer en la tentación <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarlo <strong>un</strong> premio,<br />

ya que es mucho más que eso. Los niños y<br />

las niñas <strong>de</strong>ben tener la oport<strong>un</strong>idad <strong>de</strong> salir a<br />

la calle, <strong>de</strong> airearse. No es momento <strong>de</strong> quedarse<br />

terminando las tareas pendientes. A su vez, el<br />

patio nos proporciona <strong>un</strong>a información muy<br />

valiosa a los maestros, información que <strong>de</strong>be ser<br />

aprovechada, ya que es el único espacio <strong>de</strong>l centro<br />

educativo en don<strong>de</strong> se pue<strong>de</strong> observar cómo<br />

actúan los niños <strong>de</strong> forma real.<br />

Tal y como cuidamos el interior <strong>de</strong> los centros<br />

educativos, también <strong>de</strong>beríamos cuidar el<br />

exterior, repensar los patios y transformarlos<br />

para que sean estimuladores <strong>de</strong>l juego, ofreciendo<br />

a cada etapa educativa la oport<strong>un</strong>idad<br />

<strong>de</strong> jugar al aire libre en <strong>un</strong> espacio adaptado a<br />

sus necesida<strong>de</strong>s. Debemos ser especialmente<br />

cuidadosos durante la primera etapa <strong>de</strong> la<br />

vida, en la que se establecen las bases para<br />

aprendizajes futuros, esa etapa en la que se<br />

adquieren conocimientos, habilida<strong>de</strong>s, capacida<strong>de</strong>s<br />

y competencias que <strong>de</strong>terminarán lo<br />

que serán en <strong>un</strong> futuro.<br />

•<br />

Arene Ruiz, psicóloga y maestra<br />

<strong>de</strong> Educación Infantil.<br />

Webgrafía<br />

Tierra en las manos: www.tierraenlasmanos.com<br />

El Nou Safareig:<br />

https://elnousafareig.org/<br />

Bosquescuela learning in nature:<br />

http://bosquescuela.com/<br />

in-fan-cia 166

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!