Views
5 months ago

Revista Tema 3

Característiques la

Característiques la imatge de

L A I M A T G E É S L A R E P R E S E N T A C I Ó D ’ A L G U N A C O S A . A V E G A D E S I N C L Ú S A C T U E N C O M A S I G N E S D E Q U E L C O M A L I È . L A R E L A C I Ó E N T R E I M A T G E I R E A L I T A T E S T À T A N M E C A N I T Z A D A , T A N A S S I M I L A D A P E R N O S A L T R E S , Q U E S O V I N T E N S S E N T I M D A V A N T D ’ U N A R E A L I T A T , M É S Q U E N O P A S D A V A N T D E L A S E V A I M A T G E , U N A C O N F U S I Ó Q U E , S E G O N S C O M , P O T S E R P E R I L L O S A . E X I S T E I X U N A S È R I E D E C A R A C T E R Í S T I Q U E S Q U E , E N M A J O R O M E N O R M E S U R A , P O S S E E I X E N T O T E S L E S I M A T G E S . A Q U E S T E S D E P E N D R A N D E L G R A U D E C O N C R E C I Ó Q U E E N E L L A T I N G U I N L E S S E G Ü E N T S C A R A C T E R Í S T I Q U E S :

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
Revista Institucional Edición 3
Sió 561. Novembre 2010 - Revista Sió
Nº 3 de nuestra revista - Sidra de Asturias
3 - Planos y Capacetes La Revista Oficial de la
Descarrega PDF (16 MB) - Revista Alella
Descarrega PDF (7.25 MB) - Revista Alella
158_la revista_Pauta viasual 2 columnas - Revistas culturales