Views
1 week ago

declaracio2011-Laia

DETERMINACIÓ DE LA BASE

DETERMINACIÓ DE LA BASE LIQUIDABLE DE L’ESTALVI Base liquidable de l’estalvi [(465)-(621)-(622)-(623)] ......................................................................................... 630 85,36 Adequació de l’impost a les circumstàncies personals i familiars Mínim contribuent. Import estatal ......................................................................................................................... 675 5.151,00 Mínim contribuent. Import autonòmic ......................................................................................................................... 635 5.151,00 Mínim personal i familiar per calcular el gravamen estatal ................................................................................. 679 5.151,00 Mínim personal i familiar per calcular el gravamen autonòmic ................................................................................. 685 5.151,00 Mínim personal i familiar de la base imposable general per calcular el gravamen estatal ................................. 680 5.151,00 Mínim personal i familiar de la base imposable de l’estalvi per calcular el gravamen estatal ......................... 681 0,00 Mínim personal i familiar de la base imposable general per calcular el gravamen autonòmic ................................. 683 5.151,00 Mínim personal i familiar de la base imposable de l’estalvi per calcular el gravamen autonòmic ......................... 684 0,00 Càlculs de l’impost i resultat de la declaració Quota estatal corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen ......................................................... 689 3.000,89 Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general sotmesa a gravamen ................................................. 690 3.000,89 Quota estatal corresponent al mínim personal i familiar de B.L. general ......................................................... 691 618,12 Quota autonòmica corresponent al mínim personal i familiar de la B.L. general ................................................. 692 618,12 Quota estatal corresponent a la base liquidable general ......................................................................................... 693 2.382,77 Quota autonòmica corresponent a la base liquidable general ................................................................................. 694 2.382,77 Tipus mitjà estatal ................................................................................................................................................. TME 9,94 Tipus mitjà autonòmic ......................................................................................................................................... TMA 9,94 Base liquidable de l’estalvi sotmesa a gravamen estatal ......................................................................................... 695 85,36 Base liquidable de l’estalvi sotmesa a gravamen autonòmic ................................................................................. 771 85,36 Quota estatal corresponent a la base liquidable de l’estalvi ................................................................................. 696 8,11 Quota autonòmica corresponent a la base liquidable de l’estalvi ......................................................................... 697 8,11 Quota íntegra estatal [(693)+(696)] ......................................................................................................................... 698 2.390,88 Quota íntegra autonòmica [(694)+(697)] ................................................................................................................. 699 2.390,88 Deduccions Import de deducció per adquisició de l’habitatge habitual, part estatal ......................................................... 780 678,00 Import de deducció per adquisició de l’habitatge habitual, part autonòmica ......................................................... 781 813,60 Per inversió en habitatge habitual, part estatal ................................................................................................. 700 678,00 Per inversió en habitatge habitual, part autonòmica ......................................................................................... 701 813,60 Deduccions autonòmiques de la quota. Comunitat Autònoma de Catalunya Suma de deduccions autonòmiques ......................................................................................................................... 717 0,00 Determinació de quotes líquides i resultats QUOTES LÍQUIDES Quota líquida estatal ......................................................................................................................................... 720 1.712,88 Quota líquida autonòmica ......................................................................................................................................... 721 1.577,28 Quota líquida estatal incrementada ......................................................................................................................... 730 1.712,88 Quota líquida autonòmica incrementada ................................................................................................................. 731 1.577,28 QUOTA RESULTANT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ Quota líquida incrementada total ......................................................................................................................... 732 3.290,16 Quota resultant de l’autoliquidació [(732)-(734)-(735)-(736)-(737)-(738)-(739)-(740)] ......................................... 741 3.290,16 La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 7JYHXMDVPQ32DG2W en https://www.agenciatributaria.gob.es

Contribuent: GRA ENA SANTAFE LAIA Delegación Especial de CATALUÑA Opció de tributació: INDIVIDUAL RETENCIONS I ALTRES PAGAMENTS A COMPTE Per rendiments del treball ................................................................................................................................. 742 4.806,89 Per rendiments del capital mobiliari ................................................................................................................. 743 0,67 Per guanys patrimonials, inclosos premis ................................................................................................................. 749 15,55 Total pagaments a compte [suma de (742) a (752)] ................................................................................................. 754 4.823,11 RESULTAT DE LA DECLARACIÓ Quota diferencial [(741)-(754)] ......................................................................................................................... 755 -1.532,95 Resultat ................................................................................................................................................. 760 -1.532,95 Import de l’IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent Quota liquida autonòmica incrementada ................................................................................................................. 775 1.577,28 Import de l’IRPF que correspon a la comunitat autònoma de residència del contribuent ......................................... 779 1.577,28 ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA: SENSE ASSIGNACIÓ A L’ESGLÉSIA CATÒLICA A FINS SOCIALS X COMUNITAT O CIUTAT AUTÒNOMA DE RESIDÈNCIA DURANT EL 2011: Comunitat Autònoma de Catalunya VOLEU REBRE PER CORREU ORDINARI L’ESBORRANY I/O LES DADES FISCALS DE L’EXERCICI 2012, I NO VISUALITZAR-LOS PER INTERNET: VOLEU OBTENIR, L’ESBORRANY I/O LES DADES FISCALS DE L’EXERCICI 2012 EXCLUSIVAMENT EN L’OPCIÓ DE TRIBUTACIÓ INDIVIDUAL, ENCARA QUE PUGUI RESULTAR MENYS FAVORABLE: DADES PERSONALS DEL PRIMER DECLARANT TINGUDES EN COMPTE PER AL CÀLCUL: ESTAT CIVIL (el 31-12-2011): solter/a DATA DE NAIXEMENT: 23-11-1983 MINUSVALIDESA(1): HABITATGE HABITUAL I GARATGES ANNEXOS: TITULARITAT % DECLARANT % CÒNJUGE REFERÈNCIA CADASTRAL SITUACIÓ PROPIETAT 50,00 4694208DF2749D0005PB Territori espanyol excepte País Basc i Navarra DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL. DATA D’ADQUISICIÓ: 22-12-2006 IDENTIFICACIÓ RESTA D’IMMOBLES URBANS : TITULAR TITULARITAT% SITUACIÓ REFERÈNCIA CADASTRAL ÚS DECLARANT 50,00 Territori espanyol excepte País Basc i Navarra 4693421DF2749D0012AQ A dispocició dels seus titulars NORMES APLICABLES Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006) Ordre HAP/638/2012, de 26 de març, per la qual s’aprova el model de declaració i s’estableix el procediment de remissió de l’esborrany de la declaració d’IRPF de l’exercici 2011 La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 7JYHXMDVPQ32DG2W en https://www.agenciatributaria.gob.es

Washington DC Human Rights Tour 2009 www ... - Laia Cabrera
CURS D'ESTIU 2013 - Escola LAIA
Monjas, de Laia de Ahumada - Fragmenta Editorial
Retrata Laia de Ahumada los deseos de las monjas
Rompe estereotipos el libro “Monjas”, de Laia de Ahumada
Associacions d'immigrants (Laia Jorba) - Fundació Jaume Bofill
Toni Bou y Laia Sanz no se cansan de sumar títulos ... - amver - online
LAIA GT & GTX & GTF CONFORT S Heating Units Heizkessel ... - Baxi
LAIA GTI & GTI-F Confort Heating Units Heizkessel Gruppi ... - Baxi
1 Revista Diàlegs Títol: Una anàlisi de les diferències ... - Laia Balcells
Per Laia Gascon Rodrigez, Judit Alós Mairal, Maria ... - 22@creatalent
Laia Collet (lcollet@grup62.com) Telf. 93 505 70 92 - Empúries
045-Laia OK 8/1/09 21:13 Página 1 - Labutxaca
Crònica Hoquei. 14/10//2007. Jugaren: Pau Flores, Laia Castro (2 ...