14.05.2018 Views

TAST REVISTES DE MAIG-JUNY DE 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UN <strong>TAST</strong><br />

<strong>DE</strong> LES NOSTRES<br />

<strong>REVISTES</strong><br />

maig-juny de <strong>2018</strong>


infancia_220-225.indd 3 21/12/17


S<br />

EDITORIAL<br />

Contra l’androcentrisme, coeducació<br />

MONOGRÀFIC<br />

A les ciutats invisibles<br />

Més enllà de l’accés: més educabilitat (i menys educació) per sortir de la pobresa. Xavier Bonal<br />

Entrevista a Marc Andreu Acebal. PersPectiva escolar<br />

Absentisme escolar als barris de Llefià i la Salut de Badalona. Teresa Vivancos<br />

Moviment ciutadà de lluita contra la segregació escolar a Salt. Cristina Sibina i Èlia Llinàs<br />

Els condicionants de les transicions educatives. Aina Tarabini<br />

L’Institut Escola Mediterrani de Tarragona. Rafael Muñoz<br />

+ Paraules, + Humans. Maica Jiménez<br />

La Secundària del segle XXI. Maria-Mercè López<br />

De l’aula a la comunitat: educant des d’una perspectiva socioemocional. Autoria compartida<br />

Canovelles i l’esport escolar. Carme Expósito<br />

PersPectIva escolar recomana<br />

2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

6<br />

10<br />

14<br />

20<br />

25<br />

30<br />

35<br />

40<br />

44<br />

49<br />

54<br />

ESCOLA<br />

Impulsar i aprofitar talent a l'Escola Miquel Bleach. Pilar Ugidos i Carmen Magallanes<br />

MIRA<strong>DE</strong>S<br />

Us imagineu...? Elena Montiel<br />

El temps de l’escola, el temps de l’educació, el temps de la vida. Antoni Tort<br />

L’Escola Nova: Una cruïlla de malentesos... (i III). Philippe Meirieu<br />

L’escola preparada és l’escola justa. Jordi Carmona i Mercè Olivé<br />

L’art, la creativitat, l’educació. Cèlia Premat<br />

RESSENYES I NOVETATS<br />

L’ensenyament a Nou Barris 1933-1990. Xavier Besalú<br />

Em dic Joan i crec que soc dolent. Leonor Carbonell<br />

Amb ulleres verdes. Mercè Marlès<br />

Presentació del monogràfic «Escoles sense armaris». PersPectiva escolar<br />

Novetats. Biblioteca Rosa Sensat<br />

56<br />

56<br />

61<br />

61<br />

64<br />

66<br />

69<br />

72<br />

74<br />

74<br />

76<br />

77<br />

78<br />

79


Editorial<br />

CONTRA L’ANDROCENTRISME,<br />

COEDUCACIÓ<br />

3<br />

EE DITORIAL<br />

maig-juny ´18<br />

399<br />

La vaga del passat 8 de març, la mobilització de tantes<br />

dones de tot el món, ha servit per donar visibilitat a un<br />

moviment de fons de denúncia de l’androcentrisme, de la<br />

violència que s’exerceix contra les dones, de la subordinació<br />

i la marginació a què se les condemna —a vegades<br />

subtilment, d’altres descaradament.<br />

Aquest androcentrisme que ve de lluny, sancionat per totes<br />

les religions monoteistes, és present en tots els àmbits<br />

de la vida i de la cultura, com si fos una cosa natural i,<br />

en conseqüència, indefugible. En aquest marc els homes<br />

constitueixen el subjecte de referència mentre que les<br />

dones resten en un nivell inferior perquè la seva diferència<br />

sempre és llegida com una mala còpia de l’original.<br />

Per això ens cal seguir reivindicant la coeducació, entesa<br />

com un canvi cultural de llarg abast, una nova cultura en<br />

què desapareguin els gèneres com a normes diferencials<br />

que prescriuen identitats, hàbits, comportaments i actituds<br />

diferents segons que s’hagi nascut home o dona, que<br />

dicten què has de pensar, sentir i fer segons quin sigui el<br />

teu sexe. I per això segueix essent important reivindicar<br />

la ideologia de gènere, tan vilipendiada pels immobilistes<br />

civils i religiosos. El sexe (els òrgans sexuals) i el gènere<br />

són coses diferents. El sexe ens ve donat en néixer; en<br />

canvi, el gènere és una construcció social, no pas un fet<br />

biològic: allò que cada cultura i cada societat considera<br />

que és propi dels homes o propi de les dones i que es<br />

concreta en models de masculinitat i de feminitat com a<br />

ideals a perseguir.<br />

Perquè està per demostrar que hi hagi uns valors femenins<br />

i uns valors masculins… El que sí que hi ha són uns valors<br />

atribuïts al gènere femení i uns altres al gènere masculí<br />

que constitueixen el nucli dur d’aquells models a seguir.<br />

En els homes són la racionalitat, el poder, l’agressivitat, la<br />

força, el gust pel risc, la lluita, una sexualitat<br />

essencialment genital i normativament<br />

heterosexual, la competitivitat, la repressió<br />

de les emocions… En les dones aquests<br />

valors són, en canvi, la intuïció, la subordinació,<br />

la tendresa, la cura, la fragilitat,<br />

la prudència, la compassió, una sexualitat<br />

afectiva, la cooperació, el sentimentalisme<br />

i l’expressivitat emocional…<br />

Resulta, però, que hi ha moltes maneres<br />

diferents de ser home o de ser dona, que<br />

depenen no només de l’orientació afectivosexual<br />

sinó també del grau d’instrucció,<br />

de la classe social, de la ideologia, de la<br />

identitat cultural… A dia d’avui, però, ser<br />

home, segons el model androcèntric, és<br />

fonamentalment no ser, ni semblar, una<br />

dona: els homes no poden ser ni femenins<br />

ni homosexuals. És imprescindible i urgent<br />

fer desaparèixer les prescripcions de gènere<br />

perquè, sigui quin sigui el sexe d’una persona,<br />

pugui comportar-se de la manera que<br />

més li plagui. La conseqüència serà que<br />

es donaran moltes menys diferències entre<br />

els homes i les dones com a grup social<br />

i, en canvi, augmentaran les diferències<br />

individuals entre les persones, tant si són<br />

homes com si són dones. Com ha de ser.<br />

El feminisme no és, doncs, el revers de<br />

l’androcentrisme sinó que l’hem d’entendre<br />

com un moviment d’alliberament de les<br />

persones, de totes les persones, siguin<br />

homes o siguin dones, perquè puguin ser i<br />

es puguin desenvolupar amb més plenitud<br />

i llibertat i esdevenir més feliços. L’escola<br />

coeducativa ha de ser, per tant, una escola<br />

que fomenti i empari la llibertat de les<br />

persones, que valori la diversitat del seu<br />

alumnat, també l’afectivosexual, i eviti que<br />

sigui motiu d’exclusió o de marginació,<br />

que aboni el respecte, el reconeixement i<br />

el diàleg com a instruments de relació i de<br />

resolució dels conflictes, i que reprodueixi<br />

i recreï una cultura més inclusiva, més<br />

funcional, més representativa i més justa.


4<br />

Monogràfic<br />

A LES CIUTATS INVISIBLES<br />

5<br />

MMONOGRÀFIC<br />

maig-juny ´18<br />

399<br />

Tal com ha escrit l’historiador i periodista Marc Andreu —a qui entrevistem en aquest<br />

monogràfic— les ciutats invisibles existeixen: són molts barris i ciutats de Catalunya<br />

on viuen milers de persones, desconeguts i invisibles per a una majoria de catalans<br />

i per als grans mitjans de comunicació, però amb una vitalitat extraordinària i amb<br />

unes ganes enormes de sortir de l’anonimat. Es tracta d’aquella Catalunya on, d’alguna<br />

manera, segueixen vivint encara els altres catalans d’avui, uns territoris on, tot i la<br />

millora que han experimentat aquests darrers quaranta anys de democràcia, la crisi<br />

ha fet aflorar les profundes desigualtats que s’hi amaguen. És en aquests barris i<br />

ciutats on concorren els tres grans vectors que caracteritzen les situacions de pobresa<br />

i exclusió social: les desigualtats socioeconòmiques, la degradació o marginació<br />

urbana i la condició d’immigrant estranger.<br />

Doncs bé, l’eficàcia i l’èxit del sistema educatiu, de cada escola i institut en particular<br />

i de cadascun dels alumnes, depèn en gran manera del que alguns investigadors<br />

—com Xavier Bonal i Aina Tarabini, que també han volgut col·laborar en aquest monogràfic—<br />

anomenen condicions d’educabilitat, és a dir, el capital social, econòmic<br />

i cultural de les famílies. Parlar d’educabilitat vol dir que calen unes condicions<br />

mínimes, materials, familiars i socials per fer possible un desenvolupament suficient<br />

i integral de les potencialitats dels infants. L’educabilitat no fa referència a les capacitats<br />

individuals, sinó a les condicions contextuals, que tenen una incidència gran<br />

en els recursos, les actituds, les expectatives i les predisposicions que possibiliten<br />

que un infant o jove concret pugui aprofitar o no el seu pas pel sistema educatiu. Per<br />

tant, el primer element per combatre el fracàs escolar és l’esforç decidit i sostingut<br />

per reduir al màxim les desigualtats socials i territorials, i la lluita per fer front a la<br />

pobresa i l’exclusió social.<br />

És en aquests entorns, en aquestes ciutats invisibles, on moltes escoles i instituts, on<br />

molts docents i moltes famílies, sovint des de l’anonimat però des del convenciment<br />

que una educació exigent i de qualitat pot ser una de les vies per ajudar a sortir<br />

infants i joves d’un destí més que previsible, han endegat projectes innovadors i de<br />

llarg abast amb un voluntarisme i una dedicació encomiables i amb una implicació<br />

comunitària que transcendeix els murs dels centres i els converteix en pols de dinamització<br />

cultural i ciutadana.<br />

Aquesta és la intenció d’aquest monogràfic: donar visibilitat a escoles i instituts que<br />

fan bona feina en entorns difícils. En alguns casos és la lluita contra l’absentisme<br />

escolar als barris de Llefià i la Salut de Badalona o contra una planificació escolar<br />

que jerarquitza i exclou a Barcelona; en<br />

d’altres, unes famílies que es mobilitzen<br />

contra la segregació escolar a Salt. Rafael<br />

Muñoz explica com la transformació d’un<br />

centre dels barris de Ponent de Tarragona<br />

en institut escola ha revertit una mala situació<br />

de partida, i Maica Jiménez exposa<br />

com l’escola Baró de Viver de Barcelona ha<br />

aconseguit un petit miracle amb l’ajuda de<br />

les famílies. Un institut de Santa Coloma<br />

de Gramenet mostra com el treball per<br />

projectes i la renovació dels espais pot<br />

incidir en l’èxit educatiu del seu alumnat,<br />

i una escola de Montcada i Reixac exemplifica<br />

com la perspectiva socioemocional<br />

impacta en les relacions entre els docents,<br />

els infants i les famílies. Finalment, des<br />

de Canovelles s’emfasitza com l’esport pot<br />

contribuir a la millora de la cohesió social<br />

dins i fora dels centres educatius.<br />

XavIer Besalú<br />

Coordinador del monogràfic


Des que la teoria del capital humà conceptualitzà l’educació com una inversió productiva<br />

amb rendibilitat privada i social, les diferents variants de les teories del desenvolupament<br />

han situat l’educació com a factor central per explicar el creixement econòmic i la potencial<br />

reducció de la pobresa i la desigualtat.<br />

Més enllà de l’accés: més educabilitat<br />

(i menys educació) per sortir de la pobresa<br />

XAVIER BONAL<br />

Professor de Sociologia<br />

Universitat Autònoma de Barcelona<br />

No hi ha dubte que l’educació ha estat i<br />

és un àmbit central en la formulació de les<br />

polítiques per al desenvolupament. Tant<br />

és així que la pregunta, explícitament o<br />

latentment, sobre les relacions entre educació,<br />

pobresa i creixement en les teories i<br />

polítiques de desenvolupament no ha estat<br />

si la inversió en educació hauria de ser o<br />

no una prioritat, sinó quanta inversió i en<br />

quin tipus d’educació hauria d’invertir-se.<br />

Res tindria de particular l’èmfasi en<br />

l’educació com a factor clau de desenvolupament<br />

si no fos perquè la persistència<br />

discursiva s’ha mantingut en contra d’una<br />

creixent evidència pel que fa als efectes<br />

esperats de la inversió educativa sobre la<br />

reducció de les desigualtats socials o la<br />

pobresa. En efecte, en les darreres dècades<br />

s’ha produït una important expansió<br />

educativa a nivell global, fet que ha conduït<br />

a un augment continuat de les taxes<br />

d’escolarització i un avanç important en<br />

l’objectiu mundial d’aconseguir l’educació<br />

primària universal —tot i que encara<br />

hi ha més de 60 milions de nens i nenes<br />

sense escolaritzar (UNESCO, 2017)—.<br />

L’expansió de l’educació, òbviament, ha<br />

facilitat la democratització de l’accés a les<br />

oportunitats educatives de grups socials<br />

tradicionalment exclosos del sistema, però<br />

aquesta democratització d’oportunitats no<br />

ha permès evitar la persistència d’elevades<br />

taxes de pobresa. Títols tan explícits com<br />

Cada vez más necesaria, cada vez más<br />

insuficiente (Filmus, 2001) o expressions<br />

com «la fi de l’expansió fàcil de l’educació»<br />

(Tedesco i López, 2002) il·lustren com<br />

des dels anys noranta hem assistit a una<br />

elevació del nivell educatiu de la població<br />

sense precedents històrics i a ser testimonis<br />

al mateix temps dels escassos efectes de la<br />

millora educativa sobre les condicions de<br />

vida de la població. En efecte, la reducció<br />

de les taxes de pobresa absoluta o relativa<br />

avança a un ritme molt inferior al d’expansió<br />

quantitativa i qualitativa de l’educació.<br />

En el nostre context, la recent crisi econòmica<br />

ho confirma. L’absència d’oportunitats<br />

laborals fa augmentar significativament la<br />

demanda educativa (i redueix l’abandonament<br />

educatiu prematur), mentre que<br />

en canvi el risc de pobresa augmenta,<br />

especialment la pobresa infantil (Síndic<br />

de Greuges, 2012).<br />

Aquests fets qüestionen el caràcter automàtic<br />

dels suposats beneficis de la inversió<br />

educativa, i ens obliguen a preguntar-nos<br />

sobre els limitats efectes de la millora de<br />

l’accés a l’educació en la reducció de la<br />

pobresa o la desigualtat. De fet, l’agenda<br />

educativa global s’ha caracteritzat per significatives<br />

omissions respecte a les relacions<br />

entre educació i pobresa (Bonal, 2007;<br />

Bonal i Tarabini, 2010), unes omissions<br />

que són fonamentals per poder comprendre<br />

quan, com i per què varien els efectes de<br />

l’educació sobre la reducció de la pobresa.<br />

Si la inversió en educació té una traducció<br />

immediata en les oportunitats educatives<br />

i socials, com podem explicar l’elevat absentisme<br />

escolar a determinades regions<br />

del planeta? Per què les famílies pobres<br />

no inverteixen més en una institució que<br />

els podria treure de la pobresa? És perquè<br />

no n’intueixen els beneficis? Com entendre<br />

que un major accés a l’educació no<br />

es tradueixi sempre en l’adquisició dels<br />

aprenentatges necessaris per a una bona<br />

inserció social? Aquestes i altres preguntes<br />

són difícils de respondre si s’opta per<br />

aproximacions exclusivament tècniques<br />

en l’anàlisi de la rendibilitat de la inversió<br />

educativa. En canvi, podem acostar-nos a<br />

respondre-les si tenim en compte aspectes<br />

menys tangibles però decisius que ens<br />

informen sobre el comportament de la demanda.<br />

Saber per què un nen pobre aprèn<br />

o no, o per què tot i disposar de credencials<br />

no té inserció en el mercat de treball, no<br />

són respostes que ens proporcioni l’anàlisi<br />

clàssica de les relacions entre oferta<br />

i demanda educativa que ens ofereix la<br />

teoria del capital humà. L’entorn cultural,<br />

la necessitat econòmica, la situació sociofamiliar,<br />

la qualitat del centre escolar,<br />

són alguns dels aspectes sobre els quals<br />

l’agenda d’estudi de les relacions entre<br />

educació i pobresa posa menys atenció i<br />

que no obstant això tenen un pes decisiu<br />

per comprendre en profunditat la relació<br />

entre tots dos fenòmens.<br />

7<br />

MMONOGRÀFIC<br />

maig-juny ´18<br />

399


8<br />

De fet, les omissions assenyalades se<br />

sintetitzen en una omissió central: la que<br />

resulta d’ignorar els efectes de la pobresa<br />

sobre l’educació com a factor decisiu per<br />

comprendre les possibilitats d’aprofitament<br />

educatiu dels nens i nenes en situació de<br />

pobresa. Abordar la relació inversa entre<br />

educació i pobresa és precisament el que<br />

ens permet comprendre la gran diversitat de<br />

comportaments de la demanda educativa.<br />

I és en el terreny del reconeixement dels<br />

efectes de la pobresa sobre l’educació on<br />

adquireix plena significació el concepte<br />

d’educabilitat. López i Tedesco (2002) fan<br />

ús d’aquest concepte per donar resposta a<br />

la pregunta: «És possible educar en qualsevol<br />

context?». En escenaris socials cada<br />

vegada més complexos i més devastats per<br />

la pobresa la pregunta esdevé fonamental.<br />

L’existència de condicionants vitals, aliens<br />

a les capacitats innates de l’individu, és un<br />

factor decisiu per tal de comprendre per<br />

què les pràctiques educatives no resulten<br />

exitoses per a determinats nens.<br />

“EL DRET A L’EDUCACIÓ NOMÉS POT<br />

SER ACOMPLERT MITJANÇANT UNA<br />

INTERVENCIÓ SOCIAL MOLT MÉS<br />

ÀMPLIA; CAL, DONCS, SORTIR <strong>DE</strong><br />

L’ESCOLA PER TORNAR A L’ESCOLA”<br />

El concepte d’educabilitat «apunta a<br />

identificar quin és el conjunt de recursos,<br />

aptituds o predisposicions que fan possible<br />

que un infant o adolescent pugui assistir<br />

reeixidament a l’escola, alhora que convida<br />

a analitzar quines són les condicions socials<br />

que fan possible que tots els infants i<br />

adolescents accedeixin a aquests recursos»<br />

(López i Tedesco, 2002: 7).<br />

L’educabilitat com a condició expressa la<br />

idea d’un estat o situació que possibilita<br />

alguna cosa (Castañeda, 2002) i, per tant,<br />

indica una disposició dinàmica i no una<br />

determinació fixa (Feijoó, 2002). L’educabilitat<br />

no s’associa amb les potencialitats<br />

i capacitats individuals, sinó precisament<br />

amb els instruments necessaris per tal de<br />

possibilitar el desenvolupament educatiu.<br />

Dit d’una altra manera, tot i que tothom<br />

sigui potencialment educable, els contextos<br />

social, familiar i escolar juguen un paper<br />

clau en el desenvolupament o l’impediment<br />

d’aquesta potencialitat, en la mesura que<br />

influeixen en la possibilitat d’adquirir el<br />

conjunt de recursos, aptituds i predisposicions<br />

necessàries per al desenvolupament<br />

de les pràctiques educatives. En paraules<br />

de López i Tedesco, «tot infant neix potencialment<br />

educable, però el context social<br />

opera, en molts casos, com a obstacle que<br />

impedeix el desenvolupament d’aquesta<br />

potencialitat» (López i Tedesco, 2002: 9).<br />

La consideració de l’educabilitat constitueix<br />

un element molt valuós per analitzar les<br />

relacions entre educació i pobresa, ja que<br />

posa l’èmfasi precisament en aquells factors<br />

associats a la pobresa que impedeixen<br />

l’aprofitament de les oportunitats educatives.<br />

En les condicions d’educabilitat de<br />

l’infant intervenen evidentment les condicions<br />

materials mínimes, però també el<br />

disposar d’un entorn familiar favorable per<br />

a l’aprenentatge, un entorn escolar capaç<br />

d’acceptar diferents ritmes d’aprenentatge<br />

o un professorat que confiï en les seves<br />

capacitats educatives. En definitiva, uns<br />

mínims socials, familiars i escolars per<br />

al desenvolupament i el potencial èxit de<br />

les pràctiques educatives, perquè «per<br />

sota de la línia de subsistència, els canvis<br />

institucionals o pedagògics tenen un impacte<br />

molt poc significatiu en els resultats<br />

escolars dels alumnes» (Tedesco, 1998).<br />

El concepte d’educabilitat ens convida<br />

així mateix a una reflexió fonamental per<br />

poder fer política educativa i social. Si<br />

cal intervenir sobre les condicions d’educabilitat<br />

dels infants, cal també revisar el<br />

concepte de dret a l’educació i desplegar<br />

els mecanismes regulatius i polítics per<br />

assegurar-lo. És a dir, reconèixer les condicions<br />

d’educabilitat com a element central<br />

de l’aprenentatge i desenvolupament dels<br />

infants convida a entendre que el dret a<br />

l’educació no és possible si no s’assegura<br />

el dret a gaudir de les condicions mínimes<br />

per poder aprofitar l’educació. El dret a<br />

l’educació esdevé d’aquesta manera un<br />

dret que no només pot garantir l’escola o<br />

l’administració educativa, sinó un dret que<br />

només pot ser acomplert mitjançant una<br />

intervenció social molt més àmplia, que<br />

vetlli per generar les condicions socials,<br />

materials i emocionals bàsiques sense<br />

les quals l’educació simplement no és<br />

possible. Cal, doncs, sortir de l’escola per<br />

tornar a l’escola. Si no ho fem seguirem<br />

assumint que les causes del fracàs escolar<br />

i els problemes d’aprenentatge són competencials,<br />

curriculars, d’incompetència<br />

del professorat, de manca d’implicació<br />

parental o d’obsolescència pedagògica i<br />

manca d’innovació educativa. I seguirem<br />

en l’error de buscar les claus allà on hi ha<br />

llum i no on les hem perdut.<br />

Per saber-ne més<br />

Bonal, X. (2007), «On global absences:<br />

Reflections on the failings in the education<br />

and poverty relationship in<br />

Latin America», International Journal<br />

of Educational Development, 27 (1),<br />

86-100.<br />

Bonal, X.; taraBInI, A. (dir.) (2010), Ser<br />

pobre en la escuela: Habitus de pobreza<br />

y condiciones de educabilidad.<br />

Buenos Aires: Miño y Dávila.<br />

castañeda, E. (2002), Colombia: Equidad<br />

social y educación en los años ‘90.<br />

Buenos Aires: IIPE – UNESCO.<br />

FeIjoó, M. C. (2002), Argentina: Equidad<br />

social y educación en los ‘90. Buenos<br />

Aires: IIPE-UNESCO.<br />

FIlmus, D. (2001), Cada vez más necesaria,<br />

cada vez más insuficiente:<br />

Escuela media y mercado de trabajo<br />

en épocas de globalización. Madrid:<br />

Santillana.<br />

LóPez, n.; tedesco, J. C. (2002), «Las<br />

condiciones de educabilidad de los<br />

niños y adolescentes en América<br />

Latina», Documentos del IIPE. Buenos<br />

Aires: IIPE-UNESCO.<br />

síndIc de GreuGes (2012), Informe sobre<br />

la pobresa infantil a Catalunya. Barcelona:<br />

Síndic de Greuges.<br />

tedesco, J. C. (1998), Carta Informativa<br />

del IIPE, XVI, núm. 4. París: UNESCO.<br />

UNESCO (2017), Global Education<br />

Monitoring Report: Accountability<br />

in Education: Meeting our Commitments.<br />

París: UNESCO.<br />

9<br />

MMONOGRÀFIC<br />

maig-juny ´18<br />

399


editorial<br />

222 in-fàn-ci-a<br />

Masculinitat<br />

En aquests temps de dades quantitatives i comparatives,<br />

ens arriben informacions sobre els conceptes<br />

educació i gènere que han de ser motiu de reflexió:<br />

• El percentatge de noies que cursen carreres tècniques<br />

i científiques és significativament inferior<br />

al dels nois;<br />

• Segons les dades del 2016, al grau d’Educació<br />

Infantil de les universitats catalanes el percentatge<br />

dels estudiants homes, de nou ingrés, era entre<br />

un 4% i un 6%.<br />

Per al primer punt, s’han impulsat moltes iniciatives<br />

institucionals dins dels programes educatius STEM<br />

(acrònim de Science, Technology, Engineering and<br />

Maths) per promoure les vocacions científiques<br />

entre les noies que cursen l’ESO. Sens dubte una<br />

bona mesura, que constata que en el trajecte educatiu<br />

hi ha alguna cosa que fa que les noies no s’apropin<br />

als àmbits tècnics i científics.<br />

Per al segon punt, en canvi, no s’inverteixen ni es<br />

dediquen esforços, recursos o suports. Què cal fer<br />

per canviar aquesta tendència? No hi ha vocació<br />

entre els nois per escollir un grau d’infantil? O no hi<br />

ha informació? O el que hi ha són molts prejudicis?<br />

És evident que hi ha pocs homes en professions<br />

vinculades a la salut, l’educació i el benestar, al 0-6.<br />

La raó pot ser l’estereotip que a l’infant només se l’ha<br />

d’acollir en termes de cura. Aquesta idea contrasta<br />

amb la realitat dels països nòrdics, on el percentatge<br />

d’homes i dones mestres està molt més equilibrat.<br />

Segurament la manca de referents propers a les<br />

escoles té un efecte mirall. Si no hi ha homes a les<br />

escoles bressol o als parvularis deu ser perquè culturalment<br />

no són rellevants.<br />

Els estereotips mediàtics tampoc no ajuden a percebre<br />

la figura del mestre home. Aquesta figura es<br />

relaciona amb etapes educatives d’infants més grans.<br />

Quant a la perspectiva històrica, econòmica, social<br />

i de gènere, i de forma molt influent en l’escolarització<br />

obligatòria, es divideixen els treballs en feines més<br />

masculinitzades, que requereixen exercir més l’autoritat,<br />

i d’altres de més feminitzades, amb una elevada<br />

infancia_220-225.indd 3 21/12/17 9:33<br />

funció de cura. Sovint aquestes diferències tenen a<br />

veure amb l’ambició professional, el poder econòmic<br />

i amb el prestigi social.<br />

Davant d’aquests fets, el primer escull a superar<br />

és el plantejament d’un discurs professionalitzador<br />

on es visualitza només el marc econòmic i de poder.<br />

S’han de posar més en evidència els valors vinculats<br />

al camp educatiu per capgirar aquestes idees.<br />

Sense un model educatiu associat a la qualitat<br />

democràtica i de ciutadania no hi ha garantia que<br />

l’actiu d’un país avanci positivament.<br />

És essencial percebre l’efecte del mestratge en les<br />

edats primerenques. I cal fer-ho també amb programes<br />

com STEM, posant la llavor en els estudiants de<br />

secundària. Però sobretot amb un objectiu més polític<br />

i social del que no hem de descuidar: treballar i<br />

exigir més prestigi social per als infants més petits.<br />

Aquí hi ha una trobada entre la poca consideració<br />

de la dona al món del treball, i el desinterès polític<br />

i social cap a tot el que té a veure amb els infants<br />

petits. La relació entre aquests dos aspectes és a l’arrel<br />

del problema i l’absència dels homes a les escoles<br />

infantils n’és només el símptoma.<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

1<br />

Infància en Xarxa Els infants a l’estiu. Què es pot fer quan la família no pot estar per ells? 2<br />

Plana oberta Espais de lliure circulació a 0-3, a favor o en contra? Dari Muñoz Maurici i Anna Vilaró 3<br />

Educar de 0 a 6 anys Per un currículum obert al possible Aldo Fortunati i Gloria Tognetti 6<br />

Escola 0-3 La presència del 0-3 al Congrés Català d’Educació Matemàtica C2EM Grup de Descoberta Matemàtica 12<br />

Màgia a la mirada... La petita història d’en Tom i l’Helena Eva Sargatal 18<br />

Bones pensades Deixa’t portar pel so. Ambients de joc d’art Judit Pericay et al. 23<br />

Escola 3-6 Sis propostes a l’abast dels infants, prèviament experimentades Equip del Carrau Blau 22<br />

Explicar contes. Una capacitat humana des d’un enfocament creador Miguel Castro 26<br />

L’entrevista Conversa amb Paulo Folchi INFÀNCIA 32<br />

Infant i salut Acompanyar els àpats dels infants Gemma Salvador i Maria Manera 36<br />

El conte La Quela i els dies de la setmana Roser Ros 41<br />

Llibres a mans Llibres del que podria passar Roser Ros 43<br />

Informacions 44<br />

sumari<br />

Blogs, llibres i més 46


editorial<br />

222 in-fàn-ci-a<br />

Absents...<br />

En aquests temps de dades quantitatives i comparatives,<br />

ens arriben informacions sobre els conceptes<br />

educació i gènere que han de ser motiu de reflexió:<br />

• El percentatge de noies que cursen carreres tècniques<br />

i científiques és significativament inferior<br />

al dels nois;<br />

• Segons les dades del 2016, al grau d’Educació<br />

Infantil de les universitats catalanes el percentatge<br />

dels estudiants homes, de nou ingrés, era entre<br />

un 4% i un 6%.<br />

Per al primer punt, s’han impulsat moltes iniciatives<br />

institucionals dins dels programes educatius STEM<br />

(acrònim de Science, Technology, Engineering and<br />

Maths) per promoure les vocacions científiques<br />

entre les noies que cursen l’ESO. Sens dubte una<br />

bona mesura, que constata que en el trajecte educatiu<br />

hi ha alguna cosa que fa que les noies no s’apropin<br />

als àmbits tècnics i científics.<br />

Per al segon punt, en canvi, no s’inverteixen ni es<br />

dediquen esforços, recursos o suports. Què cal fer<br />

per canviar aquesta tendència? No hi ha vocació<br />

entre els nois per escollir un grau d’infantil? O no hi<br />

ha informació? O el que hi ha són molts prejudicis?<br />

És evident que hi ha pocs homes en professions<br />

vinculades a la salut, l’educació i el benestar, al 0-6.<br />

La raó pot ser l’estereotip que a l’infant només se l’ha<br />

d’acollir en termes de cura. Aquesta idea contrasta<br />

amb la realitat dels països nòrdics, on el percentatge<br />

d’homes i dones mestres està molt més equilibrat.<br />

Segurament la manca de referents propers a les<br />

escoles té un efecte mirall. Si no hi ha homes a les<br />

escoles bressol o als parvularis deu ser perquè culturalment<br />

no són rellevants.<br />

Els estereotips mediàtics tampoc no ajuden a percebre<br />

la figura del mestre home. Aquesta figura es<br />

relaciona amb etapes educatives d’infants més grans.<br />

Quant a la perspectiva històrica, econòmica, social<br />

i de gènere, i de forma molt influent en l’escolarització<br />

obligatòria, es divideixen els treballs en feines més<br />

masculinitzades, que requereixen exercir més l’autoritat,<br />

i d’altres de més feminitzades, amb una elevada<br />

funció de cura. Sovint aquestes diferències tenen a<br />

veure amb l’ambició professional, el poder econòmic<br />

i amb el prestigi social.<br />

Davant d’aquests fets, el primer escull a superar<br />

és el plantejament d’un discurs professionalitzador<br />

on es visualitza només el marc econòmic i de poder.<br />

S’han de posar més en evidència els valors vinculats<br />

al camp educatiu per capgirar aquestes idees.<br />

Sense un model educatiu associat a la qualitat<br />

democràtica i de ciutadania no hi ha garantia que<br />

l’actiu d’un país avanci positivament.<br />

És essencial percebre l’efecte del mestratge en les<br />

edats primerenques. I cal fer-ho també amb programes<br />

com STEM, posant la llavor en els estudiants de<br />

secundària. Però sobretot amb un objectiu més polític<br />

i social del que no hem de descuidar: treballar i<br />

exigir més prestigi social per als infants més petits.<br />

Aquí hi ha una trobada entre la poca consideració<br />

de la dona al món del treball, i el desinterès polític<br />

i social cap a tot el que té a veure amb els infants<br />

petits. La relació entre aquests dos aspectes és a l’arrel<br />

del problema i l’absència dels homes a les escoles<br />

infantils n’és només el símptoma.<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

1<br />

Infància en Xarxa Els infants a l’estiu. Què es pot fer quan la família no pot estar per ells? 2<br />

Plana oberta Espais de lliure circulació a 0-3, a favor o en contra? Dari Muñoz Maurici i Anna Vilaró 3<br />

Educar de 0 a 6 anys Per un currículum obert al possible Aldo Fortunati i Gloria Tognetti 6<br />

Escola 0-3 La presència del 0-3 al Congrés Català d’Educació Matemàtica C2EM Grup de Descoberta Matemàtica 12<br />

Màgia a la mirada... La petita història d’en Tom i l’Helena Eva Sargatal 18<br />

Bones pensades Deixa’t portar pel so. Ambients de joc d’art Judit Pericay et al. 23<br />

Escola 3-6 Sis propostes a l’abast dels infants, prèviament experimentades Equip del Carrau Blau 22<br />

Explicar contes. Una capacitat humana des d’un enfocament creador Miguel Castro 26<br />

L’entrevista Conversa amb Paulo Folchi INFÀNCIA 32<br />

Infant i salut Acompanyar els àpats dels infants Gemma Salvador i Maria Manera 36<br />

El conte La Quela i els dies de la setmana Roser Ros 41<br />

Llibres a mans Llibres del que podria passar Roser Ros 43<br />

Informacions 44<br />

sumari<br />

Blogs, llibres i més 46


escola 0-3<br />

La presència del 0-3<br />

al Congrés Català d’Educació<br />

Matemàtica C2EM<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

12<br />

«No hi ha res en<br />

l’intel·lecte que no hagi<br />

passat pels sentits»<br />

ARISTÒTIL<br />

La matemàtica és una ciència que estudia<br />

patrons en les estructures de cossos abstractes<br />

i en les relacions que estableixen, investiga<br />

els nombres i símbols utilitzant la lògica, i<br />

observa les relacions espacials, qualitatives,<br />

quantitatives i les seves magnituds. Des de la<br />

reflexió i pràctica de la intervenció educativa<br />

en la primera infància, fa temps que el col·lectiu<br />

de professionals d’escola bressol hem<br />

observat que, en els jocs i la vida quotidiana<br />

dels infants, es produeixen situacions que propicien<br />

la descoberta de l’entorn físic des d’aquests<br />

aspectes: qualitats, quantitats i magnituds<br />

dels objectes i la seva situació en l’espai.<br />

Grup Descoberta Matemàtica al 0-3 de les<br />

Escoles Bressol Municipals de Barcelona<br />

La presència de la<br />

lògica matemàtica a<br />

0-3<br />

Amb el temps hem<br />

anat constatant que els<br />

infants aprenen des de<br />

l’interès espontani per<br />

conèixer. Hem anat recollint observacions i fent<br />

propostes de materials i situacions obertes de joc<br />

que possibiliten que, de forma no dirigida, els<br />

infants tinguin experiències diverses que els<br />

apropin a conceptes matemàtics. D’aquesta<br />

manera, no tan sols hem parlat sobre com les<br />

matemàtiques són presents a la vida quotidiana<br />

de l’infant sinó que també hem après com aprenen<br />

els nens i les nenes<br />

en els tres primers anys<br />

de vida.<br />

Aprenem des dels inicis<br />

de la nostra existència.<br />

Abans del naixement<br />

ja rebem les primeres<br />

sensacions i<br />

impressions, a través<br />

de la mare. I, en el<br />

moment del naixement,<br />

ja es perceben<br />

les sensacions del propi cos, que anirà madurant<br />

i ampliant les seves possibilitats per així poder<br />

actuar i conèixer allò que hi ha fora d’un mateix:<br />

un entorn físic i social ple d’oportunitats.<br />

La descoberta d’aquest entorn es produeix a<br />

través del joc espontani de l’infant i de forma<br />

global. Quan s’inicia la interacció amb el món<br />

dels objectes, l’infant explora les diferents propietats<br />

sensorials d’allò que manipula: cromàtica,<br />

sonora, tèrmica, de pes, volum, mesura,<br />

quantitat, etc. Al mateix temps que treballa l’habilitat<br />

motriu, observa les característiques dels<br />

objectes, el desplaçament dels elements, el<br />

volum que ocupa, els canvis de la seva situació<br />

en l’espai, alhora que es relaciona amb els companys,<br />

sent l’adult que verbalitza alguns dels fets<br />

que es produeixen en el seu joc o bé canta una<br />

cançó que fa referència a l’objecte que li mostra.<br />

Les professionals d’educació infantil hem<br />

après que és així com aprenem des de petits, amb<br />

l’acció i sense fragmentar els espais o moments<br />

de descoberta. Però les educadores hem de saber<br />

observar allò que s’esdevé durant l’exploració<br />

autònoma de l’infant, per poder reconèixer els<br />

diferents aprenentatges i així millorar el nostre<br />

acompanyament proper i facilitador.<br />

No podem fragmentar en temps diferenciats<br />

els aprenentatges dels infants, però sí que hem<br />

in-fàn-ci-a 222


escola 0-3<br />

222 in-fàn-ci-a<br />

de poder identificar els processos, fets i conceptes<br />

que, de mica en mica, van assolint nens<br />

i nenes durant els tres primers anys de vida.<br />

El camí fet durant el nostre recorregut professional<br />

ens ha dut a modificar la intervenció com<br />

a educadores i arribar a conclusions que ajuden<br />

a millorar les propostes posteriors. El canvi de<br />

mirada de l’adult vers les activitats properes a<br />

descobertes matemàtiques de l’infant, la<br />

importància d’un escenari adient per a la descoberta<br />

i el joc, el reconeixement d’unes condicions<br />

necessàries perquè es produeixi un aprenentatge<br />

significatiu i la constatació que, en els primers<br />

anys de vida, ja s’inicien un seguit d’aprenentatges<br />

matemàtics –referents a lògica, quantitat,<br />

mesura, espai, geometria... –, són tots aspectes<br />

bàsics que hem après les professionals del 0-3.<br />

El II Congrés de Matemàtiques de Catalunya:<br />

Construir matemàtiques, compartir per<br />

aprendre<br />

El juliol de 2016 es va dur a terme el II<br />

Congrés de Matemàtiques de Catalunya, al<br />

qual vàrem ser convidades les escoles bressol<br />

municipals de Barcelona. Per primera vegada<br />

l’organització del Congrés va considerar<br />

important la presència del cicle 0-3 en aquesta<br />

trobada de professionals.<br />

La invitació va ser cursada des de CREAMAT<br />

(CESIRE) dirigida a l’IMEB amb l’objectiu que<br />

hi participessin les escoles bressol municipals<br />

de la nostra ciutat.<br />

Vàrem considerar que rebre la invitació<br />

implicava un reconeixement de la importància<br />

del primer cicle d’educació infantil i també de<br />

la indiscutible presència de la descoberta<br />

matemàtica en aquesta edat, com un aspecte<br />

més de l’exploració de l’entorn que fa l’infant.<br />

Amb el propòsit de seguir el lema del<br />

Congrés, «compartir per aprendre», les escoles<br />

vàrem decidir fer una presentació conjunta<br />

com a col·lectiu municipal, cosa que va donarnos<br />

l’oportunitat de compartir coneixements,<br />

enriquir-nos i sumar sabers i experiències.<br />

Fets matemàtics en totes les situacions<br />

vitals de l’escola<br />

Vàrem considerar que l’ocasió era una oportunitat<br />

per fer una exposició del recorregut i<br />

el procés històric de com es reconeix la presència<br />

de les matemàtiques en el dia a dia de l’escola.<br />

I que en aquest recorregut havíem après<br />

que és imprescindible observar el desenvolupament<br />

de la descoberta matemàtica des d’una<br />

mirada àmplia i global, sense fragmentar<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

13


escola 0-3<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

14<br />

jocs i situacions, partint del coneixement global<br />

que fa l’infant de l’entorn.<br />

La nostra participació també era una oportunitat<br />

per mostrar la importància d’allò que<br />

passa durant els primers anys de vida, ja que<br />

configura els primers esquemes mentals i<br />

influeix en la manera d’aprendre i apropar-se a<br />

l’entorn.<br />

L’anàlisi, des de la teorització, ens portà a la<br />

revisió de la pràctica i al reconeixement que els<br />

fets quotidians, de joc i de rutines, esdevenen<br />

situacions òptimes d’aprenentatge per als<br />

infants i, si existeix la intencionalitat educativa<br />

per part de l’adult que l’acompanya, els podem<br />

impulsar de manera més rica. L’observació i<br />

reflexió ajuden els adults a entendre que<br />

aquests fets quotidians tenen significat sota criteris<br />

matemàtics. Els fets matemàtics són presents<br />

en totes les situacions vitals de l’escola,<br />

per exemple quan els infants comparen els<br />

objectes segons les seves característiques, quan<br />

se situen en l’espai, en els moments de relació<br />

i conversa entre infants i adults, quan observen<br />

el ritme periòdic que fa una gota de pluja<br />

en caure en una galleda, o quan gestionen les<br />

activitats en el temps i, d’una manera privilegiada,<br />

en la gestió de les rutines que fan<br />

referència a la satisfacció de les necessitats de<br />

la vida quotidiana: penjar cadascú la tovallola<br />

al seu penjador, col·laborar a repartir coberts a<br />

l’hora de dinar, decidir la quantitat de menjar<br />

que es vol...<br />

Aquest procés reflexiu permet, als adults, concretar<br />

i definir què és la descoberta matemàtica<br />

a l’escola bressol. En aquesta etapa s’inicien les<br />

exploracions i, en els seus jocs, descobreixen que<br />

els objectes estableixen relacions entre ells: s’agrupen,<br />

es mouen, es projecten i es transformen<br />

en l’espai, tenint la vivència de les tres dimensions:<br />

línia, figura i cos. I tota aquesta experiència<br />

es situa en l’espai juntament amb la percepció<br />

de les seqüències temporals dels seus jocs,<br />

de l’organització de la vida quotidiana i les<br />

accions que es desenvolupen o de la construcció<br />

de la sintaxi bàsica del llenguatge que també és<br />

una seqüència en el temps.<br />

Tal com ens digué Galileu, el coneixement<br />

està escrit en aquest llibre obert davant nostre<br />

que és la natura, i el seu llenguatge és el<br />

matemàtic. Fent un símil direm que les<br />

matemàtiques són presents a la vida de l’escola.<br />

Sols cal que els adults sapiguem reconèixer-les.<br />

Un treball conjunt per donar a conèixer el<br />

potencial de l’etapa<br />

Un dels valors més importants de la tasca feta<br />

arran de la proposta del CESIRE ha estat la<br />

coordinació i les aportacions que han sorgit del<br />

treball en grup. El recull de cada escola ha estat<br />

molt ric, no sols en la recerca de propostes i<br />

materials, sinó també en les reflexions fetes<br />

entre professionals.<br />

Es va presentar també una experiència concreta<br />

duta a terme en una de les escoles bressol<br />

municipals del grup de treball. Varen explicar i<br />

il·lustrar com els infants experimenten amb<br />

material inespecífic, amb la metodologia dels<br />

«Minimons».<br />

Els Minimons<br />

Els Minimons és una proposta que s’ha dut a<br />

terme en un grup d’infants de 2-3 anys.<br />

Inici<br />

L’educadora prepara els materials. Selecciona<br />

el material més suggeridor i el col·loca en l’espai<br />

de manera harmònica, intentant aprofitar<br />

totes les possibilitats de joc. Es busca la bellesa<br />

i l’atractiu de la proposta per captar l’atenció,<br />

la participació i la manipulació dels infants.<br />

Els infants entren, poden observar tot el<br />

material presentat i seuen un moment per<br />

rebre algunes consignes. Se’ls fa observar els<br />

materials, podem preguntar si en coneixen<br />

algun i si saben anomenar-lo, deixem que<br />

expressin allò que veuen, com ho interpreten i<br />

de quina manera ho doten de sentit des de la<br />

seva percepció. És important remarcar que l’infant<br />

ja coneix els materials, perquè ja els ha<br />

pogut manipular i descobrir, i en aquesta nova<br />

proposta fa un pas més, buscant la combinació<br />

dels materials i com se situen en l’espai i la relació<br />

que pot establir amb els objectes.<br />

Els infants tenen l’oportunitat de verbalitzar<br />

allò que veuen i que més tard exploraran, i fan<br />

volar la seva imaginació i la creativitat.<br />

La proposta es conforma amb molts materials<br />

presentats de manera oberta que ofereix<br />

als infants un espai més ampli d’exploració i<br />

interacció. Hem de tenir present la importància<br />

d’oferir, també, un espai tancat, que permeti<br />

disposar d’un espai contingut, delimitat i<br />

tancat per a aquell infant que ho necessiti.<br />

Se’ls explica que poden jugar i crear amb tot<br />

el material presentat, remarcant que han de<br />

respectar l’espai tancat, que no es podrà obrir<br />

en cap cas –en aquest cas les vies del tren formant<br />

una figura en el pla.<br />

Completades les explicacions, els infants es<br />

in-fàn-ci-a 222


escola 0-3<br />

222 in-fàn-ci-a<br />

van desplaçant, seleccionen el material amb què<br />

volen començar a jugar, en un joc autònom.<br />

Desenvolupament<br />

Cal remarcar la importància de respectar la proposta<br />

com un espai per on l’infant es mou amb<br />

llibertat, i potenciar-ne l’autonomia en el joc,<br />

deixant que triï amb què vol jugar i com.<br />

L’educadora, en aquesta proposta, es mostrarà<br />

com una acompanyant i facilitadora de situacions<br />

de creació. Es mostrarà respectuosa i observadora.<br />

Podrà intervenir amb tres preguntes i<br />

ajudant a verbalitzar accions. Es busca incitar<br />

l’infant a reflexionar sobre què està fent.<br />

Les tres preguntes esmentades són:<br />

–Què és això? –Un con, arc, tub, cadena...<br />

–Què fas amb això? –Apilo, encaixo, introdueixo...<br />

–Què ha passat? –Rodola, llisca, hi cap, manté<br />

l’equilibri...<br />

I per últim podem afegir una quarta pregunta<br />

de la qual l’infant pot saber o no la resposta, però<br />

que sí que l’incitarà a reflexionar i a seguir investigant<br />

per poder arribar a una constatació fruit<br />

d’una experiència directa i immediata:<br />

–Saps per què ha passat això? –Perquè té un<br />

forat i cau per l’altre cantó; no entra perquè es<br />

molt gruixut; els quadrats es poden apilar, les<br />

pilotes no...<br />

El material que utilitzem en les sessions dels<br />

Minimons és inespecífic. No està dissenyat com<br />

a material per fer aprenentatges predefinits, però<br />

sí que l’utilitzem amb finalitats didàctiques.<br />

Els infants aniran descobrint els objectes i,<br />

autònomament, aniran col·leccionant, reorganitzant<br />

i agrupant els diferents materials, dotantlos<br />

de sentit i representant simbòlicament el seu<br />

món més proper i intentant entendre millor allò<br />

que els envolta. Hem de recordar que els infants<br />

de 2-3 anys es troben en un moment en què el<br />

seu joc s’inicia en el simbolisme.<br />

Els materials proposats permeten que els<br />

infants tinguin la possibilitat de descobrir aspectes<br />

matemàtics dels objectes com el volum, la<br />

longitud, i d’altres físics, com l’equilibri.<br />

Els elements que escollim i la manera de presentar-los<br />

és molt important. Conceptes com<br />

harmonia, bellesa, entorn acollidor i estètic són<br />

bàsics perquè la proposta es desenvolupi de<br />

manera tranquil·la i respectuosa. Aconseguim<br />

d’aquesta manera promoure experiències d’alt<br />

nivell de concentració.<br />

L’infant en aquesta etapa també s’inicia en el<br />

simbolisme. Ens referim a la simbolització com<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

15


escola 0-3<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

16<br />

la relació que s’estableix amb un objecte, persona<br />

o acció en un pla imaginat. L’infant, mitjançant<br />

el joc simbòlic, expressa la seva comprensió<br />

del coneixement del món físic i, al<br />

mateix temps, la vivència interna dels esdeveniments<br />

en els quals participa.<br />

Ja iniciada la proposta, observarem que tot<br />

allò que s’havia presentat d’una manera organitzada<br />

i harmònica esdevindrà un caos, una barreja<br />

de peces soltes sense un sentit per part de l’adult.<br />

Aquest caos serà necessari perquè l’infant<br />

busqui una manera de reorganitzar-ho, intenti<br />

reagrupar i classificar el material per aconseguir<br />

un altre cop l’equilibri i la consonància.<br />

Per a l’infant, els Minimons esdevenen una<br />

font de descobriments. És un material que li<br />

suggereix activitats i experiències que desperten<br />

la seva curiositat i, a través d’aquesta, adquireix<br />

nous coneixements.<br />

Final i reflexió<br />

La valoració de la proposta dels Minimons és<br />

totalment satisfactòria. Els infants han rebut<br />

l’experiència amb molta curiositat, motivació i<br />

ganes d’experimentar i investigar amb els materials<br />

proposats.<br />

Hem pogut observar que, mitjançant aquesta<br />

proposta, els infants han descobert nocions<br />

geomètriques bàsiques, com les línies rectes i<br />

corbes, la dimensió dels objectes, la superfície,<br />

el límit de la frontera o regió, dins-fora...<br />

Mitjançant la repetició d’accions, els infants<br />

han anat assolint nous conceptes i han demostrat<br />

que tenen interès per la descoberta de tot<br />

allò que els envolta, cosa que els ajuda a entendre<br />

millor el món on viuen.<br />

Amb la proposta dels Minimons hem observat<br />

que l’infant pot desenvolupar un pensament<br />

lògicomatemàtic mitjançant tres accions:<br />

• Identificar, reconèixer i definir<br />

• Relacionar<br />

• Operar<br />

L’infant primer necessita identificar o reconèixer<br />

l’objecte, per poder crear-se’n una idea i elaborar<br />

un raonament. Un cop ja el reconeix, pot<br />

reflexionar que els objectes no són elements solts<br />

i que uns poden tenir una incidència sobre els<br />

altres. D’aquesta manera pot agrupar per iguals<br />

o diferents, més grans o petits, pot classificar,<br />

ordenar, identificar, diferenciar... I, per últim,<br />

l’infant s’adona que els elements poden interactuar,<br />

provocar canvis i transformacions de tipus<br />

quantitatiu i qualitatiu.<br />

Conclusions<br />

«En un entorn ric, les idees es multipliquen i generen<br />

nous aprenentatges.»<br />

http://encenentlaimaginacio.blogspot.com.es/<br />

«En qualsevol entorn, tant el grau d’inventiva i creativitat<br />

com la possibilitat de descoberta són directament<br />

proporcionals al nombre i tipus de variables<br />

que ofereix.»<br />

SIMON NICHOLSON (1972),<br />

La Teoria de les Peces Soltes, un important<br />

principi per a la metodologia del disseny.<br />

La proposta de Minimons, tal com hem vist,<br />

ajuda a potenciar activitats mentals, facilita el<br />

pensament divergent i la resolució de problemes<br />

que sorgeixen en qualsevol procés creatiu. 1 Els<br />

nens i les nenes s’interpel·len, es posen a disposició<br />

del seu pensament crític per resoldre els<br />

conflictes cognitius i manipular l’entorn.<br />

Bishop ens presenta les matemàtiques com<br />

una activitat cultural, social i històrica, que utilitza<br />

els criteris pràctics i quotidians per mesurar,<br />

comptar, classificar, ordenar, seriar... En<br />

totes les cultures és, doncs, un instrument<br />

necessari per conèixer i transformar la realitat.<br />

Per als infants, compartir un joc obert que<br />

incorpora, entre altres, elements de construcció<br />

i exploració, facilita el joc col·laboratiu,<br />

d’autoregulació i flexibilitat, aspectes necessaris<br />

per desenvolupar-se en un marc social d’aprenentatges.<br />

A partir de l’adquisició d’esquemes i estructures<br />

mentals molt precises, fruit de la manipulació<br />

i l’exploració, l’infant podrà identificar, definir<br />

i reconèixer els materials com a objectes individuals,<br />

distingir-los dels altres i establir les<br />

primeres relacions entre ells per produir canvis<br />

de qualitats, quantitats, posició i forma, i unitats<br />

de mesura de diverses magnituds.<br />

Els nens i les nenes tenen també l’oportunitat<br />

de viure les seves primeres intuïcions geomètriques,<br />

organitzant la posició dels objectes en l’espai.<br />

Així, per orientar-se en l’espai, cal orientarse<br />

amb el cos i trobar els punts d’orientació en<br />

referència a les tres dimensions.<br />

«En aquesta seqüència, la Clara no entén per<br />

què no es reflecteix el color blau a terra i la resta<br />

de colors sí. Es mira les ampolles. Busca entendre<br />

el motiu, fins que s’adona que, si mou el seu<br />

cos, el blau es reflecteix. Seguidament, gira el<br />

cap buscant el sol, trobant allò que produeix el<br />

in-fàn-ci-a 222


escola 0-3<br />

222 in-fàn-ci-a<br />

reflex i decideix canviar l’ampolla de lloc perquè<br />

pugui rebre els rajos de llum. Comprova que ara<br />

sí que es veu el color blau a terra, igual que la<br />

resta d’ampolles de colors.»<br />

Per situar els objectes, l’infant farà ús de les<br />

correspondències i de les relacions que s’estableixen<br />

entre els cossos. Aquí també és produirà una<br />

transformació, a petita escala, de l’espai amb<br />

objectes tridimensionals. Els infants creen els<br />

seus escenaris estètics resultat del triatge cromàtic,<br />

de la forma i volum dels materials i de les<br />

possibilitats combinatòries.<br />

Aquests mons són, per tant, el resultat d’organitzar<br />

el coneixement que tenen de les coses que<br />

els envolten i de posar en joc la seva reflexió i<br />

d’implicar-se en el joc d’una manera conscient. 2<br />

Nosaltres, des d’un enfocament matemàtic,<br />

interpretem el joc dels Minimons com un procés<br />

més en els jocs de descoberta del 0-3 i adreçats<br />

als infants de 2-3 anys. 3<br />

«L’infant té cent llenguatges, cent mans, cent pensaments,<br />

cent formes de pensar, de jugar i de parlar,<br />

cent sempre cent maneres d’escoltar, de sorprendre,<br />

d’estimar, cent alegries per cantar i entendre.»<br />

LORIS MALAGUZZI<br />

•<br />

Grup Descoberta Matemàtica al 0-3<br />

de les Escoles Bressol Municipals<br />

de Barcelona: Can Caralleu, Casa dels Nens,<br />

Cobi, El Bressol del Poblenou, Gràcia,<br />

La Muntanya, L’Arbret de l’Eixample,<br />

Londres i Portal Nou.<br />

Judit Cucala, tècnica del Departament<br />

d’Educació Infantil de l’IMEB.<br />

maig juny <strong>2018</strong><br />

17<br />

Notes<br />

1. Joy Paul Guilford ens parla del pensament divergent<br />

com una operació cognitiva mitjançant la<br />

qual, a partir d’una operació concreta, el subjecte<br />

és capaç de generar múltiples informacions<br />

relacionades.<br />

2. Maria Antònia Canals.<br />

3. Pepa Òdena i Tere Majem: Els jocs de descoberta,<br />

Barcelona: ROSA SENSAT, 2012 (Temes d’infància,<br />

22).


editorial<br />

De la aparente innovación educativa...<br />

No es de extrañar que gran parte de los argumentosen<br />

defensa de la renovación educativa desde<br />

hace más de 50 años se mantengan con absoluta<br />

vigencia a día de hoy. Seguimos conviviendo con<br />

una cruda realidad sociopolítica incapaz de tratar<br />

con madurez y sensatez la raíz del problema en el<br />

que se encuentra inmersa la educación infantil, en<br />

especial el ciclo de 0 a 3 años. Nos sostienen hilos<br />

administrativos con insuficiente sensibilidad paraescuchar<br />

a la infancia, sin invertir ni dedicar los<br />

recursos suficientes para vislumbrar un atisbo de<br />

mejora. Ni siquiera existe un ápice de voluntad<br />

política para establecer los cauces necesarios de cara<br />

a analizar e iniciar el cambio.<br />

Mientras tanto, familias y educadores toman la<br />

iniciativa para ofrecer otras maneras de educar queen<br />

muchas ocasiones llevan a convertir las escuelas<br />

en laboratorios de "buenas prácticas". En algunos<br />

casos, esta aparente innovación se propone desde<br />

un activismo que se nutre superficialmente de paradigmas,<br />

métodos y recursos, como si se tratara de<br />

un tren al que subirse compuesto por modas consumibles<br />

que generan confusión e impiden tratar<br />

el debate educativo con rigor, calma y seriedad.<br />

Cada escuela tiene unas circunstancias concretas<br />

que requieren sersometidas al análisis minucioso y a<br />

la reflexión intensa de cara afundamentar con<br />

mucha solidez sus porqués y paraqués. Desde la<br />

revista tenemos el compromiso de ofrecer argumentos<br />

para que cada educador, cada familia y cada<br />

escuela construya sus propias respuestas teniendo en<br />

cuenta su contexto y sus circunstancias, analizando<br />

experiencias reales basadas en los principios de escucha,<br />

democracia y participación. Es condición<br />

imprescindible que todo el equipo humano coopere<br />

como requerimiento esencial para que un proyecto<br />

educativo afiance sus líneas básicas de actuación, e<br />

iniciar el proceso sin caer en el preocupante error<br />

infancia_castellà_<strong>2018</strong>.indd 3 21/12/17 9:47<br />

de navegar en un mar de modas que pervierten el<br />

verdadero valor de la renovación pedagógica.<br />

Insistimos. Seguiremos trabajando para ofrecer<br />

una educación madurada con reflexión y debate, y<br />

ajena a las superficialidades educativas. No queremos<br />

caer en el error de quedarnos con el atractivo aparente,<br />

con tendencias terminológicas pretenciosas, o<br />

con la confusión de creer que el cambio es renovarlos<br />

muebles o el minimalismo material. Tenemos la<br />

responsabilidad de reconstruir discurso y práctica<br />

para una infancia resiliente y protegida de un mundo<br />

hiperexhibicionista y víctima del cortoplacismo.<br />

Con y desde el saber colectivo, fundamentado en<br />

teorías pedagógicas contrastadas y precisas, y con una<br />

práctica en permanente revisión, construiremos un<br />

conocimiento individual, flexible, tolerante y meditado.<br />

Muy ambicioso, sí, pero a la par necesario.<br />

Esperamos que cada lectura ahonde un poco más en<br />

nuestra compleja e ilusionante responsabilidad.<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

1<br />

Página abierta Arquitectura desde la infancia. Mejorando el barrio donde vivimos Jone Belausteguigoitia 2<br />

Educar de 0 a 6 años Vivir al aire libre Claus Jensen 7<br />

Escuela 0-3 Manos que esperan, palabras que acompañan Alidé Tremoleda 15<br />

La autonomía como eje metodológico común Marta Fernández Rodríguez y Natalia Sánchez Carreto 18<br />

Qué vemos, cómo lo contamos Conflicto Xarxa Territorial d'Educació Infantil a Catalunya 23<br />

Metamorfosis Consejo de redacción INFANCIA en Madrid 24<br />

Escuela 3-6 Europa en los Cuentos. Leer y escribir desde la emoción M.ª Gracia Moya 26<br />

La nueva huerta, fruto del trabajo de las familias Jakintza Ikastola 30<br />

Infancia y salud Hagamos un lugar a la pedagogía. Más allá del retorno Michel Vandenbroeck 34<br />

de la inversión y de la dominación neurocientífica<br />

¿A qué jugamos? El juego más allá del patio. Diario de juegos Consejo de Redacción de INFANCIA en Extremadura 38<br />

Informaciones 42<br />

Libros al alcance de los niños En la selva Javier Sobrino 44<br />

sumario<br />

Mediateca Carmen García Velasco 46


editorial<br />

169 in-fan-cia<br />

De la aparente innovación educativa...<br />

No es de extrañar que gran parte de los argumentosen<br />

defensa de la renovación educativa desde<br />

hace más de 50 años se mantengan con absoluta<br />

vigencia a día de hoy. Seguimos conviviendo con<br />

una cruda realidad sociopolítica incapaz de tratar<br />

con madurez y sensatez la raíz del problema en el<br />

que se encuentra inmersa la educación infantil, en<br />

especial el ciclo de 0 a 3 años. Nos sostienen hilos<br />

administrativos con insuficiente sensibilidad paraescuchar<br />

a la infancia, sin invertir ni dedicar los<br />

recursos suficientes para vislumbrar un atisbo de<br />

mejora. Ni siquiera existe un ápice de voluntad<br />

política para establecer los cauces necesarios de cara<br />

a analizar e iniciar el cambio.<br />

Mientras tanto, familias y educadores toman la<br />

iniciativa para ofrecer otras maneras de educar queen<br />

muchas ocasiones llevan a convertir las escuelas<br />

en laboratorios de "buenas prácticas". En algunos<br />

casos, esta aparente innovación se propone desde<br />

un activismo que se nutre superficialmente de paradigmas,<br />

métodos y recursos, como si se tratara de<br />

un tren al que subirse compuesto por modas consumibles<br />

que generan confusión e impiden tratar<br />

el debate educativo con rigor, calma y seriedad.<br />

Cada escuela tiene unas circunstancias concretas<br />

que requieren sersometidas al análisis minucioso y a<br />

la reflexión intensa de cara afundamentar con<br />

mucha solidez sus porqués y paraqués. Desde la<br />

revista tenemos el compromiso de ofrecer argumentos<br />

para que cada educador, cada familia y cada<br />

escuela construya sus propias respuestas teniendo en<br />

cuenta su contexto y sus circunstancias, analizando<br />

experiencias reales basadas en los principios de escucha,<br />

democracia y participación. Es condición<br />

imprescindible que todo el equipo humano coopere<br />

como requerimiento esencial para que un proyecto<br />

educativo afiance sus líneas básicas de actuación, e<br />

iniciar el proceso sin caer en el preocupante error<br />

de navegar en un mar de modas que pervierten el<br />

verdadero valor de la renovación pedagógica.<br />

Insistimos. Seguiremos trabajando para ofrecer<br />

una educación madurada con reflexión y debate, y<br />

ajena a las superficialidades educativas. No queremos<br />

caer en el error de quedarnos con el atractivo aparente,<br />

con tendencias terminológicas pretenciosas, o<br />

con la confusión de creer que el cambio es renovarlos<br />

muebles o el minimalismo material. Tenemos la<br />

responsabilidad de reconstruir discurso y práctica<br />

para una infancia resiliente y protegida de un mundo<br />

hiperexhibicionista y víctima del cortoplacismo.<br />

Con y desde el saber colectivo, fundamentado en<br />

teorías pedagógicas contrastadas y precisas, y con una<br />

práctica en permanente revisión, construiremos un<br />

conocimiento individual, flexible, tolerante y meditado.<br />

Muy ambicioso, sí, pero a la par necesario.<br />

Esperamos que cada lectura ahonde un poco más en<br />

nuestra compleja e ilusionante responsabilidad.<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

1<br />

Página abierta Arquitectura desde la infancia. Mejorando el barrio donde vivimos Jone Belausteguigoitia 2<br />

Educar de 0 a 6 años Vivir al aire libre Claus Jensen 7<br />

Escuela 0-3 Manos que esperan, palabras que acompañan Alidé Tremoleda 15<br />

La autonomía como eje metodológico común Marta Fernández Rodríguez y Natalia Sánchez Carreto 18<br />

Qué vemos, cómo lo contamos Conflicto Xarxa Territorial d'Educació Infantil a Catalunya 23<br />

Metamorfosis Consejo de redacción INFANCIA en Madrid 24<br />

Escuela 3-6 Europa en los Cuentos. Leer y escribir desde la emoción M.ª Gracia Moya 26<br />

La nueva huerta, fruto del trabajo de las familias Jakintza Ikastola 30<br />

Infancia y salud Hagamos un lugar a la pedagogía. Más allá del retorno Michel Vandenbroeck 34<br />

de la inversión y de la dominación neurocientífica<br />

¿A qué jugamos? El juego más allá del patio. Diario de juegos Consejo de Redacción de INFANCIA en Extremadura 38<br />

Informaciones 42<br />

Libros al alcance de los niños En la selva<br />

sumario<br />

Javier Sobrino 44<br />

Mediateca Carmen García Velasco 46


escuela 3-6<br />

Europa en los Cuentos<br />

Leer y escribir desde la emoción<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

26<br />

Leer para vivir.<br />

GUSTAVE FLAUBERT<br />

Intercambiar los cuentos<br />

preferidos de las niñas y los niños franceses<br />

y españoles nos pareció la mejor forma de estrechar<br />

lazos entre ellos, a través de la lectura y el<br />

conocimiento de otras culturas.<br />

La obra literaria de Gianni Rodari Alicia<br />

Patapam en los cuentos relata cómo la protagonista<br />

va apareciendo en escenas principales de<br />

cuentos populares, interfiriendo en los acontecimientos:<br />

despierta a la Bella Durmiente, y la<br />

enfada porque no es su príncipe quien la besa,<br />

se niega a mentir en el cuento del Gato con<br />

Botas… Este texto nos llevó a imaginar, recordar<br />

personajes, escenas preferidas, crear nuevas<br />

historias, compartir lecturas, intereses, viajes y<br />

mil aventuras culturales reales e imaginadas, y<br />

así la lectura se fue convirtiendo, como decía<br />

Gustave Flaubert, en nuestra manera de vivir.<br />

Conocer Europa desde la emoción y con ojos<br />

de infancia ha sido el corazón del proyecto<br />

Europa en los Cuentos, que ha fomentado la<br />

literatura, el arte, la cultura, la inmersión<br />

lingüística en un idioma extranjero…<br />

M.ª Gracia Moya<br />

Antes de iniciar el<br />

proyecto nos reunimos<br />

con las familias con el<br />

fin de diseñar juntos<br />

propuestas a desarrollar en el ámbito familiar y<br />

escolar, buscando su complicidad e implicación<br />

en la lectura de cuentos preferidos y la selección<br />

de recursos para difundir la cultura de nuestra<br />

ciudad. Narramos Alicia Patapam en los cuentos<br />

para que continuaran en casa con el juego creativo<br />

de la historia. La muñeca de Alicia Patapam<br />

y el libro viajero para documentar lo acontecido<br />

en casa serían los objetos mediadores que motivarían<br />

la comunicación a través de los relatos, y<br />

serían compartidos con los grupos de España y<br />

Francia. Intercambiar las producciones y realizar<br />

propuestas colaborativas entre países con diferente<br />

lengua nos llevó de forma natural a una<br />

inmersión lingüística, y disfrutamos con el intercambio<br />

de escritos, imágenes, inquietudes,<br />

conocimientos, ofrendas, videoconferencias...<br />

Otro eje que nos ha guiado en las propuestas<br />

de trabajo colaborativo entre los países ha sido<br />

el fomento de la igualdad entre géneros.<br />

Conocer los cuentos y los personajes preferidos<br />

a través de los textos seleccionados en familia<br />

nos facilitó datos de interés sobre los estereotipos<br />

que más aparecían, y decidimos incorporar<br />

otros cuentos donde los protagonistas intercambiaran<br />

los roles de la literatura tradicional (La<br />

princesa y el dragón, ¿Hay algo más aburrido que<br />

ser una princesa rosa?, Rosa Caramelo, Pinceladas<br />

con olor a violeta, el poema «Érase una vez» de<br />

José Agustín Goytisolo… Algunas de las ideas<br />

están publicadas en el TwinSpace, https://twinspace.etwinning.net/24604/pages/page/196059.<br />

¿Qué significa «domesticar»?<br />

Significa «crear lazos»<br />

ANTOINE <strong>DE</strong> SAINT-EXUPÉRY<br />

El Principito<br />

in-fan-cia 169


escuela 3-6<br />

169 in-fan-cia<br />

Conocer, empatizar con quienes<br />

vamos a intercambiar informaciones<br />

y colaborar resulta primordial.<br />

Así vamos conociéndonos,<br />

fotografiando, grabando en vídeo,<br />

escribiendo cómo somos, qué nos<br />

gusta, cómo es nuestro centro,<br />

cómo es nuestra clase, la ciudad<br />

donde vivimos, nuestras celebraciones,<br />

canciones y bailes… Nos<br />

pareció importante romper la<br />

barrera del idioma expresándonos<br />

en la lengua de nuestros corresponsales<br />

franceses para sentirnos<br />

más cerca. Comenzamos por presentarnos<br />

en francés gracias a la<br />

ayuda que nos ofrecieron los del<br />

Videoconferencia sobre la salida<br />

cultural al castillo de Alcaudete<br />

con la clase de Ginette.<br />

grupo de los mayores de tercero, que nos<br />

enseñaron la canción «Je m’appelle» con<br />

Ratounet antes de grabar el vídeo.<br />

Las videoconferencias fueron nuestras aliadas<br />

para sentirnos cerca a pesar de la distancia,<br />

conociéndonos y permitiendo intercambiar<br />

inquietudes, juegos, celebraciones, elaborar<br />

recetas, cantar juntos, bailar, interpretar cuentos,<br />

mostrar productos típicos, realizar las<br />

entrevistas con las inquietudes de los niños y<br />

niñas, de las docentes… Sin olvidarnos del<br />

correo postal, de la emoción que transmite la<br />

espera y el tacto del papel escrito por cada uno<br />

de los corresponsales del otro país. El mundo<br />

virtual no puede sustituir el mundo real.<br />

Los grupos se unen para escribir cuentos<br />

entre todos los participantes<br />

Mil historias han surgido desde el inicio en<br />

cada uno de los grupos, y decidimos que era<br />

el momento de crear otras nuevas entre todos.<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

27


escuela 3-6<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

28<br />

in-fan-cia 169<br />

Los seis grupos participantes en este proyecto<br />

se unieron para recrear Alicia Patapam en los<br />

cuentos, escribiendo una nueva página después<br />

de seleccionar un cuento y la página en<br />

la que interviene Alicia Patapam. Fue una forma<br />

de continuar el cuento de Rodari y conocer<br />

los cuentos favoritos por los niños y las<br />

niñas de diferentes países. Nuestras compañeras<br />

francesas presentaron el texto escrito e<br />

ilustrado colaborativamente con nuestro centro<br />

(CEIP Gloria Fuertes, Jaén, España) al<br />

concurso de cuentos Oplalivres, y el conjunto<br />

fue galardonado con el primer premio y el<br />

premio a la originalidad.<br />

Iniciamos otros relatos en los que cada grupo<br />

se encargó de escribir un fragmento, que<br />

luego sería continuado por otro grupo. Fue<br />

muy emotivo escribir para nuestros amigos y<br />

esperar el texto que escribían los demás, y<br />

conseguimos unas bonitas historias contadas<br />

desde la emoción y desde el deseo de sentirnos<br />

cerca.<br />

Acto de entrega de diplomas del Sello<br />

de Calidad eTwinning<br />

El proyecto fue creciendo y enriqueciéndose día<br />

a día con las aportaciones de todos, y fue galardonado<br />

con el Sello de Calidad eTwinning.<br />

Este reconocimiento fue difundido entre las<br />

familias y asesores de nuestro CEP en un acto<br />

emotivo donde la voz de la infancia fue la protagonista.<br />

Niños y niñas expusieron los acontecimientos<br />

más relevantes y narraron un cuento<br />

escrito entre los seis grupos participantes, en


escuela 3-6<br />

169 in-fan-cia<br />

un acto que finalizó con una canción en<br />

español y francés, mientras proyectábamos el<br />

vídeo de nuestros corresponsales franceses, una<br />

forma de cantar y celebrar juntos el premio al<br />

trabajo desarrollado colaborativamente.<br />

Valoración<br />

Es primordial dedicar un tiempo a reflexionar<br />

y valorar el proyecto, conocer qué piensan los<br />

niños, las familias y docentes de todo lo vivido.<br />

Comenzamos por recordar y dialogar en<br />

clase sobre las vivencias con nuestros amigos<br />

franceses. Entre sus valoraciones positivas:<br />

«Recibir y escribir cartas, vernos por el ordenador,<br />

inventar cuentos, la receta de dibujar la<br />

bruja, cantar en francés…». También expresaron<br />

lo que les gustaría hacer: «Pasear y jugar<br />

con ellos en el parque, que vengan a nuestra<br />

casa, hacer un teatro juntos, que los franceses<br />

vengan a nuestra clase, ir a visitarlos, hacer una<br />

tarjeta con la foto de mi francés…». Nos decidimos<br />

por llevar a cabo la última, pensando<br />

que el mejor lugar para llevarla siempre con<br />

ellos sería su mochila.<br />

Como docentes ha sido una propuesta que<br />

ha superado las expectativas iniciales. Destacamos<br />

el interés de los niños por estrechar lazos,<br />

dar a conocer la cultura propia e iniciarse en otra<br />

lengua extranjera, y su actitud positiva, ilusión y<br />

esfuerzo en las actividades desarrolladas.<br />

Las familias han colaborado a lo largo de todo<br />

el proyecto leyendo cuentos, escribiendo el libro<br />

cooperativo de clase, facilitando fotos, vídeos y<br />

elementos significativos de los eventos importantes<br />

de nuestra cultura, preparando recetas de<br />

cocina, como intérpretes en las videoconferencias,<br />

contribuyendo a la difusión de nuestra cultura,<br />

a la animación lectora, creando un ambiente<br />

que favorece el amor a los libros, ligado a la<br />

afectividad, y creando las condiciones favorables<br />

para encender el deseo de leer.<br />

El proyecto ha sido el motor para investigar<br />

nuestra cultura, leer y escribir desde la emoción,<br />

fomentar la creatividad y el espíritu crítico,<br />

expresarse con diferentes lenguajes, interesarnos<br />

por conocer otras culturas, otras formas<br />

de ver el mundo…<br />

La propuesta finaliza porque el curso escolar<br />

llega a su fin. La motivación y el interés por<br />

continuar siguen vivos en cada uno de los que<br />

hemos participado. Iniciamos creando lazos…<br />

«–Todavía no eres para mí más que un niño<br />

parecido a cien mil niños… [dijo el zorro]».<br />

Después de todo lo vivido juntos.<br />

«–Tú serás para mí único en el mundo. Yo<br />

seré para ti único en el mundo…»<br />

Para nosotros los niños franceses, su cultura y<br />

Europa son únicos en el mundo.<br />

Como decía William Godwin, «el que ama<br />

la lectura, tiene todo a su alcance». El proyecto<br />

Europa en los Cuentos nos hizo sentir el<br />

mundo en nuestras manos y vivimos una experiencia<br />

compartida inolvidable.<br />

•<br />

M.ª Gracia Moya, CEIP Gloria Fuertes,<br />

Jaén (España).<br />

Con este artículo pretendemos motivar a otros docentes<br />

a poner en práctica el proyecto, publicado a través de la<br />

plataforma TwinSpace https://twinspace.<br />

etwinning.net/24604 y en los blogs de los centros franceses<br />

http://gsmdj.etab.ac-lille.fr/, http://ecolebaincthun.etab.ac-lille.fr/,<br />

http://gsdolto.etab.ac-lille.fr/<br />

mayo junio <strong>2018</strong><br />

29


PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

AF_infancia_castellà_2017_166.indd 2 20/12/16 10:09<br />

AF_infancia_castellà_2017_166.indd 3 20/12/16 10:09 AF_infancia_castellà_2017_166.indd 4 20/12/16 10:09<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 2 06/04/2016 14:27:10 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 3 06/04/2016 14:27:14 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 4 06/04/2016 14:27:28<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

AF_infancia_castellà_2017_166.indd 5 20/12/16 10:08 AF_infancia_castellà_2017_166.indd 6 20/12/16 10:08 AF_infancia_castellà_2017_166.indd 7 20/12/16 10:07<br />

PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 5 06/04/2016 14:27:31 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 6 06/04/2016 14:27:35 PORTADAS CAST 2016 TRAZADO.indd 7 06/04/2016 14:27:49<br />

revista in-f<br />

o<br />

ista bimestral de la As<br />

revista in-fan-cia<br />

Maestros Ros<br />

eció en 1990 con volunt<br />

reflexión<br />

punto de<br />

en torno a la educació<br />

entre los docentes<br />

entre los docentes de toda España<br />

revista in-fan-cia<br />

Suscripción<br />

Revista bimestral de la Asociación<br />

de Maestros Rosa Sensat<br />

que apareció en 1990 con voluntad de constituir<br />

Revista bimestral de la Asociación<br />

Suscripción<br />

un punto de<br />

de Maestros reflexión y<br />

Rosa Sensat debate<br />

en torno a la educación de 0 a 6 años<br />

que apareció en 1990 con voluntad de constituir<br />

entre los docentes de toda España<br />

un punto de reflexión y debate<br />

en torno a la educación de 0 a 6 años<br />

entre los docentes de toda España<br />

Suscripción<br />

Suscripción<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

www.rosasensat.org<br />

redaccioninfancia@rosasensat.org<br />

Suscripción

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!