COLEXIO MONTESOL

CPRMONTESOL

Información sobre a convocatoria de axudas de libros e material para o curso 2019-2020

COLEXIO MONTESOL

BECAS E FONDO

LIBROS 19/20

WWW.COLEXIOMONTESOL.COM


ALUMNADO DE 3º, 4º E 5º EP E ESO

ADXUDICACIÓN

POR ORDE INVERSA Á RENDA PER CÁPITA DA

UNIDADE FAMILIAR ATA ESGOTAR AS

EXISTENCIAS

RENDA IGUAL OU INFERIOR A 5400

EUROS

6 LIBROS DE TEXTO

RENDA DENDE 5400 EUROS ATA

9000 EUROS

4 LIBROS DE TEXTO

TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE

GALICIA

6 LIBROS CON INDEPENDENCIA DA RENDA


ALUMNADO

1º E 2º EP

Renda per cápita familiar igual ou inferior a

5.400 euros: 170 euros.

Renda per cápita familiar superior a 5.400

euros e igual ou inferior a 9.000 euros: 90

euros.


Para o alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo.

-Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP:

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a

5.400 euros: 170 euros.

2º. Renda per cápita familiar superior a 5.400

euros e igual ou inferior a 9.000 euros:

90 euros.

-Alumnado de ESO:

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros:

180 euros.

2º. Renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual

ou inferior a 9.000 euros:

104 euros.


AXUDA PARA

ADQUIRIR

MATERIAL ESCOLAR

ALUMNADO

MATRICULADO EN EP E EN ESO

Con renda per cápita familiar

igual ou inferior a 5.400

euros a axuda será de 50

euros.


AXUDA PARA

ADQUIRIR

MATERIAL ESCOLAR

O ALUMNADO QUE ESTEA EN SITUACIÓN DE GARDA

OU TUTELA DA XUNTA DE GALICIA, O

ALUMNADO DE EE OU CUNHA DISCAPACIDADE IGUAL

OU SUPERIOR AO 65 %

Será beneficiario desta

axuda con independencia

da renda.


RENDA PER

CÁPITA DA

UNIDADE FAMILIAR

SUMARANSE A BASE IMPOÑIBLE XERAL

(RECADRO 415) E A BASE IMPOÑIBLE DO

AFORRO (RECADRO 435).

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de

dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal

2017 entre o número de membros computables, tendo

en conta que computarán por dous os membros que

acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %.


PRAZO DE PRESENTACIÓN

Rematará o día 21 de xuño

de 2019 (este incluído).


DOCUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA NECESARIA

Copia do libro de

familia onde figuren

todos os membros

computables a 31 de

decembro de 2017.

Certificado convivencia

familiar: nos casos de

divorcio ou separación

(sentenza e

convenio regulador.

En caso de non

autorizar a

comprobación de datos

por parte da

Administración,

deberase achegar toda

a documentación

xustificativa.


Obrigas

1

2

3

4

DEVOLUCIÓN

Devolver os libros

de texto e o

material

reutilizable

adquirido coas

axudas

CONSERVACION

Conservar en bo

estado os libros de

texto e o material

reutilizable

recibido do fondo

solidario

IMPORTE

Destinar o importe do

vale para libros a

adquirir os libros de

texto que indique o

centro en que estea

matriculado o

alumnado.

Destinar o importe do

vale para material a

adquirir o material

escolar que necesite.

OBRIGAS

Respectar as

obrigas

establecidas no

artigo 11 da Lei

9/2007, do 13 de

xuño, de

subvencións de

Galicia.


PUBLICACIÓN

DE ACTOS

Publicaranse no taboleiro de anuncios do

centro docente e vía TOKAPP:

A listaxe provisional e definitiva de

persoas beneficiarias de libros de texto

do fondo solidario;

A listaxe provisional e definitiva de

solicitudes excluídas, indicando a causa

de exclusión

A relación provisional e definitiva de

solicitudes de axudas para adquirir libros

de texto e material escolar en que se

detecten deficiencias, indicando a

deficiencia detectada ou a

documentación da que carezan.


Anexos I e II do procedemento

ED330B relativos ao fondo

solidario de libros de

texto, axudas para libros e

axudas para material escolar

para o curso 2019/2020

www.colexiomontesol.com

More magazines by this user
Similar magazines