10.05.2020 Views

A filla do lobo

"Polos montes de Nemancos, unha rapaza loira viaxaba a cabalo dunha loba..." Tomando como base a coñecida lenda da "peeira dos lobos" , este relato gráfico somérxenos na Costa da Morte medieval; concretamente, na práctica das batidas do lobo, que deixaron vestixios na actualidade, como o Foxo dos lobos de Reira. Arredor deste tema mestúranse feitos históricos como a reconstrución e posterior asalto do mosteiro de Santa María de Tosto, e as incursións viquingas nas costas galegas. Por Bernardino Martínez e Neva Noctiluca. A filla do lobo está publicado baixo unha licenza de Recoñecemento-NonComercial-SenObraDerivada4.0 internacional de Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

"Polos montes de Nemancos, unha rapaza loira viaxaba a cabalo dunha loba..."
Tomando como base a coñecida lenda da "peeira dos lobos" , este relato gráfico somérxenos na Costa da Morte medieval; concretamente, na práctica das batidas do lobo, que deixaron vestixios na actualidade, como o Foxo dos lobos de Reira.
Arredor deste tema mestúranse feitos históricos como a reconstrución e posterior asalto do mosteiro de Santa María de Tosto, e as incursións viquingas nas costas galegas.

Por Bernardino Martínez e Neva Noctiluca.
A filla do lobo está publicado baixo unha licenza de Recoñecemento-NonComercial-SenObraDerivada4.0 internacional de Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!