30.09.2020 Views

Memòria Impuls 2019

Al llarg del 2019, hem col·laborat en diverses iniciatives que tenen per objecte optimitzar els recursos educatius, afavorint al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat. Aquest any hem canviat el plantejament de les activitats formatives d’Impuls per poder distribuir els cursos al llarg de tot el curs i així incrementar el número de participants i la incidència en el territori.

Al llarg del 2019, hem col·laborat en diverses iniciatives que tenen per objecte optimitzar els recursos educatius, afavorint al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat. Aquest any hem canviat el plantejament de les activitats formatives d’Impuls per poder distribuir els cursos al llarg de tot el curs i així incrementar el número de participants i la incidència en el territori.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ME

RIA

2019

fundacióimpuls


4 6 11 15

Carta del president

Cultura corporativa

Òrgans de govern

Qualitat educativa

Institucions educatives

Suport al professorat

Projectes didàctics

2

Missió

Visió

Principis i valors

Codi ètic

Família

Escolaritat i menjador

· Opportunitas

Sostenibilitat ambiental

Formació

Recerca

Edita: Fundació IMPULS. Passeig Manuel Girona, 75 baixos. 08034 Barcelona SPAIN. T. +34 93 184 71 54 · www.fundacioimpuls.org · www.f-impuls.org


25 30 33 34

Cooperació

Entorn local

Memòria econòmica

Exercici 2019

Col·laboradors

Col·laborar

Cooperació Internacional

3

Fotografies d’arxiu. Barcelona, maig 2019


Carta del president

Una vegada més m’adreço a vosaltres, com a president de la

Fundació, per compartir-vos el resum de les activitats que des

d’Impuls hem desenvolupat al llarg de 2019, així com els resultats

més rellevants de les mateixes. Comprovareu que mantenim

intacte el nostre ferm propòsit de contribuir a millorar l’educació,

començant pel nostre entorn més immediat, però sense oblidar la

nostra vocació internacional.

4

A tots els nostres projectes i activitats intentem posar el nostre granet

de sorra per aconseguir aquesta millora: concedint ajuts a l’estudi

a centenars de famílies que per la seva situació socioeconòmica

no poden accedir a una educació de qualitat; col·laborant amb

entitats i ONGS d’àmbit internacional; organitzant cursos i jornades

formatives a diverses ciutats de Catalunya o oferint cursos online

per educar els joves en el bon ús de la tecnologia, entre d’altres.

Al llarg del 2019, hem col·laborat en diverses iniciatives que tenen

per objecte optimitzar els recursos educatius, afavorint al màxim

la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca

educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat.

Aquest any hem canviat el plantejament de les activitats formatives

d’Impuls per poder distribuir els cursos al llarg de tot el curs i així

incrementar el número de participants i la incidència en el territori. La

formula triada ha estat la d’organitzar cursos i sessions presencials a

les pròpies escoles al llarg de tot l’any. D’aquesta manera la participació

ha estat molt més elevada i hem arribat als 734 participants, 601 a

cursos i 133 a les Jornades de transformació educativa.


Pel que fa als projectes de cooperació, al 2019 s’han dut a terme diverses campanyes

de sensibilització i activitats solidàries a centres educatius catalans. Aquest any hem

col·laborat amb projectes que d’altres entitats i ONG d’àmbit internacional. I, com cada

any, hem continuat donant suport a alguns projectes de l’entorn local on s’ubiquen les

escoles amb les quals col·laborem.

Estic especialment orgullós de la confiança que han dipositat durant l’any 2019 un ampli

nombre de persones, empreses i institucions. Aquesta confiança ha estat essencial

perquè aquest exercici s’hagin incrementat considerablement respecte a l’anterior les

aportacions privades a la nostra entitat. El vostre suport ha permès realitzar projectes de

gran rellevància en l’àmbit educatiu.

5

Per acabar aquestes línies voldria agrair un any més a totes les persones que amb el seu

temps i dedicació fan possible les nostres activitats, sense vosaltres aquestes iniciatives

no s’haurien pogut realitzar.

Cordialment,

Juan Ignacio Gonzalo

President


Cultura corporativa

Missió

La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que

té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola

d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles

persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet.

Òrgans de govern

Patronat

6

President

Juan Ignacio Gonzalo

Migueláñez

Vicepresidenta

Mercè Granero

Xiberta

Secretari

Alberto Cortés

Morales

Vocal

Lluís Aluja

Duran

Vocal

M. Dolors Casas

Bedós

Vocal

Lluís Esteve

Caireta

Vocal

Ana Maria Ortiz

Farreny

Vocal

Josep Maria

Valentí Nin


Principis i valors

Humanisme

Volem posar en el centre de cada activitat a les persones —beneficiaris, voluntaris i

professionals— i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la

societat i al progrés de tota la Humanitat.

Solidaritat

Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja

que el considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra

societat. Afavorim l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua

i la cooperació entre professionals.

Responsabilitat

Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el

compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals.

7

Professionalitat

Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra

organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució

dels nostres objectius.

Innovació

Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontarles

i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen

els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de

l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de

construir coneixement de forma col·laborativa.

Inclusió

Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la

singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves

capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats.


Codi Ètic i de Bon Govern

Fundació Impuls disposa d’un Codi Ètic i de Bon Govern.

El Codi Ètic és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com a organització de

caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent

de qualsevol empresa o entitat. Aquest recull un conjunt de valors i principis generals

d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com

les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen

les disposicions estatutàries vigents a cada moment.

Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta

essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el sí de la Fundació,

alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels

seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat.

8

La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no només des de

l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i

èticament impecable, generant un corrent de comportaments i actituds que reforcin

la reputació social i institucional de Impuls.

Pla integral i Auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC)

D’acord amb els valors i principis generals d’actuació, la Fundació Impuls disposa

d’un Pla Integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance Programme), així

com una auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC).

Podeu consultar-ho a:

www.fundacioimpuls.org/codi-bon-govern/


9


10


Qualitat educativa

Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica,

la globalització i el impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi

en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del

Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur.

Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa

social, Impuls destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i

a institucions educatives.

Institucions educatives

11

Impuls col·labora amb diferents institucions i centres docents dotant-los de

les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions

que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança.

Família

Impuls fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles

d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint

l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació

social o econòmica.


Opportunitas

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a

l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu.

Escolaritat i menjador

La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a diversos col·legis de Catalunya neix

amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família

no sigui un obstacle perquè els alumnes rebin una formació de qualitat.

12

En què consisteix la beca?

La beca que Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb fills a qualsevol etapa d’ensenyament

obligatori o post obligatori i que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de l’escolaritat

o del menjador a centres educatius d’iniciativa social.

Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir

part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats.

Qui concedeix les beques i amb quins criteris?

Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta dels centre educatiu. El Comitè de Beques

d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris:

Situació econòmica

En el cas de tractar-se

01 02 03

acreditada de la família,

que no li permet afrontar

les despeses derivades de

l’escolarització dels fills.

d’alumnes d’etapes post

obligatòries: compromís

de l’alumne per implicarse

en el programa de

beques tot col·laborant,

segons les seves

possibilitats, amb les

activitats de l’escola.

Capacitats de l’alumne,

no tant en raó del seu

rendiment acadèmic

sinó del seu potencial

personal valorant molt

especialment el seu

esforç.


292

Alumnes

ajudats

154

Famílies

ajudades

1.023€

Dotació

mitjana anual

per alumne

13

298.546€

Dotació econòmica

del 2019


14


Sostenibilitat

ambiental

Conscient de la responsabilitat amb el medi ambient, la Fundació Impuls

desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos

i la sostenibilitat ambiental. Des de fa 5 anys Impuls disposa de dos

instal·lacions de plaques fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els

que col·labora de forma habitual.

Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per una

banda reduir el consum d’energia dels propis centres i destinar els possibles

beneficis que s’obtenen de la venda d’energia neta a l’acompliment dels fins

fundacionals d’Impuls.

15

Per altra banda a les impressions de material divulgatiu (memòria anual,

fulletons, cartes...) fem servir paper amb l’etiqueta o marca registrada de

l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un producte, garantint la

seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en el procés de producció per tal

de col·laborar amb el sosteniment i preservació dels recursos naturals, en

aquest cas, els boscs.


Suport al professorat

Impuls recolza el professorat perquè compti amb el suport necessari per desenvolupar la seva vocació

professional: l’educació de la infantesa i el jovent, clau del futur de la nostra societat.

Impuls vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la

qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació

pedagògica i la formació del professorat.

01. Projectes didàctis

16

L’objectiu és contribuir al reconeixement social del

professorat i recolzar les metodologies didàctiques i

projectes pedagògics que s’orienten a la personalització

educativa per treure el millor de cada alumne adaptant-se

als diferents ritmes d’aprenentatge.

CONNECTA EN DADES (2016-2019)

472

Sessions d’aula

realitzades al

2019

16

Països amb

escoles

participants

19.372

Alumnes

113

Centres

educatius

inscrits


17


02. Formació

Impuls participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de formació professional, cultural i

educativa (conferències, jornades, cursos...) adreçades als professionals de l’educació.

Formació docent

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitzava cada any a l’estiu uns Cursos de Formació per

a professors i professores. La innovació educativa, les metodologies didàctiques i la transformació en

l’ensenyament són alguns dels temes que habitualment tractem.

Fins 2019 sempre havíem realitzat unes jornades d’estiu la primera setmana de juliol a Barcelona, a la

Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Eren unes sessions que tenien molt

bona acollida entre els docents i la participació oscil·lava entre els 300 i 350 persones.

18

Aquest any vam canviar el plantejament de les activitats formatives d’Impuls per poder distribuir els

cursos al llarg de tot l’any i així incrementar el número de participants i la incidència en el territori.

La formula triada va ser la d’organitzar cursos i sessions presencials a les pròpies escoles al llarg de

tot el curs escolar. D’aquesta manera la participació ha estat molt més elevada i hem arribat als 734

participants, 601 a cursos i 133 a les Jornades de transformació educativa.

En total es van realitzar 18 cursos, amb un total de 387 hores formatives impartides, tots reconeguts pel

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb certificat que es pot presentar com a mèrits

a oposicions, estadis, etc.

Impactes

18

cursos

387

hores

formatives

36

escoles

734

participants


Eixos Acció Tutorial Metodologies Didàctiques

Curs

CONNECTA+

Cursos Growth

Coaching

Curs D’especialització En

Aprenentatge Cooperatiu

Metodologies Integrades.

Workshop

Mètode Vess

Jornada Transformació

Educativa

Cursos Realitzats 4 2 1 8 3 1

Modalitat Online Online I Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial

Durada 30h 30h 18h 18h 15h 4h

Participants 105 63 35 268 130 133

Formació VESS

A l’estiu 2019 més de 130 docents, principalment de les etapes d’Educació Infantil i Primària, van realitzar

un curs presencial de tres dies de durada per formar-se en la metodologia VESS. Es tracta d’una eina

metodològica per crear cultures de pensament a l’aula. VESS s’inspira en la metodologia Visible Thinking

de Harvard i la pedagogia de Reggio Emilia. La sessió va anar càrrec dels responsables pedagògics

Edu1st, una organització amb seu a Miami (EEUU), pionera en l’aplicació a infantil de la metodologia

Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard.

19

Metodologies integrades. Workshop

Al mes de juliol, 268 docents van realitzar un curs presencial de tres dies de durada per consolidar un

model d’ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva competencial, millorar les competències

d’acció tutorial i aprofundir en les següents estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu,

aprenentatge basat en el pensament, avaluació per a l’aprenentatge.

Curs d’especialització en Aprenentatge cooperatiu

A l’octubre, 35 docents van realitzar un curs d’especialització en Aprenentatge cooperatiu impartit pel Centre

Internacional d’Aprenentatge Cooperatiu, dirigit pels germans Johnson, creadors d’aquesta metodologia.

L’objectiu del curs era donar a conèixer els principis de l’aprenentatge cooperatiu, aprendre a estructurar

i dissenyar activitats cooperatives i finalment saber avaluar i potenciar les habilitats necessàries per a

cooperar.


Curs Connecta+

El projecte Connecta+ de la Fundació Impuls ofereix un curs de

formació per a professors amb l’objectiu d’oferir-los els coneixements

i eines necessàries perquè puguin acompanyar i guiar els seus

alumnes en l’ús responsable de les noves tecnologies.

El curs Connecta+ és on-line (30h) i obert a tots els docents de l’Estat.

Els temes tractats van en la línia dels continguts que es proposen com

a guies de treball als centres, permetent que el professor o professora

que realitza el curs pugui triar entre tres itineraris possibles:

Docents

formats el 2019

105

46 59

60

20

40

20

0

31

01 02 03

Itinerari 1

Addicció a internet

22

Itinerari 2

Fiabilitat de les fonts

documentals

Itinerari 3

Identitat Digital

31

Docents formats des de la

publicació del curs

538

Curs Connecta+ a Costa d’Ivori

Per segon any consecutiu el curs Connecta+ per el bon ús d’Internet i les tecnologies es va realitzar en format

semi-presencial i en francès a Costa d’Ivori. Tot i que el format habitual del curs és online, en aquest cas es va fer

una formació prèvia de 4h que va comptar amb la participació de 31 docents de diverses escoles del territori. Els

coneixements adquirits els permetran impulsar el programa Connecta+ a les escoles de Costa d’Ivori al llarg del

proper curs.


Jornades de Transformació Educativa

Al mes de març Impuls va organitzar la III Jornada Transformació Educativa a la ciutat de Terrassa, en

col·laboració amb col·legis de la zona.

Aquesta jornada consolida les experiències realitzades anteriorment a Palma de Mallorca, Sant Cugat del

Vallès, Lleida i Tarragona. Ja són 9 les edicions de les jornades que s’han realitzat a diverses ciutats de

Catalunya i Balears. L’èxit d’assistència i la bona acollida de la iniciativa ens animen a seguir treballant per

portar l’experiència a altres ciutats i consolidar-les com un punt de trobada on els professionals de l’educació

puguin compartir coneixement i aprofundir en les noves metodologies didàctiques i la innovació educativa.

III Jornada de Transformació Educativa a Terrassa

Les noves metodologies didàctiques i els projectes pedagògics de referència han estat

alguns dels punts claus d’aquesta Jornada que ha comptat amb la participació de més

de 25 centres d’educació de Terrassa. Les ponències per part de docents experts en

la matèria van tractar temes com els espais d’aprenentatge, la creació de cultures de

pensament i itineraris pedagògics o els projectes interdisciplinaris com a eina educativa.

03. Investigació

Terrassa

132

assistents

25

escoles

participants

21

Àrea d’estudis

Impuls està compromesa amb la recerca en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius:

• Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la

millora de la qualitat educativa.

• Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu.

• Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur

de la societat.


Cooperació

Impuls organitza campanyes de sensibilització i

col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu

en països en vies de desenvolupament.

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir

el creixement dels països en vies de

desenvolupament i estimular la participació de les

comunitats afectades en la resolució dels seus

propis conflictes. Els coneixements que adquiriran

nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions

de vida i els permetran ajudar les seves famílies i

millorar el seu entorn.

22

Avui, més que mai, és necessari formar els joves en

la solidaritat, la generositat i el valor de compartir

per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment

per assolir una societat més justa, on tots puguem

viure amb dignitat.

Activitats organitzades

als centres educatius

Impuls col·labora amb diversos col·legis d’arreu

de Catalunya per programar, dins de les seves

possibilitats, un seguit d’activitats solidàries

implicant mares i pares, professorat i alumnes.

Els fons recaptats amb les activitats que organitzin

es destinen a diversos projectes solidaris.


23


01

Entorn local

Amb els que estan molt

a prop nostre

• Entitats i associacions amb fins educatius. Al llarg de 2019

Impuls ha col·laborat amb diverses entitats i associacions que

tenen entre els seus objectius la millora de l’educació.

24

• Asils i residències d’avis. Durant l’any 2019, diferentes centres

associats a la Fundació Impuls han col·laborat amb residències

d’avis i asils de Catalunya. Els alumnes i docents han realitzat

diverses activitats de voluntariat a les pròpies residències de

Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Igualada, Girona i Mallorca.

• Entitats que col·laboren amb persones sense sostre o

en risc d’exclusió social. Impuls va col·laborar amb entitats

arrelades al territori i que atenen a persones sense llar o en

situació de precarietat acompanyant-los en els serveis més

bàsics com alimentació, higiene personal, orientació...


02

Cooperació

Internacional

Amb els que ho necessiten

i estan molt lluny

• Entitats i ONGs amb fins educatius d’àmbit internacional.

Al llarg de 2019 Impuls ha col·laborat amb diverses entitats i

ONGs que tenen entre els seus objectius la millora de l’educació.

• Entitats i ONGs d’àmbit internacional que treballen sobre

el terreny en països en vies de desenvolupament i dedicades

a l’ajuda humanitària o intervenen davant de situacions

d’emergència per desastres naturals, conflictes armats,

migracions...

25

Col·laboració 2019

27.707€


Memòria econòmica

Exercici 2019

La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions

de la Generalitat de Catalunya amb el número 209. Al tractar-se d’una organització reconeguda com

d’interès general, els nostres donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini.

El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al

Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats.

26

Ingressos

Cooperació al desenvolupament 7.946,59

Donatius projectes solidaris 7.946,59

Aportacions entitats 0,00

Suport al professorat 91.875,30

Activitats formatives 91.875,30

Qualitat educativa 671.619,57

Qualitat educativa 260.941,00

Opportunitas 227.625,00

Ingressos financers 183.053,57

Sostenibilitat ambiental 44.411,85

Total ingressos 815.853,31

Destinació dels fons

Cooperació al desenvolupament 27.707,48

Internacional 18.674,14

Entitats socials a Catalunya 9.033,34

Suport al professorat 62.387,68

Àrea d’estudi i investigació 41.271,33

Formació 21.116,35

Qualitat educativa 516.783,21

Opportunitas 298.546,00

Qualitat Educativa 218.237,21

Despeses sostenibilitat 44.802,37

Despeses d’estructura 59.966,47

Personal 28.087,39

Despeses de funcionament 31.879,08

Total despeses 711.647,21

Excedent de l’exercici 104.206,10


Origen dels fons

Donacions particulars 28,9%

Entitats col·laboradores 32,0%

Fons propis i activitats 33,7%

Sostenibilitat 5,4%

Ajudes i subvencions 0,0%

Origen dels fons

33,7%

5,4%

28,9%

32,0%

Donacions particulars

Fons propis i d’activitats

Entitats col·laboradores

Sostenibilitat

27

Ingressos exercici 2019

Destinació dels fons

82%

671.619,57 €

6%

44.411,85 €

1%

7.946,59 €

73%

516.783,21 €

6%

44.802,37 €

8%

59.966,47 €

11%

91.875,30 €

4%

27.707,48 €

9%

62.387,68 €

Qualitat educativa Suport al professorat

Qualitat educativa Despeses d’estructura

Cooperació

internacional

Sostenibilitat ambiental

Despeses sostenibilitat

Suport al professorat

Cooperació al desenvolupament


28

Gràcies

per fer possible les iniciatives

i activitats de la Fundació Impuls.Col·labora

Ompliu el següent formulari i ingresseu la vostra aportació al compte de la FUNDACIÓ IMPULS. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DADES PERSONALS

Nom / Raó Social

Tipus d’empresa

Adreça

Codi Postal

Província

Telèfon particular

e-mail

Persona de contacte

NIF / CIF**

** Només en el cas que vulgueu desgravar un percentatge de la vostra

aportació en la Declaració de la Renda.

Població

País

Telèfon mòbil

Com ens heu conegut?

APORTACIÓ

Desitjo que la meva aportació es destini a:

Qualitat educativa Promoció social del professorat Cooperació internacional Opportunitas

*Qualitat educativa: Les donacions efectuades a aquest eix d’actuació de la fundació es dediquen a incrementar els fons dotacionals que serveixen per generar els recursos que es destinaran, en

el futur, al compliment dels fins fundacionals recollits en els nostres Estatuts, i en conseqüència a la sostenibilitat dels projectes de la pròpia Fundació.

Si ho preferiu, podeu escriure el nom del projecte concret:

DONATIU

Aportació única (en euros) amb un import de:

En cas d’aportació única, transferència bancària al compte de la FUNDACIÓ IMPULS: ES40 2100 0555 3102 0183 6415

VULL SER SOCI

Col·laboració periòdica durant els pròxims: 1 any 2 anys 3 anys anys

Import: 50 100 150

Periodicitat: Mensual Trimestral Semestral Anual

Sr. Director, us agrairem que aboneu els rebuts que us siguin presentats per la FUNDACIÓ IMPULS amb càrrec al nostre compte:

Titular Adreça oficina Codi Postal CC

Observacions

Accepto expressament els termes de la clàusula de tractament de dades*

Els camps marcats amb * són obligatoris

Llei de protecció de dades de Caràcter Personal

En virtut de l’establert en els arts. 6, 7, 13 i/o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS, informa que les dades obtingudes a través del present formulari, seran tractades amb la única finalitat

de gestionar la seva donació. Les mateixes seran conservades d’acord amb les exigències normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que se’n pogueren derivar. Les dades personals i la informació facilitada no seran en cap cas cedides a tercers. Si ho desitgeu

podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitar i/o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit adreçat en la següent adreça:

Passeig Manel Girona nº 75, baixos, 08034, Barcelona o en la següent adreça de correu electrònic info@f-impuls.org. En cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets també us assisteix el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!