07.06.2021 Views

Document de transparencia de la FEHT 2021

Document de transparencia de la FEHT 2021

Document de transparencia de la FEHT 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA FEDERACIÓ:

La Federació Empresarial d´Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona, FEHT, és

una entitat sense ànim de lucre que representa els interessos de l'empresariat turístic de

la província de Tarragona.

Aglutina totes les entitats i associacions privades que conformen el sector de l’Hostaleria,

el Turisme i les Activitats d’Oci de la Costa Daurada amb l’objectiu d’assolir una

representativitat cohesionada, per a la defensa, millora, estudi i foment de les empreses

afiliades i el seu entorn; així com de la finalitat de realitzar qualsevol activitat que s’estimi

convenient o necessària per protegir i promoure els interessos dels associats i del sector

turístic de la Costa Daurada.

La seva funció és recolzar el desenvolupament del sector turístic, en la millora de la

qualitat i del servei que es pot oferir al nostre destí, la Costa Daurada.

Disposa de la màxima representativitat del sector, amb la finalitat de poder tenir pes

específic a l’hora de negociar amb les administracions, potenciar l’arribada de turisme

a través de Plans de promoció turístics anuals que dinamitzin el sector de la Costa

Daurada, treballar per un turisme de qualitat amb el foment d’esdeveniments esportius,

de familia… i evitar d’aquesta forma activitats incíviques a les nostres contrades.

Integra les següents organitzacions professionals:

• Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre

• Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre

• Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre

• Associació d’Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada

i

Port Aventura World.

Dades de contacte:

Adreça: Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (PCT)

Joanot Martorell, 15

43480 Vila-seca (Tarragona)

Telèfon: +34 977 394 642

Web: www.feht-turisme.org

Mail: info@feht-turisme.org

Federació Empresarial d’ Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona

PCT de Turisme i Oci · C/ Joanot Martorell 15 43480 VILA-SECA · Tel 977 394 642

info@feht-turisme.org · www.feht-turisme.org

1


JUNTA DE GOVERN I ORGANIGRAMA:

CÀRREC

NOM

President BERTA CABRÉ Associació de Càmpings Costa Daurada i Terres

de l’Ebre

Vicepresident QUIM CRISTIÀ Associació d’Apartaments Turístics Costa

Daurada i Terres de l’Ebre

Secretari JOSÉ LUIS TÚNEZ Associació d’Agències de Viatges Receptives

Costa Daurada

Tresorer ALBERT SAVÉ Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de

l’Ebre

Vocal JAUME ORTEU Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de

l’Ebre

Vocal JOAN ANTON President Associació de Càmpings Costa

Daurada i Terres de l’Ebre

Vocal

Vocal

CRISTINA

BERENGUÉ

FERNANDO

ALDECOA

Associació d’Apartaments Turístics Costa

Daurada i Terres de l’Ebre

PortAventura World

Vocal -Patró CARLOS FERRER ESTIVAL GROUP

Vocal- Patró BENET PRESAS MEDPLAYA

Vocal- Patró ENRIC ARAGONÉS GOLDEN HOTELS

Representant

territorial

Montsià i Baix

Ebre

GABRIEL COLOMÉ

CÀMPING EUCALIPTUS

Relacions

Institucionals

portaveu

i

XAVIER GUARDIÀ

Director Tècnic

DAVID NADAL

PATRONS DE LA FEHT:

BESTHOTELS

OHTELS

ESTIVAL GROUP

4RHOTELS

GROUP PALAS

GRUPO BLAUMAR

MEDPLAYA

GOLDEN HOTELS

GRUP SANGULI - CAMBRILS PARK

RENTALMAR

LUMINE

Federació Empresarial d’ Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona

PCT de Turisme i Oci · C/ Joanot Martorell 15 43480 VILA-SECA · Tel 977 394 642

info@feht-turisme.org · www.feht-turisme.org

2


PRESÈNCIA EN INSTITUCIONS:

Participació en els organs de govern de les següents institucions sense caire econòmic:

• Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT.

• Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, Confecat

• Cambra de Comerç de Tarragona

• Cambra de Comerç de Reus

• Consell de Marca Patronat de Turisme de la Costa Daurada

• Fundació d’Estudis Turístics del PCT i al seu Consell Empresarial

• Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus

• Taula Estratègica de Creuers, Port de Tarragona

• Consell d’Administració de la SL gestora del PCT

• Patronats de Turisme de Salou, Cambrils i Vila-seca

• EURECAT, Centre Tecnològic de Catalunya

• Comunitats RIS3CAT, Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation.

Aquesta federació està estretament lligada al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. La FEHT ha esdevingut el nexe entre els

empresaris i la innovació i investigació per a la millora de la competitivitat i excel·lència

del sector.

ACORDS AMB ENTITATS PÚBLIQUES:

Diputació de Tarragona

La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona ha signat, en els darrers

anys, un conveni anual amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona que

regula la concessió d’una subvenció per a la Promoció Turística de la Costa Daurada

Centre, dels municipis de Salou, Cambrils i Vila-seca.

Subvencions:

Subvenció 2014 555.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2014

Subvenció 2015 898.258,21€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2015

Subvenció 2016 900.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2016

10.000€

Federació Empresarial d’ Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona

PCT de Turisme i Oci · C/ Joanot Martorell 15 43480 VILA-SECA · Tel 977 394 642

info@feht-turisme.org · www.feht-turisme.org

3


Revista Daurada Magazine 2016

Subvenció 2017 900.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2017

20.000€

Revista Daurada Magazine 2017

Subvenció 2018 900.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2018

20.000€

Revista Daurada Magazine 2018

Subvenció 2019 900.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada realitzat al 2019

40.000€

Revista Daurada Magazine 2019

Subvenció 2020-2021 1.500.000€

Pla de promoció turística nacional i internacional de la

Costa Daurada i Terres de l’Ebre realitzat al 2020 i en tràmit

2021

Federació Empresarial d’ Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona

PCT de Turisme i Oci · C/ Joanot Martorell 15 43480 VILA-SECA · Tel 977 394 642

info@feht-turisme.org · www.feht-turisme.org

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!