14.09.2021 Views

Memòria Impuls 2020

A la Memòria de 2020, hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per Impuls al llarg de tot l’exercici. Ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, on hem fet el possible per reforçar la nostra activitat, especialment en l’àmbit del suport a les famílies, entitats educatives i docents. Esperem que la present memòria reflecteixi el compromís de la nostra fundació en la millora de l’educació, en unes circumstàncies tan excepcionals.

A la Memòria de 2020, hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per Impuls al llarg de tot l’exercici. Ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, on hem fet el possible per reforçar la nostra activitat, especialment en l’àmbit del suport a les famílies, entitats educatives i docents. Esperem que la present memòria reflecteixi el compromís de la nostra fundació en la millora de l’educació, en unes circumstàncies tan excepcionals.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEMÒRIA

2020

fundacióimpuls


4 6 10

CARTA DEL PRESIDENT

CULTURA CORPORATIVA

Òrgans de govern

Missió

Visió

Principis i valors

Codi ètic

QUALITAT EDUCATIVA

Institucions educatives

Família

Escolaritat i menjador

· Opportunitas

Sostenibilitat ambiental

Fotografies d’arxiu.

Barcelona, juny 2021

Edita: Fundació IMPULS. Passeig Manuel Girona, 75 baixos. 08034 Barcelona SPAIN. T. +34 93 184 71 54 · www.fundacioimpuls.org · www.f-impuls.org

2


16 21 24

SUPORT AL PROFESSORAT

Projectes didàctics

Formació

Recerca

COOPERACIÓ

Entorn local

Cooperació Internacional

MEMÒRIA ECONÒMICA

Exercici 2018

28

COL·LABORAR


· CARTA DEL PRESIDENT ·

A la Memòria de 2020, hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per Impuls

al llarg de tot l’exercici. Ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, on hem fet el possible

per reforçar la nostra activitat, especialment en l’àmbit del suport a les famílies, entitats educatives i

docents. Esperem que la present memòria reflecteixi el compromís de la nostra fundació en la millora

de l’educació, en unes circumstàncies tan excepcionals.

Fundació Impuls té tres línies d’actuació clarament definides: qualitat educativa, suport al professorat i

cooperació al desenvolupament.

En referència a l’eix de qualitat educativa hem incrementat de manera considerable la nostra col·laboració

amb diversos projectes d’entitats i institucions educatives per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats

de l’alumnat i l’accés a una educació de qualitat. Una de les conseqüències de la pandèmia de la COVID 19

ha estat la reducció d’ingressos, sovint dramàtica, de gran part de la ciutadania. Per aquest motiu, al llarg

de 2020 hem reforçat de manera considerable la nostra aposta pel programa de beques Opportunitas

gràcies al qual més de 750 alumnes es van poder beneficiar d’ajudes a l’escolarització i al menjador.

En la línia de recolzament al professorat, aquest any ens hem vist obligats a canviar el plantejament de

les activitats formatives d’Impuls, i oferir-les en format telemàtic. Més d’un centenar de docents han

cursat els 5 cursos online, amb reconeixement del Departament d’Educació, que hem impartit al llarg

del 2020: “Eines de Pensament Crític i Creatiu”, “Els entorns personals d’aprenentatge”, “La cooperació

i el pensament”, “L’aprenentatge competencial” i “Connecta+, educació en el bon ús d’Internet i les

tecnologies”.

4


També hem continuat avançant amb la implantació del programa Connecta+. Aquest projecte va néixer

amb l’objectiu d’ajudar als joves d’entre 10 i 15 anys a fer un bon ús d’Internet i la tecnologia, i a les

seves famílies i docents a rebre la formació necessària per poder acompanyar-los també en la seva

“vida digital”. El balanç del projecte a 2020 és encoratjador: 123 centres inscrits, 236 sessions d’aula

impartides, 12.327 alumnes participants, 16 països, 593 docents formats en el curs reconegut pel

Departament d’Ensenyament … i segueix creixent a bon ritme.

Una de les novetats d’aquest 2020 ha estat la formació a famílies. En ple confinament i en un dels

moments més difícils de la pandèmia, vam organitzar un cicle de conferències en línia, en col·laboració

amb diversos centres educatius de Catalunya, sota el títol “Educar en temps de confinament”. L’objectiu

del projecte era ajudar les famílies a superar la difícil situació que ens va tocar viure, amb un total de 10

webinars que es van oferir en directe per youtube entre els dies 4 i 15 de maig per parlar d’aspectes tan

rellevants com: gestió emocional, educació, entusiasme, felicitat, resiliència, autonomia, entre d’altres

de mà de diversos experts de l’àmbit de la psicologia, pedagogia, educació, sanitat... Més de 8.000

persones van poder assistir a les sessions en directe, amb una mitjana de connexions en directe de

prop d’un miler d’espectadors per sessió.

Al 2020 vam estrenar una nova línia d’activitats dins de l’eix de suport al professorat. Es tracta d’una

oferta de cursos online d’anglès, en col·laboració amb MyArdor English, entitat que ofereix un innovador

mètode online desenvolupat per Oxford University Press. En aquesta primera edició van cursar el

programa, que s’adapta al nivell d’anglès de cada participant, prop d’una vintena de docents.

Pel que fa als projectes de cooperació, al 2020 s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització

i activitats solidàries a centres educatius catalans. Aquest any hem col·laborat amb projectes d’altres

entitats i ONGs d’àmbit internacional com “Caritas” i “Acción contra el Hambre” però especialment hem

continuat donant suport a alguns projectes de l’entorn local on s’ubiquen les escoles amb les quals

col·laborem.

En el decurs del 2020, hem col·laborat en diverses iniciatives que tenen per objecte optimitzar els

recursos educatius, afavorint al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca

educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat.

Per acabar aquestes línies voldria agrair un any més a totes les persones que amb el seu temps i dedicació

fan possible les nostres activitats, sense vosaltres aquestes iniciatives no s’haurien pogut realitzar.

Juan Ignacio Gonzalo

PRESIDENT

5


· CULTURA CORPORATIVA ·

MISSIÓ

La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit

internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació.

IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els

valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva

situació social o econòmica no els ho permet.

ÒRGANS DE GOVERN

Patronat

PRESIDENT

Juan Ignacio

Gonzalo Migueláñez

VICEPRESIDENTA

Mercè

Granero Xiberta

SECRETARI

Alberto

Cortés Morales

VOCAL

Lluís

Esteve Caireta

VOCAL

M. Dolors

Casas Bedós

VOCAL

Lluís

Aluja Duran

VOCAL

Ana Maria

Ortiz Farreny

VOCAL

Josep Maria

Valentí Nin

6


· PRINCIPIS I VALORS ·

Humanisme

Volem posar en el centre de

cada activitat a les persones

—beneficiaris, voluntaris i

professionals— i orientar el

servei als altres com a mitjà

per contribuir a la millora de la

societat i al progrés de tota la

Humanitat.

Responsabilitat

Actuem amb rigor i eficiència

en l’aplicació dels recursos

que disposem per garantir el

compliment de la nostra missió i

els nostres fins fundacionals.

Innovació

Promovem l’anàlisi de les

metodologies didàctiques i

la recerca de noves formes

d’afrontar-les i millorar-les com

a clau per al desenvolupament

i l’adaptació al canvi que

requereixen els nous reptes en

educació. Recolzem la formació

continuada dels professionals de

l’educació, el paper que juguen

en aquest procés les noves

tecnologies i la necessitat de

construir coneixement de forma

col·laborativa.

Solidaritat

Orientem les nostres activitats

a la millora de l’educació, de

manera desinteressada, ja que el

considerem el veritable motor del

canvi social i catalitzador del futur

de la nostra societat. Afavorim

l’intercanvi d’experiències i les

bones pràctiques a l’aula, l’ajuda

mútua i la cooperació entre

professionals.

Professionalitat

Afavorim el desenvolupament

personal i professional de

tots els implicats en la nostra

organització, professionals,

voluntaris i òrgans de govern,

per assegurar la consecució dels

nostres objectius.

Inclusió

Volem una educació de qualitat

per a tots sense excloure cap

col·lectiu, que s’adapti a la

singularitat de cada persona

amb les seves necessitats, la

seva manera de ser, les seves

capacitats i circumstàncies com

a base per garantir la igualtat

d’oportunitats.

7


· CODI ÈTIC I DE BON GOVERN ·

Fundació Impuls disposa d’un Codi Ètic

i de Bon Govern.

El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com a

organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada

sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat.

Aquest recull un conjunt de valors i principis generals d’actuació, els

quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com

les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que

complementen les disposicions estatutàries vigents a cada moment.

Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes

de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa

de decisions en el sí de la Fundació, alhora que fixa criteris per al

comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals

en allò que tingui a veure amb l’entitat.

8


La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no

només des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a

més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant un

corrent de comportaments i actituds que reforcin la reputació social

i institucional de Impuls.

Pla integral i Auditoria de Responsabilitat Penal

Corporativa (RPC)

D’acord amb els valors i principis generals d’actuació, la Fundació

Impuls disposa d’un Pla Integral de prevenció del delicte corporatiu

(Compliance Programme), així com una auditoria de Responsabilitat

Penal Corporativa (RPC).

Podeu consultar-ho a:

www.fundacioimpuls.org/codi-bon-govern/

9


· QUALITAT EDUCATIVA ·

Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi

econòmica, la globalització i el impacte de les noves tecnologies,

han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país.

Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos

addicionals per afrontar amb èxit el futur.

10


Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la

iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar

suport a famílies i a institucions educatives.

INSTITUCIONS EDUCATIVES

IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotantlos

de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i

instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança.

FAMÍLIA

IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles

d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i

garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment

de la seva situació social o econòmica.

11


· OPPORTUNITAS ·

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas

i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia

al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els

seus tripulants tot just abans d’arribar a port i

aconseguir el seu objectiu.

ESCOLARITAT I MENJADOR

La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a

diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat

d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no

sigui un obstacle perquè els alumnes rebin una formació de qualitat.

En què consisteix la beca?

La beca que Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb

fills a qualsevol etapa d’ensenyament obligatori o post obligatori i

que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de

l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social.

Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, que la Fundació

Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat

i/o menjador dels alumnes becats.

Qui concedeix les beques i amb quins criteris?

Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta dels

centre educatiu. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades

totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris:

12


Situació econòmica

Compromís de l’alumne

01 02 03

acreditada de la

família, que no li

permet afrontar les

despeses derivades de

l’escolarització dels fills.

per implicar-se en el

programa de beques tot

col·laborant, segons les

seves possibilitats, amb

les activitats de l’escola.

Capacitats de l’alumne,

no tant en raó del seu

rendiment acadèmic

sinó del seu potencial

personal valorant molt

especialment el seu

esforç.

541 758 1.116€ 845.677€

Famílies

ajudades

Alumnes

ajudats

Dotació

mitjana anual

per alumne

Dotació econòmica

del 2020

13


· SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ·

Conscient de la responsabilitat

amb el medi ambient, la Fundació

Impuls desenvolupa la seva activitat

mantenint una coherència en l’ús dels

recursos i la sostenibilitat ambiental.

14


Des de fa 5 anys Impuls disposa de dos instal·lacions de plaques

fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els que col·labora de

forma habitual.

Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per

una banda reduir el consum d’energia dels propis centres i destinar

els possibles beneficis que s’obtenen de la venda d’energia neta a

l’acompliment dels fins fundacionals d’Impuls.

Per altra banda a les impressions de material divulgatiu (memòria

anual, fulletons, cartes...) fem servir paper amb l’etiqueta o marca

registrada de l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un

producte, garantint la seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en

el procés de producció per tal de col·laborar amb el sosteniment i

preservació dels recursos naturals, en aquest cas, els boscs.

15


· SUPORT AL PROFESSORAT ·

Impuls recolza el professorat perquè compti amb el suport necessari

per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació de la

infantesa i el jovent, clau del futur de la nostra societat.

Impuls vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals

de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la

investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació

pedagògica i la formació del professorat.

01. PROJECTES DIDÀCTIS

L’objectiu és contribuir al reconeixement social del professorat i

recolzar les metodologies didàctiques i projectes pedagògics que

s’orienten a la personalització educativa per treure el millor de cada

alumne adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge.

16

576

Sessions

d’aula

realitzades

16

Països amb

escoles

participants

22.549

alumnes han

participant

123

Centres

educatius

inscrits

593

docents

formats al curs

Connecta+


02. FORMACIÓ

Impuls participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de

formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades,

cursos...) adreçades als professionals de l’educació.

FORMACIÓ DOCENT

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitzava cada any

a l’estiu uns Cursos de Formació per a professors i professores. La

innovació educativa, les metodologies didàctiques i la transformació

en l’ensenyament són alguns dels temes que habitualment tractem.

Aquest any, degut a la pandèmia de la COVID-19 i el confinament, ens

hem vist obligats a canviar el plantejament de les activitats formatives

d’Impuls, i oferir-les en format telemàtic. Més d’un centenar de docents

han cursat els 5 cursos online, amb reconeixement del Departament

d’Educació, que hem impartit al llarg del 2020.

• La cooperació i el pensament, eines bàsiques

• L’aprenentatge competencial. Disseny i avaluació d’unitats

didàctiques

• Eines de pensament crític i creatiu per arribar a ser aprenents

• Els entorns personals d’aprenentatge i els projectes.

• “Connecta+, educació en el bon ús d’Internet i les tecnologies”.

(3 convocatòries)

17


Al primer trimestre, abans que es decretés el confinament, vam poder

impartir a Sant Cugat del Vallès el curs presencial de 30h de durada,

“Fonaments de l’aprenentatge Cooperatiu” que va comptar amb

l’assistència de 30 docents. Tots aquestes cursos en han permès

seguir impulsant el procés de transformació educativa i recolzar els

principals educadors: mares, pares i docents.

Eixos

Acció

Tutorial

Metodologies Didàctiques

Curs

CONNECTA+

Fonaments de

l’aprenentatge

Cooperatiu

Els entorns personals

d’aprenentatge

La cooperació i el

pensament

L’aprenentatge

competencial

Eines de Pensament

Crític i Creatiu

Cursos Realitzats 3 1 1 1 1 1

Modalitat ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE PRESENCIAL ONLINE

Durada 30h 20h 30h 30h 15h 30h

Participants 87 20 21 20 30 20

6 8 215 198 19

cursos

edicions

hores

formatives

participants

escoles

18


CURS CONNECTA+

El projecte Connecta+ de la Fundació Impuls ofereix un curs de

formació per a professors amb l’objectiu d’oferir-los els coneixements i

eines necessàries perquè puguin acompanyar i guiar els seus alumnes

en l’ús responsable de les noves tecnologies. El curs Connecta+ és online

(30h) i obert a tots els docents de l’Estat. Els temes tractats van

en la línia dels continguts que es proposen com a guies de treball als

centres, permetent que el professor o professora que realitza el curs

pugui triar entre tres itineraris possibles:

60

40

46

20

0

32

01 02 9 03

Itinerari 1

Addicció a internet

Itinerari 2

Fiabilitat de les fonts

documentals

Itinerari 3

Identitat Digital

Docents formats

el 2020

87

33 54

Docents formats des de la

publicació del curs

593

19


MYARDOR ENGLISH

Al 2020 vam estrenar una nova línia d’activitats dins de l’eix de suport

al professorat. Es tracta d’una oferta de cursos online d’anglès, en

col·laboració amb MyArdor English, entitat que ofereix un innovador

mètode online desenvolupat per Oxford University Press. En aquesta

primera edició van cursar el programa, que s’adapta al nivell d’anglès

de cada participant, prop d’una vintena de docents.

03. INVESTIGACIÓ

ÀREA D’ESTUDIS

Impuls està compromesa amb la recerca en l’àmbit de l’educació amb

els següents objectius:

• Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per

facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa.

• Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees

en l’àmbit educatiu.

• Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes

rellevants i prioritaris per al futur de la societat.

20


· COOPERACIÓ ·

Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora

amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de

desenvolupament.

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels

països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les

comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes.

Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran

noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i

millorar el seu entorn.

Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat,

la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn

i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots

puguem viure amb dignitat.

ACTIVITATS ORGANITZADES ALS

CENTRES EDUCATIUS

Impuls col·labora amb diversos col·legis d’arreu de Catalunya per

programar, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats

solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes.

Els fons recaptats amb les activitats que organitzin es destinen a

diversos projectes solidaris.

21


01

ENTORN LOCAL

• Entitats i associacions amb fins educatius. Al llarg de 2020

Impuls ha col·laborat amb diverses entitats i associacions que

tenen entre els seus objectius la millora de l’educació.

• Asils i residències d’avis. Al llarg del primer trimestre de

2020 diferents centres associats a la Fundació Impuls van

col·laborar amb residències d’avis i asils de Catalunya. Els

alumnes i docents va realitzar diverses activitats de voluntariat

a les pròpies residències de Sant Cugat, Sabadell, Terrassa,

Igualada, Girona i Mallorca. Malauradament, les activitats es van

suspendre aviat degut a la COVID-19.

Amb els

que estan

molt a

prop de

nosaltres

• Entitats que col·laboren amb persones sense sostre o

en risc d’exclusió social. Impuls col·labora amb entitats

arrelades al territori i que atenen a persones sense llar o en

situació de precarietat acompanyant-los en els serveis més

bàsics com alimentació, higiene personal, orientació...

22


02

COOPERACIÓ

INTERNACIONAL

• Entitats i ONGs amb fins educatius d’àmbit internacional.

Al llarg de 2020 Impuls ha col·laborat amb diverses entitats i

ONGs que tenen entre els seus objectius la millora de l’educació.

• Entitats i ONGs d’àmbit internacional que treballen sobre

el terreny en països en vies de desenvolupament i dedicades

a l’ajuda humanitària o intervenen davant de situacions

d’emergència per desastres naturals, conflictes armats,

migracions...

Amb els

que ho

necessiten

i estan

molt lluny

35.225€

col·laboració

2020

23


· MEMÒRIA ECONÒMICA ·

Exercici 2020

La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions

de la Generalitat de Catalunya amb el número 209. Al tractar-se d’una organització reconeguda com

d’interès general, els nostres donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini.

El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al

Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats.

INGRESSOS

DESTINACIÓ DELS FONS

Cooperació al desenvolupament 10.804,41 €

Donatius projectes solidaris 10.804,41 €

Suport al professorat 26.930,41 €

Activitats formatives 26.930,41 €

Qualitat educativa 1.617.167,98 €

Qualitat educativa 748.588,00 €

Opportunitas 668.712,95 €

Ingressos financers 199.867,03 €

Sostenibilitat ambiental 53.018,16 €

Total ingressos 1.707.920,96 €

Cooperació al desenvolupament 35.224,52 €

Internacional 23.111,22 €

Entitats socials a Catalunya 12.113,30 €

Suport al professorat 53.297,06 €

Àrea d’estudi i investigació 42.394,56 €

Formació 10.902,50 €

Qualitat educativa 1.208.110,00 €

Opportunitas 845.677,00 €

Qualitat Educativa 362.433,00 €

Despeses sostenibilitat 50.407,81 €

Despeses d’estructura 40.384,32 €

Personal 30.074,30 €

Despeses de funcionament 10.310,02 €

Total despeses 1.387.423,71 €

24


ORIGEN DELS FONS

Donacions particulars 39,8%

Entitats col·laboradores 43,8%

Origen dels fons

13,3%

3,1%

Fons propis i activitats 13,3%

39,8%

Sostenibilitat 3,1%

43,8%

Donacions

particulars

Entitats

col·laboradores

Fons propis

i d’activitats

Sostenibilitat

Ingressos exercici 2020

Destinació dels fons

39,2%

668.712,95 €

11,7%

199.867,03 €

3,1%

53.018,16 €

0,6%

10.804,41 €

87,1%

1.208.110,00 €

3,6%

50.407,81 €

2,9%

40.384,32 €

2,5%

35.224,52 €

43,8%

748.588,00 €

1,6%

26.930,41 €

3,8%

53.297,06 €

Qualitat educativa

Ingressos financers

Qualitat educativa

Despeses d’estructura

Opportunitas

Suport al professorat

Despeses sostenibilitat

Cooperació al desenvolupament

Cooperació al

desenvolupament

Sostenibilitat ambiental

Suport al professorat

25


26

GRÀCIES

per fer possible les iniciatives

i activitats de Impuls


27


· COL·LABORA ·

Ompliu el següent formulari i ingresseu la vostra aportació al compte de la FUNDACIÓ IMPULS. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DADES PERSONALS

Nom / Raó Social

Tipus d’empresa

Adreça

Codi Postal

Província

Telèfon particular

e-mail

Persona de contacte

NIF / CIF**

** Només en el cas que vulgueu desgravar un percentatge de la vostra

aportació en la Declaració de la Renda.

Població

País

Telèfon mòbil

Com ens heu conegut?

APORTACIÓ

Desitjo que la meva aportació es destini a:

Qualitat educativa Promoció social del professorat Cooperació internacional Opportunitas

*Qualitat educativa: Les donacions efectuades a aquest eix d’actuació de la fundació es dediquen a incrementar els fons dotacionals que serveixen per generar els recursos que es destinaran, en

el futur, al compliment dels fins fundacionals recollits en els nostres Estatuts, i en conseqüència a la sostenibilitat dels projectes de la pròpia Fundació.

Si ho preferiu, podeu escriure el nom del projecte concret:

DONATIU

Aportació única (en euros) amb un import de:

En cas d’aportació única, transferència bancària al compte de la FUNDACIÓ IMPULS: ES40 2100 0555 3102 0183 6415

VULL SER SOCI

Col·laboració periòdica durant els pròxims: 1 any 2 anys 3 anys anys

Import: 50 100 150

Periodicitat: Mensual Trimestral Semestral Anual

Sr. Director, us agrairem que aboneu els rebuts que us siguin presentats per la FUNDACIÓ IMPULS amb càrrec al nostre compte:

Titular Adreça oficina Codi Postal CC

Observacions

Accepto expressament els termes de la clàusula de tractament de dades*

Els camps marcats amb * són obligatoris

Llei de protecció de dades de Caràcter Personal

28

En virtut de l’establert en els arts. 6, 7, 13 i/o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS, informa que les dades obtingudes a través del present formulari, seran tractades amb la única finalitat

de gestionar la seva donació. Les mateixes seran conservades d’acord amb les exigències normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que se’n pogueren derivar. Les dades personals i la informació facilitada no seran en cap cas cedides a tercers. Si ho desitgeu

podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitar i/o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit adreçat en la següent adreça:

Passeig Manel Girona nº 75, baixos, 08034, Barcelona o en la següent adreça de correu electrònic info@f-impuls.org. En cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets també us assisteix el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!