30.08.2022 Views

Edición impresa 30-08-2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

áóñ º

||
ó

á

_


ó á


óú

“ ”

ó

ó


á
á í í ó

Á
_


áí ó

á

Í


á


‘’

ñ

_ í


á


——


í


TIRADA DE ESTA EDICIONEJEMPLARES

Circulación auditada y

certificada porí


“ ”


í

ó


á
í óí


é í


í

á

í


í í

ú
ó

íí

á


óú

á


á

ó

ú


ó ó

ó
í

á

ó

ñ


ó

í

ó


úí


ó

úíé

É


í

íóíóíá


á


Íáú

ñá

ó


íé


ó

ñ


ó

á

é

ó í
íó

í


í

——


——


í


í

——


——

í

ú ó
Íó

úñ

é
ú

á

ñé

úá
ú


ú

ú á ñ íó


óíí

í

í ó

ó
é

ííú


í

ó é

ñ

ó ó

éú

í
í í

ó

í é

ñ “


í


í


óá

é

ó


í

á

é


ó é

íú
ó


é

ñ ó

é

----

í ó óé


ó


ó ó

á


ó

ó

óá

í ó
í ó


é

é

á

í ó


ñí

éó

ó ó

á

áó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó
ó

á

ó ó


ó


á á


á


ó ----


í

——

í

ó

ó


ó


ó


ó


ó” ó


é


ó

á

Á


ó


ó ó
ó ----

Á

á

Í


ó
'

ó

í

óÁ


í


í


Áí ó
ú á

ñó

“”
óó ó

óó

ó

ó

í
óéí


é

í é

ñ

á á

----


——


í

ó

á
ó ó ó

É


ñ

í

í“ú ”í

ó

ó
í

ó
ó

á

ú

ú


á


ó

— ó

á

ó


ú

í


ó


ú


ó

ñ


í

í


ó í

í

í


ú

í ñ


í

ó ó

ñ

ú

ó Í

ó

ó

óó ú

í


ó

í


ó ú

ó ó

ñó

ó

ó ó

ú ñ

ú
í

áá


á


ó

á

áéó

ó ú


ó

í

óí
ñ

á

ú
ó
á

é


ú
ó


ó


íñ ----

Ó
É

ó

í

ó

ñó

ó

ó

ó ó

óó í

óá ó


ñ

óó

á

óá


ú


ó

ó

óí

í

íé á

ó


ó ó


ñ
í


ó

é á


ó

áó

ó

í íá


Íóó ó

íá

ó

ó

íá

ó“ áó

ó á

ó

ó

----


í

——


——


í

É


áó

ú á

í
úóó


úá

ó á


ó

í

——

ú á á


ó

í

ñ


á á ó


á

ó
í

ó


á

á

ó


á


ó ó

é

ú


á


í

áóó


é

á


ó” ----

ó


ó

í ‘

í”
í

ó


ó
áé

í

ñ í


ú

é

á ó ñ

“ ñ í

ñ” ----Á á ó


“ ñ


É


ñ í
ñ

ó

á

éó

Á á

é

óí


ó


é


áó


ó“

ó


á
ó


á ó

ñé”


á


ó é


ó

ó

ñ

“ ó

ó”

ó ----Í


ó ó

í

í í

ó

óí

óí


í

“ú


é
í


íóí


ú

ú

ó


í

ó


óó----


ñ

Í


é


ó

ú

íñ óó

“ í

í

í
ó

é é

ó

ó


í


ó


í

——


ó

ó “ ”

óó


óóé

í
ó


ó

é
ó

ó

ó
ú í
á


ó “ ”é

í

ó
íú


í
óó

ó á

ñ
óó
“é

ñ


ú


ó

ú
ú

ó----


——


í

Ó

¿

Í
í

ú


í


í

ó

ó

ó

é

í


í

ó

ú

á í

ñ
é

ó


ó


á

ó í

í


ú

ñ


í

áú

í íó í ó á


óó

í

í

á

ú

í

í

í


í


á


íó
é

á

ó“

í


ó

í “íáó


ó

”“

íá


ó
íí

óí

á

ó

ú ó

é


íñí


íá ó

ñáé


í


áí á
ñ

é

ó ú

ó

á

ñ

á í ú


ó


¿ é á
í

ó

ó


ó


é

óí

óó éó


ó


ó

é

ó

ó ñ


á

ó ó

ó

á ó
áó

ú

ó


ó
ó ----

ó

á á

ñ

Í


ó

á


ó


í

ñ ñ ñí

á

——

ó


ó


——

ó” é

áó

áó

í í

í ----


í

——


——


í


Ó


í é


í

í ó


á ñ


é

éú í ú
ú á


ó

á

ú


ó¿ é

é í

ú


ó


í


á


ó

ú


ó

é

ó


ñ á
ú


“”


óí¿éá
á

á


í

ó á

ó á


á

á ó í

í á

ó á

íó

íé

í ó í

í


ú


á


ú á

í ó


óÍ Í


é á


ñ é


é

ñ


ñ í

ó

ú ó

ñ ó


é ú


áó


í

í

é


á

ó

íó

í ó

í

á


ñ

ó

è


ó

ó

ñ


ó


ñ áó

ñ “

ó” íáá


í é


ñ

á


éó


á

á


“ é” ú
ó


óó

é

ú ó

á

á

á

ó ú


é

ó

á

ó


á é

ó

ú

ó íóí— í

ó

ó


ó


á

á

ó


í

“”é

íáí ú


á í

á


í

——

é ááÍ


ó í

é


á


í

íá

ó ú


í


ó

ó

ó á

í


ó

ñó

á íó


ó í


ó “

é


í” ó

ó ó


í é


ó ó ----


ó

í

ó

é

éó

í

á


í í

ó

ó

á éóó


í


----

óóé

óó


á ó


á


ó

á

áá

ó


á

é

á


á


“ ó

á ó


ó

á

á ”
ó


á

ó é

ó

é


ó

á

í

íé

á
á

óé

----


——


í


ó

é ó

“ á”

í


ó

á á


á

á í


é ó

í


ó

í á
á
ú

é

ó
á


á

ó


ó

é

“ó”

ó

é


ñ


á


é ó

óñ


ú”

Ú


í


é
á


ñ

á


ó ó í


é

í

ó

óó
ó úí

í

í


——ó”


ó


——ó”

éí

á

ó

ó


²


ú

ó


é


á


á

íó

ó

ó


óó


“ á”

á


éá í
í

í

” ó ú


í


ó

ó


ó

ó

é

í

íé


í

ó


á

é


í

ó ----


í

——

Ó
ó

í

ó

í óí ñí”

óá

ó

ó


á


ó

áíñ


ííó


ó

ó úíó á

í

“í


ú

ñ

é

óó ó

í”

ó

ó

é

ñ í ó


ñ áñ

íí

ó
í


ú


í

ó
í


ó


í


ó
áó


ó ó

ó

é

Ú

ú

óó

ó

í í í

á


Ú


á----Í


ó

ó

ó

ó


á

ó

ó


ú


á


ó ú

ó

ó

ó
í ----

íÍ
ó

ó

ó


ó

í ñ


ú


ó


ó

í í

ñ


ó ó

é

ú

ó


ñóáó ó

í

ó

ó


ó


----


á


íóñ á
ñ


ó

í

á


í


úí ----

ó


á

óó

ó

ó

ó

ó


óó


----


——

íí
á

í á

óí


ó
á


ó


ó

ó

í

í


“ á


á”
ñó

á “
ñóá é

á “ú

” ó

ó

“”


ñ “


ó


é

ó


é

“ñ á


— ó


í áé á

í

í

ó

í á í


é


ó


á é


Á

ó í

ó


ú

ñ


Ӓ


ñ

ñ

----

óó

ó
ó


óú ----

”“

ó


Ó
í

á
“” “


“ ”

á

é

á

íó

ú
----

Á
í éó

ó

óí

é ñ


ó

í “

” ----


í

——

á


ó ó

é
ó

ó ó


é


á

í ó

á

í

ó

ó

ó óó


í

“ ó

ááí


ó

á


é
ó


í


á
“ í ” ó

ñó

“ó


“ áí----

á

ú


ó

ñ
ó é


á

ó ó ‘é

ó


ó


ó


ó á

óó

ó

“”


ó

“á ” á
ó á


á ú


----
é


ñ óó

ó

ó

ú “ó


í


ú


éñ ó

ó ----


——

í

Á
“ ”

ñáó


ó


ó

é


ó

ó ó “í

ó”


” ó


—— ó


ó

ó

ó

ó “ ”


í ó


éé” í

í

í
ñ

óí


ó

é

ó

íó

ñ

ó “”

óó

ñ

“ ”

óá


á

“ ó

íáá
é ó
ó

í

ñ

í

ó----


á

“ ” á
í

“ó

” “
ó

í

ñ ----

ñ

á


óáñ ----á á

éó

á É----Í


ú

í

ú“ ”

ó

á ú

ó


óó


óí

----

é í
Í


ó

ú


úé

á ó

é
----


í

é í


ú í


í ó

é

é í í á ó í

`


é

í é

ñ

úóñ


í ú

ñ


ñ ó íé


ó
ú ”

ó é— ó

é

í

ó óá


” “”

ó á

ñ
í

ú


ú


ú

í


” óíó

ó

ñ


ó

é

ñ”

é

`

éú

óó

ó

é í

ó”í


é

é


ú í

á

óáó

----


“í

ñ ”


Í


ó

í ó


ñ é

á “

íñ”

é áá

ñ

ñ


ó


“á

ú

ó

í

óá

í

á é


”óé

á

á


----

éí
ó

ñ

í

é

¿ó


” ó


----

Á ——

ó
Íó

á

é

é ó


á


á
á

ó


í

á

ó


ñ

á

ñí

áí


ú

á

“ á
óóá


” á

ó

----


Ñ
ñ

ó ñ “

á ñ” í


——

í

á

ó

óÍ


á
óúó

á


í ó


ó

á ú

úíí ú


ñ úó

ú


ñ á

óú

óí

á


ó

ó


ó

ó
ó

í á

é
á é

ó

ó

é ó
óí


ó ”

ó----

Ó
íñ


é

í

á á
“éí

… í á¿ééóáó


á


é

í

ó

ó üí

í é

á í

á

“”

Í


ó


ó

á

ó é

óúó

ó


áá

á
á

óó


ó----

Á

Á

Í


é

ñ Á

Á
ñ

ó


é

ó

ó

á

áé


ó ----


í

——

Íñ

ó ó

á ó

á

ñ

ó


á

Í


ó

ñ ó

ó

óó

óé


ó” óú
í

“ óó


ó

é”


í

í


í ó


——


í

Íó


á á


ó

á ó

áÍó á áá

á ó


éú


ñ


áá


ñ


ñ

í í

á

ó


óé

ó í ó

ó “

í ú

” ó


ó ó


áé

í


í ó

í

í ó

áí


í


ó

á

í ó

á

“ó ”

ñ

ó


ó


é
é á

í í


í


ó

í ú

á

á

í


í

——

Alquilo apartamentos en mirador sur.

Segundo piso, 3 habitaciones, 3 1/2

baños, terraza, 185 metros. Parqueo

techado nuevo US$1000 Tel:

809-814-6664.

Alquilo en el millon apartamento de

dos habitaciones,ascensor, parqueo

techado nuevo, US450. tele: 829 266

0873.

Alquilo Varios Aptos en la Zona Oriental

de 7mil, 12mil y 17mil, Casa por las

Américas de 6 Habitaciones y Alquilo

Varios Locales Comerciales

Tel:829-613-5140/809-829-9528

Se Busca Lavacabeza para trabajar en

Salón de Belleza, preferiblemente que

resida en la zona orienta Tel1(829)

603-9333

Se busca repartidor/delivery para lavandería

profesional, tiempo conpleto,

buen sueldo. Información al

809-901-6540

SE NECESITA EMPLEADO PARA FINCA

GANADERA, CON EXPERIENCIA. INF

/WHATSAPP (809) 604-0138.

SE SOLICITA MENSAJERO Y

VENDEDORA, SUELDO MAS COMI-

SION Y SEGURO MEDICO. Inf.

829-545-6623 Ext. 3/ WS

829-755-6886.

SE SOLICITA VENDEDOR/A, QUE HABLE

INGLES, PARA TRABAJAR EN

BAVARO, INF.809-714-3021

/809-540-5207.

Refritecnica Rodec Reparación, Mantenimiento

y Instalación: Nevera,

Lavadora, Secadora, Estufa y Aire

Acondicionado. Servicio a domicilio

chequeo gratis Whatsapp cel:

829-587-5002.

SERVICIO DE REFRIGERACION, OFERTA

POR 4000, PINTAMOS SU NEVERA EN

SU HOGAR, REPARACION, AIRE

ACOND. NEVERA, LAVADORA,

ESTUFA. TODOS LOS RESPUESTOS,

SR. ELPIDIO. GARANTIA. TEL.

809-435-9688, CEL. 829-969-3711, 40

AÑOS DE SERVICIOS

Parque de nave en Zona Km11 Aut

Duarte diferente de 160,400,600, 900

Y 1,800 m2 const, con rampa y luz,

seg. 24 hora 829-333-3395

VENDO EDIFICIO

DE 3 PLANTAS, AV. 27 DE FEBRERO

No.313 CON PATIO Y PARQUEOS,

FRENTE AL HOTEL CASINO

PRINCESS, VISITENOS VEALO,

PRECIO PARA VENDER. MORALES

809-363-4090/829-513-1528.

SE NECESITAN MODELOS: Excelente

oportunidad para modelos femeninas

de 20 a 30 años, hasta 56kg. Las

sesiones de fotos es una fiesta en la

playa para un proyecto de hotel

Estadounidense. Pagos por tomas,

más el pagó por el chat de Marketing

en línea. Las mejores modelos consiguen

un trabajo de Marketing a

tiempo completo. Envía tus mejores

fotos de playa a WhatsApp USA

717-215-3330 para más información.

SE SOLICITAN ZAPATEROS Y

MALETEROS, CONTACTO: CESAR ME-

DINA 809-689-5280/ 809-687-8484.

URGENTE SALON!! BUSCO PELUQUERA

COMPLETA CON BUEN DOMINIO DE

BLOWER Y LAVA CABEZA CON

EXPERIENCIA, DISPONIBILIDAD DE

HORARIO. EN LA JACOBO MAJLUTA.

INF:829-573-1121.

AAAAAGENCIA EMPLEOS JJ TIENE Y

SOLICITA DOMESTICAS COCINERAS,

CHEFF, NIÑERAS, LIMPIEZA,

CONSERGE, PLANCHADORAS,

JARDINERO, ENFERMERAS Y ENC. DE

ALMACEN CEL:809-714-3002

TEL:809-540-5207/809-567-0285.

Email.agenciadeempleojj@gmail.com.

La Empresa Ducts Systemd Air Metal

Srl, solicita secretaria con conocimiento

de contabilidad. enviar Curriculum a

1-646-323-0230. WhatsApp Sr. Fernando

Segura.

TIENDA DE REPUESTOS EN HERRERA

SOLICITA MECANICO DE MOTORES

CON EXPERIENCIA EN C50, C70, CG,

GATO, YAMAHA Y HOSUYA ETC. INF.

829-715-7040 ROA.

TIENDA DE REPUESTOS EN HERRERA

SOLICITA CHOFERES CON EXPERIEN-

CIA EN MOTOR, VEHICULOS LIVIA-

NOS Y PESADOS CON LICENCIA CAT.

3. (809) 222-6345 Yanelis

EN TU CASA U OFICINA,

MATEMATICA, INGLES, NOTARIO,

SOLO WHATSAPP 809-619-4000

APROBACION

INMEDIATA! Prestamos con Casas,

Apartamentos y Vehículos aún estén

incautados. Saldamos deudas

viejas. Bajo interés y rapidez. No

importa Cicla. Tel. (809) 427-4110.

DSM SOLUCIONES Te prestamos con tu

vehículo en garantía con la tasa más

baja del mercado. Si está embargado

saldamos tu deuda. No importa el

CICLA y te entregamos el mismo día.

Sin intermediarios. Llámanos y te

resolvemos. 809-616-6914/

Whatsapp: 849-265-9437.

PARA TI

PENSIONADO (A) Préstamos sin

garantía, desembolso en 2 horas,

con seguro de vida incluido y hasta

72 meses para pagar, no importa tu

edad ni historial crediticio. Solicitalo

Ahora. 809-472-0777.

PRÉSTAMOS PERSONALES,

COMERCIALES, Y CON ALQUILERES.

CONTACTO 809-481-7371. LIC. FELIPE

MONTILLA.

Perdida de Placa del Vehículo Privado

A 5 4 3 6 7 9 , C h a s i s

1ZVFT84N565189937, Marca Ford,

Modelo Mustanc, Color Blanco, Año

2006, Prop. de Richard Hilmar Finneid

Ced. 5-33-44474-1.

2019 HONDA CR-V 4 X 4 EXL ASISTEN-

CIA DE MANEJO, LLAVE

INTELIGENTE, LEATHER SORRUN,

CONDICIONES IMPECABLES, 22MIL

MILLAS, UN SOLO DUEÑO, COLOR

NEGRO, WHATSAPP 347-264-5331.

Toyota Haylander Año 2017 AWD Limited

Platinum,Color Gris,Título

Limpio,Techo Panoramico,V6Sistema

Eco 3 Filas de asientos, Leader de

fabrica 51,000 millas USD 44,000 Neg.

Cel 829-660-9440

SE VENDE

SOLAR, 1,662 MT2, Guavaberry

Country Club , Manzana A, con vista

al campo de golf y excelente

ubicación, se permiten construir 2

viviendas. Precio US$162,500.00.,

Telf: 809-820-7000.

AGENCIA DE EMPLEO MICHEL NECESI-

TA COCINERA, NIÑERA, SUELDO DES-

DE 15MIL A 30MIL. 809-245-0130/

245-0001 LLAMAR DE 9:00 AM A 5:00

PM.

PROCESADORA DE AGUA SOLICITA:

CHOFERES- VENDEDORES,

AYUDANTES, Y DELIVERY. INF:

(809)483-3333 Y (829)445-4321.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL. AVE-

NIDA SAN MARTIN #80. TELEFONO:

809-687-6271.

VENDO CASA.

700 mts2 solar/ 424 mts2 const. + 2

LOCALES (90 mts2), Aprox. 33 x 21 en

*esquina*. Sto. Dgo. ESTE, Urb.

Tropical. RD$14millones, Info. 829

807 0707

Alq. Estudio a una persona cerca de

todo, con garantía $7,000.00 Tel.829-

440-1942/ 809-287-5659


——


í


í

——


——

í
óÍó

ú

é


é


éó

óóí


ó

é
ñí

ó


ó

í
í


ó
ó


ó


ó


ú Á

ó
í é

áá

ó
óé

í

ñ

Á


----

Ó


Óóó

“”
ó

ó

ó

é

éá é


ó
ú é
í


á

áá

ó

í


á

úé

ó í

ó

ú


Í
ó

ó

ó

ú ó

ó

á íá


á


í é á

ú

á


áó

ú
áá

----


í

——

ñ


ó ó
á


ó

“é

ó

á”

á ”á

ó” “


ñ

í ñ

é


ó ”

¿


ó ñ

ó
á

óóé ó
ñ

ó

é


é é

á

é


í

ó

----“ é á


ó

ñé á
í

á


í

”ó
é

á ----

ó

Áóó óñá

á

ó


é

ó

á

Á ñ “á

ó é

ó

á
”óá

ó ó

é

----

LIGA NACIONAL

St. Louis (Hudson 7-6) en

Cincinnati (Dunn 1-2), 6:40 p.m.

L.A. Dodgers (Heaney 2-1) en

N.Y. Mets (Walker 10-3), 7:10 p.m.

Colorado (Ureña 2-5) en

Atlanta (Fried 12-4), 7:20 p.m.

Pittsburgh (Keller 4-10) en

Milwaukee (Houser 4-9), 8:10 p.m.

Philadelphia (Nola 9-10) en

Arizona (Gallen 9-2), 9:40 p.m.

San Diego (Snell 5-7) en

San Francisco (Webb 11-7), 9:45 p.m.

MLB

INTERLIGAS

Tampa Bay (McClanahan 11-5) en Miami (Luzardo 3-5),

Oakland (Irvin 6-11) en Washington (Fedde 5-8),

Chicago Cubs (Stroman 3-6) en Toronto (Gausman 9-9),

División Este

Equipo G P Pct DIF.

New York 82 47 .636 _

Atlanta 79 50 .612 3.0

Philadelphia 72 56 .563 9.5

Miami 55 72 .433 26.0

Washington 43 85 .336 38.5

División Central

Equipo G P Pct DIF.

St. Louis 74 54 .578 _

Milwaukee 67 59 .532 6.0

Chicago 55 73 .430 19.0

Cincinnati 50 76 .397 23.0

Pittsburgh 48 79 .378 25.5

División Oeste

Equipo G P Pct DIF.

Los Ángeles 88 38 .698 _

San Diego 70 59 .543 19.5

San Francisco 61 65 .484 27.0

Arizona 59 67 .468 29.0

Colorado 55 74 .426 34.5

LIDERES:

BATEO_Goldschmidt, St. Louis, .338;

Freeman, Los Angeles, .326; McNeil,

New York, .321.

CARRERAS_Betts, Los Angeles, 99;

Goldschmidt, St. Louis, 92; Freeman,

Los Angeles, 90.

IMPULSADAS_Goldschmidt, St.

Louis, 105; Alonso, New York, 105;

Olson, Atlanta, 87.

HITS_Freeman, Los Angeles,

161; T.Turner, Los Angeles, 159;

Goldschmidt, St. Louis, 153.

DOBLES_Freeman, Los Angeles,

42; Olson, Atlanta, 41; Riley,

Atlanta, 35.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 7;

S.Marte, NY, 5; Nimmo, New York, 5.

JONRONES_Schwarber,

Philadelphia, 35; Goldschmidt, St.

Louis, 33; Betts, Los Angeles, 31.

B. ROBADAS_Berti, Miami, 31;

Edman, St. Louis, 26; Acuna Jr.,

Atlanta, 25.

PITCHEO_Gonsolin, Los Angeles,

16-1; Wright, Atlanta, 16-5; J.Urias, Los

Angeles, 14-7.

PONCHETES_Burnes, Milwaukee,

190; Rodon, San Francisco, 189;

Aa.Nola, Philadelphia, 185.

No incluye juegos de anoche

LIGA AMERICANA

Baltimore (Watkins 4-4) en

Cleveland (Quantrill 10-5), 6:10 p.m.

Seattle (Kirby 5-3) en

Detroit (Manning 1-1), 7:10 p.m.

Boston (Crawford 3-5) en

Minnesota (Archer 2-7), 7:40 p.m.

Houston (Valdez 13-4) en

Texas (Dunning 3-6), 8:05 p.m.

Kansas City (Singer 7-4) en

Chicago WS (Giolito 10-7), 8:10 p.m.

N.Y. Yankees (Taillon 12-4) en

L.A. Angels (Mayers 1-0), 9:38 p.m.

6:40 p.m.

7:05 p.m.

7:07 p.m.

División Este

Equipo G P Pct DIF.

New York 78 50 .609 _

Tampa Bay 70 57 .551 7.5

Toronto 68 58 .540 9.0

Baltimore 67 60 .528 10.5

Boston 62 66 .484 16.0

División Central

Equipo G P Pct DIF.

Cleveland 67 59 .532 _

Minnesota 65 61 .516 2.0

Chicago 63 65 .492 5.0

Kansas City 52 77 .403 16.5

Detroit 50 78 .391 18.0

División Oeste

Equipo G P Pct DIF.

Houston 82 47 .636 _

Seattle 70 58 .547 11.5

Texas 58 69 .457 23.0

Los Ángeles 55 73 .430 26.5

Oakland 48 81 .372 34.0

LIDERES:

BATEO_Arraez, Minnesota, .318;

J.Abreu, Chicago, .308; Bogaerts,

Boston, .303.

CARRERAS_Judge, New York, 101;

Bregman, Houston, 79; Alvarez,

Houston, 78.

IMPULSADAS_Judge, New York,

109; J.Ramirez, Cleveland, 106;

Tucker, Houston, 82.

HITS_J.Abreu, Chicago, 148;

N.Lowe, Texas, 140; Rosario,

Cleveland, 140.

DOBLES_J.Ramirez, Cleveland, 38;

J.Martinez, Boston, 36; Bregman,

Houston, 34.

TRIPLES_Rosario, Cleveland, 7;

Mateo, Balt., 6; Ohtani, LA, 6; .

JONRONES_Judge, New York, 49;

Alvarez, Houston, 31; Trout, Los

Angeles, 28.

B. ROBADAS_Mateo, Baltimore,

28; Mullins, Baltimore, 28; Witt Jr.,

Kansas City, 26.

PITCHEO_Verlander, Houston, 16-3;

F.Valdez, Houston, 13-4; Taillon,

New York, 12-4.

PONCHETES_Cole, New York, 200;

Cease, Chicago, 190; McClanahan,

Tampa Bay, 182.


——


í


ó ó
í


ó

ó


ó

ñ


í
í


ó


é

ó ú
“ ”é

ó

é

é

ó
ú

ó


ó
ó

á


ú


“ ”

ó


í


¿


ó é
úñ

“¡

¡” ó

í


ó

ó

í

úó

ñ


á

á

ó

ó

á
á

é

----


é


óé


é í


ó
ó

ñó

é ó

óó


óé

ó


ó

----


é

Í

í

ñ

'é'


ó
ó á

““

á

” ó

ó

ñ


----


é ó


ó


Ñ

ó

é


ó

óñ

é

ó


é


“ ¡é
óá


óó

ó


ó----


é

Í


ñ


ó

íñ

é

ó


óí


ó

é á
éú


ó


ó
é


ó

óú

á

í

á
óá
----


í

——í

á

ÍÓ


á “” ó
óí


ó

é
í

ñ

ú

ó

é ó

á

ú


á

é á é


é


“¡


í
” ó
Í

á

ñ “

á ”í


ó

áá

á

á


ó


í
----ó

ó óóí

óóó----


ó


ó


á


á

ó

í

éíé

ó


ó

íó

á ó” ----Í


á


í é

ó

óá

ó

á


ñ


í

í

ó ----

á

Á

á á


ó

ó ó


ó ú ----á ’


á ’


á í

á ó é é

ó

Úáñ


á

----


——


í

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!