08.10.2022 Views

Qué es una Red Comunitaria (cabecar)

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

¿Ji bärä ju wäkolole tebeliyaka<br />

oloiwa ñakataka?


Tebeliyaka wäkolole<br />

Jerë jametä wäkolole sue<br />

käi,jù jami tkälechawa kjowa<br />

kjowa,säwa jile juñaklä je jami


Tebeliyaka shpar<br />

Tebeliyaka shpar<br />

Jerä ju käi,j<strong>es</strong>kà sate jile kabiköle sä jerikë<br />

bälërä,ji bä kiana sä wa kayina sä sakawà ia<br />

bä.jerä sä suei oloita tai bäläklä,je jaṟka jile<br />

bäna bälëke juñeke rä see ditsäwa bä te.


Tebäliyaka ñalei<br />

Tebäliyaka ñalei<br />

Jerä tsakicha<br />

käi ka juënak<strong>una</strong><br />

i k<strong>una</strong> juenara je<br />

juermi rä ñala<br />

see ditsä shana kä<br />

je däkemi rä jù etkä ju etkä,<br />

je käi je ktäi däkemirä bäna<br />

wa juñena


Tebäliyaka dulëka kamiwa<br />

jeirä tebeliyaja oloitënaklä<br />

Sä ktä daklämi maitjä,sä wa tebeliyaka<br />

dulëka kamiwa tso jerä kal tai wa duleka<br />

käi.je jami sä ktä däkemi sä sakawa ia rä,<br />

je käi sä sakawa kiana,sa ia ktä patkäterä,<br />

je ye ikiardä.<br />

Ta mailera ka itäkili dämi,katsä tso tai<br />

kijuei,je ki isaka tso kiëta: tebaliyaka<br />

oloitenaklä,jera y oloi täkili jenewaklä<br />

bakläkaju sä ktë däklämi katsë ektawa.


Ka kei Ka kei<br />

Bikökjele kali jarke taiwara<br />

käi jeirä katsë tso tai tai ra,<br />

ka sä ktä däktsa dä mi sä sakawa<br />

ia. je kairä jami ra sä ktäi däkemi<br />

rä jenawa tebeliyaka shparb<strong>es</strong> ka,<br />

je ñalei rä säkätäba tebeliyaka dulèka<br />

jami,je kjëpa je däkemi sä tebeliyaka sä<br />

ktäklä ska rä.Jene kjuei ji tebeliyaka wa<br />

kiana d<strong>una</strong>ka bäna ñawäsaka katsä tso<br />

dulè kami,kamiwa kika.


shkāblë yolë:<br />

ji shkāblë yōlë rä:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!