16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Neteja i desinfecció de Cuines

Neteja i desinfecció de mans

52450

Gel rentamans

ús general. Kimberly

Ampolla 1L C/6 - U. Venda caixa

CALELLA

52933

Gel hidroalcohòlic

monodosis 2 ML. Badaregal

Paquet 300 C/10 - U. Venda paquet

52944

ECONET

Gel hidroalcohòlic ampolla 50CL

Ampolla 50CL C/12 - U. Venda ampolla

52644

VitaBAC FOAM

Escuma concentrada antisèptica,

sense perfum per al rentat i

desinfecció de mans

Bossa 80CL C/6 - U. Venda bossa

52694

Vita ASEPGEL. Gel alcohòlic

antisèptic sense perfum

per a la desinfecció de mans

Ampolla 1L C/12 - U. Venda ampolla

52652

Vita ASEPGEL. Gel alcohòlic

antisèptic sense perfum per

a la desinfecció de mans

Bidó 10L - U. Venda bidó

52740

Vita ASEPSOL. Solució hidroalcohòlica

antisèptica sense

perfum per a la desinfecció

de mans. Bidó 4L C/3 - U. Venda bidó

52817

Sabó per a

mans en escuma

Antimicrobià Plus Gojo

Adequat per a pells sensibles

i formulat per a ús d’alta

freqüència i sense aromes

Bossa 700 ML C/4 - U. Venda unitat

55957

DOSIHAND

ESCUMA

Indicat per

dosificar productes d’higiene

personal en forma d’escuma.

Dosif. pulsació: 0,4-0,6 ML.

Unitat 800 ML - U. Venda unitat

50808

DOSIHAND

GEL BLANC

Indicat per dosificar productes

“gel” d’higiene personal.

Dosif. pulsació: 1,5-2,0 ML.

Unitat 900 ML - U. Venda unitat

50807

DOSIHAND

GEL

ELÈCTRIC

Dosificador

automàtic

“Touch free” de gel de mans que

funciona amb 4 piles tipus C.

Dosif. pulsació: 1 ML.

Unitat 1200 ML - U. Venda unitat

53744

DOSIHAND

SPRAY BLANC

Indicat per dosificar

productes líquids.

Dosif. pulsació: 0,5 ML.

Unitat 900 ML - U. Venda unitat

53789

Dispensador

Gojo ADX-7,

gris/blanc

Unitat 700 ML C/6

U. Venda caixa

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!