16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gama concentrada bugaderIa: ECOCONPACK 100% ECOLABEL

Gama concentrada bugaderia

51239

ECOConpack ZYM

Detergent enzimàtic concentrat per al pre-rentat i

rentat de roba a baixes temperatures. Presentació

en envàs sostenible

Bag in Box 10L - U. Venda bag in box

51237

ECOConpack ALC

Base alcalina concentrada per al pre-rentat

i rentat de roba, amb alt poder desgreixant i

segrestant. Presentació en envàs sostenible

Bag in Box 10L - U. Venda bag in box

51238

ECOConpack OXI

Blanquejant a base d’oxigen actiu, especialment

indicat per treballar a temperatures baixes.

Presentació en envàs sostenible

Bag in Box 10L - U. Venda bag in box

50240

ECOConpack SOFT

Suavitzant perfumat concentrat d’alt rendiment per a tot tipus

de teixits i fibres tèxtils. Elimina l’electricitat estàtica de les

peces de roba. Presentació en envàs sostenible

Bag in Box 10L - U. Venda bag in box

BAG IN BOX SUPOSA UN ESTALVI PER A LA BUGADERIA

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!