16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Complements higiene

53017

Raspall estàndard blau.

30 cm. 260 gr. Vileda

Caixa 12 un - U. Venda unitat

52993

Raspall multiús bicolor.

29 cm. 180 gr.

Caixa 24 un - U. Venda unitat

53256

Raspall Buque 30 cm.

Vileda

Caixa 6 un - U. Venda caixa

53189

Recollidor estàndard gris amb

llavi de goma. 20 cm. Vileda

Caixa 12 un - U. Venda unitat

53335

Pal universal

alumini 1,4 m.

Diàmetre 2,1 cm. Vileda

Caixa 36 un - U. Venda unitat

53663

Pal universal alumini

1,4 m. Diàmetre 2,2 cm. Biete

Caixa 60 un - U. Venda unitat

53073

Pal mop mopa d’alumini 1,45 m.

Diàmetre 2,3 cm. Vileda

Caixa 10 un

U. Venda caixa

53247

Mop impregnat. 24x60.

Impressionant capacitat per

retenir la brutícia. Vileda

Paquet 50 un C/20

U. Venda caixa

53246

Suport Mop impregnat

52x12 cm. Vileda

Caixa 1 un - U. Venda caixa

53134 60 cm.

53131 100 cm.

Mopa sintètica

blava.

Vileda

Caixa 12 un - U. Venda caixa

53133 60 cm.

53132 100 cm.

Suport mopa sintètica.

Vileda

Caixa 12 un - U. Venda caixa

52739

Spray mopa Brillant

8 Captador de pols

per neteja en sec

Pot 1L C/12 - U. Venda pot

53575

Pal SprayPro

Inox. 145 cm.

Vileda

Caixa 6 un - U. Venda caixa

53750

Senyal seguretat

terra moll

“Anglès-català”

Caixa 1 un - U. Venda caixa

53231

Senyal seguretat

terra moll

“Anglès-castellà”

Caixa 1 un - U. Venda caixa

52801

Estora T-Mat

Flex 85x150. Vileda

Caixa 1 un - U. Venda caixa

38

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!