16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Complements higiene

53765 Tapa blava

53767 Tapa groga

53766 Tapa verda

53764 Tapa blanca

Cubell amb tapa basculant 50L.

Recollida selectiva. Biete

Caixa 4 un - U. Venda caixa

53756 Groc

53752 Negre

Contenidor amb pedal i rodes. 120L

Caixa 1 un - U. Venda caixa

50800

Kit recanvi contenidor 120L

Caixa 1 un - U. Venda caixa

70 cm

50826 Tapa blava · 53747 Tapa groga

50825 Tapa verda · 50822 Tapa vermella

50821 Tapa blanca · 50824 Tapa marró

50823 Tapa negra

Contenidor gris amb tapa no basculant amb pedal i rodes. 60L. Recollida selectiva. Denox

Caixa 1 un - U. Venda caixa

49 cm

38 cm

53552

Carro VoleoPro

Standard.

Gran en acció,

petit en mida. Vileda

No inclou: bossa ni cubells

Caixa 1 un - U. Venda caixa

53584

Sac portabossa VoleoPro

capacitat 70L. Vileda

Caixa 5 un - U. Venda caixa

53178

Carro Origo 100 FX Plus.

Robustesa, eficàcia

i capacitat. Vileda

Caixa 1 un - U. Venda caixa

53576

Carro Origo 300 FX.

Modularitat, rendiment

i prestacions. Vileda

Caixa 1 un - U. Venda caixa

Bosses, bata i visera plàstic

55825 16x22

55992 20x30

BOSSES MINIGRIP

transparent LPDE reciclades

amb banda escriptura.

Tecnopacking

Paquet 100 un C/10

U. Venda caixa

52941

Bossa samarreta 35x50 blanca.

Galga 200 reciclada. Coliplex

Paquet 70 un C/20 - U. Venda paquet

55084

Bossa esc. sanitària blanca

45x50. Galga 48.

15L de capacitat. Vileda

Rotlle 50 un C/30 - U. Venda rotlle

54051 Negra.

Rotlle 25 un C/15

54104 Blanca. Rotlle 20 un C/15

Bossa esc. 52x60 LDPE. Galga 90.

25L de capacitat. Coliplex

U. Venda caixa

40

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!