16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

paper

55068

Caixa cartró pizza “take away”

29x29x3 cm

Caixa 200 un - U. Venda caixa

50918

Tovalloletes refrescants

biodegradables. 11x20 cm.

Tovalloleta de 65 gr. Badaregal

Paquet 100 C/22 - U. Venda paquet

50919

Tovalloletes premium

refrescants de te verd.

18x27 cm. Tovalloleta de 80 gr.

Badaregal

Paquet 200 C/5 - U. Venda paquet

53735

Mascareta quirúrgica IIR 3C

Certificat europeu

Paquet 50 un C/20

U. Venda caixa

Alumini, film i forn

54757

Safata d’alumini ovalada amb

capacitat de 2.600 cc. Macopal

Paquet 100 un C/6 - U. Venda paquet

54740

Tapa cartró per a safata alumini

ovalada. Macopal

Paquet 100 un C/6 - U. Venda paquet

52970

Safata d’alumini rectangular

de 6 peces amb capacitat de

365 cc. Macopal

Paquet 100 un C/10 - U. Venda paquet

54348

Safata d’alumini rectangular

de 12 peces amb capacitat de

1.100 cc. Macopal

Paquet 50 C/12 - U. Venda paquet

54078

Flamera circular d’alumini amb

capacitat 135 cc. Macopal

Caixa 2.000 un - U. Venda caixa

54940

Paper alumini ús professional

30x200m en caixa dispensadora

amb serra. 11 micres. Econet

Caixa de 6 un - U. Venda unitat

54941

Paper alumini ús professional

40x200m en caixa dispensadora

amb serra. 11 micres. Econet

Caixa de 6 un - U. Venda unitat

54663

Bobina film industrial 30x300m.

7,2 micres. Wrapmaster Albal

Caixa de 3 un - U. Venda unitat

54035 30x300

54717 45x300

Bobina film industrial

sense caixa dispensadora. 8,5 micres. Macopack

Caixa de 3 un - U. Venda unitat

55768

Paper alumini

ús professional

30x200m. 11 micres.

Wrapmaster Albal

Caixa de 3 un - U. Venda unitat

55769

Paper alumini

ús professional

45x200m.

11 micres. Wrapmaster Albal

Caixa de 3 un - U. Venda unitat

58

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!