bizkaiko aldizkari ofiziala boletin oficial de bizkaia - SiiS Centro de ...

siis.net

bizkaiko aldizkari ofiziala boletin oficial de bizkaia - SiiS Centro de ...

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14329 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Gizarte Ekintza Saila

Ekainaren 22ko 117/2004 FORU DEKRETUA, Bizkaiko Ahaldun

Nagusiarena, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak, egoera

begetatibo iraunkorrean dauden pertsonei egoitzazko laguntza emateko,

Leioako Egoitzan sortu duen unitatean sartzeko sistema arautzen

duena.

Herri Administrazio Saila

Legearen aurkako zabortegien ingurumena lehengoratzeko, horiek zigilatu

eta ixteko obrak, Bizkaiko Lurralde Historikoan.

Nekazaritza Saila

Ikusteko epearen iragarkia.

Gizarte Ekintza Saila

Gizarte Ekintzako foru diputatu jaun txit argiaren maiatzaren 14ko

8.39520/2004 Foru Agindua jakinarazteko iragarkia.

Oinarrizko Errentaren berrikuspenaren jakinarazpena iragartzea.

Lehenengo zatia / Primera parte

I. Atala / Sección I

Iragarkiak / Anuncios

14336

14336

14337

14337

14337

14337

14338

PAPER BIRZIKLATUA

Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Alonsotegiko Udala

Arratzuko Udala

Balmasedako Udala

Basauriko Udala

Dimako Udala

Laburpena / Sumario

Foru Aldundia / Diputación Foral

Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

14331

14331

14338

14342

14343

14343

14344

14345

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL 117/2004, de 22 de junio, de la Diputación Foral

de Bizkaia regulador del sistema de acceso a la unidad creada por

el Instituto Foral de Asistencia Social en la Residencia de Leioa para

la atención residencial a personas en Estado Vegetativo Persistente

v. Permanente.

Departamento de Administración Pública

Obras de recuperación ambiental, sellado y clausura de vertederos

ilegales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Departamento de Agricultura

Anuncio del período de vista.

Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 8.395/2004, de 14 de mayo,

dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Acción Social.

Anuncio de notificación de revisión de Renta Básica.

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Alonsotegi

Ayuntamiento de Arratzu

Ayuntamiento de Balmaseda

Ayuntamiento de Basauri

Ayuntamiento de Dima


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14330 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Arrigorriagako Udala

Bermeoko Udala

Durangoko Udala

Erandioko Udala

Etxebarriko Udala

Errigoitiko Udala

Galdakaoko Udala

Gatikako Udala

Getxoko Udala

Lemoizko Udala

Lezamako Udala

Mungiako Udala

Muxikako Udala

Urduñako Udala

Zeberioko Udala

Ondarroako Udala

Zaldibarko Udala

Busturialdeko Gizarte-Zerbitzuen Mankomunitatea

Ondarroa Lantzen, S.A.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

14347

14348

14348

14351

14352

14353

14354

14354

14355

14392

14392

14398

14400

14401

14401

14405

14405

14407

14408

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

14409

14437

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

14438

14440

14443

14443

14446

14447

14449

14455

14456

Ayuntamiento de Arrigorriaga

Ayuntamiento de Bermeo

Ayuntamiento de Durango

Ayuntamiento de Erandio

Ayuntamiento de Etxebarri

Ayuntamiento de Errigoiti

Ayuntamiento de Galdakao

Ayuntamiento de Gatika

Ayuntamiento de Getxo

Ayuntamiento de Lemoiz

Ayuntamiento de Lezama

Ayuntamiento de Mungia

Ayuntamiento de Muxika

Ayuntamiento de Orduña

Ayuntamiento de Zeberio

Ayuntamiento de Ondarroa

Ayuntamiento de Zaldibar

Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea

Ondarroa Lantzen, S.A.

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 2 de Logroño


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14331 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Gizarte Ekintza Saila

Ekainaren 22ko 117/2004 FORU DEKRETUA, Bizkaiko Ahaldun

Nagusiarena, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak,

egoera begetatibo iraunkorrean dauden pertsonei

egoitzazko laguntza emateko, Leioako Egoitzan sortu duen

unitatean sartzeko sistema arautzen duena.

ZIOEN AZALPENA

Egoera begetatibo iraunkorra, oro har, era askotako etiologia

duen lesio entzefaliko larri baten bigarren mailako sindrome konplexu

bezala definitu da. Gaixotasun horren diagnostikoa bere

adierazpen klinikoan oinarritzen da bereziki, hurrengo irizpideen

arabera:

– Gaixoak ez du ezagutzen bere burua eta ezta ingurua ere,

ezin du pertsonekin elkarrekintzan jardun.

– Ikusmen, entzumen eta ukimeneko estimuluen edo estimulu

nozizeptiboaren aurrean ez ditu errepika daitezkeen borondatezko

jokabideak.

– Ez du hitz egiten eta esandakoa ez du ulertzen.

– «Loaldi - esna-aldi» zikloak ditu.

– Zainketa fisikoekin bizirik irauteko hipotalamoaren eta garuneko

enborraren nahikoa funtzio autonomo du.

– Gernu- eta gorotz-inkontinentzia du.

– Burezurreko eta bizkarrezurreko erreflexu batzuk ditu.

Egoera horiek atzeraezinak dira eta, beraz, oso garrantzitsuak,

gaixoek laguntza mugagabea behar dutelako eta senideek emoziozko

eragin bizia eta etengabea eragiten dien zainketa eta laguntza

eman behar dutelako. Zaintzaileok, gainera, euren lanean eta beste

pertsona batzuekiko nahiz gizartearekiko harremanetan eragin kaltegarriak

izan ditzakete.

Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzaren

Osasun Sailari dagokie gaixo horien eta euron familien beharrizanetan

erabateko eta behar besteko laguntza emateko gizarte

eta osasun arloetan jarduera koordinatuak sustatzea.

Lankidetza horren esparruan, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak

aipatu egoeran dauden pertsonei arreta emateko unitate

bat sortu du Leioako egoitzan.

Azaldutako guztiaren ondorioz, Gizarte-Osasuneko Arreta Emateko

Bizkaiko Lurralde Kontseiluak, 2004ko ekainaren 14an egindako

bileran, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak Leioako egoitzan

egoera begetatibo iraunkorrean dauden pertsonei arreta emateko

sortu duen unitatean sartzeko sistema arautzen duen protokolo honi

dagokionez aldeko proposamena eman zuen.

Hori dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen

Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko

otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauak, Bizkaiko Foru Aldundiaren

Gizarte Ekintza Saileko Araudi Organikoa arautu duen otsailaren

6ko 17/2004 Foru Dekretuak eta horiekin bat datozen gainerako

arauek emandako eskumenak kontuan hartuta, Gizarte Ekintza Saileko

diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu

Kontseiluak 2004ko ekainaren 22ko bileran eztabaidatu eta onetsi

ondoren, hauxe

Foru Aldundia / Diputación Foral

Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL 117/2004, de 22 de junio, de la Diputación

Foral de Bizkaia regulador del sistema de acceso

a la unidad creada por el Instituto Foral de Asistencia

Social en la Residencia de Leioa para la atención residencial

a personas en Estado Vegetativo Persistente v.

Permanente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado Vegetativo Persistente v. Permanente se viene definiendo

clásicamente como un síndrome complejo secundario a una

grave lesión encefálica de etiología variada, y cuyo diagnóstico se

basa principalmente en sus expresiones clínicas de acuerdo con

los siguientes criterios:

– No evidencia de que el paciente tenga conciencia de sí mismo

ni de su entorno, con incapacidad para interactuar con las

personas.

– No evidencia de actitudes voluntarias, reproducibles y mantenidas

a estímulos visuales, auditivos, táctiles o nociceptivos.

– No evidencia de comprensión ni expresión verbal.

– Presencia de ciclos «sueño-vigilia».

– Preservación de suficientes funciones autónomas del hipotálamo

y tronco cerebral para permitir la supervivencia con

cuidados físicos.

– Incontinencia urinaria y fecal.

– Preservación variable de los reflejos craneales y espinales.

La repercusión de estas situaciones dada su irreversibilidad

es muy importante ya que requieren de la provisión de asistencia

de carácter indefinido y abocan a los familiares a labores de cuidado

y acompañamiento que conllevan un impacto emocional intenso

y continuado. Estos cuidadores a su vez pueden ver condicionado

negativamente su mundo de actividad laboral y de relaciones personales

y sociales.

Compete a la Diputación Foral de Bizkaia y al Departamento

de Sanidad del Gobierno Vasco el promover actuaciones coordinadas

en el ámbito social y sanitario para asistir de forma integral

y suficiente las necesidades de estos pacientes y de sus familias.

Dentro de esta línea de colaboración, el Instituto Foral de Asistencia

Social ha habilitado en la Residencia de Leioa una Unidad para

la atención de personas que se encuadran en este tipo de situación.

A la vista de lo expuesto, el Consejo Territorial de Atención Sociosanitaria

de Bizkaia, en reunión celebrada el día 14 de junio de 2004,

emitió una propuesta favorable al presente protocolo regulador del

sistema de acceso a la Unidad creada por el Instituto Foral de Asistencia

Social en la Residencia de Leioa para la Atención residencial

a personas en estado vegetativo persistente v. Permanente.

En virtud de lo expuesto y habida cuenta de las atribuciones

que confiere la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección,

Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones

Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, así como en el Decreto

Foral 67/2004, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico del Departamento de Acción Social y demás normas concordantes,

a propuesta del Diputado Foral de Acción social y previa

deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación

Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 22 de junio de 2004,


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14332 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

EZARRI DA

Lehena.—Ezarpen eremua

Hizpaketa hauek, egoera begetatibo iraunkorrean dauden

pertsonei arreta emateko Leioako egoitzan prestatzen diren plazen

erabiltzaileak zein izango diren hautatzeko prozesuan ezarriko

dira. Egoitza, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak kudeatuko

du.

Bigarrena.—Plaza kopurua

Leioako egoitzan tipologia horretako pertsonei arreta emateko

sortu den unitateak 6 plaza ditu.

Hirugarrena.—Erabiltzailearen tipologia

Plaza eskatzen duten pertsonek hurrengo tipologia izan

beharko dute:

Egoera begetatibo iraunkorra, oro har, era askotako etiologia

duen lesio entzefaliko larri baten bigarren mailako sindrome konplexu

bezala definitu da. Gaixotasun horren diagnostikoa bere adierazpen

klinikoan oinarritzen da bereziki, hurrengo irizpideen arabera:

– Gaixoak ez du ezagutzen bere burua eta ezta ingurua ere,

ezin du pertsonekin elkarrekintzan jardun.

– Ikusmen, entzumen eta ukimeneko estimuluen edo estimulu

nozizeptiboaren aurrean ez ditu errepika daitezkeen borondatezko

jokabideak.

– Ez du hitz egiten eta esandakoa ez du ulertzen.

– «Loaldi - esna-aldiak» ditu.

– Zainketa fisikoekin bizirik irauteko hipotalamoaren eta garuneko

enborraren nahikoa funtzio autonomo du.

– Gernu- eta gorotz-inkontinentzia du.

– Burezurreko eta bizkarrezurreko erreflexu batzuk ditu.

Laugarrena.—Betekizunak

Egoitzan plaza bat lortu ahal izango dute hurrengo baldintza

orokor hauek betetzen dituzten urrituek:

1. Zentroan zerbitzua jasotzeko eskaera aurkeztean 18 eta

60 urte bitartean eduki behar dira, edo eskaera formalizatzen den

urtean 18 urte bete.

2. Administrazioari dagokionez duela hiru urte, gutxienez,

Bizkaiko Lurralde Historikoan auzotarturik dagoela frogatu behar

du eskatzaileak.

3. Hirugarren klausulan azaltzen den erabiltzailearen tipologian

sartu beharko da.

4. %75eko minusbalioa edo handiagoa aintzatetsita izan

beharko du, eta abenduaren 23ko 1.971/1999 Errege Dekretuan

ezarritakoaren arabera besteren laguntzaren beharra neurtzeko baremoan

15 puntutik gora.

5. Zentroko plaza adjudikatzeko eskatzen den puntuazioa lortu

behar du, otsailaren 22ko 2.394/02 Foru Agindu bidez onetsi zen

urritasunen bat duten pertsonek zentroetan arreta jasotzeko duten

beharra neurtzeko gizarte adierazkariaren arabera (BAO, 90. zk.,

2002ko maiatzaren 14koa).

6. Osakidetzaren larrientzako eta egonaldi erdiko ospitaleetako

batean egon behar izan da. Alabaina, ez dute baldintza hau

bete behar izango antzeko egoeretan beste egoitza edo arreta emateko

zentroren batean egon diren pertsonek, baldin eta protokoloko

seigarren puntuan ezarritakoaren arabera egoitzan sartzeko eskabideari

buruz aldeko txostena ematen bada.

Bosgarrena.—Dokumentazio orokorra

Plazak lortu nahi dituztenek eskabidea (eredu ofizialaren arabera)

eta 1. eranskinean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko

dituzte.

Seigarrena.—Aukerabidea

Erabiltzaileak izango direnak behin betiko aukeratzeko Gizarte-

Osasun Batzorde bat eratuko da. Batzordea Osasun Saileko bi teknikarik

eta Gizarte Ekintzako beste bik osatuko dute, eta hauek,

jarraian azaltzen diren txosten teknikoak aintzat hartuta, plazak

lortzeko hautagaiak proposatuko dituzte.

SE ESTABLECE

Primero.—Ambito de aplicación

Las presentes estipulaciones serán de aplicación en el proceso

de selección de las personas usuarias de las plazas habilitadas

en la Residencia de Leioa para la atención residencial a personas

en situación de Estado Vegetativo Persistente v. Permanente,

gestionada por el Instituto Foral de Asistencia Social.

Segundo.—Número de plazas

La Unidad habilitada en la Residencia de Leioa para la atención

residencial de personas de esta tipología cuenta con 6 plazas.

Tercero.—Tipología de persona usuaria

Las personas solicitantes de plaza deberán asustarse a la

siguiente tipología:

El Estado Vegetativo Persistente v. Permanente (E.V.G en adelante)

se viene definiendo clásicamente como un síndrome complejo

secundario a una grave lesión encefálica de etiología variada,

y cuyo diagnóstico se basa principalmente en sus expresiones clínicas

de acuerdo con los siguientes criterios:

– No evidencia de que el paciente tenga consciencia de

mismo ni de su entorno, con incapacidad para interactuar

con las personas.

– No evidencia de actitudes voluntarias, reproducibles y mantenidas

a estímulos visuales, auditivos, táctiles o nociceptivos.

– No evidencia de comprensión ni expresión verbal.

– Presencia de ciclos «sueño-vigilia».

– Preservación de suficientes funciones autónomas del hipotálamo

y tronco cerebral para permitir la supervivencia con

cuidados físicos.

– Incontinencia urinaria y fecal.

– Preservación variable de los reflejos craneales y espinales.

Cuarto.—Requisitos

Podrán obtener plaza residencial las personas discapacitadas

que reúnan los siguientes requisitos generales:

1. Edad comprendida entre los 18 y los 60 años en el momento

de formalizar su solicitud de atención en el Centro o que cumplan

los 18 años en el año de formalizar la solicitud.

2. Acreditar la vecindad administrativa del solicitante en el

Territorio Histórico de Bizkaia, con una antigüedad no inferior a tres

años consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de presentación

de la solicitud.

3. Estar encuadrado dentro de la tipología de persona

usuaria prevista en la cláusula Tercera.

4. Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior

al 75 % y 15 o más puntos en el baremo de necesidad de asistencia

de tercera persona, de acuerdo con lo establecido en el Real

decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre.

5. Alcanzar la puntuación exigida en cada momento para la

adjudicación de plaza en el Centro conforme al Indicador Social

de Necesidad de Atención en Centros para personas con discapacidad,

aprobado mediante Orden Foral número 2.394/2002, de

22 de febrero (B.O.B número 90 de 14 de mayo de 2002).

6. Haber estado ingresado en alguno de los Hospitales de

agudos y media estancia de Osakidetza. No obstante, este requisito

no será aplicable en los casos de internamiento en otros Centros

Residenciales o de atención en similares circunstancias, siempre

que se informe favorablemente el ingreso solicitado, de

acuerdo a lo establecido en el punto sexto del presente protocolo.

Quinto.—Documentación general

Para acceder a las plazas se deberá aportar la solicitud según

modelo oficial, con la documentación requerida en la misma

(Anexo número 1).

Sexto.—Proceso de selección

Para la selección definitiva de las personas usuarias se creará

una Comisión Socio-sanitaria compuesta por dos técnicos del Departamento

de Sanidad y dos del Departamento de Acción social que

propondrá los candidatos, a la vista de los informes técnicos emitidos

al efecto y que se refieren a continuación.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14333 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Gorlizko Osasun Zentroko talde teknikoak zehaztuko du

plaza lortzeko zein erabiltzailek betetzen dituzten protokolo honetako

hirugarren klausulan aurreikusten den erabiltzaileentzako profila;

horretarako, txosten-proposamena emango dute, 2. eranskinean

jasotzen den eredu-motaren arabera.

Gero, Gizarte Ekintza Sailaren Pertsona Ezinduen Zerbitzuak,

protokolo honetako laugarren klausulan aurreikusitako betekizunak

betetzen dituzten eskatzaileen zerrenda bat egingo du.

Plazak eskuratzeko eskabideak benetan eskuragarri daudenak

baino gehiago badira, pertsona horien gizarte-egoera hartuko

da kontuan gaigabetuek zentroetan arreta jasotzeko duten beharra

neurtzeko adierazkariaren arabera (2394/02 Foru Agindua, otsailaren

22koa) eta, horrela, Zerbitzuak behar bezala baloratu ahal

izango ditu gaigabetuak.

Aukeraketa prozesuan, Bizkaiko Foru Aldundiak, ebazpena

eman behar baitu, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearekin eta

beharrezkotzat jotzen dituen gainerako guztiekin egongo da harremanetan.

Zazpigarrena.—Ebazpena

Gizarte Ekintza Sailaren foru agindu bidez ebatziko dira zentroetan

sartzeko eskabideen espedienteak.

Aukerabidearen hasierako prozesua bukatzen denean, sarrera

berrietarako eskabideak aurkezteko epea etengabe irekita geldituko

da.

Plaza adjudikatzen zaien pertsonek egutegiko 5 eguneko epea

izango dute adjudikazioaren ebazpena jakinarazten zaienetik

zentroan sartzeko. Epealdi horretan zentrora joan ez badira, horretarako

arrazoirik eman gabe, plazari uko egin diotela pentsatuko

da.

Eskatzaileari plaza adjudikatu bazaio eta honek uko egiten badio,

bere eskabidea itxaron-zerrendatik kanpo utziko da. Gainera, ezin

izango du zentro horretarako eskabide berririk egin uko egin zuenetik

bi urte igaro arte edo bere egoera aldatu dela agirien bidez

egiaztatu arte.

Zortzigarrena.—Ohitzeko denboraldia eta plaza gordetzea

I.—OHITZEA

Erabiltzailea zerbitzura ohi dadin, hiru hilabeteko epea emango

zaio hasieran, bertara sartzen den egunetik zenbatzen hasita, eta

epe hori beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da. Epealdi horretan

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak txosten arrazoitua igorri

beharko dio Bizkaiko Foru Aldundiari, erabiltzailea ezarri diren

baldintzetan ezin egotea zerk eragin duen azaltzeko. Hala eta guztiz

ere, Gizarte Ekintza Sailak Gorlizko Osasun Zentroko talde teknikoaren

txostena ikusi ostean hartzen duen erabakia, dena delakoa

ere, loteslea izango da.

II.—PLAZA GORDETZEA

Plaza gordeko da erabiltzaileak denbora jakin bat ospitalean

eman behar badu. Kasu horretan, erabiltzaileak prezio publikoaren

%20 baino ez du ordainduko baina egon den ospitalearen frogagiria

aurkeztu beharko du.

Bederatzigarrena.—Erabiltzaileak finantzatu beharreko zatia

Onuradunaren finantzaketaren portzentajea Gizarte Ekintza Saileko

foru diputatuak emandako foru aginduaren bidez finkatuko da,

gaigabezia duten pertsonentzako prezio publikoa araupetu duen

indarreko araudian ezarrita dagoenarekin bat etorriz.

Hamargarrena.—Xedapen gehigarria

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaio

foru dekretu hau garatu eta betearazteko beharrezkotzat jotzen dituen

xedapen guztiak emateko.

Bilbon, 2004ko ekainaren 22an.

Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

Gizarte Ekintzako foru diputatua,

JUAN MARÍA ABURTO RIKE

El equipo técnico del Centro Sanitario de Gorliz, determinará

las personas solicitantes de plaza que cumplen el perfil de usuario

previsto en la cláusula Tercera del presente protocolo, emitiendo

un informe-propuesta, de acuerdo al modelo-tipo que se adjunta

como Anexo número 2.

Posteriormente, el Servicio de personas con discapacidad del

Departamento de Acción Social elaborará la relación de solicitantes

que cumplen los requisitos previstos en la Cláusula Cuarta del

presente protocolo.

En el caso de existir más solicitudes que plazas disponibles

se tendrá en cuenta la situación social de estas personas en función

del Indicador Social de Necesidad de Atención en Centros para

personas con discapacidad (Orden Foral número 2.394/2002, de

22 de febrero) para la correspondiente valoración por el Servicio

de personas con discapacidad .

En el citado proceso de selección la Diputación Foral de Bizkaia,

a quien compete la Resolución de ingreso, mantendrá contacto con

el Instituto Foral de Asistencia Social, así como con cuantos organismos

estime conveniente.

Séptimo.—Resolución

Mediante Orden Foral del Departamento de Acción Social se

resolverán los expedientes de solicitud de ingresos.

Finalizado el proceso inicial de selección quedará permanentemente

abierto el plazo de presentación de solicitudes de nuevos

ingresos.

Las personas adjudicatarias de plaza dispondrán de 5 días naturales,

contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación

de plaza, para su incorporación al Centro.Vencido el citado

plazo sin haberse producido la incorporación al Centro, sin causa

justificada, se entenderá que renuncia a la misma.

En el supuesto de que una persona solicitante resultara adjudicataria

de una plaza y renunciara a la misma, su solicitud será

eliminada de la lista de espera, no pudiendo formular nueva solicitud

para este Centro hasta pasados dos años de su renuncia o

modificación de sus circunstancias acreditadas documentalmente.

Octavo.—Periodo de adaptación y reserva de plaza

I.—ADAPTACION

Se considera un periodo inicial de adaptación de la persona

usuaria al servicio de tres meses, prorrogables motivadamente por

otros tres, contados a partir de la fecha de su incorporación al mismo.

Durante este plazo el Instituto Social de Asistencia Social deberá

comunicar formalmente a la Diputación Foral de Bizkaia, mediante

informe motivado, cualquier circunstancia que impida o altere a la

persona usuaria en las condiciones establecidas. No obstante, será

vinculante la resolución motivada que al respecto adopte el

Departamento de Acción Social, previo informe del Equipo Técnico

del Centro Sanitario de Gorliz.

II.—RESERVA DE PLAZA

Existirá reserva de plaza en los casos de ausencia obligada

por Ingreso en Centros Sanitarios. En este supuesto, la persona

usuaria únicamente abonará el 20 por 100 del precio público correspondiente,

debiéndose aportar certificado del Centro Sanitario justificativo

del ingreso.

Noveno.—Financiación de la persona usuaria

El porcentaje de financiación de la persona beneficiaria se fijará

mediante Orden Foral, del Ilmo. Sr. Diputado Foral de Acción Social,

de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente reguladora

del precio público para Personas con Discapacidad.

Dácimo.—Disposición adicional

Se autoriza al Ilmo. Sr. Diputado Foral del Departamento de

Acción Social para dictar cuantas disposiciones considere necesarias

para el desarrollo y ejecución de la presente normativa.

En Bilbao a 22 de junio de 2004.

El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado Foral de Acción Social,

JUAN MARÍA ABURTO RIKE


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14334 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Expedientea Zb. • Expediente Nº

...........................................................................................................................................................................

Pertsona minusbaliatuentzako Zentroetan

plaza izateko eskabidea

• Eskabidea argi idatzi, LETRA LARRIZ.

• Kasu guztietan, ondoko agiri-sorta hau aurkeztu behar da:

- Zerbitzua hartzen duen pertsonaren eta bere bizikideen errolda-ziurtagiria.

- Zerbitzua emango zaion pertsonaren N.A.N.ren aldakia.

- Bankuko fitxa (agiri honi erantsi zaion ereduaren arabera)

• Ondokoak dira eskabidea sinartu behar duten pertsonak:

- Zerbitzua emango zaion pertsona eta berau jagoten duena,

epai-tutoretzarik ez dagoen kasuetan.

- Legezko arduraduna, epai-tutoretza dagoen kasuetan. Ezinbestekoa da

N.A.N.-ren kopia, gaigabezia adierazi duen epaiaren eta tutoretzaren

esleipenaren fotokopiak aurkeztea.

• Agiri hau sinatzeak inplikatzen du, datu adierazi guztiak egiazkoak direla eta

beharrezko fitxategi publikoetara kontsulta baimentzen dela, frogatu izateko

eta espedientearen ebazpen egokirako.

Eskatu den zerbitzua: Sarreraberria Lekualdaketa (1)

Egoitzazko laguntza: BEHIN BETIKOA ALDI BATERAKOA (1)

Eguneko laguntza: BEHIN BETIKOA ALDI BATERAKOA (1)

(1) Zehaztu datak edo jatorrizko zentroa .............................................................................

Badago epai-tutoretzarik?

Bai Ez

Solicitud de plaza en Centros para

personas con discapacidad

Zerbitzua emango zaion pertsonaren datuak • Datos de la persona destinataria del servicio

Lehenengo Deitura • Primer Apellido

....................................................................................

Jaioteguna • Fecha de Nacimiento

....................................................................................

Ohiko bizilekua • Domicilio habitual

(kalea edo plaza, solairua eta atea) • (calle o plaza, piso y puerta)

Bigarren Deitura • Segundo Apellido

....................................................................... .............. .....................................................................................

Jaioterra • Lugar de Nacimiento

•Completar la solicitud claramente con MAYÚSCULAS.

• Adjuntar siempre la siguiente documentación:

- Certificado de empadronamiento de la persona destinataria del servicio y

sus convivientes.

- Copia del D.N.I. de la persona destinataria del servicio.

- Ficha bancaria (según modelo adjunto).

• La solicitud deberá firmarla:

- La persona destinataria del servicio y quien la cuida, si no existiese

tutela judicial.

- El responsable legal, si existiese tutela judicial. Se deben adjuntar copias

del D.N.I., de la sentencia de incapacitación y de asignación de tutela.

• La firma de este documento implica que todos los datos expuestos son

ciertos y que se autoriza la consulta a los ficheros públicos necesarios para

su comprobación y para la correcta Resolución del expediente.

Servicio solicitado: Nuevo ingreso Traslado (1)

Atención Residencial: DEFINITIVA TEMPORAL (1)

Atención Diurna: DEFINITIVA TEMPORAL (1)

(1) Determinar fechas o centro de origen .............................................................................

Izena • Nombre

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

¿Existe tutela judicial?

Sí No

Sexua • Sexo

...................................

Herria eta P.K. • Localidad y C.P.

.....................................................................................

N.A.N. • D.N.I.

.....................................................................................

Egoera zibila • Estado civil

.....................................................................................

Telefonoa • Teléfono

.....................................................................................

Tutoretza duen pertsonaren edo interesatua jagoten duenaren datuak • Datos de quien tiene su tutela o de la persona que le cuida

Lehenengo Deitura • Primer Apellido

....................................................................................

Bigarren Deitura • Segundo Apellido

.....................................................................................

Ohiko bizilekua • Domicilio habitual

(kalea edo plaza, zk., solairua eta atea) • (calle o plaza, nº, piso y puerta)

..................................................................................................................................................................................

Izena • Nombre

.....................................................................................

Herria eta P.K. • Localidad y C.P.

.....................................................................................

Zerbitzua emango zaion pertsonarekin duen erlazioa • Relación con la persona destinataria del servicio

N.A.N. • D.N.I.

.....................................................................................

Telefonoa • Teléfono

.....................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ ............................................................. ................................................................................. .....................................................................................................

Tokia • Lugar Urtea • Año Hilabetea • Mes Eguna • Día

Behean sinatzen dutenek prezio publikoa araupetu duen arautegiaren berri badakitela adierazi dute, eta urteko per capita errenta behar bezala aztertzeko behar diren fitxategi publikoak kontsultatzeko baimena eman dute.

Los abajo firmantes declaran conocer la normativa reguladora del precio público, autorizando la consulta a los ficheros públicos necesarios para el correcto análisis de la renta anual per capita.

Zerbitzua emango zaion pertsonaren sinadura

Firma de la persona destinataria del servicio

Ezin sinatu izanaren arrazoia

Razón por la que no puede firmar

....................................................................................................................................................................................

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan arautuaren

arabera, informatzen dizuegu eskaera honetan jasotako datuak, eta baita eskatuaren ebazpenerako

prozeduraren ondoriozkoak ere, integratu egingo direla datuon tratamendurako izaera pertsonaleko

fitxategi informatizatu batean. Izan ere, Gizarte Ekintza saileko Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia da

fitxategiaren arduraduna eta erabiliko du estatistikak egiteko eta aipatu sailaren berezko funtzioetarako.

Hain zuzen, funtziook, araudi arautzailearen eta eskatuarekin zerikusian dagoen legeri parekidearen

ondoriozkoak dira, aipatu informazioaren jasotzaileak izanik Administrazio eta Erakunde Publiko haiek

indarreko legeriaren arabera aurrikusitako kasuetan, eta zerbitzu eskatuen prestakuntzan Bizkaiko Foru

Aldundiarekin lankidetzan diharduten Erakundeak. Izan ere, zuk eskubidea duzu zure datu pertsonaletara

sartzeko, zuzentzeko, kitatzeko eta aurka egiteko, komunikazio bat zuzenduz hurrengo helbidera:

Ugasko kalea, 3 48014 Bilbo. Inprimaki hau sinatuz gero, zuk zeuk beren beregi baimendu duzu zure

datuen tratamendua, komunikazio honetan xedatuaren arabera.

I. ERANSKINA / ANEXO I

Tutoretza duen edo interesatua jagoten duenaren sinadura

Firma de quien tiene su tutela o le cuida

De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de

Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos recogidos en esta solicitud asíà como los que

se deriven del procedimiento para la resolución de lo solicitado se integrarán en un fichero informatizado

de carácter personal para el tratamiento de dichos datos, cuyo responsable es la Direcci¤ón General de

Inserci¤ón Social del Departamento de Acci¤ßón Social, que se utilizarán para la producción de estadísticas y

para el ejercicio de las funciones propias del citado Departamento derivadas del la normativa reguladora y

legislaci¤ßón concordante relacionadas con lo solicitado, siߤendo destinarias de dicha informaci¤ón aquellas

Administraciones y Entidades Públicas en los casos previstos de acuerdo con la legislació¤n vigente y

aquellas Entidades que colaboren con la Diputación Foral de Bizkaia en la prestaci¤ón de los servicios

demandados, teniendo usted el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos

personales dirigiendo una comunicación a la siguiente direccción c/Ugasko nº 3, 48014, Bilbao. Mediante

la firma del presente formulario Ud consiente expresamente el tratamiento de sus datos de acuerdo a lo

dispuesto en la presente comunicaci¤ón.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14335 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

ANEXO II

II. ERANSKINA

INFORME - PROPUESTA que emite la Dirección Gerencia del

Hospital de Gorliz para la atención de cuidados permanentes en la

Unidad de Estado Vegetativo del Centro de Leioa.

Gorlizko Ospitaleko Zuzendaritza Gerentziak egin duen

TXOSTEN-PROPOSAMENA, Leioako Zentroko Egoera Begetatiboko

Unitatean zaintza iraunkorren jaramona egiteko.

1. Analizada la situación clínica del paciente D.D.ª_______________atendido en

el dispositivo asistencial de Osakidetza Servicio Vasco de Salud, Hospital de

Gorliz, y que definida como ESTADO VEGETATIVO PERSISTENTE vs.

BAJO NIVEL DE CONCIENCIA con descripción de su patología añadida, y que

se detallan en el Informe Clínico que se adjunta, ajustándose a la tipología de

persona usuaria prevista en la cláusula tercera del protocolo regulador de la

Unidad de estado vegetativo del Centro de Leioa

1. Osakidetzaren Gorlizko Ospitaleko laguntza dispositiboan zaintzen den

_______________jn./and.ren egoera kontuan hartuta, hau da, EGOERA

BEGETATIBO IRAUNKORRA vs. KONTZIENTZIA MAILA BAXU moduan

definitu dena, gehi bere patologia gehituaren deskripzioarekin (horiek guztiak

honi itsatsi zaion Txosten Klinikoan xehekatu dira), esan daiteke bateragarria

dela Leioako Zentroko Egoera Begetatiboko Unitatea arautzen duen

protokoloko hirugarren klausulan ezarri den pertsona erabiltzailearen

tipologiarekin.

II. ERANSKINA / ANEXO II

2. analizados los cuidados asistenciales básicos que precisa el paciente , y que

se incluyen en las Hojas de Cuidados aportadas,

2. Pazienteak behar dituen oinarrizko laguntzak eta zaintzak aztertu dira; horiek

guztiak ematen diren Zaintza Orrietan azaltzen dira,

3. analizado el soporte asistencial psicológico que precisa el entorno familiar

inmediato del paciente en relación con los cuidados que viene prestando y que

se formula en el adjunto Informe de Salud Mental

3. Pazientearen hurbileko familia inguruak ematen ari zaizkion laguntzei

dagokienez behar duen laguntza psikologikoa aztertu da; hori dokumentu honi

itsatsi zaion Buruko Osasunaren Txostenean formulatu da.

4. analizada la situación sociofamiliar desde el punto de vista de los cuidados que

puede prestar, reflejada en el Informe Social elaborado por la asistente social

del Hospital de Gorliz, y concluyéndose la imposibilidad de prestación de esta

asistencia en el ámbito domiciliario de la persona afectada

4. Halaber, egoera soziofamiliarra aztertu da, kasu honetan eman ditzakeen

laguntzen ikuspegitik, eta hori Gorlizko Ospitaleko gizarte laguntzaileak egin

duen Gizarte Txostenean azaltzen da; ondorioa izan da ezinezkoa dela

laguntza hori pertsona ukituaren etxearen esparruan ematea.

5. Presentada la solicitud de ingreso e informada la unidad de convivencia de la

persona afectada

5. Ingresoa egiteko eskabidea aurkeztu da eta pertsona ukituarekin bizi den

unitateari jakinarazi zaio.

se formula PROPUESTA TÉCNICA favorable al ingreso del paciente D. Dª

____________________ en la Unidad de Estado Vegetativo del Centro de Leioa ,

Beraz, ____________________ jn./and. pazientea Leioako Zentroko Egoera

Begetatiboko Unitatean ingreseatzearen aldeko PROPOSAMEN TEKNIKOA

formulatu da,

En Gorliz , a de 2004

Gorlizen, 2004ko ................ren ……..(e)an

Fdo.: Dirección Gerencia

Sin.: Zuzendaritza Gerentzia

(I-1.038)


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14336 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Herri Administrazio Saila

Legearen aurkako zabortegien ingurumena lehengoratzeko,

horiek zigilatu eta ixteko obrak, Bizkaiko Lurralde

Historikoan.

Ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legearen bidez onartutako

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bateginaren

78. artikulua betetzeko, aipameneko Lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea.

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua;

Kale nagusia, 25, 48009 Bilbo;Telefonoa: 94 406 77 88, Faxa:

94 406 78 19.

c) Espediente zenbakia: 2004/00080.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen deskripzioa: Legearen aurkako zabortegien ingurumena

lehengoratzeko, horiek zigilatu eta ixteko obrak, Bizkaiko

Lurralde Historikoan.

b) Erlo eta zenbakien araberako banaketa: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea: Lau hilabete eta erdi (4,5).

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua.

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

– Zenbateko guztira: 120.202 euro.

5. Bermeak.

– Behin-behinekoa: Ez du halakorik eskatzen.

6. Dokumentazio eta informazio bideak.

a) – Cianoplan, S.A.

– Errekakoetxe, 8. 48010-Bilbo.

– Telefonoa: 94 443 65 91.

– eta www.bizkaia.net web gunean.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak

jasotzeko azken eguna.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak.

Ikusi Administrazio Klausula Berezien Pleguak eta Preskripzio

Teknikoak.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena.

a) Aurkezteko azken eguna: Hogeita seigarren (26) egutegiko

egunaren hamabiak (12) arte, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean

argitaratuko den egunetik hasita.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien

eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d)

bete.

Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hila-

e) Aldaketen onarpena: Ez dira onartzen.

9. Eskaintzen irekiera.

a) Erakundea: Herri Administrazio Saila (horretara zuzendutako

Ekitaldi-Aretoan).

b) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua.

c) Herria: Bilbo.

d) Data: Jakinaraziko da.

e) Ordua: Goizeko hamarretan (10:00etan).

Iragarkiak / Anuncios

Departamento de Administración Pública

Obras de recuperación ambiental, sellado y clausura de

vertederos ilegales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

En cumplimiento del artículo 78 del Texto refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L.

2/2000, de 16 de junio se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputacion Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación,

Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono 94 406 77 88, Telefax

94 406 78 19.

c) Número de expediente: 2004/00080.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de recuperación ambiental,

sellado y clausura de vertederos ilegales en el Territorio Histórico

de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio (4,5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe total:120.202 euros.

5. Garantías.

–Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) – Cianoplan, S.A.

– Calle Rekakoetxe, 8. 48010 Bilbao.

– Teléfono: 94 443 65 91.

– y en la página web www.bizkaia.net

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

Ver los Pliegos de Cáusulas Administrativas Particulares y Prescripciones

Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas

del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de

publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apartado

1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Administración Pública (Salón

de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Se comunicará al respecto.

e) Hora: Diez (10:00) horas.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14337 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

10. Gainerako argibideak: Jarraituko diren adjudikazio irizpideak

Administrazio Klausula Berezien Pleguetan eta Preskripzio

Teknikoetan azaltzen dira.

11. Iragarpen gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira

iragarkiak egunkarietan argitaratzeko gastuak.

12. Web orrialdea: www.bizkaia.net (Herri Administrazio

Saila).

Bilbon, 2004ko ekainaren 21an.—Herri Administrazioaren

foru diputatua, Iñaki Hidalgo González


Nekazaritza Saila

Ikusteko epearen iragarkia

(I-1.057)

Lemoako udalean kokatutako izan eta bertako udalaren jabetzakoa

delarik, eta Bizkaiako Lurralde Historikoko Herri Onurako

Mendien Katalogoan 143.zk. duen «San Antolin eta beste batzuk»

mediaren zedarriak jartzea egiteko espedientea Baso Zerbitzu

honetan izapidetzen diharduela, jakitera ematen da indarrean den

legeria betez honako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen

den egunearen biharamunean hasita 20 eguneko ikustaldia

irekitzen dela interesatuek Baso Zerbitzuko bulegoetan (Lehendakari

Agirre etorbideako 9-2an, 48014-Bilbo) astelehetik ostiralean bitartean,

9etatik 13etara, azter dizaten, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak

aurkeztu ahal izango dituztela.

Jendeari jakinarazi zaio jakin dezan.

Bilbon, 2004ko ekainaren 14an—Baso Zerbitzuko Burua,

Eduardo Aguirre Pascual

(I - 1.037)


Gizarte Ekintza Saila

Gizarte Ekintzako foru diputatu jaun txit argiaren maiatzaren

14ko 8.39520/2004 Foru Agindua jakinarazteko iragarkia.

Montserrat Larrinaga Diaz andreari, jakinarazpenetarako Bilboko

Zabalburu plazako 2-1. ezkerrean emandako helbidean jakinarazpena

emateko ahaleginak egin arren, Herri Administrazioen

eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2. artikuluen

arabera ezi izan denez egin, aipatutako 30/1992 Legearen 59.4.

artikuluan xedatutakoa betetzeko, iragarki hau argitaratzen da, Gizarte

Ekintza Saileko foru diputatu jaun txit argiaren azaroaren 18ko

16.098/2003 Foru Aginduaren jakinarazpen legez gerta dadin. Foru

agindu horrek hauxe dio:

«Lehena.—Bilboko Zabalburu plazako 2-1. ezkerrekoan dagoen

adinekoentzako egoitzazko gizarte zerbitzuen zentroa, Montserrat

Larrinaga Diaz (14.877.788 P NAN zk.) andrearena dena, behin

betiko eta erabat itxi behar dela adieraztea, administrazioaren jarduteko

nahitaezko baimena ez duelako. Hori, Euskal Herriko

Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimen, erregistro,

homologazio eta ikuskapenari buruzko martxoaren 10eko 40/1998

Dekretuaren II. tituluan xedatutakoaren araupeketa dela bide.

Bigarrena.—Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapen,

antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko

3/87 Foru Arauaren 69. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, foru

agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Beraz, Herri

Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide

Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea aldarazi zuen otsailaren

13ko 4/99 Legearen 116. artikuluaren arabera, interesatuek

nahibadako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Bizkaiko Foru

Aldundiko Gizarte Ekintzako Saileko foru diputatuari iragarki hau

argitaratu eta biharamunaz geroko hil bateko epearen barruan edo,

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar

figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos

de publicación en Prensa.

12 Página Web: www.bizkaia.net (Dpto. de Administración

Pública).

Bilbao, a 21 de junio de 2004.—El Diputado Foral de Administración

Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-1.057)


Departamento de Agricultura

Anuncio del período de vista

Tramitándose en este Servicio de Montes el expediente de amojonamiento

del monte n. o 143 «San Antolín y otros» del Catálogo

de Montes de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia,

propiedad del Ayuntamiento de Lemoa y sito en su término municipal,

se hace saber que en cumplimiento de la normativa vigente

se abre un período de vista de 20 días, a partir del siguiente a la

publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,

en las oficinas del Servicio de Montes (Avda. Lehendakari Agirre,

9-2. o 48014-Bilbao), para que pueda ser examinado de lunes a viernes,

de 9 a 13 horas, por los interesados, los cuales podrán presentar

las reclamaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bilbao, a 14 de enero de 2004.—El Jefe del Servicio de Montes,

Eduardo Aguirre Pascual

(I - 1.037)


Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 8.395/2004, de

14 de mayo, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de

Acción Social.

Intentada la notificación a doña Monserrat Larrinaga Díaz, con

domicilio a efectos de notificación en Plaza de Zabalburu, 2-1. o izqda.,

de Bilbao, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1

y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio

a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 16.098/2003,

de 18 de noviembre, del Ilmo. Diputado Foral de Acción Social por

la que se acuerda:

«Primero.—Declarar el cierre definitivo y total del centro de servicios

sociales residenciales para la tercera edad ubicado en Plaza

Zabalburu, n. o 2-1. o izda., de Bilbao, propiedad de doña Monserrat

Larrinaga Díaz, con D.N.I. n. o 14.877.788 P, sin disponer de la preceptiva

Autorización Administrativa de Funcionamiento. Ello en virtud

de la regulación establecida en el Título II del Decreto 40/1998,

de 10 de marzo, sobre autorización, registro, homologación e inspección

de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del

País Vasco.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la

Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen

y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico

de Bizkaia la presente Orden Foral pone fín a la vía administrativa.

Por tanto, según el artículo 116 de la Ley 4/99, de 13 de febrero,

que modifica a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, los interesados podrán interponer Recurso Potestativo

de Reposición, ante el Diputado Foral del Departamento de Acción

Social de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes, a


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14338 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa berez bakoitzari

dagokion Administrazioarekiko auzietarako epaitegian, ebazpen

hau jakinarazi eta biharamunaz geroko bi hileko epearen barruan.

Interesatuek ezin dezakete Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

jarri harik eta jarritako berraztertzeko errekurtsoaren ustezko

gaitzirizpena gertatu arte.

Berraztertzeko errekurtsoa jarri denetik hilabeteko epea igaro

denean, eta epe horretan ebazpena jakinarazi ez bada, errekurtsoa

gaitziritzitzat joko da eta Administrazioarekiko auzibidea irekiko

da.

Berraztertzeko errekurtsoaren aurka ezin izango da berriro horrelako

errekurtsorik jarri.

Hirugarrena.—Jakinaraz bekie legez foru agindu hau Adinekoen

Zerbitzuari eta Bilboko Udalari.»

Bilbon, 2004ko ekainaren 11n.—Gizarte Ekintzako foru diputatua,

Juan M. a Aburto Rike

(I - 1.033)


Oinarrizko Errentaren berrikuspenaren jakinarazpena

iragartzea.

Ondoren adierazten diren interesatuei Herri Administrazioen

Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko

azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea

ezinezkoa gertatu denez gero, aipaturiko 30/1992 Legeko

59.4 artikulua betez, honako iragarkia argitaratzen da

administrazio-espedienteetan hartu den eta aurrerago aipatu den

Oinarrizko Errentaren berrikuspena jakinarazteko. Izan ere, espediente

horiek Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Saileko

Bazterkeriaren aurkako Zerbitzuan jarraitzen dira, Bilboko Nicolas

Alkorta kaleko 4. Zenbakian.

Interesduna Erreferentzia Gaia

Juan Bautista Lizarribar Iribarren 006041 O.R. berrikuspena

Domingo Rodríguez Marquez 007110 O.R. berrikuspena

Juan Manuel Cortes Gomez 004286 O.R. berrikuspena

Juana Gonzalez Espinosa 004302 O.R. berrikuspena

Maria Teresa Jimenez Eguren 007099 O.R. berrikuspena

Bilbon, 2004ko ekainaren 7an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua,

Juan María Aburto Rike

(I-1.034)

contar desde el día siguiente a la notificación de la presente Orden

Foral, o bien, interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda

en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a

la notificación de esta Resolución.

No se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo

hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación

presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del Recurso de

Reposición sin que se notifique resolución, se entendedesestimado

y quedará expedita la vía Contenciosa-Administrativa.

Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse

de nuevo dicho recurso.

Tercero.—Notifíquese en legal forma la presente Orden Foral

a los interesados, al Servicio de Personas mayores y al Ayuntamiento

de Bilbao.»

Bilbao, a 11 de junio de 2004.—El Diputado Foral de Acción

Social, Juan M. a Aburto Rike

(I - 1.033)


Anuncio de notificación de revisión de Renta Básica.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma

expresa a los interesados que se relacionan a continuación, conforme

a los artículos 59.1 y 59.2, de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 59.4 de la citada ley 30/1992, se hace

público el presente anuncio, a fin de que sirva de notificación de

la revisión de la Renta Básica adoptada en los expedientes administrativos

que se indican, seguidos en el Servicio de Lucha contra

la Exclusión del Departamento de Acción Social de la Diputación

Foral de Bizkaia, calle Nicolás Alvorta, n. o 4, de Bilbao.

Interesado Referencia Asunto

Juan Bautista Lizarribar Iribarren 006041 Revisión prestación renta básica

Domingo Rodríguez Marquez 007110 Revisión prestación renta básica

Juan Manuel Cortes Gomez 004286 Revisión prestación renta básica

Juana Gonzalez Espinosa 004302 Revisión prestación renta básica

Maria Teresa Jimenez Eguren 007099 Revisión prestación renta básica

Bilbao, a 7 de junio de 2004.—El Diputado Foral de Acción

Social, Juan María Aburto Rike

(I-1.034)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

IRAGARKIA

1. Esleitzailea:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza,

Venezuela plaza 2, 1. solairua. 48001-Bilbao. Tf. 94 4204594 faxa

94 4204471 . Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Espediente zenbakia: 04 0636 000004.

2. Kontratuaren xedea:

a) Azalpena: Bilboko azpiegituren obretako segurtasuna eta

osasuna koordinatzea.

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación,

plaza Venezuela, número 2, 1. a planta. 48001-Bilbao.Tf.

94 4204594, fax 94 4204471, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 04 0636 000004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y

salud de las obras de infraestructuras del municipio de Bilbao.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14339 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Bi urte.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

a) Izapideak: Arruntak.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Guztizko zenbatekoa: 200.000,00 euro.

5. Behin-behineko bermeak: Ez da beharrezkoa.

6. Agiriak:

a) Tokia: Lankopi (helbide elektronikoa: jon@lankopi.com).

b) Helbidea: Colon de Larreategi, 16.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 94 423 07 00.

e) Faxa: 94 423 76 20.

f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko

azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

a) Sailkapena: Ez.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa

eta profesionala: Administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik

hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza berezietan

eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.

— Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

— Telefonoak: 94.420.46.11 eta 94.420.45.72.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko

epea: Hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: 2003ko abenduaren 12an.

e) Ordua: 08:30.

10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza

berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

11. Iragarki-gastuak: Ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera

bidaltze-eguna: Ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:

Bilboko Udaletxean, 2004ko ekainaren 16an.—Kontratazioko

Zuzendaria

(II-3.431)


IRAGARKIA

1. Esleitzailea:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza,

Venezuela plaza 2, 1. solairua. 48001-Bilbao. Tf. 94 4204594 faxa

94 4204471 . Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Espediente zenbakia: 04 0627 000003.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Lankopi (e.mail: jon@lankopi.com).

b) Domicilio: Colón de Larreátegui, 16.

c) Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 94 423 07 00.

e) Fax: 94 423 76 20.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de

los 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

— Entidad: Dirección de Contratación.

— Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

— Teléfonos: 944.20.46.11 y 944.20.45.72.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el día que se establezca al efecto.

e) Hora: 08:30.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de

prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: No.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No.

13. Portal informático o página web donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria:

Casas Consistoriales de Bilbao, a 16 de junio de 2004.—La

Directora de Contratación

(II-3.431)


ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación,

plaza Venezuela, número 2, 1. a planta. 48001-Bilbao.Tf.

94 4204594, fax 94 4204471, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 04 0627 000003.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14340 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

2. Kontratuaren xedea:

a) Azalpena: Uriko gune berdeetarako ondarria erostea.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Hiru hilabete.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

a) Izapideak: Arruntak.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Guztizko zenbatekoa: 122.801,76 euro.

5. Behin-behineko bermeak: Ez da beharrezkoa.

6. Agiriak:

a) Tokia: Lankopi (helbide elektronikoa: jon@lankopi.com).

b) Helbidea: Colon de Larreategi, 16.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 94 423 07 00.

e) Faxa: 94 423 76 20.

f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko

azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

a) Sailkapena: Ez.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa

eta profesionala: Administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik

hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza berezietan

eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.

— Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

— Telefonoak: 94.420.46.11 eta 94.420.45.72.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko

epea: Hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: 2003ko abenduaren 12an.

e) Ordua: 08:30.

10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza

berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

11. Iragarki-gastuak: Ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera

bidaltze-eguna: Ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:

Bilboko Udaletxean, 2004ko ekainaren 16an.—Kontratazioko

Zuzendaria

(II-3.432)


IRAGARKIA

1. Esleitzailea:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza,

Venezuela plaza 2, 1. solairua. 48001-Bilbao. Tf. 94 4204594 faxa

94 4204471 . Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de abono con destino

a las áreas verdes de municipio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 122.801,76 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Lankopi (e.mail: jon@lankopi.com).

b) Domicilio: Colón de Larreátegui, 16.

c) Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 94 423 07 00.

e) Fax: 94 423 76 20.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de

los 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

— Entidad: Dirección de Contratación.

— Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

— Teléfonos: 944.20.46.11 y 944.20.45.72.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el día que se establezca al efecto.

e) Hora: 08:30.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de

prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: No.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No.

13. Portal informático o página web donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria:

Casas Consistoriales de Bilbao, a 16 de junio de 2004.—La

Directora de Contratación

(II-3.432)


ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación,

plaza Venezuela, número 2, 1. a planta. 48001-Bilbao.Tf.

94 4204594, fax 94 4204471, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14341 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

c) Espediente zenbakia: 04 0627 000003.

2. Kontratuaren xedea:

a) Azalpena: Bilboko urbanizazio-lanetako segurtasuna eta

osasuna koordinatzea.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Bi urte.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

a) Izapideak: Arruntak.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Guztizko zenbatekoa: 200.000,00 euro.

5. Behin-behineko bermeak: Ez da beharrezkoa.

6. Agiriak:

a) Tokia: Lankopi (helbide elektronikoa: jon@lankopi.com).

b) Helbidea: Colon de Larreategi, 16.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 94 423 07 00.

e) Faxa: 94 423 76 20.

f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko

azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

a) Sailkapena: Ez.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa

eta profesionala: Administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik

hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza berezietan

eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.

— Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

— Telefonoak: 94.420.46.11 eta 94.420.45.72.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko

epea: Hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: 2003ko abenduaren 12an.

e) Ordua: 08:30.

10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza

berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

11. Iragarki-gastuak: Ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera

bidaltze-eguna: Ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:

Bilboko Udaletxean, 2004ko ekainaren 16an.—Kontratazioko

Zuzendaria

(II-3.433)


IRAGARKIA

Alkate-Udalburuak egun honetako Dekretuaren bidez, hauxe

xedatu du:

«Alkateek ezkontza zibilak egiteko arloan Kode Zibilaren

aldaketari buruzko abenduaren 23ko 35/1994 Legearen 51.1. artikuluak

nire gain utzitako ahalmenez baliatuta, honako hau

c) Número de expediente: 04 0638 000005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y

salud de las obras de urbanización del municipio de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Lankopi (e.mail: jon@lankopi.com).

b) Domicilio: Colón de Larreátegui, 16.

c) Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 94 423 07 00.

e) Fax: 94 423 76 20.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de

los 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

— Entidad: Dirección de Contratación.

— Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

— Teléfonos: 944.20.46.11 y 944.20.45.72.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: plaza de Venezuela, número 2, 1. a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el día que se establezca al efecto.

e) Hora: 08:30.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de

prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: No.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No.

13. Portal informático o página web donde figuran las informaciones

relativas a la convocatoria:

Casas Consistoriales de Bilbao, a 16 de junio de 2004.—La

Directora de Contratación

(II-3.433)


ANUNCIO

La Alcaldía Presidencia, por Decreto de esta fecha, ha dispuesto

lo siguiente:

«En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 51.1 de

la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil

en materia de autorización del Matrimonio Civil por los Alcaldes,


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14342 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

ERABAKI DUT:

Bat.—Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Udalbatza

honetako zinegotzi den Julia Madrazo Lavin andreari ematea 2004ko

ekainaren 18an ondoren aipatzen diren ezkontzak egiteko:

— 18:00etan Daniel Romillo García jaunaren eta Natalia

Lombardero Lorenzana andrearen artekoa.

— 18:30ean Igor Gallo Otxoa jaunaren eta Mónica Abin Salgueiro

andrearen artekoa.

— 19:00etan Gorka Arroyo Rodríguez jaunaren eta Izaskun

Vidal Arregui andrearen artekoa.

— 19:30ean Javier Basáñez Bernaola jaunaren eta Patricia

Merino Robles andrearen artekoa.

Bi.—Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian

eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Hiru.—Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.»

Denek jakin dezaten adierazten da.

Bilboko Udaletxean, 2004ko ekainaren 17an.—Behin behineko

Idazkari Nagusia

(II-3.434)


IRAGARKIA

Alkate-Udalburuak egun honetako Dekretuaren bidez, hauxe

xedatu du:

“Alkateek ezkontza zibilak egiteko arloan Kode Zibilaren aldaketari

buruzko abenduaren 23ko 35/1994 Legearen 51.1. artikuluak

nire gain utzitako ahalmenez baliatuta, honako hau

ERABAKI DUT:

Bat.—Alkateok inor ezkontzeko daukagun ahalmena Udalbatza

honetako zinegotzi den Julia Madrazo Lavin andreari ematea, Igor

Gaminde Garrido jauna eta Inés Cárcoba Omabeiti andrea ezkontzeko.

Ezkontza hori 2004ko ekainaren 11n, arratsaldeko 19:30ean

izango da.

Bi.—Horren berri ematea Udalbatzari bere lehenengo batzarraldian

eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Hiru.—Interesdunei eta eraginpeko udal bulegoei jakinaraztea.»

Denek jakin dezaten adierazten da.

Bilboko Udaletxean, 2004ko ekainaren 15ean.—Behin behineko

Idazkari Nagusia

(II-3.435)


Alonsotegiko Udala

IRAGARKIA

Batzorde Bereziak 2004ko ekainaren 21an eginiko batzarraldian,

Korporazioen Kontu Orokorren, 2003ko ekitaldi dagokionaren,

aldeko tzostena eman du.

Tokiko Erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren

63. artikuluan ezarritako beteaz, kontua jendeaurrean ikasgai

jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den

egunaren biharamunean zenbatzen hasita eta 15 eguneko epean,

aipatu egun hauetan egoki iruditzen zaizkien erreklamazioak, oztopoak

edo oharpenak aurkezteko aukera izango dute interesdunek.

Alonsotegin 2004ko ekainaren 21ean.—Alkatea, Gabino Martínez

de Arenzaza Arrieta

(II-3.430)

DISPONGO:

Primero.—Delegar la facultad de casar, concretamente para

el día 18 de junio de 2004, en la Concejala de esta Corporación

Municipal doña Julia Madrazo Lavin, para los enlaces matrimoniales

siguientes:

— A las 18:00 horas, entre los contrayentes don Daniel

Romillo García y doña Natalia Lombardero Lorenzana.

— A las 18:30 horas, entre los contrayentes don Igor Gallo Otxoa

y doña Mónica Abin Salgueiro.

— A las 19:00 horas, entre los contrayentes don Gorka

Arroyo Rodríguez y doña Izaskun Vidal Arregui.

— A las 19:30 horas, entre los contrayentes don Javier Basáñez

Bernaola y doña Patricia Merino Robles.

Segundo.—Dése cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión

que celebre y publíquese en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.

Tercero.—Notifíquese a los interesados y dependencias municipales

afectadas»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 17 de junio de 2004.—El

Secretario General accidental

(II-3.434)


ANUNCIO

La Alcaldía Presidencia, por Decreto de esta fecha, ha dispuesto

lo siguiente:

«En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 51.1

de la Ley 35/1994, de 23 diciembre, de modificación del Código Civil

en materia de autorización del Matrimonio Civil por los Alcaldes,

DISPONGO:

Primero.—Delegar la facultad de casar, concretamente para

el día 11 de junio de 2004, en la Concejala de esta Corporación

Municipal doña Julia Madrazo Lavin, para el enlace matrimonial a

celebrar a las 19:30 horas, entre los contrayentes don Igor

Gaminde Garrido y doña Inés Cárcoba Omabeiti.

Segundo.—Dése cuenta al Pleno municipal en la primera sesión

que celebre y publíquese en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Tercero.—Notifíquese a los interesados y dependencias municipales

afectadas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 15 de junio de 2004.—El

Secretario General accidental

(II-3.435)


Ayuntamiento de Alonsotegi

ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas en reunión celebrada con

fecha 21 de junio de 2004 ha informado favorablemente la Cuenta

General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Norma

Foral 10/2003, de 2 de diciembre, la Cuenta General será

expuesta al público por plazo de 15 días contados a partir del

siguiente a la inserción del presente anuncio durante los cuales

los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones

que estimen oportunas.

En Alonsotegi, a 21 de junio de 2004.—El Alcalde, Gabino Martínez

de Arenzaza Arrieta

(II-3.430)


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14343 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Arratzuko Udala

IRAGARKIA

Udalbatza honek, joan den apirilaren 6an izandako batzarraldian,

2004ko udal aurrekontua hasiera batetan onartu zuen. Jendaurreko

erakusketa epean erreklamaziorik aurkezu ez dela eta,

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko

Foru Arauaren 15. artikuluan xedatutakoa betez, jarraian Bizkaiko

Aldizkari Ofizialean dirusarreren eta gastuen kapituluetan sailkatutako

aurrekontua argitaratuko da, eta baita udal langilegoaren

zerrenda ere.

Arratzun, 2004ko ekainaren 10ean.—Alkatea, Andoni Mingo

Barandika

2004KO UDAL AURREKONTUAREN LABURPENA

DIRU SARRERAK

1.—Zuzeneko zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

42.200,00

2.—Zeharkako zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

3.—Tasak eta bestelako sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.600,00

4.—Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.582,00

5.—Ondarezko sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450,00

6.—Transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.110,86

Sarrerak guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.942,86

GASTUAK

1.—Langilegoaren gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

82.660,00

2.—Zerbitzu eta ondasun arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.750,00

4.—Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.200,00

6.—Inbertsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.332,86

Gastuak guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.942,86

2004 URTEKO AURREKONTUAREN LANGILEGOAREN ZERRENDA

Karreradun funtzioarioak

— Lanpostua: Idazkari-Kontuhartzailea.

— Ordainketa maila: 18 Arcepafe.

Lan errejimenean kontratatutakoak

— Lanpostua: Zerbitzu ezberdinetarako langilea.

— Ordainketa maila: 7 Arcepafe.


Balmasedako Udala

IRAGARKIA

(II-3.219)

Alkatetzaren ekainaren 10eko 508/2004 Dekretuarekin bat etorriz,

eta Toki Araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen

testu bat egina onetsi zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko

Errege Dekretuaren 122. eta hurrengo artikuluak betetze

aldera, kontratu honen enkantea, prozedura irekiz, arautu behar duten

Administrazioko Klausula Berezien Plegua jendaurrean erakusten

da: baso-aprobetxamenduko kontratua, H.O.ko 127. mendian,

127. La Herbosa y Los Tueros izenekoan. Ingurua: 1A, 1B, 2, 3, 4. o ,

4B, 5 erloak.

1.

Deialdiaren ezaugarriak

Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Balmasedako Udala.

b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Idazkaritza.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskripzioa: Baso-aprobetxamendua, H.O.ko 127.

La Herbosa y Los Tueros mendian. Ingurua: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B,

5 erloak.

Ayuntamiento de Arratzu

ANUNCIO

Este pleno, en la sesión de 6 de abril de 2004, aprobó inicialmente

el presupuesto municipal del ejercicio de 2004. No habiéndose

presentado reclamaciones en el plazo de exposición pública,

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden Foral

sobre los Presupuestos de Entidades Locales del Territorio Histórico

de Bizkaia, a continuación se publica en el «Boletín Oficial de

Bizkaia» el presupuesto municipal, detallado en los capítulos de

gastos e ingresos, así como la relación del personal del Ayuntamiento.

En Arratzu, a 10 de junio de 2004.—El Alcalde, Andoni Mingo

Barandika

RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2004

INGRESOS

Euros

1.—Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.200,00

2.—Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

3.—Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.600,00

4.—Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.582,00

5.—Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450,00

6.—Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.110,86

Ingresos totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.942,86

GASTOS

1.—Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

82.660,00

2.—Servicios y bienes corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.750,00

4.—Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.200,00

6.—Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.332,86

Gastos totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.942,86

RELACION DEL PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

Funcionarios

— Puesto de trabajo: Secretario/a-Interventor/a.

— Nivel de retribución: 18 Arcepafe.

Personal Laboral

— Puesto de trabajo: Trabajador/a de servicios diversos

— Nivel de retribución:7 Arcepafe.


Ayuntamiento de Balmaseda

ANUNCIO

(II-3.219)

De conformidad con el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía

número 508/2004, de fecha 10 de junio, y para dar cumplimiento

al artículo 122 y siguientes del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por

el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir

la subasta por procedimiento abierto del contrato de aprovechamiento

forestal que se realice en el monte 127 de U.P. denominado

La Herbosa y Los Tueros número 127 paraje: lotes 1A, 1B, 2, 3,

4A, 4B, 5.

Características de la convocatoria

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Balmaseda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento forestal en el

monte de U.P. número 127 La Herbosa y Los Tueros Paraje: lotes

1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 5.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14344 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

b) Egiteko lekua: Balmaseda hiria.

c) Burutzapen epea: Urtebete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Adjudikatzeko modua: Enkantea.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 100.267 euro, gehi

BEZ (%8).

5. Behin-behineko bermeak: 2.005,34 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

a) Erakundea: Balmasedako Udala. San Severino Plaza.

b) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko mugaeguna:

Eskaintzak aurkezteko epea.

7. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko mugaeguna: 26 egun natural, iragarki hau Bizkaiko

Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik aurrera zenbatuta.

b) Non aurkeztu: Balmasedako Udaletxeko Erregistro Nagusian,

astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

Balmasedan, 2004ko ekainaren 10ean.—Jarduneko Alkatea,

Alfonso Zugasti Gómez

(II-3.197)


Basauriko Udala

I R A G A R K I A

Araba Glow S.C. enpresak irekitze eta funtzionamenduko lizentziaren

titularitatea aldatzea eskatu du, prentsa, liburu eta aldizkarien

salmentako jarduera baterako, hori Zabalandi Auzoko 22an dago,

Bilbondo Merkatal Zentroko 2. lokalean, horren antzinako titularra

Alicia Arias Fernandez Andrea da, eta administrazio honek ez du

horren helbidea ezagutzen.

15 eguneko audientzia-epea ematen da, iragarki hau argitaratzen

denean hasiko dena, alegazioak aurkezteko aukera egon

dadin titularitate aldaketa horri buruz, eta aipatu epean ez balitz alegaziorik

egingo, titularitate aldaketa egingo da adierazitako espedientean.

Guzti hori, Udal Ordenantzan erabakitakoaren arabera egiten

da, hain zuzen, Ondorio gehigarriak eragiten dituzten Ostalaritza

eta Joku-aretoetako establezimenduen Kokapen, Instalazio eta Ikuskapeneko

Baldintzak arautzen dituen ordenantzan erabakitakoaren

arabera, zeina 1997ko irailaren 1eko eta 1999ko azaroaren 3ko

166 eta 211 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialetan argitaratua

izan zen.

Basaurin, 2004 ekainaren 15ean.—Alkatea

(II-3.451)


I R A G A R K I A

Luis Goñi Alzueta jaunak, Artunduaga Motor, S.L., enpresaren

izenean eta ordezkaritzan jardunez, irekitze eta funtzionamenduko

udal lizentzia eskatu du, ibilgailuen erakusketa, salmenta eta konponketari

dagokion jarduera baterako, hori, udalerri honetako

Azganeta kalean, Artunduagako Poligonoko AI-2 eremuko11-G, 13-

2G eta 13-2H pabiloietan jarriko da.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko Ingurumena

Babesteko Lege Orokorrak, 58.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko

xedez, hori guztia jendaurreko egiten da, modu horretan, ipini gura

den jardueraren eraginpean gerta daitezkeen guztiek, bidezkoak

diren oharrak egin ditzaten. Horretarako, 15 eguneko epea izango

dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik

hasita.

Basaurin, 2004 ekainaren 15ean.—Alkatea

(II-3.452)

b) Lugar de ejecución: Villa de Balmaseda.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.

de I.V.A.

Presupuesto base de licitación: 100.267 euros. Más 8%

5. Garantía provisional: 2.005,34 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Balmaseda. Plaza San Severino.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación 26 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial

de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento

de Balmaseda de lunes a viernes de 09:00 a 14:00.

En Balmaseda, a 10 de junio de 2004.—El Alcalde en funciones,

Alfonso Zugasti Gómez

(II-3.197)


Ayuntamiento de Basauri

A N U N C I O

Por la mercantil Araba Glow, S.C., se ha solicitado cambio de

titularidad de la licencia de apertura y funcionamiento de la actividad

de «venta de prensa, libros y revistas» que se desarrolla en

el local 2 del Centro Comercial Bilbondo, sito en el barrio Zabalandi,

22, cuya antigua titular es doña Alicia Arias Fernández, que se

encuentra en paradero desconocido para esta administración.

Se acuerda conceder un plazo de audiencia de 15 días contados

a partir de la publicación de este anuncio, para que en el mismo

se puedan presentar alegaciones al referido cambio de titularidad;

caso de no haber alegación alguna en dicho periodo se procede

a la tramitación de cambio de titularidad en el referido expediente.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal

Reguladora de las Condiciones de Ubicación, Instalación e

Inspección de Establecimientos de Hostelería y Salas de Juegos

Recreativos que Generan Efectos Aditivos publicada en el «Boletín

Oficial de Bizkaia» números 166 y 211, de 1 de septiembre de

1997 y de 3 de noviembre de 1999 respectivamente.

En Basauri, a 15 de junio de 2004.—El Alcalde


A N U N C I O

(II-3.451)

Por don Luis Goñi Alzueta, actuando en nombre y representación

de la mercantil Artunduaga Motor, S.L., se solicita licencia

municipal de apertura y funcionamiento para una actividad de «exposición,

venta y reparación de automóviles» a ubicar en los pabellones

sitos en las parcelas 11-G, 13-2G y 13-2H del sector AI 2

del Polígono Artunduaga, calle Azganeta.

Lo que en cumplimiento de lo estatuido en el artículo 58.1 de

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio

Ambiente del País Vasco, se hace público para que los que se consideren

afectados de algún modo por la actividad que se pretende

instalar, hagan las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días

a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio

en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Basauri, a 15 de junio de 2004.—El Alcalde

(II-3.452)


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14345 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

I R A G A R K I A

Lantegi Batuak Fundazioak irekitze eta funtzionamenduko udal

lizentzia eskatu du, muntaketa tailerraren jarduera legaliza dadin,

hori Jaga kaleko 1ean, Azbarreneko Poligono Industrialeko pabiloi

batean dago.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko Ingurumena

Babesteko Lege Orokorrak, 58.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko

xedez, hori guztia jendaurreko egiten da, modu horretan, ipini gura

den jardueraren eraginpean gerta daitezkeen guztiek, bidezkoak

diren oharrak egin ditzaten. Horretarako, 15 eguneko epea izango

dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik

hasita.

Basaurin, 2004 ekainaren 15ean.—Alkatea

(II-3.453)


I R A G A R K I A

Araceli Echeverria Ferreruela Andreak, irekitze eta funtzionamenduko

lizentziaren titularitatea aldatzea eskatu du, erregalien salmentari

dagokion jarduera baterako, hori Agirre Lehendakaria kaleko

42ko behean dagoen lokal batean dago, eta horren titularra

Alberto Etxebarria Callejo Jauna da (Cye Improt, S.L.), eta administrazio

honek ez du horren helbidea ezagutzen.

15 eguneko audientzia-epea ematen da, iragarki hau argitaratzen

denean hasiko dena, alegazioak aurkezteko aukera egon

dadin titularitate aldaketa horri buruz, eta aipatu epean ez balitz alegaziorik

egingo, titularitate aldaketa egingo da adierazitako espedientean.

Guzti hori, Udal Ordenantzan erabakitakoaren arabera egiten

da, hain zuzen, Ondorio gehigarriak eragiten dituzten Ostalaritza

eta Joku-aretoetako establezimenduen Kokapen, Instalazio eta Ikuskapeneko

Baldintzak arautzen dituen ordenantzan erabakitakoaren

arabera, zeina 1997ko irailaren 1eko eta 1999ko azaroaren 3ko

166 eta 211 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialetan argitaratua

izan zen.

Basaurin, 2004 ekainaren 15ean.—Alkatea

(II-3.454)


Dimako Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Dimako Udala

b) Espedientearen tramitatzailea: Dimako Udaleko Idazkaritza.

2. Kontratuaren xedea:

Dimako Udalak Landaburu auzoko 6 zkidun etxebizitza.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua:

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Modua: Enkantea.

4.

barne).

Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: 300.100 euro (BEZa

5. Behin-behineko bermea: 6002 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

a) Erakundea: Dimako Udala.

b) Helbidea: Ugarana, 1.

c) Herria eta posta-kodea: Bilbao 48141.

d) Telefonoa: 94.631.57.25.

e) Fax: 94.631.92.11.

A N U N C I O

Por la Fundación Lantegi Batuak, se solicita licencia municipal

de apertura y funcionamiento para la legalización de una actividad

de «taller de montajes» a ubicar en un pabellón industrial sito

en el Polígono Industrial de Azbarren, Jaga Kalea, 1.

Lo que en cumplimiento de lo estatuido en el artículo 58.1 de

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio

Ambiente del País Vasco, se hace público para que los que se consideren

afectados de algún modo por la actividad que se pretende

instalar, hagan las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días

a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio

en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Basauri, a 15 de junio de 2004.—El Alcalde

(II-3.453)


A N U N C I O

Por doña Araceli Echeverria Ferreruela, se ha solicitado

cambio de titularidad de la licencia de apertura y funcionamiento

de la actividad de «venta de regalos» que se desarrolla en el local

sito en los bajos del número 42 de la calle Agirre Lehendakaria,

cuyo antiguo titular es don Alberto Etxebarria Callejo (Cye Import,

S.L.), que se encuentra en paradero desconocido para esta administración.

Se acuerda conceder un plazo de audiencia de 15 días contados

a partir de la publicación de este anuncio, para que en el mismo

se puedan presentar alegaciones al referido cambio de titularidad;

caso de no haber alegación alguna en dicho período se procede

a la tramitación de cambio de titularidad en el referido expediente.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal

Reguladora de las Condiciones de Ubicación, Instalación e

Inspección de Establecimientos de Hostelería y Salas de Juegos

Recreativos que Generan Efectos Aditivos publicada en el «Boletín

Oficial de Bizkaia» números 166 y 211, de 1 de septiembre de

1997 y de 3 de noviembre de 1999.

En Basauri, a 15 de junio de 2004.—El Alcalde


Ayuntamiento de Dima

ANUNCIO

(II-3.454)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dimako Udala

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento

de Dima.

2. Objeto de la adjudicación:

Vivienda unifamiliar radicada en el número 6, del Barrio Landaburu,

propiedad del Ayuntamiento de Dima.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.

cluido).

Presupuesto base de licitación: 300.100 euro (IVA in-

5. Garantía provisional: 6.002 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dimako Udala.

b) Domicilio: Ugarana, 1.

c) Localidad y código postal: Dima 48141.

d) Teléfono: 94.631.57.25.

e) Fax: 94.631.92.11.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14346 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

f) E-maila: idazkaritza.dima bizkaia.org

g) Dokumentuak edo argibideak lortzeko azken eguna: Iragarki

hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzetik 13 egun naturaleko

epean.

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu eta hamahiru egun naturaleko epean.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio zehatzen

agirian eskatutakoak.

c) Aurkezteko lekua: 1. atalean ezarritako toki berean.

8. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Dimako Udala.

b) Helbidea: Ugarana, 1.

c) Herria: Dima.

d) Data: Begiratu administrazio-zehatzen agirian.

e) Ordua: 18:30etan.

9. Iragarki-gastuak: Esleipendunaren kontura.

Diman, 2004ko ekainaren 22a.—Alkatea, Jose Ramon Garai

Iturriondobeitia

(II-3.446)


IRAGARKIA

04-06-22ko Gobernu Batzarrean, Dimako Udalak Dimako Bargondia

eta Baltzola auzoetako eedateko ur sarea berriztatzeko lanak

esleitzean ihardunbide irekiz bideratutako lehiaketa arautuko duten

Baldintza Administratibo Berezien Plegua onartu zuen. Toki Araubideari

buruzko arloko legezko xedapenen Testu Bateratua onetsi

zuen Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintza Erret Dekretuaren testuko

122 eta hurrengo artikuluak baita ekainaren 16ko 2/2000 Testu

Bateratuaren 71 artikulua betearazteko, plegua lau astegunez jendaurrean

ikusgai egongo da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean

kaleratu eta biharamonetik hasita, hala irizten diotenek erreklamazioak

egiteko aukera izan dezaten.

Aldi berean, aipatutiko 122 artikuluko 2 lerroaldearen itzalpean,

ihardunbide irekiz egingo den lehiaketa iragarkitzen da, hala eta

guztiz ere, lizitazioa atzeratu egingo da, baldin eta pleguaren aurka

erreklamazioren bat aurkezten bada.

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Dimako Udala.

b) Espedientearen tramitatzailea: Dimako Udaleko Idazkaritza.

c) Espediente-zenbakia: 02/04.

2. Kontratuaren gaia:

Lote A Zehaztapena: Bargondia auzoko edateko ur sarea berriztatzeko.

Burutzeko lekua: Bargondia auzoan.

Burutzeko epea: Hiru hilabete.

Lote B Zehaztapena: Baltzola auzoko edateko ur sarea berriztatzeko.

Burutzeko lekua: Baltzola auzoetan.

Burutzeko epea: Hiabete bi.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua:

a) Tramitazioa: Premiazkoa.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:

Lote A : 50.289,43 euro (BEZa barne).

f) E-mail: idazkaritza.dima bizkaia.org

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite recepción de las ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas del decimotercer

día natural, contado a partir de la fecha de publicación

del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que figura en el apartado

1.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dima.

b) Domicilio: Ugarana, 1.

c) Localidad: Dima.

d) Fecha: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.

e) Hora: 18:30.

9) Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Dima, a 22 de junio de 2004.—El Alcalde, Jose Ramón Garai

Iturriondobeitia

(II-3.446)


ANUNCIO

El Ayuntamiento de Dima, en virtud del acuerdo de la Comisión

de Gobierno de Dima de 22 de junio de 2004, aprobó el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá para la

adjudicación, por el procedimiento abierto de Concurso, de las obras

de remodelación de agua potable de los barrios de Bargondia y

Baltzola de Dima. De conformidad con lo dispuesto en el artículo

122 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales vigentes en materia de Régimen Local, y con el artículo

71 del Texto Refundido de 16 de junio 2/2000, dicho pliego se somete

a información pública por plazo de 4 días hábiles contados a partir

de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,

para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, y al amparo del párrafo 2 del citado

artículo, se anuncia concurso, por procedimiento abierto, si bien

la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto

de que se formulasen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dimako Udala.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria del Ayuntamiento

de Dima.

c) Número de expediente: 02/04.

2. Objeto del contrato:

Lote A: Renovación de la red de agua potable de Bargondia.

Lugar de ejecución: Barrio de Bargondia.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Lote B: Renovación de la red de agua potable de Baltzola.

Lugar de ejecución: Barrio de Baltzola.

Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote A: 50.289,43 euros (IVA incluido).


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14347 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Lote B :33.054,55 euro (BEZa barne).

5. Behin-behineko bermea:

Lote A: 1.005,78 euro (BEZa barne).

Lote B: 661,09 euro (BEZa barne).

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

Erakundea: Cianoplan.

Helbidea: Juan Ajuriaguerra, 35.

Herria eta posta-kodea: Bilbao 48009.

Telefonoa: 94.423.11.52

Dokumentuak edo argibideak lortzeko azken eguna: Iragarki

hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamahiru egun naturaleko

epean.

7. Esleipendunak betebeharreko baldintza bereziak:

Ez dago sailkapenik.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu eta hamahiru egun naturaleko epean.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Kartazal A) eta B):

A) Kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena.

B) Diru-proposamena.

c) Aurkezteko lekua:

Erakundea: Dimako Udala.

Helbidea: Ugarana, 1.

Herria eta posta-kodea: Dima 48141.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Dimako Udala.

b) Helbidea: Ugarana, 1.

c) Herria: Dima.

d) Eguna: Epea amaitu osteko hurrengo laneguna edo, hala

badagokio, akatsak zuzentzeko hiru laneguneko epea amaitu eta

osteko hurrengo laneguna.

e) Ordua: 18:00etan.

10. Iragarki-gastuak: Esleipendunaren kontura.

Diman, 2004ko ekainaren 22a.—Alkatea, Jose Ramon Garai

Iturriondobeitia

(II-3.447)


Arrigorriagako Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, 2004ko apirilaren 30ean egindako ohiko bileran,

erabaki hau hartu zuen:

1. Behin betiko onartzea:

— Nuevo Centro 20. zenbakidun Hiri-lurzoruan Jardun Unitate

Asistematikoa mugatzea, honi erantsitako planoaren eta fitxa

urbanistikoaren arabera (I. eranskina).

Centro 9. zenbakidun Jardun Unitate Asistematikoaren mugapena

aldatzea, honi erantsitako planoaren eta fitxa urbanistikoaren

arabera (II. eranskina).

Centro 8. zenbakidun Jardun Unitatearen fitxa urbanistikoa

doitzea, honi erantsitako planoaren eta fitxa urbanistikoaren arabera

(III. eranskina).

Arrigorriagan, 2004ko ekainaren 17a.—Jarduneko Alkate

(II-3.449)

Lote B: 33.054,55 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.666,87 euros.

Lote A: 1.005,78 euros (IVA incluido).

Lote B: 661,09 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Cianoplan.

Domicilio: Juan Ajuriaguerra, 35.

Localidad y código postal: Bilbao 48009.

Teléfono: 94.423.11.52.

Fecha límite de obtención de documentos e información: En

el plazo de trece días naturales posterior a la publicación de este

anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

7. Requisitos específicos del contratista:

No se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece días naturales

posterior a la publicación de este anuncio en «Boletín Oficial

de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: Sobres A) y B).

A) Capacidad y solvencia económica.

B) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Dima.

Domicilio: Ugarana, 1.

Localidad y código postal: 48141 Dima.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dima.

b) Domicilio: Ugarana, 1.

c) Localidad: Dima.

d) Fecha: El siguiente día hábil a la finalización del plazo, o

en su caso, el siguiente día hábil al plazo de tres días hábiles para

la subsanación de errores.

e) Hora: 18:00.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Dima, a 22 de junio de 2004.—El Alcalde, José Ramón Garai

Iturriondobeitia

(II-3.447)


Ayuntamiento de Arrigorriaga

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día

30 de abril de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

1. Aprobar definitivamente:

— La Delimitación de la Unidad de Actuación Asistemática en

Suelo urbano número 20 Nuevo Centro, conforme al plano y ficha

urbanística que se incorpora (Anexo I).

— La modificación de la Delimitación de la unidad de actuación

Asistemática número 9 Centro, conforme a plano y ficha urbanística

que se incorpora (Anexo II).

— El ajuste de la ficha urbanística de la Unidad de Actuación

número 8 Centro, conforme al plano y ficha urbanística que se adjunta

(Anexo III).

En Arrigorriaga, a 17 de junio de 2004.—La Alcalde en funciones

(II-3.449)


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14348 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Bermeoko Udala

EDIKTOA

Udalak jarritako zigorrak Zirkulazioari buruzko

Araudi Orokorra hausteagaitik

Jakinarazpena: Trafiko arauak urratzeagaitik zabaldu diran espedienteei

buruz Instruktoreak egindako erabaki-proposamena,

jarraian azaltzen diran ibilgailuetako jabe eta gidariei espresiki jakinarazteko

ahaleginak eginda, haregaitik edo horregaitik ezinezkoa

gertatu danez gero, Herri Administrazioetako Araubide Juridikoa

eta Administrazio-Prozedura Bateratuaren azaroaren 26ko 1992/30

legearen 59.4 artikuluak (1992-11-27 EAO) eta aplikagarriak liratekeen

gainerako xedapenek ezarritakoa beteturik, Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratzen da iragarki hau.

Erabaki-Proposamena: Ondoren zerrendatuko diran espedienteetako

Instruktorea dan Herrizaingo Sailburuak, egindako alegazioak

aztertu eta gero, alegazio horreek ezeztatzea eta jagokon

zigorra jartzea proposatu dau. 15 eguneko epe barria daukie interesadunak,

espedientea aztertu eta alegazioak egiteko. Epe hori

amaitu eta gero, Trafikoari buruzko 1990/339 Legearen 68.2 artikuluak

ezarritakoaren arabera, eskudun Organoak (Alkateak)

jagokon erabakia hartuko dau.

ORDAINTZEKO LEKUA ETA ERA:

a) Eskudiruz, Bermeoko Udaleko Dirubilketa bulegoan, astehelenetik

barikura, 09:00etatik 13:00tara.

b) Bilbao Bizkai Kutxa (BBK) 20-2901819-9 zenbakidun

kontu korrentean, espediente zenbakia zein dan ezanez.

c) Bermeoko Udaleko Duribilketa Sailaren izeneko posta-igorpen

bidez, espediente zenbakia zein dan agerturik.

Bermeon, 2004ko ekainaren 15ean.—Alkatea

Ayuntamiento de Bermeo

EDICTO

Sanciones municipales por infracciones al

Reglamento General de Circulacion

Notificación: Habiendose intentado la notificacion de forma

expresa de las propuestas de resolucion formuladas por el Instructor,

en relacion con los expedientes incoados por infracciones de las

normas de Trafico, a los titulares o conductores de vehiculos que

a continuacion se citan y no habiendose podido practicar por diversas

causas, se hace publico el presente anuncio en el «Boletin Oficial

de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de

las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

Comun («B.O.E.», 27-11-1992) y demas disposiciones concordantes

de pertinente aplicacion.

Propuesta de resolución: El Jefe del Departamento de Seguridad

Ciudadana, Instructor de los expedientes sancionadores relacionados

a continuacion, vistas las alegaciones formunadas, ha propuesto

la desestimacion de las mismas y la imposicion de la sancion

que se recoge, indicando a los interesados que disponen de un nuevo

plazo de alegaciones de 15 dias, con vista del expediente, transcurrido

el cual procedera la resolucion por el Alcalde, que es el organo

competente de acuerdo con el artículo 68.2 de la Ley sobre Trafico

339/1990.

LUGAR Y FORMA DE PAGO:

a) En metálico, en las oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento

de Bermeo, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

b) En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa (B.B.K.)

c/c número 20-2901819-9 indicando número de expediente.

c) Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Bermeo

Departamento de Recaudación, indicando número de expediente.

En Bermeo, a 15 de junio de 2004.—El Alcalde

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Zenbat.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Importe

0078-BXY 2004/1991-0 IÑIGO PERON GOITIA ART 39 D RDL 339/92 / ART 94.2A RD 13/92 ALMIKE KALEA F-9 2004/5/9 92,00

6111-CTN 2004/1888-0 JUSTO ENRIQUE ETXEBARRIA GARAI ART 39.2E RD339/90 / ART 94.2E D13/92 BARRUETA TAR BENITO S/N 2004/5/23 12,02

6111-CTN 2004/1948-0 JUSTO ENRIQUE ETXEBARRIA GARAI ART 53.1 RDL 339/90 / ART 154 RD 13/92 ARANA TAR SABINEN E S/N 2004/5/24 30,05

7805-CCW 2004/1990-0 ANA MARIA DIAZ ROCHA 171 R.G.C KURTXIO 6 2004/5/8 30,00

8056-BBN 2004/735-0 FRANCISCO JOSE NOVO ESTEBANEZ ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD13/92 IRAKASKINTZA KALEA 10 2004/3/7 108,18

BI-0777-BW 2004/1927-0 M. BEGO. GUERECAECH. GUERECAECH A 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2 RD13/92 BIZKAIKO JAURERRIA 16 2004/5/20 60,10

BI-1616-CH 2004/706-0 RAFAEL GONZALEZ GALLARDO ART 39.1I RDL 339/90 / ART 94.2A RD 13/92 MUELLE ACCESO LAMERA Z/G 2004/3/1 92,00

BI-4017-CH 2004/1700-0 DOMINGO GARCIA INDIA ART 53.1 RDL 339/90 / ART 154 RD 13/92 TALAKO ANDRA MARI 12 2004/5/7 12,02

BI-7692-CL 2004/1919-0 ALFONSO MERLO NEGRUELA 80.2 RD13/92 LAMERA KALEA 1 2004/5/21 92,00

BI-8217-BU 2004/1731-0 JOSE ALBERTO GASCON ZORRILLA ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD13/92 NARDIZ TAR BENANZIO 2004/5/11 108,18

BI-8252-AW 2004/1012-0 ELISEO GOMEZ BARJA ART 53.1 RDL 339/90 / ART 154 RD 13/92 ARANA TAR SABINEN E 2004/3/28 30,05

Durangoko Udala

IRAGARKIA

Aurtengo ekainaren 18ko alkatearen dekretuan hartutako akordioa

beteaz, San Andreserako bidean dagoen udal lurzoruan zabalguneak

egiteko lehiaketa publikoaren Baldintza Administratibo Berezi

eta Teknikoen Plegua onartu zuen; eta, 2000ko ekainaren 16ko Herri

Administrazioen kontratuen 2/2000 Legearen testu bateratuaren 78.

artikuluaren babesean, lehiaketa publikoa iragartzen da.

Iragarkia ondorengo hau da:

1. Erakunde esleitzailea:

— Erakundea: Durangoko Udala.


Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

(II-3.415)

En cumplimiento de acuerdo adoptado por Decreto de esta Alcaldía

de fecha 18 de junio del año en curso, por el que se aprueba

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que

ha de regir el concurso público convocado para la realización de

las obras de «formación de explanadas en terreno municipal en

camino San Andrés (Brigada de Obras)» y, al amparo del artículo

78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas número 2/2000, de 16 de junio de 2000, se anuncia

concurso público.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

— Organismo: Ayuntamiento de Durango.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14349 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

2. Kontratuaren helburua:

a) Helburuaren nondik norakoa: San Andreserako bidean

dagoen udal lurzoruan zabalguneak egitea.

b) Alekiko banaketa: Ez da bidezko.

c) Egiteko epea: Hiru hilabete.

3. Prozeduraren tramitazioa eta egiteko modua:

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Oinarrizko lizitazio-prezioa:

— Guztirako zenbatekoa: 89.972,93 euro, BEZ barne.

5. Behin-betiko bermeak: Errematearen %4a.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

b) Dokumentazioa eskuratzeko eta informazioa lortzeko

epea: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Kontratistaren betebeharrak: Pleguan zehazten direnak.

8. Eskaintzen aurkezpena eta parte hartzeko eskariak:

a) Eskariak aurkezteko epea: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik zenbatuta, hogeita seigarren

eguneko 13:30ak arte.

b) Aurkezpen-lekua: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan eskaturikoa.

9. Proposamen-eredua: Aipaturiko Klausula Administratibo

Berezien Pleguak ezartzen dituenak.

10. Eskaintzak irekitzea:

a) Irekierarako lekua: Durangoko Udaleko Batzar Aretoa.

b) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren

lanegunean. Larunbata bada, hurrengo lanegunean egingo da.

c) Ordua: 10:30.

11. Bestelako informazioa: Pleguan agertzen direnak.

12. Iragarki-kostuak: Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

13. Iragarki hau Europar Komunitateen Egunkari Ofizialera

igortzea: Ez da bidezko.

Durangon, 2004ko ekainaren 21ean.—Alkatea, Juan Jose Ziarrusta

Campo

(II-3.422)


IRAGARKIA

Aurtengo ekainaren 18ko alkatearen dekretuan hartutako akordioa

beteaz, Montevideo etorbidean udaleko saneamendu sareko

bi tramu ordezkatzeko eta Eguzkitzako industria poligonora arteko

ur-horniketaren luzapena egiteko lehiaketa publikoaren Baldintza

Administratibo Berezi eta Teknikoen Plegua onartu zuen; eta, 2000ko

ekainaren 16ko Herri Administrazioen kontratuen 2/2000 Legearen

testu bateratuaren 78. artikuluaren babesean, lehiaketa publikoa

iragartzen da.

Iragarkia ondorengo hau da:

1. Erakunde esleitzailea:

— Erakundea: Durangoko Udala.

2. Kontratuaren helburua:

a) Helburuaren nondik norakoa: Montevideo etorbidean udaleko

saneamendu sareko bi tramu ordezkatzea eta Eguzkitzako industria

poligonora arteko ur-horniketaren luzapena egitea.

b) Alekiko banaketa: Ez da bidezko.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Formación de explanadas en

terreno municipal en camino San Andrés (Brigada de Obras)».

b) División por lotes: No procede.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 89.972,93 euros, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 4% del importe del remate.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Durango.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados

en el Pliego

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del

vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente a la inserción

de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento

de Durango.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el citado

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Apertura de las ofertas:

a) Lugar de apertura: Salón de Actos del Ayuntamiento de

Durango.

b) Fecha: El cuarto día hábil a la fecha de finalización del plazo

de presentación de las ofertas, en caso de coincidir en sábado, se

atrasará al siguiente día hábil.

c) Hora: 10:30 horas.

11. Otras informaciones: Las que figuran en el Pliego.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

13. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

En Durango, a 21 de junio de 2004.—El Alcalde, Juan José

Ziarrusta Campo

(II-3.422)


ANUNCIO

En cumplimiento de acuerdo adoptado por Decreto de esta Alcaldía

de fecha 18 de junio del año en curso, por el que se aprueba

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que

ha de regir el concurso público convocado para la realización de

las obras de «sustitución de dos tramos de la Red municipal de saneamiento

en la Montevideo etorbidea y la prolongación del abastecimiento

de aguas hasta el polígono industrial de Eguzkitza» y, al

amparo del artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas número 2/2000, de 16 de junio

de 2000, se anuncia concurso público.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

— Organismo: Ayuntamiento de Durango.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sustitución de dos tramos de la

Red municipal de saneamiento en la Montevideo etorbidea y la prolongación

del abastecimiento de aguas hasta el polígono industrial

de Eguzkitza».

b) División por lotes: No procede.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14350 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

c) Egiteko epea: Lau hilabete.

3. Prozeduraren tramitazioa eta egiteko modua:

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Oinarrizko lizitazio-prezioa:

— Guztirako zenbatekoa: 166.262,52 euro, BEZ barne.

5. Behin-betiko bermeak: Errematearen %4a.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

b) Dokumentazioa eskuratzeko eta informazioa lortzeko

epea: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Kontratistaren betebeharrak:

a) Empresa sailkapena:

— E taldea, 1 azpitaldea, c maila.

b) Pleguan zehazten direnak.

8. Eskaintzen aurkezpena eta parte hartzeko eskariak:

a) Eskariak aurkezteko epea: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik zenbatuta, hogeita seigarren

eguneko 13:30ak arte.

b) Aurkezpen-lekua: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan eskaturikoa.

9. Proposamen-eredua: Aipaturiko Klausula Administratibo

Berezien Pleguak ezartzen dituenak.

10. Eskaintzak irekitzea:

a) Irekierarako lekua: Durangoko Udaleko Batzar Aretoa.

b) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren

lanegunean. Larunbata bada, hurrengo lanegunean egingo da.

c) Ordua: 10:30.

11. Bestelako informazioa: Pleguan agertzen direnak.

12. Iragarki-kostuak: Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

13. Iragarki hau Europar Komunitateen Egunkari Ofizialera

igortzea: Ez da bidezko.

Durangon, 2004ko ekainaren 21ean.—Alkatea, Juan Jose Ziarrusta

Campo

(II-3.423)


IRAGARKIA

Aurtengo ekainaren 15eko alkatearen dekretuan hartutako akordioa

beteaz, Francisco Ibarra kalea eta Jose Antonio Agirre kalea

lotzeko patioaren urbanizazioa egiteko lehiaketa publikoaren Baldintza

Administratibo Berezi eta Teknikoen Plegua onartu zuen; eta,

2000ko ekainaren 16ko Herri Administrazioen kontratuen 2/2000

Legearen testu bateratuaren 78. artikuluaren babesean, lehiaketa

publikoa iragartzen da.

Iragarkia ondorengo hau da:

1. Erakunde esleitzailea:

— Erakundea: Durangoko Udala.

2. Kontratuaren helburua:

a) Helburuaren nondik norakoa: Francisco Ibarra kalea eta

Jose Antonio Agirre kalea lotzeko patioaren urbanizazioa egitea.

b) Alekiko banaketa: Ez da bidezko.

c) Egiteko epea: Hiru hilabete.

3. Prozeduraren tramitazioa eta egiteko modua:

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 166.262,52 euros, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 4% del importe del remate.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Durango.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:

— Grupo E, subgrupo 1, categoría c.

b) Los determinados en el Pliego.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del

vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente a la inserción

de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento

de Durango.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el citado

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Apertura de las ofertas:

a) Lugar de apertura: Salón de Actos del Ayuntamiento de

Durango.

b) Fecha: El cuarto día hábil a la fecha de finalización del plazo

de presentación de las ofertas, en caso de coincidir en sábado, se

atrasará al siguiente día hábil.

c) Hora: 10:30 horas.

11. Otras informaciones: Las que figuran en el Pliego.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

13. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

En Durango, a 21 de junio de 2004.—El Alcalde, Juan José

Ziarrusta Campo

(II-3.423)


ANUNCIO

En cumplimiento de acuerdo adoptado por Decreto de esta Alcaldía

de fecha 15 de junio del año en curso, por el que se aprueba

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que

ha de regir el concurso público convocado para la realización de

las obras de «urbanización del patio para conexión de Francisco

Ibarra kalea y José Antonio Agirre kalea» y, al amparo del artículo

78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas número 2/2000, de 16 de junio de 2000, se anuncia

concurso público.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

— Organismo: Ayuntamiento de Durango.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Urbanización del patio para la conexión

de Francisco Ibarra kalea con José Antonio Agirre kalea».

b) División por lotes: No procede.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14351 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

4. Oinarrizko lizitazio-prezioa:

— Guztirako zenbatekoa: 94.603,78 euro, BEZ barne.

5. Behin-betiko bermeak: Errematearen %4a.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

b) Dokumentazioa eskuratzeko eta informazioa lortzeko

epea: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Kontratistaren betebeharrak: Pleguan zehazten direnak.

8. Eskaintzen aurkezpena eta parte hartzeko eskariak:

a) Eskariak aurkezteko epea: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik zenbatuta, hogeita seigarren

eguneko 13:30ak arte.

b) Aurkezpen-lekua: Durangoko Udaleko Idazkaritza.

c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan eskaturikoa.

9. Proposamen-eredua: Aipaturiko Klausula Administratibo

Berezien Pleguak ezartzen dituenak.

10. Eskaintzak irekitzea:

a) Irekierarako lekua: Durangoko Udaleko Batzar Aretoa.

b) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren

lanegunean. Larunbata bada, hurrengo lanegunean egingo da.

c) Ordua: 10:30.

11. Bestelako informazioa: Pleguan agertzen direnak.

12. Iragarki-kostuak: Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

13. Iragarki hau Europar Komunitateen Egunkari Ofizialera

igortzea: Ez da bidezko.

Durangon, 2004ko ekainaren 21ean.—Alkatea, Juan Jose Ziarrusta

Campo

(II-3.424)


Erandioko Udala

IRAGARKIA

Alkate-udalburuak 2004ko ekainaren 8an emandako 1449/2004

Dekretuaren bidez, honako erabaki hau hartu du: Altzagako Mitxelena

kalean espaloiak zabaltzeko eta galtzada estutzeko lanak kontratatzea.

Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen

duen ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren

78. artikulua betez, prozedura irekiaren bidezko enkanterako

deia zabaltzen dugu. Enkantearen edukia:

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Erandio Elizateko Udala.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Hirigintza, Ingurugiroa,

Obrak eta Zerbitzuak Saila.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Altzagako Mitxelena kalean espaloiak

zabaltzeko eta galtzada estutzeko lanak kontratatzea.

b) Zatikako banaketa eta zati-kopurua: ez da.

c) Burutzeko lekua: Erandio.

d) Burutzeko epea edo epe-muga: 2 (bi) hilabete.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Modua: Enkantea.

4. Lizitazioren oinarrizko aurrekontua: 106.083,74 euro.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 94.603,78 euros, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 4% del importe del remate.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Durango.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados

en el Pliego

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del

vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente a la inserción

de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento

de Durango.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el citado

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Apertura de las ofertas:

a) Lugar de apertura: Salón de Actos del Ayuntamiento de

Durango.

b) Fecha: El cuarto día hábil a la fecha de finalización del plazo

de presentación de las ofertas, en caso de coincidir en sábado, se

atrasará al siguiente día hábil.

c) Hora: 10:30 horas.

11. Otras informaciones: Las que figuran en el Pliego.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

13. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

En Durango, a 21 de junio de 2004.—El Alcalde, Juan José

Ziarrusta Campo

(II-3.424)


Ayuntamiento de Erandio

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 1449/2004, de fecha 8 de junio

de 2004, se ha acordado la contratación de las obras de ampliación

de aceras y estrechamiento de calzada en Mitxelena kalea (Altzaga).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, conforme

al siguiente contenido:

1. Entidad Adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Erandio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Urbanismo, Obras y Servicios, y Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de ampliación

de aceras y estrechamiento de calzada en Mitxelena kalea (Altzaga).

b) División por lotes y número: No hay.

c) Lugar de ejecución: Erandio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite: 2 (dos) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto Base de la licitación: 106.083,74 euros.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14352 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da ezarri behar.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

a) Erakundea: Hirigintza, Ingurugiroa, Obrak eta Zerbitzuak

Saila; Cianoplanen (Juan de Ajuriagerra 35 zk.-Bilbo) eta Sercopin

(Barria, 1, Areeta).

b) Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1.

c) Herria eta posta-kodea: Erandio 48950.

d) Telefonoa: 94.489.01.76.

e) Telekopia: 94.489.01.44.

f) Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna:

eskaintzak aurkezteko ezarri den azken eguna.

7. Kontratariaren betebehar bereziak:

a) Klasifikazioa: Ez.

b) Beste baldintza batzuk: Administrazio-Baldintza Zehatzen

agirian ezarritakoak.

8. Eskaintzak aurkeztea

a) Eskaintzak aurkezteko epea: Iragarki hau argitara eman

eta biharamunetik kontatzen hasita 26. eguneko 14:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-Baldintza Zehatzen

Agirian eskatutakoak.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua:

Erakundea: Erandioko udaletxeko Idazkaritza Nagusia.

Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1.

Herria eta posta-kodea: Erandio 48950.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari eutsi beharreko epea: Sei

hilabete.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Irailaren 23a plaza, 1.

c) Herria eta posta-kodea: Erandio 48950.

d) Eguna eta ordua: Proposamenak aurkezteko epea amaitu

eta hurrengo astelehenean, eguerdiko 11:45etan, jendaurreko ekitaldian,

udaletxeko bulegoan.

10. Beste argibide batzuk: Esleipena egiteko erabiliko diren

irizpideak Administrazio-Baldintza Zehatzen agirian azaltzen dira.

11. Iragarpen gastuak: Esleipendunaren kontura izango

dira.

Erandion, 2004ko ekainaren 22an.—Alkate Udalburua, Mikel

Arieta-araunabeña

(II-3.448)


Etxebarriko Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikatzailea

Erakundea: Etxebarriko Udala.

Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Bulego Teknikoa.

Espedientearen zenbakia: 014/04.

2. Kontratuaren xedea

Deskripzioa: Kukullagako presako jolas-aldea eraberritzeko

obrak.

Egiteko lekua: Kukullagako presaren ingurua.

Burutzapen epea: Hilabete 1 eta erdi.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

Tramitazioa: Arrunta.

Prozedura: Irekia.

Adjudikatzeko modua: Enkantea.

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.

6. Obtención de la documentación de información:

a) Entidad: Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente,

Obras y Servicios; Cianoplan (Juan de Ajuriagerra, número 35, Bilbo)

y Sercopi (Barria, 1, Las Arenas).

b) Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1.

c) Localidad y código postal: Erandio-48950

d) Teléfono: 94.489.01.76

e) Fax: 94.489.01.44

f) Fecha límite de obtención de la documentación e información:

La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación: No.

b) Otros Requisitos: De conformidad con lo establecido en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha de presentación: Hasta las 14:00 horas y dentro de

los 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Erandio.

Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1.

Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Seis meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Irailaren 23a plaza, 1.

c) Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Fecha y hora: A las 11:45 horas del lunes siguiente hábil

a aquel en que termine el plazo señalado para la presentación de

proposiciones, siendo el acto público en las oficinas de la casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación figuran en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Erandio, a 22 de junio de 2004.—El Alcalde-Presidente, Mikel

Arieta-araunabeña

(II-3.448)


Ayuntamiento de Etxebarri

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Etxebarri.

Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.

Número de expediente: 014/04.

2. Objeto del contrato

Descripción: obras de reforma de la zona recreativa de la presa

de Kukullaga.

Lugar de ejecución: zona presa de Kukullaga.

Plazo de ejecución: 1 mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14353 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria

95.585,31 euro.

5. Behin-behineko bermea

1.911,71 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko bideak

Erakundea: Etxebarriko Udala.

Helbidea: Txiki Otaegi pz, 1, 2.

Udalerria eta posta kodea: Etxebarri (48450).

Telefonoa: 94.426.70.15.

Telefax: 944491458

Posta elek.: oficina.tecnica@etxebarri.net

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko mugaeguna: 26

egun, Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko edo Euskal Herriko Aldizkari Ofizialeko

azken argitalpenetik aurrera.

7. Kontratistak bete beharreko baldintzak

Plegu honetako 18. klausulakoak

8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideen aurkezpena

Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko edo Euskal

Herriko Aldizkari Ofizialeko azken argitalpenaren ondoko 26.

eguna.

Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza pleguko 18. klausulan

adierazitakoak.

Aurkezteko tokia:

Erakundea: Etxebarriko Udaletxeko Erregistro Nagusia.

Helbidea: Txiki Otaegi pz, 1, 1.

Udalerria eta posta kodea: Etxebarri (48450).

Bestelako datuak:

— Lizitatzailea bere eskaintza mantentzeko behartuta dagoen

epea: 3 hilabete.

9. Eskaintzak irekitzea

Erakundea: Etxebarriko Udala.

Egoitza: Txiki Otaegi pz, 1.

Udalerria: Etxebarri (Bizkaia).

Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoko 5. asteguna.

Ordua: 13:00etan (osoko bilkuren aretoan).

10. Bestelako informazioak: Udaleko Bulego Teknikoan

(94.426.70.15 tfnoa.).

11. Iragarkietarako gastuak: Ez ditu adjudikaziodunak ordaindu

behar.

Etxebarrin, 2004ko ekainaren 7an.—Alkatea, Pedro Lobato

(II-3.130)


Errigoitiko Udala

IRAGARKIA

39/1988 Legearen 193 artikuluan ezarritakoaren arabera,

2003eko Aurrekontuaren Kontu Orokorra jendeaurrean egongo da

ikusgai, hamabost eguneko epean zehar iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratzen denetik, interesatuak erreklamazioak,

edo ahorrak aurkeztu ahal izateko.

Errigoitin, 2004ko ekainaren 18an.—Alkatea

(II-3.450)

4. Presupuesto base de licitación

95.585,31 euros.

5. Garantía Provisional

1.911,71 euros.

6. Obtención de documentación e información

Entidad: Ayuntamiento de Etxebarri.

Domicilio: Pz Txiki Otaegi, 1, 2.

Localidad y código postal: Etxebarri (48450).

Teléfono: 94.426.70.15.

Telefax: 94.449.14.58.

E-Mail: oficina.tecnica@etxebarri.net.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 26

días a computar desde la última publicación en el «Boletín Oficial

de Bizkaia» o «Boletín Oficial del País Vasco».

7. Requisitos del contratista

Los de la cláusula 18. a del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación: 26. o día posterior a la fecha de

la última publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» o «Boletín

Oficial del País Vasco».

Documentación a presentar: Según cláusula 18. a del pliego de

condiciones.

Lugar de presentación.

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Etxebarri.

Domicilio: Plaza Txiki Otaegi, 1, 1.

Localidad y código postal: Etxebarri (48450).

Otros datos:

—Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener

su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas

Entidad: Ayuntamiento de Etxebarri.

Domicilio: Plaza Txiki Otaegi, 1.

Localidad: Etxebarri (Bizkaia).

Fecha: 5. o día hábil siguiente al de la terminación del plazo de

presentación de instancias.

Hora: 13:00 horas (Salón de Plenos).

10. Otras informaciones: En la Oficina Técnica Municipal (tfno.:

94.426.70.15).

11. Gastos de anuncios: No se imputarán al adjudicatario.

En Etxebarri, a 7 de junio de 2004.— El Alcalde, Pedro Lobato

(II-3.130)


Ayuntamiento de Errigoiti

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley

30/1988, se expone a información pública la Cuenta General del

Presupuesto de 2003 por el plazo de quince días, contados a partir

de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de

Bizkaia», durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones,

reparos u observaciones.

En Errigoiti, a 18 de junio de 2004.—El Alcalde

(II-3.450)


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14354 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Galdakaoko Udala

IRAGARKIA

Jendaurrean jartzen da 2004ko maiatzaren 28an Udalbatza

Osoak hartutako erabakiaren bitartez, S-BE-5 Ez Programatutako

Lurzoru Urbanizagarriko Sektoreko hirigintza jarduketa programari

hasierako onespena eman zitzaiola. Aldiberean, adierazten da ebazpen

hori hilabete batez, jendaurreko informaziotara jarriko dela.

Galdakaon, 2004ko ekainaren 16an.—Alkatea

(II-3.436)


Gatikako Udala

Gatikako Udalak, 2004ko ekainaren 8ko osoko bilkuran,

honako erabakia hartu zuen, Tokiko Korporazioen Antolaketa,

Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 206. artikuluko

salbuespenarekin:

GATIKA UDALERRIKO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN

ALDAKETA ONESTEA, LURZORU URBANIZAGAI

INDUSTRIALA HANDITZEARI DAGOKIONEZ

Gatika udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioak aldatzeko

espedientea, lurzoru urbanizagai industriala handitzeari dagokionez,

Plangintzako Araudiaren 125. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin

bat etorriz tramitatu da.

Hau da, aipatutako aldaketa onetsitakoan, eta Bizkaiko Foru

Aldundiko Hirigintza eta Udalekiko Harremanen Sailera behin betiko

onesteko bidalitakoan.

Aipaturiko sail horrek 2004ko maiatzaren 31n 831/2004 foru

agindua eman zuen. Beraren bidez erabaki zen Gatika udalerriko

Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa (lurzoru urbanizagai industriala

handitzeari buruzkoa) behin betiko onestea etetea, harik eta

honako kontu hauek ongitu arte:

— Sektore industriala onetsi aurretik, sektore industrialean

sartzeko bidea BI-2120 (Mungia-Plentzia) errepideari modu egoki

eta nahikoan nola konektatu planeatu behar dute elkarrekin Gatikako

Udalak eta Maruri-Jatabeko Udalak. Horretarako, Gatikako Udalak

eta Maruri-Jatabeko Udalak konpromiso-agiria aurkeztu behar

dute, sinatuta, honako hauek adierazten: trazatu hau egiteko borondatea

dutela; zein erakunde edo administraziok egingo duen; bidearen

balorazioa (Plan Partzialaren ekonomia eta finantza azterlanean

sartu ahal izateko); eta burutzeko modua edo sistema (egoki

irizten badiote, desjabetzapenaren onuraduna izendatuz). Era

berean, aipatutako bidea Maruri-Jatabeko plangintzan jasoko da.

— COPTVaren irizpideei jarraiki, etorkizuneko Plan Partzialerako

ezarritako zehaztapen gisa jasoko dira eraikuntza eta urbanizazioaren

gutxieneko erretiroak, EAEko ibaien eta erreken bazterrak antolatzeko

Lurraldeko Plan Sektorialean ezarritakoaren arabera.

— Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzaren txostenaren arabera,

aldaketa hau garatzen duen Plan Partzialean, lur-zatiaren antolamendua

definitzean, urez betetzeko dagoen arriskua aztertu behar

da, eta alde horretan eraikuntza-erabilerarik ez ezarri.

831/2004 Foru Arauan azaltzen diren zehaztapen eta zuzenketen

ondorioz, Gatika udalerriko Plangintzaren Arau Subsidiarioak,

lurzoru urbanizagai industriala handitzeari dagokionez, aldatzeko

agirian (2003ko abenduaren 23an behin-behinean onetsia) funtsezko

aldaketak sartuko dira. Horregatik, Hiri Plangintzako Araudiaren 130.

artikuluan, 132.3b artikuluari dagokionez, xedatutakoarekin bat etorriz,

jendaurrean erakusteko beste epe bat hasi behar da.

Horrenbestez, azaldutakoa kontuan izanik, osoko bilkurak honakoa

erabaki du aho batez:

Ayuntamiento de Galdakao

ANUNCIO

Se pone en general conocimiento que mediante acuerdo plenario

de 28 de mayo de 2004, se aprobó inicialmente el Programa

de Actuación Urbanística del Sector de Suelo Urbanizable No Programado

S-BE-5, sometiéndose el mismo a trámite de información

pública por espacio de un mes.

En Galdakao, a 16 de junio de 2004.—El Alcalde

(II-3.436)


Ayuntamiento de Gatika

El Ayuntamiento de Gatika, en sesión plenaria celebrada el día

8 de junio de 2004, con la salvedad establecida en el artículo 206

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Corporaciones Locales, adoptó el acuerdo siguiente:

APROBACION DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS

SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GATIKA

REFERENTE A LA AMPLIACION DEL SUELO APTO

PARA URBANIZAR INDUSTRIAL

El expediente para la Modificación de las Normas Subsidiarias

de Planeamiento del Municipio de Gatika, referente a la ampliación

del suelo apto para urbanizar industrial se ha tramitado de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 125 y siguientes del

Reglamento de Planeamiento.

Así, una vez aprobada la modificación reseñada y enviada al

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación

Foral de Bizkaia para su aprobación definitiva.

Dicho Departamento, con fecha 31 de mayo de 2004, ha dictado

la Orden Foral número 831/2004, por la que se acuerda suspender

la aprobación definitiva de la Modificación de las Normas

Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Gatika referente a

l ampliación del Suelo Apto para Urbanizar Industrial, en base a

los siguientes aspectos que deberán subsanarse:

— Antes de proceder a la aprobación del sector industrial es

preciso planificar conjuntamente entre los Ayuntamientos de

Gatika y Maruri-Jatabe la conexión adecuada y suficiente del vial

de acceso al sector industrial a la BI-2120 (Mungia-Plentzia). Para

ello deberá aportarse un compromiso suscrito por los Ayuntamientos

de Gatika y Maruri-Jatabe en el que se recoja la voluntad de realizar

este trazado; la entidad o Administración encargada de su realización;

la valoración del vial, para poderse incluir en el estudio económico

financiero del Plan Parcial; y la forma o sistema de

ejecutarse, estableciéndose beneficiario de la expropiación, si se

estima conveniente. Asimismo, la referida vialidad se recogerá en

el planeamiento de Maruri-Jatabe.

— De acuerdo con los criterios de la C.O.P.T.V. se recogerá

como determinación impuesta para el futuro Plan Parcial los retiros

mínimos de la edificación y de la urbanización, de acuerdo con

lo establecido en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes

de los ríos y arroyos de la C.A.P.V.

— De acuerdo con el informe de la Dirección de Aguas del

Gobierno Vasco, el Plan Parcial que desarrolle esta modificación

deberá definir la ordenación de la parcela considerando su inundabilidad,

liberando la zona de usos edificatorios.

Por ello, dado que la inclusión de las determinaciones y correcciones

reseñadas en la Orden Foral 831/2004, supone la introducción

de alteraciones sustanciales en el documento de Modificación de

las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Gatika,

referente a la ampliación del suelo apto para urbanizar industrial

aprobado provisionalmente con fecha 23 de diciembre de 2003, es

necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, en

relación con el artículo 132.3b del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico abrir un nuevo plazo de exposición pública.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, el Pleno, por

unanimidad, acuerda:


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14355 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Lehenengoa.—Gatika udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioak

aldatzeko proposamena, lurzoru urbanizagai industriala handitzeari

buruzkoa, onestea, 831/2004 Foru Aginduan ezarritakoaren

arabera eginiko aldaketak sartuz.

Bigarrena.—Aldaketa proposamen hori hilabetez jendaurrean

erakutsiko da, interesa duten pertsonek egoki deritzeten oharrak,

erreklamazioak edo eragozpenak azal ditzaten.

Hirugarrena.—Ebazpen honen berri emango zaio Maruri-Jatabeko

Udalari, 831/2004 Foru Aginduan azaldutako ondorioetarako

kontuan izan dezan.

Gatikan, 2004ko ekainaren 11n.—Alkatea, Iñaki Aginaga

Landaluze

(II-3.188)


Getxoko Udala

EDIKTUA

Estazionamendu Araupetuaren Udal Zerbitzuari Buruzko

Ordenantzako arauen

Jakinarazpena.—Estazionamendu Araupetuaren Zerbitzuari

Buruzko Ordenantza hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu

eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi

jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez

egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialan, Herri-

Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-

Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean

eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko

arauetan xedatutakoa betez.

«Dekretua.—Trafikoko, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioaren

Segurantzako Legeak (339/1990 E.D.L.), art. 7, 68.2, 79, dioenarekin

bat etorri eta espedientearen izapidatzaileak luzatutako

ebazpen-proposamena ikusita, Udal honetako Alkate-Lehendakariak

erabaki egin du munda kentzea honako agiri honetan azaldu bezala.»

Ordaintzeko leku-moduak

a) Borondatezko ordainketa: Ediktu hau argitaratu eta irmo

jartzen den dataz geroko 15 asteguneko epearen barruen.

— Udal Zergabilketako bulegoak; astelehenetik ostiralea;

orduak: 09:00-14:00.

—Posta bidez, Getxoko Udala-Zergabilketa eta espedienteko

zkia. aditzera emanez.

— Bilbao Bizkaia Kutxako bulegoak zk.: 2095-0611-04-

2022038657.

b) Premiabidezko ordainketa: Lehenago adierazitako epea

isuna ordaindu gabe amaitutakoan, premiabidez kenduko da ehuneko

20ko errekargua gehituta.

Aurkarabideak

Erabaki honen kontra (administrazio bideari amaiera eman diona)

administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, bi hilabeteko

epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta,

Bilboko Administrazioarekiko auzietarako Auzitegian. Hori guztia

bat dator uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa

arautzen duen 29/1998ko Legearen 8.,14., 25., 46. eta bat

datozen gainerako artikuluekin, eta 30/1992 Legearen (4/1999

Legeak eragindako aldaketekin) 109.c) artikuluarekin.

Halere, ahalmen-izaeraz, eta aipatutako Administrazioarekiko

auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi dizugun berariazko jakinarazpenaren

aurka, birjarpenezko errekurtsoa jar dezakezu, era-

Primero.—Aprobar la propuesta de Modificación de las Normas

Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Gatika, referente

a la ampliación del suelo apto para urbanizar industrial, con

las modificaciones introducidas de acuerdo con lo establecido en

la Orden Foral 831/2004.

Segundo.—Someter a información pública dicha propuesta de

modificación durante el plazo de un mes, al objeto de que las personas

interesadas puedan formular las observaciones, reclamaciones

o reparos que estimen oportunos.

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento

de Maruri-Jatabe, para su toma de consideración a los efectos indicados

en la Orden Foral 831/2004.

En Gatika, a 11 de junio de 2004.—El Alcalde, Iñaki Aginaga

Landaluze

(II-3.188)


Ayuntamiento de Getxo

EDICTO

Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal

de Estacionamiento Regulado

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma

expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza

del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado a los titulares

o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no

habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público

el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones

concordantes aplicables:

«Decreto.—El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de

conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990)

y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el Instructor,

ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las

especificaciones que se detallan en el presente documento.»

Lugar y forma de pago

a) Pago en período voluntario: Dentro del plazo de 15 días

hábiles siguientes a la fecha de su firmeza, a partir de esta publicación.

—Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de

Getxo, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

—Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo, Recaudación,

indicando el número de expediente.

— En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c número

2095-0611-04-2022038657.

b) Pago en vía de apremio con recargo: Vencido el plazo indicado

en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa,

su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con

el recargo del 20% sobre la cuantía.

Medios de impugnación

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,

podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8,

14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo

109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso

contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra

la resolución expresa que se le notifica podrá Vd. interponer recurso


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14356 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

bakia eman zuen organo beraren aurrean, jakinarazpen hau jaso

eta hilabeteko epean. Errekurtso hori lege horren 62. eta 63. artikuluetan

aurreikusitako deuseztasun edo deusezkortasunerako zioetako

edozeinetan oinarritu daiteke, lege horren 107., 116., 117.

eta bat datozen gainerako artikuluetan agindutakoari jarraiki

(4/1999 Legeak eragindako aldaketekin). Birjarpenezko errekurtsoaren

berariazko jakinarazpena eta bi hilabeteko epean, edo birjarpenezko

errekurtsoa jartzetik hilabete bete eta hurrengo egunetik

hasita zenbatuta sei hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi

errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko Administrazioarekiko Auzien

Epaitegian, uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa

arautzen duen 29/1998 Legearen 46. artikuluan xedatutakoari

jarraiki.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun

egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Eta jakin dezazun adierazi dizut.

Getxon, 2004ko ekainaren 14an

de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de

un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción

de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno

de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos

62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos

107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las

modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes

desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificara

su resolución, se entendedesestimado, según el artículo

43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999. Dentro del

plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución

expresa del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses

que se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo

de un mes desde la interposición del recurso de reposición, podrá

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare

oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Lo que le comunico para su conocimiento.

En Getxo, a 14 de junio de 2004

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe

BI-5492-BN 2003/559848-0 AITOR ELORRIAGA DEL MORAL 14 C) O.E.R. BARRIA, 0001 20/12/2003 12:10 24,04

BI-5492-BN 2003/560077-0 AITOR ELORRIAGA DEL MORAL 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0010 22/12/2003 18:47 24,04

BI-8738-BZ 2004/500526-0 ALBERTO VICENTE SESMA VAQUERIZA 14 C) O.E.R. NOVIA DE SALCEDO, 0026 5/1/2004 16:19 24,04

BI-5632-CU 2004/503517-0 ALEJANDRO OCHOA DE ALDA ALEJO 14 C) O.E.R. ZALAMA, 0002 22/1/2004 11:29 24,04

TE-2816-G 2003/552834-0 ALFONSO AGUILAR PEÑA 14 C) O.E.R. CLUB, 0011 8/11/2003 11:10 24,04

BI-7689-CT 2004/502499-0 ALVARO BASARRATE URIZAR 14 A) 0.E.R. ARTEKALE, 0002 16/1/2004 12:09 24,04

BI-8449-CK 2003/553660-0 ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ 14 C) O.E.R. ARIETA (JUNTO A), 0001 17/11/2003 18:34 24,04

9276-BZY 2003/547365-0 ANA GARCIA DE LAMA AGUIAR 14 C) O.E.R. VILLAONDOETA, 0001 8/10/2003 16:18 24,04

9276-BZY 2003/549280-0 ANA GARCIA DE LAMA AGUIAR 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, 0001 18/10/2003 10:08 24,04

9276-BZY 2003/550551-0 ANA GARCIA DE LAMA AGUIAR 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, S.N. 25/10/2003 10:14 24,04

9276-BZY 2003/553999-0 ANA GARCIA DE LAMA AGUIAR 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, S.N. 18/11/2003 16:23 24,04

BI-8878-BF 2003/556995-0 ANA ROSA RABADAN PARIS 14 C) O.E.R. ANDRES CORTINA, 0003 2/12/2003 12:58 24,04

BI-3026-BZ 2004/502189-0 ANDRES RICARDO GONZALEZ HERMOSA 14 A) 0.E.R. MUELLE E.CHURRUCA, 0002 15/1/2004 17:41 24,04

LE-5663-AG 2003/559686-0 ANGEL LUIS PAMPLONA GARDETA 14 C) O.E.R. JOAQUIN ARELLANO, 0001 19/12/2003 10:31 24,04

BI-7902-BD 2003/554944-0 ANTONIO FDEZ MENDIOLA GARITAONANDIA 14 C) O.E.R. NOVIA DE SALCEDO, S.N. 20/11/2003 18:00 24,04

BI-7902-BD 2003/555977-0 ANTONIO FDEZ MENDIOLA GARITAONANDIA 14 C) O.E.R. IBAIGANE, S.N. 26/11/2003 09:41 24,04

0272-BND 2004/508015-0 ANTONIO-EDUARDO ELORRIAGA AXPE 14 C) O.E.R. SARRIKOBASO, 0010 16/2/2004 12:00 24,04

S-9464-AL 2003/551874-0 ASUNCION SOTA BEDIA 14 C) O.E.R. ZUBIKO ENPARANTZA, S.N. 4/11/2003 15:55 24,04

9568-CNV 2004/500182-0 AURORA GALLO MONTERO 14 C) O.E.R. SANTA ANA, 0005 2/1/2004 17:21 24,04

9568-CNV 2004/508187-0 AURORA GALLO MONTERO 14 C) O.E.R. SANTA ANA, 0005 17/2/2004 17:24 24,04

BI-9489-CJ 2004/502886-0 BEATRIZ ACHA SATRUSTEGUI 14 A) 0.E.R. IBAIGANE, S.N. 19/1/2004 16:37 24,04

B-4026-OM 2003/554558-0 BLANCA PEMAN SIERRA 14 C) O.E.R. NOVIA DE SALCEDO, 0026 14/11/2003 10:02 24,04

BI-2371-BU 2004/502332-0 CARMEN BILBAO RASINES 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0025 15/1/2004 16:31 24,04

BI-3580-BY 2003/556969-0 CLARA ZARRAGA MASA 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0001 2/12/2003 13:09 24,04

BI-3953-BC 2003/559473-0 CLARISA MERINO MATEO 14 C) O.E.R. SANTA ANA, 0005 18/12/2003 13:07 24,04

BI-7074-CH 2004/500139-0 DANIEL CAZORLA CARTON 14 C) O.E.R. PINAR, 0003 2/1/2004 18:12 24,04

BI-7681-CG 2003/559858-0 DAVID FRANCISCO GIL SANCHEZ 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0002 20/12/2003 09:45 24,04

BI-1689-CB 2004/502686-0 DOLORES MENDILUCE LAQUENTE 14 A) 0.E.R. LAS MERCEDES, 0026 17/1/2004 12:32 24,04

4595-BCJ 2003/553763-0 EDUARDO HERNAEZ BADIOLA 14 A) 0.E.R. JOAQUIN ARELLANO, 0001 17/11/2003 18:18 24,04

BI-4180-CB 2003/557359-0 EDUARDO MALO DE MOLINA DE LA RIVA 14 C) O.E.R. MAYOR (EN FRENTE DE), 0028 4/12/2003 16:04 24,04

BI-6939-BX 2003/559617-0 EDUARDO MANSO RUIZ 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0019 19/12/2003 18:56 24,04

BI-2471-CB 2003/554686-0 ERIC JAUREGUI SOMME 14 C) O.E.R. MAYOR, 0017 15/11/2003 12:36 24,04

A-4382-BU 2003/557132-0 ERNESTO FERNANDEZ CALERA 14 C) O.E.R. MAYOR, 0007 3/12/2003 16:01 24,04

BI-8139-CG 2003/555382-0 EVA VERONICA HERAS DE LAS OSORIO 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0002 22/11/2003 09:35 24,04

A-7072-DP 2003/550238-0 FRANCISCO DE ASIS VILLA PRADERA 14 A) 0.E.R. LAS MERCEDES, 0018 24/10/2003 13:05 24,04

VI-1879-U 2003/550796-0 FRANCISCO DE ASIS VILLA PRADERA 14 C) O.E.R. AMISTAD, 0009 28/10/2003 19:16 24,04

A-7072-DP 2003/549372-0 FRANCISCO DE ASIS VILLA PRADERA 14 A) 0.E.R. ANDRES LARRAZABAL, 0006 20/10/2003 18:59 24,04

BI-0602-BS 2004/502127-0 FRANCISCO JAVIER ARRESE MARTIN 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0059 14/1/2004 16:10 24,04

BI-4267-CC 2003/553640-0 GABRIEL MURO ALKORTA 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, 0003 12/11/2003 19:03 24,04

7441-BLY 2003/554183-0 GONZALO HUESO CORRAL 14 C) O.E.R. ANDIKOETXE, 0023 19/11/2003 13:01 24,04

3150-BJG 2003/555392-0 GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ 14 A) 0.E.R. ALANGOBARRI, 0002 22/11/2003 11:15 24,04

BI-5735-BY 2003/554186-0 IDOIA GARAI LANDALUCE 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0061 19/11/2003 16:06 24,04

BI-0238-CP 2004/503279-0 IGNACIO BERECIARTUA PEREZ 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0031 21/1/2004 13:13 24,04

S-3454-AP 2003/552129-0 IGNACIO JAVIER ECHENAGUSIA CEBALLOS 14 C) O.E.R. URKIJO, 0015 5/11/2003 18:22 24,04

M-9357-TJ 2003/550101-0 IGNACIO ZUBIZARRETA DELCLAUX 14 C) O.E.R. JOAQUIN ARELLANO, 0001 23/10/2003 16:40 24,04

BI-6993-BU 2003/554763-0 IÑAKI JAGOBA RAMOS GARATE 14 C) O.E.R. SAN MARTIN, 0009 15/11/2003 11:49 24,04

0642-CBY 2003/560195-0 IÑIGO VIAR FRAILE 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0026 23/12/2003 16:06 24,04

BI-7958-AN 2003/551467-0 IRAGARTZE GARAY LANDALUCE 14 C) O.E.R. BIDEARTE, 0004 31/10/2003 18:21 24,04

5147-CGW 2003/556907-0 J. CARLOS GARCIA DIEGO 14 J) O.E.R. MAYOR, 0002 2/12/2003 10:41 60,10

BI-6431-AS 2003/559602-0 JAGOBA NUÑEZ MARIN 14 C) O.E.R. CLUB, 0002 19/12/2003 16:16 24,04

BI-8298-CM 2003/559535-0 JAVIER ORTEGA GARCIA 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0106 18/12/2003 16:58 24,04

BI-4723-CU 2004/500593-0 JAVIER URRUTIA RIVERA 14 C) O.E.R. ANDIKOETXE, 0024 5/1/2004 16:26 24,04

S-0213-AK 2003/556770-0 JESUS EDUARDO ROMAN CONDE 14 A) 0.E.R. TELLETXE, 0002 1/12/2003 12:16 24,04

8187-BHV 2003/559374-0 JON CONTRERAS MIGUEL 14 C) O.E.R. BIDEARTE, 0001 18/12/2003 09:37 24,04

SS-2252-AX 2003/547165-0 JOSE ANTONIO GONZALEZ ECHAGAIN 14 C) O.E.R. ZUBIKO ENPARANTZA, S.N. 8/10/2003 15:56 24,04

BI-6086-BZ 2003/553330-0 JOSE ANTONIO MORENO DARRIBA 14 C) O.E.R. ALANGOBARRI, 0001 11/11/2003 12:54 24,04

1576-BZD 2003/552186-0 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ IGLESIAS 14 A) 0.E.R. MAYOR, 0008 5/11/2003 17:35 24,04

2484-BSP 2003/560155-0 JOSE GUILLERMO DOPAZO LOPEZ 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0018 23/12/2003 11:56 24,04

9383-BCD 2003/557187-0 JOSE LUIS INCERA MANCISIDOR 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0003 3/12/2003 16:10 24,04

BI-5181-BK 2003/555153-0 JOSE LUIS LASA ASTOBIZA 14 C) O.E.R. NEGUBIDE, 0011 21/11/2003 18:17 24,04

9507-BZT 2003/556743-0 JOSE LUIS NAFARRATE HIDALGO 14 C) O.E.R. MAYOR, 0029 1/12/2003 13:11 24,04

BI-1363-CL 2003/555907-0 JOSE RAMON ECHEBARRI BASTERRA 14 A) 0.E.R. URKIJO, 0015 26/11/2003 12:38 24,04

7988-CCW 2003/555018-0 JOSE RAMON TOTORICAGUENA ARRARTE 14 A) 0.E.R. TELLETXE, 0002 20/11/2003 12:30 24,04


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14357 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe

BI-1916-CJ 2003/560162-0 JOSE SABINO VELASCO IBAÑEZ 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0009 23/12/2003 13:20 24,04

2484-BSP 2003/556279-0 JOSEBA DOPAZO LOPEZ 14 C) O.E.R. VILLAMONTE, 0004 27/11/2003 10:49 24,04

BI-3213-CS 2003/557031-0 JUAN NDONGO BIBANG MIKUE 14 C) O.E.R. SARRIKOBASO, 0010 2/12/2003 18:14 24,04

9703-CMH 2003/555213-0 LOURDES ITURBURU BELMONTE 14 C) O.E.R. SANTA ANA, 0005 21/11/2003 18:16 24,04

BI-9337-BB 2003/557364-0 LUIS MARTIN EGUSKIZA EGUSKIZA 14 A) 0.E.R. BIDEBARRIETA, S.N. 4/12/2003 18:00 24,04

4514-CBD 2003/559472-0 M. BEGOÑA TELLERIA SOPEÑA 14 A) 0.E.R. SANTA ANA, 0004 18/12/2003 13:01 24,04

1572-CJD 2004/502192-0 M. DEL ROSARIO FERNANDEZ VALLE 14 C) O.E.R. ZUBIKO ENPARANTZA, S.N. 15/1/2004 17:51 24,04

BI-3026-AX 2003/556778-0 M. DOLORES GASTON ORTIZ 14 A) 0.E.R. AMEZTI, 0010 1/12/2003 16:15 24,04

7003-BXS 2003/554698-0 M. PILAR MUÑOZ CALVO 14 C) O.E.R. URKIJO, 0027 15/11/2003 13:03 24,04

T-5563-BB 2003/545837-0 MANUEL MADUEÑO LARA 14 C) O.E.R. BARRIA, 0024 1/10/2003 12:44 24,04

BI-9656-CP 2003/559748-0 MARIA ALMUDENA LEAL LOPEZ 14 C) O.E.R. TELLETXE, S.N. 19/12/2003 17:33 24,04

BI-5106-BZ 2004/509459-0 MARIA ASUNCION GUERRA ZALDUA 14 C) O.E.R. ZALAMA, 0002 24/2/2004 19:18 24,04

6662-BRT 2004/502263-0 MARIA BELEN OJEDA GOMEZ 14 A) 0.E.R. LAS MERCEDES, 0028 15/1/2004 11:26 24,04

VI-7726-S 2003/554044-0 MARIA DEL PILAR IGLESIAS MANGAS 14 C) O.E.R. MAYOR, 0029 19/11/2003 18:25 24,04

BI-7869-CF 2004/508868-0 MARIA ESTHER ZARRAGA SAN MAMES 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0026 20/2/2004 16:02 24,04

BI-5498-CP 2003/553310-0 MARIA EUGENIA RUDIEZ VADO 14 C) O.E.R. GOBELA (EN FRENTE DE), 0031 11/11/2003 13:03 24,04

BI-5498-CP 2003/559711-0 MARIA EUGENIA RUDIEZ VADO 14 C) O.E.R. BIDEBARRIETA, 0002 19/12/2003 17:52 24,04

BI-5498-CP 2003/560579-0 MARIA EUGENIA RUDIEZ VADO 14 C) O.E.R. BIDEBARRIETA, 0002 26/12/2003 09:31 24,04

BI-5498-CP 2003/560608-0 MARIA EUGENIA RUDIEZ VADO 14 C) O.E.R. BIDEBARRIETA, 0002 26/12/2003 18:13 24,04

BI-1036-CN 2003/551582-0 MARIA FE ALVES GALLEGO 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0006 31/10/2003 11:32 24,04

BI-1150-CB 2003/554504-0 MARIA GANDARIAS ZUAZAGOITIA 14 A) 0.E.R. OGOÑO, S.N. 14/11/2003 18:53 24,04

BI-1150-CB 2003/554523-0 MARIA GANDARIAS ZUAZAGOITIA 14 C) O.E.R. URKIJO, 0027 14/11/2003 12:24 24,04

B-4376-OK 2003/551889-0 MARIA JESUS LOPEZ DE HEREDIA QUINTANA 14 C) O.E.R. LAS MERCEDES, 0014 4/11/2003 09:28 24,04

BI-6110-CM 2004/502396-0 MARIA LLONA BENGOETXEA 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0002 15/1/2004 18:03 24,04

M-2372-HL 2003/554576-0 MARIA MONSERRAT SAINZ MONTERO 14 C) O.E.R. NOVIA DE SALCEDO (FREN DE, 0038 14/11/2003 17:12 24,04

1507-BLK 2003/553142-0 MARIA PILAR MORALES ARNAEZ 14 C) O.E.R. ALGORTAKO ETORBIDEA, 0065 10/11/2003 18:14 24,04

9356-CMM 2004/502436-0 MARIANO HERNANDEZ CASADO 14 A) 0.E.R. ANDRES LARRAZABAL, 0010 16/1/2004 17:55 24,04

3865-BJK 2003/552728-0 MIGUEL ALONSO RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. GOBELA (EN FRENTE DE), 0023 7/11/2003 17:26 24,04

3865-BJK 2003/554349-0 MIGUEL ALONSO RODRIGUEZ 14 C) O.E.R. GOBELA (EN FRENTE DE), 0031 13/11/2003 17:25 24,04

6080-BPD 2003/551724-0 MIGUEL ANGEL DIEZ MARTIN 14 C) O.E.R. BARRIA, 0008 3/11/2003 12:37 24,04

6080-BPD 2003/552012-0 MIGUEL ANGEL DIEZ MARTIN 14 C) O.E.R. NOVIA DE SALCEDO, 0020 4/11/2003 18:26 24,04

BI-2408-CB 2003/560074-0 MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO 14 A) 0.E.R. TELLETXE, S.N. 22/12/2003 17:46 24,04

BI-2992-BW 2003/552113-0 MIGUEL ANGEL JAUREGUI VITERI 14 C) O.E.R. MAYOR, 0029 5/11/2003 10:49 24,04

BI-6438-CL 2003/559491-0 MIGUEL ANGEL MERINO PEÑA 14 C) O.E.R. TELLETXE, S.N. 18/12/2003 09:31 24,04

2173-BCW 2003/560276-0 MIGUEL CANO REVUELTA 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0001 23/12/2003 16:27 24,04

9986-CBK 2003/554690-0 MIREN SAIOA GIL BASAÑEZ 14 C) O.E.R. URKIJO, 0017 15/11/2003 10:22 24,04

2815-BWN 2003/553434-0 MONICA MARIA ARTIACH LOUIT 14 C) O.E.R. PAULINO MENDIVIL, 0006 12/11/2003 12:44 24,04

BI-3269-CH 2003/553590-0 NDONGO BIBANG MAQUINA 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0022 12/11/2003 16:52 24,04

BI-3269-CH 2003/554977-0 NDONGO BIBANG MAQUINA 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0024 20/11/2003 17:13 24,04

BI-6179-BS 2004/503499-0 ONOFRE COLLANTES MARTIN 14 C) O.E.R. ANDRES LARRAZ. (JUNTO A), 0010 22/1/2004 16:38 24,04

2816-CHK 2004/502771-0 OSCAR GARCIA APARICIO 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0002 17/1/2004 12:45 24,04

6644-BYH 2003/557072-0 OSCAR MANSO SAN MIGUEL 14 A) 0.E.R. CLUB, 0009 3/12/2003 12:02 24,04

0082-BKB 2003/553505-0 PEDRO MANUEL RUIZ ROBLEDO 14 C) O.E.R. NEGUBIDE, 0011 12/11/2003 18:08 24,04

BI-1289-CU 2003/560561-0 RAFAEL AIRES PORRO 14 C) O.E.R. GOBELA, 0015 26/12/2003 16:09 24,04

BI-7162-BW 2004/509540-0 RICARDO LOPEZ SOTILLO 14 C) O.E.R. AMEZTI, 0010 24/2/2004 18:37 24,04

BI-6407-CJ 2003/551142-0 ROBERTO PERDON AMELIBIA 14 C) O.E.R. TELLETXE, S.N. 29/10/2003 12:06 24,04

BI-9621-BN 2003/554710-0 ROSA ARCE ANITUA 14 C) O.E.R. ZALAMA, 0002 15/11/2003 12:54 24,04

BI-9249-BP 2003/556511-0 ROSA MARIA BIDAURRAZAGA OLATZU 14 C) O.E.R. SARRIKOBASO, 0010 28/11/2003 18:37 24,04

BI-0797-CV 2003/556525-0 ROSA MARIA BUSTURIA DE OBIETA 14 A) 0.E.R. ZUBIKO ENPARANTZA, 0011 29/11/2003 11:24 24,04

1545-BFJ 2004/500467-0 ROSA MARIA ZAMORANO GUTIERREZ 14 C) O.E.R. CLUB, 0002 5/1/2004 10:36 24,04

GC-7236-CB 2003/544700-0 SACRAMENTO DE CARVALHO SIMONE 14 C) O.E.R. ARLAMENDI, 0004 23/9/2003 11:24 24,04

9015-BHB 2003/555738-0 VALENTIN CAREAGA HORMAZA 14 A) 0.E.R. LAS MERCEDES, 0028 25/11/2003 16:56 24,04

9015-BHB 2003/554981-0 VALENTIN CAREAGA HORMAZA 14 C) O.E.R. EUSKAL HERRIA, 0002 20/11/2003 18:05 24,04

0447-BNJ 2003/554425-0 XABIER GOMEZ ECHEVARRIA SANCHEZ 14 C) O.E.R. TELLETXE, 0001 13/11/2003 10:17 24,04

0695-BMP 2003/557128-0 ZULEMA AJURIAGUERRA PORTILLO 14 C) O.E.R. AMISTAD, 0012 3/12/2003 12:34 24,04

EDIKTUA

Jakinarazpena.—Ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen

gidari edota jabeei jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik

ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko

Aldizkari Ofizialan, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako

Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko

30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri

diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Eta behingoaz jarraraztekoak dira:

Zazpi eguneko epean herri bidetik kentzeko, Trafiko, Motoredun

Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen

testu artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko

Errege Dekretuaren 71. artikuluan eta Ministerioaren

1974ko otsailaren 14ko Aginduan (bertan behera utzitako ibilgailuak

kentzea eta gordetzea arautu zuena) xedatu zenarekin bat etorriz.

Hala egin ezean, autoa Larrañazubiko udal biltokira eramango

da, hondakin solido bezala. Ibilgailua kentzeko, eramateko eta gordetzeko

gastu guztiak zerga-bilketa organoek zeuri eskatuko dizkizute.

Aitzitik, ibilgailua udalari lagatzen badiozu, zazpi eguneko epean

(akta bateaz), aipatutako gastuetatik salbuetsiko zara, Ibilgailua herri


EDICTO

(II-3.381)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma

expresa a los titulares o conductores de vehículos que a continuación

se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se

hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones

concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

Se requiere a los propietarios para que en el plazo de siete

días lo retire de la vía pública, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en la Orden

Ministerial de 14 de febrero de 1974, que regula la retirada y depósito

de los automóviles abandonados, trasladándose si no al depósito

municipal de Larrañazubi como residuo sólido, informándole

de que todos los gastos originados como consecuencia de la retirada,

traslado y depósito del vehículo le serán reclamados por los

órganos de recaudación correspondientes.

No obstante, en el caso de que ceda el vehículo al Ayuntamiento,

dentro del plazo de los siete días, mediante un acta de cesión, deberá


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14358 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

bidetik kentzeko gastuak ordaindu behar ditu, hau da, 63 euro (hirurogeita

hiru euro).

Informazio gehiago jasotzeko Getxoko Udaltzaingoaren Administrazio

Unitatera jo dezakezu, Alango kalean, z/g, 944.89.02.02

telefono zenbakia, espediente erreferentzia ematen.

Ibilgailuen jabeei eskatzen zaie iragarki hau argitaratura

honetako epean gehienez etor daitezela jasotzera; hola ez egitekotan

ohartarazi behar zaie administrazioko premiamendua etsekutatzera

joko dela.

Getxon, 2004ko ekainaren 14an

Espedientea Matrikula Jabea Marka-Eredua

2455 BI-6959-AF PEDRO ZORROZA ARRUABARRENA FORD FIESTA

2461 BI-6213-BG ALFRE. GIL ZURICALDAY DE OTAOLA RENAULT 5

2469 BI-1315-AV IBON ZUGADI ZULUETA VOLKSWAGEN POLO

2470 BI-6094-BB MARIA DAMBORENEA MENDIOLA FORD FIESTA

2477 BI-4060-AZ FCO. JAVIER GOMEZ JUAN FORD ESCORT

2482 BI-2160-BJ SERAFIN BOLLER GANDARA OPEL CORSA

2494 BI-5806-AY JESUS MARIA GARCÍA DE ANDOIN RENAULT 21

2495 BI-6905-AL MARIA JOSE PEREIRO PEREZ FORD FIESTA

2496 BI-5658-BB MARIA SOLEDAD CAMPO ALONSO SEAT IBIZA

2498 BI-9545-AY ISABEL JAUREGUI BERAZA FORD ESCORT

2504 BI-9004-BB FCO. GUILLERMO LASA GARCIA NISSAN SUNNY


Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako Udal Ordenantza

urratzeagatiko zehapen espedienteen hasiera

(II-3.385)

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko

ahalegina egin da eranskinean aipatzen den zehapen espedientea

hasi dela honakoa urratu delako Getxoko Udalaren Hirilur Garbiketaren

Udal Ordenantzaren Udal Ordenantza jakinarazpena ezin

izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko

Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide

Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren

26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan eta aplikatu beharreko

gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Gainera, agertarazten da Getxoko alkate-udalburuak hauxe

xedatu duela:

a) Interesatuari 15 eguneko epea emango zaio, jakinarazpen

hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Epe horretan,

bere burua defendatzeko egoki deritzen alegazio, agiri eta informazio

guztiak aurkeztu ditzake, eta bidezkoa bada frogak proposa ditzake,

Álvaro Pérez de Albéniz Rodrigo jaunaren aurrean (Administrazio

Atal Berezikoa eta prozedura honetako instruktorea). Instruktorea

ezetsi daiteke, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio

Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen

28 eta 29. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Ohartarazi behar

zaio epe horretan alegaziorik egiten ez badu erabaki hau ebazpen

proposamena izan litekeela. Ustezko urratzaileak bere erantzukizuna

aitor dezake. Prozedura zehapen egokia jarriz ebatziko da.

b) Ustezko urratzaileari jakinaraziko zaio nahi badu eranskinean

jasotzen dena, modu hauetakoren baten bidez:

— Eskudirutan, udaletxe honetako Zerga Bilketa Bulegoan, astelehenetik

ostiralera, 08:00etatik 14:00etara.

— Postazko igorpenez, udalaren izenean (Zerga Bilketa

Saila). Espedientearen zenbakia adierazi behar du.

— B.B.K.ren edozein sukurtsaletan, 2095-0611-04-2022038657

kontuan.

c) Prozedura hau hasi zenetik sei hileko epean ebatzi behar

da gehienez. Epe hori bukatuta, espedientea iraungi dela adieraziko

da, 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera eta bertan azaldutako

ondorioekin.

abonar los gastos de retirada del vehículo de la vía pública, es decir,

63 euros (sesenta y tres euros).

Para mayor información puede dirigirse a la Unidad Administrativa

de la Policía Local de Getxo, sita en la calle Alango, s/n., y

teléfono 944.89.02.02, indicando como referencia el expediente.

A partir de la publicación de este anuncio, se insta a los titulares

de los vehículos para que se hagan cargo de los mismos, con

la advertencia de que de no hacerlo en el plazo indicado, se procede

a su ejecución por la vía de apremio administrativo.

En Getxo, a 14 de junio de 2004

Expediente Matrícula Titular Marca-Modelo

2455 BI-6959-AF PEDRO ZORROZA ARRUABARRENA FORD FIESTA

2461 BI-6213-BG ALFRE. GIL ZURICALDAY DE OTAOLA RENAULT 5

2469 BI-1315-AV IBON ZUGADI ZULUETA VOLKSWAGEN POLO

2470 BI-6094-BB MARIA DAMBORENEA MENDIOLA FORD FIESTA

2477 BI-4060-AZ FCO. JAVIER GOMEZ JUAN FORD ESCORT

2482 BI-2160-BJ SERAFIN BOLLER GANDARA OPEL CORSA

2494 BI-5806-AY JESUS MARIA GARCÍA DE ANDOIN RENAULT 21

2495 BI-6905-AL MARIA JOSE PEREIRO PEREZ FORD FIESTA

2496 BI-5658-BB MARIA SOLEDAD CAMPO ALONSO SEAT IBIZA

2498 BI-9545-AY ISABEL JAUREGUI BERAZA FORD ESCORT

2504 BI-9004-BB FCO. GUILLERMO LASA GARCIA NISSAN SUNNY


Incoación de los expedientes sancionadores por infracción

de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana

de Getxo

(II-3.385)

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma

expresa de la incoación del expediente sancionador que seguidamente

se relaciona en el Anexo por infracción de la Ordenanza

Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo al interesado

y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se

hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones

concordantes aplicables.

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:

a) Conceder al interesado un plazo de 15 días, a partir del

siguiente al de la publicación de esta notificación, para aportar cuantas

alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes

para su defensa y, en su caso, proponer prueba ante don Alvaro

Pérez de Albéniz Rodrigo, perteneciente a la Unidad Administrativa

Especial e Instructor del presente procedimiento, quien podrá

ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29

de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole

que de no efectuar alegaciones en plazo, este acuerdo podrá ser

considerado propuesta de resolución, informando de que el presunto

responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad,

resolviéndose el procedimiento con la imposición de la

sanción que proceda.

b) Comunicar al presunto infractor que puede abonar voluntariamente

la sanción que se recoge en el anexo:

— En metálico, en las oficinas de Recaudación de este

Ayuntamiento, lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00

horas.

— Por giro postal a nombre del Ayuntamiento, Departamento

de Recaudación, indicando el número de expediente.

— En cualquier sucursal de la B.B.K., c/c número 2095-0611-

04-2022038657.

c) El presente procedimiento deberá resolverse en el plazo

máximo de seis meses desde que se inició.Transcurrido dicho plazo

se procederá a declarar la caducidad del expediente en el término

y con las consecuencias de la Ley 30/1992.


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14359 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

d) Interesatuari jakinaraziko zaio zehapen espediente hau

ebazteko organo eskuduna , Korporazioko Alkate-Mahaiburua dela,

apirilaren 21eko, 11/1999 Legeagatik aldarazitako, Toki Araubidearen

Oinarrien araupetzaile den, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen

21.1 n) artikulua dela bide.

Alkate jauna agindu eta sinatu du

Getxon, 2004ko ekainaren 14an.—Alkatea

ERANSKINA / ANEXO

d) Informar al interesado que el órgano competente para la

resolución del expediente sancionador es el Alcalde-Presidente de

la Corporación en virtud del artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado

por Ley 11/1999, de 21 de abril.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde

En Getxo, a 14 de junio de 2004.—El Alcalde

Espediente Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenbat.

Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe

19/2004 OO.MM. Arrojar papeles 17/03/04 Urkizu 9 OO.MM. limpieza urbana Miguel Angel VAZQUEZ FERNANDEZ 60 €

Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako

Udal Ordenantza urratzeagatiko zehapen

espedienteen ezarpena

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko

ahalegina egin da aipatuko diren espedienteetan eman diren ebazpenak

honakoa urratu delako: Getxoko Udaleko Hiri Garbiketako

Udal Ordenantzaren. Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik.

Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean

argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992

Legearen 59.4 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako

xedapenetan xedatutakoa betez.

Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak

hauxe xedatu duela:

a) Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak

ezarriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: Getxoko Udalaren Hirilur

Garbiketaren Udal Ordenantzaren.

b) Zehapen ekonomikoak epe hauetan ordaindu behar dira:

— Ebazpen hau hilaren 1 eta 15aren artean argitaratu bada,

argitaratzen denetik hurrengo hilaren 5era arte (jaieguna

bada, hurrengo astegunera arte) luzatuko da epea.

— Hilaren 16aren eta azken egunaren artean argitaratu bada,

argitaratzen denetik hurrengo hilaren 20ra arte (jaieguna

bada, hurrengo astegunera arte) luzatuko da epea.

Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko

administrazio bidetik ordainaraziko da.

Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Beraren

aurka admiinistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko

epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administrazioarekiko

auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioarekiko

auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator

Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztailaren

13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan

eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio

Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen

109 c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia)

xedaturik dagoenarekin.

Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako administrazioarekiko

auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den berariazko

ebazpenaren aurka Birjarpenezko Errekurtsoa jar daiteke,

ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko

epean, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekurtso

hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu daiteke

(zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren),

lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin

bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko

errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebazpena

jakinarazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2


(II-3.383)

Imposición de los expedientes sancionadores por infracción

de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana

de Getxo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma

expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se

detallan a continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal

de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo, al interesado y

no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público

el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones

concordantes aplicables.

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:

a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan

las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Ordenanza

Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo.

b) Las sanciones económicas deberán hacerse efectivas en

los siguientes plazos:

— Si se ha publicado esta Resolución entre los días 1 y 15

del mes, el plazo se extendedesde la fecha de publicación

hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil

posterior.

— Si lo ha sido entre los días 16 y último de mes, se extende

desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satisfecho

el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la

vía administrativa de apremio.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa

se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domicilio,

según su elección.Todo ello de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

y el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo

señalado en el párrafo anterior, contra la

Resolución expresa que se publica, se podrá interponer Recurso

de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de

un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación

de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno

de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos

62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos

107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las

modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes

desde la interposición del recurso de reposición, sin que se noti-


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14360 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

artikuluaren arabera, 4/1999 Legeak aldarazia. Birjarpenezko

errekurtsoko berariazko ebazpena jakinarazi eta bi hileko epean,

edo sei hileko epean (birjarpenezko errekurtsoa jarri eta hilabeteko

epea bukatu ondoko egunetik zenbatuta), administrazioarekiko auzi

errekurtso jar daiteke Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian

edo bere egoitzako administrazioarekiko auzien epaitegian,

nahi duen bezala, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen

duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluan xedatutakoarekin

bat etorriz.

Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bestelako

ekintza edo errekurtso gorabehera.

Alkate jauna agindu eta sinatu du

Getxon, 2004ko ekainaren 14an.—Alkatea

ERANSKINA / ANEXO

ficara su resolución, se entendedesestimado, según el artículo

43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999. Dentro del

plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución

expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses que

se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de

un mes desde la interposición del recurso de reposición se podrá

interponer recurso contencioso-adminstrativo ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo

de su domicilio, según su elección, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso

que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus

derechos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde

En Getxo, a 14 de junio de 2004.—El Alcalde

Espediente Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenbat.

Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe

12/2004 OO.MM. Arrojar papeles 18/01/04 Avda. de Leioa 9 OO.MM. limpieza urbana Adolfo Serrano Díez 60 €

EDIKTUA

Zergadunei aurkezteko deia

(1986/3 martxoak 26.ko Bizkaiko Lurralde Historikoko

Zerga Arau Orokorraren 106. artikulua)

Geroago zehazturiko zergadunei, dagokion premiamenduzko

prozedurako egintza administratibo baten jakinarazpena egitea ezinezkoa

izanez gero, ezezagunak izan, kanporatua egotea, helbidea

ezezaguna edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau Zerga

Arau Orokorraren 106. artikuluak xedatutakoa betez, Bizkaiako AAldizkari

Ofizialean argitaratzen da. Dei horretan azaltzen diren zergadunei

edo haien ordezkariei agindua luzatzen diegu ediktu hau

argitaratu eta 10 eguneko epean Getxoko Udalako Udaleko Betearazpideko

Zergabilketa bulegora (Las Mercedes, 13, 4.) aurkeztu

daitezen prozeduraren berri aurrez aurre emateko.

Aurkeztuko ez balira, jakinarazitzat joko da legezkoak diren

ondorio guztietarako, aurkezteko epe-mugaren biharamunean.

Getxon, 2004ko ekainaren 16an.—Diruzainak

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

000011 ABAO MAZARIO, CONCEPCION 900040780L

000022 ABELS VAN BEECK, PETER 900038247Q

000028 ABRIL MORALA, M DEL CAMINO 900040323E

000030 ABRISQUETA UGARTECHEA, VIRGINIA 900029542M

000033 ACARREGUI ACARREGUI, VICTOR JUAN 14441993V

000040 ACHA MANCISIDOR, MARIA ROSARIO 14537310E

000058 AGUILAR OLALLA, FERNANDO 3045346P

000073 AGUIRRE AYO, JOSE ENRIQUE 14242661A

000132 ALCOCER ONDARZA, ANTONIO 14655435L

000133 ALCOLEA BARRIO, MARIA CRISTINA 900040594V

000136 ALCORTA GARAY, JOSE JAVIER 14863927Q

000151 ALDONZA DIAZ, JOSE ANTONIO 16030074V

000154 ALEGRIA ARTIACH, MARIA VICTORIA 14676913S

000157 ALGABA MARTIN, FCO. JOSE 900027293X

000182 ALONSO LLAMA, ELIAS JOSE 14825821K

000198 ALONSO URIBARRI, RICARDO 14653356X

000205 ALVAREZ ALVAREZ, JUAN 31787803D

000211 ALVAREZ CABO, JULIO CESAR 9655943Z

000217 ALVAREZ GARMA, JOSE LUIS 13634971L

000228 ALVAREZ-TOLEDO FUENTE, JUAN ANTONIO 14882708Y

000240 AMADOR AMADOR, SEBASTIAN 900040721Y

000288 ZARRAGA BILBAO, IGONE 16044643G

000295 SALDAÑA ZARRAGA, EUGENIO MARIA 14164864S

000312 MENDOZA PEREZ, MONICA 14959340W

000331 ANDONEGUI ELUSTONDO, FRANCISCO MARIA 17814265Y

000333 ANDRE MARTIN, DANIEL JOSE 70058654X

000335 ANDRES COBREROS, FRANCISCO 14170686H

000346 ANGULO BARTUREN, FERNANDO 14896078J


Aipatutako zerrenda / Relación que se cita

PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIA / PROVIDENCIA DE APREMIO

EDICTO

Citación de comparecencia a contribuyentes

(artículo 106 de la Norma Foral 3/1986, General Tributaria

del Territorio Histórico de Bizkaia)

(II-3.384)

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de

un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados

a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes,

ignorarse su domicilio u otras causas, se hace público el presente

anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», cumpliendo lo previsto

por el artículo 106 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose

a los contribuyentes o a sus representantes a los que afecta la presente

citación a fin de que comparezcan en el plazo de 10 días, a

partir del siguiente de la publicación del presente edicto, en la Oficina

de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Getxo (Las Mercedes,

13, 4. o ), con objeto de ser notificados personalmente.

Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada

a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento

del plazo para comparecer.

En Getxo, a 16 de junio de 2004.—El Tesorero

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

000356 ANTHONISEN GOROSTIOLA, JESUS IGNACIO 14549831P

000359 ANTONIO BAZTAN, LUIS 72162847W

000362 ANTUÑANO MARTIN, JULIAN 74194828W

000378 ARAMBURU BARRON, FCO. JAVIER 14876299Z

000391 MELIZZI BASSI, GIOVANNI 900040761T

000397 ARANA ARANA, ALFONSO 900041983A

000399 ARANA ARANA, MARIA GRACIA 900019471P

000419 VICENTE UNZAGA, MANUEL 14932896P

000428 ARANA GUTIERREZ, PEDRO M. 16028303V

000429 ARANA HEDILLA, RAMON 14215345B

000440 ARANGUREN GARATE, JOSE IGNACIO 186369T

000458 ARCOS MARQUES, JOSE 42958656S

000462 ARECHAVALA GOMEZ, DOLORES 900027686N

000471 ARECHAGA PEREZ, EDUARDO 14228211C

000492 ARGARATE AZCARATE, JUAN RAMON 72565435K

000496 ARIAS SANZ, ALFREDO 16033550C

000516 ARMADA LIZARRAGA, MARIA JOSE 16028351L

000525 ARONDO URIARTE, JOSE ANTONIO 16028578Q

000534 ARPIDE LOPEZ, CASTO 13869924G

000536 ARRAIBI PASTOR, SEBASTIAN 14240976C

000543 ARRI IZURIETA, MARIA LOURDES 16031189M

000547 ARRIETA DUTEN, CARLOS 14211303V

000560 ARRIGORRIAGA ZUAZO, MARIA BEGOÑA 16032478Y

000571 ARROYO MOTAGOITICOA, GABRIEL 14678704N

000575 ARRUE BENGOECHEA, RAMON 900031385P

000589 ARTIACH QUINTANA, CONCHA 14790196T

000597 ARTOLACHIPI SORIANO, MARIA FERNANDA 14854863Z

000606 ARZUBIAGA BILBAO, CANDIDO 900019452N


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14361 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

000607 ARZUBIAGA BILBAO, JOSE LUIS 14746084W

000612 ASENSIO MATEO, FDO. MARIA 14862950M

000639 AURRE ARTEAGABEITIA, JOSE MARIA 14734318N

000675 AZALDEGUI AZCARATE, JOSE 900030416M

000688 AZCONA CASCAN, JOSE LUIS FLORENCIO 14398975D

000696 AZKORRA MOTAGOITIKOA, JOSE IGNACIO 72242379T

000703 AZPILLAGA PEREZ, ALEJANDRO 14499380L

000708 AZUA BATARRITA, FERNANDO 900037324J

000719 BALDUZZI ROBLES, LUIS ALBERTO 900039053V

000748 BARCIA FIGUEROS, MANUEL 900040560Y

000764 BARRENETXEA AZKUNAGA, RICARDO 14476679L

000766 BARRENECHEA JUDEZ, EVA 16046977S

000769 BARRENECHEA VILLALONGA, IÑIGO 900042150D

000773 BARRIE LOPEZ-TAPIA, MARIA TERESA 14839434H

000782 BARROETA ZALUTREGUI, ARGUI 14938924X

000821 SANTAMARIA DEL AMO, ANGEL 14713810C

000824 BARTHOLOMEW LUCILLE, LUCILLE DESC01188

000844 BASALDUA GAMINDE, JOSE MARIA 900038752S

000845 BASANTA BERGER, LUIS 14678608P

000850 BASARTE BILBAO, RAMON 900034249C

000879 BAYLLY BOGNAR, SIMONE LOUISE 900039875B

000884 BEARAN MARIA, JUAN CARLOS 14924410D

000886 BECONSA EMPRESA CONS TRUCTORA, S.A. A48109128

000887 BEDARONA ACHA, JUANA 72160441B

000890 BEHAL LOUISE, LOUISE 900040551C

000896 BELAUSTEGUIGOITIA DE PLAZAS, ITZIAR 900032583X

000904 BENEDI ACIR, MARIA LUISA 900025217G

000918 BENGOECHEA SANCHEZ, FERNANDO 14715150A

000931 BERGARECHE RUIZ, JAVIER 900025287M

000935 BERGE SAN PELAYO, BEGOÑA 14100931E

000942 BERNAR EULATE, GONZALO 16025694F

000950 BORDE ORTIGUELA, CLAUDIO 900040638S

000977 BILBAO ALCALDE, M. GLORIA 14236278Z

000980 BILBAO AZCARATE, JESUS 14103549H

000990 BILBAO BILBAO, JOSE LUIS 14235405S

001002 BILBAO GABANCHO, JOSE MARIA 14214717G

001016 BILBAO MADARIAGA, MARIA BEGOÑA 14514954E

001021 BILBAO OJINAGA, M. JESUS 900042036X

001023 BILBAO ORMAECHEA, JUAN LUIS 14240133M

001031 BILBAO SOLOAGA, ANDRES 72163667V

001036 BILBAO URRUTIA, KOLDOBIKE 16035011D

001049 BLANCO BARTOLOME, AITOR 16046721N

001056 BLANCO JIMENEZ, URBANO 2437224Y

001060 BLANCO MARTIN, FRANCISCO 14852957V

001080 BORDA LOREDO, AMALIA 14776510E

001086 BRACHO GILSANZ, JOSE RAMON 14535548P

001114 BUÑUEL URIBARRI, M. PILAR 14479731N

001145 CABEZUDO DIAGO, BENITA 900025968L

001146 CABO DELGADO, BONIFACIO 14516780P

001155 CAJIGAS DAROCA, MARTA 16029291Q

001162 CALVO DIAZ, MARIA PIEDAD 900017844Z

001163 CALVO GONZALEZ, JOSE LUIS 16043442E

001175 CAMACHO FUENTE, JOSE ANTONIO 16037232E

001229 CAPUA DE LAS CUEVAS, MARGARITA DE 34530497E

001230 CARAZO FERNANDEZ, MARINA 900023308G

001251 CARLOS REYES, FCO. JAVIER 14231525E

001300 CASTILLO EGUIA, MILAGROS A. 14227385E

001319 CAZALET BRUNETTI-CORBELLA, BEATRIZ 900017147F

001320 CEA FERNANDEZ, MARIA NIEVES 900033944Z

001322 CEBALLOS SANTOYO, GREGORIO 14543941Y

001331 CENTENO CESTAFE, VALENTINA 14422282V

001358 COLLAZOS ESTEBAN, FRANCISCA 14252849W

001360 COMELPRO, S.A. A48160527

001366 CONDE ECHEVARRIA, TOMAS 14898957V

001375 COOPER -, JOHN ROSSON DESC00123

001382 CORDOBA ALBA, JUAN ANTONIO 900028386E

001384 CORMAN DELGADO, FCO. JAVIER 14388021A

001390 CORRALES CEREIJO, JESUS 15148472M

001391 CORRALES MAYORAL, ASCENSION 6964849N

001394 CORTACANS ANDREU, MARIA EVA 16026190C

001397 CORTAZAR MARTINEZ DE ZUÑIGA, FCO. JAVIER 72160611C

001407 COTERON FERNANDEZ, EMETERIO 72162047F

001411 CRESALA, S.A. A48118244

001415 CRISTALERIA CAMIRUAGA, S.A. A48136725

001424 CUADRADO GONZALEZ, MARIA LUISA 16035571V

001449 AIA ZULAICA, ANDER 14892472H

001471 ELORDUY AGUIRRETXU, MATXALEN 16032097Q

001506 LOPATEGUI JAUREGUI, IGONE 14245675G

001518 ZABALA BOURGEAUD, JOSE IGNACIO 16026717H

001539 DEPORTIVA NAUTICA ALGORTA S.A. A48059703

001560 CHURRUCA BARRIE, IÑIGO 14505243V

001582 DELGADO LUPION, FRANCISCO 60089J

001590 DEPRIT FONCEA, JOSE 14937756S

001618 DIEGO GUINEA, ALBERTO 14205678G

001628 DIEZ CALLEJO, ROBERTO 16029362H

001629 DIEZ GALLO, ALFREDO 22713250Z

001635 DIEZ MIGUEL, ROSA M. 13058705H

001642 DIMITACOPOULOS GIANIS, GIANIS 900018173K

001644 DODDS JANET, MARGARET 900040628M

001663 DOMINGUEZ VALES, M. VISITACION 35215904Y

001668 DORKO S.A. A48123236

001677 DUÑABEITIA VILLABASO, ALBERTO 16028623S

001687 ECHANOVE TUERO, MANUEL 900041516L

001690 ECHANOVE ZUMARRAGA, GABRIEL 900019525Q

001691 ECHARRI ARIAS, CARLOS BONIFA 900040575K

001709 ECHEBARRIA FERNANDEZ, LUIS IÑIGO 16041195Y

001711 ETXEBARRIA KEREXETA, PEDRO 16032431M

001760 ARANA VILLA, JOSEBA IMANOL 14248741B

001804 HERNANDEZ ANDRES, JOSE LUIS 14157996R

001814 BATARRITA URQUIZA, JUAN CARLOS 16025012S

001853 LOPEZ-TAPIA GUZMAN, SOLEDAD MARIA 16028475M

001854 MARTIARENA BENGOECHEA, PEDRO NICOLAS 16026444K

001871 HERRANZ DIAZ, JOSE AGUSTIN 14637862H

001892 EGUILUZ MUTIOZABAL, JUAN LUIS 14220939Q

001893 EGUIRAUN SAENZ, M. ISABEL 14129904S

001902 EIZAGUIRRE ORTEGA, RAUL 14406357P

001914 ELIAS MARTINEZ, MARIA TERESA 14459847T

001930 ELORRIAGA ZARRAGA, ALBERTO 14397616F

001931 ELORRIAGA ZUBIAGUIRRE, ANDONI 16027108H

001939 ELORRIETA GARCIA, JOSE MARIA 22704563K

001940 ELORTZA UNANUE, AITOR 900023519P

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

001947 ERCORECA LAURIA, JOSE LUIS 14221238Q

001953 ERHARDT ALZAGA, MARIA SOLEDAD 14893903T

001967 ESCAURIAZA CHOCARRO, LUIS 14664955V

001979 ESPIGA CENARRUZABEITIA, ANA JULIA 14889782L

001989 ESTRADE ALDA, SANTIAGO 900062902S

001990 ESTRADE EREQUIAGA, RAQUEL 16027040L

002002 EVERARD PATRICK, PATRICK MICHAEL X0338915X

002012 FARID ABU SALAH, OSAMA 1136723V

002020 FEITO ALVAREZ, FCO. MANUEL 900041043Y

002026 FERNANDEZ AMEZOLA, FCO. JAVIER 900024650N

002029 FERNANDEZ ATECA, M. ROSARIO 900041181Y

002039 FERNANDEZ BUSTILLO, JORGE 10498375W

002042 FERNANDEZ CASTILLA, MANUEL 17970198E

002050 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 900028800E

002092 FERNANDEZ OLEAGA, ANTONIO MANUEL 14523211E

002095 FERNANDEZ ORTIZ, RAMON 11925615T

002119 FERNANDEZ TOURAL, FCO. JOSE 900027068S

002121 FERNANDEZ-VALDES AMEZOLA, FCO. JAVIER 900029184S

002122 FERNANDEZ-VALDES AMEZOLA, MARIA VICTORIA 14443496W

002123 FERNANDEZ-VALDES IZAGUIRRE, FELIX 900021956D

002140 FERROS ORTIZ, JUAN ANGEL 14227108K

002146 FRAILE FRAILE, DELFINA 900040713K

002153 FORNES PUGET, GUILLERMO 900017476Z

002165 FRANCO POGGIO, M. CARMEN 14343192R

002169 FREIJANES PARADA, ABELARDO 34544173J

002173 FREIRE GARCIA, JOSE ANTONIO 33192627Q

002175 FRESNO GIMENEZ, FERNANDO LUIS 50394543W

002176 FRITHJO BJERKASS, BJORN 900032827R

002192 FUENTES SERRANO, FELISA 14397813C

002214 GABIRIA SANTISTEBAN, FERNANDO 900038850K

002221 GALARRAGA FERNANDEZ, ANGEL LUIS 14385413V

002285 GARCIA ARANGUREN, JULIA 14221334C

002289 GARCIA-BORREGUERO ARANO, ROSA MARIA 14820434Q

002293 GARCIA DEL CASTILLO, JOSE RAMON 14690184S

002314 GARCIA GARCIA, BORJA 900019939Q

002327 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO 34235840H

002341 GARCIA LAZCANO, FERNANDO 14537258Q

002345 ABAITUA PEREDA, JUAN IGNACIO 14845829L

002352 GARCIA MELERO, JOSE LUIS GARMELJOS

002359 GARCIA OBES, CARMEN 14912856R

002364 GARCIA OSORIO, ESTELA 2464223A

002366 GARCIA OYARZABAL, SANTIAGO 900040433V

002372 GARCIA SAAVEDRA, VICENTE 900023470M

002387 GARCIA VALDERRAMA, AMANDO 900040358B

002389 GARCIA-VICUÑA ROJAS, CELIA 17827921T

002426 GIL-DELGADO EGUIRAUN, ALFONSO 14908160C

002429 GIL OLEAGA, JUAN ANTONIO 72164899F

002432 GIL VEGA, ARTURO 9649856E

002439 GIRIBET CALDENTEY, MARIA LOURDES 900040805K

002474 GOLDARAZ PICABEA, FAUSTO 15123008W

002476 GOMEZ-ACEDO AREIZAGA, DOMINGO 900017845S

002481 GOMEZ ARBAIZA, GUILLERMO 14204757A

002490 GOMEZ GALDAMES, ALFONSO ENRIQUE 67216229V

002497 GOMEZ LOBATO, PAULINO E. 14882951L

002509 VAL BUSTINZA, MARIA SOLEDAD DEL 14589392D

002517 GOMEZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN 31995381N

002520 GOMILA TESTERA, JAVIER LUIS 14858653D

002526 GONZALEZ ARAMBALZA, FELIX 14434784F

002527 GONZALEZ ARANDO, JOSE ANTONIO 14874353T

002542 GONZALEZ ESESUMAGA, JUAN MANUEL 16035430Z

002547 GONZALEZ FLORES, ADOLFO 900042229L

002568 GONZALEZ MARTIN, BORJA 16027655J

002571 GONZALEZ MARTINEZ-ATIENZA, LUIS CARLOS 900042272Q

002573 GONZALEZ MARTINEZ, JOSEFA 900023751X

002575 GONZALEZ MATA, JUAN IGNACIO 14831466P

002580 GONZALEZ NACHE, JOSE M. 14522802G

002604 GONZALEZ SERNA, JOSE 14834364P

002619 GONZALEZ DE ZARATE RUIZ, JOSE MANUEL 16220404E

002627 GOODWIN CYRIL, CHARLES 900035406G

002628 GORDO MORENO, CIRILA 900040441W

002629 GORDOA EZQUERRA, ALBERTO 14512874N

002645 GORRIARAN PEREZ, MANUEL 14354755H

002652 GOYENECHEA HECTOR, HECTOR MAURICIO 900036837D

002695 GUMUZIO AQUECHE, ICIAR 14901355T

002699 GUTIERREZ BERRONDO, JESUS 900020530D

002722 GUTIERREZ TREVILLA, MARIA REFUGIO 900038930D

002735 GUZMAN URIBE, DOMINGO 14841766G

002737 GUZMAN URIBE, MARIA ELENA 14508759Z

002738 HALLAM DEREK, WILLIAM FARADAY 900028068A

002739 HALLAN ., MARIA OTILIA 900040399Y

002741 HARVEY TREMBLAY, MARIE GABRIELLE 900036341L

002742 HECHT PARDO, JUAN CARLOS LO0000121

002743 HECHT WITTIG, BURKARD HUGO 900019964H

002746 HENKELL DUNISCH, BERND 900036385V

002749 HENRIQUEZ MARTINEZ, ALBERTO JOSE 42444122Z

002751 HERA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 14524850M

002753 HERMOSILLA BILBAO, MATILDE 14508066B

002756 HERNAIZ ESCORZA, ROBERTO 14127508B

002761 HERNANDEZ COLLAZOS, BENITO 14220537M

002769 HERNANDEZ LOPATEGUI, M. INMACULADA 900040699F

002777 HERNANI BENGOA, ANA M. 16026655W

002779 HERNANZ PEREZ, TXOMIN 900041745H

002805 HONNEN GELIEN, HANNELORE 900030458R

002820 HROLD MORLEY, CHRISTOPHER 900025967H

002829 HURTADO LANCHO, LORENZO 14904796Z

002834 IBAÑEZ GONZALEZ, ANTONIO 14378491H

002872 IGUAL GOMEZ, MARIA LAURA 900042034P

002880 INCHAURTIETA ANSOLEAGA, LEANDRO 14776084X

002892 INGENIERIA INCUSU, S.A. 900027080G

002896 INYMAR S.A. A48123269

002900 IÑIGUEZ OCHOA, JOSEBA ANDONI 14880416Z

002932 ISLA GARCIA, FLORENCIO 14478858J

002935 ISLA LOMBERA, JOSE IGNACIO 14515924A

002936 ISPIZUA ALBERDI, GABRIEL 16027262B

002956 ITURREGUI PEÑA, ARTURO 16029776H

002959 ITURREGUI PEÑA, JUAN LUIS 16090647P

002972 IZA MONGE, ITZIAR 24404629L

002973 IZA SORONDO, FELIPE 900041713D

002977 IZCO DE LA IGLESIA, FCO. JAVIER 14825149Q

002980 IZCOA BURUAGA, JOSE MIGUEL 72163659D

002985 IZQUIERDO TORRE, GABRIEL 16034695S


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14362 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

002989 JAEN ARREGUI, JULIO ANTONIO 14234002S

002991 JALAIN BADOUX, GERARD 900035087F

003030 JUARROS GARCIA, JESUS MARIA 14248563V

003037 KELLY JAMES M, JAMES 900041542E

003039 KEPPIE JOHN ALAN, JOHN ALAN 900026197H

003046 KONRAD SCHRODER, - 900027306T

003072 LANDA GARATEA, M. BELEN 14219668X

003075 LANDAZURI ORTIZ, ANTONIO 14363187D

003080 LANDETA ZABALA, JUAN MANUEL 14650404W

003098 LARAUDOGOITIA MENCHACA, MATIAS 900157192M

003102 LARGO ABAD, FRANCISCO JAVIER 14533997K

003111 LARRAÑAGA ABAJAS, VICTOR JOSE 14935193M

003112 LARRAÑAGA GASAGAECHEVARRIA, EMILIA 14478839V

003120 LARREA BILBAO, JUAN CARLOS 72246294M

003145 LASSO DE LA VEGA ARRIERO, MARIA FERNANDA 14927485W

003157 LAZARO ARDANZA, MIREN 16033747X

003162 LAZCANO MENENDEZ, M. BEGOÑA 14410760H

003185 LEON MOLINA, ANA MARIA 37311808N

003187 LEON ROJO, CASIMIRO 72160391F

003188 LEON SOLANA, LUIS 14244975V

003199 LEZAMA GARIGORDOBIL, IGNACIO 900038746D

003200 LEZAMA ROCHELT, MARIA 14236415J

003233 LOPEZ AGUADO, RAFAEL 900025529V

003241 LOPEZ ARECHAVALA, MARIA ESPERANZA 14480313L

003242 LOPEZ AROSTEGUI, JAIME 14503977Q

003254 LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL 900041715B

003256 LOPEZ FERNANDEZ, ESTHER 72162434A

003257 LOPEZ FERNANDEZ, LUIS ALBERTO 14232635M

003261 LOPEZ GAYUBO, JESUS M. 14904247V

003262 LOPEZ GAYUBO, JUAN CARLOS 16027672F

003283 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO 14665781S

003285 LOPEZ OQUINA, ALICIA 14236543A

003288 LOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 14675968J

003299 LOPEZ-TAPIA DE LA VIA, GONZALO 16036577B

003316 LORES CHAVARRI, JESUS 16031179H

003317 LORES CHAVARRI, JOSE ANTONIO 16031180L

003322 LOSADA ECHEANDIA, LUIS JESUS 14719838E

003347 LUZURIAGA GANUZA, M. ANGELES 900038702B

003348 LYLE SMYTH, BRIAN 900036229E

003353 LLODIO ARANZABAL, SABINO 900035439Z

003361 LLOPART NOMEN, MARIA ANGELES 16029266Z

003416 MALO-MOLINA DE LA RIVA, EDUARDO 14835788Y

003431 MANRIQUE DE LARA DE LA TORRE, NICOLAS 2430250R

003432 MANSELL ., DAVID 900029302H

003433 MANSITO RODRIGUEZ, ANICETO 14104354H

003442 MARAÑON JAYO, NICOLAS FRANCISCO 16027722B

003443 MARCAIDA BILBAO, JOSE MANUEL 14239078P

003450 MARCO ESPAÑA, S.A. A48062764

003468 MARGALLO PEDRERO, MANUEL ANGEL 11728368R

003473 MARIN PICO, ANGEL ENRIQUE 14539475W

003478 MARIÑAS GOMEZ, PAULA 14836167V

003500 MARTIN BENITO, JOSE MARIA 3252138F

003507 MARTIN HERNANDEZ, AMADEO 6386744N

003510 MARTIN HERRERO, LUIS 14516914G

003511 MARTIN IBAÑEZ, MARIA ANGELES 14393699T

003514 MARTIN LOPEZ, MARIA ANGELES 16029364C

003527 MARTIN PUJOLAR, FCO. JAVIER 14853433X

003531 MARTIN RICO, RAUL 900035128W

003568 MARTINEZ CHAVALA, M. VICTORIA 14248358L

003569 MARTINEZ DE LA MERCED, JESUS 14362976M

003570 MARTINEZ DE LA TORRE, MARIA SOLEDAD 14843875C

003574 MARTINEZ FERNANDEZ, ANDRES 13219373P

003585 MARTINEZ GARCIA, FCO. JAVIER 14510686D

003600 MARTINEZ MARTINEZ, ALVARO 14865776W

003627 MARTINEZ TORRE, JOSE ANTONIO 14242909K

003653 MATE IZQUIERDO, M. ARZANTZAZU 14694189H

003674 MAZAS FERNANDEZ, JOAQUIN ANGEL 14680886D

003678 MC CARRON, JAMES 900032943W

003683 MEABE MORALES, ARANTZA 72256384K

003701 MENCHACA AGUIRREMOTA, MANUEL 14516422H

003706 MENCHACA FERNANDEZ, JUAN IGNACIO 778096Y

003715 MINETO SANCHEZ, DAVID 16035562P

003757 MENDIOLA DEL CASTILLO, ROSA MARIA 14864669E

003761 MENDIZABAL BENGOA, PEDRO M. 900040745F

003770 MENENDEZ GANCEDO, VALENTIN 35216407A

003783 MERLADET ECHEVARRIA, FCO. JAVIER 14915624D

003784 MERLADET ECHEVARRIA, JOSE IGNACIO 14505494S

003787 MESA CHERTUDI, JOSE MARIA 14468398H

003789 MESA REGUERA, ALFONSO 14874750Y

003813 MIJANGOS MENDIA, CARLOS M. 14222899K

003825 MIRANDA MARTIN, MARIA COVADONGA 6995931K

003828 MIRO VIAR, IGNACIO 16027994F

003841 MOLES LARRAMENDI, JOSE RAMON 16027048G

003865 MONCIN LARA, PEDRO 515807D

003866 MONDEJAR MORALES, ANA M. 900027752D

003889 MONTES EGAÑA, JOSE IGNACIO 16027257Y

003896 MONTOSA FUENTES, ANGEL DE DIOS 14703906Y

003923 MORALEJO IGLESIAS, MARIA CARMEN 14698646J

003928 MORALES MENAYO, M. SAGRARIO 16039701F

003955 MORUNO GONZALEZ, CLARA 16038615W

003977 MUDURGA MADARIAGA, M. BEGOÑA 14551469J

003985 MUGUERZA RUIZ, JOSE RAMON 14240907C

003990 MUHR HINDERSON, LAILA ANITA 900035845Y

004029 MUSATADI INCHAURZA, FCO. JAVIER 900030451V

004054 NAVAS SOBRINO, JOSE IGNACIO 900019135V

004056 NAVEA ALDAI, GAIZKA 16036448C

004067 NEBREDA PEREZ, VERONICA NEBPERVER

004076 NOMDEDEU AZOPARDO, JUAN MIGUEL 900041853B

004088 NOVOA VAZQUEZ, AMADEO 34456762W

004102 NUÑEZ PAZOS, JOSE MARIA 900018094B

004112 OCAÑA SALCEDO, PEDRO 74970632Q

004128 OLABARRIA GARAY, AGUSTIN 16034502Y

004135 OLAETA PEREZ DE MENDIOLA, M. ASUNCION 16234332N

004147 OLARRA BORDA, IGNACIO 16038443Z

004160 OLAVARRIA URIBE, JOSE LUIS 72166955Q

004181 OLMO SALGADO, JUAN RAMON 16027066E

004193 OÑATE GARCIA, FCO. JAVIER 14167739S

004195 OÑATE YSEÑ, JACINTO 14862048T

004197 ORAA MOYUA, FERNANDO 14507471Z

004204 ORBEA ZUBIAGA, ELENA 14883179V

004206 ORBEA ZUBIAGA, MANUEL 14239783T

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

004219 ORDIALES GINES, MARIO 900040522Z

004230 ORIBE IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL 14239890S

004257 OROZA NEIRA, EMILIO 24400077K

004264 ORTEGA COBOS, CARMEN 900035199G

004271 ORTEGA GOMEZ, RAFAEL 900031549B

004287 ORTIZ ARIZA, JOSE LUIS 900036541N

004306 ORTIZ-VIGON MARTINEZ-LEJARZA, MAURICIO 14930288E

004317 ORTUZAR GARCIA, RICARDO 14545566K

004318 ORUE GARRASTACHU, SANTIAGO 14830946V

004320 ORUE LECUBE, JOSE MARIA 900021490A

004325 O’SHEA ARTIÑANO, GUILLERMO JOSE 14876587A

004331 OTADUY BERGARECHE, ALBERTO 14207607R

004335 OTADUY GUERIN, IGNACIO M. 14916026C

004340 BARREIROS GALLARDO, ALEJANDRO 30571833A

004342 OTAZUA URQUIJO, JUAN IGNACIO 14492718G

004350 OTERO MENDEZ, EPARQUINO 9595549H

004355 OXANGOITI VICTORIA DE LECEA, GONZALO 14559533G

004362 PABLO RODRIGUEZ, PEDRO DE 14663090S

004367 PACHECO RUIZ, JOSE 900024992D

004371 PAGADIGORRIA RODRIGUEZ, IGNACIO 14451406T

004374 PAGADIGORRIA WICKE, JAIME 16035584F

004386 PALACIOS DOMINGO, ILDEFONSO 16030870P

004400 PAMPARACUATRO PRIETO, GABRIEL 12299272E

004403 PANIFICADORA ORIO, S.A. A48073233

004407 PARDO ETXEBARRIA, JAVIER MARIA 14522630Q

004413 A.F.B.G., S.A. A48204259

004457 ALCEDO ERAUSKIN, IÑIGO 16045900L

004465 ALONSO FEIJO, MARIA ANGELES 10509398P

004468 ALONSO LLAMA, ENRIQUE 14398017V

004475 ALVAREZ GARCIA, M. ISABEL 14866555E

004486 AMBULANCIAS HUVA, S.A. A48188122

004488 AMEZAGA ALBIZU, KEPA 16056775S

004542 ARGALUZA MARTIKORENA, MIREN JASONE 16025213D

004555 ARRI PASCUAL, ALVARO JUAN 16048877Y

004576 AURRECOECHEA ARTOLA, EDUARDO JOSE 16040942Y

004581 AURTENECHE DE LA CRUZ, EMILIA 14915748H

004582 AURTENECHE MENOYO, JOSE LUIS 14690820F

004595 AZPITARTE CADIERNO, MARIA DOLORES 14536098Y

004601 BALLESTEROS DE LA PRESA, LUIS RAMON 14687105H

004602 BAÑARES MUÑOZ, ROSA 14893556K

004613 BAREÑO GARAY, IGNACIO 16028641X

004616 BARRENECHEA LANDETA, IGNACIO 14239792D

004632 BASTERRECHE ARCOCHA, LUIS JUAN 14912303T

004645 BEGOÑA MARTINEZ, AITOR 16037794D

004668 BERISTAIN IBARROLA, JOSE IGNACIO 14919442D

004676 BETRAN PES, TERESA 18160188D

004677 BIDEA ITURREGUI, JESUS MARIA 14540393T

004720 BORRERO GORDILLO, MATIAS 29341218A

004808 CURROS SESTO, JESUS 900040362S

004818 DIAZ VECINO, JOSE 16042982E

004835 ECHARRI ALONSO, DOMINGO 72244600J

004840 ECHEVARRI BASTERRA, MARTA MARIA 14244353Q

004885 ESTENAGA ECHANIZ, JAVIER 15340097V

004888 ETXEBARRIA LANDAZABAL, JON 16036938G

004895 FAVA MARTINEZ, JUAN EDUARDO 900020949Z

004909 FERNANDEZ PEREZ, JUAN MANUEL 16035831R

004917 FLAMINI VAZQUEZ, HECTOR OSVALDO 900030107H

004924 FORCELLEDO NIEMBRO, JUAN FERNANDO 10764307P

004934 FUENTES PEREZ, LUIS 12205612H

004989 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA LUZ 11031716L

005012 ONDYNE, S.A. A48239552

005026 GARCIA SOSA, MATIAS 42662646S

005028 GARCIA VISO, ANTONIO 14908569S

005047 GOIRICELAYA ESPINO, JESUS 14680125F

005057 GOMEZ ARISTONDO, RAMONA 900035572D

005061 GOMEZ GALAN, SALVADOR 14240218K

005071 GOMEZ MARTINEZ, PEDRO MIGUEL 22703263D

005077 GONZALEZ ARRATE, MARIO 22701876W

005090 GONZALEZ PEÑA, ERNESTO 31959537W

005109 GOYA SANTOS, FELIX 14451481Y

005117 GUERENABARRENA CAMPDEPADROS, JOSE RAMON 14884777M

005121 GUERRERO MARIJUAN, AURELIO 14702513Q

005144 HERNANDEZ BOLADO, PABLO ALBERTO 14702748K

005173 IDIONDO ARTECHE, VICENTE IGNº 14214963C

005181 IMAZ AGUIRRE, JOSE VICTOR 14519055Y

005212 JONAS GARRI, S.A. 900024544K

005218 LABAD SASIAIN, JOSE JAVIER 14422896X

005221 LACUNZA ARRINDA, JONE 16041665Q

005230 LANDA ZALBIDEA, MARIA VICTORIA 14675084A

005247 LARRINAGA LIBANO, PABLO 14746034K

005252 LASHERAS PRESAS, JOSE MARIA 32402667Z

005263 LECERTUA RODRIGUEZ, JOSE 16039785E

005312 LOZANO CAMPILLO, JULIAN 22404820Z

005323 PEREZ EGUES, GERMAN 30551370X

005324 PEREZ ELGUEZABAL, MARIA JUNCAL 16029039V

005344 PEREZ JIMENEZ, TOMAS 900040884P

005357 PARRAZAR VILLATE, AITOR 16046103S

005362 PASCUAL DIAZ, ANA MARIA LOURDES 22726519N

005383 PAZ GONZALEZ, AGAPITO PAZGONAGA

005412 PEÑA OCERIN, CARMELO 11217094V

005423 PEREA LOPEZ DE LETONA, SANTIAGO 14231534P

005429 PEREIRA SAEZ, JOSE ANTONIO 14673660M

005433 PEREIRO PEREZ, MARIA JOSE 14688320Z

005434 PEREIRO RODRIGUEZ, GUMERSINDO 33068138A

005441 PEREZ-ANUZITA ZARRAGA, JOSE MARIA 14856038Q

005451 PEREZ BENEDI, RICARDO 14877610Z

005467 PEREZ OCHANDIANO, JOSE RAMON 14208019E

005476 PEREZ PEREA, M. FELICIDAD 14878080R

005483 PEREZ RODRIGUEZ, SERGIO EUSEBIO 900040552K

005489 PEREZ SAÑUDO, JAIME 14120356N

005490 PEREZ SIERRA, RICARDO PABLO 900041670N

005494 PEREZ URIARTE, JOSE LUIS 16038227M

005504 PERTICA ZARRABEITIA, ANTON MANUEL 14827444B

005521 PINILLA VALLEDOR, FCO. PASCUAL 354537S

005522 PINILLA VELA, ALFREDO 24342971R

005524 PINKSTON JAMES, DENZIL 900020581Z

005531 PIRLA TORO, GERARDO 14848226R

005535 PISOS SANMARTIN, JESUS 16040511N

005547 POLVLIET FRANCISCA, CAROLINA 900033216E

005552 PONS DAMIANI, PABLO E. 900040422Y

005565 POZO BIAIN, JUAN ANTONIO 900021312D


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14363 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

005586 PRESENCIO URETA, MARIANO JESUS 16038224W

005587 PRIDA PELAEZ, FCO. JOSE 14877293L

005592 PRIETO VEIGA, FCO. JAVIER 900041856Z

005605 PUIG ESTEBAN, MARIA LUZ 14502556K

005612 QUIJANO GONZALEZ, ALFONSO 16044748V

005628 R.Z. MODAS, S.A. 48152144B

005637 RAMIRO DESCALZO, MERCEDES 12204631A

005641 RAMOS COZAS, ANTONIO 16032250P

005643 RAMOS FERNANDEZ, JUAN FELIX 9163751E

005675 RECIO LOBO, SIMON 9974045A

005688 REGUEIRO ALLENDE, JOSE MANUEL 12357866N

005715 REVUELTA BARRERA, IRENE 900026231Y

005722 REY SAGREDO, JOSE ANTONIO 14661395E

005734 RICA ALMAZAN, FRANCISCO 14165885R

005736 RICA ARANDUY, JOSE LUIS DE LA 14877785M

005737 RICA ARANDUY, JOSE IGNACIO 14869876P

005755 RIOLA VAZQUEZ, MARIA LAURA 14861542T

005761 RIVACOBA OCHOA, MARIA BELEN 14880381W

005788 RODERO FERNANDEZ, JOSE JESUS 14701855W

005789 RODERO PALACIOS, ROSA 14708848A

005800 RODRIGUEZ ASPIRICHAGA, MARIA BEGOÑA 16041484L

005803 RODRIGUEZ BARRERA, MARIA 14838905H

005807 RODRIGUEZ CARRANDI, JESUS M. 16032700K

005808 RODRIGUEZ CASANUEVA, JOSE MANUEL 14654949Q

005823 RODRIGUEZ GARCIA, PURIFICACION 14432402V

005847 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSEFINA 1201660W

005863 RODRIGUEZ TAGARRO, EMILIO 9656944A

005875 ZUBIAGA RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO 14869193S

005877 ROIG CRISTOBAL, ROCIO 900040350A

005881 ROJAS GONZALEZ, JOSE LUIS 900023395E

005894 ROMAN ARIAS, PABLO FCO. 24862804B

005896 ROMAN GONZALEZ, ANGEL 14238243R

005905 ROMERO CECIAGA, MIGUEL ANGEL 15336726G

005908 ROMERO MARTINEZ, LUIS MARIA 14387213T

005914 RONCERO MARTIN, BERNABE 7943702P

005928 ROYO LARREA, ALBERTO 72164706K

005936 RUEDA GUTIERREZ, M. DEL PILAR 13694343M

005938 RUEDA RAMILA, ABILIO 1470061Q

005960 RUIZ GOMEZ-QUINTERO, ENRIQUE 26145151Q

005964 RUIZ-GOPEGUI LOPEZ, RAFAEL 900035877S

005965 RUIZ GUTIERREZ, DEOGRACIAS 900033764H

005977 RUIZ MATUTE, FEDERICO 14460359Y

005989 RUIZ UGARTE, FELIX 14388085K

006006 SAWATZKI KUKELKA, REINARD 900028218S

006007 SAENZ ABAD, FERNANDO 14838489Q

006017 SAEZ CASTRO, MIGUEL 72236440H

006020 SAEZ GAY, JUAN MANUEL 14851248X

006033 SAGASTI BARRENETXEA, EMILIO 15768848W

006043 SAINZ IGUAL, ALFREDO 14851716H

006061 SALAS ZUDAIRE, ALEJANDRO 14656414D

006077 SALINAS MARTINEZ, JUAN ANTONIO 14241774J

006115 SAN MARTIN CARREÑO, MARIABEGOÑA 50390945S

006116 SANMARTIN CONSTENLA, ANTONIO 900040549H

006117 SAN MARTIN ECHEANDIA, JOSE ANTONIO 14479124A

006128 SANS CAÑADA, BELEN 900038868Q

006160 SAN SEBASTIAN LARRAZABAL, ANTONIO 14107593Z

006176 SANTAMARIA VALLEJO, MIGUEL 12173274H

006178 SANTIAGO JIMENEZ, MARIA CARMEN DE 37608144Q

006191 SANTOS SALCEDO, JUAN IGNACIO 16028089X

006192 SANTOLARIA DEL SOLAR, FERNANDO JOSE 14494346E

006217 SAROBE AZPIAZU, PEDRO 15321091D

006218 SAROBE ITURREGUI, JAVIER 16046708E

006234 SAZ ARENAS, CARLOS DEL 14783524K

006239 SEBAL MURGA, ROBERTO 14515118W

006247 SEGOVIA USANDIZAGA, JUAN CARLOS 900032086L

006248 SEGURA HECTOR JOAQUIN, HECTOR JOAQUIN 900016893Y

006254 SENA HOOKER, CHARLES JOSEPH 900040729Z

006256 SENA LAZCANO, JOSE RAMON 14824123W

006278 SERRANO SANTOS, CARLOS 51703012R

006286 SERTUCHA MENCHACA, JUAN MARTIN 16028378T

006289 SERVICIOS VASCOS DEL AUTOMOVIL, S.A. A48145775

006310 SMITH BASTERRA, GABRIEL 16036773T

006313 SMITH PRADO, PIEDAD 14646400T

006315 SMITH ZUBIAGA, GABRIEL 16028325Q

006316 SMITH ZUBIAGA, RAFAEL 16026339P

006317 SMITH ZUBIAGA, RAMON 14916497P

006326 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, URLAN F48161707

006350 SOMME BOLIVAR, ELISA 14895414Q

006355 SORAZU AGUINAGA, JESUS 900031257H

006370 SOTELO MONTON, PEDRO MARIA 72241156L

006389 SUAREZ VELASCO, LUIS IGNACIO 13604494V

006401 TAJES FERNANDEZ, ANTONIO 14841482L

006404 TALLERES MAREL S.A. A48059943

006408 TAPIA GOMEZ, JOSE MARIA 14886221T

006409 TAPIA RUIZ, ALEJANDRO 28333006L

006410 TAPIA SAENZ, ADRIAN 1452467V

006418 TEJEDOR OLMOS, DOMINGO 2865584Z

006423 TELLERIA LEIVA, JUAN CARLOS 14936138F

006437 TINDUKASIRI RAWI, - 900024860S

006439 TIO CABEZUDO, LUCIANO DEL 14640455N

006451 TOLOSA MARTINEZ, MARIA PURIFICACION 900023512R

006473 TORRONTEGUI ALZOLA, JOSE IGNACIO 14215788V

006535 UGARTECHEA EGUIRAUN, AGUSTIN 14437470W

006539 UMARAN GARCIA ITURRI, LUIS MARIA 14215425E

006540 UMARAN OLABARRIETA, MARIA BEGOÑA 30617539P

006552 UNZURRUNZAGA ASTIGARRAGA, PEDRO M 14464533V

006555 URANGA BARRENETXEA, MARIA SOLEDAD 16025681V

006556 URANGA LOSADA, MARIA NIEVES 14103526H

006558 URBANO MOZO, MARGARITA 14819764J

006570 URGOITIA ESCUDERO, JOSE RAMON 14379956B

006577 URIARTE AYO, FCO. JAVIER 900034178H

006578 URIARTE BASABE, MARIA ISABEL 14433131X

006592 URIARTE ORTIZ, JUAN M. 14824873Q

006598 URIARTE SAEZ, MARIA ISABEL 14540091C

006616 URIBE AMANN, FEDERICO 14468010K

006630 URIBE-ECHEVARRIA VILLALABEITIA, PATRICIO 14821858Z

006633 URIBE GONZALEZ AUDIKANA, M. ELVIRA 14923282P

006641 URIEN URIBE, MATILDE 900042279T

006649 URIZAR GUTIERREZ, MARIA MERCEDES 14895070V

006674 URRUELA GONZALEZ, VERONICA 900032060Q

006689 URTASUN ELORZA, MARIA DOLORES 14838124L

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

006693 URUÑUELA DEL RIO, CRISTINA 16039251V

006703 VAL AMEGUGO, MIGUEL ANGEL 900033179P

006714 VALTIERRA CUBERO, JESUS M. 900040346E

006717 VALLE CAÑAS, JOSE ANDRES 900042057P

006722 VALLE URRUTIA, LUIS FERNANDO 14897071V

006729 VAQUERO SUAÑA, MARIA DOLORES 11634346A

006733 VARELA PEREZ, JESUS MARIA 14848876F

006746 VECINO PEREIRA, M. JESUS BELEN 14467358J

006748 VEGA CUE, JOSE LUIS 72245623R

006751 VEGA MENCIA, JESUS 900028572R

006759 VEIGA LOPEZ, SANTIAGO 14165621J

006762 VELA IBARRA, JUAN RAMON 14931326W

006786 VENTIN SANCHEZ, JOSE LUIS 34920941H

006787 VENTOSA PEREZ, JESUS M. 16028922S

006798 VICARIO GARCIA, RAMONA 12653046X

006818 VIDAURRAZAGA ZUGASTI, JAVIER 16025443D

006828 VILORIA SERRANO, JUAN CARLOS 13055211C

006833 VILLA GONZALEZ, PEDRO RAIMUNDO 900039589R

006834 VILLA RUIZ, EVARISTO 900024422Z

006835 VILLA URDIALES, NICANOR 9687728J

006838 VILLAESCUSA JORDE, ANIANO 12985432T

006860 VILLAR OTERO, JULIAN 14206432E

006862 VILLAR DEL POZO, PEDRO 14330458D

006891 YBARRA YBARRA, FRANCISCO BORJA 72245803C

006904 ZABALA ASTORQUI, JULIAN 900035277J

006905 ZABALA CANTARELL, FCO. JAVIER 16032015A

006907 ZABALA ECHEVARRIA, MARIO 14217936A

006934 ZABALLA ALVAREZ, FERNANDO 22700372Q

006942 ZALBIDE ECHEVARRIA, MARIA CONCEPCION 14161556L

006950 ZALDUA AZURMENDI, MARIA ASUNCION 15132739G

006965 ZAPATERO MARTINEZ, MARIA NIEVES 14870605R

006970 ZARANTON GARCIA, M. TERESA 16029010B

006974 ZARATE INCHAURRONDO, BLANCA 50265651W

006977 ZARATE ORTIZ DE URBINA, LAURA MARIA 14909617M

006982 ZARRAGA ALVAREZ, ANDONI 16036013E

006991 CABELLO LORENZO, ANDRES 20250768G

006992 ZARRAGOITIA ENCERA, LIDUVINA 900019646E

007005 ZOBARAN GOMEZ, GUSTAVO 900018192V

007007 ZOBARAN GOMEZ, MARIA DEL MAR 14841691K

007015 ZORRILLA RUIZ, MANUEL MARIA 13582412S

007019 ZORROZUA AYERBE, AITOR 16041917S

007020 ZORROZUA AYERBE, JAVIER 16030863R

007039 ZUBIAGA CARLES, CARLOS 14868236R

007045 ZUBIAGA PAGADIGORRIA, IÑIGO 16025907J

007046 ZUBIAGA PAGADIGORRIA, MANUEL 14240033C

007059 ZUBIZARRETA MENDIOLA, FRANCISCO 14121911A

007064 ZUGADI ZULUETA, IBON 16034658R

007069 ZULOAGA GALLARZAGOITIA, RAFAEL 25044C

007083 ZUMAQUE LARRAZABAL, IGNACIO 14863024X

007121 ASESORIA GENERAL ECONOMICO ADM S.A. B48117766

007142 BLANCO ESPARZA, FERNANDO 14880036W

007176 COTANO URRUTICOECHEA, J. IGNACIO 14906293Q

007187 DUEÑAS GALARZA, JESUS ANTONIO 14907800M

007201 ESPARZA ONTABILLA, JOSE A. 14531641B

007205 EXTREMIANA ALONSO, RAMON 14335030G

007210 FERNANDEZ MARTIN, JOSE RAMON 14926038G

007221 GALVEZ SANCHEZ, JUAN 14235249C

007231 GARCIA GOITIANDIA MARTINEZ SAN VICENTE, GONZALO 16198450X

007244 GOMEZ PEREZ, ANDRES PABLO 14878095Q

007271 HERRERO HERRERA, ANTONIO 319132F

007286 ITUARTE IBAÑEZ DE BETOLAZA, MARCELINO 14714526T

007300 LECHOZA GONZALEZ, JOSE LUIS 14820608Y

007315 LOPEZ TABOADA, ANGEL C. 11668271A

007322 LLONA BILBAO, JOSE ANTONIO 16029059Z

007334 MARTIN ARILLA, FLORENTINO 14221691D

007352 MAZPULE HERRERO, MAXIMIANO 13655675T

007372 MORA-GRANADOS VILLARRUBIA, RICARDO 3546499Z

007373 MORENO-LUQUE FERNANDEZ-CAÑETE, JUAN MANUEL 900027187L

007389 ORMAZA GARAY, JUAN 72165104M

007396 OTERO VAZQUEZ, JOSE LUIS 14930896D

007408 PELAEZ PICOS, JOSE ANTONIO 71853036R

007422 RAMIREZ FLORANES, ANGEL 72236022Z

007439 ROMO DUARTE, MANUEL 14554222Y

007449 SALA MIGUEL, EVANGELIN 15884105Y

007453 SANCHEZ VILLARROEL, MARIA PILAR 14682727X

007454 SANCHO HEPPE, JOSE RAMON 14166616L

007474 TORRE PRADO, JESUS DE 14237268S

007477 UGARTE GOICOECHEA, JOSE ANICETO 14232438S

007495 VELASCO IRAZABAL, IGNACIO 14471105B

007504 ZAMARBIDE OSINAGA, JESUS 15724263Z

007529 MORAL IBARRONDO, JOSE ANTONIO 14510928K

007540 ABAD RODRIGUEZ, RAUL 16045132X

007572 AUTO SUMINISTROS GETXO, S.L. B48169395

007590 BASURTO ORMAECHEA, IMANOL 14675172E

007598 BILBAO BENGOECHEA, ILDEFONSO 14232557L

007668 FERNANDEZ ARIAS, MARIA LUISA 14460395L

007674 FERNANDEZ MENDEZ, ALBERTO 14893253V

007708 JOKOAK, S.A. A48148225

007713 GOVILLAR LARRAÑAGA, BEGOÑA 14832054K

007728 IMAZ MARCOS, JOSE MANUEL 14550466E

007744 LEON DIAZ DE YLARRAZA, MANUEL DE 17086809V

007746 LIZARRAGA GUERRICAGOITIA, MARIA 14478864L

007748 LOPEZ ALEJO, MARCIANO 14651728S

007786 MILLAN PARDO, M. CARMEN 14393603L

007799 OLABARRIA BAYO, JOSE LUIS 14680048E

007828 RECIO GONZALEZ, ALFONSO 16037285Y

007831 AGUINAGA CHURRUCA, DIEGO 14915759Y

007832 ALONSO-ALLENDE AZNAR, MARIA DEL MAR 14858378X

007847 CAMARA RICONDO, JOSE LUIS 14373818Z

007850 CAPARRINI ESCONDRILLAS, MARIA ANGELES 16034267R

007855 CRESTTO CESPEDES, LOUIS HERBERT 16064750D

007858 DIEGO MINTEGUI, MARIA ANGELES 14680740R

007877 GOMEZ GALAN, ANTONIO 28503606M

007884 HELGUERA MARTINEZ, BRUNO RAUL 14565915S

007915 PEREZ DOMINGUEZ, MIGUEL 16046096P

007920 RAMOS EGAÑA, JUAN JOSE 14220711H

007925 RUIZ JIMENEZ, ANA MARIA 14502528Q

007942 VAZQUEZ RUBIO, JUAN JOSE 16033935Z

007977 SANTAMARIA VALVERDE, JOSE LUIS 14215597X

007988 SIERRA CRESPO, EULOGIO 14832608T

008004 UNANUE RUIZ, CARMEN 16025068W


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14364 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

008026 ZULUETA KORRALETXE, JULEN 16025540Z

008077 HIREA KIROLAK, S.A. A48158174

008111 BASAGOITI 044, CDAD. PROPIETARIOS CPBASAG44

008133 SAIZ FERNANDEZ, GONZALO 14399419Q

008153 MIGUEL MULAS, NARCISO 14210197S

008181 SANTAMARIA CARRILLO, JOSE ANTONIO 30612143V

008206 AJUBITA //, JOSE MARIA 900050773F

008217 ARECHEDERRA QUINTANA, JAIME 900158243K

008223 AZCORRA JUAN, VDA. DE 900050800B

008246 AIZPIRI /, LUIS ALBERTO X07061872

008247 BILBAO URRUTICOECHEA, JUAN 14676103X

008287 CASAS MOLGOSA, SALVADOR 39286074G

008300 CERMEÑO OTERO, ANGEL 14673267A

008338 CHARTERINA ARECHAVALETA, IGNACIO 14403302N

008355 DIEZ SINDIN, JOSE IGNACIO 14839603A

008367 ECHEVARRI LLANO, ANTONIO 14478293T

008377 ECHEBARRIETA URIARTE, ENRIQUE 14733618W

008387 EGUSKIZA MENCHACA, JULIAN 16026003V

008388 EGUSQUIAGUIRRE ZARRAGA, JOSE RAMON 14682455Z

008431 FERNANDEZ REQUEJO, LUIS MANUEL 10546562G

008453 GALLEGO MUGURUZA, VERONICA 30560579L

008489 GONZALEZ LOPEZ, MARCELINA 14908257W

008511 GARRIDO IBARRA, BERNARDETTA 16025692M

008568 GOYOAGA URUÑUELA, MARIA VICTORIA 14865035C

008588 GUTIERREZ GUTIERREZ, PEDRO 72119117H

008606 HERNANDEZ FERNANDEZ, MARGARITA 16037210T

008608 HERNANDEZ JAMBRINA, ALFONSO 11721196M

008636 IGLESIAS ECIOLAZA, FERNANDO 16037007G

008643 INSTALADORA DE ALGORTA S.L. A48118608

008646 IRIBAR ARROTEGUI, JAVIER I. 14490200Q

008655 JAUREGUI BELAUSTEGUIGOITIA, MIREN 16048567H

008683 LATASA MARTIN, MIGUEL 15010736Q

008685 LAUCIRICA EIZAGUIRRE, SERAFIN 900017494D

008715 LOPEZ-URALDE CAÑO, JESUS 14640463C

008725 LOSADA ROLAN, ELENA 34669320V

008738 MADARIAGA RUIZ, MIGUEL ANGEL 16031182K

008757 MARTIN MARTIN, SEVERIANO 16040331Q

008760 MARTIN VIDAL, ESTEBAN 14388342W

008765 MARTINEZ FRANCO, JESUS 14488669A

008770 MARTINEZ PEÑAFIEL, GONZALO 14475332Y

008773 MARTINEZ MONTOYA, AGUSTIN 72242762S

008776 MATUTE BENITO DEL VALLE, ANDRES MARIA 16032960M

008777 MEDIANO MARCO, MARIA PEÑA 17410736N

008778 MELGOSA SAINZ, MARIA ARANZAZU 14930384A

008790 MINTEGUI IRAIZOZ, MARIA CARMEN 14407939A

008803 MONEDERO DEL CERRO, EMILIO 14872237T

008807 MORENES SOLIS, MARIA ROSARIO 31549920S

008826 NEBREDA SAN SALVADOR, ALEJANDRO 14930007V

008854 ORTEGA GONZALEZ, AMELIA 900038610B

008869 PALACIO HICK, JORGE 14214340H

008878 PEDROSA OLABARRIA, LUIS MARIA 14702786J

008886 PEREIRO PEREZ, JAVIER 16039592J

008896 PEREZ PADRONES, MARIA ROSARIO 14226205S

008914 PRADO LATORRE, MARIA PILAR 16026098C

008949 RODRIGUEZ BASAURI, IGNACIO 14231660L

008954 RODRIGUEZ MATE, FRANCISCO JAVIER 22708235J

009038 SMITH PRADO, SANTIAGO 15175371V

009060 TARAMONA RIVAS, MARIA 14927251K

009069 TOBIN BASTERRECHEA, JULIAN X1232844K

009094 GOTI GONZALEZ, LUIS ESTEBAN 16492141Z

009114 VEIGA CASTRO, LUIS GERARDO 16029815B

009123 FONSECA GRIS, TERESA 7893094T

009126 LASA PUJANA, GEMMA 15323684A

009131 URRUTIA GARMENDIA, JOSE 14238837C

009146 MORA TARNO, TERESA 7455159P

009150 LINAZA TAMAYO, JUAN IGNACIO 14920409X

009159 NAVEA ALDAY, ALBERTO 16036447L

009160 RUIZ CASTRO, EDUARDO 14396909J

009165 BESCOS GARCIA, MANUEL 5476833G

009166 JUDEZ LACAMBRA, MARIA CONCEPCION 16433776T

009167 BENITEZ BARRERAS, IGNACIO 16029212Y

009169 ALLENDE GAMINDE, JOSE ANDRES 72387771D

009172 PEREZ GARCIA, FELIX 14221209X

009174 ARIAS ALCARAZ, DIEGO 30114721Q

009176 RUFIAN CARNEIRO, LORENZO 14234775Y

009203 URQUIZA EPELDE, DANIEL 16044099N

009204 URQUIZA LEGORBURU, ALEJANDRO 14844163D

009213 USANDIZAGA GRASSET, MARIA TERESA 36786589K

009226 VELASCO GOYENECHEA, PILAR 16032371Z

009243 VILLAR MUÑOZ, CECILIO 16040418B

009252 ZABALA UGARTE, MARIA AMAIA 16028825X

009258 ZARATIEGUI ZUBIKOA, JUAN ANTONIO 16158870J

009306 ALDECOA URIZAR, BLANCA 14206236X

009348 ANCLA, S.A. A29000114

009351 ANDRES CALLEJA, FERNANDO 15225449R

009409 AZQUETA BERNAR, SONIA 16025852G

009462 BENITO-VALLE IBARGUEN, ANDRES 16025169B

009482 BILBAO ARENAS, ANA ISABEL 14239582Y

009526 MAIDAGAN GOIKOETXEA, MERCEDES 22712445Z

009536 SANTIAGO GUINEA, ROSARIO ALICIA 72238032T

009565 INMOBILIARIA LAGA S.A. A48014559

009571 MERLADET SARRIA, ABDON 14477052R

009611 MALLEA MARTINEZ, JOSE 900158148H

009651 TROJAOLA GOMEZ, DOMINGO 14384414F

009662 GARCIA NAVAMUEL, MARIA ELENA 14940566L

009670 ALGORTAKO 32, CDAD. PROPIETARIOS CPALGOR32

009697 ASENSIO MILLAN, PABLO 16048228R

009767 ALQUILER DE VEHICULO A LARGO PLAZO, S.A. ALQUILA A

009998 ORIVE URIBE, MARIA CARMEN DE 16572296Z

010024 LARENA IBAÑEZ, ALEJANDRO 2937573J

010031 PAZ GARCIA, BERNARDO 14717775Y

010082 FIERRO SANTAMARIA, ISABEL 14915037C

010093 GOMEZ ANTOLIN, MARIA SOL 16037576K

010128 PEÑA SARRIA, MARIA ANGELES 14424382R

010153 VIAR ARISTEGUI, ROMAN 16027845L

010163 ACHIRICA ALBIZURI, MARIA DOLORES 72384429W

010183 BATLLE VALLDEPERES, JOSE 36511951A

010191 CASADO FERNANDEZ, MARIA ELENA 46110300S

010194 CORNEJO FERNANDEZ, EDUARDO ANDRES 900035354K

010203 ELOSEGUI IRURTIA, ARTURO 15955951T

010210 FLORENCIO SATURNINO, PILAR 900025646L

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

010233 MIKROA, S.A.L. A48120364

010244 RECREATIVOS AROFE, S.L. A48162309

010254 SALINAS MANGAS, LUIS MARIA 14837177S

010290 LEZAMA LEGUIZAMON, MARIA DOLORES 87700R

010306 SARRIA GANGOITI, NATIVIDAD 14747008Y

010310 TALLERES JOSELU, 900051332Z

010362 EDIFICADORA ZUGAZARTE S.A. A48179022

010390 MATIA BARRENA, URTZI 16056335N

010411 TELLETXE 8 AL 18, CDAD. PROPIETARIOS 900051153L

010437 LOPEZ VAZQUEZ, ILDA 14943558K

010530 PEDRO TAMAYO, MARIA LUISA DE 30567612Z

010573 GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, NICOLAS 16045722W

010593 PEREZ BOUZAS, IDOIA 16044101Z

010598 SAEZ ABASCAL, RAFAEL 14478877D

010604 ZARRAONAINDIA MARTINEZ-NANCLAR, DOMINGO 14563737E

010608 TORCIDA GOMEZ, JOSE LUIS 13669121Z

010619 ORTIZ HORMAZABAL, JOSE LUIS 13657717H

010634 TRI, S.A. A48271779

010656 GARCIA OLAGORTA, LAURA 16042310V

010668 HEPPE GRISALEÑA, MIGUEL ANGEL 16042616R

010673 BILBAO URIBARRI, MARIA JESUS 16043150Y

010689 LUNA SANCHEZ, RICARDO 38009287Q

010714 PALACIO PEÑAGARICANO, AITOR 16041572S

010728 SANTAMARIA ORTIZ, JOSE ANTONIO 16045410N

010747 VARAS ARENAS, GERARDO 16045235K

010749 ZAFRA LLORENTE, JOSE 900041299D

010751 ZAYAS ARANCIBIA, FCO. DE BORJA 14862371R

010790 SAEZ CASTRESANA, JOSE MANUEL 22713986Z

010796 MELENDEZ LATORRE, CARLOS 16026652E

010805 RODRIGUEZ LOPEZ, ALEJANDRO 3425690R

010831 ALLEN SUSAN MARIE, SUSAN MARIE J 900021450D

010858 ANTONIO CONESA, S.A. A48218184

010875 ARISTIMUÑO CANTARELA, ESTHER 14869173H

010879 ARRATE ARRIEN, JOSE IGNACIO 14919986R

010920 BARQUIN, C.B. E48215966

010923 BARRIO GUTIERREZ, GABRIEL ANGEL 14214571L

010939 BERGE RUIZ, ANA MARIA 14093773V

010946 BILBAO BILBAO, IGNACIO 16037030G

010961 BUENO BASARTE, MIREN EGUZKIÑE 16025050F

010965 CABARCOS GOROSABEL, LUIS ANDRES 14689631Z

010979 CANALES ECHANOVE, MERCEDES 16043106P

010989 CARRERA ZUÑIGA, VICTOR 16026695L

011002 CESPEDES CUBILLO, JUAN JOSE 16040170Q

011005 CHICANO PESQUERA, FCO. JAVIER 16047329E

011045 ECHEVARRIA ITURREGUI, JESUS 16025566V

011054 ELEJOSTE PEREZ, ANTONIO 900040558G

011070 ESTRADA HUELGAS, JOAQUIN 27281273F

011073 EULATE GANDARIAS, MARIA LETICIA 900041185X

011094 FIDALGO FERNANDEZ, INDALECIA 16046470Z

011118 GARCIA OLAGORTA, DIANA 16029116W

011147 GONZALEZ GARDEAZABAL, AINHOA 10045921G

011149 GONZALEZ LEARRA, MARIA PILAR 14535367B

011174 HERNANDEZ ZABALA, CARLOS ALBERTO 900040722F

011179 HORMAZA LARREA, JOSE ANGEL 16027223H

011196 INGENIERIA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. B48119408

011197 INICIATIVAS CONSTRUCTORAS, S.A. A48232318

011217 LACUNZA MANDADO, RAMON 15593016M

011252 LOPEZ CAÑIZARES, MANUEL 24113614T

011258 LOPEZ CARRASCO AMEZAGA, GUILLERMO 14948591V

011260 LOPEZ-GUEREÑU GARCIA-VICUÑA, ALFREDO 15947958B

011286 MARTIN MAS, JAVIER 16038929V

011291 MARTINEZ GONZALEZ-LANGARICA, YOLANDA 14336239V

011305 BAUTISTA MARTIN, MIGUEL ANGEL 3407300B

011319 MIGUEL SAN MIGUEL, MARIA PILAR DE 14457993D

011321 MILAN VEGA, ANDRES 16026300S

011326 MONGE BERGE, ELENA 14222061B

011327 MONTALVILLO MUÑOZ, FULGENCIO 3285791B

011344 NOVO VILLAR, OLGA 76557151H

011353 OLASCOAGA BENGOA, JOSE MARIA 14203016X

011361 ORSET MAULION, FERNANDO DAVID 16065915R

011376 URKIOLA LEJARZA, IMANOL 22704229D

011385 ARAMBURU ZABALA HIGUERA, FDO. JAVIER 13690149C

011411 FERNANDEZ-CASADEVANTE GIL-RODR, MIGUEL ANTONIO 15235257B

011421 GOMILA CARRO, MARIA INMACULADA 14937790A

011425 HECHT HANS, HANS KARL X0683523D

011435 LETE MONTOYA, ENRIQUE ALFONSO 14695763M

011452 NORTH EXPRESS, S.L. F48253371

011454 OLEAGA GOYA, JESUS 30593132G

011466 REBOLLO SAINZ, JOAQUIN 14886126C

011467 RETOLAZA RUIGOMEZ, JUAN MANUEL 14892562Q

011473 SAINZ VARONA, FERNANDO 24409009Y

011483 SORDO MARINERO, RUBEN 14956630Y

011484 SUAREZ BARCENA AMANN, FRANCISCO DE SA 14899434B

011486 TRABADO BETOLAZA, SERGIO AITOR 33500137Q

011527 GOMEZ GARCIA, ASIER 16052294L

011536 IBARRA BASABE, PURIFICACION 14650448T

011570 SAROBE ITURREGUI, PEDRO 16047238T

011584 VIAR URIETA, MARTIN 16027646G

011588 ZUBIETA ALDAY, BEGOÑA 16030457D

011625 PANADERIA ARTESANAL VASCA S.A. A48221055

011641 PEREZ NAVAS, ADELIA 16036481F

011712 RAMON LAMELA, JUAN DE 900039169H

011756 CLUB 7, CDAD. PROPIETARIOS CPCLUB07

011877 ROJO ARROITA, AMAYA 14246400Q

011886 RUIZ GARCIA, PEDRO 14692506Z

011901 SEVILLANO TAPIA, ADELFA 7772491D

011904 BRETON MARTINEZ, JOSE 16396746T

011927 SANCHEZ SEGURA, DOMINGO 900042219D

011928 SANCHEZ VARAS, ARCADIO 7761675A

011939 SANTISTEBAN MARTINEZ, IGNACIO 14917854P

011945 SARALEGUI ARISQUETA, MIGUEL JUAN JOSE 14847321Q

011960 SOLANA FERNANDEZ, EMILIA 14904628F

011980 ARANDUY SAENZ DE YBARRA, JAVIER 14722494X

011993 URIBE AMAN, AGUSTIN 14505196Q

012007 VELASCO QUINTANA, RICARDO 16028455P

012052 ANDREIÑUA DE SANTIAGO, JOSE 16044876F

012064 ARREGUI RIESCO, VICTOR MANUEL 14860031F

012073 BOHORQUEZ PLAZAS, ALVARO ENRIQUE 16056772N

012074 BRAHMI HERNANDEZ, AL GHANSA OU 46245S

012083 ECHEVARRIA CAMPOS, ALMUDENA 16044925X

012084 ELGUEZABAL ELORTEGUI, COSME 14534252T


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14365 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

012095 GARCIA SUAREZ, MARIA VICTORIA 71851441Q

012101 GENERAL DE HOSTELERIA Y ALIMENTACION-SIM, S.A. A48245401

012123 JIMENEZ-EGUIZABAL GUTIERREZ, FRANCISCO 7667206H

012142 MATEO HIDALGO, ISABEL 14531963B

012144 MILLAN SANCHEZ, JESUS ANTONIO 13740102V

012150 OTERO LOZANO, MIGUEL ANGEL 16052855M

012164 ROJO ARROITA, JOSE IGNACIO 14247305R

012171 SUMINISTROS EGOITZ, S.L. B48253983

012172 UNANUE DEL MONTE, IKERNE 16031302A

012224 LERCHUNDI LAIDLER, SUSANA MARIA 16041813A

012230 MIGUEL PEREZ, ALFREDO DE 11708471E

012258 VALLE UBERUAGA ZUMARAN, ERNESTO 15361144L

012302 LOPEZ RUIZ, IGNACIO 16047730D

012325 ARMENTIA SECO, JOSU 16050992M

012328 MENCIA BEITIA, PEDRO JOSE 14606852N

012344 AGUINAGA GALDOS, AMAYA 13066377P

012385 LOPEZ GONZALEZ DE ZARATE, RAMON 16122388D

012392 MENCHACA URIONA, MARIA BEGOÑA 14820328W

012393 MIJANGOS FERNANDEZ, EUGENIO 14238189Q

012426 VAZQUEZ GARCIA, VICENTE 10279082Z

012437 PEREZ OSES, ENRIQUE MANUEL PEROSEENR

012445 KINE, GIMNASIO 900142266Y

012494 INMOBILIARIA ALANGOETA S.A A48088090

012796 MENCIA HUERGO, JUAN JOSE 14862688L

012800 MONGE TORRES, FERNANDO 14111016X

012808 POLANCO BELDARRAIN, JOSE IGNACIO 16030885T

012818 SANTOS LOPEZ, ADELINO 14865493H

012820 SARMIENTO LOPEZ, MARIA ANGELES 14859573D

012833 VILLANUEVA BENGOA, MARIO 16046605B

012834 ZAMARRIPA ELVA, AURORA 14233384H

012867 AGUIRRE ARES, MARIA TERESA 14479784L

012891 AMORES SOMOANO, JORGE ANTONIO 16052345R

012894 ANIEL QUIROGA MARTIN, PEDRO IGNACIO 14661398W

012900 ARAQUISTAIN GOENAGA, SABINO 15360205T

012901 ARCE VAZQUEZ, SILVIA 14518398Q

012937 BENGOA GARTEIZ, ANDRES MARIA 14924744K

012938 BEREINCUA GANDARIAS, SONIA 16030964X

012942 BETOLAZA AGUILAR, MARIA MILAGROS 14531128G

012948 BILBAO MOTAGOITICOA, FRANCISCO 16041267D

012956 BLANCO MIRANDA, ANTONIO 32451432L

012969 CALVO SANTAMARIA, MANUEL 11497369Z

012970 CAMINO GOMEZ, RAFAEL 14591541L

012978 TRANSPORTES YUDIT, S.L. B48471676

013002 DIEGO GUTIERREZ, JOSE MANUEL 16031467F

013015 ECHEANDIA PLAZA, JESUS IGNACIO 5376271K

013032 ESTEBAN FLORENCIO, FEDERICO 16049360Y

013033 ESTEBAN GOMEZ, MARIA DOLORES 14558916P

013052 FUENTE LUMBRERAS, MIGUEL 16041260W

013086 GONZALEZ LASALA, JOSE LUIS 4443638S

013094 GOROSTIZA FERNANDEZ, RAFAEL 16033611N

013125 ITURREGUI MARTINEZ, MARIA CARMEN 14210581P

013135 JEDED JAMAL, MOHAMED 900031761Q

013136 JIMENEZ GARCIA, MARIA EUGENIA 33773068Y

013146 LARRAÑAGA DIAZ, ROSA 24403283F

013189 LOPEZ URIBARRI, MARIA ROSARIO 14703473X

013195 LOZANO NOGUERAS, CONSUELO 72160612K

013205 MARTIARENA BENGOECHEA, ISIDRO 72241386L

013211 BENGOETXEA PURAS, INMACULADA 16026008E

013212 MARTIN QUINTANA, MANUELA 14694815T

013217 MARTINEZ LOPEZ, FCO. JAVIER 22700777F

013219 MARTINEZ MIGUELEZ, MANUEL ALFONSO 16040720Z

013282 PEREA LOPEZ DE LETONA, MARIA VICTORIA 14241583Y

013291 POZO COFRECES, MARIA RAQUEL 16029501L

013300 QUINTANA CARO, JON KOLDOBIKA 16037611X

013301 RABADAN MARQUEZ, TOMAS 16026987N

013302 RAFAEL PERDIGON, FELICISIMO 16033027A

013309 RINCON GUTIERREZ, CARLOS JAVIER 16033596C

013316 ROMAN IBAÑEZ, EDUARDO 16049580L

013321 RUI WAMBA MARTIJA, JOSE MARIA 14736634M

013323 RUIZ FERNANDEZ, LORENZO JAVIER 14689672D

013332 SAIZ MARKINEZ, JOSE MARIA 16046823E

013334 SALA DE FIESTAS SWANS, S.A. A48169809

013335 SALADO SANCHEZ, JUAN 22720972P

013336 SALAS ITURREGUI, JAVIER 2610403H

013359 SCHULZE AZCUNAGA, ALFREDO 14524267C

013362 SERRANO CHAMORRO, SEBASTIAN 72240214C

013366 SIERRA ALONSO, SANTIAGO 14228947C

013367 SIERRO ARAUJO, INOCENCIO 7903133B

013387 TRESPADERNE BARTOLOME, CARLOS 16041650R

013404 VALVERDE LOPEZ, RICARDO 14398347W

013405 VALVERDE MARTIN, RAFAEL MARIA 14842409A

013409 VAZQUEZ NIMO, DOMINGO ANTONIO 33232305L

013419 VILARIÑO TOME, MARIA PURIFICAC 900023240M

013436 ZULAICA CASTRO, LUCIO 16028385F

013442 BLASCO EGURROLA, MIKEL 16030261C

013445 SERGEM, S.L. B48421937

013503 AGUIRRE GARCIA-ANDOAIN, ANTONI MARIA 42442681E

013532 FRADEJAS MARTINEZ, HERMOGENES 16031499Q

013547 MACHANCOSES AZPEITIA, AMPARO ROCIO 50288130X

013552 MONASTERIO GOICOLEA, ANA MARIA 16030514C

013587 URQUIZA EPELDE, ALVARO ENRIQUE 16041109N

013625 MATOS MORAN, GREGORIO 900051450V

013630 RODRIGUEZ //, ILDEFONSO 900051303P

013743 LANDALUCE MENDIETA, JESUS 14844005N

013753 MORALES PIÑEIRO, CARMELO 14910728N

013765 REIG GURREA, MIGUEL ANGEL 16048718P

013796 BILBAO CENTRO EDIFICACIONES S.A. A48131866

013907 BARRENECHEA LANDETA, ANGEL 14245605A

013914 DIFUSION BARBADOS S.A. B48234488

013915 ESCUDERO ARIAS DAVILA MANZANO, JERONIMO 356261Z

013921 GOICOECHEA LANDIA, JUAN JOSE 16065139F

013931 VEGA PERAL, ALBERTO DE LA 16034358T

013932 VILLA REY BALTAR, MARIA 16045894J

013933 BASAGOITI 049, CDAD. PROPIETARIOS BASAGO49

013939 AGENDAS ELEX, S.L. B48271548

013952 RUIZ BRACERAS, MARIA CARMEN 14854110C

013966 FONTAN CASADO, MARIA ADELAIDA 14718559P

013972 BELTRAN VIVAS, FCO. JAVIER 14705817P

013994 DIEZ BARRAL, JOSE LUIS 14684852L

014022 BASARTE MONASTERIO, S.L. B48215313

014023 BENGOA CLEMARES, MARIA PILAR 14121249P

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

014031 CASBAT, S.L. B48224398

014048 JIMENEZ BILBAO, MARIA TERESA 16026083M

014091 ACHA SATRUSTEGUI, MARIA 16028062Y

014100 ARTOLA CAREAGA, ANA MARIA 30605881B

014103 BARRIO PEREZ-ALBENIZ, CRISTINA 16049578V

014115 GASCON OTERO, BEGOÑA 14247879T

014144 URUÑUELA DEL RIO, COSME 16048924F

014155 FRUTOS RUBENECH, ROBERTO 14936728E

014214 GOÑI HERNANDEZ, JOSE 14820369C

014239 REVILLA SANTAMARIA, LORENZO 20168350H

014293 BATIS MARTINEZ, ISABEL 14241389L

014303 NUÑEZ MORENO, EMILIO JAVIER 16037610D

014347 BELAQUA, S.A. A48201362

014363 ESCAURIAZA ALEGRIA, FCO.DE BORJA 16044611H

014381 LOPEZ CAMPO, EUSEBIA 12135408X

014386 MARTIN ARIÑO, ANA MARIA 16041474D

014455 BANCO DEL COMERCIO S.A. A28000545

014478 SANCHEZ CENTENO, VICTOR 30581382F

014485 MARTINEZ MORCILLO, JOAQUINA 4972408S

014489 BARRENECHEA IBAÑEZ, JUAN LUIS 14575852Q

014500 BENITEZ BARRERAS, PABLO 16035724D

014519 ORTEGA FERNANDEZ, PEDRO MARIA 16028703A

014530 VAZQUEZ MARTIN, ANTONIO 16042535N

014591 DELAUTO, S.A. A48245567

014595 ROYO CACHEIRO, GUALBERTO 16047692V

014597 SOTA GUIMON, VIRGINIA DE LA 16029825K

014675 COLOMO URETA, ALEJANDRO 14776291X

014738 TELGROW S.L. B48419600

014745 PALACIO HICK, ENRIQUE 14207563A

014762 CUARTANGO GUBIA, MARTA 16045363B

014820 GARDINER HIGGENS, JOHN STEWART 70355802K

014875 GALARRETA BUJANDA, IGNACIO 14426362A

014877 GETXO IROR G48205892

014903 NIÑO VERGARA, FCO. DE BORJA 16058085Z

014906 PEÑA PEÑA, CARLOS JAVIER 14703756V

014922 TORRIJOS GARCIA, FELIX 51892610X

014923 TOUCAN, S.A. A48278758

014928 VELASCO PEREZ, JON 16042872G

014979 SARACHAGA MOTA, PEDRO MARIA 14234747R

014981 SURF WIND STUFF S.L. B48402366

015000 BECERRA ORCAJO, JORGE 16041870Z

015014 GARCIA SANTISO, ARTURO 33222567X

015016 GAVIRO VALVERDE, RAFAEL 8629949G

015026 LOZA PEREZ, JORGE NICOLAS 16055368B

015037 AGUION ARES, JOSE LUIS 22705105B

015054 URQUIDI IRAZABAL, M.YOLANDA 24405534G

015079 BOTANA FERRO, GUMERSINDO 33739300W

015145 PASTEDOR, S.L. B48278568

015156 RODRIGUEZ MACHO, SECUNDINO 13649877K

015210 BARBARIAS SALINAS, JESUS 14593274G

015220 CUBERO MARTINEZ, MARIA ESPERANZA 14702195C

015228 PRIETO CABERO, JOSE LUIS 14701833A

015243 GONZALEZ SANTAMARIA, CASILDA 14513429S

015281 SANTURCE ELECTRODOMESTICOS S.A. B48185474

015289 VILLAESCUSA ZARZOSA, ANIANO 16033583F

015305 LANDA LAZCANO, ALEJANDRO 14506775P

015329 HERRAN AMORENA, ARMANDO 16028182B

015345 GRUPO VILLAMONTE 2 A, CDAD. PROPIETARIOS GVILLAMON

015368 ANDRES ABUIN, ALFONSO CARLOS DE 16041990L

015394 BASTERRA ARREGUI, MARTA 14241350A

015421 GARCIA MERINO, JOSE IGNACIO 24400497G

015432 LANDABURU ZAROBE, MARIA MANUELA 16028273X

015455 SAEZ LEON, VIRGINIA 16058212A

015463 SOROA EGUIRAUN, IÑIGO 16026893X

015477 CAREAGA EPALZA, IÑIGO 30603360C

015513 ANGULO GONZALEZ, NICOLAS 900025582R

015519 ARES DE LA COTERA, JOSE LUIS 14710059H

015531 BAHON DEL CAMPO, CESAR 14793120A

015536 BERDEGRE JADO, ANTONIO 14378356K

015537 BERNARDO SANTOS, AGUSTIN ANGEL 30552757V

015538 BIDAURRAZAGA CAÑAS, MIREN BEGOÑA 14574648P

015545 CAMBEIRO OREIRO, FLORENTINA 76470225D

015553 CORRAL MADARIAGA, SANTIAGO 14679250Y

015579 GARAY FUENTES, MIKEL 16033475Z

015588 GOIRIGOLZARRI BASAÑEZ, ANE ITZIAR 16045653W

015594 GONDRA ARRI, ALEJANDRO 14693199V

015602 HANSEN JON, JON ROALD 70763642W

015603 HARRIS GLUCKSTEIN, MICHAEL 900040198N

015614 INCHAURTIETA BILBAO, PEDRO 14454974A

015622 JIMENEZ CANO, ILDEF. MANUEL 16028433D

015624 KUTT ., MANFRED 900041071B

015629 LAUZIRIKA LANDAZABAL, JOSE MARIA 15093601N

015635 LORENZO ALONSO, JOSE MANUEL 134776L

015652 OPERACIONES INVERSORAS CONJUNTAS S.A. A20036257

015655 MALLEA SAMUSEVA, JOSE SERGIO 5232563V

015664 MARTINEZ ARECHEDERRA, JOSEFINA 14925287N

015673 MARTINEZ TRANCON, JOSE MIGUEL 9674488K

015682 MIGUEL RAMOS, MARIA JESUS 16036160P

015685 MONNOT PERRY, DOMINIQUE 14922862W

015695 NUÑEZ ALBIZURI, JOSE MANUEL 16045670L

015709 PICO BURGOS, ANA MARIA 16029935Q

015718 ROMAN CONDE, JESUS 14515968R

015733 SIRES IREGUI, MARIA ELENA 14953690X

015734 SOLAN CO S.L. B48283576

015738 TARDIVEL -, JACQUES 900018538H

015745 UGALDE BENGOECHEA, MARIA BEGOÑA 14551794Q

015752 URQUIJO MARTIN, MERCEDES 16030272P

015756 VIÑE ORTEGA, CONSUELO 14898203E

015809 ABAD URIBE, JUAN CARMELO 14834162J

015830 ALEGRIA GIL, JAVIER 30641001X

015833 ALONSO ALONSO, LUCINIO 3016558Q

015836 ALONSO MARTIN, ESPERANZA 37537588R

015837 ALONSO RODRIGO, PIO 14686599H

015839 ALTUNA GARCIA, PEDRO LUIS 14043047Y

015851 AMUCHASTEGUI ARRIBAS, MARTA 16047485V

015855 ANGOS FUERTES, DOMINGO 14685523T

015868 ARANGUREN GARATE, BEGOÑA 50275301S

015886 ARRIETA RECLUSA, JOSE IGNACIO 15534016T

015891 ASENSIO MONA, MARIA ARANZAZU 16048138A

015909 BAJABAR FULLAONDO, JOSE MARIA 14894023M

015940 BELTRAN RODRIGUEZ, FRANCISCO 16063223T


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14366 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

015952 BERMEJA DOMINGUEZ, MARIA SOL 22722576W

015971 BRAHMI /, LARBI 1882497Q

015990 CANALES CALVO, LEONA 14678197B

016043 OZA UNANUA, MIGUEL JAVIER 16041801Z

016080 ELEXPURU SOLOAGA, OSWALDO 14843014X

016097 EXCAVACIONES TRASA, S.L. B48275978

016100 FERNANDEZ ARRUBARRENA, MARIA AURORA X0800124T

016152 GARCIA URANGA, ELENA 16048659H

016160 GIBERT DE DIEGO, ENRIQUE SERGIO 16040200T

016163 GIL SIGUENZA, FRANCISCO ADRIA 22730434V

016164 GIUDICE RODRIGUEZ, JUAN PABLO 16059782D

016168 GOMENDIOURRUTIA CAREAGA, MARIA CARMEN 14364451P

016189 GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS ARTURO 16025413W

016191 IZAGUIRRE ITURREGUI, JOSE MARIA 16039086J

016232 IBARRA ARRANZ, FERNANDO MARIA 14893987S

016234 IBARRA AZPIOLEA, JOSE MIGUEL 16050204E

016251 IRALA ESTEVEZ, JON DE 72701041L

016257 ITUARTE LOPEZ, FCO. JAVIER 16036625J

016267 JAUREGUI URIA, JOSE RAMON 14557643T

016272 JOAQUIN LOPEZ, JESUS IGNACIO 14866940Q

016277 LABURU REBOLLO, GONZALO 16055388P

016280 LARENA FERNANDEZ, JESUS 900034774Q

016303 LIDON CORBI, JOSE MARIA 40265855P

016313 LOPEZ PEÑA, JAVIER 13121162F

016314 LOPEZ PEÑA, MARIA CARMEN 13117157G

016326 MANGAVEL /, GERARD 900020011L

016331 MARDARAS BASTERRECHE, MARTA 16049854V

016343 LANDA JAUREGUI, MIKEL 14604297X

016384 MENCHACA URRUTICOECHEA, JUAN 14404832R

016392 MILLAN BELSO, LUIS 14854034J

016395 MONGE BERGE, JOSE LUIS 14820482H

016401 MORAL IBARRONDO, MARIA BEGOÑA 900037624Z

016405 MOTA AGUDO, JOSE ANTONIO 46514389V

016421 NAVAS VEGA, MATILDE 14701472X

016423 NEBREDA PEREZ, JOSE MANUEL 16027106Q

016433 OLEAGA ALBIZBEASCOECHEA, ANASTASIO 14720328Y

016439 ORBEGOZO LINARES, JUAN ANTONIO 14538044C

016440 ORIVE ORTEGA, AURORA 14695279G

016448 OSA AENAR, SERGIO ENRIQUE 16054580M

016456 PARAFER, S.L. B48423297

016460 PASCUA HIDALGO, BEGOÑA 14936629S

016479 PEREZ-ALBENIZ NIEBLA, MARIA 14515961V

016491 PRESENCIO URETA, RAFAEL 16043905W

016493 PROASYMA S.L. B48404701

016494 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BIZAR, S.A. A48298855

016521 ROSELL -, JUSTUS INGEMAR X863467R

016526 RUBIO DOMENECH, LUIS ANGEL 14896780W

016537 SALAS OLABARRIA, ERNESTO 14429104P

016547 SANCHEZ CALVO, JAIME 12195492H

016566 SAULNIER /, BERNARD 900019786R

016576 SHEARON JOHNSON, CATHY 900024455R

016579 SITZ DRESSKER, ECKART 900031150A

016580 SITZ GENTO, JORGE 900022782F

016601 TELLECHEA ECHEBARRIA, CONCEPCION 14517283M

016602 TELLERIA LEIVA, IGNACIO 14595992P

016606 TIJERO MARTINEZ, EVARISTO 14533335A

016612 TORRES URRUTIA, JOSUNE 16047207S

016616 TRABIL, S.A. A48411821

016625 ULLIBARRI ROJADO, JOSEFINA 14165320B

016630 URDIAIN FERNANDEZ, ROSA MARIA 14878057R

016632 URIARTE FANO, JOSE RAMON 14954154Z

016652 VARGAS-MACHUCA DIAZ DEL CAMPO, MARIA ANGELES 70568736K

016676 VILELA VILLAR, JOSE 32497633J

016703 ZUBIZARRETA ARROYO, JOSE IGNACIO 16041196F

016708 IRUJO ASTORQUI, MARIA LUISA 14517452J

016712 PEÑA BARQUIN, FCO. JAVIER 16030253N

016721 ALAVA URBERUAGA, LUIS 14651499Q

016773 JIMENEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS 273141Q

016778 LAIRDEN S.A. A48411649

016790 MORAL ANDRES, IÑIGO 16054448B

016820 SUSTACHA MALAGON, JOSE LUIS 16030988B

016845 COMERCIAL DE PINTURA IZKARRA, S.A. COMPINSL

016912 SALAN URRESTARAZU, ALFONSO JOSE 30620686G

017018 INZA ARROYO, JESUS INZARRJES

017043 PASTOR PEREZ, ENRIQUE 14478866K

017067 VALLEJO NOVOA, MARIA NIEVES 14334077V

017069 VILLAR ASENSIO, JORGE 14585940F

017090 ARCE SANCHEZ, EMILIO 14921574W

017094 DIAZ MONTENEGRO, ANA MARIA 14538603G

017097 GALDIZ HORMAECHEA, JOSE LUIS 14460573J

017112 BRAÑA RUBI, JANIRE 30665392K

017149 VAZQUEZ SALAZAR, TOMAS 16054262D

017156 NUÑEZ ZORROZA, JOSE ANDRES 14241530E

017157 ORAA ZUBIAGA, FERNANDO AGUSTIN 16039158Q

017230 ALCIBAR ARECHULUAGA NAVEA, FERNANDO CIRIACO 16056804K

017237 ARANAGA ELORRIAGA, IÑIGO 16042459M

017268 GARCIA ESPINOSA, NORBERTO 16047689Z

017275 GONZALEZ DE ANDUIZA, RAFAEL 16035997Y

017277 GONZALEZ MADARIAGA, FRANCISCO JAVIER 14571066Z

017287 IBARROLA PABLOS, IZASKUN 16053515K

017295 LASUNCION GOÑI, JOSE MIGUEL 15572631K

017297 LECANDA ARALUCE, GABRIEL 16036987F

017298 LIBANO BRAVO, JOSE MARIA 16038643F

017300 LOPEZ SAAVEDRA, FERMIN 14225728K

017347 UGARTE FULDAIN, MARIA MERCEDES 14425084J

017350 URQUIOLA GARCIA-BORREGUERO, GUILLERMO 16057955E

017399 ALONSO BILBAO, MANUEL EUSEBIO 16029900G

017403 FERNANDEZ MENDEZ, JUAN JOSE 14675689X

017406 SUAREZ-PUGA DIEZ, BEGOÑA 14885948A

017430 ARISTEGUI ARTIACH, JAIME 16028620N

017450 DIAZ VECINO, MARIA LUISA 16043194G

017512 ROMAN PEREZ, PEDRO 16046942A

017515 SAITUA DEUSTO, AMAYA 16047908A

017536 ZAMORA MORAL, LILIANA 16052497S

017554 FERNANDEZ-PINEDO BRAVO, RAMON 16041127F

017572 PIQUERAS PORRAS, F. 74994847N

017592 LOPEZ REDONDO, MARIA PILAR 32245617P

017593 URQUIJO GARCIA, GUILLERMO 14868257E

017610 ICETA CORMENZANA, MONICA 16042711G

017623 BEYER ., JOCHEN 5674577V

017633 CASTELLS TAYLOR, DANIEL X00590400

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

017649 QUINTANA BUENO, ROBERTO LUIS DE LA 72238952T

017652 PABLO FONSECA, PEDRO DE 16046761Y

017685 ELORDUY BRETONES, MARIA CRUZ 30579046V

017688 ESPIGA CALVO, MARINO 14889781H

017701 FERNANDEZ FLORES, MARIA TERESA 317453F

017705 FERNANDEZ ZUBELZU, MARIA CRUZ 30565275T

017710 FUENTE RUIZ, MARIA DEL MAR 16036172C

017736 GAVIRO SANTOS, RAFAEL 16045688Z

017764 HERNANDEZ ALFRED, ALFRED PAUL X0712262K

017767 HERNANDO AHEDO, FERNANDO 51042038R

017772 HORN GRENIER, MIGUEL MARIA 14887988L

017787 ITURRIAGA GOICOECHEA, PEDRO 14232422E

017790 JAUREGUI GARMENDIA, LOURDES 72427873E

017794 JOBAJURIA LAFONT, AGAPITO SERGIO 16043512T

017795 KRIVOCHEEV /, DIMITRI 900020213Z

017796 SERNA VELAZQUEZ, MERCEDES LA 4533784R

017805 LASRI /, BOUCHTA X1225863D

017806 LASUNCION FERNANDO, JAVIER 16048105Q

017824 LOPEZ PEREZ, TOMASA 900033313G

017829 LOZANO MARDARAS, IVAN 16052832M

017830 LUBOMBO /, MALUKU BI006491

017842 MARTIN ANTON, AITOR 30643589E

017858 MENCHACA ANTUÑANO, GORKA 16050126J

017861 MENDEZ BRETOS, JUAN JOSE 16029621R

017868 MOLERO ZARRAGA, PATXI 16046114A

017887 OFICIALDEGUI TINA, JESUS MARIA 15704972C

017892 OLEA LLONA, KOLDOBIKA 14552839A

017894 OLSEN /, IB X0886470G

017927 PFISTER /, PHILIPPE ALFRED X0913648L

017931 POLO BARRENA, AGUSTIN 1508191N

017943 RANEDO BASTIDA, JESUS 14380428T

017947 RENOUARD SARASOLA, ANA MARIA 14896994D

017949 RESA SIERRA, LUIS ARTURO 14217279J

017950 REYES PEREZ, JUAN PEDRO 14243353M

017961 RODRIGUEZ OLIVAN, ISAMAEL RAMON 16052390T

017982 SANCHEZ MARTINEZ, MANUEL 22733780M

017984 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIANO 11681428G

017995 SILVANO PRADOS, JUAN RAMON 16038136Y

017997 SOLAR ZUAZO, ENRIQUE ADAM 900027732N

018001 SUEIRO NAVARRO, JOSE EMILIO 16045647L

018004 TECNOPACK, S.A. A48446314

018013 URBIZU BASURTO, URKO 16048170N

018017 URIARTE PIÑEIRO, FERNANDO 14383883M

018018 URIARTE RODRIGUEZ, GONZALO 16046593E

018022 URIBE PARAGES, RAFAEL 14501860S

018027 URQUIDI NEGRON, FEDERICO 6496016B

018031 URRESTARAZU TORRE, FELIPE 14851252Z

018045 VIDAL CARMONA, JOSE FRANCISCO 16043401G

018046 VIDALOT LOPEZ TAPIA, GEORGE MICHEL 16053544G

018054 YTURRIAGA CANTOS, ENRIQUE 1275520D

018091 AYALA USEROS, CARLOS 5025365A

018121 ITUARTE GARAMENDI, LAZARO 14897971C

018135 FERNANDEZ GIL, JOSE LUIS 14245625T

018179 CERERO BEJARANO, IGNACIO 16042675Z

018226 ARRIAZU MORALES, FELIX 14858180L

018252 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA DPTO. MEDIO AMBIENTE P4800000D

018282 MENDEZ IRIONDO, JORGE 16055624Z

018291 ROMERO ROMERO, ALFREDO 16059171L

018295 SANS GUTIERREZ, CESAR JORGE 16038641M

018301 AGUADO DIAZ, JOSE MARIA 13643619L

018331 MONASTERIO QUINTANA, MARTA 14904454V

018370 BILBAO BILBAO, JULIAN 900157402P

018386 GOICOLEA MAIZ, JOSE MARIA 14511879Y

018404 OSUNA MARIN, ANTONIO 14704529P

018440 SAGASTI, RICARDO

018455 ARRIETA ANGULO, VIRGINIA 16059027J

018475 SARRIA BILBAO, JOSE ANTONIO 1499872L

018502 SANTAMARINA PEREIRA, FCO. JAVIER 35565739B

018530 INMUEBLES ETXEKO S.A. A48246649

018569 AGUIRRE ORIVE, ROSA MARIA 14859412D

018587 ALBIZU SORIANO, M. BEGOÑA 14892347P

018589 ALBIZUA ARALUCE, M. ISABEL 14224730N

018606 ALDECOA URIARTE, ANTONIO M. 900038485R

018616 ALHAMA JIMENEZ, ANTONIO 900037337A

018634 ALONSO RIDAURA, RAFAEL 900035822Y

018651 ALVARO GALVEZ, FELIPE CAR. 900033322J

018656 ALLENDE ARRUE, MARIA ROSARIO 16029409L

018679 ANDA ORTIZ, MARIA LUISA 14912289D

018731 ARECHABALETA LASUEN, JUAN MARIA 14171304S

018741 ARIAS FERNANDEZ, ROSARIO 900036581Y

018782 ARTIACH CAREAGA, MYRIAM D L 16032292G

018799 ATUCHA AZCUE, ANDRES 14874309W

018811 AYO LOPATEGUI, ROMAN DESC01377

018821 AZCUNAGA CAMIRUAGA, LORENZO 14822067Q

018830 BACIGALUPE ANDRES, MIGUEL 900041551P

018831 BADILLO PINEDO, JOSE LUIS 900035619X

018840 BARANDA DE LA PEÑA, JESUS M. 16028806Z

018850 BARCENILLA NIETO, FERNANDO 900039922N

018856 BARON ORTEGA, JOSE RAMON 900038014J

018857 BARREDO ARDANZA, JOSE MARIA 14226963Z

018866 BARRIE BORRAS, JORGE 14234368J

018881 BASALDUA GARAYO, MIGUEL 14371419F

018911 BEJARANO MALO DE MOLINA, MARIA LUISA 14493058E

018919 VENEGAS RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 16026126W

018922 BENGOECHEA RUIZ, JOSE IGNACIO 16032964D

018952 BERNAR ESCAURIAZA, ALFONSO 900033238K

018953 BERNAR EULATE, ANA MARIA 14908887B

018968 BILBAO OLABARRIETA, MARIA TER. 16040903J

018976 BILBAO UGARTE, BENITO ANT. 16026885W

018983 BLANCO GONZALEZ, RAFAEL T. 14395089X

018988 WELLER HERMANN, ILSE 900041233N

019003 BURGOA GONZALEZ, FCO. JAVIER 14478364W

019010 CABANZO CABANZO, CARMEN 72009590V

019018 CALVO MARTIN, JESUS 14878028H

019025 CAMARA INIESTA, RAFAEL 16042548W

019033 CANCHO CANCHO, JOSE LUIS 14243874C

019058 CASTAÑEYRA WEIBLE, MIGUEL ANGEL 14685696N

019070 CASTILLO ORTIZ DE LA RIVA, FCO. JAVIER 14906524V

019084 CERERO BEJARANO, RAFAEL JOSE 900041544R

019086 CINTAS PRIETO, FELIX 8635538G

019130 CUBIAN ROTAECHE, BERTA 14516789V


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14367 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

019131 CUBILLO ALONSO, FERNANDO 51433074Z

019154 CHURRUCA BARRIE, JUAN BAUT. 14530550R

019160 DAMA PRET A PORTER EXPRESS S.A. A48128284

019172 DEPRIT NAVEA, IGNACIO M. 14754412G

019195 DIEZ MALDONADO, JAIME 14526309S

019208 ECHANOVE MUGARTEGUI, FEDERICO 900034222Q

019220 ECHEVARRIA ARTECHE, JUAN DE DIOS 900038606F

019227 ECHEBARRIA SANCHEZ, M. SORAYA 16034956T

019231 ECHEGARAY LLOPIS, JORGE DE 14885334X

019268 ESCAURIAZA ARRUE, FRANCISCO 16039418T

019287 ESTANCONA OLABARRIETA, FELIPE CARLOS 72160245E

019291 ESTELLER ARIGO, ALFREDO 21219362E

019300 EXTREMIANA EGUIA, MARIA 900017305G

019309 FERNANDEZ AGUILAR, ANGEL 900030830M

019339 FERNANDEZ DE LA PUENTE, JOSE RAMON 14829485M

019340 FERNANDEZ DE LA PUENTE, JUAN ANTONIO 14094986B

019344 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTORINO 900040340Q

019348 FERNANDEZ-VALDES AMEZOLA, ESTEBAN 900040654P

019358 FERRERO CHIMENO, ANGEL 14573286A

019363 FOMENTAL, S.A. 900034630X

019383 FULGENCIO MAZA, FELIX RAMON 16027188Y

019397 GANDARIAS LOZANO, ALFONSO 14481584W

019399 GARAIZABAL GAIZTARRO, MARGARITA 14872819F

019415 GARCIA ARMARIO, MANUEL 900040475J

019439 GARCIA GONZALEZ, ALICIA 35209634S

019440 GARCIA GONZALEZ, FREDESVINDO 9611610W

019444 GARCIA HIGUERA, ELENA 16033850K

019450 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS 14230799D

019471 GARCIA SANCHO, MARIA LUZ 14234269Y

019506 GIL ROJI, MARIA PILAR 14391926K

019508 GIL TURNER, CARMELO 900020852D

019510 GOIRIA PUEYO, ALVARO JESUS 14854442F

019515 GOIRICELAYA PEÑA, FERNANDO 72236545P

019529 GOMEZ MARIN, PEDRO 14644817G

019556 GONZALEZ GOMEZ, ANGEL 16035498J

019560 GONZALEZ GONZALEZ, TOMAS 14851182J

019565 GONZALEZ DE LANGARICA MANSILLA, RICARDO 14842388M

019574 GONZALEZ PRADOS, JUAN ANTONIO 14863882V

019575 GONZALEZ PRADOS, SEBASTIAN 14502780S

019604 GRIJELMO PETREMENT, JULIO 900040509R

019607 GUARROCHENA LARRAGAN, MARIA 14480251A

019613 GUERRI CLAVERAS, JOSE JAVIER 14900234Y

019628 GURRUCHAGA ZULAICA, IGNACIO 14736664N

019645 GUZMAN HORN, JOSE RAFAEL 14677177A

019652 HERA GOMEZ, JUAN VICENTE 16025009N

019660 HERNANDEZ GARCIA, BASILIO 900034495J

019686 HIGUERO SANZ, RAMON 900023329W

019710 IBARRECHE GARATEGUI, JUAN ANTONIO 14477142E

019715 ICEDO CABEZA, JULIAN 14650380R

019736 INGENIERIA ELECTRICA INEA, S.A. 900031088X

019742 IPIÑA AZCUNAGA, FCO. JAVIER 14478485P

019745 IRIBAR HERCE, JOSE MANUEL 14803712S

019792 JUAN WENCELBLAT, DANIEL IVAN 900040622E

019820 LANDECHO VAILLANT, TERESA 14720885B

019851 LATORRE MONTALVO, PILAR 14730845N

019906 LOPEZ SANTAMARIA, CLARA 14396366E

019918 LOZANO GONZALEZ, JUAN DIEGO 8623174Z

019925 LUENGO RIVALCABA, AGUSTIN 16031604Y

019932 LUR INFORMATICA, S.A ., LUR INFORMATICA S.A. A48099568

019945 MACHIMBARRENA GUERRICAECHEVARR, GALO 14921289Q

019967 MARCO-GARDOQUI ROZADILLA, JESUS MARIA 900039881V

019968 MARCOS RENDO, FELIX 72161302K

019979 MARTIN ABERASTURI, LEONCIO 14232677R

019985 MARTIN GALLEGO, ROSA TERESA 12175523J

019997 MARTINEZ ARISTIN, JULIO 16027742P

019998 MARTINEZ ASTELARRA, JAVIER 30588235Y

020005 MARTINEZ GALA, FERNANDO 12190662H

020027 MARTINEZ URIARTE, MARIA ROSA 900040727N

020032 MASEDA PEREZ, MANUEL 76596090H

020038 MEABE MINTEGUI, JOSE LUIS 14824454B

020049 MENCERREYES SANTAMARIA, JOSE 13049710Q

020063 MENENDEZ DE MIGUEL, CARLOS MARIA 14226919Q

020069 MERELLO CASTELLANOS, RAFAEL 50280330F

020078 MERINO MORENO, JUAN JOSE 1465722R

020081 MEZO FERNANDEZ, ANDRES 16039092L

020083 MIER VELEZ, ANGEL DE 900052662X

020084 MIGUEL MARTIN, AURORA 14896460G

020087 MIGUEL VEGA, ROSA ENCARNACION 14095578M

020101 MONDRAGON RUIZ DE LEJARZA, MARIA ESTI. 16026146E

020107 MONTAÑA CUETOS, MARIA ROSA 900033499Y

020128 MORON TEJADA, MARIA CAR. 900041845A

020148 MURCIA OROVIO, ANTONIO 16028227X

020154 MURUETA CHANS, JOSE LUIS 16029449J

020163 NEBREDA SERVICIOS, S.A. A48108104

020173 NUÑEZ PEDRAJA, JUAN CARLOS 900030523C

020189 OLABARRIETA RUBIO, IRENE 14735512X

020201 OLEAGOITIA CILAURREN, PEDRO LUIS 14539184X

020203 OLIVER ADEVA, JOSE LUIS 16029642E

020235 ORTIZ LACORZANA, PATRICIO 16037751N

020237 ORTIZ PEREIRO, FERNANDO MARIA 16025675B

020267 PAMIES SUAREZ-VIGIL, JAIME 900032411E

020269 PANDO ELEJALDE, GONZALO 14884522A

020274 PARDO LASTRA, EMILIO 16032084A

020277 PAREDES FERNANDEZ, JOSE LUIS 14940313L

020283 PASCUAL TARANCO, JESUS 14652560L

020297 PEÑA VALDERRAMA, JUAN CARLOS 14513601A

020305 PEREZ-AGOTE POVEDA, GABRIEL 14443701T

020308 PEREZ ARANCETA, ESTEBAN 14241728J

020309 PEREZ ARGUDO, BALBINO 900041002B

020311 PEREZ BEATO, EUGENIO 14873580D

020345 PEREZ RODRIGUEZ, JERONIMO 900038665C

020353 PEREZ SARACHAGA, MARIA MAGDALENA 14538140R

020360 PETIT CARO, MANUEL JESUS 900033038M

020378 POMBO TUÑEZ, RAMON 14200518L

020392 PRADO LOMAS, LUIS ANGEL 14868686Z

020414 QUINTANA REAL, ISIDRO 22701785A

020419 QUIVIND JOHNSEN, JOHNSEN DESC01392

020423 RAMIREZ-CARDENAS IZA, JUAN ANTONIO 16035543N

020426 RAMIREZ-ESCUDERO PRADO, MAGDALENA 900036511M

020432 RAMOS RAMOS, MANUEL 14237377D

020440 REIG AMOROS, JORGE RICARDO 19518813R

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

020445 REPNAVISA S.L. B48078893

020449 REVILLA MARTINEZ, ROSA MARIA 72385390C

020451 RIBERA DELGADO, GUILLERMO 14951109M

020465 RIOSECO EREÑO, FELIX TOMAS 16032561C

020476 RODRIGUEZ BARINAGA, GERMAN 14434613C

020487 RODRIGUEZ IBAÑEZ, FERNANDO 13810673R

020491 RODRIGUEZ MACEDA, JOSE LUIS 14393472A

020498 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ADELA 14979356P

020508 ROMAN MERINO, LUIS CARLOS 12700243B

020519 RUIZ MADRAZO, JOSE 900040452J

020523 RUIZ OBREGON, ERNESTO 16041844B

020531 RUIZ DE GOPEGUI IBARZABAL, VICTOR JUAN 14550898V

020552 SAEZ DE LANGARICA RODRIGUEZ DE, ISAAC PEDRO 900038718G

020561 SAINZ CONDE, PEDRO 14852547K

020570 SAIZ DEL BARRIO, ELADIO 14884652H

020587 SANABRIA FERNANDEZ DE PINEDO, ONESIMO 200226B

020612 SANTAMARIA MARTINEZ, ENRIQUE 900040613J

020626 SARALEGUI ISASI, MIGUEL 14144800F

020627 SARASOLA ANZOLA, AMAIA 16034091D

020629 SARMIENTO DUEÑAS, LORENZO 900026695X

020639 SERRANO CIBRIAN, ANTIMO 14393808V

020642 SETIEN VEGA, JOSE RAMON 900022631V

020655 SOLACHI AYARZA, PEDRO LUIS 14232373L

020659 SOLOZABAL MANDIOLA, LUIS 14658944D

020669 SOROA EGUIRAUN, ALVARO 16027500L

020676 SOTA ZORRAQUIN, RAMON MIGUEL 14955702K

020678 SOTO GARCIA, JULIO VICENTE 977017T

020685 SUEIRO AGRELO, JOSE EMILIO 36285115Q

020691 TALLERES DE LAMIACO MOISES PEREZ Y CIA, S.A. A48010946

020692 TAMAYO VELILLA, MARIACONCEPCION 14677796R

020698 TELO IRATZAGORRIA, EDUARDO 16036174E

020710 TOMAS ARCOS, JAVIER 900028372P

020716 TORRE RUIZ, JESUS DE 900040538F

020740 UGARTE GRIJALBA, JOSE ANTONIO 900017642L

020742 UGARTE SASIA, MARIA PILAR 14542348T

020761 URIBE OSTA, FERNANDO 14223692D

020765 URIZAR ANASAGASTI, ANA MARIA 14540448D

020800 VALLHONRAT ANDUIZA, PATRICIA 14932841E

020827 VERA UNZUE, EDUARDO 900019604A

020830 VERGARA HERNANDEZ, M. PILAR 14892796C

020831 VERGARA MORO, VICENTE 13857638T

020833 VIANA IBARGUEN, GERMAN 14204420B

020838 VIDAL FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 14230591P

020844 VIGARAY ALEJANO, MARIA CAR. 900032738G

020846 VIGURI FLORES, JUAN FCO. 14226578C

020865 VILLAR DEL FRESNO, MARIA CARMEN 13871345E

020872 VITORIA GONZALEZ, MARIA LUISA 900040742G

020876 VOLOBRAS, S.A. A48134084

020893 ZAVALA FERNANDEZ-VALDES, GONZALO 16026756B

020904 ZAMORA ECHAVE, JUAN MANUEL 14520271A

020924 ZUAZO IBARRA, JOSE M. 14236933W

020949 ZUBIRIA MAC MAHON, CAROLINA 15096877E

020957 ZUINAGA GOROSTIZA, MARIA YOL. 900037707M

020961 ZUMELZU RODRIGUEZ, JOSE 14689692Y

020973 CASSI VARELA, JOSE MIGUEL 14873879D

020975 ELOSEGUI OMAGOGEASCOA, JOSE IGNACIO 14236506N

020993 LOPEZ PANIAGUA, MARIA 14690884W

021017 ANDRES COBREROS, BENIGNO 14430676Q

021084 COLLADO VELASCO, FCO. JAVIER DEL 14899432D

021092 CUESTA PRADO, SALUSTIANO 14377495B

021116 ERICE UGARTE, MIGUEL 14098067X

021117 ESCOBAL ELORRIAGA, JULIO 14841971W

021156 GUERRERO GARCIA, DOLORES 14236942B

021175 ITURREGUI PEÑA, AMELIA 16025707C

021219 MODAS LA AVANZADA S.A. B48136154

021295 SARMIENTO DUEÑAS, DIEGO 900029942Z

021316 UNDABARRENA ALVAREZ, TERESA 14860776Q

021529 FERNANDEZ TARDAGUILA, ANGEL 16029618K

021543 PALACIO PEÑAGARICANO, JUAN ANDRES 16029456C

021619 FERNANDEZ CARCEDO, LUIS MARIA 14381635B

021638 IBARRONDO FRIAS, M.BEGOA 14514932T

021644 LANDA ALDAMA, JESUS MARIA 14239775S

021677 SAEZ MENA, JUAN CARLOS 14715971L

021750 BASARRATE ITURRIAGA, FERNANDO 14239283Y

021768 CROOKE ARTECHE, PILAR 14478895G

021817 IZQUIERDO BENGOA, JUAN JOSE 16029530W

021820 LAIDLER PRESCOTT, CICELY T8300189

021853 PORTILLO GARCIA DE LAS BAYONAS, JOSE MARIA 14541551P

021870 SARMIENTO DUEÑAS, CRISTINA 14885072R

021974 MACHIN LECUONA, LUIS MARIA 14522174C

021986 ORTIZ DIEZ, MIGUEL 900158038T

022012 SEGURA GARCIA, JUAN ANTONIO 14382183F

022032 TRUJILLO TALEGON, JUAN JOSE 14687675J

022150 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE RAMON

022151 ALONSO ORIVE, LUIS ANGEL 16048936L

022201 VAQUERO YECORA, MANUEL 16028954R

022243 SALVADOR GARCIA, RAFAEL 13645454Z

022256 NUÑEZ BILBAO, MARIA DOSINDA 72236454D

022309 VILA BERNAL, MARIA DOLORES ROSARIO 33801684X

022352 UGARTE URIBARRI, JOSE MARIA 72162856B

022359 QUINTANA ORIBE, ANGEL 900019528L

022376 GARCIA GIL, DAVID 3270217P

022392 GIL TEJERIZO, LUIS ANTONIO 16034592G

022447 ARISTIMUÑO ASPIAZU, JAVIER 14565772X

022453 BUNKOIL SERVICIOS TECNICOS, S.A. A48154165

022504 HUERGA HUERGA, MIGUEL 9699400R

022583 CABEZA PABLO, BONIFACIA 14651055D

022589 CHAPA ABRISQUETA, EUGENIO 900050834E

022714 MAURA HERRERIAS, PEDRO 900051272T

022752 ZABALGOGEASCOA ITURRI, FERNANDO 14721326S

022818 BILBAO PRAST, ANA 16035811G

022825 CARO OLABARRI, CATALINA 16028319X

022860 GOMEZ GARCIA, JORGE 16055082R

022880 MARTINEZ EGUIA, MARIA NIEVES 14848826A

022893 PEREZ JAUREGUI, MARIA BEGOÑA 14663953G

022911 SENA SERRANO, ROBERTO 14236201Y

022991 NUÑEZ MIÑON, GERMAN 14700829B

023024 ZABALGOGEASCOA BURGOS, RAFAEL 16041527Q

023027 ARANA PEREZ, MARIA 14457308Z

023062 OZAMIZ MORENO, MARGARITA 14650585E

023100 ALONSO FERNANDEZ, MANUEL 14745499S


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14368 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

023101 ARTIACH SARALEGUI, CARLOS 14844665M

023158 HERRERO ZORRIQUETA, MARIA JESUS 14706911K

023160 ISLA LLONA, JOSE IGNACIO 16047797F

023168 MARTINEZ AGUIRRE, JUAN J.R. 16027983L

023187 ARRIETA ORMAECHE, TOMAS 14435921V

023216 GALLO MONTERO, AURORA 14558769E

023226 JIMENEZ LERMA, ALFONSO 16040583S

023237 MANTENI, S.L. A48168116

023296 MATUTE AZPITARTE, BEGOÑA 16029937H

023310 AEROMARINE AND ELECTRONICS INTERNAC. S.A. A28211308

023324 ALDECOA URIARTE, GREGORIO 30567767P

023338 ALVAREZ IRIONDO, M. CARMEN 14221680K

023375 ARTAZA DEL HOYO, JUSTO 14142128A

023389 AURRECOECHEA AGUIRRE, GUILLERMO 14166857F

023432 BERNAR ESCAURIAZA, JOSE M. 16028209S

023433 BERNAU MARGUELLO, JUAN JOSE 14881913Q

023466 CAJIGAS TRICIO, JESUS M. 16033208T

023483 CASTELLANOS BENGOA, JUAN C. 900028903X

023506 CROVETTO DE LA TORRE, JUAN MANUEL 14862485T

023507 CRUZ VILUGRON, M. TERESA 16044303D

023514 DELGADO NUCHE, RAMON 51313923A

023526 ECHEBARRIA ACHA, ROSARIO 16029830A

023544 ESCAURIAZA FDEZ. DE CORDOVA, MARIA 16026128G

023560 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAIMUNDO 36648732A

023572 FERRERO URQUIJO, MANUEL JESUS 900040473B

023577 FUENTE FERNANDEZ, SANTIAGO DE LA 14894259B

023590 GARCIA ARGOS, RODOLFO 13340046T

023604 GARCIA-MIÑAUR DE LA RICA, SIXTO 16025783G

023616 GOMEZ GAY, JOSE ANTONIO 14403217L

023635 GONZALEZ JUSTE, CLARA 15047854N

023637 GONZALEZ RODRIGUEZ, TOMAS 14545167J

023639 GONZALEZ SOMAVILLA, ANGEL 14363263Q

023641 GONZALEZ-CAREAGA BENITO, EDUARDO 14864491M

023644 GOÑI REVUELTA, LUIS ALBERTO 900040041Q

023650 GRANDES TORRES, RAMON 14490056X

023656 GUTIERREZ MARTIN, JESUS M.J. 14240527P

023668 HERRERA CASTAÑO, AGUSTIN 900028166D

023671 HIDALGO URRUTIA, MIGUEL ANGEL 16042046Y

023701 JIMENEZ GONZALEZ, LUIS ALFONSO 16032143Q

023706 KARCH -, RONALD 900023067Q

023732 LEJARZA ELORDUY, MIGUEL ANGEL 16046120D

023745 LOPEZ DEUSTO, JUAN IGNACIO 900036456L

023747 LOPEZ HORNES, IDOIA 16048463Y

023764 MANCHEÑO FERNANDEZ, JOSE LUIS 51862080R

023773 MARTIN ABERASTURI, BENITO 14234352C

023811 MORATINOS CABRERA, JOSE LUIS 14516694Z

023827 OCHOA SIERRA, SEVERO JAVIER 16028644J

023828 OCHOANTESANA CELAYA, PEDRO 14227183G

023829 OCHOANTESANA LANDALUCE, JAVIER 16026943Z

023853 PALLARES PEREIRA, M. ANGELES 14861566R

023854 PANDO OLASO, FRANCISCO 24404105R

023857 PAZ GOMEZ, VICTOR 16042432R

023880 PONCE LUCAS, RAFAEL ALB. 14927652P

023885 PRADO FALCON, IÑIGO 16044225T

023910 RIOS URRUTICOECHEA, JUAN ANTONIO 16026528J

023921 RODRIGUEZ-SOLIS GOMEZ-IBARLUCE, FDO. ANTONIO 27214263L

023929 RUIZ BILBAO, JOSE IGNACIO 14861396S

023942 SAENZ MARIN, VICENTE M. 16477536Z

023945 SAGARMINAGA IBARRA, ANTONIO DE 16035127X

023957 SANCHEZ CHAMORRO, EVA MARIA 16040715D

024002 SUNI S.A., S.A. 900035594P

024006 TELLAECHE BILBAO, JESUS 14339415L

024007 TELLERIA SOPEÑA, BEGOÑA 14920742K

024035 URRUTIA SANTAMARIA, JAIME 14916155B

024069 ZARRABEITIA AGUIRRE, LUIS 14736303L

024082 ZUBIZARRETA IBARRA, GERARDO 900030951B

024085 CONSTRUCCIONES PALOMERO S.A. A48106207

024086 YBARRA YBARRA, GONZALO 14873454K

024128 GARAIZAR AXPE, M. ISABEL 14901385F

024269 BARRUETABEÑA CABREROS, FCO. JAVIER 16028067B

024321 ECA REUNIDOS SA A48117030

024375 GURAMA, S.L. B48185045

024400 LANDEA LARRAGAN, JON AITOR 16039242P

024406 LARRIETA AZKARGOTA, MARIBEL 14536086V

024512 SANCHEZ MORALES, JOSE MARIA 14182397E

024516 SAN TIRSO CAJIGAS, J. CARLOS 14210870K

024526 PEREZ ECHEVARRIA, JESUS 14431180Z

024584 ANSOLA ZUBIAURRE, M. DOLORES 16025647Y

024587 AGUIRRE GARCIA, MARIA PILAR 14641427H

024596 FERNANDEZ TARDAGUILA, JOSE MANUEL 16025303F

024601 GORTAZAR PRADO, MARIA DEL CORO 16457650T

024623 AROSTEGUI GOMEZ, MARIANO 14861460X

024641 HERNANDEZ BOLADO, JAVIER 14702681T

024667 FERNANDEZ VILLAVERDE, JOSE LUIS 13854496D

024684 SUAREZ-PUGA DIEZ, CARLOTA 72256066W

024705 EZQUERRO SAN JOSE, ISABEL 72770356N

024723 GARCIA MARCOS, MARCELINO 501516R

024738 CARRION URKULLU, JULIAN 14700861C

024754 AL CHAARANI AL HACHMI, CHALEB 16043199D

024764 ALLENDE RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 72161068V

024794 ARANA QUINTANA, ISABEL 14710499K

024796 ARBEX SANCHEZ, TERESA

024811 ARRIOLA LAUCIRICA, IGNACIO 16194526L

024824 AZCORRA SARACHO, JOSE ANTONIO 16031561D

024827 BAQUERO SALAS, ESTELA 16506102Z

024829 BARAÑANO GARCIA, ALBERTO 14835183E

024840 BEASCOECHEA GARCIA, ANTONIO 14864893Q

024850 BILBAO ELORDUI, JOSE ANTONIO 16031914V

024854 BILBAO SAN SEBASTIAN, ANA MARIA 16044692F

024885 CENARRUZABEITIA LOPEZ, JOSE RAMON 14382726K

024890 CLAVERO POMBO, ANDER ARTURO E. 16052131V

024899 CROCI FOGLIA, DARIO 900028126S

024911 DIEGO MURUA, MARIA PILAR 14394357Z

024913 DIEZ IZQUIERDO, M. TERESA 900029961X

024918 DURANA CUESTA, JOSE ANTONIO 72389331M

024940 FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIO 14376327Q

024985 GOMEZ LARREA, JOSE MANUEL 22701471B

024986 GOMEZ MARCOS, MARGARITA 30558184Q

025004 GUERRICABEITIA GOYOGANA, MARIA ANGELES 14505988A

025044 JONAS GARCIA-VALENZUELA, JUAN CARLOS 14864892S

025046 KAPETANOVIC ZELICTH, ANTON 16059679K

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

025053 LARRINAGA SUAREZ, MARTA 16036693N

025062 LOPEZ EZKURDIA, BEGOÑA 24407899T

025082 MARTINEZ VELASCO, OSCAR 16043067S

025087 MAULEON GARCIA DE CORTAZAR, JESUS ALF. 14227724Q

025115 MUGUETA AGUINAGA, LUIS ANGEL 14592262G

025117 MUÑOZ QUESADA, JUAN 900036280G

025158 PEÑA VEGANZONES, CARLOS 14879577A

025159 PEREDA MACHON, MANUEL FELIPE 14880230N

025176 QUEREJETA ONTALVILLA, ROSA M. CR. 14229999Z

025183 RAMOS BARRANCO, ANTONIO 25501603P

025188 REDONDO REDONDO, IRENE 12214054L

025192 RICA GOICURIA, FRANCISCO DE LA 16040629S

025211 ROTAECHE OZAMIZ, MANUEL 14093871T

025270 TRINCADO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIE 16028146K

025278 UNIBASO LORENZO, MARIA LUZ 14872510C

025286 URIEN ZARANDONA, JESUS 14720621T

025305 VILLA QUINCOCES, MERCEDES 14901717V

025316 YUNQUERA FERNANDEZ, DѪ AZUCENA 14244282Z

025323 ZARAZUA HERMOSILLA, DANIEL 16029629D

025326 ZARZALEJOS NIETO, JOSE ANT. 14896473V

025327 ZORRILLA DIAZ, MANUEL 15220407L

025343 BOLAÑOS ANGULO, MARIA CARMEN 14683107E

025345 CANUTO MARTIN, JESUS 16042001F

025405 VILALLONGA DE LA SOTA, BERNARDETA 14489266W

025418 BARREDO ARDANZA, FEDERICO 16032035T

025448 LUIS NEGRE, JOSE LUIS DE 15116412F

025452 MARTINEZ DE LAS HERAS, EUGENIO ALEJANDRO 14649501L

025464 ORAA MOYUA, JOSE MANUEL 14862977D

025469 RICA AMEZAGA, MERCEDES DE LA 16025835X

025470 RICA BASAGOITI, ANA MARIA DE LA 14640047H

025502 SAN MARTIN GOMEZ, AGAPITO 13057884W

025511 GORTAZAR AZAOLA, TERESA 14902345R

025520 ACEBAL PEREZ, ANA MARIA 14872933Y

025523 BARRENECHEA IRURETA, MIREN JOSUNE 16028381A

025550 BASTERO GONZALEZ, FCO. DE BORJA 16043760H

025596 NORMA IBERICA, S.A. A48203806

025599 OLABARRIA PARDO ANDRADE, ROCIO 16044756W

025686 JIMENEZ DE BENITO, MARIA SOCORRO 17132518W

025760 EIZAGUIRRE BERRAONDO, JUAN 14415684C

025773 RICA GOICURIA, VIRGINIA DE 16047286W

025785 TELLAECHE PALOMAR, JESUS 22715136Z

025789 PEREZ VERA, VICTOR MANUEL 16064332M

025791 ARANA VILDOSOLA, RAMON 14857766L

025803 CALZADO VILLANUEVA, JOSE ANTONIO 14201234E

025822 CALVO PEÑALBA, MARIA LUISA 14943875Q

025827 CAL OGUIZA, MARIA CRISTINA 16028437J

025846 ROMERO CARPIO, CARMEN 26150922Z

025856 GOIRIGOLZARRI ZARRAGA, JOSE MARIA 16032538C

025857 CUADRA OLEAGA, JESUS MARIA 14844355V

025858 RONCO HERNANDEZ, MARIA SANTOS 71001968W

025860 ARCE VILLAMOR, IGNACIO 12893626X

025942 LOPEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 14356791F

025955 PEREZ LOPEZ, IÑIGO 16048608J

025976 PEREZ ARISTONDO, JOSE NTONIO 14397087F

025977 ALONSO RODRIGUEZ, PEDRO ANGEL 14581167H

025980 DIEZ DOCAMPO, ASUNCION 14100307L

025985 VILLANUEVA ALLENDE, ANGEL LUIS 14395415Z

025991 AGUIRRE ERRASTI, JOAQUIN URBANO X0134808

025992 ALLENDE ONDIZ, ANA MARIA 14678593Q

025993 GOBIERNO VASCO - EUSKO JAURLARITZA S4833001C

026001 ARBAIZA VILALLONGA, MANUEL 16038896F

026008 BENITEZ BARRERAS, LUIS TOMAS 14908585P

026026 FRIAS ARAMBARRI, NEREA 16046675N

026028 GARRAIO S.A. A48155212

026097 DAVILA-ARMERO CHAVARRI, TERESA 28513282K

026117 LARRABEITI ESQUIDE, MARTA 16045680Y

026120 LOPEZ GOMEZ, MANUEL 11364524V

026139 PEREZ GENICIO, ANGEL 14240411F

026148 TRULLAS JIMENO, MIGUEL 16050013S

026150 UNZALU OSANTE, JAVIER 16031780K

026159 ACHA IRIARTE, NATALIA 16043421R

026166 ARISTEGUI ARTIACH, ALVARO 16044661E

026192 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA 16054931B

026212 OTADUY BLANCO, JUAN CARLOS 16044235X

026224 ZABALA ALONSO, JOSE RAMON 16047732B

026285 ECHANIZ URCELAY, IÑIGO 14939329R

026290 FUENTES BLAZQUEZ, JOSE MARIA 14399229X

026333 ANTRUEJO GONZALEZ, JOSE MANUEL 16044149Q

026338 ARECHABALETA GARABIETA, GABRIEL 16030453M

026342 ARRA ITASUN, S.A. A48224893

026346 ARRIBAS OTERO, ANGELINES 12632076Q

026347 ARRIETA GISBERT, JULIO 16042302D

026358 BARRENECHEA ASPIUNZA, JUAN CARLOS 16033973Y

026370 BERAZA LOPEZ-JAICOSTE, RODRIGO 14924987B

026388 CABALLERO MARTINEZ, MARIA DEL MAR 16035905Y

026408 CHAVARRI POVEDA, TERESA 27592760M

026411 DIAZ SANTOLAYA, MARGARITA 16025404Q

026414 DIEZ GONZALEZ, EMILIO 16026507S

026418 EARLE DEL SOLAR, CARMEN 14735018E

026423 ECHEVARRIA URQUIZA, JESUS 16032714N

026426 EGUIREUN AMANN, JOSE MARIA 16038808B

026429 ESTEINCO, S.A., ESTUDIO TECNICO INGENIERIA Y C A48133623

026430 ESTRADE ERKIAGA, IGNACIO 16027556Y

026431 ESTSUMI, S.A. A48194815

026434 FERNANDEZ BIDAURRAZAGA, ROSA 72168148J

026435 FERNANDEZ FERNANDEZ, EUSTASIO 9693897H

026487 HERNANDEZ ABAITUA, JOSE RICARDO 72239867H

026510 LARRUCEA DE LA RICA, JOSE MANUEL 14240065Y

026518 LIMONDIN CORNELUP, CLAUDE CH. 900031603L

026521 LOPEZ BECERRA, JOSE ALFREDO 14682498B

026535 MARTINEZ MIGUEL, MERCEDES 14888202A

026557 ORTEGA SANCHEZ, JOSE VICENTE 16043567D

026562 PALACIOS RUIZ, ROSA MARIA 14901014G

026572 PEREZ FERREIRO, JOSE LUIS 14836486Z

026580 RAPP AREVALO, PEDRO PABLO 3429778H

026603 SANTOLARIA NASARRE, ENRIQUE 17967820J

026607 SANZ USATORRE, JOSU GAIZKA 16050293L

026608 SEOANE ALBA, SARA JESUS 14555551R

026611 SOLAGUREN-BEASCOA MARQUEZ, FCO. JAVIER 72387120W

026618 SU COMPRA EN CASA, S.A. A48230585

026629 TRUEBA PEÑA, PEDRO LUIS 16029855M


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14369 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

026634 URKIOLA GARCIA-BORREGUERO, ELENA TERESA 16048779T

026639 VARONA APARICIO, AMADOR 13975794M

026657 ZUNZUNEGUI FERNANDEZ, MERCEDES 14389946L

026696 RABADAN PARIS, ALFONSO JAVIER 50818436M

026710 FERNANDEZ PEREZ, VICENTE MAN. 900033200Y

026736 DIONISIO BUSTO, DIONISIO 71254096G

026737 GOMEZ LOPEZ, JULIO GUSTAVO 16049934M

026738 TARAMONA RIVAS, ISABEL 14550958P

026764 CONTRATAS GUSLA S.A. A48133078

026798 MANSITO ABURTO, LAURA 16051637Y

026811 RIDA S.L. B48142368

026817 SOTA ALONSO, GABRIEL 16038168S

026830 ZAMORA SAMPEDRO, JUAN ANTONIO 30555668F

026856 MANSITO ABURTO, DAVID 16053449R

026863 SODUPE CORCUERA, MARIA BEGOÑA 900019094E

026864 SORDO GARCIA, ANGEL 16027588S

026898 ARRANZ LAFONT, JUAN 854161X

026905 ECHEVARRIA PRADAS, HUGO 30667433S

026907 INCERA MANCISIDOR, JOSE LUIS 16027119Y

026963 ANIBAL HERRERO, S.A. A48205728

026965 ARCE ANTON, JOSE IGNACIO 16048184A

026982 DIEGUEZ GAVIOLA, ANGEL LUIS 15965230X

026989 EQUIPOS NAVALES ELECTRONICOS S.A. A48126817

026998 GOMEZ PEREZ, JUAN ANTONIO 2501748S

026999 GONZALEZ ALVAREZ, RAFAEL 11915993S

027010 INGETUBO, S.A. A78087343

027013 JIMENEZ URIZAR, JOSE JAIME 30647355Q

027045 ORTEGA ALTUNA, MIGUEL 16039534R

027066 RUIZ LOPEZ, MARIA DOL. 30551513S

027069 SALAN CASTAÑOS, JESUS MARIA 14665541M

027102 AKORDARREMENTERIA BARRENETXEA, ELENA 30615318H

027122 SALCEDO ZUNZAGA, M. MARGARITA 14929284F

027133 ANGULO ISASI, ANGEL JOSE 20169495J

027229 RODRIGUEZ LAGUNA, SERAFIN 16039707J

027232 UGARTE BASURTO, IÑIGO 16038232X

027251 SALCEDO BARTOLOME, YOLANDA 16006132H

027361 GARCIA CUESTA, BENEDICTA 13121132T

027394 GOMEZ FERNANDEZ, SUSANA 30557979H

027449 ESTEBAN CAMARA, AITOR 16043961N

027531 MERINO RODRIGUEZ, VIDAL 13052312L

027538 RODRIGUEZ EGUIDAZU, M. PILAR 14508299Z

027539 SAN JOSE MARTINEZ, ROBERTO 30588088C

027543 SUAREZ MORIS, GENOVEVA 10769135Y

027548 VIGIOLA BARTOLOME, EDURNE 16039042S

027611 ILARDIA ARRUABARRENA, MARIA BEGOÑA 14522805F

027614 JAUREGUI ACHALANDABASO, M. PILAR 14520750E

027753 ALBIZU, S.A. A48166128

027766 ALVAREZ BACAICOA, RAFAEL 16328984L

027767 ALVAREZ GARCIA, M. TERESA 16050742P

027799 ARGARATE ORTIZ, JOSE MANUEL 16030005V

027835 BAREA MADARIAGA, JULIAN 14242692B

027872 BLAS EZQUERRO, MATILDE DE 16489767D

027873 BLAS NIÑO, ESTHER 16031862B

027897 CARRASCO LOPEZ, JOSE FELIX 16041438L

027928 CHACON MAESTRE, ISABEL 40866624V

027936 DELGADO CHARRO, CLODOALDO 14887206L

027971 ENCISO IZAGUIRRE, VICENTE LUIS 900040923R

027972 EREÑO BELAUSTEGUI, M. DEL AMOR 14493666D

027981 ESTRADE ALDA, JUAN 14480021A

027991 FERNANDEZ ALEGRIA, CARMEN 16048240J

028039 GARCIA SAN GABRIEL, JOSE IGNACIO 22717519M

028086 GONZALEZ RODRIGUEZ, JULIAN 16044678Q

028088 GONZALO CASAL, JOSE FELIX 900040093E

028110 GUMUZIO AQUECHE, JAVIER 16026536K

028150 INCHAURTIETA AYARZA, JAVIER FER 16032790L

028214 LOZANO CARRETERO, JUAN 14397547F

028242 MARTIN SAEZ, TERESA 16043019J

028277 MONTEAGUDO BERMEJO, MANUEL 6534842J

028362 PRODUCTOS J.P.G., S.A. A48230858

028366 QUEVEDO TORRIENTES, M. CONS. 16043323H

028411 SAEZ LOPEZ, IGOR 16047719K

028418 SANCHEZ FERNANDEZ-SANGUINO, LUIS 2156992Y

028441 SCOTT GEORGE, THOMPSON 900043819E

028444 SEGURIDAD FAS, S.A. A48266928

028447 SERRANO RUBIERA, JOAQUIN 900156995S

028477 TAXEIRA IZQUIERDO, MARIA LORENA 16027497Q

028482 TORIBIO FRANCO, ALFREDO 32654579F

028483 TORIBIO FRANCO, JUAN JOSE 14925457K

028516 VALDENEBRO NAVARI, IGNACIO 16042594W

028517 VALDUEZA LAURA, MARIA PILAR 16027763Y

028529 VILALLONGA ELORZA, MARIANO 16039171Y

028551 ZAYAS LAFARGA, MERCEDES 14721951L

028562 ZUBIRIA ARANA, PEDRO 16028490C

028581 BURUCHAGA SERTUCHA, AMAIA 16034705W

028602 MAIZ MONASTERIO, GONZALO M. 14881904F

028607 MUÑOZ SUSETA, VICTORIANO 72712559Z

028613 PREUSS DIETRICH, HELMUT X0365256C

028642 CASTELLANOS JAQUEZ, ROSARIO DESC00719

028705 SERVICIOS ROA S.A. A78961307

028715 DUABEITIA MENDIALDUA, SR. 16039544B

028767 GORDOA GONZALEZ, CESAREO 14344372P

028853 SERRANO GUMB, MARIA PILAR 14499004B

028873 MAIZ GONZALEZ, AURORA MARIA 14206570E

028876 ESTRADE GOMEZ-ACEDO, SANTIAGO 14905764Q

028908 DINTEROL, S.A. A48238075

028912 IRIBAS UNCETA, JOSE MANUEL 30580041T

028915 MARTINEZ AGUIRRE, MARIA JESUS 14228624L

028957 BARAÑANO GONZALEZ, ALBERTO 14603988T

028964 LARRINAGA SUAREZ, LUIS EST. 16039803V

028967 MARTIN CUEVA, ALEJANDRO 13126138S

028969 NAVAS URBANO, OSCAR 16039531K

028988 RUIZ GOIRI, MARIA ANTONIA 14841453J

029006 BLANCO NUÑEZ, MARIA CARMEN 16031280G

029018 EURO APRAISAL, S.A. A48225080

029053 VALDIVIELSO GUTIERREZ, JOSE ANGEL 13894537F

029092 CERRATO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 14488662L

029119 ARANA SABORIT, IGOR 16058768F

029195 BERROZPE CILLERO, JORGE 30635794R

029226 VIDAECHEA ERAUSQUIN, OCTAVIA 14659877E

029281 MENCHACA ARANAGA, ESPERANZA 14408774X

029284 ZABALLA AHEDO, JUAN CARLOS 10599047A

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

029289 BILBAO-GOYOAGA BARTUREN, BOSCO 16036287C

029293 ECHEBARRIA ECHEANDIA, JORGE 16035879A

029306 REED WILLIS, MICHAEL 900021351W

029331 BLANCO HERNANDEZ, JOSE MARIA 7768096F

029400 BEZARES CALDERON, PEDRO JAVIER 16046640T

029409 FERNANDEZ VILLASANTE, JOSE MANUEL 16047081G

029420 MUNICIO MARTIN, M. ANGELES 14243742A

029424 RUESGAS FERNANDEZ, MANUEL 14385379Y

029462 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ALBERTO 14934295G

029474 YARNOZ ESEBERRI, ANA MARIA 9459672W

029569 SERVICIOS Y APLICACIONES S.L. B48104269

029610 GOICOECHEA ELORRIETA, MARIA JESUS 14231779T

029617 IBARRECHE GARCIA, ESTEBAN 14922614F

029620 IZQUIERDO TORRE, GERARDO 16037854T

029644 MANTEROLA MARTINEZ, GREGORIO 1321905A

029687 OBESO QUINTANA, SERGIO 16053748R

029715 CEBALLOS OTERO, JOSE MARIA 11906558X

029749 GOMEZ GOMEZ, ALBERTO 16052349M

029750 PORTILLO VALDES, CARMEN DEL 16030368N

029808 EXCLUSIVAS GETXO, S.A. A48407134

029822 ANDRES DOIZ, ALFREDO 14242919P

029832 EXCLUSIVAS LIMA, S.A. A48252571

029835 FERNANDEZ MARTIN, MARIA ANGELES 14839949G

029884 BONTIGUI ZUBIARRE, JOSE ANTONIO 14976688P

029970 AREITIO ELORDUY, MERCEDES 14910353M

030017 BENITO ARJONA, BENITO 72387127D

030024 CAMPO CORDERO, RICARDO SANT. 11975254M

030030 CEPEDA FERNANDEZ, EDUARDO 16026860T

030035 COLLANTES MERINO, JUAN 36906425G

030045 ECHEVARRIA CAMPOS, RODRIGO 16051749A

030046 ELEXPURU SOPEÑA, GONZALO 16044904N

030056 FRANGANILLO GONZALEZ, RAFAEL 35986636P

030072 GONZALEZ-GUIJA JIMENEZ, ANA ISABEL 30574945X

030083 HOMES SANTAMARIA, JUANA M. 12640765B

030091 JOBBE DUVAL CHAGNIAS, GABRIEL 900027107P

030095 LOPEZ HORNES, NEREA 16048462M

030107 OJANGUREN SOLOZABAL, JOSE LUIS 15343117R

030135 RODRIGUEZ MEJUTO, JOSE RAMON 33311306S

030220 FUERTES PRIETO, LUCAS 10150864K

030258 LOPEZ GUTIERREZ, MARIA CARMEN 51611581H

030301 MARTINEZ PEÑA, IVAN 16047745R

030343 SELLAN PEÑA, JOSE ANTONIO 72237164Y

030345 TORRES GIMENO, MARIA PILAR 16039029W

030471 CARRIEDO AZCONA, RAQUEL 14880706M

030480 IBARRECHE GONZALEZ, LUIS M. 11908642R

030505 MESA IBAÑEZ, JAIME 16050725Z

030544 AURRECOECHEA ECHEVARRIA, MARIA CARMEN 14249561A

030558 CENIGA IMAZ, M. TERESA 16028115J

030566 ANDERFELT X, THOMAS HARRY 98690422K

030601 SAN JOSE ECHEVARRIA, MIGUEL ANGEL 16044051X

030608 APRAIZ LARRAGA, NEREA 30591421H

030610 BALANZATEGUI RUIZ, JOSEBA IÑAKI 16064410Z

030631 PAREDES GOMEZ, JOSE CARLOS 16029356N

030671 SANCHEZ CASTILLA, JAVIER 900092541F

030682 ADHEMEX S.L. B48269955

030683 AGENCIA DE RELACIONES INTERNACIONAL S.L. B48408561

030701 MATIENZO SAN MARTIN, M. CARMEN 14214877A

030704 BILBAINA DE TEXTILES, S.A. A48302061

030712 ICARAN PEÑA, VIDAL 900082473J

030720 ALMAZAN RICA, JOSE OSCAR 14861498W

030730 ALVAREZ SANCHEZ, BERNARDO 30652826J

030760 ARNAIZ DE LAS REVILLAS ARROYO, JOSE MARIA 13695797X

030767 ARTASO DEL RIO, MIGUEL ANGEL 14846019W

030784 AZKUE BARRENECHEA, AGER 16046056Z

030789 BARRIOS FERNANDEZ, GEORGINA 14535484J

030807 BILBAO UGARTE, JOSE RAMON 30589347Z

030810 BLANCO RIVAS, ARACELI 14227520L

030813 BRANCAS ESCARTIN, LIDIA 14905369N

030815 VELA MARTINEZ, JUAN PEDRO 51441741X

030820 BRAVO TORRES, JOSE LUIS 14972144H

030841 ARESTI URIBE, ANDER 900092550Q

030846 CALZADA ROMERO, MARIA MAR 14254238B

030875 CORRALES ., PEDRO MANUEL X1035093

030883 CUARTANGO AREVALO, RAMON VICTOR 14843728B

030885 DA SILVA SILVA, FERNANDO ANTONIO BI006164

030891 DESARROLLOS ELECTRONICOS RECREATIVOS, S.A. A48252217

030902 DISTRIBUCION CORRESP Y PROPAGA, S.A. 900036154Q

030903 DOBARAN DIGON, GUILLERMO 14558088P

030917 ELORRIAGA LLONA, ARANZAZU 14856140A

030931 ESTEBAN GURPEGUI, FCO. JAVIER 15964829T

030937 EUSKALTRONIC, S.A. A48218655

030944 FERNANDEZ CRUZ, SERAFINA 14908014N

030956 FERRER PEREZ-AGOTE, JOSE MARIA 14923415A

030966 GARAPLAS, S.A. B48270722

031003 GOMEZ HIERRO, MARIA CARMEN 900018861L

031009 GONDRA GOICOECHEA, FERNANDO 16041823J

031029 GONZALO BERGARECHE, PANTZESKA XABIER 16041515G

031034 GORTAZAR LANDECHO, ANGEL 14654168V

031059 HORMAZA ITURREGUI, FELIX 14535923S

031072 IPAR OFF SHORE, S.A.L. A48200463

031077 IREZABAL DEL BUSTO, DANIEL 16040821T

031089 LANDA CUBIAN, OSCAR 16050411E

031117 VILLAVERDE FERREIRO, LUIS JESUS 14950433L

031125 LOPEZ ARTEAGA, SANTIAGO 14703971W

031128 LOPEZ LOPEZ, BIENVENIDO 72238923V

031147 MAQUINARIA BOROA, S.A. A48240550

031149 MARSAL FORT, FRANCISCO 39842670T

031152 MARTIN BAYON, ANUNCIACION 14704849Y

031156 MARTINEZ GARCIA, MARIA CONCEPCION 266973N

031158 MARTINEZ GONZALEZ, ALFONSO M. 900039695S

031163 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS 16042744Z

031185 GOMEZ GUTIERREZ, ANA ISABEL 13289539R

031194 MORAGUES LOPEZ, JUAN MANUEL 900037142S

031199 MOREA GONZALEZ, FCO. JAVIER 14398296C

031203 MUÑOZ GOMEZ, JOSE LUIS 14476695N

031214 OÑAEDERRA BAYON, MARIA TERESA 22711311F

031224 ONZAIN ORNILLA, MARIO JAIME 16053600Z

031228 ORMAZABAL ECHEVARRIA, ANA MARIA 14959091Y

031229 ORTIZ ALONSO, LUIS BENITO 16031370W

031236 OTADUY MAZAS, CARLOS JOSE 16039598L

031240 PARDO DE ANDRADE PICO, SILVIA 2165666D


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14370 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

031244 PAZ GOMEZ, PEDRO MARIA 16027417M

031294 RUBIO LAVIN, GORKA JON 16051193E

031308 SAINZ AGUIRRE LAZARO, FABIOLA L. 16027240N

031336 SOLANO ALDECOA, MARIA PAZ 14845812W

031347 SUSAETA SOLOZABAL, JAVIER 16035597C

031370 UNZALU LAZCANO, JOSE LUIS 14095189F

031395 YANKE GREÑO, GUILLERMO 16029918E

031400 ZABALBURU PRADO, ANA 16052077D

031423 ZUBIZARRETA MARTINEZ, LUIS ANDRES 14605661V

031436 JIMENEZ URIZAR, MARIA 30671440C

031560 FINAMERSA, S.A. 48534675Y

031589 LIOR, S.L. B48276570

031637 TAHOSOL, S.L. B48425664

031683 COBIAN DE LA FUENTE, IGNACIO 14248075N

031709 PEÑA BASCONES S.A. A48045207

031785 PEDRAZUELA PEREZ, LUIS 14439714S

031831 ARZUMENDI CABREJAS, ANTONIO 900092594Z

031925 ISASI MARTINEZ, ENRIQUE MARIA 14884675H

031930 MARTINEZ-HIDALGA CARDAÑO, CARLOS ALVARO 16041473P

031942 PALOMO ROMERO, ANTONIO 14605041H

031955 TELLEZ ECHEANDIA, VICTOR AITOR 16045523X

031964 VIAJES ABRASOL S.L. B48289375

031979 IRUSTA LAISECA, PIEDAD 14691786F

032028 VELASCO GAMARRA, CESAR 14917115M

032071 CONSTRUCTORA NUCLEAR S.A. EN LIQUIDACION A48041370

032103 ALTAMIRA TOLOSA, LUIS MARIA 14955006S

032133 AZCUNAGA BASTIDA, LORENZO 16059414D

032144 BASTERO REY, IRENE 16040254P

032162 BOUZA PEREZ, JUAN 6478979V

032178 CAMPOS BOU, DANIEL OSVALDO BI006391

032187 CASSI ZUMETA, LEIRE 16054707V

032195 CLERIGUE PEÑALBA, MARIA CARMEN 15357419C

032199 COMERCIAL PRODUCTOS CONGELADOS, S.L. B48418651

032202 CORCUERA CRESPO, JUAN MANUEL 14913644F

032253 FLORES DAMBORENEA, MIGUEL 16040787N

032263 GARCIA CASTRILLO, JULIO 9593128N

032272 GARCIA DE ALBI GIL DE BIEDMA, MARIA LUISA 16032986P

032287 GOMEZ BAHILLO, JOSE MARIA 12665113W

032288 GOMEZ BILBAO, MARIAANGELES 16033072W

032329 IPIÑA OLMOS, ENRIQUE 14859953K

032353 LARRINAGA LUZARRAGA, RAMON 16039114H

032357 LESTON FERNANDEZ, MARIA MARTIANA 30605336H

032359 LIBANO PEREZ, JUAN ANDRES 11919508B

032364 LOPEZ BARRERA, JOSE JUSTINO 900020045F

032365 LOPEZ GARCIA, MARIA ASUNCION 14906518B

032367 LOPEZ AROSTEGUI SAENZ, GUILLERMO 16048493J

032369 LOREN MARRODAN, LUIS ALBERTO 16041212T

032370 LORENTE FERNANDEZ, LUIS ALFONSO 11926311Y

032378 MANRIQUE GONZALEZ, GERARDO 14700544W

032394 MARTINEZ RIBECHINI, JUAN ROMAN 14736390Z

032399 MATEOS ZABALETA, JOSE ANDRES 14926020D

032409 MONASTERIO ACHA, JOEL 30559706C

032410 MONEO MARTINEZ, LUDIVINA 14881218B

032418 MORLA FERNANDEZ, MARIA BERTA 14704433G

032421 MUÑOZ ROJAS, ANA ROSA 16029705Q

032422 MUELA SOPEÑA, ANA 16034629H

032432 NISTAL MODINO, IGNACIO 16031123P

032433 NORAY TECNICAS DE CLIMATIZACION, S.A. A48428221

032453 PAVIMENTOS Y HORMIGONES ARENAS, S.L. B48456669

032473 PROMOCIONES AREETA S.A. A48413520

032475 QUEREJETA LAMSFUS, LUIS MARIA 15351353A

032485 RODRIGUEZ PESO, IGNACIO 30653000A

032489 ROMERO HERNANDEZ, JOSE MANUEL 14924999T

032490 ROYO ELDUAYEN, JAVIER 14235204K

032504 SANCHO FUENTES, MATILDE 16049940B

032519 SOLIS DE CASTRO, LUIS ALBERTO 14610453W

032521 SUAREZ DE PUGA DIEZ, JORGE 14896692Y

032549 VALENCIA PAZ, MARIA CONCEPCIO 15780945R

032556 VELILLA IRUSO, ANA BLANCA 16046004P

032565 VIDAL MATIAS, MIGUEL LUIS 7940846G

032571 VILLANUEVA BENGOA, IÑIGO 16046604X

032572 VILLATE MARTINEZ, FRANCISCO JAVIE 16033603G

032574 MONSMA, PIETER WILLEM X0620860K

032583 ZUBIAGA DEL HIERRO, JUAN 16047753D

032594 INMOCHALET SA S.A. A48004879

032600 PROMOTORA RESIDENCIAL JELALDE S.A. A48256895

032619 ESCAJEDO SAN EPIFANIO, FRANCISCO DE BORJA 16049013G

032632 VERA ROCA, ELENA MARIA 16054520Z

032656 INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES EREAGA, S.A. A48252357

032657 GALINDEZ ZABALLA, JOSE ANGEL 900092645L

032659 BARRUSO SEBASTIAN, JOSE MARIA 900092647K

032664 PEREZ RODRIGUEZ, JUAN LORENZO 11927240S

032689 I.Z. Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS S.L. B48446918

032693 MELIDA PEREZ, AMALIA 14934157G

032715 ABADIA ARANA, FCO. JAVIER 16030662F

032824 AGUILERA LOPEZ, DANIEL 900039244R

032827 ASTEINZA VICARIO, MARIA INMACULADA 16044369Y

032843 ESCUDER ARIAS, SARA 16051246Y

032849 GUERRA GIMENO, MARTA 30567259Y

032854 MINAYO RODRIGUEZ, ANA ISABEL 14246268E

032878 ANDRES ALONSO, JOSE MIGUEL ANDALOJOS

032974 NAVARRO GARCIA, FRANCISCA 37041267C

032977 MAMOLAR QUIJADA, GABRIEL 14116852G

033015 SANCHEZ AYARZA, JOSE MIGUEL 15919330H

033023 LLORCA Y ASOCIADOS S.L. B48489223

033066 INDUPIME S.L. B48229306

033080 CONSTRUCCIONES URIAGUERECA S.A. A48208144

033120 MISEGUR DE SEGUROS, S.L. S.L. B48486468

033147 AGUAVIVA GARCIA, MARIA PILAR 14238241E

033242 LABURU VIZCAINO, MIGUEL RAMIRO 14864124Y

033246 NAVEIRA CARCAMO, LAURA 16047995K

033253 COBIAN CARRASCAL, MAURICIO 385155C

033260 DIMION, S.L. B80987720

033276 BARRUETABEÑA EZPELETA, JESUS 14943078R

033283 CANALES LLANTADA, LUIS MANUEL 14839436C

033286 ESTEBAN JARNES, MARIA AUXILIADORA 17425052E

033287 ETXEBERRIA GUTIERREZ, MANUEL 16056267J

033288 EUZKO PIZZA S.L. B48443030

033292 FONTANERIA ROMO, S.L. B48448997

033296 SALINAS LOPEZ, MARISA 71336513N

033304 CUESTA RUIZ, JESUS 14899936F

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

033308 HENRY FUENTE, PEDRO MARIA 14692308T

033349 IZQUIERDO UGARTE, RUBEN 16045997R

033391 LIMIA DECORACIONES, S.L. B48297220

033394 MARTIN BLANCO SANTAMARIA S.A. A48301345

033395 ONDOLAN, S.L. B48506117

033401 RODRIGUEZ PALACIOS, CELEST. CARLOS 71686772G

033418 FAR MAYOL, JUAN 41314174X

033434 AGUIRRE ARAS, GERMAN 14232298J

033439 AMANN NUÑEZ, MARIA PAZ 16026249X

033440 ELORZA MENDILUCE, MARTA 16042956L

033442 SANS GUTIERREZ, JULIO 16052808G

033455 VILLORIA RUIZ, EMILIO 20221655D

033468 TARRERO BALBAS, CONCEPCION 13068137C

033474 SANCHEZ AZCARATE, UNAI 30630678Z

033480 PESO SAEZ, MARIA ANTONIA 14873683C

033486 FIALLEGAS DURAN, GUILLERMO 7803976F

033489 FERNANDEZ GARCIA, JESUS 14395044B

033492 GERETXA CUADRO, S.L. B48484224

033495 AURSONS, S.L. 24809512X

033521 CRUZ ELORZA, MARIA ANGELES 900019722Y

033525 ALONSO PORRES ALDAY (DE), JOSE EUGENIO 13130431F

033529 ACOSTA MAGNANO, GUSTAVO CESAR 16080047B

033535 CACHO MATESANZ, JOSE ALBERTO 16049426A

033542 NADAL /, JEAN FRANCOIS X1392707

033561 TAPIA REBOLLO, MERCEDES 14248639R

033565 ROHART ., EMMANUEL CLAUDE X0933372

033567 DURRUTI PRIETO, MARIA PILAR 9612929X

033577 ZAMACONA ARANGUREN, JOSE IGANCIO 72166900F

033578 PASCUAL ARCOS, ANTONIO 14543147V

033580 BARTOLOME MARTIN, AMPARO 8027378X

033595 ECHEVARRIA ECHEANDIA, JOSE RAMON 24403658Z

033600 BOLINAGA LECUE MARIA VICTORIA Y OTRA E48419402

033601 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE PEDRO 14396264N

033610 NUÑEZ CUBERO, ALEJANDRO 12265586P

033616 SERVI RUEDAS S.A. A48402531

033637 INVERSORA INME S.L. B48472823

033647 ZABALA LLANO, AINHOA 16047924L

033672 HAMY MICHEL, MICHEL HENRI AN X1485057Q

033683 GUEVARA ORTIZ PINEDO, GERARDO 13290549E

033698 GONZALEZ ROMERO, MANUEL 900025063B

033727 LABORDE -, MIGUEL ANGEL 6035166N

033736 BYRDE MARTINE, J. SUSANE 900157977P

033751 GONZALEZ MILLOS, PILAR 35280428S

033754 GESTION DE OBRAS Y MONTAJES, S.L. B48464499

033759 VERGARA HERNANDEZ, JOSE CRUZ 14877060Q

033771 PEREZ-ALBENIZ GREDILLA, MARIO 900027134N

033779 ORTIZ ARETXAGA, BERNARDO 30615066L

033781 BLANCO RODRIGUEZ, ITZIAR 14936946X

033791 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 20178078V

033799 MADARIAGA ALDAMA, JUAN ANTONIO 16051186S

033807 FERNANDEZ DE GAMBOA GANGOITI, ELISA 16055808Z

033814 SALGADO MASA, MARIA BEGOÑA 22727257Z

033821 CORTAZAR ARTECHE, ITZIAR 14583076H

033824 GARAMENDI LARRAÑAGA, GOTZON 14143189Y

033830 SCHEIFLER ALACANO, MARIA ANTONIA 14954783E

033834 BERCIANOS ALVAREZ, MARIANO 14538412C

033846 TURAOU FERRIZ, ANTONIO 16058705J

033855 LE FLOCH, JEAN PIERRE BI006560

033862 BAHON UBIETA, IDOIA 16042450L

033875 PADRO GUTIERREZ, MARIA AMAYA 900030153H

033876 RODRIGUEZ DIAZ PAVON, JOSE 51975704M

033884 LOPEZ BENGOECHEA, CARLOS 14856259F

033897 ETXEGOIAN ANDRES, REBECA 16051690J

033903 ANNONI, LAURA SUSANA X0951584M

033913 ORTEGA ELORRIAGA, LETICIA 14604215C

033939 GONZALEZ SANTOS, PABLO LUIS 16056782E

033962 MUÑOZ RUEDA, GEMA JOSE 14610522W

033963 LOPEZ VILARO, JOSE MARIA 2803928K

033971 BENAYAS ALVAREZ, JOSE JAVIER 14939911P

033976 ZORRILLA SUAREZ, SOFIA MARIA 16042500T

033978 MADARIAGA BASTERRECHEA, SUSANA 14558554Z

033993 NAJARRO GONZALEZ, JOSE 13018219N

034015 VILLAN FERNANDEZ, ITZIAR 14931118R

034026 SANCHO LLERANDI, FRANCISCO MANUE 382968H

034030 AZPIAZU ECHEBERRIA, JUAN MARIA 14764029F

034034 CUEVAS ZARABOZO, SANDRA 24407448D

034037 TRUJILLO BARRENECHEA, IGNACIO 16050315H

034072 LLONA ALTUBE, MANUEL IGNACIO 15883582N

034083 LAMELAS VAN HOREMBEKE, JUAN ANGEL 16056031F

034085 BASURTO SOLAGUREN-BEASCOA, JUAN 14891145W

034103 GUANTES URIARTE, VICTOR 16037262Y

034107 GARCIA MORANTE, ALVARO 16057526F

034117 SANCHEZ OLIA, BENITO 5587538X

034145 WILLIAM HOLMES, TIMOTHY X1206751X

034153 MANZANET BARRENECHEA, MARIA ASUNCION 14846177E

034159 ELVIRA TORRENS, CARLOS 14501107K

034163 ITURBE VEGA, FCO. BORJA 14950925M

034172 VELAZQUEZ SANCHEZ, JOSEFA 16028633W

034185 FERNANDEZ DE MONGE OLMOS, FERNANDO 14524611L

034197 CARDAS JIMENEZ, MARIA CONCEPECI 11919867W

034211 ASEGET, S.A. A48258693

034212 ROTGER ACARREGUI, ANTONIO JOSE 16026063P

034219 JIMENEZ COUTO, JOSE ANTONIO 30617463R

034227 INGENIERIA Y DISEÑO S.L. B48439277

034243 PERES ., ROMAN 900039556Z

034252 VALDES MARTINEZ, MILAGROS 10545088W

034253 MAZE S.A. A48294813

034273 GARCIA CANO, OLVIDO 9698225E

034283 ALLENDE LANDA, ALVARO MIGUEL 16027739M

034285 SALVADOR AMO, MARIA PILAR 16056739W

034288 BATISTA BENGUE, JOAO 13141738K

034289 REVILLA DERKSEN, ALEJANDRO 16053216K

034293 FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 11929572R

034294 UMARAN OLABARRIETA, AINHOA 16050031X

034306 RECASENS SEARLE, ROBERTO LEON X0956684E

034308 FERNANDEZ GONZALEZ, RICARDO 16030620B

034316 LIZ SIRVENT, FCO. JAVIER 14959741N

034324 OLANO LOPE, MARIA BEGOÑA 14601630B

034328 SUEIRAS GONZALEZ, MARIA JOSE 32304772F

034329 SERRA PASCUAL, LUIS 50426536W

034349 GARCIA-ITURRI TOSAR, MANUEL 34955181B


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14371 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

034369 SFERDJELI ARRIZABALAGA, MYRIAM X0774511D

034377 BALLESTEROS BREA, LUIS RAMON 20180813S

034389 RODRIGUEZ SAN FRANCISCO, VICTORIANO 7825814H

034406 MARCOS FERRERO, FERNANDO 16063064W

034407 ESTENAGA Y ALONSO, MIGUEL 16055840T

034416 ARAMBURU GARRIDO, FERNANDO VICTOR 16051199M

034429 FERNANDEZ GAMBOA MACHIMBARRENA, LUZ 1371155X

034434 SENDAGORTA MCDONNELL, PEDRO 16051899S

034436 FERNANDEZ DOBARAN, CRISTIANO 16062037X

034465 DILLON GONZALEZ, JONATHAN 767348E

034472 URQUIZA RUIZ, CESAR 11906243V

034504 ANDREIÑUA DE SANTIAGO, ELENA MARIA 16065182G

034524 REYES LOPEZ, UNAI 20216403R

034579 AMILIBIA ZALVIDE, MARIA CARMEN 16059918F

034587 FERNANDEZ MUJICA, GABRIEL 16057312T

034595 DIAZ UGARTE, SERGIO JOAQUIN 16057367D

034604 GUIRLES RODRIGUEZ, MACARENA 16064315B

034609 DIAZ VECINO, ISABEL 16059996Q

034614 DIAZ VECINO, MONICA 16057059T

034637 GARCIA GOVILLAR, GORKA ENAUT 16055864R

034657 CALLEJO ELENA, VERONICA 10878768K

034689 LOPEZ ITURRIAGA, JOSE ANTONIO 14911625N

034741 HAYAS RODRIGUEZ, EVA DE LAS 16058455Q

034743 SOLANA FERNANDEZ, EMILIA CDAD. BIENES G48250633

034747 INNERARITY GRAU, SARA 16050643R

034796 MARTINEZ GOMARA, JOSE M. 14535930E

034830 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALBIZA, S.A. A48442065

034834 PABLOS IGLESIAS, MARIA AZUCENA 14383514G

034864 FULLAONDO PEREZ, ENRIQUE 72163660X

034907 OLIVER NUEVO, ALBERTO 16059511Z

034919 VIDARTE ITURRI, MARIA FELISA 14498309Y

034989 ZUBIAUR BILBAO, JUAN IGNACIO 72160935E

035040 SAEZ DAMBORENEA, JON 16051784S

035043 PEDROSA DIAZ, ALICIA 14896134T

035081 LAMBARRI S.L. B48213250

035107 GORRIARAN GARCIA, AITOR 16062172F

035108 GORRIARAN GARCIA, IDOIA 16062594S

035125 APARICIO MARTINEZ, PEDRO 16045437Q

035137 AYYASHI RAMIRO, SIRA 16054221Z

035165 GARRIDO HERVAS, LIDIA 16056755H

035273 BARCENA ROJI, RICARDO 14908900R

035305 MORQUILLAS GOMEZ, IGNACIO 16051388X

035350 GARCIA LOZANO, ROBERTO 14934299P

035370 PEREZ GONZALEZ, AITOR 14606946Z

035402 ESTEBANEZ BLANCO, HELIODORO 22753464R

035466 BASTERO LAISECA, ISABEL 16045347H

035508 ZORROZUA OLEAGORDIA, LUIS IGNACIO 30592946W

035525 JAUREGUI BERAZA, ADRIAN 16041488T

035536 BASARTE GARAIZABAL, JUAN JOSE 14232953R

035545 URQUIJO SIERRA, PABLO MIGUEL 14911285V

035569 MARTINEZ DE LA FUENTE, MERCEDES 13713556J

035576 PABEBA S.L. B48520308

035601 ABAD BIOTA, JUAN 18521Y

035606 BEUNZA PEREZ, MARIA JESUS 15639206B

035610 DIAGO FERNANDEZ, SANTIAGO 16037872H

035647 INMOBILIARIA LEXARRETAS S.A. A48076806

035648 ALONSO ESCUDERO, TERESA 16028207J

035673 ALCALA-GALIANO FERRER, ANA MARIA 14864445M

035700 SADA EZCURRA, MARIA DOLORES 29153237R

035723 ALONSO ROBLES, JOSE ANTONIO 20171306F

035728 URIARTE SASTRE, ANGELA 16049477P

035772 APARICIO BERMEJO, MIGUEL ANGEL 30590735E

035812 ACOSTA MELGAR, JULIO CESAR X0024227

035814 ACHOTEGUI ATUCHA, ADELAIDA 24406784N

035815 ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO

Y LA Q4800082B

035828 AJL OPHTHALMIC, S.A. A48464788

035858 AMUTIO PEREZ, MARIA LUZ 14539755Y

035863 ANDRES CIRUELOS, MARIA CARMEN 13034016P

035877 ARDEO GAMECHO, IRAIDE 30593812V

035889 ARRESEIGOR OPORTO, JOSEFINA 16037214G

035912 BAHON TELLECHEA, MARCO ANTONIO 16040410A

035921 BARREDO BLANCO, VICENTE 16038904S

035940 BAZA FERNANDEZ, PEDRO LUIS 72782748F

035943 BEGOÑA BILBAO, JOSE MIGUEL 14743428Z

035944 BEGOÑA IZQUIERDO, MARIA PILAR 14769747K

035946 BENADELLAH —————, MOHAMED X1205773K

035977 BRISAS DEL BAIKAL, S.L. B80356934

035980 BURON ARCE, IÑIGO 20183035Y

035985 CABALLERO GARCIA, FRANCISCO JAVIE 14709466T

035988 CALVO CAREAGA, CAROLINA 30647001F

036000 CARRAL LOPEZ TAPIA, MARTIN 30633239E

036012 CINTA LUNA, JOSE LUIS 16056659Z

036017 COLOMAR ANDREU, CARLOS MARIO 14379169Y

036022 CONSTRUCCIONES BOST, S.L. B48177273

036024 CORCOSTEGUI VIVAR, MARIA LUISA 14904885B

036035 COWEEL /, SHARON COWSHA

036059 DOMINGUEZ AGUIRRE, ANA DELIA 16025723J

036081 ENNAMOURI -, NOUREDDINE X1306420C

036093 ESTUDIOS TECNICOS N Y A, S.L. B48564751

036096 EXTREMIANA EGUIA, MONICA 16042702H

036107 FERNANDEZ RUIZ, IVANNA 14587238V

036112 FERREIRO GIRONES, MACARENA 34082344R

036114 FONSECA CALDEIRA PRAZERES, FERNANDO 900034015Q

036121 GABARRE DUAL, JULIA 15019871C

036122 GABIOLA LECUMBERRI, JOSE 16045244F

036161 GOMEZ GARCIA, IBAN 16051468K

036178 GONZALEZ FUENTES, FRANCISCO 1345018R

036180 GONZALEZ GALARZA, BEGOÑA 16065445Z

036191 GOTISCA S.A. A48277651

036194 GRACIA USON, JOSE MARIA 16985526A

036200 GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 16061896F

036210 INVESTIMENT MARITIMO TERRESTRE SYSTEMS A48229355

036224 HERNANDEZ MARTIN, JOSE ARTURO 16049515T

036237 HORNILLOS HERNANDEZ, MIGUEL CARLOS 14702175T

036254 INNES /, DAWN X1704816X

036258 IPIÑA URDIAIN, IBON 16055775G

036259 IRIBARNEGARAY FERNANDEZ, JUAN CARLOS 16036234J

036261 IRLAND DE RAMON, JUAN 32103305C

036262 IRUDIMEN S.L. B48452007

036278 JAUREGUI SOMME, CRISTIAN ASTERI 16050343T

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

036286 JUIZ SANTIAGO, SANTIAGO 14526132E

036292 LABANDA CARCEDO, BLANCA AMELIA 14685364W

036299 LANDA LARA, FRANCISCO BORJA 16038025X

036305 LARA OBREGON, FULGENCIO 14682713L

036310 LASO CORTIGUERA, FRANCISCA 13729489F

036333 LOPEZ MAZA, JAVIER 16069104Q

036343 LORES SUAREZ, MANUEL EUGENIO X1098341E

036351 LLANO HERNAIZ, JOSE MIGUEL 22723884E

036352 LLENAS ALONSO, EDUARDO 39009027S

036353 LLONA BILBAO, GABRIEL 16040488N

036355 MACGRATH ADRIAN, FRANCIS MCGADRFRA

036369 MARDARAS ROMERO, KEPA 16061381K

036371 MARIÑAN ARROYUELO, ARSENIO 13288276A

036374 MARTIN AGUILAR, M EULALIA 14228662B

036377 MARTIN ROMARATE, RAMON 14541940Y

036382 MARTINEZ CAMUS, JOSE LEANDRO 13691821J

036388 MARTINEZ FERNANDEZ, GERMAN 72386585L

036398 MARTINEZ PEREZ, LORENZO 13274537H

036400 MARTINEZ VELASCO, GORKA 16059502M

036401 MATECU, S.L. B48555569

036408 MENDIBURU ROJOETA, GEMMA 16036000D

036409 MENDIGUREN RUBIO, MARIA JESUS PIEDAD 14222646K

036410 MENDIVIL GUTIERREZ, OSKAR 16051147E

036429 MONTES VIDAUBURU, MARIA LUISA 14889634D

036435 MORENO DE PABLO, JOSE ANDRES 14877655J

036436 MORENO MAYOR, LUIS 16031572C

036441 MUEBLES ARETA S.C.L. F48504567

036449 NEGRO BRAGADO, RAMON 14504262W

036458 OCEJO MACHIN, ROBERTO 16051796G

036466 OREGUI ROSENDE, ASIER 16069280P

036467 ORIVE URIBE, PATRICIA DE 16063305J

036468 ORTEGA GONZALEZ, IGOR 16067703H

036476 OSA ACHIAGA, PEDRO MARIA 14164902F

036479 PALENZUELA MARAÑON, MARIA PILAR 14869369F

036481 PANAYOTOU FORSTER, MARILYN 689680W

036486 PASCUAL NUÑEZ, MARIA SARA 13054349D

036488 PASTOR MERAYO, IÑIGO 30637631K

036492 PELAEZ TERUEL, FERNANDO 50672651V

036493 PEÑA AJENJO, LUIS FELIPE 14699735K

036510 PEREZ REGO, JORGE FERMIN 16553962B

036513 PEREZ ULECIA, PEDRO 16349837B

036519 PINILLOS MARSELLA, MANUEL 14395836K

036520 PINTURAS APLICADAS R IBERMO, S.L. B48470397

036521 PIPER -, JAMES BARRIE MC BI5923

036536 ROMAN CANTABRANA, LAUREANO AMADO 16027499H

036539 RAUL, MONICA GARCIMARTIN SACRISTAN, GARCIA

MARTINEZ, RAUL CDAD. BIENES E48546360

036546 REPARAZ OTADUY, CARLOTA 16046510P

036547 REVILLA DERKSEN, RICARDO X0606377M

036557 RODRIGUEZ AURRECOECHEA, AMAYA 16032889A

036565 RODRIGUEZ MOLINUEVO, GOTZON KRISTIAN 16062430N

036569 ROMERO GOMEZ, NESTOR ALEJANDR 400557N

036581 RUIZ DE LAS HERAS, JAVIER 16049896J

036583 RUIZ DE VILLAFRUELA, EDUARDO 16051072Q

036605 SAN VICENTE ARTOLATXIPI, JUAN 16050612Q

036617 SANZ AZCORRA, MARIA TERESA 14239458C

036630 SARRIA SODUPE, PEDRO 14493256J

036633 SCHEIN /, PATRICK CAARLES X0881831B

036636 SENA GARCIA, JOSE RAMON 16053637M

036638 SERNA AGUIRRE, ANA 16043000V

036648 SJOLLEMA ., ALLARD FREDERIC SJOALLFRE

036666 TACON MARTINEZ, ANTONIO 33264040Z

036669 TECNICAS IMPERMEABILIZACION Y CONTROL, S.L. B48467369

036673 TELLAECHE PALOMAR, JUAN CARLOS 16039285M

036675 TERRONES BIDARTE, MIREN EDURNE 16033808W

036680 TORRES GARCIA, JONATAN 791347D

036685 RODRIGUEZ ZUBIAGA, JESUS EUSEBIO 16043386N

036689 UGARTETXEA CRESPO, JOSHE MIKEL 16058802H

036690 UNANUE DEL MONTE, JULENE 16038745V

036716 VAZQUEZ ZUBIAGA, LUIS 16041912X

036718 VELASCO PEREZ, KOLDOBIKA 16042774K

036724 VIDAL GARCIA, LUIS MIGUEL 16047135N

036725 VIDAL GONZALEZ, AUGUSTO VIDGONAUG

036741 ZARRAGA SAN MAMES, MARIA ESTHER 16037898K

036755 VECINO GAY, JOSE RAMON 14891479Z

036856 GARCIA FERNANDEZ, JESUS 14120054D

036867 SAUCA ARETA, MARIA TERESA 14900372Y

036878 BERNAR CASTELLANOS, IGNACIO 14094803N

036915 ITUARTE GARAMENDI, ANA LUISA 14916748Y

036946 MONTALBAN RUIZ, ALBERTO 16052331X

037013 ALARCIA RIBACOBA, GABRIEL 30574245T

037060 DOFIN SL B48525455

037073 VEIGA CANEDA, JOSE RAMON 16051224F

037083 VIAN TERAN, JUAN 14876139S

037113 MIGUEL AVECILLA, RICARDO DE 16045664J

037123 IGLESIA JESUCRISTO DE LOS SANTOS DIAS DE ESPAÑA Q2800159B

037145 BELTRAN OLASCOAGA, UNAI 22744688B

037191 SEBASTIAN LENTIJO, VICENTE 14697318L

037198 GONZALEZ PASTOR, PABLO 14425113L

037201 ANDUIZA MORAL, ELSA TERESA 16052057N

037207 BARTOLOME YARZA, CARMEN 15345994A

037289 FERNANDEZ-CANO DIAZ, LOURDES 30582328X

037324 CABALLERO REYES, JESUS 14608446L

037385 PROMOCIVITAS S.A. A78461985

037397 CORREDURIA BILBAINA DE SEGUROS, S.A. A48240733

037410 RUIZ RUIZ, LUIS A. 16030639F

037424 URIA ANDICOECHEA, IGNACIO 14901696L

037446 GUTIERREZ RUIZ, AMELIA 14178921L

037459 GUTIERREZ APARICIO, ESTHER 15893928P

043435 GARCIA BARTOLOME, EMILIO 51056368W

043444 SCHULTE LUDWIG, UTA MARTHA ERNA 900017114C

043478 HIRURAK E48493159

043492 DELTA J.M.I. ASOCIADOS, S.L. B48453401

043883 PUEYO SAN SEBASTIAN, MARIA ROSARIO 14422179Y

043937 UDAONDO CALLEJA, PILAR 14539728W

043956 CARDONA SANTAMARIA, ROSARIO 14237442M

043994 SMITH BORDA, FEDICO FRANCISCO 16045879K

044055 LOITI ECHEBARRIA, JESUS MANUEL 14677558Q

044126 BERMEJO MORGADO, ANGEL CARLOS 2883345L

044157 ZUAZO OLAECHEA, FELISA 14807997E

044234 CASMAYOR VAZQUEZ, PEDRO JOSE 14249939J


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14372 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

044420 LANDES LARRAGAN, LUIS 16047840G

044424 RAMIREZ MORADILLA, ESTEFANIA X0288173Y

044429 IGLESIAS JIMENEZ, CARMEN 22722821V

044471 GEMI NORTE, S.L. B48438329

044542 LEON -, FREDDY BI006692

044852 ZUÑEDA PEREZ, FRANCISCO JAVIER 45413267C

045062 SANCHEZ RIO CASTIELLO, LEOPOLDO 10743493D

045068 PEREZ SAN MARTIN, JAVIER 16048854Y

045350 BLOEMEN JOHANNES, LEONARDUS BI005482

045372 CHAPERO PERAL, JUAN JOSE 16043086B

045449 BENNINGHAUS ECHEGARAY I. ERIK ALEXANDER B7130019

045483 URRUELA MATURANA, GONZALO 16045842F

045496 ALONSO NORIEGA, JON ANDER 16056677D

045555 JENSEN ———, EILIF X0984295X

045560 OSUNA SAIZ, GONZALO 16049273B

045602 ALVAREZ VERDE, ANGEL 50139930E

045620 ALONSO DIEZ, IDOIA 900093191J

045632 VELAZQUEZ ROMO, VICTOR MANUEL X1667475K

045643 SAEZ GONZALEZ, ANGEL FELIX 22345950R

045655 RUIZ ORTIZ DE URBINA, ROSA ANA 16244381X

045656 RODRIGUEZ GARCIA VILLARACO, MARIA ANGELES 16556526E

045660 GARCIA GRANADOS, MIGUEL ANGEL 22721338Y

045665 CALVO GARCIA, MARIA CONCEPCION 14885685Q

045745 SICOTEX 5, S.L. B48491039

045747 ESTARTA SANTAMARIA A UDITORES, S.L. B48583173

045780 VAZQUEZ TORRE, EMILIO 33747329G

045796 RUIZ PARIENTE, IGNACIO 16048944G

045804 JAUREGUI SOMME, ERICO 16066646L

045806 KOCH -, GUNTER RUDOLF X1759057

045828 BARRENECHEA JUDEZ, AMAYA 16046976Z

045835 UNDABARRENA SANTAMARIA, JUAN 24404987D

045836 AGUADO GREGORIO, JULIAN 14893120E

045838 URUÑUELA DEL RIO, JORGE 16032262C

045860 VALLE BASAGOITI, JOSE RAMON 14904126B

045863 MARQUES SOARES, JOSE SALVADOR X1290272

045864 LABAT /, GUY X1382969

045865 RUIZ DE GOPEGUI GIL, MARIA ANGELES 14864286F

045868 BARCENILLA NUÑEZ, JOSE LUIS 78861337H

045874 CORREA CAMPIÑO, GERMAN ALFONSO 78916618F

045878 DOCAMPO VILELLA, ALEJANDRO MANUEL 16054489Y

045889 ESCAURIAZA FRANCO, ALFREDO 16038974Q

045893 REVILLA MARTINEZ, MARINA LORENA 16056530T

045901 AKARREGI LOPEZ ARKAUTE, JULEN 16051701R

045905 QUEVEDO TORRIENTES, GERMAN 16059228F

045912 RONTECO, S.L. B48532675

045913 ESPARZA SOLANA, ARANTZA 16053743L

045930 MONDRAGON GALINDO, JOSE LUIS 14166445D

045939 ZUBIAURRE GARCIA, NEREA 14957909C

045940 BARFUS, GERHARD X0755385

045945 CRESPO AGUIRRE, FRANCISCO JAVIER 50734020E

045948 RUIZ GIMENEZ, IGNACIO 14477382D

045951 ZORRILLA ARTIÑANO, LUIS FERNANDO 14870153D

045953 HEROS, S.L. B48577449

045966 PEÑA CORTEL, MARIA CARMEN 16521929V

045971 LARRABIDE BOLLER, AMAIA 16050069W

045981 BERNUY DOMINGUEZ, SUSANA PATRICIA 30671414V

045992 SEREN GARCIA, LUIS CIELO 16036765S

045994 RAMOS GARATE, EDUARDO MARIA 30595134M

045998 DOEVE -, EDZO X1058729

045999 BAELO GARCIA, LUIS 16056802L

046016 CORCUERA GOMEZ, JULEN 16072683F

046030 IBAÑEZ FERNANDEZ, ANA 16044897M

046049 VATRANSA, S.L. B48554604

046050 JACKSON ., JEREMY ANDREW N385041E

046077 STUTGART SERVICIOS 2000, S.L. B48634398

046091 N.A.V., S.A. A48490817

046110 RAMOS MARTINEZ, ALEXANDER 16074234V

046114 MIRA FERREIRO, MANUEL 32364667X

046127 MUGURUZA MAZA, IÑAKI 14952958Z

046128 WOODES LAMATA, STEPHEN PETER X1486762

046136 ESPINOSA MEMENDI, IGNACIO 16060628G

046137 ASUA PRODUCTS S.A. A48480016

046139 ZAUTUA URRUTIA, ORBANGE (INMACULADA) 16059516L

046140 RIOS RAMON, JUAN JOSE 22710324D

046148 LOPEZ MOSQUERA, SUSANA 16058505C

046150 MANUEL RIZALDY- A.PAMA III, APAMANRIZ

046151 CRISTOBAL GONZALEZ, DAVID EULOGIO 16068623H

046157 GARAY PASCUAL, ANTONIO 14947932W

046160 CAMPO TERREROS, JULIA OLINDA 22702668N

046163 LOPEZ PEÑA, IÑIGO ISRAEL 16059134M

046178 ESCUDERO TAMAYO, JOSU ENRIQUE 16071611Q

046184 CASTRO RODRIGO, MARIA LOURDES 30578906S

046186 GOROSTIAGA AZCUETA, JON 814693X

046188 PETINAL FURELOS, MARIA CONCEPCION 35425820R

046194 CARDAÑO DIAZ, AMPARO 14541391D

046250 LEJARCEGUI IRAZABAL, SABINO ANTONIO 14573803Z

046333 SAN SEGUNDO MARTIN, RAFAEL 13270082W

046336 JIMENEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER 16044236B

046383 UGARTE ARECHAVALETA, UNAI 16060886D

046389 ECHANIZ ESTEBAN, IRAIDE

046421 LORENZO VILLAMOR, MARIA DEL PILAR 14594384X

046452 ROJO ORTIZ DE LANZACORTA, JOSE 16041304T

046506 SOLDEVILLA SAEZ, MIGUEL 14730278C

046511 PASCUAL FRAILE, MELCHOR EUGENIO 14696256S

046535 SANCHEZ SAN MARTIN, JOSE ALBERTO 22708048X

046550 ORTIGOSA LUENGO, JOSE LUIS 14948168P

046574 TEMPRANO TEMPRANO, JUAN FRANCISCO 14907297P

046603 SALAZAR CHACARTEGUI, MARIA JESUS 14228570B

046630 VERAMENDI RIBERA, GUILLERMO 15254595Y

046643 LIBANO BENITO, JAVIER 16057930C

046669 BLANCO SANTAMARIA, AGUSTIN 16045036Y

046671 SERRANO PEREZ, FELIPE 13089808W

046684 LEGARRETA MOLINA, MARIA ESTRELLA 14930480F

046702 MURUETAGOYENA GONZALEZ, JUAN 16051268M

046764 URREZ VILLAFRANCA, EUGENIA 14338543K

046767 INMUELBES OTXAGABIA, S.L. B39317961

046873 IBARGARAY OLIVARES, ITZIAR 16049645S

047743 ABAITUA ARRUE, FRANCISCO JAVIER 16041547J

047756 GARCIA IMHOF, ANGEL 900098227N

047778 EZKERRA HERNANDEZ, GONZALO 900098239R

047854 GOMEZ GONZALEZ, JOSE MARIA 13094246R

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

047983 LASUEN ELORRIETA, JESUS MARIA 29113722T

047997 PABLO FONSECA, IÑIGO DE 16059623B

048015 ALDECOA ECHEVARRIA, JOSE LUIS 14126588B

048048 MURUAGA INFANTE, ICIAR 30592427N

048080 EGUSKIZA SIERRASESUMAGA, OSCAR MARIA 30638261F

048107 LORENZO GOMEZ, IÑIGO 16056269S

048194 RODRIGUEZ CUBERTA, FERNANDO 14892518H

048285 SAINZ-AGUIRRE PIÑERA, JOSE MARIA 14412015P

048311 EXPLOTADORA RIOJANA, S.L. B48550974

048340 BENTAKORREKA S.L. B48687446

048342 ARENAS DELTA PROMOCIONES S.L. B48606438

048354 EDIFICADORA ALCOSA S.A. A48179030

048371 JUEZ URRUTICOECHEA, ROBERTO 16050615L

048375 CESPEDES FERNANDEZ, MARIA DOLORES 14587222R

048402 SIRVENT MIRA, SUSANA 74080137N

048412 RODRIGUEZ TOJO, ISABEL 30593408G

048465 AUSIN TORRE, JOSE VICENTE 30646892J

048509 CASQUET RUBIO, DOLORES 14944339C

048518 CORCUERA RUIZ, LUIS ANGEL 14539531N

048522 UGARTE ARECHAVALETA, IKER 900100085F

048580 MARTIN SAMPEDRO, JESUS IGNACIO 14466057T

048583 CAMPOS FERNANDEZ, MARIA OLGA 14392185G

048628 BUENO SANCHEZ, BEATRIZ 16041939Z

048691 TEKNILAN S.A. A48158828

048693 PEREZ GONZALEZ, MARIA BEGOÑA 14904945W

048730 REPRESENTACIONES MINGO S.L. B48526768

048785 CABO VIDAL, JESUS GASPAR 30581520F

048809 REGUEIRA BELLO, LUIS 900100197G

048845 GARCIA RUBIO, FLORIAN 7823423L

048889 ARREDONDO BILBAO, ALFONSO 16044834B

048905 SEDANO MEDIAVILLA, AURORA 14846416P

048917 BARRERAS DE LA HOZ, OSCAR 30609697D

048924 REY BARROSO, JOSE ANTONIO 14920894N

048962 URIARTE FERNANDEZ, JORGE 16049240R

049087 GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES S.A. A80573173

049146 DOPAZO VIDAURRAZAGA, JOSE GUILLERMO 14233813X

049182 MOSTAJO MEDRANO, ENRIQUE 16050952B

049235 CAMPANILE ., GIANLUCA 900102229N

049266 FERNANDEZ DOBARAN, EDUARDO 16062036D

049284 GUISASOLA DOBARAN, FRANCISCO 17240769S

049320 HERRAN LENIZ, IGNACIO 16037246J

049361 SUAREZ ALVAREZ, JUAN MANUEL 16050113T

049379 VICENTE SANZ, EDUARDO 16067928J

049383 GARCIA LADRON, DIEGO 16057664F

049411 MORAL ANDRES, JONATHAN 16051067B

049416 LIBANO DE LA FUENTE, JOSU 16074020X

049421 SAGASTIGORDIA APRAIZ, JUSTO 14948962C

049434 GARITANO URKIZU, ANGEL 900102312A

049441 BILBAO BAEZ, VIRGINIA 16049781J

049477 SANCHEZ LOPEZ, LIBRADA MANUELA 21393511S

049590 ARRIETA GOMEZ, ASIER 30664839C

049604 MIELGO REOYO, PEDRO MARIA 14697848C

049627 PRIETO CIRIA, JUAN LUIS 16047947L

049649 ALVAREZ GONZALEZ, ANTONIO 77078231X

049728 ETXEBARRIA ZAZUA, MARIA ADORACION 14840753A

049748 PACHECO MADARIAGA, FRANCISCO 14948038Q

049754 IBARRA MATEO, XABIER 16070772M

049767 BILBAO GARAMENDI, ISABELA 14397927L

049790 IRISARRI DIAZ, DANIEL 16044636C

049807 REY LEON, JOSE ANTONIO DEL 2893469T

049810 GALBARRIATU URIA, GOTZONE 900103600A

049817 GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR 28870714X

049833 GRUPO DE ENVASES Y EMBALAJES NOVOPACK, S.L. B48732176

049850 COLINA PRADERA, JULIAN 72013291S

049852 ARANA SABORIT, JUAN 16069282X

049862 TORREJON RODRIGUEZ, MANUEL 11914420Y

049892 LORENZO VEGA, FRANCISCO 16044970D

049896 MARTINEZ ODRIOZOLA, JORGE 16062000L

049908 CUCHI SAN MILLAN, BEATRIZ 16058667K

049923 GONDRA ECHEBARRIA, PILAR 14234464V

049956 OCHOANTESANA COSME, ARANTZA 16058572H

049984 FONTECHA MARDONES, JAVIER 13288131L

049985 CADDY SPAIN, S.L. 2 B48682058

049990 ITURGAIZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE 16050578M

049993 DISEÑOS Y MODAS NANETTE S.L. B48555192

050004 RABASOT LOBATO, JUAN CARLOS 30616312T

050005 LOPEZ ANTE SOMOCURCIO, JOAQUIN URBANO 78879753B

050104 DIEZ PARTE, RICARDO 72167452F

050113 POMBO GARCIA, MARIA BELEN 16050055B

050174 COLOMER GIRO, GLORIA 36903100Z

050180 ABELLA APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL,, S.L. A48198030

050298 GARCIA LUPANDO, AGURTZANE 16040290K

050316 JIMENEZ GULER, VERONICA FATIMA 16047002V

050343 RODRIGUEZ CASADO, ERNESTINA 37261273P

050365 PUERTAS MANSO, JOSE ALBERTO 22728396A

050537 SPORT MOTOR UDONDO B48723233

050594 RODRIGUEZ VELASCO, ALFIO 14437131P

050621 ANDRES DELGADO, JOSE IGNACIO 14954850C

050640 IRABATZ, S.A.L. A48558092

050753 PINALAR, S.A. A48213276

050765 PRIETO DE CASTRO, MARIA ARANZAZU 16040673J

050789 SANZ MONTERO, RAUL 16051269Y

050834 SIERRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 16036418J

050837 FERREIRA DOS SANTOS, DAVID LUIS X0601009L

050859 CARRON MATO, JOSE LUIS 22718368A

050865 CALDERON GOMEZ, ARACELI 8814754G

050869 KATO KANICHI MK4762278

050948 LIMTAY SL B48555445

050966 SENDAGORTA MCDONNELL, MARIA CARMEN 16027246H

050970 DE LA PLACE, LAURENT JEAN REMY 125639831P

050989 BENGURIA ARRILUZEA, OLATZ 16062693E

050993 SANGRONIZ BARCENA, GAIZKA 16049296B

050996 OROSA OROSA, JAIME 16037821J

051004 TRIGUEROS HERRERO, MANUEL 12148496B

051009 PEREZ MONTESINOS, JULIAN 70036439J

051012 FID LEON, NEREA 16063982T

051020 RODILLA TOBALINA, JUAN CARLOS 16051564W

051037 BIZITZA ONA, S.A. A48678155

051060 SHAY-CAMPANILE -, MARY COLLEN PZ336491

051061 PEREZ TREJO, DEMETRIO 14728127P

051069 GOIRI ROVIRA, MIKEL 16044002F


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14373 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

051081 VIDARTE ORTIZ DE ARTIÑANO, GABRIELA MARIA 16058623T

051109 MENCHACA ARANAGA, M.GLORIA 14217314W

051114 GONZALEZ FLORES, CESAR 16061518C

051124 SERVIÑA S.L. B48449714

051131 DIEZ LOSADA, RICARDO 16067752K

051135 INTERMEDIACIONES ARAUCO S.L. B48483804

051145 REDONDO PAVON, MARIA EUGENIA 30581360P

051148 LOPEZ CONSUEGRA, CARLOS 16063289C

051167 ALMAGIA SUAREZ, JOSE 16040913T

051193 MOLINA PIÑEIRO, JOSE LUIS 1621011V

051199 FLORES LEON, BERNARDO 28167221H

051203 SIRKKA -, MIKKO KULLERVO X1807547

051213 CUADRADO LOPEZ, GABRIELA 7732409Q

051218 MALAXACHEVARRIA RODRIGUEZ, ANA MARIA Y OTRO 13007003C

051219 GOROSTIZA MANZANO, ALEJANDRA 16049121C

051220 ARDEO GAMETXO, ZIORTZA 30659086V

051222 ENRIQUEZ ABRAMAN, PILAR 51652486Y

051223 MUÑOZ SANCHEZ, DOLORES 14554842M

051232 ANZOLA GONZALEZ, BIENVENIDO 14376486Z

051234 NICOLE CHAIGNE, SILVIE DANIELE X1881627C

051241 MEJIA VALDEZ, JOSE ANTONIO 71427770M

051256 JIMENEZ MESONES, ALFONSO 30474323J

051260 SERRANO MEDINA, BARTOLOME 16032604V

051262 MERELLO MENENDEZ, NATALIA 16075065C

051264 BURGER XXXX, ROLF-HAROLD X1601671C

051276 MARTINEZ GARCIA, MONICA 16059566T

051288 ARREGUI ERKIAGA, VERONICA 16040532X

051292 MACHO BREGON, JUAN JOSE 14647566Q

051314 PRADERA OLEAGA, FERNANDO 16046913C

051316 SUAREZ VILAS, MARIA TERESA 14684641S

051324 ALONSO DIZ, JOSEFA 76705693A

051326 ANGULO HERMOSILLA, EDUARDO 11904337C

051330 RUIZ VILLAFRUELA, GONZALO 16051073V

051335 COLLADO BLAZQUEZ, ELENA 16046447Z

051344 MAQUINA LA ISLA B48747844

051345 PUGA ENRIQUEZ, JOSE ANTONIO 14254175V

051355 ESTELA SAEZ, JAVIER 16068745W

051356 MARURI GARCIA, FRANCISCO JORGE 14959923X

051368 MCDONALD, PILAR 663682V

051401 ADMINISTRACIONES ZARRA, S.L. B48730881

051412 COOKE -, MATTHEW JOHN 2005469F

051425 BILBAO MARTINEZ, CORONACION 14602479D

051432 FUENTE RUIZ, JOSE LUIS 14947171T

051458 CASTILLO DE SAN RAMON S.L. B48246656

051485 ONAINDIA OLALDE, CONCEPCION-LUCIA 14244269R

051503 MARTIN SANCHEZ, IGNACIO 22722159E

051548 ZUGAZAGA FERNANDEZ DE LARRINOA, IÑAKI 16054539X

051624 GASTON GRIJALBA, JUAN CARLOS 24404644B

051686 LABORATORIOS EUROBAL DE ELECTROTERAPIA S.L. B48657886

051717 QUINTERO MILAN, GABRIEL 900106224M

051720 INFESTA GALLEGO, TEOFILO 22714103Q

051756 MARTINEZ MAZA, FRANCISCO 900106246G

051820 LOIRA SOAGE, LUCIANO 14692757N

051831 BIENZOBAS GARATE, MARIA MONTSERRAT 14582492D

051838 SANTISTEBAN GOMEZ, MARIA TAMARA 13761250M

051883 AYYASHI RAMIRO, OMAR 16054222S

051889 RAMON SANCHEZ, ANA MARIA 22721386P

051917 ALONSO BILBAO, GORKA 16071361L

051918 AZCONA RAMOS, JOSE JAVIER 16051816R

051998 CREGO NEIRA, MARIA PILAR 22726846V

052050 ELORRIAGA RANERO, VICENTE 14885966K

052063 ARRESE IGOR ELORTEGUI, LEONARDO 14654416N

052154 FRANKS ., EMMA 71936137A

052160 EGURBIDE AIZPURU, AITOR 14594381F

052173 CAVERO ARTIACH, CRISTOBAL 51398579L

052177 ARMAS MARTINEZ, MONICA REBECA 78884173S

052210 FERNANDEZ GAMBOA AROCENA, ANA 50794423G

052217 TOMEY SOLLOSO, IÑIGO 16049317D

052218 ROJO OLABERRI, FERNANDO 15158387F

052244 BURON AYARZAGUENA, SANTIAGO 14697822V

052360 ARTECHE PANERA, ITZIAR MAIDER 900106613A

052369 IDIZARRA S.L. B48759245

052405 BARTOLOME MARTINEZ, JULIAN 14930870Y

052414 MALDONADO CECILIA, GLORIA 50811030M

052419 COTO RUDIEZ, JUAN PABLO 14231689W

052521 MARTIN MAUDO, FRANCISCO 14868496P

052528 LEJARZA GARCIA, CARLOS 30601375J

052536 SEBASTIAN DE LA FUENTE S.A. A48035984

052576 SANTIAGO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 14244873F

052621 ANGLADE JABATO, ANGEL MARIA 14228314P

052645 PASCUAL VICENTE, MARIA HORTENSIA 900107967T

052652 BENITO CARPINTERO, TOMAS 900107974F

052683 LECANDA URRECHUA, JOSE IGNACIO 16054497Z

052773 LOPEZ LECANDA, MARIA DOLORES 14873539Z

052795 LARRAZABAL GARZARAN, IÑAKI 900108074S

052799 PEÑA SILVA, ANTONIO 30583236K

052814 NAVEIRA MOSQUERA, JOSE MANUEL 11905410N

052815 SACRISTAN LOPEZ DE GUEREÑU, BLANCA 16040459Y

052839 INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS, S. A. 900108099V

052850 BLANCO MIRANDA, FRANCISCO 900108107W

052881 RODRIGUEZ RUIZ, MARIA CONSOLACION 14239063Q

052882 NAVAJO SOLAR, MARIA VICTORIA 30554622L

052905 LASHERAS FERNANDEZ, MARIA YOLANDA 14244675Q

052935 MARTINEZ FERNANDEZ, ABEL 13275306M

053006 FERNANDEZ ALONSO, CESAR 16046090W

053019 MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO 14707646C

053026 ECHEBARRIA DIEGUEZ, MARIA LUISA 14954187R

053045 SERRANO GARCIA, MAITE 14582361Q

053075 MERINO OCHOA DE ERIBE, MARIA NIEVES 14091686T

053104 INNERARITY GRAU, JUAN 16043786K

053108 GARAINZARAIN ARTEAGA, VICTOR 14919817Q

053119 SANCHO DEL POZO, JOSE LUIS 22724426N

053153 GARCIA-BORREGUERO, JOSEBA ANDONI 16052598R

053155 PALOMINO GONZALEZ, FLORENCIO 14897303L

053287 MANSILLA SEOANE, SERGIO 16049020B

053330 SANCHEZ LOPEZ DE HARO, GONZALO ANDRES X1980883P

053342 SANCHEZ AZKARATE, GARIKOITZ 16059455G

053866 INNERARITY ALCARRAZ, DANIEL 1959939V

053955 GOLDARACENA BASTERRA, RAMON 14844347D

054021 SUBONBA INGENIERIA S.L., 900108896D

054066 REIPRO SA S.A. A48248496

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

054069 NEU AERODINAMICA AERODINAMICA S.A. A28179737

054085 BILBAO BIZKAIA CONSULTING, S.L. B48701114

054099 DIDUAL ., MOHAMED X1299059

054105 MONTAÑEZ ACEDO, ARTURO 70627788D

054141 MANSANET VIDAL, JOSE RAMON 19848924Q

054142 ARZUAGA PRUAÑO, AGUSTIN 900110151E

054177 GARCIA ARECHABALA, CATALINA 30616343P

054178 LOPEZ CEREZO, MARIA CARMEN 22718240J

054269 CELAYA ATORRASAGASTI, JUAN RAMON 14403228F

054285 ALONSO LOPEZ, SABINIANA 12710389Z

054354 TINTORERIA SUPREMA S.A. A48213185

054384 CABO BRAVO, LUIS 14957674S

054395 ARTETA OCERIN, LEIRE 30670758M

054412 BLAS LAGUNA, FELIPE DE 22351412N

054493 VERGARA MULAS, ISABEL 14938067G

054523 ESCUDERO VILLANUEVA, CARMEN 14205353R

054541 RODRIGUEZ FERRERAS, ASCENSION 78730238L

054557 HAILEN S.L. B48496210

054602 MUGICA USOBIAGA, JOSE DANIEL 14943286W

054685 IZARO 2-4-6 LAÑOMENDI 1-3-5, CDAD. PROPIETARIOS CPIZALAÑ2

054686 BERNAOLA ECHEVARRIA, FCO JAVIER 30578615T

054782 BOLUMBURU ZABALA, BEGOÑA 16025570K

054787 RODAS SALCES, MARIA DEL JUNCAL 16062075W

054788 RODAS SALCES, ALBA MANUELA 16075356N

054813 GOMEZ LOPEZ, JAVIER 30567179H

054817 SUAREZ CUESTA, JESUS 16047856C

054846 MENDIBURU ZAMORA, MIGUEL MARIA 24403247V

054859 URIBARRI AJA, RICARDO 900111221B

054897 NACIMIENTO LOPEZ, IGONE 44007425F

054932 CARPINTERO LLARANDI, MANUEL 74145474Y

054940 SERNA ALONSO, PABLO AGUSTIN 14591316R

054961 BILBAO LLAGUNO, CESAR MANUEL 900111290B

054962 ELORRIAGA ACIN, FLORENTINO Y OTROS CDAD. BIENES E48806152

055059 ALDAMA HERNANDEZ, ALFONSO 16032052V

055083 MATEOS LAGO, FRANCISCO JOSE 22742978A

055146 COB RICO, ALFREDO 14611216Y

055157 CEREZALES TABUYO, LORENA 30678986E

055174 DIAZ GUARDAMINO MULLER, CARLOS 900111436L

055232 CITROEN HISPANIA SA A36602837

055245 ARRIETA OCHOA, MIGUEL 14945755X

055246 ALONSO FERNANDEZ, MARIA JESUS 900111481H

055261 LIRA DOMINGUEZ, JOSE LEANDRO 900111490G

055295 MARQUES GAGO, JOSE ANTONIO 900111512A

055327 FRANCO IBARZABAL, ELENA 16046952J

055333 RENEDO MARTIN, JESUS 22716738Y

055340 BIZTEL - COMUNICACIONES S.A. A20575486

055344 PEREZ SARA, SERGIO 22753207C

055352 ANTUÑANO GARAI, MARIA JESUS 72167079W

055367 MUÑOZ AGIRRE, JORGE JAVIER 16041946K

055370 LIZUNDIA ARAMAYO, JULIAN 15090842J

055383 RIEGO PEINADOR, JULIAN 14385717E

055429 FRIO VIZCAYA S.L. B48412092

055434 SAINZ MANDIOLA, ANTONIO 72256499K

055468 MEABE BERNARDO, ENEKO 16043371C

055470 CASTRO SOMOANO, SERGIO 16055548F

055502 AIREZ GALVEZ, RAFAEL 75603316Q

055516 ARONDO FANO, JUAN MARIA 14840758P

055528 MOLINAS TRINIDAD, SEBASTIAN 72172575R

055545 ELKER AZQUETA FDEZ. DE GAMBOA, FERNANDO 16059221T

055550 PRADERA VELASCO, GUILLERMO 16069244H

055579 MELCHISIDOR CANIVE, AMAYA 14953375V

055587 ROJAS SILVA, LUZ MARCELA 900112659T

055636 BEASCOECHEA DE LA FUENTE, BEGOÑA 14949621N

055641 AGUILERA LOPEZ, DAVID ROGELIO 16078715J

055657 LARRAZABAL GOLZARRI, MIREN JOSEBA 14241288X

055710 LABORI BETANCOURT, IVONNE 78934145P

055720 BILBO BERRI AUTOMOVILES S.A. A48454839

055734 BILBAO GAVIRIA, ANDOLIN 14400289N

055765 SIERRA SANTOS, ANGEL MARIA 72391225J

055783 INFOGEST, S.L. B48780258

055788 METRANATT, GOSSEN

055813 HERRERO DE MIGUEL, DIEGO 16062292N

055944 PUERTA LAHUERTA, CONSUELO 14697584D

055951 ECHEVARRIA BRAVO, JESUS 14245355Y

055968 MEDRANO RUANO, CARIDAD 9620056F

055985 ALISTE SASTRE, FRANCISCO JAVIER 30615383Z

056055 PARDO EPALZA, ASIER 16059941F

056090 NARDIZ MORALES, ALFONSO 16573637K

056113 GONDRA GOICOECHEA, RUFINA 16031412K

056172 CONSTRUCCIONES OTAOLA S.L. B48522817

056194 ALCO TECNICA, S.A. 14094627C

056224 SOLA PUY, MARCELO 72687528F

056297 ELIGADO —-, MAXIMO M. X1044554D

056305 RUIZ JUARROS, MARIA YOLANDA 13126492R

056320 CAMPILLO DEL DICE, DAVID 900111928M

056340 GARCIA-MENDOZA FERNANDEZ, DOLORES 900109212A

056392 MENDIVIL PEREZ, JOSE CARLOS 16043162H

056433 JACOB ESCAURIAZA, JAIME MANUEL 16048975N

056435 VALDUEZA LAURA, MIGUEL 16044006B

056452 MATE FRADE, ANA MERCEDES 76794300Z

056458 SAN JUAN HERVAS, JOSU 22712050X

056467 HANSSON ., LARS GORAN X18459002

056471 ESTALLO LALIENA, LUIS 35037770F

056523 MARTIN BERMEJO, ALBERTO 30683783N

056536 SOTO SANTIAGO, MARIA BEGOÑA 16029452Q

056550 GONZALEZ MARTIN, JULIO 12087975A

056556 CASQUET RUBIO, MARIA CARMEN 14557989R

056622 CHAUMONT ., CHRISTIAN X1392721W

056629 IRLAND LAMELA, GORKA 30600484L

056631 MARGUELLO AMBLAR, IDOIA 16034259Q

056657 BARCO GONZALO, JOSE MARIA 11926651R

056664 PINILLA VELA, ALICIA 16051785Q

056673 MONTALBAN RUIZ, GERMAN 16049340D

056686 ESCRIBENS CARNEVALI, FERNANDO JOSE 71988893C

056701 GAVIRO SANTOS, OSCAR 16060329G

056706 PIORUN -, MALGORZATA 1580312M

056713 ZORRILLA GIL, FERNANDO 16587564X

056716 VIEIRA DE MELO, JOSE JOAQUIM 71824653T

056727 EUROLOGS S.A. FORESTAL Y MADERERA A48794945

056730 IBARBIA LEON, CRISTINA 30601671X

056736 REGUERO LOSADA, LUCINIO 11924308G


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14374 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

056738 ALONSO GARCIA, JUAN JOSE 34783184P

056739 LATASA LOPEZ, ELENA 16058603A

056767 ARROYO ACHALANDABASO, JOSE ANTONIO 14944587S

056785 IPSEN -, JENS X2152188D

056793 LUMI TRANS S.L. B48745111

056797 MARTIN ARNAIZ, SEGUNDO 14930449E

056807 URIARTE TERRADILLOS, IRATXE 22745815B

056808 HERRAIZ LOPEZ, EVA 16056947A

056822 IBARRA ORIOL, LAURA 16048108L

056841 IRISARRI RUIZ, ALFREDO 29141883D

056842 SIMON RODRIGUEZ, JESUS FERNANDO 14575290Y

056844 DIEZ DE ULZURRUN ARANGUREN, LUIS 14215949V

056845 GRANEL VAYAS, NURIA 11921711Y

056850 DELGADO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 16040439D

056859 ORTEGA ASENSIO, ALEJANDRA 78887891F

056862 CURA URQUIA, LUIS ANTONIO 14226759V

056864 COMERCIAL ALGORKI, S.L. B48810683

056867 PROYECTOS Y COMUNIDADES NERVION S.L. B48780332

056868 LUIS HERAS, JOSE ANTOLIN DE 14378978E

056869 BOSIGER VIZARRAGA, OLIVIER JAVIER 16076250D

056884 TUDELA CORNAGO, MIREN ITXASO 14585236Q

056885 GARRAIOAK B. SERRANO S.L. B48837264

056894 CAEIRO-NAVARRO GONCALVES, FRANCISCA 71824645S

056902 SERTUCHA LARENA, JUANA 16028299J

056904 NEGRO BADILLO, LUIS 16046552G

056905 CHICA LUNA, MARIA CARMEN 16025391A

056907 VALLEJO GONZALEZ, VICTOR 14868940S

056925 TRESER S.L. B48792287

056929 OREGUI ROSENDE, AITZIBER 16061299P

056933 GARCIA MENDOZA FERNANDEZ, MARIA 16060399M

056936 UGARTE GRIJALBA, ESTIBALIZ 72711024C

056937 DUBOS AMORENA, MICHELLE 14594191R

056939 PRESENCIO URETA, ANA 16046611V

056941 ARANSAR S.L. B48113518

056944 SOTO VIRUMBRALES, AITOR 30688973G

056946 EGUSQUIZA GOIRIGOLZARRI, JOSE LUIS 14775852P

056949 LASTRA GUTIERREZ, DIEGO 16069801T

056950 VILLANUEVA LOPEZ, FELIPE 16038907H

056957 GONZALEZ MORA, ALCIRA 4259501Q

056964 REYNOLOS DUFF, DAVID RAMON X2235151

056972 DISTRINORTE, S.A. A48786230

056982 RODRIGO GUTIERREZ, FERNANDO CARLOS 9723355J

056984 ARPIDE CHAMIZO, CASTO 30681538K

056992 PEREIRA ESTEVEZ, MARIA DEL PILAR 35543336X

057054 ORGAZ ALONSO, JULIA 14553136R

057055 IRAÑETA ARACIL, JOSE MANUEL 16058733H

057060 ALTA GESTION GETXO E.T.T. S.L. B48860225

057062 SECO MANSO, JOSE MARIA 20185402G

057101 ZUAZO AGUIRRE, FERMIN 14436591C

057115 GOIRIGOLZARRI IÑIGUEZ, PRUDENCIO 32567600Z

057141 AGUIRRE ESTEBAN, FCO. 14708600P

057147 GARCIA LOZANO, MARIA DEL CAMINO 30565835P

057155 ALAVA VILLA, JOSE LUIS 16040191Z

057157 MARTINEZ GALAN, ALEJANDRO 30563998B

057193 ALQUILERES DEL MEDIODIA, S.L. 900113746Y

057213 TARANCO DEL BARRIO, MARIA JESUS 14894198L

057223 PEÑAFIEL ERAUSQUIN, MARIA LUISA 900113680D

057224 ORLANDO DEL CASTAÑO POZO Y LOZANO ZAMORA E48813638

057243 GARCIA BARRIO, FRANCISCO 11756700C

057260 UBERA, S.A. 900113800Z

057273 ORTIZ EGUIGUREN, JOSE ANTONIO 900113732S

057289 HERNANDEZ TALLADA, JUAN CARLOS 900113748P

057308 IRIBARNEGARAY MERINO, LUIS GONZAGA 16044085K

057317 GARCIA ARANA, MARTA 16059380K

057333 FERNANDEZ BOBADILLA GONZALEZ, GUILLERMO 16044931Q

057336 LLONA BENGOETXEA, MARIA 16046284N

057347 FERNANDEZ MARTINEZ DE ANTOÑANA, JUAN CARLOS 22704682W

057396 DIAZ BLANCO GARCIA, NATALIA BARBARA 16063302X

057404 MARTIN NIETO, FRANCISCO 14921773V

057428 GOIRIGOLZARRI ITURREGUI, MILAGROS 14852640E

057431 BEBI S.A. A48256812

057438 ZUMETA VICARIO, MONTSERRAT 16063257B

057469 HERMANA GARCIA, ANGEL 900114937R

057481 MADINABEITIA AREVALO, IBON 30651950B

057502 ZUAZUA MARQUEZ, BEGOÑA 16039229H

057505 SUDUPE URANGA, ANTONIA 900114968D

057548 ENRIQUEZ ORTEGA, JORGE 16048295E

057554 MENDIVE ZABALOICA, MILAGROS 17212801S

057570 GONZALEZ PEREZ, MARIA ROSARIO 900115019Z

057572 BASURTO ISUSI, MANUEL 16037254K

057586 ESTEVEZ HERNANDEZ, ROBERTO 30645942Y

057601 RUIZ RAMIREZ, ANA ROSA 22712699S

057659 AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A. 900115168W

057692 LEON GONZALEZ, ALFREDO 24069010Q

057733 AUXILIAR DE AUTOMOC INDUST. Y CONSTR., ADAICO S.L. 900115171M

057756 VILLATE PEREZ, PEDRO JAVIER 14876003V

057795 PORRAS PORRAS, JUAN 14561363V

057827 TSM, S.L. 900115284A

057880 ONTORIA LOPEZ, JOSE LUIS 22701052Y

057904 ARCELAGOS BARANA, MARIO SALVADOR 900115376A

057924 VALDERRIBAS MOTOR, S.A., 28858256H

057926 SANCHEZ PEREZ, MA BEGOÑA 14929995M

057960 BUCES SIMPSON, EDWIN 14847862M

057964 MUÑOZ ORTEGA, JUAN CARLOS 900116110R

057969 ERRAZTI S.L. B48579924

057999 JIMENEZ JIMENEZ, ANGEL 78889697L

058029 ARANA OLABARRIA, CRISTINA 16075826E

058032 ETXEBARRIA ROMANIEGA, AITOR 900116166B

058088 ZANJADORAS Y DESMONTES S.A., ZANDESA 900116216S

058170 RUIZ DE AZUA ARNAIZ REVILLAS, ARMANDO IGNACIO 22711256K

058187 LIBANO TORRONTEGUI, MARIA SAGRADO CORAZON 14891940S

058219 FUENTES PEDREGOSA, JOSE CARLOS 52110782G

058231 GALLEGO LOROÑO, MARIA OLGA 900116335L

058246 ARNAL DERMEÑO, GONZALO 14611391C

058265 AUTOMOVILES GALINDO, S.A. 48803282L

058302 RECIO MARTIN, MARIA ENCARNACION 900116407E

058353 SIERRA MAÑUECO, RODOLFO 13505936Z

058354 REVUELTA COLAS, CLARA ISABEL 22705168M

058368 MAC DONALD -, JOHN HOWARD X1959832

058369 LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO 12024864G

058434 FERNANDEZ LEYVA, IÑIGO 30583813T

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

058454 ALONSO MELENDRO, PAULINA 900116579X

058487 CAMPOS VARRADA, TIMOTEO 11904322M

058523 VERGARA HERNANDEZ, ENRIQUE 16021953S

058552 SOLIN B48687008

058568 MINGO BARRERO, MARIA CARMEN 900116700Q

058569 ARCENTALES, S.A. 900116701V

058607 GIRONES GUILLEN, MARIA CONCEPCION 19482776M

058623 EGURROLA GANDIAGA, VICTORIA 14181122N

058626 LIZARRAGA TERUEL, MARTIN 37443284C

058680 CIRUCAL S.L. B48758981

058682 ELORRIAGA AXPE, ANTONIO EDUARDO 14237200Q

058683 MARTIKORENA IDARRAGA, JOSE-FELIX 16038238Q

058691 TORRENE 005, CDAD. PROPIETARIOS CPTORREN5

058720 DIAZ URIBE, GORKA 16056684Q

058735 BELIO LARRINAGA, JUAN LUIS 900117623L

058744 ESPARZA SOLANA, ARITZ 16061519K

058760 FASTRENT S.L. B48571137

058789 ATECA RAMIREZ, GAIZKA 16072508Q

058844 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN-RAMON 16030374H

058871 LAO FERNANDEZ, JORGE 900117925E

058889 VILLAR GARCIA, LUIS 900117763K

058913 ARESTI URIARTE, FELIX 14554184Z

058962 DELGADO BLANCO, MARIA PILAR 900117816M

058991 INVERSIONES AMER, S. L. B48659882

059015 VAZQUEZ TOLEDO, JOSE MANUEL 16053993Q

059025 KUSSNER, REINHARD 900117877C

059074 ZUÑEDA GARCIA, MIKEL 46653964M

059101 ARETXETA, S.L. ARETXETAS

059112 OÑEDERRA BASTARRICA, MARIA TERESA 16219292Z

059151 ASUA-LA AVANZADA 8, CDAD. PROPIETARIOS CPASUAAV8

059168 IBARRA ARANA, MARIA TERESA 900118393F

059198 ELORRIAGA PEÑA, PEIO KOLDOBIKA 16064486K

059211 FERRIZ ROCHER, FRANCISCO 900118426V

059269 VIZARRAGA MUÑOZ, SUSANA 30568340Y

059335 LADRON DE GUEVARA AGUIRRE, MARIA TERESA 14252773H

059364 CAVERO GANDARIAS, EUGENIA 16051582C

059380 ROESTEL SANCHEZ, CHRISTINNE 30682277R

059392 INFANTE ESCUDERO, TERESA 14905278J

059407 JIMENEZ LOPEZ, JOSE SIXTO 14899361F

059434 VITORIA GAZTELUMENDI, MARIA TERESA 15998971X

059443 EIZAGUIRRE ZARZA, BEATRIZ 16038078V

059448 SAEZ OJEA, JOSE DOMINGO 900118626X

059586 MAYER G.M.B., S.L. 900118740D

059618 CROQUER VEGA, VICTOR 77615602D

059639 GOMEZ CAMPO, DANIEL 30599163D

059661 LAFFONTAN MULLER, SONIA 16039309Y

059674 PORTILLO VALDES, JOSE MARIA 900118815S

059699 VERGARA RATTAN, S.L. 900118838S

059708 BOCATTAMINUTO, S.L. B48838163

059710 MARTINEZ ARTEAGA MARTINEZ, JOSE LUIS 245209Y

059763 AZAGRA FONTANILLO, FRANCISCO JAVIER 15754907E

059774 GALVEZ PEREZ, RAFAEL 14514829N

059778 GARCIA MARTINEZ, MARIA LUISA 14240922N

059782 AZNAR ZARRABEITIA, MARIA LUISA 14852872R

059783 DIEZ SAIZ, MIGUEL ANGEL 13064593H

059788 ASESORIA DE RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES

DE SIN B48461610

059791 LANDA ESKAURIAZA, MIREN 16042862V

059794 GASCON BARANDA, FERNANDO 30553938W

059799 ASTORKIZA BASAÑEZ, MIREN IDOIA 16044530Y

059812 RIVERA SANCHEZ, ANA MARIA 31587356F

059815 BERTAIN AREETA, S.L. B48839351

059820 CUETARA CAMIRUAGA, JON ANDER 16056708V

059831 ENDEIZA ROZAS, NAIARA 16069076B

059875 FERNANDEZ ALONSO, MARIANO 16049550N

059883 JIMENEZ BORJA, MARIA DEL MAR 16271204S

059924 BURON GARCIA, JAIME 14674521S

059935 URQUIZA ALLUE, JOSE LUIS 14103716R

059993 LAISECA ARTECHE, MERCEDES 14837716W

060002 AYA ZULAIKA, FRANCISCO JAVIER 900119842F

060004 SAEZ CARBALLO, JOSE MARIA 14577143L

060008 DOMINGUEZ LUIS, JUAN 34728755C

060102 RUESGAS GARCIA, SONIA 14606928L

060182 FIKA CASTRO, MIREN ARANTZAZU 22721704G

060214 GONZALEZ CELAYA, AITOR 16076191L

060234 ELORDUY MOTA, JOSE-CARMELO 16046872W

060331 EXCLUDIS, S.A. A48180475

060344 RICONDO ZALDIVAR, AITOR 900120706C

060356 ESPINOSA SANTOS, ANGELA MARIA 22704622B

060445 SACRISTAN LOPEZ DE GEREÑU, MARIA ELENA 16027324G

060448 EDITORIAL ESPAÑOLA DESCLEE DE BROUWER S.A. A48027122

060478 FRUTAS HERMANOS ESTEBAN, S.L. B48828933

060857 ALVAREZ GORROCHATEGUI, LUIS MARIA 900016822G

060899 O’SHEA SEBASTIAN, JOSE 14341476X

060939 COCINA CENTRAL GOÑI, S.L. B48419378

061105 SANCHEZ LANAS, JOSE LUIS 17813821E

061148 SANTAMARIA EGUIDAZU, JOSE MARIA 14643930Z

061220 COTO SIRGO, EMILIO 10502290F

061221 EGUIA RICA, JOSE ALBERTO 14220987H

061240 PERKINS ., MILLICENT ALESIA 900117154X

061241 SOLOETA ERASO, IZASKUN 16039876K

061243 ORTEGA DIAZ, YOLANDA INES 16048185G

061292 MENDOZA GOITIA, JOSE ANGEL FERNANDO DE 2719M

061302 ORBE UTRILLA, PEDRO 14355831J

061319 BERISTAIN IBARROLA, JUAN IGNACIO 16028147E

061330 LUNDBERG .., MATS X1918599P

061348 GARCIA ZARRAGA, ANGEL OSCAR 14234367N

061355 ANGULO GUIRLES, FERNANDO 16046455E

061374 TARANCO AMESTOY, JOSE RAMON 14907222W

061380 RIOS RODA, MARIA CARMEN DE LOS 14698927H

061415 PASCUAL ZUNZUNEGUI, MARIA DOLORES 16064201N

061421 LLONA ARISPE, AGUSTIN 14399110Y

061427 IBARRETXE Y CO. S.L. B48567531

061443 GRANT ., PETER HENDTRICKS X1125832

061473 PEREZ NOVO, VANESSA SOFIA 30687281Z

061477 GORTAZAR PRADO, EDUARDO 78451068T

061482 STEINIG -, MANFRED PETER X1626987J

061484 ZUBIAGA HIERRO, EMILIANO 16046272T

061523 CARBALLO VAZQUEZ, ABELARDO 22713299V

061527 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ELENA 72122709E

061531 MATABUENA PEREIRO, JOSE 16045359F


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14375 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

061546 ESOLA NSUE AVORO, MANUELA X2041024

061556 GONZALEZ CELAYA, ASIER 16076197W

061559 GONZALEZ CORTES, OSCAR 15387974P

061560 I.D.F. INGENIERIA Y FABRICACION B48832968

061562 ESCAURIAZA BEJARANO, ISABEL M 27336820D

061573 F-300 S.L. B48884167

061581 EXTREMIANA EGUIA, MARIA JESUS 16029038Q

061583 JIMENEZ ECHEVARRIA, MARIA JESUS 16249856B

061598 PRIETO FERRERO, ESTELA 16043621V

061600 CANTON MEDINA, DOLORES 28676899Q

061613 VARGAS LOZA, DANIEL 36986093T

061619 HALLIS ., JOHN BI008670

061627 MENDO GORDILLO, ELOISA 11053437M

061644 GUERRERO GOMEZ, MARIA ARANTZAZU 14236149T

061661 ORTIZ DE ARRI NIETO, JOSE CARLOS 34087866A

061681 GOMEZ RUIZ, JOSEBA ANDONI 16076656R

061719 MENDIZABAL BASAGOITI, LOURDES 16027911Q

061734 GONZALEZ ROJO, ELENA 30637090D

061736 FRANCO SANTOS, JESUS M 14373515X

061739 PISCINAS URKARI PROYECTOS Y REFORMAS S.L. B48909949

061741 GUAJARDO VALIN, VICTOR GUILLERMO 52117407M

061746 ZABALA OLEAGA, JOSE MARIA 14601179C

061753 SCHLIGHT ., ANDRE JURGEN X1641470Y

061754 ARRENDAMIENTOS E INVERSIONES DEL NORTE S.L. B31555220

061756 AGUILA VAZQUEZ, MARIA PILAR 50262010H

061768 MARQUEZ SANCHEZ, PLACIDO 74434554E

061773 MARURE ECHEGUIBEL, BEGO?A 30578717X

061788 AGUILAR DE LA HOZ, MIGUEL 11917740Z

061793 LUMONAMO TALA, FRANCOISE X2077822W

061815 MARTICORENA IDARRAGA, JUANA 16033083J

061841 NORIEGA MARTINEZ, JOSE MARIA 16046785F

061859 ASOCIACION SOCIOCULTURAL UZTARGI DE GETXO G48521363

061872 DURAN RIVACOBA, RAMON 17864018X

061874 PIZARRO SANZ, FERNANDO 16046151V

061879 MEDINA ALGUER, RAFAEL MARIA 78910663D

061885 GADAU ., BARBARA SUSANNE X1625577

061894 ZARRAGA SARRIA, IÑAKI 16048187Y

061897 FERNANDEZ TARDAGUILA, GUILLERMO 16053234Q

061899 SARACHAGA GARCIA, ARITZA 16070538R

061903 VILLATE MARCO, NATALIA 14604637M

061905 SDAD. COOP. CONSUMO EMPLEADOS FERROCARRIL

BILBAO-SANTANDER F48022131

061919 GONCALVEZ MARTINS, FERNANDO MANUEL X0620861E

061936 FELIPE DE LA TORRE, NICANOR DE 14357423H

061937 CADIERNO GORBEA, FRANCISCO DE BORJA 78919948W

061942 CHOPITEA VERGARA, ARANZAZU LEONOR 72562603H

061959 GUTIERREZ ZUBIZARRETA, OSCAR 45482268K

061979 FERNANDEZ GOMEZ, DOMINGO ANTONIO 22707716T

061980 GONZALEZ AGUIRRE, ROBERTO 24401676X

061981 VELASCO GOYENECHEA, MAGDALENA SOFIA 16037432S

061991 GARCIA MANOBEL, M RAFAELA 14563151B

061995 NSIKU ., MBAKI X1501498N

062000 J C TELMETAL RECYCLI S.L. B48687453

062009 HERA DE LA TORRE, ADALBERTO 12692989W

062013 FUNDACION, LA LAFUNDAC

062022 FERNANDEZ BUJEDO, MARIANO 16790850E

062026 MARTINEZ JUNQUERA, PEDRO RAFAEL 16055301J

062032 NANCLARES OCIO, JOSE IGNACIO 13285680Y

062034 YU MARTINEZ, JESUS LUIS 30562912Y

062036 NAVAS RIOS, ANA 39001118H

062062 INMOBILIARIA INDUST. DE NAVARRA, S.A. INMINDSA

062071 IRAGUEN ARJONAGA, ROSA MARIA 14844100S

062101 ROBLEDO INIESTA, ANGEL 29021938D

062123 CASTELLANOS MURGA, ENRIQUE 14925203C

062131 ALCORTA LECUMBERRI, JUAN 16038052Z

062139 CONSTRUCCIONES BIKAINAK S.L. B48660187

062176 GARITACELAYA LACORZANA, LAURA 14868538G

062209 ALVAREZ BLANCO, IÑAQUI 16070265G

062226 VEGA CUE, ROSARIO 16027145D

062230 ELORZA AGUIRRE, MIREN AMAIA 30599328J

062236 BLANCO OCHOA, MARIA EULALIA 11930653R

062263 BALZOLA ZUNZUNEGUI, JOSE MIGUEL 14165858C

062298 MODARK, S.L. MODARKS

062309 RIOS AGUILAR, JORGE RIOAGUJOR

062338 OZA DE UNANUA, JOSE MARIA 16058314J

062358 ORTIZ RODRIGUEZ, ASUNCION 127385B

062377 VIZUETE VIZUETE, JOSE MANUEL VIZVIZJ01

062394 RIOS PATUS, ROBERTO 32819468D

062424 DONADO ARIAS, ANA MARIA DONARIANA

062502 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE GARFERFRA

062521 FERRER PEREZ AGOTE, MARIA PALOMA FERPERM

062527 NAVARRO MUÑOZ COBOS, AMALIA 50717099Y

062554 SANCHEZ GOMEZ, SORAYA 14610250Y

062557 GINOBILI, FABRICIO DAVID X1631397

062559 ROTAETXE ARRIZABALAGA, JON UGUTZ 16049647V

062566 GARCIA MEDINABEITIA, JOSE ANGEL 14941568D

062570 LOPEZ SIXTO, MARIA JESUS 36101998W

062571 RUIS MUÑOZ (Y VARIOS), SDAD. CIVIL EMIONCJOS

062582 CARRASCO CRUZ, MARIA SOLEDAD 8786995Y

062603 GUERRA ZALDUA, MARIA ASUNCION 30563177H

062605 CONSIGNATARIA CHURRUCA S.A. A48095772

062659 TECNICOS CONTRATADOS DE SEGUROS S.A.L. A48209704

062690 BARQUIN FERNANDEZ, MARIA CARMEN 13736905V

062720 ORMAZABAL Y COMPAÑIA S.A. A48049811

062748 EXCAVACIONES VDA DE SAINZ, S.A. EXCVDAS01

062867 CARDAS NOGAL, MARTIN LUIS 14418551N

062887 PESCADOR CASTRILLO, MARIA DOLORES PESCASM01

062896 PEREZ TEIJEIRO, ANA MARIA 33304286X

062928 BMR BILCOR, S.L. B48848239

063008 DEFCOM COMPUTERS DOS MIL, S.L. DEFCOMDOS

063020 AUTOS AISA S.A. A48190789

063026 ARZUA ARRUGAETA, LOURDES ARZARRLOU

063031 ZORRILLA ABASCAL E HIJOS S.L. B35460898

063057 IRUSTA GAMINDE, MIREN KARMELE 14251732N

063061 WESTFALIA MOHNE DE PROMOCIONES INMOBILIAR., S.L. B48721880

063066 BARALLOBRE GONZALEZ, SUSANA 16050687E

063069 SOMOVILLA ARANJUELO, JOSE MARIA 14239892V

063095 DEROULEDE DE HARO, PATRICK 47719773V

063156 AZCORRA LIÑERO, INMACULADA 125567X

063168 URQUIZA IZA, MARIA ANGELES URQIZAMAR

063182 AGUIRREGOITIA MENDIZABAL, FRANCISCO J. AGUMENFRA

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

063183 BILBAO HORMAZA, SILVIA 16054380N

063202 ACHA IRIARTE, CARMEN 16043420T

063216 LEZON MENDIZABAL, CONSUELO 14675987D

063274 JIMENEZ LUQUE, MARIA ISABEL JIMLUQMAR

063293 PELLICER, J. ANTONIO 11931480T

063310 COPECELT, S.A. COPECELT

063313 QUILEZ REQUENA, ANA MARIA QUIREQA01

063315 SANTISTEBAN ZUBIETA, PEDRO ANTONIO 72015235G

063335 TEMIÑO VERDURAS, FRANCISCO JAVIER 14958272S

063337 LLAGUNO VERA, JOSE IGNACIO 24406021P

063339 AREVALO MORENO, FRANCISCO 16050913H

063384 DIAZ FUNES, CONCEPCION DIAFUNCON

063397 HERRERO PRIETO, AITOR HERPRIAIT

063459 SARASUA LACOUME, FCO. JOSE 14235285X

063492 IBAIGANE SERVICIOS, S.L. B48555718

063499 CARNICERIA CHARCUTERIA HNOS ANGULO, S.L. CARCHAANG

063508 PEREZ FERNANDEZ-SAYAR, AMAIA 16051398C

063558 SATRUSTEGUI PEREZ, IGNACIO SATPERIGN

063559 RODRIGUEZ ALQUEGUI, MARIA ISABEL RODALQMAR

063581 LAS HERAS MARTINEZ, INMACULADA E IDOIA, C. B. LASCBINM

063614 RUIZ AIZPURU, GONZALO 14959246T

063640 REFORMAS ERROTABARRI A, S.L., REFORMERR

063677 PEREZ BILBAO, MOISES 14103577T

063694 SNACK VENTURES EUROPE S.C.A., SNACKEUR

063808 BELLIDO MUÑOZ S.L. B48827406

063809 GONZALEZ HIDALGO, FAUSTO MARIANO 30589382A

063825 ZUBIA GUTIERREZ DE LA VEGA, ANA MARIA 14872725M

063830 MAPI S.A. A48085773

063837 ORMAZA MADARIAGA, TEODORO 14352918K

063849 HERNANDEZ APARICIO, ANGEL JESUS 16030439Z

063853 SOLANA GOITIA, JOSE LUIS 22707683J

063872 GILA CASTEJON, MARIA DOLORES 14520756M

063876 SANCHEZ FERRANDEZ, DAVID 30581543F

063914 BHYUNDAR S.L. B48658165

063940 SAN JOSE ELEXPE, MARIA VISITACION 14929768P

063965 JIMENEZ BORJA, MARIA ESTHER 30646213R

063998 CUESTA GIL, JUAN MANUEL 16539323T

064003 GUTIERREZ CASTAÑO, ANGEL GUTCASANG

064103 NAVALLAS ELIZALDE, MARIA ELENA 15802024N

064166 BUSTINZA ARRIORTUA, FCO. JAVIER 14249892N

064225 GASTACA MATEO, MIGUEL ANGEL 11926906A

064296 CONSTRUCCIONES DUDEA A48218374

064349 LOPEZ ASTONDOA, JOSE ANTONIO 24404258Q

064373 GOMEZ GONZALVO, MARIA JUDITH 14927928P

064378 CARROCERIAS TARAMONA, S.L. B48249841

064396 BERNAL ALBENDIN, PABLO PEDRO 16245628S

064400 LARRACOECHEA JAUSORO, JOSÉ DE Y OTRA 14893018N

064494 BARTOLOME MARTINEZ, MARIA PILAR 12354599B

064574 ASCENSORES VASCOS S.A. A48092100

064576 IRAGORRI MARTIN, JESUS FRANCISCO 16281333R

064632 REVUELTA ORTIZ, MARIA DEL PILAR 14854149J

064672 DURO ARTIACH, BELEN 16046573W

064733 LARRACOECHEA SAN VICENTE, PEDRO MARIA 14569267D

064770 ALQUILERES DIVERSOS S.L. B48464200

064784 VERDAGUER COLOMER, GEMMA VERCOLGEM

065765 LORENZO VEGA, GORKA 78890226L

065768 ARRANZ DE DIEGO, MARCELINO 14587423H

065785 GATELMO S.L. B48782171

065790 JEMA CDAD. BIENES E48728711

065825 YONUK SL S.L. B48869671

065835 BENGOA ARMONA, ANGEL 30560345S

065837 BEASCOECHEA ESCUDERO, PABLO BEAESCPAB

065906 ALDAMA HERNANDEZ, RAFAEL 14949353C

065923 TARFIN, S.A. TARFINS

065938 POCITEVILLE ECHEVERRIA, ADA 78886017L

065978 RODRIGUEZ GUERRAS, JOSE MARIA 11905567P

065985 URA DOMINGUEZ, IGNACIO 11891442M

065987 HERNANDEZ HENCHE, MARIA CARMEN HERHENM

065996 MONTES MARTIN, SENDOA 16076962P

066011 BORJA ROSILLO, FRANCISCO ROBERTO 36162328A

066017 FERNANDEZ ZABALA, JUAN PABLO 16047026H

066024 DIAL SPANIA S.A. A28173268

066026 FERNANDEZ RAMOS, MARIA ANGELES 14438227T

066037 BARCENA ALONSO, CARLOS 20223455S

066080 AUTOPREMIUM, S.A. AUTOPREMI

066163 CASCON PEREZ, MIGUEL ANGEL 22733007Z

066166 ZABALA ORROÑO, MAITANE 16058519B

066194 GARCIA BORREGUERO DIAZ, MARIA CARMEN 11933997X

066251 GIMENO GIL, CARMEN 5899114M

066295 GOMEZ CHAO, FRANCISCO 16033721F

066336 GONZALEZ GARCIA, JOSE IGNACIO GONGARJ02

066337 RODRIGUEZ PASTOR, MARIA CONCEPCION 14863199R

066344 CABREJAS COBELO, JORGE ALBERTO 14914965V

066397 URRUTICOECHEA ECHEBARRIA, ENRIQUE URRECHENR

066423 POSTIGO SILVA, CRISTINA 15883229G

066439 MORENO CAYEUX SENARPONT, MARTIN ANDRES 2601130Z

066440 PACHO MARTIN, LUIS MARIA PACMARLUI

066448 ANTRUEJO AGUIRREGOMEZCORTA, ANGEL MARIA 16045679M

066474 ZABALA ZABALA, MARIA YOLANDA 11929596W

066488 MONTEJO ALONSO, ANTONIO 13977424W

066540 CALDERON SUSILLA, F. JAVIER 11905075E

066550 CZYZEWSKI -, ARKADIUSZ 1110535A

066554 CAPANAGA DE FRANCISCO, MARIA TRINIDAD CAPDEM

066556 ARECHABALA IGLESIAS, IRATXE AREIGLIRA

066558 ARCO DEL AMORRORTU, MARTA 30566256S

066574 CRESPO DIAZ, LUIS MARIA CREDIALUI

066586 FALCES VALLE, ANA FALVALANA

066588 ALVAREZ FERNANDEZ, ANASTASIO JAVIER 20169890V

066593 SOPEÑA URIARTE, JUAN MANUEL 14648315Y

066634 URBIZU BASURTO, ALAITZ 16064708J

066651 CABALLERO PADRONES, MARIA ROSARIO 30571305G

066684 CEANURI ANSOLEAGA, ANGELA 16050080J

066715 MANSO MONEDERO, JOSE ANTONIO 16025794S

066765 SESUMAGA GONZALEZ, FERNANDO 11927962R

066767 EGILUZ BEDOIA, GASPAR 22722657Z

066775 VELASCO ROS, ROCIO 16042768S

066778 ROZAS RODRIGUEZ, LINO IGNACI 24403891V

066806 IZAGUIRRE RODRIGUEZ, MARIO 14933728N

066854 ELIZBURU UGARTE, BERNARDINO 15076692P

066865 MARTINEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN MARRODEST

066870 GABARRI DURAN, CORAL 13302412V


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14376 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

066879 MARTINEZ-RITUERTO LOPEZ, OSCAR 16051467C

066964 PEREIRA PRIETO, MARIA BEGOÑA 14253427M

066967 MIGUEL ARAMBARRI, MARGARITA 16039010Y

066991 ZARRAGA AURRECOECHEA, CARMEN 72161086N

067033 MARTINEZ ESTALAYO, MONICA 16055648S

067067 CASTELO GONZALEZ, SEVERIANO 16048876M

067090 HIERRO BADIOLA, MARIA BEGOÑA 14866651A

067103 ESPINOSA PEREZ, SUNILDA X10690058

067108 ALBIZURI URRUTIKOETXEA, MARCOS 30593676L

067264 MONTEJO MORENO, NURIA 16053051V

067271 BURTON FEEDING, S.L. BURTFEEDI

067290 TORRES CARRANZA, YOLANDA 14688221F

067312 LOZANO MUÑOZ, MARIA DOLORES 16044918A

067317 RODRIGUEZ LAGUNA, ALBINO SERAFIN RODLAGALB

067356 ECHEANDI PASCUAL, JOSE LUIS 16025429H

067370 CETINA ERCILLA, MARIA VICTORIA 14900712R

067380 ARANGUREN ARANZABAL, IÑAKI ARAARAIA

067391 ITURRALDE DE LA PEÑA, MAXIMINO ANGEL 13105056R

067399 DOMINGUEZ JUNCIEL, JOSE MANUEL 11926367Q

067417 TARASCON BALDASANO, MERCEDES TARBALMER

067419 MARCOS MACIAS, MATILDE 7570571Y

067442 GOGEASCOECHEA ESPIGA, AGUSTIN 30657814X

067502 DELGADO RODRIGUEZ, EMILIANO 6805970V

067541 REBOLLO GARCIA, MARIA LUISA 14244385W

067575 CONSTRUCCIONES AURREKOETXEA S.L. B48821599

067593 ORTIZ DE GONDRA, JUAN LUIS 30550049T

067602 GESTION DE CONTROL INTERNO S.A. A78034527

067603 GOMEZ SIERRA, JOSE LUIS 10955212J

067609 GOMEZ MARIN, GERMAN 16047912F

067615 MELERO GONZALEZ, JAVIER 16041238A

067661 GAZTELU MARURI, JOSE RAMON ARTMARJOS

067666 ARIAS LOPEZ, A.FRANCISCO 22717223P

067677 ALONSO-ALLENDE ARRIETA, VERONICA 16059932K

067681 BADIOLA ABASOLO, JAVIER 14870162H

067695 IBF IBERICA DE FLOTAS, S.A. IBFSA

067713 GUNNI, S.A. GUNNISA

067737 CALLEDO CUBO, MARIA TERESA 14543335K

067744 FRAUCA ECHANDI, PABLO 33427258R

067801 RODRIGUEZ ARGUESO, GORKA 30690384N

067821 YARRITU ABASOLO, ESPERANZA 14691808Y

067825 ZUDAIRE BLANCO, FELIX 14652796W

067846 CAMINOS INCHAURRONDO, MIREN KARMELE 21509612N

067851 CAÑIBANO VILLASANTE, ANGEL 14237138T

067857 MUGA PAYO, MARIA LORENA 16053157P

067858 GUTIERREZ CALLEJA, MIGUEL ANGEL 22704759X

067893 PEREDA VILLAR, ROCIO 13764115H

067919 HUERTOS FERNANDEZ, ANA DE LOS 30655897W

067941 SAN JUAN GOROSTIZAGA, DIEGO 30652613F

067943 BARREDO MONTERO, JULIAN 14696102E

067977 GONZALEZ DE ARRIETA BARCINA, MARIA VICTORIA 16035014N

067985 URRUTIA LAVIN, FERNANDO 30584978S

067992 HERIZEROS BENGOA, JOSE LUIS 14742328H

068001 SERRALTA BERNAL, JOSE MARIA 11922473D

068033 INSTALACION DE TUBERIAS Y AISLAMIENTOS S.A. A48023006

068176 ROMERO RIVAS, JUAN 32371964Q

068231 RODRIGUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER 13862735Z

068266 CABRERO MATE, SANDRA 16050979S

068335 TOBARRA GIL, NEREA 16071072Y

068343 RODRIGUEZ ROBLA, MARIA VIOLETA 14931780L

068356 ASENSI JORDAN, ANGEL 30560895J

068426 QUILEZ QUILEZ-ZAMORA, JUAN ANTONIO 30564438Z

068430 MARTINEZ FERNANDEZ, LUIS 14505009J

068434 OCHOA LOREDO, JON IMANOL 30642308Y

068448 PANGLOSS, S.L. B48433122

068460 RENEDO UDAONDO, CESAR 16059331H

068483 ANDRES ABUIN, FRANCISCO DE BORJA 16062595Q

068498 AMUTXASTEGUI AROSTEGUI, AITOR 16045362X

068500 WILLEN HOFFMAN, PIETER X2255865W

068511 ESPARZA SOLANA, ITZIAR 16053145L

068518 SANCHEZ ALCALA, MARIA DOLORES 78557076R

068528 GONZALEZ ELORZA, ERNESTO 16043778J

068545 SCHIFFER XXX, WERNER LORENZ X1587109

068572 DAVALILLO BILBAO, IÑIGO 16077559F

068605 ANDERS .., WOLFRANG 369735X

068611 SOTO VIRUMBRALES, OSCAR 30658860K

068632 GONZALEZ AVALLE, ENRIQUE 22890385A

068634 GUERRICABEITIA ZALLO, MARIA LUZ 14848514J

068645 BASCON GUERRERO, PEDRO 31405556E

068652 LACALLE MANENE, TIRSO 30657710K

068657 UNIVERSITARIO VASCO O SL B48935530

068675 MILLA SANCHEZ, JOSE ANGEL 16055397V

068685 HESLOP -, WILLIAM JOHN X2021671V

068690 COBOS PRADAS, MARIA REGINA 11931921G

068693 GARCIA ARENAS, BEATRIZ 16038765Z

068699 GALLO MARAÑON, LEIRE 16080876N

068700 CANCIO FERRUZ, MIRIAN 16062111S

068708 ZUASNABAR INZAURRALDE, IGNACIO X2447587L

068710 IZARRA FERNANDEZ DE LARREA, MARIA ISABEL 14502071L

068719 KUBIGUARD, S.L. B48783773

068722 BIRKELID -, REIDUN ALICE X2523847

068736 PEREZ AZCARATE, MARIA JESUS 24407470P

068743 URRUTIA CRUZ, GERMAN Y OTRA 44681918W

068758 AZQUETA AZAOLA, ADRIAN 16045802J

068760 KAAMEL ., AJMAN ALI X1880642R

068767 J K R MATERIALES DE CALEFACCION S.L. B48274260

068773 GARCIA VESGA, AINHOA 16060462E

068787 SUAREZ MARTIN, KOLDOBIKA GOTZON 16064215A

068788 TAJES GUERRA, MIGUEL ANGEL 16055993S

068814 MUTIO COMERCIAL, S.L. B48783815

068822 AMILIBIA CUEVAS, OLATZ 16059821W

068836 URQUIDI ELORRIETA, ANA 15958347G

068842 ELORRIAGA URIARTE, IGNACIO-JAVIER 14890292T

068843 TORRE GARCIA, ADRIANA LUCIA 78927055W

068853 MARTINEZ GARCIA, JOSE CARLOS 16033447D

068857 GARCIA DE LA INFANTA FUENTES, MARIA CAMINO 1470459T

068862 LEEDHAN ., WENDY HELEN X07429613

068863 SANZ SANJINES, JULIAN MARIA 14462285T

068868 DOBARAN GOMEZ, BLAS 16027644W

068871 BORGE LOPEZ, JUANTXO 15960038Q

068884 BERNAU ACHA, JESUS ISRAEL 16056597K

068892 ESPINOSA MEMENDI, PEDRO MANUEL 9327112Z

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

068895 BARNETO SERRANO, FRCO JAVIER 16051227X

068908 GUTIERREZ BRIZUELA, JOSE MIGUEL 16054919E

068916 FERNANDEZ LEDO, SANTOS 14941213E

068924 HURTADO GONZALEZ, MA INES 30655455C

068927 GONZALEZ ASPANO, JUAN IGNACIO 16050880P

068938 CENARRUZABEITIA MARDONES, JOSE RAMON 16050302M

068951 SANZ AZCORRA, CARMEN 14892558N

068956 SAINZ RUIZ, JOSE MARIA 11928830H

068967 ELORRIAGA GUTIERREZ, AMAIA 16047445T

068971 TABIQUES M G M SL B48958995

068978 CARBALLIDO ECHANIZ, JESUS 24779558W

068982 CASTRO LOPEZ, DAVID 16071870E

069002 MENDIETA AGEO, MARIA ISABEL 13068052G

069011 MERCIER ., JEAN MARC EMMANUEL 72597973Z

069059 IBAÑEZ FERNANDEZ, ANGEL 30626406C

069209 FERRERO CHIMENO, ENRIQUE FERCHIENR

069258 RUTHERFORD -, JOANNA LOUISE X0538888K

069279 DIAZ BUESA, SALVADOR 20170049S

069304 LARA RUIZ, JESUS 22724620E

069305 MOZO MUGARRA, MIGUEL ANGEL 14595376J

069320 PULIDO DIAZ, MARIA PETRA 6930033H

069408 VENCORTE, S.L. B48739080

069417 NAY CONSULTING, S.L. NAYCONSU

069433 AGUIRRE ARRARTE, JOSE LUIS 24404277N

069435 NAVARRETE MARTINEZ, JESUS 15760597P

069450 AGUILA AVILA, ALONSO 22713399W

069457 GONZALEZ ROMERO, RICARDO GONROMRIC

069477 HIDALGO MARTIN, MIGUEL ANGEL 24406977K

069522 BONTIGUI ASATEGUI, MIGUEL-ANGEL 15941144M

069612 CHARF ., AICHA X2342887

069617 TEMIPAR 2000 S.L. B48771992

069640 MARTINEZ RUIZ, JESUS JAIME 72386097Z

069713 AUTOCRISTAL S.L. B48191050

069717 LOPEZ MARTINEZ, ISABEL 20178216V

069730 ORRANTIA, ANGELES 14691518S

069758 ADAN ARCAYA, JOSE RAMON 14893178B

070093 HERNANDEZ MARTIN, VICTOR MANUEL 16046912L

070104 RUIZ POZA, UNAI 16077269Q

070113 RODRIGUEZ LORCA, MANUEL 23603301B

070118 MUNDUATE BASTERRECHEA, JON 30583747A

070185 ESTEBAN DOMINGUEZ, SOLEDAD 14572819L

070217 OPERPLAY S.L. B48778922

070233 CASTRO CIARRUSTA, AINHOA CASCIAAIN

070303 SALAZAR ORTEGA, JOSE IGNACIO 14525709J

070304 SAINZ ARTIACH, MARIA ISABEL 14516850D

070323 ARBERAS INORIZA, JAVIER 16269296Q

070325 TALAT ., YUSEL X2384395

070330 BARANDIARAN LANDIN, MIKEL 16036270A

070336 FERNANDEZ GOMEZ, MIGUEL SANTOS 72241689T

070343 RODRIGUEZ MOREDA, JESUS RODMORJES

070375 LOPEZ RUIZ, DIEGO 16056016S

070380 DISEÑOS Y CONSULTING ELECTRONICA S.A. A28454940

070387 BILBAO URTASUN, IÑIGO 78869565N

070391 IGLESIAS IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER 16053552N

070441 NADAL LOPEZ, MARIA MERCEDES 14707456Z

070447 REY CARUNCHO, JUAN C. 14557834F

070460 SAEZ RUIZ, PEDRO MARIA 16033084Z

070467 SANCHEZ LORENZO, FRANCISCO SANLORFRA

070501 HERRAEZ JIMENEZ, MARIA JESUS 4136384H

070518 LLAGUNO QUINTANA, JESUS LAGQUIJES

070579 URIARTE BLAZQUEZ, MARTA 16047229Z

070582 URIARTE BLAZQUEZ, YOLANDA 9700895R

070588 ABBOTT URIBE, S.L. B48976252

070598 IBAIGANE 35, CDAD. PROPIETARIOS CPIBAIG35

070602 LOTU ASESORES S.L. B48280044

070608 ANGULO MENA, ANTONIO 22727029Q

070611 ABASOLO DE TOURIÑO, MARIA LUISA 22256141F

070612 ABASOLO JIMENEZ, JOSEPH 155881472F

070613 ABASOLO DE TOURIÑO, EDURNE-BEGOÑA 22385619H

070654 VERDURAS CAMPOS, DANIEL 71415430Q

070659 MONTIEL GONZALEZ, MIGUEL 22748921N

070677 COMERCIAL DE NYLON REFORZADO S.L. B48455950

070682 BILBAO ECHEGARAY, JOSE RAMON BILECHRAM

070710 EGUILUZ LOPEZ, ESPERANZA 16242615S

070732 ATIN VIDEGAIN, IÑIGO 30675438Q

070776 OLEA RETOLAZA, MARIA ANGELES DE 14509632J

070779 MUÑOZ TUBET, MARIA BLANCA 14916704P

070793 PEREZ YARZA PEREZ IREZABAL, GORKA PERPERGOR

070796 OLABARRI ESPIGA, EUGENIO 14601433K

070819 LOPEZ RODRIGUEZ, J. RAMON 22728352M

070847 ROMO PINTADO, JAVIER 30636374Y

070860 TALLERES NESTAS, S.A. TALLERE15

070862 CRUZAT SALAZAR, JAIME 14720669W

070872 AUDITORES AGRUPADOS S.A. A48124499

070876 LLEIDA GOMEZ, LUIS MANUEL 20168784S

070895 ESPARTA AGUINAGA, GERMAN ESPAGUIGE

070909 BUSTILLO ROJO, RICARDO FELIX 14709751D

070925 DE LA FUENTE GONZALEZ, MARIA PILAR DELGONPIL

070936 LOPEZ ANTE, JOAQUIN 1341943P

070945 CARRIL VAZQUEZ, MANUEL ANGEL 11915309K

070952 GONZALEZ VALDERRAMA, MARIA TERESA GONVALMAR

070960 REYERO DIEZ, FRANCISCO JAVIE 16040035L

070971 MARTIN DAMAS, FRANCISCO JAVIER 16042890E

070976 MARIJUAN MORAL, JULIO CESAR 14927338Q

070978 AURRECOETXEA CARDAS, AITOR FELIX 16036102L

071017 GARCIA GUIJARRO, MARIO GARGUMARI

071028 BENITO VALBUENA, JAIME 14170138E

071048 VDA E HIJOS DE DOMIN GO MARTINEZ SRC, C48021372

071069 SOLA TARDIO, FRANCISCO J 37351408Y

071120 ALVAREZ-CASCOS GARCIA-MAURIÑO, ENRIQUE 22940498E

071127 URIARTE COOPER, JOSE MARIA 14797363Z

071130 GANZABAL BURUCHAGA, CARLOS RAFAEL 6200690M

071133 FERNANDEZ SANTACOLOMA, JOSE DOMINGO 24404317Y

071143 DAMBORENEA BOYANO, BENJAMIN 16055634R

071170 CAÑAS REBOLLAR, MARIA ANGELICA 16055028Q

071175 ZAPATA URTASUN, HORTENSIA 15739675Q

071203 BILBAO / ARRIETA ARANGUENA / ACHA, RICARDO Y CRISTINA 16036488Z

071210 BADIA ESCUDERO, MARIA CARMEN 32593150B

071218 GARCIA-BORREGUERO ARRASATE, MARIA BELEN 14884793K

071223 LOZA SAINZ, SILVIA 16063562V

071226 ETXENAGUSIA ORIBE, IRATXE 30660282V


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14377 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

071232 SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA S.L. B48892673

071264 GARMA GALLO, DANIEL 22714077J

071270 GOMEZ DEHESA, ENRIQUE GOMDEHENR

071384 BERNUY MOLINERO, VERONICA 16042468Z

071403 IGU 7 S.L. B48501589

071457 INGENIERIA DE SOPORTES Y ABRAZADERAS, S.L. B48881213

071466 RESIDENCIAL GETXO S.L. B48461974

071467 MERA PARDO, ENRIQUE 33252575A

071479 MONTOYA VALLEJO, ARACELI 14740913Y

071486 OTAZUA ASUA, JUANA OTAASUJUA

071487 CENARRUZABEITIA ELORRIAGA, MARIA TERESA 14889780V

071490 PEINADOR ORQUIN, JON-MIKEL 30577810T

071493 GRUPO STAR COMPUTER, S.L. B81780074

071523 SANCHO MARTINEZ, GONZALO 30632122D

071557 VELA FERNÁNDEZ, AITOR 16074260C

071562 RIVERO MENDEZ, MANUEL 14898181T

071576 COLADO DE LA IGLESIA, MARIA DEL MAR 20180867T

071597 ERDOZAIN ARECHAGA, CARLOS JAVIER 20179106X

071601 ALONSO MIÑON, LUCIA 14542278E

071613 SALAS LOPEZ, RAFAEL JESUS SALLOPRAF

071618 GUINEA URUTICOECHEA, MARIA BEGOÑA 14569916Z

071684 UP-LINE TELECOM, S.L. B48948228

071787 MENCHACA ANTUÑANO, ENDIKA 16061383T

071827 LOPEZ OQUINA, ELENA 16027716M

071834 VELA ARRECHEA, IÑIGO 16052543S

071893 ARDEO GAMECHO, GARIKOITZ 30643434M

071911 CALLE REAL, MIGUEL DE LA 5629046A

071915 JAUREGUIZURIA URIBE ECHEBARRIA, JORGE 14896115G

071937 CRISTOBAL COLON 006, CDAD. PROPIETARIOS CRISTOB06

072006 ASESORIA GRAN VIA, S .A. A78517323

072014 MARTIN CASAS, IÑAKI 14692696C

072051 CELLES ANIBARRO, EDUARDO 16047109D

072059 URRECHO ARNAEZ, MARIA REYES 14707256K

072101 AURREKOETXEA ZABALA, JOSE JAVIER 14869026D

072118 ORBEGOZO MARIN, MARIA CARMEN 3388F

072152 BILBAO PAUL, JON 16076309E

072168 OCHOA MONGE, JUAN JOSE 14386264V

072228 AURRECOECHEA AGUIRRE, KOLDO 14248866K

072229 GANDARIAS LOZANO, BEGOÑA 14742552N

072236 ECONOMICAL ADVISER GROUP, S.L. B48802003

072241 AGUAYO ESCUDERO, ELENA SANCHEZ MOSCOSO,

MARIA MAR C.B E95055992

072280 AMAYA 93 CENCOMER S.A. A48505978

072284 CALLEJA PELLO, MARIA ITZIAR 22743052P

072285 CONCERTACION DE GESTIONES INMOBILIARIAS S.L. B48921852

072294 BOST MUSIKA S.L. B95052882

072296 ANDRES CORTINA 4 CC.PP. H48986970

072297 MENCHACA ORDEÑANA, MA CARMEN 14233818S

072299 O’CONNOR BAILEY, EILEEN CATHERINE 70117820C

072300 ELORRIAGA BASOA, ANA 30638757C

072311 KORTESU S.L. A79226882

072315 VIDALOT LOPEZ TAPIA, MARTA 814066G

072317 PEREZ FRANCES, MIGUEL ANGEL / ARROYO ROSA,

JOSE MA E95067757

072322 SANTA EUGENIA 15, CDAD. PROPIETARIOS CPSTAEU15

072324 ARENEAZPI 3-5-7, CDAD. PROPIETARIOS CPARAZ37

072366 MATOS MENDEZ, SATURNINO 22726609X

072372 OSTA GOMEZ, IGNACIO 20169925Y

072376 GARCIA ENCINAS, AGUSTIN 30572472K

072389 PACHECO SORIA, PABLO JOSE 13126941J

072414 GONZALEZ ABOLAFIO, JUAN MANUEL 11923754W

072445 SANCHEZ GALA, JOSE 142377720S

072446 MUGICA BLANC, YOLANDA MARIA 14915244C

072451 MANSO SAN MIGUEL, OSCAR 16034023X

072513 URIGOITIA BELACORTU, RAFAEL 14447546G

072531 BALBAS GONZALO, GONZALO 1462070Y

072693 ELEXPURU MITXELENA, JOSE ANGEL 14242746L

072763 CASTRO REY, MARIA ESTHER 900121745R

072809 URQUIAGA PEREZ, SANTIAGO 14938819C

072825 QUINTANO SERRANO, MIGUEL ANGEL 22701176S

072879 BELON APARICIO, LAURA 16068374E

072896 GONZALEZ LOPEZ DE LERENA, ALVARO BORJA 16070402A

072928 ARQUO ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L. B48659361

072930 CRISTOFANO -, GARY MICHAEL X1553841

072959 MAURI CABALLE, CRISTINA T

072975 BLASCO MATURNA, MARIA ISABEL 22722409L

073015 NAVINOR CONSTRUCCION ES METALICAS, S.L. B48514772

073059 LUGOLLI ., SILVANA X2188934R

073094 GARCIA TOLEDO, FRANCISCO 6530759R

073099 FERRERAS BATIZ, NESTOR 30662267R

073130 CASAS VALDIVIA, JUAN JOSE 16030955R

073152 TUNEL DE LAVADO BASKONIA S.L. B48937718

073167 SANTAMARIA LIBANO, FERNANDO 16079057X

073193 MAKSER S.A. A48241848

073200 GESTION COLECTIVOS DE VIVIENDAS S.L. GESCOVI B48846430

073204 JAMBRINA RODRIGUEZ, LUIS 16059852X

073231 VILLARROYA ARILLA, JOSE-ANGEL 22728638S

073233 WATANABE ., TETSURO X2490209

073242 LYNGSTAD ., ADD ARNE X2259377

073252 ALDECOA GURREA, IKER 22752538H

073275 SINERGIA INFORMATICA EN ACCION, S.L. B48905863

073285 CHAVARRI RIESTRA, VICTOR 16056415T

073292 ZERPA DE MORAN, LOURDES MAGALY BI008778

073300 KABERLIXA S.L. B48990089

073301 BAU-LAN ESTRUCTURAS, S.L. B48950117

073305 LUJUA MURGA, MIGUEL ANGEL 14898479E

073328 INMOMARK SERVICIOS OS S L S.L. B48414486

073332 RODRIGO GARCIA, MARIA SOLEDAD 71265307Z

073348 FARIÑAS GARCIA, YOLANDA SORAYA 20170129A

073369 PARDO MENCHACA, NARKIXE 16072131F

073385 OYC MATERIAL DE CONSTRUCCION S.L. B48780001

073402 LOURENCO PIRES, EMA DE JESUS X1858957

073410 ANSOLEAGA BARANDICA, MIGUEL ANGEL 14231190D

073411 GOMEZ OBALDIA, RICARDO 9788163F

073419 FRESNO LANDA, JESUS 16073585N

073421 ALVAREZ TAMAMES, SEBASTIAN 14577649L

073422 PILCOMAYO GESTION PATRIMONIAL, S.L. B48975957

073428 RODRIGUEZ BORREGO, LUCAS 9452226P

073436 JOSEBA URIARTE S.L. B48804934

073445 KUKA BAROCCA SL B95023933

073452 ELEXPURU PILLINER, DAVID 16061825M

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

073454 FERNANDEZ FRESNEDO, SERGIO 16076810V

073466 ALDATZE, S.L. B48940043

073469 DIGITAL DIMENSION S.L. B48983373

073474 MASSA GOÑI, FERNANDO 16558572K

073486 MARTINEZ HIDALGA CARDAÑO, TERESA 16054804E

073490 OLAECHEA MATAS, JESUS MARIA 14252844C

073493 ESPARZA SOLANA, AITOR 16053146C

073520 DE HARO X0771453X

073524 DESARROLLO E INICIATIVAS ABRIS S.L. B95027876

073532 SETECIENTOS OCHENTA ORSE S.L. B48866065

073544 RIVERO AZAOLA, INES 33426521T

073559 CAMPO GUILLERNA, EDUARDO 16293775T

073562 MORDINI -, ALESSANDRO 72288078K

073568 MARK & TWING XXI . S.L. B48992473

073569 OSCAR SOMME & ASOCIADOS SL B48966568

073581 MARTINEZ ALLO, OSCAR 16056517X

073596 ECHEVARRIA CALLEJA, AITOR 16070038F

073598 VILLENA GARCIA, ALAITZ 30660917P

073605 IRIBAS UNCETA, ISABEL 44158259F

073614 GARCIA TOBIO, CARLOS MARIA 34583484V

073624 FINTENSON, S.L. B48968846

073637 ASENSIO MORA, MARIA TERESA 14249760H

073651 CALVO HERNANDEZ, IÑIGO 78905280P

073653 PETTERSVOLD -, JON ERIK X2374632C

073656 GOMEZ PEREZ, RUBEN 30673813R

073659 NOEMI MARKETING Y PROMOCIONES S.L. B48910327

073668 IBARRA MATEO, URKO 16076433P

073670 TRISTAN GONZALEZ, LUIS CARLOS 34104187V

073680 AURREKOETXEA JAREN, AINHOA 16055608K

073685 RUIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER 72093911C

073699 GONZALEZ-ALLER RIVERO DE AGUILAR, BLANCA 32661870F

073711 CASTELLON ARTOLA, GABRIELA 16080336R

073721 RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL VIOLETA 11360450Z

073723 SAGARMINAGA PEÑA, IVAN 16036402C

073735 LINDO CALVENTE, AMADO JOSE 28464440P

073743 FERNANDEZ DE MESA DELGADO, PEDRO 567751L

073747 ROMAÑA RUIZ, JULIAN 72161343Q

073750 LOPEZ GUTIERREZ, PALOMA 16052267S

073751 FUENTES RIAGUAS, PATRICIA NAGORE 30672406C

073764 GOMEZ MENDEZ, JUAN 16056661Q

073792 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTA LUCIA 71414546Y

073797 PASTOR MERAYO, VICTOR DANIEL 16045860W

073801 REMASOT CONSTRUCCION ONTRATAS S L B95010492

073803 PITA GOMEZ, MARIA CARMEN 30641427E

073805 VAZQUEZ RUBIO, JUAN CARLOS 16043493G

073818 RAMIREZ GONZALEZ, GILDA X2340652B

073824 BERROSTEGUIETA ALBIZURI, LUKENE 30633944Z

073839 ZOBARAN ALDAMIZ ECHEVARRIA, JAIME 16072866Y

073850 RAMON IRAUNDEGUI, YOLANDA 16058073W

073853 SENA GARCIA S.L. B95022257

073864 IZAGUREN, S.L. B48449342

073869 SAINZ MONTERO, MARIA MONSERRAT 24406390D

073872 LACHA ORBEA, JOSE MARIA 24402614M

073877 PROMOCIONES FLORENTI LESTEROS DIECINUEVE UNO S.L. B50486570

073904 ALONSO FERNANDEZ, ALAIN 30648704P

073909 SAJUYO, S.L. B48927339

073923 OTADUY BLANCO, MARIA ISABEL 14903455F

073928 GUATAS PARDINA, JOSEFINA 14646206J

073933 GARCIA FERNANDEZ, MARIA NIEVES 14860311B

073944 RECALDE ANTHONISEN, MARIA ELENA 14534166Y

073946 MANCHA ARCE, ESTHER 4402777W

073991 EVIZCAR, S.A. EVIZCASA

074047 DEL MANSO RODRIGUEZ, JOSE LUIS DELRODJ01

074065 PRODUCTOS MARTINEZ HERMANOS S.A. A39015151

074120 BOSCH JOBAJURIA, SARAI 16070759S

074135 ABASOLO PRIETO, MARIA BEGOÑA 22385730Z

074136 ABASOLO PRIETO, MARIA JOSEFA 22408037B

074137 ABASOLO PRIETO, JOSE EUSEBIO 7465263S

074158 MANSO RUIZ, ROBERTO 11905077R

074220 INSTALACIONES MADARIAGA S.L. B48562136

074257 MERINO GUTIERREZ, FRANCISCO 14242287C

074259 EMP. DE INGENIERIA Y ASESORAMIENTO S.A. A79279451

074277 PEÑA FERNANDEZ, GERARDO 14413206A

074297 MARDARAS ROMERO, ROBERTO 16073542S

074317 AXPE SPIRIT S.L. B95053617

074322 MOGUER S.L. B48175335

074346 GARCIA HERNANDEZ, RUT 78907494Z

074349 ABDELALI ., BERGUIG BI007203

074374 MARTINEZ CESPEDES, LUIS M. 51894673A

074382 RUBIO EREÑO, ENEKO 78911999B

074390 SILVANO ARTEAGOITIA, GORKA 16063141X

074408 AL MALLAH DABAS, MOUTAZ 52886897F

074415 ETXEBARRIA GOIKOETXEA, JOSUNE 44142314R

074433 FERNANDEZ MARTINEZ, EDUARDO 14821973Z

074445 MARZAL ARECHAVALETA, EMILIO 16063532X

074449 SANTIN BOLLO, CARMEN M 16048213D

074491 GAGO GARCIA, ANGEL 11702574J

074514 ARIZAGA ALVAREZ, EMILIO 9750991A

074568 GIANONATTI NOVO, JOSE JUAN GIANOVJOS

074580 BIG MAN BLUE, S.L. B48731665

074586 GABANCHO LARREA, CRISTINA MARIA 78884826R

074587 CELAYA BELTRAN, BEATRIZ CELBETBEA

074601 POZO AGREDA, CLARA ISABEL 14936172H

074643 URIBIARTE ZABALA, MARIA BEGOÑA 14579215K

074651 PEREZ HERNANDEZ, JOSE JULIO 30608322Z

074694 ARKETA ASESORES, S.L . B95017638

074704 JUAN EVANGELISTA VICENTE VICENTE ELIA, S FORTES

SANTOS JUAVICSF

074727 ASECOEX, S.L. B48426449

074736 SUPER SONIDO BILBAO, S.L. B48475222

074761 TROQUENOR, S.A. A48175699

074762 LARRABE OILOTEGIA TNE 130 S.A. G48517262

074769 SAEZ SAEZ DE VILLARREAL, OSCAR Y OTRA 16048992Y

074818 PEREZ LORENZO, MARIO 16069440F

074824 GONDRA GOIRIGOLZARRI, URKO 16083026T

074863 VEGA ALCOLEA, JUAN JOSE 16046540S

074873 PAMPLONA GARDETA, ANGEL 17857333H

074905 ESCUELA DE ARTE Y MUSICA, GAYARRE A48174445

074910 MISTER-NET 900141425Q

074922 HUERGA FERNANDEZ, PATRICIA 16059864E

074938 AUTOS ZABALBURU, S.A. AUTZABS01


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14378 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

074944 MIELGO REOYO, JESUS 20168985D

074954 AOULAD ., ABDELHADI X1363103

074963 CIMAS AYARZAGUENA, JAVIER 30628980H

074969 SAEZ DE BURUAGA AGUIRRE, MIGUEL ANGEL SAEAGUMIG

075059 DOMINGUEZ BARRIOS, IGNACIO 30618836V

075063 SANCHEZ ESPAÑA, FOC. JAVIER 16054658Z

075074 SAENZ MORENO, CARMEN 14688219M

075127 GESTOSO FERRERO, ELADIO 11918084J

075147 INVESCO DOS MIL . S.L. B48894794

075150 RODRIGUEZ CARBAJAL, JESUS M. 2178487L

075159 RAUL RUIZ, LUIS RAURUILUI

075161 MORALES ESCUDERO, AITOR 30163402Y

075168 ARGALUZA ASLA, JOSE LUIS 78867158C

075230 VADILLO GIL, OLGA 16058266B

075269 VIOR SANTOBENIA, MARIA ESTHER 22724649M

075281 ARECHABALETA PINO, ROSA MARIA 16032336W

075285 MARTINEZ RAPOSO, AMALIA 11924539M

075310 VIZARRAGA MUÑOZ, OSCAR BERNARDO 30582369M

075347 LOGARO AUTOTRADE, S.A. A48888168

075391 CONSTRUCCIONES MERCHAN, S.C.

075416 JORDE GONCUETA, BERTA 13288566V

075470 GUTIERREZ ALFARO, MARIA PILAR 14956439E

075471 BARTOLOME UNANUE, ANA ISABEL 16066149M

075485 MARISCAL MOZO DE ROSALES, ANA MARMOZA01

075496 GARCIA OTERO, JOSE RAMON 14899370Q

075507 ECHEVARRIA GOICOECHEA, MARIA ARANZAZU 44142313T

075539 BASABE PALOMEQUE, JOSE ANTONIO 14922859E

075542 BISELAN S.A. A48492011

075545 GOMEZ GOMEZ, MARIA ROSARIO 14163462Q

075551 PEÑIN MELGAR, FRANCISCO 1530485L

075574 FRIAS ROBLEDO, JOSE ANGEL 14051972F

075592 MARTIN CABALLERO, PEDRO LUIS 13143241Y

075607 LANDAJO UGARTE, JOSE ANTONIO 14910103P

075632 MARTINEZ MARTINEZ, MARAVILLAS MARMARM02

075646 URDIAIN SANCHEZ, MARIO URDSANMAR

075667 BEDIA BURGOS, MARIA 72039812V

075699 BILBAO ASLA, EVARISTO 14104224A

075718 PEREZ MEDINA, MARIA ARANZAZU 11932536K

075719 AHEDO DIEZ, CARLOS 24400033T

075762 PEREZ ELORZA S.A. B48134282

075765 DBW MONTERO S.A. A48239594

075796 NAVAS GARCIA, PAULA 22701602G

075801 GONDRA GOIRIGOLZARRI, JOANA 16083025E

075814 GASTELU DUFFAU, MARIA TERESA 14872813R

075821 ARRATE IRURETA, AITOR 30596516F

075824 CASTAÑO DEL POZO, RAFAEL 22732271Z

075831 GOIRI OLEA, MARIA 14145455H

075868 URRUTIA SUAREZ, ASIER 16051366B

075889 DUÑABEITIA MARTIN, IMANOL DUÑMARIMA

075890 DUÑABEITIA MARTIN, LUCIA DUÑMARLUC

075899 ARROYO VAZQUEZ, ALEJANDRO 14349008K

075903 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN M. 30577303E

075907 AVEDILLO BALANZ, JESUS ANGEL 16044377Z

075923 GARCIA MARTINEZ, JOSE 13071856J

075929 MARCHANTE SANCHEZ, JUAN 30566108M

075936 GONZALEZ QUIJANO DIAZ, SANTIAGO 6944947M

075937 CERVERA LOZANO, FRANCISCO JAVIER 33422278N

075938 FERNANDEZ OGUETA, ANGEL 16062982N

075946 GUTIERREZ GUTIERREZ, ANANAIS 22716300M

075969 GONZALEZ GARCIA-OUBIÑA, JUAN-CARLOS 30614667B

075975 OLASAGASTI SALABERRIA, JOSE JAVIER 14515993A

075989 GALARRETA PELAEZ, ADAN 30628638K

075995 ARROYO ROSA, JOSE MANUEL 45622697N

075997 DEL REGUERO TEJERINA, JOSE IGNACIO 14933325T

076041 97 S Y F S.L. B48911028

076053 PALACIOS LARAMBARRI, OLATZ 16061918Y

076057 PERALTA DIAZ, ANTONIO 22723529N

076064 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA 14907359R

076074 ELOSUA DIAZ, FERNANDO 30653047G

076078 LANDA LLANO, JUAN MANUEL 30646177B

076088 RIEGO GARICA, ALBERTO 45621373E

076092 CRUZ VIDAL, JUAN MIGUEL 27528487V

076101 MUÑOZ RODRIGUEZ, JUAN MARIA 14247841P

076107 BARROSO MONTOYA, JAIME 16058755V

076110 ALVAREZ RILLA, LUCIA 10882012E

076126 ZAMORA LANDAZURI, JORGE 14939550S

076146 BADIOLA PLAZAOLA, JOSE ANTONIO 16230725Q

076155 BLANCO DEL ABASCAL, BEGOÑA 44971716T

076161 GONZALEZ APARICIO, JULIO 14959837Q

076177 PROMOCIONES ELDEAR S.L. B48439491

076178 LOPEZ CHASCO, MARIA BEGOÑA 14560883C

076182 COS ARRUABARRENA, MARIA COSARUMAR

076184 MARTINEZ VIGURI, RUTH 78880867K

076235 SANCHEZ SANCHEZ, ISIDRO JOAQUIN 30645235N

076246 SALAZAR ARTECHE, MARIA TERESA 14594257K

076278 VERGARA MARTINEZ, ANTONIO 14571169W

076344 NEWORK TELECOM S.L. B48897050

076345 GARCIA DELGADO, JOSE ANTONIO 72866740A

076349 AMORES DIAZ, JESUS 22729735P

076364 URIBARRI GONZALEZ, ALVARO 30561855F

076373 DIAZ LETAMENDI, ITSASO 30586325M

076424 FERNANDEZ GARCIA, ANDONI 14606260H

076425 OCHOA LINACERO, MARTA 13306352R

076462 CORDOBA MARTIN, ISIDORO 11922752N

076471 GARCIA MARTINEZ, JOSE IGNACIO 16051418V

076522 GARCIA NOVO, GLORIA 30627807H

076562 LOPEZ BLANCO, IVAN 78885089B

076576 BORJA SALAZAR, MANUEL 78877537A

076592 BOULANDIER CALONGE, BEGOÑA 14610830B

076598 ROMAN MADRID, MARIA DEL CARMEN 14247786E

076607 ADAN RODAS, JOSE RAMON 16067621M

076612 ARTEAGABEITIA RUIZ, MARIA ISABEL 14858242N

076625 LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 16044402Q

076642 BASUR BILBAO S.L. B48873939

076667 ESPINOSA-MONTEROS SILVA, JESUS MANUEL 14591027B

076673 VICENTE TRIGO, JOSE ANTONIO 11927504A

076687 KAIFER ARANA, ANTONIO MAR 14896435W

076692 ZARRAGA AZUMENDI, ARKAITZ 14255070S

076730 LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO 33366793A

076750 IGLESIAS RAMOS, CARMEN 14238278J

076767 SCHNEIDER ., ARACELI ARACSCHNE

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

076778 PRO SHOW IT, S.L. B95071353

076800 ZURI ALDI CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. B95006250

076802 ARANA BIDEGUREN, ANTONIO JAVIER 14948825K

076840 GETXO & RUGBY, 900144130F

076856 GONZALEZ MORALES, GUILLERMO 22741856P

076861 ODRIOZOLA MUÑOZ, MARIA ASUNCION 72015871L

076870 ALLENDE DYER, ADELA 16288435L

076876 GOMEZ URIBE, OSCAR FELIPE 14959433A

076878 CERERO BEJARANO, YOLANDA 16036831N

076883 ORTEGA ALTUNA, JOSE MARIA 16029893C

076885 DRIVEN IN ALGORTA S.L. B48561773

076902 ALLENDE //, CARMEN 900050777B

077246 SALAZAR URIARTE, JAVIER SALURIJAV

077255 GARCIA GALETRON, SANTIAGO 22711970E

077280 SANCHEZ ROMERO, ROCIO 30647678V

077286 LOPEZ SAN SEGUNDO, AITXIBER 72398052D

077298 EGUSKIZAGA ARMENDARIZ, AMAIA 14590174D

077325 GADEA BARCINA, MARIANA ANGELES 16527661E

077343 MORALES ARNAEZ, MARIA SALOME 14955558S

077345 ARGÜESO GONZALEZ, MARIA NIEVES 22718756T

077347 RIO GONZALEZ, LUIS MIGUEL DEL 30579719T

077355 MARTINEZ ALVAREZ, OSCAR 10840946B

077370 AMOR RODRIGUEZ, ANTONIO 13946184L

077375 UNANUE URIA, MARIA MERCEDES 14658355H

077381 GANUZA S.A. A48102511

077413 AIRA AZA, ALBERTO 16040779G

077438 GIMENO MARTINEZ, JUAN CARLOS 11908374D

077462 ANTXIETA, C.E.M.A.E. JUAN 900144786L

077510 DOMINGUEZ CAJIGAS, JOSE IGNACIO 16032580Q

077513 OYARZABAL GOIRI, FERNANDO 30586088K

077569 GINESTAL GOMEZ, JAIME 14916672E

077596 LASARTE ARLANZON, ADOLFO LASARLADO

077614 BILBAO FUENTES, IBON 30591869Y

077640 MELENDRE PEREZ, FRANCISCO JAVIER 12728240V

077704 GUTIERREZ FERNANDEZ, MARIA 10765532Z

077779 FERNANDEZ PICON, JOSE 46011278P

077804 GARCIA DOMINGO, ROBERTO 14843761K

077817 FERNANDEZ-CASTAÑEDA VIGUERA, M.IZASKUN 30639030V

077820 MOLERO ESPAÑADERO, ANA ISABEL 14603160T

077821 RUIZ ARANA, M. CONCEPCION 14848326D

077883 AUTO ESKOLA GORKA S.L. B95014577

077900 EUZKOLAN MOBLILIARIO S.L., 48788707A

077917 IRENECRIX S.L. B48801260

077936 BLUEWIND S.L. B48506422

077942 VERMAR 96 PROMOCIONES S.L. B48833628

077945 ELGEZABAL BILBAO, JUAN MARIA 14233139A

077971 COTERON FERNANDAZ, JOSE MANUEL 14937658D

077981 NOVAMAQUINA S.L. B48241442

077982 BARBERO HERRERA, JORGE 72396564Q

078004 ESCAURIAZA GORTAZAR, IÑIGO GUILLERMO 16078235Q

078008 LUNO SAN EMETERIO, IVAN 30633039Y

078013 BULNES SESMA, DAVID 16063623D

078016 BILBAO ETXANIZ, JOSE IGNACIO BILETXJO

078064 LOZANO DIZ, JUAN CARLOS 11912251E

078071 IRIBARNEGARAY AGUIRREZABAL, JOSEFINA 14856335Z

078113 HERNANDEZ BENEITE, FELIPE 12256228B

078114 ELORDUY BILBAO, JUAN BAUTISTA 14853364X

078120 DURAN RIOJA, JAVIER 16288947W

078128 ALDEKOA LOPEZ, IÑAKI 16064512R

078156 FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ESTHER 14868376A

078182 GOROSTIAGA GARAY, MARIA LUZ 30553181G

078186 MOMEÑE S.L. B48926224

078205 AZPILLAGA BOSQUE, MUXICA 44141991T

078229 SALGADO GAINZA, JOSE IGNACIO 14870023V

078243 RIPA JIMENEZ, JAVIER LUIS RIPJIMJAV

078245 TAPIA HERNANDEZ, PEDRO MARIA 22732002K

078248 VILLA LANCHARES, MARIA DEL MAR 9750357J

078284 REBOLLO CAMINERO, MARIA SOLEDAD 50830554W

078286 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO 16030454Y

078318 POCONOS, S.A. A36657096

078510 LUIS FERREIRA, DAVID 7612385PY

078556 PLACE , LAURENT JEAN REMY DE 125639831P

078629 ATILANO HURTADO, SANTOS 30556098T

078639 HOSTELERIA MEJICANA DEL NORTE S.L. B48823835

078673 DURAND X, ROBERT MARIE FRANCOI 506793B

078691 ZUMELZU, SL B48930861

078706 INFORMASTER BIZKAIA, S.L. B48881502

078724 AYERDI VILLA, EUFRASIA 14792970Z

078767 EXCAVACIONES SUBIDE S.L. B48721443

078817 MENDIA MENDILIBAR, JON 16047605E

078832 RUIZ MENTXAKA, ASIER 30675346Q

078847 FERNANDEZ FULLAONDO, LUIS CARLOS 16061814V

078849 INSER INSTALACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.L. B48985881

078850 SOLANA GIL, LUIS ALBERTO 16053404W

078864 ORS SIMON, GERMAN 14249100W

078866 LUDWISIAK X, HENRYK X2857395J

078868 SMITH, MICHAEL ANTHONY X2286718N

078875 CRISTALERIA BERANGO B48979827

078920 BAEZA TENDERO, MARIA DEL MAR 73989474S

078923 FERNANDEZ DE LA CRUZ, MARIA DEL CARMEN 16054358J

078940 BEITIA URIZAR, HUMBERTO E 14930840E

078942 FERNANDEZ-VILLAPLANA DIAZ, TERESA 13898323K

078949 PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINIS S.A. A48252621

078991 HERRERO LORENTE, FERNANDO 16057690X

078993 FISMA 88, S.A. A48277826

078997 ADAN RODAS, ALEXANDER 16067620G

079009 ELORZA BILBAO, AGUSTIN 14546870Z

079024 ARTAZA JAUREGUI, ALEJO XABIER 78908306K

079085 FERNANDEZ GARCIA, GUADALUPE 15135252X

079087 BLANCO MARTINEZ, ANA ELENA 16041082P

079096 CABRERA GONZALEZ, TERESA 71911323Y

079097 ORAA O’SHEA, GUILLERMO 16047028C

079113 RODAS TEJEDOR, MILAGROS 14554852S

079128 ALDONZA GALLEGO, HUGO 16079134H

079151 HENRIQUEZ VICENTEFRANQUEIRA, ALBERTO RAFAEL 30676623M

079158 CURTIS ., ALLAN MCLEISH X3027313F

079168 ICETA CORMENZANA, DIEGO 16059684A

079203 DE SOUSA MENDES, ELZA MARGARIDA X3218990W

079206 RODRIGUEZ CALVO, BRUNO 16059614W

079214 GASTAÑAGA SOBRINO, BEGOÑA 14904064H

079227 CAMENO DEL CAMPO, JOSE DANIEL 16049975T


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14379 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

079234 PIROSOFT SLL B95013421

079238 MARTIN CUEZVA, SARA JIMENA 16069410T

079244 MUGAR 2000 SL B48913115

079255 MANCA -, ANNA MARIA BENEDETTA X2727692F

079270 LESTEL ., SABRINA F. SIMONE X2402710S

079280 AMIANO GUIMON, FERNANDO JOSE 14835127N

079281 BETANZOS ALONSO, LUIS 16043761L

079306 MADARISOLO PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L. B95098950

079313 PROMOTORA INDUSTRIAL BITACORA 65, S.A. B95068540

079320 BENITEZ TAMAYO, SOFIA 11926412S

079329 GAINZA SALINAS, ASIER 30622933C

079331 SALMAN ., ALI KASSEM X2206389E

079336 LEE ., SIMON PAUL X2676479S

079337 MANSO ARROYO, ANA 16039621L

079338 MANCERAS CASTELLANOS, MARIA ANGELES 16032116N

079346 MORAL CHAVES, BEGOÑA 14951065F

079354 ESCUDERO PRESA, LUIS JULIAN 14548630A

079355 ALVAREZ BADA, IÑIGO 16051744K

079366 VALLAS ., XAVIER ADOLF X0908403H

079374 COBATEBA S.L. B95092078

079380 HERRERA GARCIA, YOLANDA 16063789Z

079402 ZOUBENKO ., IGOR X2181481T

079409 TORRE LLEDO, JUAN ANTONIO 14878296X

079410 VELASCO LINARES, MA ESTHER 14949028V

079413 ASOCIACION VIZCAINA DE PERITOS JUDICIALES

DE TASACION G95119715

079415 GAIDAR VERNEROVNA, NATALIA 78899013C

079420 OBER-ESAN, S.L. B95036562

079446 BELIASHINA, ELENA X1750172X

079469 LUMBRERAS GOIRI, SANTIAGO 13833273S

079473 ARBAIZA ZABALO, ENRIQUE 14603270H

079488 SAGASTI BRES, DAVID X3454205L

079505 BILBAO MADARIAGA, ALBERTO 14544285M

079534 SAEZ GOMEZ, JOSE MANUEL 16031291S

079539 IRUTEL INSTALACIONES TELEFONICAS, S.L. B01306067

079542 CASADO MARTIN, JOSE MANUEL 7861430F

079544 FONTANERIA ENMA, S.L. 48532782E

079550 PRODYTECO,S.L. B48828305

079551 MARTINEZ HINOJAL, RAFAEL 14588978D

079558 MARCHANTE SANCHEZ, JOSE ANTONIO 30566107G

079584 PARDO OLAIZOLA, JUAN ANTONIO 14588004R

079590 BILBAO MARTINEZ, IKER 16068057G

079631 MASTERLAN SISTEMAS I NFORMATICOS, S.L. B95019204

079652 HABA GALLEGO, JOSEBA 45620720J

079715 DELGADO MOLINA, CESAR 16050021T

079725 RODRIGUEZ CRUZ, MARIA EUGENIA 16240263D

079817 ARAVI, S.A.L. A48418628

079877 IRUARRIZAGAKOAK . S.L. B48950786

079886 CAYULEA VAZQUEZ, CARLOS 1178552D

079907 DIAUTO S.A. A48144588

079982 VALDOSEDA PISA, PEDRO 78874502G

079990 MARTINEZ ACITORES SANTOS, JOSE MARIA 12872312V

080008 BERGARETXE PANTZESKA GONZALO / REIG GURREA

MIGUEL C E48981138

080014 RIVERO CACHO, GONZALO RIVCACGON

080015 RIVERO CACHO, VERONICA RIVCACVER

080020 IZUEL VALENTIN, JOSE LUIS 17676753B

080021 BENGOA ANGUIANO, JUAN CARLOS 16035198N

080022 ESCALERA GARCIA, PILAR 14383042S

080026 ARAMBURU DE ROMERO, FRANCISCO-JAVIER 15976944V

080027 VALERA DE VARGAS, MARIA VICTORIA 52987102R

080029 MARTINEZ SOTES, JOSE RAMON 14918231V

080036 RUFAS ARRATE, EMILIO 30591415N

080064 LAGO OTXOA, PEDRO JOSE 30687162X

080076 TZIZTU MENSAJEROS BILBAO, S.A.L. 48766935N

080079 NAVAS AGUAYO, MAITE 35123850K

080121 BALLESTEROS DE MARTIN, BERNARDO ANTONIO 22721558L

080130 CORTINA MUGURUZA, ANA MARIA 7011961C

080133 RODRIGUEZ GORJON, OSCAR 15255513G

080144 MARTINEZ INCHAUSTI ASTORQUI, JUAN CARLOS 14891175D

080150 MERINO CHICANO, KOLDO 14613948R

080155 GUZMAN BERGARECHE, MARIA EMILIA 14845846J

080157 GARMENDIA SAN MARTIN, ORLANDO GARSANORL

080158 NUÑEZ GARCIA, ANTONIO 13915422P

080199 BARBA IGLESIAS, TOMAS 14706962A

080211 RAMIREZ ROJO, MARIA ISABEL 24405586X

080214 MADRID ORIVIO, JAVIER 16060109Z

080215 SANTAMARIA JIMENEZ, ANA MARIA 11931560B

080222 DOMINGUEZ USABIAGA, PABLO 35773316J

080223 MORAGUES LAZARO, GABRIEL 14462384F

080249 PRIETO SANTOS, MARIA ISABEL 7858560N

080254 BRAGADO GARCIA, ROSA MARIA 14559034B

080255 GAMIZ FERNANDEZ, MANUEL 52576937H

080260 ITURREGUI GARAY, MARIA BEGOÑA 14239127B

080269 RUIZ ANTON, ALBERTO 22726946W

080277 ZABALA CASTILLO, OLGA 11931671F

080280 NUÑEZ LARRAZABAL, FRANCISCO JOSE NULARFRA

080283 GARCIA DE LEANIZ CAPRILE, CARLOS GARCAPCAR

080300 SANCHEZ DE CASTRO, FCO JAVIER 14261471E

080316 GUAS AGUILAR, JOSE ANTONIO GUAAGUJOS

080318 SAN MARTIN GARCIA, IÑAKI 14922763H

080324 AGUIRREZABAL IÑARRITU, LUIS ANTONIO 14171484B

080330 CUERVOS OMATOS, OLGA 30567295L

080335 ZEBERIO MENDIETA, EDUARDO 14959228M

080389 ALVAREZ CARNEIRO, JOSEFA 14701098G

080392 MIELGO REBAYO, PEDRO MARIA 16697848D

080398 GALARRAGA RODRIGUEZ, FEDERICO ANTONIO 30566054C

080420 OLMOS FERRER, ISAAC 14922460Z

080435 FUENTE VELON, ALBERTO JAVIER 30601845T

080450 ANDRES CEBALLOS, S.L . B48182836

080452 MAYORNO LOPEZ, FATIMA 30652393V

080454 NAJARRO MAGAÑA, JOSE RAMON 16564847V

080471 LOPEZ ROSEÑADA, FELISA 13687569Q

080483 RUIZ JABATO, SERGIO 22737945F

080495 CASTRESANA FERNANDEZ, JORGE LUIS 16046135R

080556 GARCIA SELLARES, ANA MARIA 30588876A

080571 TRINCADO GALLAGA, PEDRO X2193309Y

080577 ECHEVARRIA ITURBE, JOSE L.

080580 GRUCOELSA, S.L. B50704949

080583 TARINVEST S.L. B48777312

080585 RICO SANCHEZ, JUAN CARLOS 14571757S

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

080592 SALAZAR ORIBE, ANGEL 72243635Z

080610 URIZAR APARICIO, JUAN 52367543Q

080656 PEREZ SILANES, OSCAR PERSILOSC

080662 FERRERO CHIMENO, EMILIO 14526374B

080664 FERNANDEZ DE LUZ BELDA, ELSA MARIA 804936M

080699 ROSA LEON, CRISTINA 11920991E

080703 RECREATIVOS GREZA S.L. B48769004

080704 DOMINGUEZ PETRALANDA, JUAN ANGEL 22710163D

080730 LA MOURI, BAHAB X1396333A

080734 PEREZ ANGUIANO, JESUS MARIA 16269266D

080742 GARCIA CORDERO, JULIA 72016502Y

080745 ZAMANILLO ARNAIZ, JAVIER 14959751E

080750 RABANAL RETOLAZA, JOSE SANTIAGO 14913901B

080760 ESPINOSA SANZ, MONICA 22753913J

080784 GARCIA GOMEZ, JUAN JOSE 14945234H

080789 CORCHADO BARRAGAN, JESUS ANGEL 30667822J

080790 ALDECOA AZARLOZA, JOSE IGNACIO 14500764T

080793 LINARES SAN MIGUEL, PILAR 13755473R

080794 CELAYA PEREZ, IBON 30634095G

080807 GOYENOLEA MACHO, LUIS ANGEL 14205463L

080810 MORENO PACHECO, ROSA MARIA 16031829R

080813 ESPARTA ASTEINZA, JUAN 30634401B

080816 CUEVAS LOPEZ, ANTONIO 16038427K

080817 BILBAO GOYOAGA LOPEZ DE MUNAIN, ROMAN 14956272Q

080820 AGUIRRE TEBAR, AMAYA 30606358M

080828 LEON OLABARRIETA, JULIAN 16041942V

080829 MARTINEZ DE TERAN, CARLOS 72242968Z

080835 ENRIQUE ONECHA, JULIAN 30554419T

080844 PAKRAVAN PAKRAVAN, HOOUSHANG 5283493W

080847 DE LA HERA VEGAS, DAVID 16050412T

080849 GARCIA LOPEZ, IGNACIO 30596675M

080857 PABLOS FUERTES, JOSE ANTONIO 14234184J

080867 DE DOMINGO NUÑO, MARIA MERCEDES 30563743D

080905 GALLEGO ALONSO, MARIA DEL CARMEN 72257209H

081029 ABAJO MARQUEZ, MANUEL 30615047T

081034 LAFUENTE BIRIBAY, LUCIO LAFBIRLUC

081035 AMEZAGA VILLA, LAURA 14661280E

081074 URIARTE MARDARAS, RAFAEL 14661623C

081094 ECHANIZ URCELAY, ASIS 30557068G

081098 ARRIETA LEZAMA, JAVIER 14895525N

081113 ZABALETA OTALORA, JON KOLDO 30641711F

081115 GRACIA LASUEN, ROBERTO JOAQUIN 14959078Q

081147 SERNA ULIBARRI, MARIA CARMEN SERULIMAR

081161 PASCUAL SABATER, MARIA ROSA 36920076Q

081171 FONFRIA MENDINABEITIA, FCO JAVIER 14537821G

081176 ZALAYA NAVARRO, JOSE LUIS 14549433R

081181 GIL IBARRA, NATALIA 30557298G

081189 GARCIA ARRIBAS, ANA MARIA 16038784X

081190 SAEZ DE LA FUENTE ZABALA, CARLOS 22722933Z

081191 SAN FAUSTINO OÑATE, MARIA MERCEDES 14912914J

081202 IZQUIERDO LUZURIAGA, IZQUIERDO 14612580J

081209 SANCHEZ GARCIA, RAUL 30625174F

081228 CARDAS JIMENEZ, MARIA TERESA 16051444C

081252 JIMENEZ CARBONELL, CARMELO MARIA 24403853W

081258 ZABLA IZA, RICARDO 14118483W

081274 LULENDO ., GASTAO LULENDGAS

081296 ALCALDE AGUIRREZABAL, MAITENA 14243689L

081305 GARIBI RODRIGUEZ, ALAIN 16059224A

081311 BOLIVAR VITERI, KOLDOBIKA POLENDI 30635204D

081312 CAYON BENZAL, JESUS 30556578C

081320 MENDIBURU ARINA, FRANCISCO JAVIER 15252169H

081322 SANCHEZ BALEATO, JOSE ANTONIO 14940249R

081328 MOYA CALDERON, MARIA ESPERANZA 72248655C

081338 MORENO AZCORRA, GABRIEL IGNACIO 14244064A

081350 GOIRIA VICANDI, MARIA BEGOÑA 14561827K

081353 TIRADO GARRIDO, MARIA ISABEL 14249128F

081355 ELGOIBAR ZUBIETA, JESÚS LUIS 14232326H

081364 DE SA EGUIGUREN, ROBERTO 20183072C

081367 BARBA BARREIRO, YOLANDA MARIA 33321589V

081369 BARRERA MORENO, AXIER 30590464G

081370 RUIZ PEÑAFIEL, EDUARDO 30554863F

081372 NUÑO RUBIO, CONCEPCION 262136M

081374 COMEUR, S.L. COMEURSL

081388 MUGICA FLORES, JUAN ANTONIO 14903388D

081389 DOMINGUEZ OROVIO, ANTONIO 20174969J

081394 MOHAMD MARIE, ABDELNASIR 681107P

081397 MOLINA ANDOLZ, ESTHER 36983335W

081398 ARRANZ BOLUDA, JESUS 38440338R

081399 MARTINEZ MOLINA, ESTHER 22748376L

081408 SALAVERRI BARAÑANO, MIGUEL 14909458F

081418 ASENJO PEREZ, AITOR 30605004P

081420 ROMERO FERNANDEZ, JOSE ROLANDO 30615231T

081421 SILVA URIBARRI, BEATRIZ 9277603R

081423 CALLE PAINCEIRA, FRANCISCO-JAVIER 16057186N

081424 ADAN DE PRADAS, OLGA RAQUEL 30655320T

081429 ELORZA GARCIA, ESTHER 14258634Z

081438 GARCIA ALBI GIL DE BIEDMA, INES MARTIN 16044224E

081439 NUÑEZ TAMAYO, ANGEL 14239450N

081461 HERRADOR GUERRA, FRANCISCO JAVIER 30604531H

081462 ECHEVARRI AGUIRRE, JESUS MARIA 14867176E

081464 QUINTANA ARIÑO, JUAN MANUEL 14154680C

081472 RODRIGUEZ GARCIA, BEGOÑA 22729143Z

081474 MARTINEZ SANCHEZ, SILVIA 44970166Z

081475 MBN ASOCIADOS, S.L. B48457428

081483 QUIROS RODRIGUEZ, AINHOA 36122092V

081484 VAQUERO CANTERA, SONIA 30627482S

081504 ARRANZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 20223477Z

081520 MARTINEZ SANZ, MARIA GLORIA 35552726Q

081524 INCHAURZA ELOSUA, EDUARDO JOSE 30579599H

081529 RUIZ DE LOIZAGA VALPUESTA, JOSE LUIS 14563388H

081547 MADARIAGA ZAMACONA, JOSE IGNACIO MADZAMJOS

081548 FERNANDEZ CANO, JUANA 14391729P

081550 BARRIO TEJEDOR, MELANIA 16234208A

081571 REQUEJO MACIAS, JUAN LUIS 30631726G

081572 FANO BILBAO, YOLANDA 14252565V

081579 TRUEBA MUÑOS, JAVIER TRUMUJAV

081581 PEREZ FERNANDEZ, MARIA INMACULADA 22736981D

081588 TORO PEÑA, DANIEL DE 30675200P

081590 BARBERO MARTINEZ, RAFAEL 15373667F

081603 MARDARAS AGUINAKO, ARKAITZ MARAGUARK

081606 IBAÑEZ GARCIA, JUAN LUIS 14933819B


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14380 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

081608 LLARENA MANRIQUE, MATIAS ALFONSO 14154495L

081609 ARIEL MARQUEZ, RAUL 17845741H

081611 ESTEBAN SAINZ, JOSE MARIA 14929516D

081612 FERNANDEZ SAN PEDRO, JUAN IGNACIO 16053541R

081615 DYR DOS MIL, S.L. B48979942

081617 AURRECOECHEA BOLUMBURU, JOSE MANUEL AURBOLJOS

081618 DAMASO MARTINEZ, S.L. DAMMARSL

081680 ISEQUILLA LANZA, JOSE MANUEL 72240229N

081697 HERNANDEZ DIEZ, JUAN CARLOS 14859591G

081698 CAMARA ALAMEDA, JOSE 13263850A

081699 CAMACHO LOPEZ, ANTONIO 14577928E

081703 RUIZ CASADO, FELIX 14102299X

081718 BALBOA PEREZ, ELYSABETH 16067806Y

081732 VERA DOCAMPO, FCO. JAVIER 717272987R

081750 GONZALEZ ACARREGUI, TOMAS 14490688K

081764 PINO MORENO, IÑAKI 78907196S

081765 SALOR LANDALUCE, DIEGO 30604972E

081766 BACETA ZARATE, FRANCISCO JAVIER 72167124R

081768 BEN FARES ., KHALID X2547973X

081785 EDEKOR, S.L. B48428445

081788 PEREZ-YARZA FERNANDEZ, JAIME IVAN 30599167J

081817 ADAN RODAS, JON A. 16067619A

081820 MATEOS CERRATO, JUAN 14707787T

081830 WILLIAMS LOPEZ, MIGDALIA ISABEL X1746502C

081840 MARTINEZ MANCEÑIDO, BLANCA 10196425L

081848 FERNANDEZ SANZ, FELIX MATIAS 72773865W

081849 VILLAR PUENTE, SALVADOR DE 51437987M

081854 MARTIN ROA, JOSE LUIS 15345293S

081873 GUZMAN CHAVES, MIGUEL 24793613G

081883 GIL ALAÑA, MARIA PILAR 16288459C

081888 GOMEZ TOCA, ANTONIO 13788274G

081909 GONZALEZ PALOMANES, LUIS 11930774F

081927 BASCUÑANA PEREZ, EDUARDO 30651021W

081929 VILLODAS CAÑADA, SANTIAGO 14603513P

081933 NAVERO GUERRERO, JOSE MIGUEL 14588872H

081954 PEREZ FRANCO, A. (BAR RINCON) 14695397F

081970 HAREX, S.L. HAREXSL

081985 TOUCEDA PEREZ, JOSE MANUEL 22730517P

082014 GUTIERREZ HIERRO, JOSE ANGEL 14233421D

082028 GARCIA MARTIN, ANGEL GARMARANG

082029 ARTETA ABASOLO, IZASKUN 30576182M

082035 DELGADO ROLDAN, MANUEL 72386263L

082040 REGADERA MENDIA, GERARDO 14909986Y

082059 ALONSO SANZ, JUAN ANDRES 30561004F

082062 GARTEIZ GOYENECHEA, ASIER 30604556C

082070 ALBALA ANTOLINEZ, FELIX JAVIER 30620618M

082081 SOUZA SA SILVA, SOLANGE X1775751J

082086 LANDARIBAR BEDIALAUNETA, MIREN ALAZNE 72255258E

082091 GARCIA AGUAVIVA, MARIA ASUNCION 10061999M

082093 CASADO GARCIA, JOSE LUIS 14584325W

082097 ALCALA-GALIANO REGUERA, JAIME 16057949Q

082121 LONDOÑO RESTREPO, SANTIAGO X0357106P

082122 ESTRUCTURA DE HORMIG ON BIOK, S.L. B95070264

082137 ORIOL -, CARLOS JOSE X1685691K

082139 RODRIGUEZ MERAYO, OLE 10023554Q

082156 LOR BALLABRIGA, FRANCISCO 16484447W

082166 PEREZ DIEZ, JUAN BAUTISTA PERDIEJUA

082175 ALONSO MARTINEZ, MANUEL 15241149S

082195 AMUTIO BLAZQUEZ, ANA ISABEL 30573477Z

082200 HERRERA RODRIGUEZ, MARIA PILAR 16058877R

082205 RUI-WAMBA ORTIZ, ANA ISABEL 14253504J

082212 MACISFOOD, S.L. B48644298

082214 MARTIN LEIBAR, RICARDO 16041868N

082219 PEQUEÑO SANTOS, AVELINO PEQSANAVE

082229 IBARRECHE BENITO, LUIS ENRIQUE 14426825Y

082277 BENITO RAMOS, IGNACIO 72390242L

082292 MARTINEZ ORTEGA, IGNACIO 11915129W

082295 BLANCO FERNANDEZ, MARIA NIEVES 14549115M

082306 PASCUAL MANRIQUE, MARIA CARMEN PASMANMAR

082310 MENDIBURU MENENDEZ, JOSE RAMON 10804426S

082320 CASADO CASADO, LUZ DIVINA 14552402A

082321 DE JORGE CALLE, JESUS MARIA 14384002D

082368 ALLEN DETEL, S.A. B95065298

082387 ORTIZ ARNAIZ, MARIA CARMEN 13110638V

082388 URIGOITIA GUEREDIAGA, AZEGIÑE 78875917Q

082392 FULLAONDO ECHEVARRIA, JUAN MANUEL 30565740M

082395 FRAILE LANGARA, MARIA OLGA 14606428W

082399 CERRO CABADAS, MERCEDES 14240178G

082419 FRAILE ATELA, MARIA SONIA 16037305A

082429 LOPEZ LOPEZ, DIEGO 44974032Q

082436 VILLADANGOS MARTINEZ, MARIA PILAR 14899330E

082437 GALVEZ GODOY, JUAN ANDRES 16057754M

082468 CALVO CASTAÑO, JUAN CARLOS 14254856P

082477 GORRICHATEGUI RETOLAZA, XABIER 78866710D

082494 GUEREDIGA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 72020056H

082501 GONZALEZ FLORES, MIGUEL ANGEL 30595792L

082544 ALLENDE BENGOA, MIREN GOTZONE 14952530T

082551 URRUELA GOCHI, JOSE LUIS 14875377N

082553 VILLEGAS RODRIGUEZ, RICARDO VILRODRIC

082556 GARCIA PEREZ, RAFAEL ALBERTO 44577154A

082561 LOPEZ TORAL, ANTONIO 14584343C

082563 HOYUELOS BARTOLOME, SERGIO 14265220E

082577 PAGES IBARRA, MAYRA CARIDAD X3004456N

082579 SOC.DE PROYEC. DEL NORTE DE ALICANTE S.L. B53412136

082582 SARRIA MENENDEZ, AGUSTIN 14923494J

082583 CASTILLO GALCERAN, DANIEL 47767760A

082586 VIGUERA EPELDE, MARKEL 22748119S

082588 MIMENAGA CONSTRUCCIONES S.L. B4883318

082598 REMENTERIA YURRETA, CARLOS 13714164T

082610 AMILLATEGUI BILBAO, MIGUEL MARIA 15343853R

082614 CIENFUEGOS GARCIA, ALBERTO 9421358Y

082616 BARREÑADA RUEDA, MA DEL CARMEN 9722135N

082617 MIRCEA CIRPACI, . X18597228

082618 MASER MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A. A48091235

082622 LOPEZ GARCIA, MARIA 30656947V

082624 LEGAL ASSESSMENT GROUP S.L. B48708937

082633 DEL OLMO ARROYO, RAFAEL 30610765L

082635 VELASCO ROLDAN, FRANCISCO 23666815E

082643 ORTIZ CORTES, JOSE ANTONIO 14559398F

082650 LOPEZ COELLO, JUAN JOSE 14576925P

082651 ZARRAGA SAEZ, ALBERTO 16055883C

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

082653 LIRIA FERNANDEZ, ELENA 16061069P

082666 SANTAMARINA SAN MARTIN, GONZALO 11913026S

082667 ALVAREZ GARCIA, ALBERTO 16554044R

082701 TOMAS ROMAN, FABIAN 17683861N

082713 ARHAZI S.L. B48767511

082751 DE GUINDOS CANO, JOSE M. 45427587B

082765 SERRATO RETAMERO, PATRICIO 14939889D

082766 REINA RIVERA, JESUS 14923637H

082775 FUYANA GRANADOS, JUAN CARLOS 11914460T

082776 GARCIA ALONSO, VICENTE 11919593G

082797 BAÑOS ORTEGA, ANDRES 13053888P

082805 MARTICOENA ELIZONDO, MARIA ISABEL MARELIMAR

082814 SANCHEZ MOLINERO, MIGUEL ANGEL 20221000K

082815 INMOBILIARIA RECALDE S.A. A48034250

082818 PEREZ FRANCO, JOSE RICARDO 14880200M

082852 ORELLA GUERRERO, IVAN 22746892F

082863 ABAD GOMEZ, PABLO 16041107X

082870 BUSTO AJURIA, JOSE MARIA 30607544H

082876 ORMAECHEA AURRECOECHEA, MARIA FELISA 14911789S

082881 MUÑOZ IRIARTE, GREGORIO 22728867Z

082899 EZCURRA RODRIGUEZ-PASTOR, MARISOL 16038237S

082911 REMENTERIA ORTIZ, XABIER 16044911L

082917 GOMEZ PRIETO, RAFAEL 14667002V

082937 GIMENEZ GIL, OLALLA 52986338L

082948 AUTOS URDIALES S.L. B39454012

082959 PEREIRA BARRERO, LUIS ENRIQUE 51349713M

082961 SAENZ ECHEVERRIA, FERNANDO 30629225X

082962 URAGA RODRIGUEZ, ANDRES 14914421W

082963 SOMARRIBA ARROLA, AINHOA 16057327S

082979 LLAMAZARES SAIZ, CONSTANTINO 14904243J

083025 NORIEGA MERINO, MARIA GLORIA 17097101M

083078 FERNANDEZ BALMASEDA, IZASKUN 900152102K

083108 ARABUSTE S.L. B48829550

083124 JONAS RUBI, GABRIELA W9400429

083161 EUROPEA DEL INMUEBLE Y ESTUDIOS TECNICOS S.L. B39378385

083167 NUÑEZ REYES, ANA VICTORIA NUREYANA

083186 TRAFANOR SL, S.L. B48448153

083215 CARBALLES VEIGUELA, JAVIER 33717720L

083232 GARCIA CRESPIN, JOSE MARIA 80139227M

083235 FERNANDEZ RICO, PATRICIA MARÍA 30680753H

083250 MERINO JUSTO, MONICA SONIA 22735711G

083253 FERNANDEZ ECHEVARRIA, ALBERTO 14234893D

083258 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE 1711927Z

083263 CERVERA DEL OLMO, ROSA CERDELROS

083265 BAÑUELOS CORTES, MARIA MERCEDES 30651138G

083266 ARACHABALETA GOMEZ, JUAN LUIS 16043994E

083282 CAMPOS LOPEZ, GERMAN 33617847N

083307 URDIRENT S.L. B39491360

083333 RUIZ ANTON, JUAN CARLOS 22719639D

083338 FERNANDEZ ., MARIA ELENA 52738299N

083348 AGUIRRE OÑARTE ETXEBARRIA, JOSE MARIA 30559335V

083358 LANDA LOPEZ, ASIER 44142733Y

083363 ECHEVARRIA SANGRO, ANA MARIA ECHSANANA

083364 BILBAO SOBRINO, MARIA ISABEL BILSOBISA

083379 PAROLA DUCAR, PEDRO 14246256X

083388 FILLAT TEJERO, JOSE MARIA 40867435T

083409 GOMEZ MURUA, MIGUEL ANGEL 14913990P

083417 URIBE ECHEVARRIA PIRAMUELLES, FERNANDO DAVID 15249678B

083436 DOPICO FUERTES, MARIA DEL MAR 32652131C

083442 MONTAJES LUIS B48940548

083446 GARABIETA LEZAMA, FRANCISCO JAVIER 14243026T

083467 PALLARES MARQUEZ, MARIA PILAR 14568195H

083468 VALDECANTOS ROSA, PABLO 14902998X

083474 TOLOSA LLANO, PABLO 14929742M

083491 ORIA LARRUSCAIN, JUAN FELIPE 14239874E

083493 REOYO MOURIÑO, NIEVES 22750851X

083504 BELTRAN MUÑOZ, ANA 74188662T

083510 GOMEZ BERNAL, JULIAN 30610057R

083512 CANO GARCIA, ABRAHAM 9010299A

083515 RAMOS HERNANDEZ, HECTOR X1455586P

083528 AMEDO MILLAN, EDURNE 16282645W

083567 GOIRI IZURZA, Mº CARMEN 14145751S

083572 MENPLAS 14938193S

083574 SANCHEZ TAMAYO, EDUARDO 14959140D

083579 ELORZA OLASKOAGA, JOSE MARIA 34102369Q

083589 IRUSTA ITURREGUI, JON 30678064C

083590 ARESTI LARRONDO, PEDRO MARIA 14893481S

083611 BLANCO FERNANDEZ DE VALDER., FRANCISCO JAVIER 14949585E

083620 BUENDIA LOZANO, JOSE MARIA 30656672H

083621 CABALLERO CARRERA, MARTIN 30553029J

083645 ASTORQUI SARASUA, LEYRE 30647110R

083662 VEAMURGUIA GOMEZ, ARTURO 22728644K

083694 ISASI DE LA IGLESIA, LUCIA 30577947E

083725 PEREZ MOLINER GARCIA, MARIA SOLEDAD 2499481W

083727 ROSTOCK ., EDELHARD X2547135T

083805 ARVAL SERVICE LEASE S.A. A81573479

083845 QUINTANA LOPEZ DE ULLIVARRI, ARACELI 16265079P

083852 PEREZ SUAREZ, MARIA VICTORIA 14570307Z

083867 SANCHEZ MUÑOZ, FCO JAVIER 20184150V

083869 ANGULO SANTALLA, JOSE FIDEL 13269611Z

083930 CUESTA BRAVO, MARIA SUSANA 30585439Q

083934 CATALAN RAMOS, FRANCISCO JAVIER 35300759Z

083942 GARCIA SALDAÑA, JUAN CARLOS 14594628R

083944 MERELLO MENDEZ, SILVIA 16075030P

083953 ALDECOA MAZON, ENRIQUE 30565600A

083957 MENDEZ DE ANDRES, LUIS ALBERTO 11915246G

083960 CAROTI MOREAU, LEOPOLDO 11851716T

083965 DIAZ ROCILLO, JESUS MARTIN 72026304X

083968 GARCIA ALBERDI, FCO JAVIER 14701752Z

083978 CALVO RUISANCHEZ, LUIS 30614980W

083985 CALLEJA NASOBAL, IGNACIO 30584209M

083998 LALTZARIAK S.L. B95114195

084097 FERNANDEZ VELASCO, FERNANDO 2604674Q

084109 PALENCIA OLAVE, DAMASO JAVIER 14612013K

084112 FALICARDI, S.L. 900153489M

084116 GARCIA ALFAGEME ZARZA, ANTONIO 16067318R

084131 ARRIAZU GARAY S.L. B48876205

084135 BENITO TORRALBA SANZ M. CARMEN ERRUZ LAZARO C.B. E48300552

084138 CALELECTRO S.L. B48535876

084139 CARPINTERIA EBANISTERIA IZAS S.L. B48818769

084140 GRUAS INI GURASINI


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14381 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

084141 GARCIARANA S.L. B95014361

084144 SAGITED S.L. SAGITED

084145 IMANOL Y OSCAR ALONSO GIL C.B. E48756597

084147 EXCLUSIVAS ABEMA S.L. B48813018

084149 NOVEDADES TEGNOLOGICAS DE CERRAMIENTO S.L. B48576748

084151 DIAZ ABILINO, GONZALO 75974364M

084152 DISTRIBUCIONES F. ZARATE S.A. A48242150

084153 IMPRENTA UNIVERSAL S.A. A48145155

084154 SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL YORKA S.L. B08830168

084156 SISTEMA DE VISION S.L. B48709471

084164 EUROLAN S. COOP. F26238972

084165 IZARTI S.L. B48502157

084167 DESATASCOS ISURBIDE S.L. B95079844

084168 GLOBAL MARKETING & CONSULTING 2001, S.L. B95151130

084180 MUÑOZ ALONSO, JESUS 22745593L

084191 UNI SERVIS DOS MIL UNO S.A. A95146569

084203 CASAS COELLO, SANTIAGO 33295947C

084230 URQUIZA ARROITA, KEPA IÑAKI 11908167D

084260 EL BARRIO CINCUENTA Y UNO S.L. B21173158

084268 PARELLADA REDONDO, MARIA JOSE 51391673J

084280 FERNANDEZ CALDEVILLA, JUAN CARLOS 16045606R

084310 ARRIETA GOIRIENA, JUAN JOSE 14827106H

084329 CARRANZA BRINGAS, JOSE MARIA 30572853B

084342 MEDIERO DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL 32367968E

084353 THOMAS DE CARRANZA MENDEZ DE VIGO, PALOMA 8825913P

084367 INDAVE REZOLA, FRANCISCO JAVIER 15840209V

084370 I J LAFARGA IBAÑEZ J ASCO JUARRERO J ELE X ARTECHE G95004339

084398 SERHOUSE OF, S.L. B95058103

084410 ANALLANA CTRO. DE ARTE Y DISEÑO, 900154037R

084427 IGERI S.L. B20515250

084457 RAMIREZ LARA, JOSE LUIS 5203191Q

084466 BILBAO TURUELO, EULALIA BILTUREUL

084474 GIL ARPON, MARIA ELISA 14399093N

084484 GARCIA FERNANDEZ, OSCAR 11921589E

084493 GARCIA BLANCO, MARIA AURORA 14857551B

084502 MARTIN PEREZ, MARIA TERESA 30577396T

084560 MUZA HERNANDEZ, LORENA 78904358Y

084561 ORMAECHEA GONZALEZ, KOLDOBIKA 29030281A

084580 MELENDEZ LATORRE, MARIA BEGOÑA 72169809H

084586 MARTIN VALENCIA, FRANCISCO 16051225P

084587 ZAMACONA OTEGUI, MARIA PILAR 30640068C

084592 HERMOSILLA BILBAO, IZASKUN HERBILIZA

084603 LEAL CORON, VICENTE 15317207N

084604 RONCO LOPEZ, ISABEL 14895704F

084610 RUIZ ADRIAN, BONIFACIO 14771465Z

084611 GIL RUIZ, OSKAR 14606540E

084615 RODRIGUEZ GARCIA, AGUSTIN 7818843Q

084628 LOPEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 13144340R

084644 UGARTE ERCILLA, ESPERANZA 14483172A

084650 LERALTA CATALINA, CAVID 11828165R

084652 UGALDE IGLESIAS, ANA ISABEL 16051778D

084656 SPRINTER LOGISTICA Y Y DISTRIBUCION S.L. B95118170

084665 ZORROZUA Y ASOCIADOS S-L- B95073839

084666 PROMOT.CTRAL DE HOTEL E INMUEBLES S.A. A78215464

084667 JIMENEZ GARZON, FRANCISCO JAVIER 14239135L

084675 NAVAS VEGA, FRANCISCA 36471751F

084687 PROMOCIONES LAUKIZBAR B48766232

084693 ORTEGA DIEZ, JESUS 13027897F

084695 OLABARRIETA ASPIAZU, LUIS MARIA 30627163H

084702 PINEDA MARTINEZ, MARIA EUGENIA 14264523S

084705 TORILES EZCURRA, DAVID 29149349T

084708 GARCIA VIDAL, MARIA LUISA 11951032W

084713 FALCES EGUSKIZA, JAVIER 14249286G

084716 ERQUIAGA BETANCOURT, JAIME ROBERTO 16071343R

084717 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA BEGOÑA 14545514S

084720 MORALES DIEZ, GERMAN L. 5370927J

084731 SEGURA TORRES DE, MARIA JESUS 14910198B

084738 ELOSUA Y SENA S.L. B48876239

084763 SCB,S.A. A78362944

084770 GENERAL INDUSTRIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 48076665H

084776 VELASCO UGARTE, MARIA CRISTINA 14849638X

084778 MORENO ROMAN, MARIA FRANCISCA 78873746F

084784 MARTIN NAVARRO, ANDRES 13784947N

084786 VASCOABRASIVOS S.A. A48068373

084797 ZABALA ECHEVARRIA, KOLDOBIKA 30550959J

084798 ARCE MERINO, NICANOR 11909724W

084801 DEL AMO CAMACHO, JOSE MARIA 72242326Q

084802 GERACI GIOVANNI, YVON X21033885

084817 ZABALA ERRASTI, MARIA IRANTZU 16041631M

084821 LANDA CUESTA, UNAI 20173999D

084823 JON SEC S.L. B20602199

084824 AZNAR VALLE YTURRIAGA, IÑIGO AITOR 1172242R

084836 LOPE DE VERGARA BENITO, GALDER AITOR 30648535T

084843 ASENJO PEDRIDO, MAXIMO 22710647X

084844 MARCO LANDAZABAL, FCO. JAVIER 16261011B

084850 APLICACIONES DE REPUESTOS Y EXCEDENTE, S.L. 79153912X

084853 COMERCIAL PAPELDOS S.A. A48105258

084870 FERNANDEZ MARCOS, ANGEL 14583449T

084881 ECHAVARRI ACHA, JOSE FELIX 22706134M

084887 ELEVACION Y TRACCION REISS S.L. B48964027

084896 VALBUENA CAREAGA, DAVID 50456921G

084902 ONZAIN LARRAZABAL, GONZALO 78979941B

084907 AREVALILLO GONZALEZ, LUCIANO 11914155V

084920 MURILLO LAMAS, ALVARO 30683161B

084926 SISTEMAS DE VISION XXI S.A. A95064242

084927 MARTIN SONDESA, MARIA ESTHER 11912499V

084930 ESTEVEZ NOVOA, ANTONIO 15329688G

084937 GABICAGOGEASCOA BENITO, ALBERTO 30631249X

084939 CORTADI ASTELARRA, CARLOS RAMON 16045262W

084940 IGLESIAS YURREBASO, CARLOS 11925628J

084945 FESMA S.A. A48264923

084964 VENTURINO VALLS, PABLO GUILLERMO T0001869

084969 ACERO PLAZA, JORGE 22752098S

084970 PAC FERRER, JOAQUIN JOSE 73186617L

084971 OLEYNIK PEREZ, ELENA 16081884P

084973 HEREDIA SALAVERRIA, ANGEL RAMON 2852021K

084981 MURO PEREG, ALBERTO 14960844B

084987 ELORRIAGA GOIRIA, JULIO 16039410S

084989 ESCUBI FERNANDEZ, IGNACIO 14933396W

084996 SOTO GIMENO, ARANZAZU 11920604A

084999 ALONSO SALTERAIN, SILVIA 16050098P

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

085004 FORTES SANTOS, ELIAS 33209878V

085006 CONTRERAS BONAÑOS, NARCISO 28644358C

085016 MARTINEZ ECHEVARRIA, DAVID 14256132L

085020 SHO ARKO S.L. B48585988

085043 CHAVARRIA DIAZ, JAVIER 419751R

085045 IZQUIERDO LARREA, CARLOS 22731103L

085077 DRIVER PACK S.A. A79383071

085094 ZULUAGA URIARTE, MARIA ROSARIO 14842045F

085099 CURIEL ADRADOS, ALVARO 14598083Y

085109 MARTINEZ ROLDAN, MARIA EUGENIA 14936844T

085126 ALONSO MADURGA, CARLOS MARIA 14564410M

085132 SANCHEZ GARCIA, MARIA ANTONIA 11926022Q

085154 TXORIHERRIKO LANDARAK S.L. B48580898

085157 BLANCO GUERRA, MARIA DEL MAR 22742140Q

085162 BASTERRA VICARIO, RICARDO 30556017B

085180 LICORES YECORA S.L. B01250588

085185 MENDAZONA EIZAGUIRRE, FUENCISLA 14874627K

085186 PRIETO DEL CAMPO, JORGE 18426125C

085190 TORRE MUNGUIA, VICENTE 14936467Z

085194 DUMONT DE CHASSART, CARLOS IGNACIO X0146028R

085265 EDIFICIOS Y LOCALES S.A. A28815918

085273 MARTIN GARCIA, JOAQUIN 674892A

085274 URREGO PADIERNA, LILIANA MARIA X2683540S

085283 MADARIAGA BILBAO, ARKAITZ 16060589B

085391 URIBARRI BENITO, AITOR 11925979L

085403 BELTRAN ORTIZ DE ARRUÑO, RAUL 16258159B

085409 DIEZ ALONSO, MONICA 14259419V

085421 MORENO GUTIERREZ, RICARDO 14381848V

085431 GOMEZ HIGUERO, MARIA TERESA 22728833A

085515 MADARIAGA OLAZAR, JUAN JOSE 31088143D

085678 TEIXEIRA TORRES, HELENA I X1952102

085722 LOMBRAÑA MARTIN, AGUSTIN 12708291D

085735 ALONSO ALEGRE ARANA, MA ELENA 16026896J

085763 GABIOLA LECUMBERRI, JON 16061009V

085766 LAUWERIER -, FREDERIC X2329973G

085777 CARIAGA PARALE, REX X1887983M

085779 GOMEZ ARANA, ROSARIO 16050989W

085786 MANTENIMIENTOS INTEGRALES A DOMICILIO S.L. B95072922

085796 FUERTES DE MENDIZABAL, NICOLAS 16067131K

085799 MENICHETTI VALENZUELA, JUAN CARLOS 16057996V

085811 ARRUGA PALACIOS, MARIA ANGELES 224132C

085847 MEDIAVILLA ESPINOSA, JOSE ANTONIO 30615794B

085849 PEREZ ALCAIDE, FRANCISCO JAVIER 50834429J

085891 GONZALEZ UNIBASO, BEGOÑA 16057041M

085912 HOLMBERG X, PER AKE VILHELM X2835219D

085919 MARTINEZ ALVAREZ, DAVID 16058047E

085928 NAVARRO LLAGUNO, ITOIZ 16078339M

085929 COMERCIAL TEXTIL LUVID S.L. B95068128

085970 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIO 11932970H

085977 MONTEVERDE OZAMIZ, IRATXE 16063812Z

085983 MARMOLES NORTE 2001 SL, MARMOLES NORTE 2001 S.L. B95135935

085999 EL ABRA CATERING S.L. B48954457

086001 MARTIN NICHOLLS, S.L. B95140935

086010 SALCEDO MARTIN, JESUS 16063452E

086012 FASANO X, ANTONIO X1824355

086019 CALLEJA MEDIANO, SUSANA 16049863A

086023 ORBEA ZUBIAGA, IGNACIO 14241550L

086049 TALLERES MARITIMOS ILES S.A. A95023784

086050 DESARROLLO Y SERVICIOS DE INVERSION S.A. A48412183

086058 ALAHAMA ARCHIVOS ELECTRONICOS S.L. B48815773

086064 GONDRA AZKUE, PEDRO MARIA 16025721B

086065 PEREZ PUENTE, LUIS 14603330D

086070 RODRIGUEZ NOGUEIRA, JOSE ANTONIO 5204026T

086072 FERNANDEZ DE PINEDO BRAVO, LUIS 16045084P

086079 GOMEZ MARCOS, PERU SANTIAGO 16030883K

086084 NANCLARES HERNANDEZ, IKER 16071853M

086121 KASBERGER ., BARBARA MARLENE A X3045655H

086133 V.P.A. NORTE S.L. B48815484

086142 VITALMOR SL B48915607

086156 ZABALA ALONSO, DIEGO 16055858H

086164 RIOS ARCE, JAVIER X3637131A

086166 PEDRERO JOCANO, JAVIER 16037897C

086177 GABIOLA LECUMBERRI, MIKEL 16075532G

086186 HERA LLORENTE, REYES ESTHER DE LA 45674489P

086200 BLUTEL S.L. B95163887

086249 ROMEO NARVAEZ, MANUEL LUIS 44577802F

086253 ARREIN 2000 S.L. B95125688

086255 LUPION SANCHEZ, JOSE CARLOS 34844737J

086281 RONCERO GORROCHATEGUI, MILAGROS 14942044W

086294 GARCIA ANDRES, REGINA 16011590W

086300 LOPEZ DE SAGREDO MARTOS, JUAN JESUS 5374201K

086306 IKU REFORMAS, S.L. B95116240

086312 ITURRIOZ TELLITU, MARIA ARANZAZU 22713811T

086314 ECOBRICK 2001, S.L. B48864078

086316 RODRIGUEZ LORENZO, PABLO JESUS 71009521B

086320 LUIS GONZALEZ, ANGEL-CARLOS 22729205F

086334 ARANA ARROYO, GONZALO JOSE 16040296G

086337 MAKENA MANUFCTURING B95135554

086348 POL LOPEZ, MARCOS X3254913

086353 INSUA PITA, MARIA PATRICIA 32775307P

086370 MENENDEZ MEDRANO, IGNACIO 30652819Y

086373 ZAVALA FERNANDEZ-VALDES, LUIS 16028964B

086379 MARTINEZ OÑEDERRA, NEREA 78889196R

086381 LATORRE REVIRIEGO, MARIA 34794997E

086382 PEREDA GRANDE, ANA ISABEL 11914124D

086387 ONERAN SL B48672034

086401 OLIVER GAETIAN, CHRISTIAN LECOMTE X3749278

086406 ARANAIZ PUERTA, JOSE MIGUEL 78943022F

086425 MALAXECHEVARRIA RODRIGUEZ, ROSARIO PILAR 13043609X

086447 ARETXABALA IGLESIAS, MIREN EDURNE 16049105G

086449 TEJADA FERNANDEZ, ALEJANDRO EMILIO 20187950E

086455 PASCUAL GARCIA, IGOR 30595355L

086466 URIBE ZABALO, ADOLFO 14146178M

086470 MUTANOMAN S.L. B48942726

086478 SPIRIT J.J.M. S.L. B11458734

086538 GOIRIENA BATIZ, FRANCISCO JOSE 16032830J

086603 ARNEDO URCULLU, EDUARDO 24400970V

086658 BENGOETXE INMUEBLES S.L. B95038261

086679 SIRIOPLAN, S.L. 48423958B

086680 SAN MILLAN BUS, S.A. SANMILLA

086681 INUTEC, S.L. B48252647


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14382 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

086687 IDEX COSERMAN, S.A. A48690978

086689 CIERRES METALICOS LOMEN, S.A. CIERRELOM

086696 ARROITA BERENGUER, JOSE RAUL 14926733D

086702 EDROSA GONZALEZ, RAUL 78883150G

086703 DE LA CRUZ ECHEVARRIA, M CELIA 11927814Z

086742 CONSULTEL, S.A. A48170518

086748 TRANSFORMADOS GLOSA, S.A. A48148696

086750 UNTXI, COOP.LIMITADA F48307078

086751 INDUSTRIAS INDUSTAN, S.A. A48164107

086752 DKRS INFORMATICOS, S.L. B48877104

086754 CONTRUCCIONES ENRIQUE POLO, S.A. A48157465

086756 INSTALACIONES LURKO S.L. S.L. B48537641

086757 TRANS. F. METAL INDUSTRIAL Y NAVALES, S.A. A48167894

086759 VIDRIOS CURVADOS IND INDUGLAS, S.L. B48570410

086762 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO, S.A. B39021217

086763 SERVICIOS INTEGRALES EN ORTOPEDIA TECNICA, S.L. B48540314

086765 RECUPERACIONES ESMA S.L. S.L. B48448633

086766 SOGENOR, S.A. A48077140

086768 MADINABEITIA AREVALO, ASIER 30661207E

086769 VILARIÑO GARCIA, FRANCISCO JAVIER 11919265K

086771 EGUIDAZU RUIZ DE AZUA, JOSE IGNACIO 14569566D

086775 BALDO SIERRA, BEATRIZ 9357247L

086798 LANDA BIDASORO, ALFREDO 15909106Y

086806 ALVALAT, S.L. B48145734

086808 COTUBES, S.A. A48061824

086816 BASTERRETXEA TEJERA, IVAN 30602418K

086819 GUTIERREZ DAVILA, ALBERTO 14599047G

086828 ROJO DELGADO, MARTA ESTHER 72772889S

086839 RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ESPERANZA RODGARM02

086843 DIAZ UREÑA, FRANCISCO 25858359B

086857 LAMAS GARCIA, ROMAN 16039160H

086897 EGUSQUIZA SANCHEZ, JORGE 14608943X

086902 GUTIERREZ BALDEON, EULOGIO 71921136K

086906 ZUBIETA CERMEÑO, JAVIER 22736209L

086908 UNDABARRENA ALVAREZ, BEGOÑA 14923370G

086938 ERDAIDE RUBIO, OROITZ 16056722P

086941 GOMEZ GARCIA, SERGIO 16082311K

086951 FERNANDEZ LLONA, ELIXABETE 16050613V

086952 SAEZ CASTAÑO, ARITZ 16076601S

086960 SAENZ SEVILLANO, FERNANDO 14493260V

086972 FERNANDEZ BARRACHINA, ANA 16052514D

086987 VALDEVINOS DE LA RICA, AURORA 14499861V

086992 RODRIGUEZ CRUZ, RICARDO 14601134K

086993 HUSILLOS GARCIA, M BEGOÑA 30581307R

086994 JAUREGUI ESTER, MAITE MARIA 30639008H

086998 PALACIOS BADARAN, RICARDO 16326218J

087003 E A O ARQUITECTURA, S.L. B01113810

087006 ERREJASO, S.L. B95043659

087015 AMURIZA BATIZ, JESUS MARIA 14560845M

087019 ABASCAL BILBAO, MIRAN ITXAS 16029806W

087020 TAREMAN, S.A. A48155048

087026 PESCADOR PEREZ, F.J. ABAJO MARQUEZ, M.I., S.C. G48903959

087034 CONSTRUCCIONES BLANCO URRUTIKOETXEA, S.L. B48974828

087039 M B A DEL NORTE, S.A. A48281703

087049 ARKOIZA BASALO, RUBEN DARIO 14603834F

087066 GOMEZ FERNANDEZ, KEPA ERROBERTA 14959954H

087082 MATERIALES DE COLADA, S.L. B82178575

087102 DESARROLLO INTEGRAL DE REDES, S.L. B48915433

087123 ARRIETA ASESORES, S.L. B48518823

087130 ASCENSORES DEUSTO, S.L. B48958060

087165 ESCRIBANO PASCUAL, TERESA E. ESCPASTER

087196 HORMIGO ESPADA, ROBERTO 72394227W

087203 GARAIZAR MARIN, IGNACIO 14213755P

087222 NUEVO ARIAS, ANA ISABEL 30612093J

087229 FRIAS TERRANCLE, JESUS MARIA 16193325Z

087230 LLORENTE BESGA, MARIA 14771437D

087232 MARTIN GARCIA, MARIA NIEVES 14658844R

087233 ANDUIZA ARBAIZA, MARIA ROSARIO 14480093Y

087234 ZABALA EGUREN, VICTORIANO 37084047C

087235 BIDEGORRI CANTUA, ENRIQUE 14479066Z

087236 ORIBE TUEROS, JUAN JOSE 14742022B

087239 CORPORACION INMOBILI ARIA HISPAMER, S.A., A46049748

087240 EDIFICIO ARTIBAI L., S.L. B48298798

087241 ORBEGOZO URIARTE, RAFAEL 383448S

087242 ZABALA UGARTE, DOMINGO 14660727K

087243 CASTELLANOS LEDO, JOSE MARIA 14478961R

087245 ARTIACH MEDA, GABRIEL 14822209C

087249 ECHEGARAY GARRIDO, JUAN 14678712C

087250 URIARTE MARDARAS, MANUEL 14479790W

087251 CONSTRUCTORA IZARO, S.L. B48059463

087252 URIBE ECHEVARRIA, VILLALABEITIA PATR 14821858Z

087255 INMOBILIARIA AIXERROTA, S.A. A48042758

087258 CONSTRUCCIONES EL ABRA, S.A. A48025209

087261 GALDEANO HIJOS S.A. A48004865

087266 ZULUETA ITURREGUI, JOSE 14479226J

087269 SASIETA BILBAO, IGNACIO 14490872K

087270 INMOBILIARIA AIBOA, S.A. A48014088

087274 BAYO SARALEGUI, JUAN IGNACIO DE 14125571Y

087276 FERNANDEZ MANCEBO, FRANCISCO 14338596M

087277 MUTIOZABAL GOICURIA, AGUSTIN 14760032N

087279 CALIZAS DEL NORTE, S.A. A48027528

087280 VILLAR SANCHEZ, ANTONIO W8707476

087282 CONSTRUCCIONES ELORRI S.A. A48093231

087290 CONSORCIO AREA EXPERIMENTAL URIBE KOSTA, P4800003H

087291 COMPRAVENTAS BILBAO SA, S.A. A48176259

087294 MARKUMBER S, S.A. A4806132

087298 MARTIN FERNANDEZ, FRANCISCO 14672576W

087299 VERGES MASSA, MARTIN 37804681H

087304 MARTINEZ DIEGO, CELESTINO 14435172G

087305 BOBI LOZOYA, JOSE ANTONIO 70019593A

087308 CONSTRUCCIONES NERVION ANON., S.A. A48078638

087311 TAMAYO FLORES, ANGEL 5894274H

087312 BEREINCUA ARRIETA, ANTONIO 14093924F

087314 ARDEO LEJARZA, FRANCISCO 14236350V

087324 PEREZ ZUÑEDA, ANGELA 14834404W

087328 BERRETEAGA URIARTE, LAUREANA 14492200S

087332 AGUIRRE USANGOITI, JAIME 14788313A

087334 ARTIÑANO LUZARRAGA, MARIA ASUNCION 14341477B

087336 SALDARRIAGA SA, A01002294

087337 ALONSO BARCENA, JESUS 13213519L

087339 GARAIZAR ALONSO, JULIO 14165282L

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

087342 BRAVO DIEZ, LUIS MARIA T9623589

087343 LEZAMA LEGUIZAMON, MARIA C 14800268K

087344 JAUREGUI PEREZ, VICTOR JOSE 14714908Z

087345 DIEZ FERNANDEZ, MARINO 14152484D

087349 HERRERO DIAZ DE DURANA, JOSE MANUEL 15113603G

087350 ANTEPARA RIGOTTI, ANTONIO 14742008C

087354 SANTAMARIA MUGICA, VEGA 14650291G

087355 MESANZA RUIZ DE SALAS, JOSE ANTONIO 16157800R

087358 MADARIAGA VALLANA, RUFINO MARCOS J J 22977558Y

087359 TOSMENVIPA SL B48416960

087362 ECHEANDIA ACHA, MARIA BEATRIZ 72166318T

087363 QUINTANA GOITI, VICTOR 14325811P

087364 LOPEZ TEJERO, JOSE MARIA 2028272V

087365 IRIBARNEGARAY GARCIA VELARDE, MARCIAL 14169324J

087366 SAN JUAN ASTARLOA, FERNANDO 14498614N

087367 ORIVE MUÑOZ, TOMAS 14662063T

087369 SAN JUAN, ZUBIA JUAN 14238530N

087372 ONAINDI SUSTACHA, ANGEL 14589302B

087376 DOMINGUEZ ANIDO, MARIA LUISA 14640723G

087378 AMIGO GUTIERREZ, MARIA ISABEL 14895599V

087383 INMOBILIARIA GAZTAÑAGAS, S.L. B48070213

087385 REGUERA CUESTA, LUCIANO W9702606

087386 LIÑERO SANTA, COLOMA CLARA 14459713G

087387 BUSTINGORRI RODRIGUEZ, JESUSA 14118086L

087389 BLANCO RIVAS, SERGIO 14877763Y

087390 ESQUIVEL DIAZ, MANUEL 14371691A

087392 RUBIO DIAZ, MARIA ISABEL 14692113N

087394 OJANGUREN URRUTIA, GENEROSA 14679791H

087397 UCEDA SOBRINO, MARIO 51855688A

087398 URIONA ATELA, MARIA 14130557R

087402 BILBAO URRUTICOECHEA, MARIA JESUS 16036975H

087405 ARRILUCE, S.A. A48070197

087406 ZURICALDAY SANJINES, MERCEDES 296123K

087413 ELORRIAGA SARRIA, LUIS JOSE 14492709H

087424 CORRAL SANTAMARTA, SIMEON 14660547W

087429 DAVOLI WELLI, GINO T9200057

087434 FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS, G28748242

087438 GONZALEZ LACHA, JUAN ANTONIO 14943673K

087444 GAMINDE LOPEZ, POLONIA 14490960V

087445 PLAZA BERMEJO, MARIA FELIX 14541239H

087448 JAUREGUI CARMEN, CARMEN VIUDA DE USTARAN 900157399M

087456 BARCLAYS LEASING, S.A. A28202380

087460 INVERSIONES JARDIS S.L. S.L. B95104477

087461 GABANTES PECIÑA, ROSA 14275543H

087463 OCHOA DE ALDA UGALDE, JUAN 14747901W

087465 SUCESORES EIZAGA GOICOECHEA S.A. A48074744

087467 VIDAURRAZAGA OLAETA, ASENSIO E 14680119R

087468 MARTIN MUNIO, CARMEN 14734760V

087470 CAMIRUAGA CAYERO, MARIA PILAR 14466978R

087471 OLASO OLASO, JAIME 14730844B

087472 PRESAS CACHAFEIRO, ALBERTO 52482002G

087474 FERNANDEZ ROJO, ELENA 16046217Z

087475 IKAIA, S.L. B48540637

087477 RAMOS DE ORBE, ELENA 14649798V

087479 IBAÑEZ SANTAMARIA, LEONOR 14641989M

087480 ELORRIAGA ALZAGA, ANTONIO 14650488V

087481 LAMINOVA, S.L. B48559827

087483 ONDACAS, S.L. B48766539

087484 CHAVARRI POVEDA, VICTOR 14165215K

087485 LOPEZ MAIZ, ROSARIO 590720B

087486 ABERASTURI RUIZ, DE GORDEJUELA JUANA 14656531B

087487 BASAURI BLANCO, EMILIA 15625035P

087488 ARMADA MARTIN, ISABEL 16028176M

087490 PEREZ GORORDO, MARIA DOLORES 14479525J

087493 VAÑES RUESGA, JULIAN 14868133J

087496 INMOBILIARIA GAUR, S.L. B48060032

087497 INMOBILIARIA ZUGAZARTE, S.A. A48033823

087498 SABANDO SALAZAR, ROSA MARIA 15197474V

087499 MINGO ORTEGA, JULIANA 14867902N

087500 GARAIZAR AXPE, BEGOÑA 30556130D

087501 ALARCO LECUONA, RAFAEL 41781393F

087502 VIDAURRAZAGA GENARO, 900158233B

087503 LOPEZ VILLODRE, JUAN 14165327H

087504 ALBA SOTO, LUIS 36187729N

087506 MARTIN GOMEZ, EUGENIO 7794192K

087508 SALCEDO JAURIGUIBEITIA, MARIA LOURDES 14820821N

087509 SAN MIGUEL HIDALGO, JOSE LUIS 14346762Y

087510 MARTINEZ ASUA AURTENECHE, ASENSIO 14837520J

087512 MADINABEITIA SALAS, FRANCISCO 14655445Y

087514 GUTIERREZ GOMEZ, FEDERICO 13687065H

087515 ANDRACA UBILLOS, SABINA 14193270Q

087516 PECES NAVARRO, LUIS 19112184N

087518 TORRIJOS ADALIA, MERCEDES 14744353L

087519 CREDIT COMMERCIAL FRANCE LEASING, S.A. A28911907

087520 PRADO CELMENTE, MANUEL 16312793C

087521 ZUÑIGA LABAJO, PABLO 16039354M

087522 ECHAPRESTO ARNEDO, ANGEL MATEO 72767969V

087523 MONTE JATA 3, CDAD. PROPIETARIOS GARAJES 900158228Y

087525 GARCIA LANDARTE, CRISELDA DOLORES 14670647M

087527 MESA MENENDEZ, DELFINA 14834038G

087528 SAIZ VIGO, MARIA JOSE 14683226A

087529 CAMIRVACA GOIRIGOLZARRI, JOSE RAMON 900157401F

087531 BUCES SIMPSON, VICTOR WILLIAMS 14863628Q

087532 BENEITEZ PEREZ, JOSE MARIA 14104923N

087534 MONTAÑEZ DIAZ, FRANCISCO 25015940J

087535 PRADO LLARCH, JOSE ALBERTO 14892236N

087536 MARTIN DE CELIS, BASILIO 12561557S

087537 LATORRE PEÑA, ARANZAZU 14476756G

087539 ARRIETA VIDAURRAZAGA, CAYETANO 14414835E

087540 PELLETIER ROMAN, ALEJANDRO K4800283

087541 MUNILLA GALLEGO, MARIA 14741495J

087542 AZCARATE BERNAOLA, ENRIQUE 14463124B

087543 ARECHAGA BILBAO, JOSE RAMON 14775598F

087544 MERINO SAIZ, BARSINIO 14372121L

087545 EDIFICIO RESIDENCIAL CRISTOBAL COLON NUEVE G48417794

087547 BASALDUA LAMENCHAND, SANTIAGO 16040163D

087548 ALCOTECNICA, S.A. A48037576

087549 URKIJO 11-13 AREETAKO 8, CDAD. PROPIETARIOS H48565493

087551 LANDECHO PETREMENT, MARIA 14103093E

087552 INDA AJURIA, JAIME 14461454C

087553 ESCALONA BENITO, MARTIN 14423016S


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14383 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

087554 LIBANO AYO, CASIMIRA 14675817T

087555 PEREZ OJEDA, MARIA LUISA 14914318Z

087556 CIRIANO ALDAMA, MARIA W9104711

087557 QUERENDEZ GARCIA, ANDOIN MIGUEL 14345533L

087558 IGLESIAS URUEÑA, IGNACIO GABRIEL 14899582K

087559 ALVAREZ IRIONDO, PEDRO MARIA 14711470A

087561 ARRIETA ZALDUONDO, VICTORIANO 14423619C

087562 PUYO GOTI, JUAN MANUEL 14142808Q

087571 SOTA GALDIZ, IÑIGO DE LA 14862907P

087573 GARAY OLANDO, SANTIAGO 14734653W

087574 FANO UDONDO, VALENTIN 14823881J

087575 VALENCIA LEOZ, FEDERICO 15818013Q

087576 ZAMARREÑO GARDUÑO, JULIO 14690892X

087578 AIZPURUA AGIRRE, JOSE MARIA 15895788M

087580 RIVAS MIRANDA, MARTIN 14731841L

087584 BILBAO ECHEVARRIA, JOSE ANT 14442553W

087585 BASARRATE ITURRIAGA, FRANCISCO 14746106R

087587 GOMIS GRAU, JOSE MARIA 14662280X

087588 AZCORRA LIÑERO, MARIA LORENZA 14170649G

087592 CRUZ RODRIGUEZ, MANUELA 2442421M

087593 FAI & L., S.L. B48896963

087597 AYASTUY MARIA, 900158043M

087598 ISUSQUIZA GORBEA, ALEJANDRO 14447183D

087599 SEB MAGEFESA, 900157373W

087602 TIRADO ALVAREZ, FCO 900158164B

087603 VIDAURRAZAGA JUAN, 900157900T

087604 LOPEZ MARTINEZ, BASILISA 14396210G

087606 PADRONES F, CASILDA 900158163X

087607 UDONDO SARRIA, SOTERO 900157362Z

087608 GURRUCHAGA SENDEROS, JUAN ANTONIO 14341518Y

087609 LACA AQUECHE, SABINO 900158039R

087610 INMOBILIARIA EGUIFESA, S.A. A48077242

087611 JENTOFT BEITIA, ALBERTO 14871432T

087612 CORTINA MAZON, PILAR EVANGELINA 14660888K

087613 COOPERATIVA DE VIVIENDAS ARRIGUNAGA F48050512

087614 SANTIAGO MARIN, MANUEL 900157354Y

087615 GARCIA SEVERIANA VDA IBAR 900158036K

087616 PARTICULAR DE BASTERRA 4, CDAD. PROPIETARIOS 900158160F

087617 CASTRO GRANDE, EDUARDO 900157350W

087618 LARRAZABAL, EUGENIO 900158159Y

087620 ZUBIAGA CATALINA, 900157346K

087622 MENCHACA ZABALA, JUAN BAUR 900157895H

087623 ARENAS GOMEZ, MAXIMINIANO 900158157G

087624 ROCHELL AMANN, DOLORES 900157337N

087626 URIOLABEITIA MIGUEL, 900158156A

087627 MURUETA ORTIZ DEL RIO, MIREN 14461521H

087628 URIARTE GANGOTI, HNOS 900157333P

087629 LOPEZ VILORIA, FRANCISCO GURMERSIND 14655865N

087630 BIDEGORRI ENRIQUE, YV 900157331Y

087631 PRADO PACHECO, JUANA 900157328A

087633 SANCHEZ GONZALEZ, MARIA 14640567D

087635 INDA AJURIA, JAVIER 900158155W

087637 TAPIA, VICTOR 900158154R

087638 AZPIRI LATORRE, CARMEN 900158152E

087641 USAOLA EMILIO, 900158026B

087642 CABALLERO SANZ, AVENTINO 900157301E

087643 AYO SAITUA, LEONA 900157299C

087645 MIGUELEZ FERNANDEZ, VICTOR 14382747L

087646 ASPIUNZA MONTES, HERMANAS 900158150C

087648 EGUIA UNIBASO, JOSE 900158149L

087649 MARDARAS LIBANO, FRANCISCO 900157295Q

087653 CAMIRUAGA JOSE, ANTONIO 900157083B

087654 ALLENDE MAIZ, GABRIEL 900157284M

087655 ARRUABARRENA IBARRA, BENED 900157281W

087658 CERVERA MARTINEZ, JULIAN 900157276C

087661 ZUBIAUR BENITO, SATURNINO 900157273V

087663 TORRONTEGUI ANDUIZA, JOSE 900158018A

087664 BURGER MENDIZABAL, MONICA 900158146Q

087665 RASINES BASAGOITI, VICENTE 14771561H

087666 RODRIGUEZ MANZANOS, GASPAR 14679493L

087667 CASTELLANOS P, LUIS M. Y OTRO 900157265D

087668 BRACHO ARANA, JOSE RAMON 900158017W

087671 MENDIETA FERNANDO, Y1 900157258W

087672 URIARTE JUAN, ESTEBAN 900157257R

087673 ROMERO MINGUEZ, JESUS 900158144Z

087676 MARTINEZ MARURI, ANGEL 14143066K

087677 MIGUEL FERNANDO, - 900157252L

087679 SAN CRISTOBAL, MATEO Y1 900158143J

087682 VDA PABLO, SANCHEZ 900158142N

087683 CAMIRUAGA MADARIAGA, MARIA NIEVES 14656623B

087684 GAYA CUESTA, PEDRO/FRANCISCO 900157239Y

087685 MIGOYA GUEZALA, ALFONSO 14421513F

087686 SAGARMINAGA SALCE, JOSE M 14474114F

087687 OTSA OTSA, MARIA TERESA DE 900157233T

087688 ITURREGUI BILBAO, JUAN 900157231K

087689 GARCIA BROUARD, ALFREDO 900157227V

087691 OSTALAZA BUENO, JOSE RAMON 900157224Z

087692 ALZOLA ORIOL, CARLOS 16027340C

087693 MARTINEZ DIAZ, GERARDO 14126003R

087697 GARRIDO GARCIA, ZOILO 14559541N

087698 ROMERO RODRIGUEZ, M PILAR Y OTRO 14731872G

087699 FULLAONDO BARRUTIA, MANUEL 14231318E

087702 DORAO ROMO, MONTSERRAT 13111150T

087703 MERINO RODRIGUEZ, ROSA MARIA 14241251L

087706 LACORTE URRESTARAZU, LUIS CARLOS 15921117B

087707 DEUSTO PEREZ, ANTONIO 14367374X

087709 MEABE ANGULO, JOSE F 900158001D

087710 URIBE LYDIA, FLORENCIA MAGDALENA 2050730G

087711 GRIVALDA FLORENCIO, Y LARREA M. ANGE 900158000P

087712 MORENO LUQUE, FERNANDEZ DE CAÑETE 5015777Y

087713 SANZ MORAGUES, LUIS 14332711P

087715 SANCHEZ MUGICA, MARIA FERNANDA 14655806E

087716 BILBAO RESIDENCIAL S.A. A48048565

087717 CORRAL PEREZ, SILVESTRE 900157145G

087719 GALLASTEGUI AZCARATE, JOSE M 900157143W

087721 RIPALDA ANDRACA, MANUEL 14833933Z

087722 ARRAINZ ENCARNACION, 900157136H

087723 LASER 90, S.L. A46588067

087724 URIBE JAUREGUI, GUILLERMO 900157131J

087727 BARRERA DUCAN, PABLO 900157128X

087728 SACRISTAN MOTA, ANTERO 14479617J

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

087731 NUÑEZ IZQUIERDO, CANDIDO 14651952D

087733 VALVERDE ARANA, ANGEL 14642219M

087734 KRESALTXU 13, CDAD. PROPIETARIOS 900158130T

087737 VDA PALACIOS 900158129E

087740 FERNANDEZ BRAVO, EUGENIO 900158128K

087741 LATORRE MONTALOR, CARMEN 900157095T

087743 SUAREZ DEPRIT, ELISA 14415386K

087744 ITUI/O JHON, NICOLAS 900158126L

087746 ZUBIAURRE REAL, JOSE 14448359N

087747 PARDO MARIANO, MARIANO 900157087S

087752 GAVIRIA MIGUEL, ANGEL 900157062J

087753 FERNANDEZ JOSE, MANUEL 900157061N

087754 SEGURA RIBA, JOSE MARIA 39621485Y

087756 SARASOLA UHAGON, FRANCISCO JAVIER 900157051W

087759 BASTERRA JAIME, 900158125H

087760 UGALDE URIBE, MARIA 900157397A

087761 RUIZ GOÑI, MARIA ANTONIA Y OTRO 900158124V

087763 JIMENEZ URBIOLA, HERMELINDA 72619922K

087764 FERNANDEZ ALFONSO, AURELIANO 7021008M

087765 ALBIZURI ANTOLIN, 900158122S

087766 SUPERVIELLE MARZAN, MIGUEL 31116167L

087767 ZABALA ASTORQUIZA, EUFEMIA 14460651E

087768 QUINTANA URANGA, DE GAIZARAIN AGRICI 900157025E

087769 SANTAOLALLA BARBIER, RAFAEL 900157024K

087770 URQUIJO FUENTE, MARIA LUISA 900157022L

087771 SECO ROSA, MARIA 900157021H

087772 OCHOA DE ALDA, JUAN 900157019Q

087773 ELORRIAGA MARIA, PILAR 900157017Z

087774 IÑIGUEZ ONZOÑO, ANA M 900157978D

087775 FERNANDEZ MARTINEZ, LUIS 900157015N

087779 OLIVARES ARTEAGA, JOSE MUANUEL 900158121Z

087781 CURESES DIEZ, MARIANO CUREDIEM

087782 GARCIA JALON, GERARDO 900157007G

087785 SENEN GARCIA, RODRIGO 900157005W

087787 MARTIN LOPEZ, JUAN 900157003T

087789 PRADO LLARCH, MARTA 900157000C

087790 VALDIVIELSO VALDIVIELSO, CARLOS 900156999L

087792 ECHEVARRI VILLATE, MIGUEL 900156997V

087794 PATRICIO MENO, ANTONIO 34673277H

087795 RODRIGUEZ LOPEZ, FERNANDO 14858523V

087797 GARMENDIA AMANTEGUI, DOMINGA 14824216A

087798 SUPRASET SL B48887863

087800 CONSTRUCCIONES BIAZ, S.A. 48224505Z

087801 SANDINO RODRIGUEZ, JAVIER 900157577E

087802 LOPEZ LOSADA, ENRIQUE 14490016Q

087803 ARZADUN LEARRA, MARIA BEGOÑA 14964522D

087804 BILBAO BILBAO, EUSEBIO 900157574L

087806 GRUPO VILLAMONTE 3, CDAD. PORPIETARIOS 900157569Z

087809 GRUPO VILLAMONTE 15, CDAD. PROPIETARIOS 900158183F

087810 ST EVERLE, HELMUT 900157566B

087812 AVIACION CIVIL, 900157561Y

087813 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 900157560M

087820 OSES MERINO, CELESTINO 15096707J

087821 AOSTRI SALAZAR, LORENZO 14645018K

087823 CORDOVILLA FLORES, FRANCISCO 51594091P

087824 MONASTERIO CORRALES, MANUEL 14829128Q

087828 GOIRICELAYA PEÑA, M DOLORES 900158059K

087832 PEREZ GONZALEZ, ANA ISABEL 30554640Z

087835 SANCHEZ RUIZ, LUIS 900157528L

087836 ZUGAZAGA GARAY, ALVARO 900157527H

087839 GUTIERREZ PEREZ, ANTONIO 900157524S

087840 GONZALEZ TELLO, JULIA 14480152L

087841 BUÑUEL ARIAS, ROSALIA 900158176T

087846 ROCANDIO DELGADO, INES 14660566K

087853 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALICIA 14596662B

087854 OLIVEIRA SANCHEZ, HORACIO 14236511V

087855 ARRARTE MARTINEZ, CRISTINA 2168398G

087856 MENENDEZ MILLAN, VICTOR MANUEL 15112522G

087857 ROTAECHE VELASCO, CRISTINA 281168Q

087858 LOPEZ-APARICIO AREILZA, RAFAEL-IGNACIO 2186025J

087861 ALVAREZ URIBESALAZAR, EDUARDO 14214368T

087863 CRUZ PITILLAS, CIRILO 14477709Z

087864 BASAÑEZ PEÑA, MARIA CONCEPCION 14244989P

087866 MONTALVO GONZALEZ-CAREAGA, MARIA PILAR 1205007Z

087867 LOPEZ LOPEZ, BERNARDO 14747006G

087868 BILBAO ECHEANDIA, JUAN HILARIO 900157486T

087869 MENDIZABAL ALDECOA, CIPRIANA 14223260Z

087870 ARRIOLA ARANA, ANA MARIA 14853106M

087871 VILLA DE PLENCIA 12, CDAD. PROPIETARIOS 900158052Z

087872 MADARIAGA ZOBARAN, ASUNCION 14880249P

087873 PEREZ NOTARIO, JOSE 11983799V

087874 PUYO GOTI, FAUSTINO 14125602Z

087879 SOUTO RODRIGUEZ, IRENE CONCEPCION 16039127P

087880 GRANEL JURJO, JOSE RAMON 14375626M

087881 CANILLAS GONZALEZ, PAULINO 7332455D

087882 VAL OROZCO, MANUEL 3250218L

087886 RECARTE URRETAVIZCAYA, JOSE MARIA 15915411D

087887 GONZALEZ GIL, ALBERTO 14445123L

087889 LASFUENTES CUBRIA, RAMON 14494652Y

087890 ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA LIBERTAD T8800840

087891 RUIZ ORTIZ, CARLOS 14445124C

087892 MEZO BEGOÑA, ALEJANDRA 14134348C

087893 ALVAREZ FERNANDEZ, ARLINDO 14867020G

087894 CUQUEJO DELGADO, JOSE 34596989K

087895 GUTIEREZ CARULO, MANUEL 14112471Q

087896 LOPEZ GRANDE, JUAN JOSE Y 1 12246780Q

087897 LARRAZABAL TORRONTEGUI, SABINA 15262361K

087898 VILLAMONTE B 13 PROP, CDAD. PROPIETARIOS H48821466

087899 MUÑOZ DE LA PEÑA RODRIGUEZ, REMIGIO 16049021N

087902 URIARTE ELORTEGI, MARIA LOURDES W8600975

087906 AZQUETA URIGUEN, RAFAEL PEDRO 14421407Q

087908 AROSA Y MORALES S.A. 900157444G

087909 IGUARAN MOSQUERA, ADORACION 14108090M

087911 ELORRIAGA BILBAO, MARIA CRUZ 16028257V

087912 VELEZ LOPEZ, RODOLFO 14392597W

087913 BARRIGON MIGUEL, ANTONIO 14376500M

087914 BILBAO AURRECOECHEA, ISAAC 14842962G

087915 HIDALGO GUTIERREZ, NICOLAS 22701146P

087916 SAENZ URRUCHUA, ANTONIO 14124542N

087917 MENDEZ URBIETA, EMILIA 14480257D

087918 ORTIZ EGUILUZ, MARIA BEGOÑA 14917865L


BAO. 124. zk. 2004, ekainak 30. Asteazkena — 14384 — BOB núm. 124. Miércoles, 30 de junio de 2004

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

087919 DIAZ URQUIZA, JOSE MARIA 16032753M

087921 SANCHEZ MONTOYA, TEOFILO 900158168S

087922 V.G.R. S.L, S.L. 900157425P

087926 CAMIRUAGA BASAURI, TERESA 14469717A

087927 GOMEZ MARTINEZ, MARIA ANTONIA 14407289C

087928 MARTIN SAN, PEDRO MARIA BEGOÑA 14330729G

087929 GARCIA ESPINOSA, MARIA 16075615H

087930 SEGURAUTO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. A39037148

087932 IPARRAGUIRRE BRIZ, MARIAANGELES 14923311Z

087933 AMUTXASTEGUI AROSTEGUI, JON 16028962D

087934 AGUIRRE ARRIETA, FEDERICO 12111333Q

087936 GOMETZA ONAINDIA, BEGOÑA 14900897W

087938 PENTRA, S.A. A48264618

087940 RUIZ RETEGUI, IGNACIO 31385297A

087941 OLEA AGUIRRE, MARIA INES 8903575E

087942 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. A28000776

087943 ANDRA MARI-ALDE SDAD.CIVIL G48705099

087945 MENDIETA ANDUIZA, IGNACIO DE 14742413B

087948 MARTINEZ BARANDA, JOSE-LUIS 14664600F

087951 LEZA GONZALEZ, MERCEDES 14656587K

087952 SUSILLA ECHEVARRIA, EDURNE 13737253C

087953 CASADO VIDEA, CONCEPCION 900157368C

087954 ARECHAGA OÑZARATE, FLORA 900158041A

087957 UGARTE GREAVES, JUAN 900158035C

087958 LANDA GUEREDIAGA, EMILIA 900157896L

087964 OTERO ATUCHA, MARIA ELENA 14793842N

087965 BILBAO AGUIRRE, MARIA 14431574V

087967 GOICOECHEA ZABALA, JULIA 14115417H

087968 EL HOGAR OBRERO 900158031Q

087969 ARESTI TORREANDIA, FRANCISCO 14140296B

087970 IBATAO S.A. A48131486

087971 EGUSQUIAGUIRRE ISUSQUIZA, CARMEN 14548435S

087972 ZUMARRAGA ARAGON, PILAR 16153180G

087973 PEREZ ALONSO, ANGELES 4385870T

087974 AZALDEGUI AZALDEGUI, JESUS 900158029Z

087976 URTIAGA EGUILUZ, JOSE MARIA 14643849W

087979 ALCALDE ELISEO, 900158025X

087980 GAMEZ NIETO, BLAS 26385420G

087982 GARCIA CUESTA, ROSA 14650325S

087983 DIAZ CHIRON, ESPERANZA 900158021Y

087984 UGARTE URRUTIA, NIEVES 14720998D

087985 GOIRIGOLZARRI PEDRO, MARIA 900157289X

087986 GONZALEZ HIGELMO, MARIA DEL CARMEN 14241405N

087990 LOPEZ JIMENEZ, JERONIMO 14715029C

087991 CLOVIS ESTRADEZ, MARC PIERRE LOUIS 49739J

087993 MUÑOZ PEÑA, REMIGIO 900158016R

087997 ALONSO QUINTANA, NICOLAS 14659288P

087998 MEDIAVILLA OCHOA, DANIEL 14763312A

087999 LARRAZABAL GARATE, JESUS DOMINGO 14366543F

088000 MIGUEL URIARTE, ANA MARIA DE 14876368Z

088004 AGOS ORTEGA, ALFREDO 15687177G

088005 ARCO ECHEITA, JOSEFINA 14850732T

088008 VIDAURRAZAGA OLEAGA, JUAN 14460513E

088009 ESTURILLO LOPEZ, ANTONIO 900158008Q

088011 TRUEBA BARANDIARAN, JOSE MIGUEL 14100518T

088013 BASAÑEZ VILLAR, MARIA LOURDES 85346574Z

088014 SAGREDO URIARTE, JOSE 14148837L

088015 ARRILLAGA ROMERO, ALBERTO 14873285J

088017 MONTEJO VALLEJO, JESUS 14835096G

088018 SARRIA LANDA, JUAN LUIS 14533987B

088019 VIDAURRAZAGA CUADRADO, JUAN CARLOS 14250713M

088020 BRINGAS BARQUIN, JOAQUIN 14730854K

088021 CONDE PORRES, RAFAEL 16523387A

088022 BEITIA URRUTIA, FRANCISCO 14736853V

088024 CARLSON BOBERG, BRITA 8600199Q

088025 SANMARTIN MARTIN, MARIA CARMEN 16034060R

088026 RUIZ INFANTE, LUCIA 14652853J

088028 SAENZ BILBAO, JAIME 16065737F

088030 ZULUETA 5, CDAD. PROPIETARIOS 900157871V

088031 PANPARACUATRO HERNANDEZ, ACIDINIO 12239494K

088032 LOPEZ ORTIZ, ENCARNACION 14916132B

088033 SANCHEZ ROBLES, JUAN 24589606F

088035 AGUIRRE GARCIA, ISABEL 14479964S

088037 MURGA TALLEDO, ANTONIO 14729802G

088038 IBARRA NAVARRO, ADOLFO 14724166A

088039 BARAITA MAILAN, EUGENIO 14131753R

088040 MOLINERO GUERRERO, JOSEFA 72239666R

088043 MENCHACA OTAZUA, MARI CARMEN 14459697B

088044 ALCOCER ONDARZA, IGNACIO 14741124X

088045 CASTILLO BEA, CARLOS 16143229N

088047 PAULINO MENDIVIL 3, CDAD. PROPIETARIOS H48481733

088048 CERVINO CORDERO, JOSE 11541986B

088049 SABAS VIVANCO, ANTONIO 14116672P

088052 ECHEVARRIA SANGRO, EDUARDO 14677108A

088054 FACUNDO ITURRALDE, ANTONIA 14656308H

088057 MENENDEZ PEREZ, SEGUNDO 1470699X

088059 ESCRIBANO DE LOS RIOS, JUAN CARLOS 22709642V

088060 FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO 34518525X

088061 CORRALES RADA, FRANCISCO JAVIER 14224226Z

088065 GONZALEZ ARAMBALZA, ANTONIO 14432036L

088066 MUNIOZGUREN ARRARTE, MARIA PILAR 14746453A

088068 MARTINEZ RENEDO, PILAR 20187806Q

088069 ELIZAGARATE PEREZ DE ARRILUCEA, MARIA DOLORES 857804L

088071 IREZALASA 900157027R

088072 DIEZ NUÑEZ, MARIA MAGDALENA 11924809E

088074 VILLALBA MOCHALES, ANGELA 4176715F

088079 MENDIETA ORTUOSTE, JULIO 14421671G

088081 CAREAGA BASABE, PEDRO 14416086P

088082 ERCILLA MAURI, JOSE 14478699S

088083 MARTINEZ CORRAL, JOSE 900157567N

088084 URBANIZACION VILLAMONTE, CDAD. PROPIETARIOS E48239727

088085 ZUGAZARTE 002, CDAD. PROPIETARIOS H48929905

088087 ARRIETA ZALDUONDO, ELISABET Y OTRO E48751093

088088 UGARTE DE GARBI, JUAN 14507574W

088089 OYANGUREN ARBAIZA, LUIS MARIA 14644023S

088091 FERNANDEZ TAPIA, MARIA TERESA 14095625Y

088094 LARRAZABAL SILLERO, FRANCISCO W9801201

088095 MARTINEZ PEÑA, JOSE LUIS 14415196S

088096 BAQUERO PEREZ, M DOLORES 72710996S

088098 SAEZ DEL RIO, BEGOÑA 14676936S

088099 TUDANCA ALONSO, AVELINO 14480135W

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

Expediente Apellidos y nombre DNI/CIF

088101 TORRONTEGUI CALVO, ASUNCION 14772380D

088102 HERMOSO ALDAMA, MARIA ESPERANZA 14865246R

088103 GANDARIAS ELORZA, JOSE MANUEL 37974294Y

088104 ZAYAS LAFARGA, RICARDO 14721949V

088105 DIAZ ABADIA, JOAQUIN 14158059H

088108 LOPEZ ARAGUAS, BALBINO 15865988J

088110 ALLENDE EGUZKIAGUIRRE, JOSE L DE 14756946P

088111 IBARRECHE UGARTE, JOSE IGNACIO 14742205X

088112 MARTINEZ PONCELA, DANIEL 14090782Q

088113 LAMIRAS GUEDE, JOSE LUIS 34530079H

088117 MATA REY, JOSE ANTONIO T8507312

088118 SASTRE MANSO, MARIANO 14121722K

088119 MEJIAS AMAYA, JOSE ANGEL 16033391E

088120 GUTIERREZ ORTIZ, FERNANDO 14902407V

088122 URANGA ALLENDE, LUISA 14146155M

088123 GANA VIDAURRAZAGA, JESUSA 16035639Q

088124 ZABALA ZAMACONA, MARIA LUISA 14490109V

088125 GARCIA ALONSO, BENEDICTA 14359174K

088129 FERRERAS GEIJO, ANDRES 14650944J

088130 IRIGOYEN OLAIZOLA, SANTOS 2025741Q

088134 INMOM. VALLEHERMOSO CASA BARCO, S.A. E48212906

088137 ARIN MOYA, JUAN-PABLO 14951434P

088138 ORIVE HERRAN, JOSE ANTONIO 14250860Z

088143 LOPEZ DE LETONA MARDARAS, AGUNTIN 16034687F

088146 SAITUA IRURETAGOIENA, JON ANDER 16034917F

088147 NICOLAS ITUIÑO, MANUEL 14460516W

088148 ASES. DE RECL. E INDEM. DE SINIESTROS, S.L. B48461610

088149 PARQUE BOTANICO, S.L. B48993554

088150 ALGORTAKO 78 PROP, CDAD. PROPIETARIOS H48711915

088151 VIVIENDAS RESIDENCIALES EL PINAR S.A. A48079859

088152 CAMIRUAGA MERCEDES, ZABALA 12879884E

088153 VAZQUEZ CARBALLO, PURIFICACION 33756036V

088159 IBAÑEZ MARIANO, MARIANO 900157370E

088161 FRANCO PILAR, 900157901R

088162 AMPUDIA GONZALEZ, FERNANDO 9574659N

088163 LANDETA LEGARRETA, HERMANAS 900157899E

088168 CONSTRUCTORA ITUIÑO, 900157349R

088169 ANSOTEGUI BERRIOZABAL, JULIANA 14475594S

088170 URIARTE SARRIA, ELVIRA 14161156X

088171 SANTAMARIA JULIA, 900157892S

088174 SUSAETA SERTUCHA, BENITO 14658833J

088175 SARRIA BILBAO, MAITE 344822Y

088176 MARQUINEZ LOPEZ, JESUS MARIA 14378551D

088178 SMITH PRADO, AMELIA 14161770A

088180 DIAZ GREÑO, MIGUEL 900157319V

088181 BARSELO ECHENIQUE, ASCENSION 14677228P

088182 ALAVA GONZALEZ, LUIS FERNANDO 14955862C

088184 LEARRA SERTUCHA, CECILIA 900157314N

088187 ROJAS VELA, CONSUELO 14654792C

088188 MARTINEZ ALONSO, NEMESIO 14459678S

088189 GAJATE GONZALEZ, JOSE 900157304W

088191 ABIEGA NUÑEZ, MARIA LUISA 14434300Y

088194 HERNANDO OLIVARES, CANDIDO 14748893M

088195 ARENAS GARCIA, CASIMIRO 900157886D

088198 ABASOLO BEREINCUA, ELOISA 14782086D

088201 URIBARRI BILBAO, FIDEL 900157282A

088202 BLANCO ANGULO, MARIA MAGDALENA 14129123Q

088203 RAMOS PRIETO, MARIA