Views
5 years ago

Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. I, 1411-1539

Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. I, 1411-1539

[1516 ] fichs senyors

[1516 ] fichs senyors de deputats, ab la present vos certifich com totes les porrogacions he fetes de la Audiència de XXXI de maig del any passat, M D XV, fins a XXIIII de octubre següent del dit any, les he fetes a consell de micer May, mon assessor, e per ço vos fas la present. Feta en Barchinona, a XVIIII de juny, M D XVI. Don Pedro de Cardona, governador” a . 28r Diumenge b , a XXVIIII. Sanct Pere y sanct Pau. 28v Juliol, M D XVI Dimecres, a II. Sancta Elizabet. “Senyor mossèn Jaume Ferrer, ab aquesta fas fe a vostra mercè com a VII del mes de maig proppassat lo magnífich micer Joan Aybrí, doctor en quiscun dret y del Reyal, partí de la present ciutat de Barchinona per anar a Perpenyà e tornà en dita ciutat a XIII del present mes de juliol, e per testimoni de la veritat ne fas lo present scrit de mà mya, a XXVIIII de juliol, any M D XVI. Los altres doctors del Reyal Consell en lo dit temps tots són stats presents. Senyor, farà lo que mane, Apparici Torrents, notari y escrivà de la governació de Catalunya” c . “Certificació del dietari dels doctors: “Senyor, mossèn Jaume Ferrer, ab aquesta fas fe a vostra merçè com a VII del mes de maig proppassat lo magnífich micer Joan Aybrí, doctor en quiscun dret y del Reyal Consell, partí de la present ciutat de Barchinona per anar a Perpinyà, e tornà en dita ciutat a XIII del present mes de juliol, e per testimoni de la veritat ne fas lo present scrit de mà mia, a XXVIIII o de juliol, any M D XVI. Los altres doctors del Reyal Consell en lo dit temps tots són stats presents. Farà lo que manen, Aparici Torrents, notari [y escrivà de la governació de Cathalunya]» d . 31r Agost, M D XVI Divendres, lo primer. En aquest die arribà en Barchinona mossèn Steve de Garret, deputat. 32r Dijous, a XXI. Aquest die morí micer Pere Boix, doctor del Real Consell, cuius anima requiescat in pace. 33v Septembre, M D XVI Dimecres, a III. En aquest dia partí lo oÿdor ecclesiàstich, per sos fets. a. anotació escrita al marge inferior del foli 27v. b. escrit damunt d’endre ratllat. c. anotació en full a part, entre els folis 29 i 30. d. anotació escrita al marge inferior del foli 30v. 342 34r Dilluns, a VIII. Festum Beate Marie. Dimarts, a VIIII o. En aquest die partí en Miquel Sumes, notari, síndich del General, tramès per los senyors del General. 35r Diluns, a XXVIIII. En aquest die tornà en Sumes, síndich del General, de Leyda, hon era stat tramès. 36v Octubre, M D XVI Divendres, a XVII a . Aquest dia partiren de Barchinona Miquel Salines, tramès per los senyors deputats [per] los cafrans, e Joan Argimir, guarda. Dissapte, a XVIII. Festa de sant Luch, evangelista. 37r Dijous, a XXIII. Festa de la Translació de santa Eulària. 37v Dimarts, a XXVIII. Festa de sant Simon e Judas, apòstols. 38r Noembre, mil D XVI Dissapte, lo primer. Festum Omnium Sanctorum. 39r Dijous, a XIII b . En aquest die tornà mossèn Sansaloni, oÿdor ecclesiàstich. Divendres, a XIIII c . En aquest die partí, per sos fets, mossèn Steve de Garret, deputat ecclesiàstich d . 39v Divendres, a XXI. Aquest dia partí mossèn Luís Canta, diputat per lo stament real, per sos fets. 40r Diumenge, a XXX. Y festa de sant Andreu, apòstol, e fon feta la extracció dels consellers de Barchinona, qui eren e . 40v Deembre, any M D XVI Dimecres, a X. En aquest dia partí miçer Pere Torres, assessor ordinari, per sos fets. Dijous, a XI. Aquest dia morí micer Joan Aybrí, doctor que era del f nombre dels dotze del Real Consell. a. a continuació ratllat festa de sant Lu. b. a continuació ratllat Aquest dia tornà mossèn Santceloni, oÿdor de comptes per lo stament ecclesiàstic. c. a continuació ratllat Aquest dia partí mossèn Steve de Gar ret, deputat ecclesiàstich, ab licència, per sos fets. d. a continuació repetit per sos fets. e. text inacabat. f. a continuació ratllat r.

Dissapte, a XIII. Festa de sancta Lúcia. 42r Dilluns a , a XXII. En aquest dia passà d’esta vida en Salvador Carbonell, altre dels scrivents en la taula de la bolla de Barchinona. Anima eius in pace requiescat. Aquest dia tornà mossèn Luís Canta, deputat. Dijous, a XXV. Festivitas b Nativitatis Domini Nostri Jhesus. 43v Janer, any mil D XVII Dilluns, a V. En aquest dia fon provehit en Miquel Asbert del ofici de hun dels scrivents de la bolla de Barchinona que tenia en Salvador Carbonell, quòndam c , e prestà lo jurament e homenatge acustumats, e fon mès en pocessió de dit ofici. 44r Dimecres, a VII. En aquest dia en Joan Canaletes, qui fon proveit del ofici que tenia de scrivent de la bolla Miquel Asbert, ans fos provehit del de Salvador Carbonell, quòndam, prestà lo jurament e homenatge acustumats, e fon mès en pocessió [de] dit ofici. 44v Dissapte, a XVII. Festum beati Anthonii. 45r Dimarts, a XX. En aquest dia arribà mossèn Steve de Garret, diputat. Dijous, a XXII. Festum beati Vincencii. 45v Dijous, a XXVIIII o. En aquest dia arribà mossèn Garau Toralla, oÿdor de comptes per lo braç militar. 46v Febrer, M D XVII Dimarts, a III. En aquest dia partí de Barchinona lo senyor mossèn Bernat Santdionís, diputat, per sos fets, ab licència. Dijous, a V. En aquest dia és la [...] de la provisió del [...] rey, feta en bru [...]llas a micer Francesch [...] del loc de la [...], vagant per mort de [micer] Joan Aybrí. 47r Dissapte, a VII. En aquest dia tornaren Miquel Salines dels çaffrans e Joan Argimir, guarda. 48r Dimarts, a XXIIII. Dia de Carnestoltes. 48v Dimecres, a XXV. Primer dia de Quaresma. a. a continuació ratllat res. b. a continuació ratllat Domini. c. a continuació ratllat en altre. 343 Dijous, a XXVI. En aquest dia partí de Barchinona mossèn Santçeloni, oÿdor ecclesiàstich, per sos fets. 49v Març, M D XVII Dimarç, a X. En aquest dia mossèn Joan Seguer renuncià l’offici de sobrecullidor. E lo matex dia los senyors deputats admeteren la dita renunciació, e proveÿren del dit offici a Onoffre Seguer, germà seu, lo qual prestà lo homenatge acostumat; e, per la seguretat del General, prometé donar fermançes anomenades en lo acte, les quals no fermaren, e axí poch lo dit Onofre no fon admès en la possessió y exercici de dit offici. 50r Dissapte, a XIIII. En aquest die partí de Barchinona per sos fets micer Carbonell, sens licèn - cia. En aquest die fon elegit per advocat mi- cer Romeu Ollers, durant la absència de micer Torres. 50v Dilluns, a XXIII. Fon present micer Carbonell a XXIII. Dimarts, a XXIIII o. En aquest dia tornà mossèn Santdionís, deputat militar. 51r Dimecres, a XXV. Anunciació Beate Virginis. Dijous, a XXVI. En aquest dia fon proveÿt Bernat Canaletes del offici de [...] dels credencers o scrivans de la bolla de Barchinona, per [...] resignació d’en Joan Canaletes, oncle seu a . Dissapte, a XXVIII. En aquest dia b jurà lo dit Bernat Canaletes e prestà lo homenage acostumat, e c fon mès en possessió del sobredit offici [de] scrivà de la bolla de Barchinona. 51v Abril, M D XVII d Dijous, a II. Aquest dia partí mossèn Garau Toralla, oÿdor militar, de Barchinona [per] sos fets. Divendres, a III. En aquest die acaben los vinty-un dies que lo magnífich micer Romeu d’Ollers ha servit la advocació de la Deputació per absència de micer Torres, ultra los dos mesos que a quiscun advocat són donats per absència a. a continuació ratllat e prestà lo [homenatge] acostumat e li fon lliurada la possessió. b. dia interlineat. c. a continuació ratllat prengué. d. en l’assentament corresponent a dimecres, dia I, es llegeix ratllat En aquest dia partí mossèn Garau Toralla, oÿdor militar, de Barchinona per sos fets. [1517 ]

 • Page 1:

  DIETARIS DE LA GENERALITAT DE CATAL

 • Page 7 and 8:

  Presentació i l’antiguitat i per

 • Page 9 and 10:

  Introducció es tres institucions n

 • Page 11 and 12:

  de la institució, rectificable mol

 • Page 13 and 14:

  nal, i la seva importància anà de

 • Page 15 and 16:

  Fundació Noguera ha tret a llum, a

 • Page 19 and 20:

  1r Manual que comença lo primer di

 • Page 21 and 22:

  Primer die de janer del any M CCCC

 • Page 23 and 24:

  28v Lo primer de agost, M CCCC XII

 • Page 25 and 26:

  comptes, com la dita Cort los havia

 • Page 27 and 28:

  58v Divenres, a XXVIIII de setembre

 • Page 29 and 30:

  Aquest jorn vench mossèn l’abat

 • Page 31 and 32:

  Divenres, a XIIII de setembre, en B

 • Page 33 and 34:

  4r Dissapte, a VIIII o de ffebrer,

 • Page 35 and 36:

  partí lo senyor en Johan Ros per a

 • Page 37 and 38:

  set, deputats, e per micer Narcís

 • Page 39 and 40:

  Disapte, a XXVI dies de deembre. Aq

 • Page 41 and 42:

  Dimercres, a XXV de maig. Aquest di

 • Page 43 and 44:

  113r Agost, M CCCC XVIIII o Dimercr

 • Page 45 and 46:

  gits per consellers de Barchinona l

 • Page 47 and 48:

  Dissapte, a VI de juliol. Idem, dic

 • Page 49 and 50:

  Dimarts, a VIII del dit mes. Idem,

 • Page 51 and 52:

  Aquest dia anà en Bernat de Puigda

 • Page 53 and 54:

  obtenia lo dit offici de terç ajud

 • Page 55 and 56:

  partí a lo honorable en Bertran de

 • Page 57 and 58:

  d’en Vallossera, bé armada ab ca

 • Page 59 and 60:

  lo honorable mossèn Martí Gavella

 • Page 61 and 62:

  sèn Ffrancesch Dezplà e en Martí

 • Page 63 and 64:

  Dissapte, a XXIII de deembre. Aques

 • Page 65 and 66:

  1r Jhesuschristus. Any M CCCC XXV A

 • Page 67 and 68:

  Dilluns, a XXII de abril. Aquest di

 • Page 69 and 70:

  37v Ffebrer Dilluns, a XXIIII de ff

 • Page 71 and 72:

  53r Deembre del any M CCCC XXVII Di

 • Page 73 and 74:

  1r Agost del any M CCCC XXXI Dillun

 • Page 75 and 76:

  15r Agost del any M CCCC XXXII Dime

 • Page 77 and 78:

  Dimecres, a V de agost. Aquest jorn

 • Page 79 and 80:

  3v Setembre del any mil CCCC XXXIII

 • Page 81 and 82:

  afa, mossèn Lançapeyra de [...],

 • Page 83 and 84:

  partí mossèn Roger de Cartellà p

 • Page 85 and 86:

  eebuda per lo discret en Pere Torr

 • Page 87 and 88:

  7v Diluns, a XVI dies de deembre. A

 • Page 89 and 90:

  ent, Pere Dusay, Pere Buçot e en M

 • Page 91 and 92:

  sèn Johan Jou de la vila de Sant C

 • Page 93 and 94:

  51v Dijous, a XXIIII de septembre.

 • Page 95 and 96:

  62v Dimecres, a XXVII de janer. En

 • Page 97 and 98:

  del dit Pere Torró no haje del Gen

 • Page 99 and 100:

  comptes del General, provehiren del

 • Page 101 and 102:

  Dimarts, a XVIII de abril. Aquest d

 • Page 103 and 104:

  27v Divendres, a XXV d’agost. En

 • Page 105 and 106:

  teix partí en Bernat Noves de Sanc

 • Page 107 and 108:

  taula e pas de Tortosa dels drets d

 • Page 109 and 110:

  nints los oïdors de comptes, ço

 • Page 111 and 112:

  cordes de la elecció, se encloguer

 • Page 113 and 114:

  Dimecres, a IIII de març. En aques

 • Page 115 and 116:

  28v Noembre del any mil CCCC XLIIII

 • Page 117 and 118:

  Dijous, a XXII. Aquest jorn retorna

 • Page 119 and 120:

  dita ciutat, emperò a beneplàcit,

 • Page 121 and 122:

  Dimecres, a XXX. Aquest die foren e

 • Page 123 and 124:

  Dijous, a XXI. En aquest dia lo hon

 • Page 125 and 126:

  mar-se de la disposició de la terr

 • Page 127 and 128:

  76r Ffebrer, M CCCC XLVIIII o Dimen

 • Page 129 and 130:

  Dietarium triennii reverendi et hon

 • Page 131 and 132:

  23v Dissapte, a XIII. Aquest dia to

 • Page 133 and 134:

  en Pere Cardona, hun dels oïdors d

 • Page 135 and 136:

  86v Juliol, M CCCC LII Dimarts, a X

 • Page 137 and 138:

  7r Noembre, any M CCCC LII Dijous,

 • Page 139 and 140:

  Disssabte, a VI. Aquest dia partí

 • Page 141 and 142:

  Dilluns, a XXV. Anunciatio Beate Ma

 • Page 143 and 144:

  70r Dissabte, a XXX. Festa de sent

 • Page 145 and 146:

  dit General, en loch e per mort del

 • Page 147 and 148:

  Dietarium triennii multum honorabil

 • Page 149 and 150:

  com la Cort General del principat d

 • Page 151 and 152:

  Dijous, a XII. Aquest die de dijous

 • Page 153 and 154:

  Dissabte, a XXVIIII o. Aquest jorn

 • Page 155 and 156:

  Dissabte, a VIIII o. Aquest die ven

 • Page 157 and 158:

  Dimecres, a XXX. En aquest mes de n

 • Page 159 and 160:

  de brodar totes e sengles coses que

 • Page 161 and 162:

  82r Dijous, a XIII. Sancta Margarit

 • Page 163 and 164:

  spay de V dies. Sumen les absèncie

 • Page 165 and 166:

  5v Dilluns, a XXV. Aquest jorn se f

 • Page 167 and 168:

  signació d’aquén feta d’aquel

 • Page 169 and 170:

  comte Johan de Vintimilla, lo qual

 • Page 171 and 172:

  ertes de drap de llana ab vetes bla

 • Page 173 and 174:

  llers, e ell, no spera(n)t que la s

 • Page 175 and 176:

  on se romàs per cor de fer-se monj

 • Page 177 and 178:

  deputats dins la casa de la Deputac

 • Page 179 and 180:

  Berenguer Lull, ciutadà, Johan Far

 • Page 181 and 182:

  los XVIII que los deputats e lur co

 • Page 183 and 184:

  Dicmenge, a V. Aquest die tornà de

 • Page 185 and 186:

  1r Agost del any M CCCC LXI Dissabt

 • Page 187 and 188:

  hac tanta de gent a oir aquest serm

 • Page 189 and 190:

  lant mal que lo dit sanct morí; lo

 • Page 191 and 192:

  hom haja per enemichs del dit Princ

 • Page 193 and 194:

  ger tramès al senyor rey de Castel

 • Page 195 and 196:

  52v Digmenge, a XXIIII. Aquest dia

 • Page 197 and 198:

  sevol empaix que fins ací li hage

 • Page 199 and 200:

  lo propvenidor trienni qui comença

 • Page 201 and 202:

  3v Setembre del any M CCCC LXIIII D

 • Page 203 and 204:

  Barchinona, e havien spacial càrre

 • Page 205 and 206:

  per tant com falcificava letres ab

 • Page 207 and 208:

  77v Ffabrer del any mil CCC LXVII D

 • Page 209 and 210:

  tes fer a claus falces al portal de

 • Page 211 and 212:

  los seus raigs stenia vers levant;

 • Page 213 and 214:

  55v Dissabte, a XXIIII. Sent Johan.

 • Page 215 and 216:

  prengueren-hi mossèn Jacme March,

 • Page 217 and 218:

  1r Jesús Agost del any M CCCC LXX

 • Page 219 and 220:

  los uns ab gramalles de saques e ca

 • Page 221 and 222:

  de puces e de mosques e flaques mes

 • Page 223 and 224:

  Bernat de Senesterra, mossèn Jacme

 • Page 225 and 226:

  Johan, qui·ns tenien assetjats per

 • Page 227 and 228:

  59r Juliol del any mil CCCC LXXII *

 • Page 229 and 230:

  74r Janer del any M CCCC LXXIII Dig

 • Page 231 and 232:

  90v Agost del any M CCCC LXXIII Dim

 • Page 233 and 234:

  Johan de Cardona per anar a Torà,

 • Page 235 and 236:

  fon jurat en rey de Castella, de Le

 • Page 237 and 238:

  mutació per la majestat del senyor

 • Page 239 and 240:

  Solsona, scrivà major del General,

 • Page 241 and 242:

  dits senyors tenir, en la dita casa

 • Page 243 and 244:

  4r Setembre del any mil CCCC LXXVI

 • Page 245 and 246:

  Dimecres, a XXIII. Aquest dia torna

 • Page 247 and 248:

  tots a vestits de jupons de seda ab

 • Page 249 and 250:

  49v Març del any M CCCC LXXVIII Di

 • Page 251 and 252:

  Divendres, a IIII. Aquest dia torn

 • Page 253 and 254:

  1r Agost del any M CCCC LXXVIIII o

 • Page 255 and 256:

  ey, lo discret en Miquel Benaula, q

 • Page 257 and 258:

  stada de gran jocunditat e alegria,

 • Page 259 and 260:

  54v Dissabte, a XVIIII o. Aquest di

 • Page 261 and 262:

  Divendres, a XII. Aquest dia lo sen

 • Page 263 and 264:

  1r Jhesus Agost del any M CCCC LXXX

 • Page 265 and 266:

  lunya; partiren de [la] parròquia

 • Page 267 and 268:

  47r Ffebrer del any M CCCC LXXXIIII

 • Page 269 and 270:

  que algun nombre de pagesos, dels q

 • Page 271 and 272:

  Dimarts, a XXIIII. Aquest dia, veni

 • Page 273 and 274:

  11r Deembre, any demontdit Dimarts,

 • Page 275 and 276:

  Déu e a la sua intemerada mare, No

 • Page 277 and 278:

  per la ciutat de Barchinona ere sta

 • Page 279 and 280:

  1r Juliol del any M CCCC LXXXVIII D

 • Page 281 and 282:

  gorb e comte d’Empúries, loctine

 • Page 283 and 284:

  n’Anthoni Lombard, scrivà major,

 • Page 285 and 286:

  74v Janer del any M CCCCC LXXXXI Di

 • Page 287 and 288:

  Diluns, a XII. Aquest dia partí en

 • Page 289 and 290:

  Diluns, a XVI. Turch. Aquest dia lo

 • Page 291 and 292:

  des, fahents jochs e coses de gran

 • Page 293 and 294:

  cardenal de Spanya e de il·lustres

 • Page 295 and 296:

  Dimecres, a XXIII. Aquest dia part

 • Page 297 and 298:

  3r Septembre del any mil CCCC LXXXX

 • Page 299 and 300:

  putats, perquè sa sogra stava mala

 • Page 301 and 302:

  22v Dimarts, a XVI. En aquest dia a

 • Page 303 and 304:

  Diluns, a XI. En aquest die passà

 • Page 305 and 306:

  68r Principium anni Diumenge. Nadal

 • Page 307 and 308:

  Jhesuschristis Existente scriba maj

 • Page 309 and 310: 17v Febrer, M o CCCC LXXXXVIII Dijo
 • Page 311 and 312: per sos fets, lo senyor abat de San
 • Page 313 and 314: Dimecres, a VII. En aquest die torn
 • Page 315 and 316: Litera hec per dictum Antonium Fabr
 • Page 317 and 318: nona mossèn Guinard, oÿdor de com
 • Page 319 and 320: Joan de Muncada, mossèn Martí Joa
 • Page 321 and 322: mateix offici de assessor e advocat
 • Page 323 and 324: 81r Març del any mil D III Dilluns
 • Page 325 and 326: 28v Octubre, M D III Dissapte, a VI
 • Page 327 and 328: 43v Abril, M D IIII Diume(n)ge a ,
 • Page 329 and 330: 63v Deembre, mil D IIII Diumenge, a
 • Page 331 and 332: Diumenge, a XVII. En aquest die tor
 • Page 333 and 334: 103v Dimarts, a XXXI. En aquest die
 • Page 335 and 336: Dimecres, a XXIII. Santa Tecla. Dij
 • Page 337 and 338: 32v Dissapte, a VII. Aquest die tor
 • Page 339 and 340: Dissapte, a XXIII. En aquest die to
 • Page 341 and 342: Jhesuschristus Existente scriba maj
 • Page 343 and 344: 25v Dimecres, a XXVIIII. En aquest
 • Page 345 and 346: XIII de dit e acaben a 26 de dit, e
 • Page 347 and 348: Dissapte, a XXVIIII. En aquest die
 • Page 349 and 350: sereníssima senyora reyna, loctine
 • Page 351 and 352: més dies [que] no li donen los cap
 • Page 353 and 354: franquesa, procurador del General,
 • Page 355 and 356: 1r Agost, any M D XV Dimecres, lo p
 • Page 357 and 358: Dimecres, a XVII. En aquest die par
 • Page 359: 15v Dijous, a XXXI. En aquest die p
 • Page 363 and 364: senyor nostre a , lo qual [ve] de F
 • Page 365 and 366: 83v Abril, any M D XVIII Dijous, lo
 • Page 367 and 368: Dietarium reverendi domini Bernardi
 • Page 369 and 370: 28v Juny, M D XVIIII Dimecres, lo p
 • Page 371 and 372: partint de la Seu e anà a Sancta M
 • Page 373 and 374: gran necessitat occor[re] en la ciu
 • Page 375 and 376: 79v Dimarts, a XXV. Festum Nativita
 • Page 377 and 378: Jhesuschristus Dietarium de 1521 a
 • Page 379 and 380: Dimecres, a XII. Festum beate Eulal
 • Page 381 and 382: 36v Octubre, any mil D XXII Dijous,
 • Page 383 and 384: 57r Juny, any mil D XXIII Dimecres,
 • Page 385 and 386: eati Maciani et non fuit celebratum
 • Page 387 and 388: 1r Agost, any mil D XXIIII o Dillun
 • Page 389 and 390: 10r Dijous, a XXIIII. En aquest dia
 • Page 391 and 392: Diumenge, a XXI. En aquest dia torn
 • Page 393 and 394: Dimecres, a XXVI. Festum beate Anne
 • Page 395 and 396: Dissapte, a XIIII o. Aquest die tor
 • Page 397 and 398: 52v Divendres, a XIII. En aquest di
 • Page 399 and 400: cort del emperador y rey nostre sen
 • Page 401 and 402: de la col·lecta dels çafrans. És
 • Page 403 and 404: Diumenge, a XVI. En aquest dia en l
 • Page 405 and 406: 1r Agost, any mil D XXVII Dijous, l
 • Page 407 and 408: segons en lo libre de Deliberacions
 • Page 409 and 410: 13v Janer, any mil D XXVIII Dimecre
 • Page 411 and 412:

  24v Dissapta, a XVI. En aquest dia

 • Page 413 and 414:

  36r Octubre del any mil D XXVIII Di

 • Page 415 and 416:

  51r Abril del any mil D XXVIIII o D

 • Page 417 and 418:

  capitana de Andria Doria, capità d

 • Page 419 and 420:

  69r Dimarts, a VIIII o. En aquest d

 • Page 421 and 422:

  78v Març del any mil D XXX Dimarts

 • Page 423 and 424:

  Dissapte, a IIII. En aquest dia arr

 • Page 425 and 426:

  1r Agost, any mil D XXX Dilluns, lo

 • Page 427 and 428:

  sobrecullidor, de la sua sobrecol·

 • Page 429 and 430:

  lo salari al guarde e duaner de Pal

 • Page 431 and 432:

  migjorn per hun acte feren los reve

 • Page 433 and 434:

  Bolet, receptor de les entrades y e

 • Page 435 and 436:

  magestat, dat en a Ratispona, a X d

 • Page 437 and 438:

  Dimarts, a XXVI. En aquest dia torn

 • Page 439 and 440:

  cència, se partiren de sa magestat

 • Page 441 and 442:

  Hispana arctoo dextora digna patre.

 • Page 443 and 444:

  saltres que, aprés de dinar, serie

 • Page 445 and 446:

  Syrenes siculo resonant pia bella p

 • Page 447 and 448:

  sos vassalls desijam. E, estant los

 • Page 449 and 450:

  fins aprop de les deu; y, entrant e

 • Page 451 and 452:

  1r Agost, any M D XXXIII Divendres,

 • Page 453 and 454:

  11r Deembre, any M D XXXIII Dimecre

 • Page 455 and 456:

  lliures, sous a . En aquest dia pre

 • Page 457 and 458:

  everend micer Francí Solsona, altr

 • Page 459 and 460:

  catòlica y real magestat del emper

 • Page 461 and 462:

  68r Noembre, any mil D XXXV Divendr

 • Page 463 and 464:

  lunya convocada, per la qual proví

 • Page 465 and 466:

  1r Agost, any M D XXXVI Dimarts, lo

 • Page 467 and 468:

  9r Dimarts, a VII. En aquest, per l

 • Page 469 and 470:

  putació en sa pública forma, dat

 • Page 471 and 472:

  42v Dehembre, any M D XXXVII Divend

 • Page 473 and 474:

  ciutat lo reverent mossèn Joan Pas

 • Page 475 and 476:

  73r Dimecres, XXV. Festum Nativitat

 • Page 477 and 478:

  fecte la mort de la dita senyora em

 • Page 479:

  «Die mercurii, XVII junii, M D XXX

 • Page 482 and 483:

  ALEMANY, Francí (menor), adjunt co

 • Page 484 and 485:

  Argenteria, de la, 41, 252; Bisbal,

 • Page 486 and 487:

  BEULÓ, Salvi, notari de Vic, 416.

 • Page 488 and 489:

  383, 447, 450; monestir de Sant Nic

 • Page 490 and 491:

  CASTELLÓ, Francesc, jurista i inqu

 • Page 492 and 493:

  CORTS, Pere, barber de Barcelona, 1

 • Page 494 and 495:

  oïdor de comptes, 185, 213, 214, 2

 • Page 496 and 497:

  FERRER, Joan, canonge de Santa Anna

 • Page 498 and 499:

  GIL, monjo franciscà, 441. GILABER

 • Page 500 and 501:

  ISABEL DE PORTUGAL, emperadriu roma

 • Page 502 and 503:

  LUNA, Frederic de, comte de Luna, 4

 • Page 504 and 505:

  Mèdicis, cardenal de, 331. MÈDICI

 • Page 506 and 507:

  Morella (Castelló), castell de, 15

 • Page 508 and 509:

  PALOU, Marquet de, conseller de Bar

 • Page 510 and 511:

  Portugal, 54, 97, 177, 178, 179, 18

 • Page 512 and 513:

  RIPOLL, Bartomeu, notari i síndic

 • Page 514 and 515:

  SALBÀ, Perot, algutzir reial, 249,

 • Page 516 and 517:

  comptes, 223, 224, 225, 226, 227, 2

 • Page 518 and 519:

  405, 434, 436, 438, 440, 442, 443,

 • Page 520 and 521:

  U UBAC, Francesc, doctor del Reial

 • Page 522 and 523:

  VILATORTA, Antoni de, algutzir reia

 • Page 525 and 526:

  507

 • Page 527 and 528:

  509

 • Page 529 and 530:

  511

 • Page 531 and 532:

  513

 • Page 533 and 534:

  515

 • Page 535 and 536:

  517

 • Page 537:

  519

Anys 1539-1578 - Generalitat de Catalunya
Anys 1656-1674 - Generalitat de Catalunya
Anys 1644-1656 - Generalitat de Catalunya
Coneixement i Societat núm. 12 - Generalitat de Catalunya
La vigilància i el control de plaguicides - Generalitat de Catalunya
Coneixement i Societat 04 - Generalitat de Catalunya
Anys 1611-1623 - Generalitat de Catalunya
Barcelona única - Generalitat de Catalunya
El nostre Govern i tu - Generalitat de Catalunya
Estructura, organització i mitjans - Generalitat de Catalunya
Coneixement i Societat núm. 15 - Generalitat de Catalunya
Costa Brava - Generalitat de Catalunya
Castellano - Generalitat de Catalunya
Terres de Lleida - Generalitat de Catalunya
Castellano - Generalitat de Catalunya
Maquetacion_Catala:MaquetaciÛn 1 - Generalitat de Catalunya
Maquetacion_Catala:MaquetaciÛn 1 - Generalitat de Catalunya
Opuscle Siscotterm - Generalitat de Catalunya
Funció Publicació - Generalitat de Catalunya
El Camí de Sant Jaume - Generalitat de Catalunya
Montserrat Marí, “Entre Osaka i Badalona” - Generalitat de Catalunya
Retirada i camins de l'exili - Generalitat de Catalunya
Canvi climàtic i crisi energètica - Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia i ...
I. Informació general - Generalitat de Catalunya
RECERCA I IMMIGRACIÓ - Generalitat de Catalunya
Catalunya Central - Generalitat de Catalunya
Los faros de Catalunya - Generalitat de Catalunya
Guia 00 Cast - Generalitat de Catalunya
PACTE SOBRE DRETS SINDICALS - Generalitat de Catalunya