Views
5 years ago

Esquerra a Mèxic (1941-1980) - Fundació Josep Irla

Esquerra a Mèxic (1941-1980) - Fundació Josep Irla

Manuel Galés i

Manuel Galés i Martínez m Barcelona, 12 de febrer de 1894 H Mèxic DF, 23 de juny de 1962 Fill únic del mestre Antoni Galés i Paloma i d’Isabel Martínez Uría. La mare morí en el part i anaren a viure a Valls, on el pare va conéixer una mestra de la vila, Mercè Castellà i Surigué, amb qui es casà en segones núpcies i va tenir dos fills: Angelina i Emili. Al poc temps la família va anar a viure a Tarragona. Actiu militant catalanista des de ben jove, el 1912 participà a l’Assemblea de la Unió Catalanista celebrada a Tarragona. Mesos després fundà la Joventut Nacionalista de la Lliga, a Tarragona, esdevenint-ne el primer president. Es titulà com a mestre i es llicencià en Dret a Barcelona. Exercí la docència a Galícia, a l’Escuela Nueva de Madrid i a l’Escola Normal de Tarragona. També exercí l’advocacia a Tarragona. Es casà amb Montserrat Bertran i Vallès, amb qui va tenir cinc fills: Núria, Isabel i tres que moriren d’infants. A partir de 1930 va dirigir, amb el seu germanastre Emili, Tarragona Federal. alhora que militava activament al Centre Federal de Tarragona. El març de 1931 participà a la Conferència d’Esquerres Catalanes en la que es fundà Esquerra Republicana de Catalunya. Quan el Centre Federal de Tarragona decidí no adherir-se a Esquerra i fer-ho al Partit Radical Socialista de Marcel·lí Domingo, se’n separà i fundà el Centre d’Esquerra a Tarragona. El maig de 1931 va ser elegit diputat, pel partit judicial de Valls, a la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya. I el 1932 fou elegit diputat d’Esquerra al Parlament per Tarragona, on fou membre de la Comissió d’Agricultura. Fou alcalde de Llívia. El 1936, a l’inici de la Guerra Civil, fou nomenat vocal del Consell de Defensa, posteriorment Comissari de Premsa de la Generalitat i, el juliol de 1937, director general d’Administració local. L’agost de 1937 esdevingué un dels vuit membres del Directori d’Esquerra durant la Guerra. Després de la Guerra Civil s’exilià a França on fou reclòs al camp de concentració de Vernet d’Arièja i en aconseguir sortir va instal·larse a la Residència dels Intel·lectuals Catalans de Montpeller. El 14 d’abril de 1942 embarcà a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribà a Veracruz el 22 de maig. Separat de la seva esposa que restà a Catalunya, inicià una relació amb Àngels Guansé i Salellas, que fou la seva parella durant tot l’exili mexicà. A Mèxic DF fou gerent d’una de les residències dels “niños de Morelia” i va treballar a la Librería de Cristal i al Banco de la Propiedad. Va fer de professor i també de traductor d’anglès a l’ambaixada britànica de Mèxic DF. El 1950 va rebre la nacionalitat mexicana. Va participar a la Conferència Nacional Catalana de 1953, fundà Veu Catalana i va col·laborar amb La Nostra Revista i Pont Blau. 1941-1980 161 ESQUERRA A MÈXIC

1941-1980 162 ESQUERRA A MÈXIC Guillem Gally i Amorós m Barcelona, 20 d’agost de 1934 Fill de l’impressor Guillem Gally i Grivé i de Maria Amorós. El 1939, a la fi de la Guerra Civil, s’exilià a França amb els seus pares. El 8 de setembre de 1942 embarcà a Marsella, amb la seva mare, al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribaren a Veracruz el 16 d’octubre. A Mèxic es van reunir amb el seu pare, que ja hi residia des del 1939. A Mèxic DF va iniciar estudis en Ciències Químiques, però els deixà per incorporar-se a l’impremta familiar, substituint al seu pare en la direcció de l’empresa a la seva mort. També es va fer càrrec de la conducció de les editorials subsidiàries. També s’ha dedicat a la pintura com aficionat, però amb força èxit.

NAVEGADOR - Fundació Josep Irla
Un patriota al servei - Fundació Josep Irla
de l'extraparlamentarisme a l'hegemonia - Fundació Josep Irla
EINES 17 - Fundació Josep Irla
Columna Macià-Companys - Fundació Josep Irla
1870-1939 Pere Coromines - Fundació Josep Irla
article - Fundació Josep Irla
13. La cultura, motor social i nacional - Fundació Josep Irla
1868-2006 Panoràmica de l'esquerra nacional - Fundació Josep Irla
1912-2003 Gonçal Castelló - Fundació Josep Irla
2012 Víctor Torres - Fundació Josep Irla
el magisteri gironí d'esquerra a l'exili de 1939 - Fundació Josep Irla
turisme i identitat a les ciutats europees.indd - Fundació Josep Irla
Antoni Dot i Arxer. 1908-1972 - Fundació Josep Irla
Untitled - Fundació Josep Irla
01. El municipalisme al segle XXI - Fundació Josep Irla
09. Les oportunitats de la crisi - Fundació Josep Irla
04. El desenvolupament sostenible - Fundació Josep Irla
3. Els camins de la innovació - Fundació Josep Irla
05. El compromís polític - Fundació Josep Irla
03. La construcció d'espais de sobirania - Fundació Josep Irla
ESQUERRA A MÈXIC
josep irla, president de la generalitat de catalunya (1940 ... - RACO