GUIA BREU 12 - InfoREACH

inforeach.gencat.cat

GUIA BREU 12 - InfoREACH

infREACH

FEBRER 2008

12

GUIA BREU

SOL·LICITUD DE DADES ALS PROVEÏDORS

O ALS CLIENTS

L’objectiu d’aquesta Guia és proporcionar diversos models, a títol orientatiu, de cartes adreçades als proveïdors o als clients, en què se sol·licita informació

sobre substàncies afectades pel REACH i sobre els usos que se’n fa, per tal de complir els requisits del Reglament .

S’inclouen els models següents:

12.1 Carta inicial d’un proveïdor als seus clients en què informa de l’entrada en vigor del REACH i de les accions que es desenvoluparan.

12.2 Carta d’un fabricant/importador als seus clients en què sol·licita la declaració dels usos de les substàncies.

12.3 Carta d’un client als seus proveïdors comunitaris en què sol·licita informació sobre la intenció del proveïdor amb relació a les substàncies que li proporciona.

12.4 Carta d’un client als seus proveïdors no comunitaris sobre la intenció del proveïdor amb relació a les substàncies que li proporciona.

12.1 Model de carta inicial d’un proveïdor als seus clients en què informa de l’entrada en vigor del REACH

i de les accions que es desenvoluparan 1

Benvolgut/da Sr./Sra. Xxxxx,

Li escric amb relació als nostres projectes pel que fa al REACH, el nou Reglament de la Unió Europea sobre el

registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de substàncies i preparats químics, que ha entrat recentment en

vigor.

En la nostra empresa jo he estat nomenat/da coordinador/a per al tema del REACH. La nostra política és complir

estrictament el nou reglament i treballar estretament amb els nostres proveïdors i clients. Amb aquesta carta

volem mantenir els nostres clients totalment informats sobre els nostres projectes pel que fa al REACH.

Estem introduint progressivament el REACH amb les accions següents:

Data

1 de juny

2007

1 de juny

2008

Com està indicat a dalt, revisarem les nostres fitxes de dades de seguretat i introduirem els canvis necessaris, un

dels quals serà la inclusió de l’adreça electrònica del responsable de les fitxes de dades de seguretat. Mentrestant,

per favor, utilitzin la següent direcció de correu electrònic:

....@....

Em posaré novament en contacte amb vostè tan aviat com evolucionem en la introducció del REACH. Però si

tenen alguna pregunta no dubtin a posar-se en contacte amb mi.

Cordialment,

Esdeveniment

Entra en vigor el

Reglament REACH

Comença el

preregistre

Acció

S’introdueixen progressivament les noves fitxes

de dades de seguretat amb canvis en les

seccions 2 i 3. També s’ha de facilitar l’adreça

electrònica de la persona competent

responsable de la fitxa de dades de seguretat.

Cal posar-se en contacte amb els clients per

assegurar-se de la planificació de totes les

accions necessàries per al preregistre.

1 S’han utilitzat com a font d’informació les cartes proposades per ReachReady, servei de l’associació d’empreses químiques del Regne Unit (http://www.reachready.co.uk).

MODEL 1

http://inforeach.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

1


infREACH

Benvolgut/da Sr./Sra. Xxxxx,

Segons els requeriments del Reglament REACH, el fabricant d’una substància a Europa és el responsable de

registrar-la. Com a fabricants de diverses substàncies químiques, en molts casos, dependrem de les dades

proporcionades pels nostres clients per dur a terme el registre, i a causa de la nostra posició legal com a registrants,

tenim una sèrie d’obligacions que hem de seguir:

1. Assegurar-nos que totes les dades utilitzades per dur a terme el registre estan d’acord amb el REACH, de

manera que es proporcionen dades suficients per informar o notificar els usuaris o clients sobre com classificar,

etiquetar i manipular la substància correctament. S’ha de tenir en compte que, en el cas del subministrament

de substàncies per ser utilitzades com a substàncies intermèdies pel client, és possible una reducció en el nombre

d’assaigs, però seran necessaris uns requeriments mínims per a la valoració de la perillositat per tal de dur a

terme la classificació i etiquetatge de la substància.

2. Distribuir la fitxa de dades de seguretat (FDS) de les substàncies perilloses on apareguin les recomanacions

necessàries per tal que els nostres clients puguin implementar les mesures de gestió de riscs pertinents. Aquestes

mesures han de ser coherents amb els escenaris d’exposició facilitats pels nostres clients. Si el client no ens

proporciona la informació suficient per preparar l’escenari d’exposició, la FDS serà distribuïda amb un escenari

genèric i el client es veurà obligat a treballar en aquestes condicions o be haurà de preparar el seu propi escenari

d’exposició i informar l’Agència sobre aquest ús.

3. Assegurar-nos que els nostres clients poden gestionar els possibles riscs si qualsevol de les substàncies

subministrades és considerada perillosa. En aquests casos, necessitarem una garantia de l’acompliment de les

mesures de gestió dels riscs comunicades a la FDS i a l’etiqueta del producte. Si vostès estan subministrant a

terceres parts, voldríem una garantia que estan donant a conèixer les mesures de gestió dels riscs.

Per tant, voldríem demanar-li que signi la declaració adjunta, en la qual li preguntem si han entès les implicacions

de les mesures de gestió de riscs presents a la nostra FDS i poden treballar amb les condicions requerides o bé

si han elaborat el seu propi escenari d’exposició i les mesures de gestió de riscs.

Cordialment,

Declaració

Declaració (per al subministrament de substàncies perilloses).

Com a destinataris de la substància registrada [nom], declarem que hem rebut la FDS i que:

Confirmem que la substància està essent utilitzada per nosaltres i/o pels nostres clients d’acord amb els

usos indicats a la FDS / escenari d’exposició.

I que:

Podem complir les mesures de gestió de riscs indicades a la FDS i, si subministrem a terceres parts, els

hem comunicat les mesures que cal dur a terme.

O bé:

Signatura:

12

12.2 Model de carta d’un fabricant/importador als seus clients en què sol·licita la declaració dels usos de les

substàncies 2

Hem considerat el nostre propi escenari d’exposició i hem implementat les nostres mesures de gestió

de riscs i així ho comunicarem a qualsevol usuari intermedi.

2 S’han utilitzat com a font d’informació les cartes proposades per ReachReady, servei de l’associació d’empreses químiques del Regne Unit (http://www.reachready.co.uk).

MODEL 2

http://inforeach.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

2


infREACH

FEBRER 2008

12.3 Model de carta d’un client als seus proveïdors comunitaris en què sol·licita informació sobre la intenció

del proveïdor amb relació a les substàncies que li proporciona 3

Benvolgut/da Sr./Sra. Xxxxx,

Li escric amb relació al REACH, el nou Reglament de la Unió Europea sobre el registre, l’avaluació, l’autorització

i la restricció de substàncies i preparats químics que ha entrat recentment en vigor. Com aquest reglament

representa un canvi important en la gestió de la cadena de subministrament, volem treballar amb vostès per

assegurar-nos que ambdós som capaços de complir la nova regulació i de garantir la continuïtat de la nostra relació

de negocis.

En la nostra empresa jo he estat nomenat/da coordinador/a per al tema del REACH. Pel fet que la implementació

del REACH exigeix un enfocament particular per a cada substància, li prego que ens respongui les preguntes

següents. Per favor, consideri això com el principi d’un intercanvi d’informació entre nosaltres amb relació al

REACH:

Q1. Per favor, pot proporcionar-nos un contacte de la seva empresa per tractar sobre els aspectes relacionats amb el

REACH?

Q2. Fins al moment vostès ens proveeixen amb [llista de substàncies químiques]. Ens pot confirmar que preregistraran

aquestes substàncies entre l’1 de juny i el 30 de novembre del 2008? Quan estigui realitzat el preregistre enviï’m

una còpia, per favor.

O bé:

Q2b. Ens pot confirmar que han rebut garanties dels seus proveïdors del fet que aquestes substàncies [llista de substàncies

químiques] seran preregistrades entre l’1 de juny i el 30 de novembre del 2008? Per favor, aconsegueixi una còpia

del preregistre per enviar-me-la.

Q3. És probable que alguna d’aquestes substàncies sigui considerada molt perillosa en el context del REACH?

Q4. Preveuen algun problema respecte a la continuïtat en el subministrament d’aquestes substàncies que es pugui derivar

de la implementació del REACH?

Q5. Tenen suficient informació per tal que, vostès o els seus proveïdors, puguin completar totalment el registre de cada

substància amb els nostres usos (els nostres propis i els dels nostres clients) com a usos identificats?

Som conscients que potser no poden respondre directament aquestes preguntes i necessiten consultar els seus

proveïdors, especialment si no són responsables del registre de la substància. Si és aquest el cas, els prego que

em facin saber per a quan esperen la resposta del seu proveïdor.

Moltes gràcies pel seu esforç de respondre aquestes preguntes. Resto a l’espera de rebre la seva resposta ben

aviat.

Cordialment,

12

3 S’han utilitzat com a font d’informació les cartes proposades per ReachReady, servei de l’associació d’empreses químiques del Regne Unit (http://www.reachready.co.uk).

GUIA BREU

SOL·LICITUD DE DADES ALS PROVEÏDORS

O ALS CLIENTS

MODEL 3

http://inforeach.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

3


infREACH

12

12.4 Model de carta d’un client als seus proveïdors no comunitaris sobre la intenció del proveïdor amb relació

a les substàncies que li proporciona 4

Dear Mr./Mrs.,

I am writing to you about REACH, the new EU Regulation on the Registration, Evaluation and Authorisation of

Chemicals which is now in force. This requires importers, such as us, to register all substances imported into the

EU in excess of 1 tonne per annum. This is tremendous challenge to us and we need to work with you to ensure

we are both able to cope with the new law and are able to continue our business relationship.

In our company I have been appointed to act as coordinator on REACH matters. Because REACH requires a

substance-by-substance approach to implementation, we are writing to ask if you could provide us with answers

to the following questions. Please regard this as the start of an exchange of information between us on REACH:

Q1. Please could you provide a contact in you firm to deal with REACH related matters?

Q2. We import [list of substances or list of preparations] sourced from you and it may be necessary for us to register

some of the substances. This will require a significant amount of technical information on their composition and

properties. Please can you confirm that you will make this information available to us?

Q3. Do you have any plans to appoint an only representative to deal with all imports of your substances into the EU?

Please could you reply to these questions or contact me directly to discuss them.

Thank you for your efforts at answering these questions; I look forward to hearing your reply soon.

Yours faithfully,

4 S’han utilitzat com a font d’informació les cartes proposades per ReachReady, servei de l’associació d’empreses químiques del Regne Unit (http://www.reachready.co.uk).

MODEL 4

http://inforeach.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.

4

More magazines by this user
Similar magazines